Evaluering af Norddjurs Kommunes indsats for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Norddjurs Kommunes indsats for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2013"

Transkript

1 Notat Dato: Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 15/5031 Evaluering af Norddjurs Kommunes indsats for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2013 Tirsdag den 19. november 2013 var der kommunalbestyrelses- og regionrådsvalg. I Norddjurs Kommune var der ligesom i mange andre kommuner og på nationalt niveau stor opmærksomhed omkring valgdeltagelsen. I dette notat beskrives de initiativer, som blev anvendt i Norddjurs Kommune for at forsøge at øge valgdeltagelsen. Desuden evalueres valgresultatet, og det diskuteres hvilken effekt initiativerne kan tilskrives. I notatet sammenlignes valgdeltagelsen i Norddjurs Kommune også med valgdeltagelsen på landsplan, og begge holdes op mod forskningsresultater om påvirkninger på valgdeltagelse. Først redegøres der for baggrunden for ønsket om at styrke valgdeltagelsen, og dernæst hvilke initiativer der blev igangsat på nationalt plan. 1. Baggrund for at styrke valgdeltagelsen Valgdeltagelsen tegner et billede af vælgernes opbakning til demokratiet og det politiske system. En høj valgdeltagelse giver folkestyret legitimitet. Det er derfor vigtigt at holde øje med at demokratiet er fremtidssikret ved en høj valgdeltagelse hos den unge generation af vælgere. Baggrunden for at fokusere på valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2013 var den lave stemmeprocent til kommunalvalget i Valgdeltagelsen er generelt høj i Danmark, men ved kommunalvalget i 2009 blev man opmærksom på, at man ikke kan tage den demokratiske deltagelse for givet. Med en valgdeltagelse på 65,8% havde valget den laveste stemmeprocent i 35 år. Desuden var der stor ulighed i valgdeltagelsen, så fx unge stemte markant mindre end gennemsnittet. Under 47,1% af de årige stemte (Valgretskommissionen & DUF, 2011: 26). Valgresultatet fra 2009 blev derfor katalysator for en lang række undersøgelser og initiativer op til kommunalvalget i 2013, både på nationalt og lokalt plan. 1

2 2. Nationalt mobiliseringsinitiativ På nationalt niveau var det primære initiativ den store landsdækkende kampagne Tænk dig om før du IKKE stemmer fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som et led i kampagnen modtog alle kommuner en startpakke med bl.a. rådhusbanner, store plakater, roll-ups, klistermærker, bilfolier og digitale webelementer. Kommunerne bidrog med informationer til den landsdækkende hjemmeside stem.dk med informationer om valget og bl.a. andet en Find valgsted service. Målet med kampagnen var at knække kurven for den faldende valgdeltagelse ved kommune- og regionsvalg, og medvirke til at valget i 2013 fik en øget valgdeltagelse. Det skulle opnås ved øget opmærksomhed omkring valget generelt, men også med fokus på at få flere til at brevstemme som alternativ til ikke at stemme, og ved at have særlig opmærksomhed på grupperne med den laveste valgdeltagelse bl.a. unge under 30 år. Brevstemmer Brevstemmer spillede en central rolle i indsatserne for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget i Andelen af brevstemmer ved valg i Danmark er generelt lavere end i mange andre europæiske lande, selvom den har været stigende over tid. Ved kommunalvalget i 2009 udgjorde brevstemmeprocenten på nationalt plan 3,4% af det totale antal afgivne stemmer (Bhatti et al., 2014: 58-59). Valgloven blev i 2013 ændret, så det for første gang blev tilladt at opstille mobile brevstemmesteder uden forudgående tilladelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Så længe kommunerne lever op til krav om indretning og frihed fra valgagitation, er der relativt fleksible muligheder for at opstille mobile valgsteder på fx uddannelsesinstitutioner (Bhatti et al., 2014: 59). Samtidig blev det formelt gjort nemmere for vælgerne at brevstemme, da en vælger før lovændringen i princippet skulle være forhindret på valgdagen, for at få mulighed for at brevstemme. Ændringerne i valgloven signalerer, at brevstemmer nu i højere grad er en accepteret del af valgprocessen. Ændringerne blev fulgt op af kampagner for at øge opmærksomheden på brevstemmer, bla.a. ved at italesætte brevstemmer som et fleksibelt alternativ til at stemme med sit valgkort på valgdagen. For kommunerne er en øget andel af brevstemmer også forbundet med en betydelig formidlingsopgave over for vælgerne om selve valgmetoden. Unge vælgere Valgdeltagelsen er generelt lavere blandt unge end ældre vælgere, især ved kommunalvalg. Det er har betydning i forhold til legitimiteten af demokratiet her og nu, og særligt for det lokale folkestyre. Lav valgdeltagelse for unge har også konsekvenser på længere sigt, fordi det vil betyde et fald i den samlede valgdeltagelsen når den unge generation afløser den ældre ved stemmeurnerne. 2

3 Ved kommunalvalget i 2013 var der derfor i særlig grad fokus på førstegangsvælgere, fordi det at stemme hurtigt bliver en vane og et ritual, og at det første valg derfor kan være afgørende for den fremtidige valgdeltagelse (Bhatti & Hansen, 2012: 380). 3. Mobiliseringsindsatsen i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune tog del i den nationale kampagne Tænk dig om før du IKKE stemmer ved at gøre brug af materialet som fx plakater og roll-ups til at gøre opmærksom på brevstemmesteder i administrationsbygningerne, på biblioteker og ved de mobile valgsteder. Derudover var der på rådhuset i Grenaa ophængt banneret fra kampagnen med teksten Herinde træffer vi beslutninger, der påvirker din hverdag, og kommunalpolitikerne havde mulighed for at gøre opmærksom på valget vha. bilfolier og klistermærker. Den primære mobiliseringsindsats i Norddjurs Kommune var dog de mobile valgsteder, som blev opstillet på uddannelsesinstitutioner i Grenaa, og i landsbyerne Gjerrild, Bønnerup og Holbæk. På den måde var der både tale om at moblilisere især unge førstegangsvælgere, og at tilbyde mulighed for at stemme i områder i kommunen, som har fået længere til et ordinært valgsted. Information Der blev i forbindelse med de mobile valgsteder i kommunen iværksat forskellige oplysningstiltag om valget, om mulighederne for at benytte mobile valgsteder, og om selve brevstemmemetoden. Først og fremmest blev der lavet en selvstændig kampagneside om valget tilkoblet Norddjurs Kommunes hjemmeside. På kampagnesiden blev al information samlet om både praktiske forhold på valgdagen, valgsteder mm., men der blev også introduceret til valgets betydning, mobiliseringskampagnen og de mobile valgsteder. Der blev udsendt pressemeddelelse om opstillingen af de mobile valgsteder, og disse nye stemmemuligheder fik opmærksomhed i den lokale presse. I forbindelse med de mobile valgsteder på ungdomsuddannelserne lavede forvaltningen en pjece om kommunalvalgets betydning for unge, om de mobile valgsteder i Grenaa, og om de praktiske forhold ved brevstemmemetoden. Ligeledes fik hver uddannelsesinstitution tilsendt informationsmateriale forud for opstillingen af de mobile valgsteder, så ledelsen her havde mulighed for at informere elever og studerende i forbindelse med fx fællesarrangementer. Forvaltningen tilbød også at deltage ved fællesarrangementerne, hvilket blev efterspurgt i et enkelt tilfælde. Ved opstillingen af de mobile valgsteder blev der ophængt plakater, opsat bannere udendørs eller ved uddannelsesstedets indgang, og opsat roll-ups ved stemmeboksene for at skabe synlighed. Desuden blev der uddelt klistermærker fra Tænk dig om før du IKKE stemmer kampagnen til alle unge, som afgav deres stemme. 3

4 Desuden kan det nævnes at Norddjurs Kommunes introduktionskursus for kandidater til kommunalvalget også var med til at gøre opmærksom på valget, både via kampagnesiden, pressemeddelelse og gennem en hel del medieomtale. Inddragelse af unge I forbindelse med planlægningen af de mobile valgsteder på uddannelsesstederne i Grenaa har Norddjurs Kommune samarbejdet med Ungdomsrådet. Medlemmerne af Ungdomsrådet er kommet med idéer til indholdet i pjecen om kommunalvalget, og har hjulpet til med at skabe synlighed på uddannelsesstederne vha. plakater, klistermærker, bannere mm. I perioden op til valget har Ungdomsrådet desuden fået stillet kampagnemateriale til rådighed til uddeling og ophæng ved forskellige relevante steder i Grenaa. 4. Resultaterne i Norddjurs Kommune Valgdeltagelse ved de mobile valgsteder Der var stor forskel på antallet af stemmeberettigede unge på de forskellige ungdomsuddannelser, hvor der blev opstillet mobile valgsteder. Der viste sig også store forskelle i antallet af unge vælgere, som var interesserede i at stemme. Det største antal forventede stemmer var på Grenaa Gymnasium og de forskellige afdelinger af Viden Djurs. Det laveste antal forventede stemmer var på Grenaa Produktionsskole. Det højeste antal stemmer ved et mobilt valgsted var da også på Grenaa Gymnasium, hvor 93 stemte jf. Tabel 1. Det laveste var på VUC Nytorv hvor kun 1 stemte. Alt i alt benyttede 272 vælgere sig af de mobile valgsteder på uddannelsesinstitutionerne. Det forventede antal stemmeberettigede var 1455, selvom dette tal er forbundet med stor usikkerhed. Det giver en stemmeprocent på 18,7%. Af de 272 stemmer var 62 hjemmehørende i andre kommuner, og skulle derfor sendes til rette kommune. Tabel 1. Antal brevstemmer ved mobile valgsteder og estimeret stemmeprocent ved uddannelsesinstitutionerne. Heraf stemmer Estimeret antal Estimeret fra andre stemme- stemme- Stemmer kommuner berettigede procent VUC Nytorv % Grenaa 45 35,6% Produktionsskole 16 0 Viden Djurs ,5% Campus 31 4 VIA University 90 2,2% College 2 2 Viden Djurs % Århusvej VUC Vestervej ,3% SOSU skolen % 4

5 Viden Djurs Josiassensvej 55 6 Grenaa Gymnasium % % I ALT ,7% Gjerrild Bønnerup Holbæk I ALT Ved de mobile valgsteder i Gjerrild, Bønnerup og Holbæk er det svært at estimere et forventet antal stemmer, men antallet af vælgere der benyttede sig af de mobile valgsteder var under alle omstændigheder lavt. I alt stemte 41. Samlet valgdeltagelse i Norddjurs Kommune I Tabel 2 ses stemmeprocenten for kommunalvalget i 2013 for Norddjurs Kommune sammenlignet med Generelt set steg valgdeltagelsen fra 66,2% ved valget i 2009 til 70,41% i Der er stigninger for alle aldersgrupper. Særligt interessant er her at se på de unge førstegangsvælgere på 18 år, som i 2009 havde en stemmeprocent på 52,4% og i 2013 havde 68,3%. Ser man på de unge mellem år er stemmeprocenten noget lavere, men der ses alligevel en stigning fra 43% i 2009 til 49% i For de årige er det hhv. 40,7% i 2009 og 46,7% i Først fra 30 erne stiger stemmeprocenten igen, og for begge valg gælder at aldersgruppen med den højeste stemmeprocent er de årige. Tabel 2. Valgdeltagelse i Norddjurs Kommune 2013 og 2009 fordelt på alder (Bhatti & Hansen, 2010: 196) & (Bhatti et al. 2014a: 320). Procent i 2013 Antal (N) i 2013 Procent i 2009 Antal (N) i år 68,3% ,4% år 49,0% ,0% år 46,7% ,7% år 61,6% ,1% år 69,9% ,1% år 76,3% ,3% år 83,3% ,6% år 83,2% ,6% år 68,7% ,6% år 40,6% ,6% 287 Total 70,41% ,2% Ses på valgdeltagelsen i 2013 er der altså en positiv udvikling i Norddjurs Kommune, også for de unge, som der er blevet gjort en særlig indsats for. Antallet af brevstemmer i 2009 var 546 mod 972 i 2013, dvs. en stigning på 43,83%. 5

6 Statistisk kan man udregne den forventede valgdeltagelse, og her er der trods stigningen stadig potentiale for at øge valgdeltagelsen yderligere. Den samlede valgdeltagelse på 70,4% i 2013 skal således ses i forhold til en forventet valgdeltagelse på 72,4% ud fra befolkningssammensætningen og forskellige baggrundsfaktorer. Den forskel placerer Norddjurs Kommune blandt de ti kommuner, hvor der er størst negativ forskel mellem den forventede og den reelle stemmeprocent i 2013 (Bhatti et al., 2014a: 56). Denne forskel er også tydelig for gruppen af unge vælgere mellem år i Norddjurs Kommune. Her var valgdeltagelsen samlet 50,2%, men den forventede deltagelse var 55,8%. Også her ligger Norddjurs Kommune derfor blandt de ti kommuner med den største negative forskel mellem forventet og faktisk stemmeprocent (Bhatti et al., 2014a: 59). Norddjurs Kommune er i øvrigt den kommune i landet, hvor der er størst forskel på mænd og kvinders valgdeltagelse, med ca. 3 procentpoints lavere deltagelse for mænd end forventet (Bhatti et al., 2014a: 62). Perspektivering Antallet af afgivne stemmer ved de mobile valgsteder vurderes i høj grad at være påvirket af tilfældigheder, fx arrangementer på uddannelsesstedet, hvorvidt de studerende var blevet tilstrækkeligt og korrekt informeret, og hvorvidt de havde tilladelse til at forlade undervisningen for at stemme. I nogle tilfælde viste det sig, at uddannelsesstedet efter den indgåede aftale med Norddjurs Kommune om tid og sted for det mobile valgsted, havde planlagt andre aktiviteter fx ude af huset. Det påvirkede i høj grad valgdeltagelsen. Placeringen af valgstedet på uddannelsesinstitutionen vurderes også at have haft stor betydning for de studerendes valgdeltagelse, idet mange forbipasserende endte med at stemme. Var valgstedet derimod placeret, så man selv skulle opsøge det, var der sandsynligvis færre som valgte det til. Alt i alt har Norddjurs Kommunes debut med mobile valgsteder på uddannelsesstederne tydeliggjort, hvor afgørende en god og kontinuerlig dialog med ledelsen af uddannelsesstederne er for valgdeltagelsen. På trods af Norddjurs Kommunes indledende møder med uddannelsesinstitutionerne, aftaler om information og udsendt oplysningsmateriale, og gensidig hjælp til selve afviklingen af valghandlingen, er der plads til endnu større involvering af uddannelsesstederne, så de unge vælgere i endnu højere grad benytter sig af muligheden for at stemme. Selve brevstemmeprocessen blev opfattet som en udfordring af mange førstegangsvælgere, som fx var overraskede over, at der ikke var stemmesedler, at man kunne stemme uden valgkort og at man skulle vise identifikation. Desuden var flere af de unge vælgere også usikre på, hvad kommunalbestyrelsen og regionsrådet var, hvad partierne stod for etc. Her bevæger efterspørgslen sig på grænsen til, hvad en kommune kan udbyde på egen hånd, og lægger i stedet op til at uddannelsesinstitutionerne og de politiske partier i højere grad fokuserer på de unge som vælgere. En risiko ved indsatsen er derfor, at andelen af blanke eller ugyldige stemmer ved de mobile valgsteder kan have været høj. Den hypotese er der desværre ikke mulighed for at undersøge. 6

7 Opsummerende vurderes det, at der højst sandsynligt er flere nye unge vælgere at hente, hvis der gives mere information om selve kommunalvalgets betydning og om det politiske arbejde. Opstillelsen af mobile valgsteder kan i sig selv være med til at skabe opmærksomhed om valget og motivere unge til at søge mere viden, også i forhold til fremtidige valg. En potentiel effekt, som ikke er målbar, er den motivationsfaktor der kan være til at stemme på traditionel vis på valgdagen. Mange unge kan være blevet opmærksom på det kommende valg via de mobile valgsteder, men vælge at stemme på valgdagen med fx deres familie. Ressourcer Ressourcerne brugt på de mobile valgsteder i Norddjurs Kommune er foruden materialer og stemmebokse især medarbejderes tid til opstilling, betjening og nedtagning. Tidsforbruget på de mobile valgsteder på uddannelsesstederne er angivet i Tabel 3, hvor der hvert sted var to medarbejdere afsted sammen. Hertil kommer tidsforbruget på valgstederne i Gjerrild, Bønnerup og Holbæk. Tabel 3. Tidsforbrug ved mobile valgsteder på uddannelsesinstitutionerne i Grenaa. Sted Samlet tid pr. medarbejder VUC Nytorv 2 timer 45 min Grenaa Produktionsskole Viden Djurs Campus 2 timer 45 min 5 timer 15 min VIA University College 3 timer 15 min Viden Djurs Århusvej VUC Vestervej SOSU-skolen Viden Djurs N.P. Jossiasensvej Grenaa Gymnasium 5 timer 4 timer 45 min 4 timer 15 min 6 timer 15 min 7 timer 45 min Som ressourcer tæller også de i alt 63 stemmer fra borgere bosat i andre kommuner, som benyttede de mobile valgsteder. Det yderligere tidsforbrug for direktionssekretariatet og borgerservice til planlægning, annoncering, besøg på uddannelsesinstitutionerne, og efterfølgende håndtering af stemmerne er ikke medtaget i tabel 3. 7

8 5. Valgdeltagelsen på landsplan Nationalt steg stemmeprocenten med 6,1 procentpoint ved valget i 2013 i forhold til den lave valgdeltagelse i Valgdeltagelsen var ved kommunalvalget i 2013 på 71,9%. Det foregående valg i 2009 var på 65,8%. Det er den største stigning i valgdeltagelsen ved et kommunalvalg siden 1970 erne, hvor der ikke er sammenfald med et folketingsvalg. Tabel 4. Valgdeltagelse 2013 på landsplan og i Norddjurs kommune fordelt på alder (Bhatti et al., 2014a: 19, 320). Procent Antal (N) Procent i Norddjurs Antal (N) i Norddjurs 18 år 71,2% ,3% år 57,7% ,0% år 54,5% ,7% år 66,1% ,6% år 73,6% ,9% år 77,6% ,3% år 84,2% ,3% år 83,1% ,2% år 68,2% ,7% år 45,4% ,6% år 28,5% Total 72,1% ,41% Ændring i valgdeltagelsen fra 2009 til 2013 fordelt på alder viser, at stigningen er størst blandt de unge, men er steget for alle aldersgrupper under 100 år. Forskellen på deltagelsen blandt aldersgrupperne er dermed faldet siden De åriges valgdeltagelse steg fra 2009 til 2013 med 13,1 procentpoint, hvilket er aldersgruppen med størst stigning (Bhatti et al., 2014a: 74). Valgdeltagelsen i 2013 er i Tabel 4 sammenlignet med Norddjurs Kommune. Kun inden for aldersgruppen og år ligger valgdeltagelsen i kommunen over landsgennemsnittet. Brevstemmer Der var samlet set en stigning på 1,9 procentpoint i andelen af brevstemmer. Det er svært at fortolke denne stigning. Det er en positiv stigning, hvis der er tale om vælgere som blev mobiliseret til valgdeltagelse, og som ellers ikke ville have stemt. Det er især ældre, der vælger at brevstemme. Det kan delvist forklares ved, at en relativt stor del af de ældre vælgere stemmer i eget hjem, på plejehjem eller hospitaler. Dog kan det ses, at de helt unge vælgere mellem 18 og 20 år i højere grad har benyttet sig af muligheden for at brevstemme end den store vælgergruppe mellem 20 og 75 år. En del af forklaringen kan være opstillingen af mobile valgsteder på uddannelsesinstitutionerne og opmærksomhed på valget i den forbindelse. Forskere har efter valget undersøgt, om der er en sammenhæng mellem unges brevstemmeprocemt og tilgængeligheden af mobile valgsteder på uddannelsesinstitutioner i deres kommune. Rent statistisk kan der ikke ses en signifikant sammenhæng, selvom der er en svag tendens. 8

9 Det er ikke muligt præcist at afgøre, om de udvidede muligheder for at brevstemme samt det øgede fokus på muligheden har haft en selvstændig effekt på stigningen i valgdeltagelsen. Det er med andre ord ikke muligt at konkludere på effekten af stemmekampagnerne og mobile valgsteder under kommunalvalget i 2013 ved at se på brevstemmeprocenten. Man kan ikke vide om der er tale om nye vælgere, eller blot vælgere som ville have stemt på valgdagen alligevel (Bhatti et al., 2014: 60-61). 6. Forskning om påvirkning af unges valgdeltagelse I dette afsnit præsenteres den viden, som forskningen har om unges valgdeltagelse, og hvad den påvirkes af. Det er værd at evaluere mobiliseringsindsatsen i Norddjurs Kommune i forhold til denne viden, og afsøge nye muligheder ved eventuelle fremtidige mobiliseringskampagner. Erfaring med at stemme I Valgretskommissionens undersøgelse konkluderes det, at unges manglende valgdeltalgelse ikke er et udtryk for manglende politisk engagement. Udfordringen er i stedet, at mange unge på trods af interesse for politik, ikke er optagede af at deltage via traditionelle kanaler som fx valg. Mange unge giver udtryk for, at de ikke føler sig hjemme i det formelle demokrati, og i stedet føler en distance til både politikere og det politiske system (Valgretskommissionen & DUF, 2011: 11). Derfor kan øvelse i at stemme være et vigtigt delmål i sig selv, når der opstilles mobile valgsteder på uddannelsesinstitutionerne. De unge får et praktisk kendskab til, hvordan et valg afholdes, og hvordan det foregår i valgboksen, dog her med brevstemmemetoden. Det kan give dem demokratisk selvtillid til valgene fremover, og fremme at valgdeltagelse bliver en vane. Dette er fx også en del af tanken bag de nyligt afholdte prøvevalg i folkeskolen. Forældereffekten og unges sociale kontekst Der er en generel tendens til, at de yngste unge på 18 år har en højere valgdeltagelse end andre unge. Ved kommunalvalget i 2013 stemte de 18-årige 13,5 procentpoint mere end de årige. Fra forskningen ved vi, at det at stemme er en social handling i grupper og netværk (Bhatti et al., 2013: 382). Det er derfor primært relationer og påvirkninger fra andre mennesker, der har betydning for, om man stemmer eller ej. Påvirkningen stammer især fra forældrenes stemmeadfærd imens den unge stadig er hjemmeboende. I Tabel 5 ses den effekt forskellige påvirkninger har på stemmeadfærd i både positiv og negativ retning. Den absolut største effekt på 30% på ens egen valgdeltagelse forklares af, at ens mor stemmer. Effekten er renset for både alder, indkomst, tid man har boet i kommunen, statsborgerskab, civilstand samt forældrenes uddannelsesniveau og indkomst. Forældrene har tilsammen den største indflydelse, indtil den unge flytter hjemmefra. Herefter daler påvirkningen fra forældrene, og de unge påvirkes i stadig højere grad af de mennesker, de omgiver sig med til daglig. Det forklarer den store for- 9

10 skel i valgdeltalgelse mellem unge under 20 år og unge i 20 erne (Bhatti & Hansen, 2012: 380, 384). Derfor er det også en af Valgretskommissionens konklusioner, at der i højere grad skal skabes en overlevering fra generation til generation af normen om at stemme ved valg (Valgretskommissionen & DUF, 2011: 26). Herudover kan det give mening fremover at fokusere på unge over 18 som flytter hjemmefra, og fx være opmærksom på ungdomsboliger, kollegier og studiemiljøer som steder, hvor der skal skabes en løbende dialog med de unge, for at sikre kendskab til og interesse for det lokale demokrati. Fordi en vælgers omgivelser og sociale netværk er afgørende for, om man benytter sig af sin stemmeret, har valgdeltagelse en smittende social effekt. Initiativer til at fremme valgdeltagelsen kan derfor med fordel betragte valghandlingen som en social handling og være målrettet mod fx familier, skoleklasser, boligområder, arbejdspladser eller andre sammenhænge, hvor man er en del af en social kontekst. At opstille mobile valgsteder på uddannelsesinstitutionerne kan allerede ses som en måde at gøre dette, da unge her påvirker hinanden som en gruppe, og har mulighed for at følges til valghandlingen. Det betyder også, at de mobile valgsteder kan have en bredere effekt end for de unge, som er tilknyttet uddannelsesinstitutionen. En ung vælgers valgdeltagelse kan også påvirke andre unge i omgangskredsen. Forskningen konkluderer også, at det på længere sigt handler om at bryde den sociale arv og motivere til yderligere uddannelse for at påvirke valgdeltagelsen. Tabel 5. Effekt af baggrundsvariable på åriges sandsynlighed for at stemme (Bhatti & Hansen, 2010a: 8). Ændring i forudsagt valgdeltagelse Mor stemmer 30% Far stemmer 19% Bor med mor 7% Bor med far 3% 18 år lige op til valg -4% 18 år lige efter valg 2% Mand -4% Vestlig indvandrer -5% Ikke-vestlig indvandrer -11% Viden om kommunalvalg Erfaringen fra de mobile valgsteder på uddannelsesinstitutionerne i Norddjurs Kommune viser også, at unges motivation for at stemme ved kommunalvalg bl.a. er interesse og viden om kommunens opgaver og den politiske styring af kommunen. Valgretskommissionen anbefaler på den baggrund at aktører som partier, politikere, kommuner, foreningsliv, skoler og uddannelsesinstitutioner tænker nyt for 10

11 at styrke de unges forståelse, interesse og engagement i demokratiet (Valgretskommissionen & DUF, 2011: 27). Kommunerne har som den formelle demokratiske struktur, der er tættest på de unge i hverdagen, en særlig rolle i forhold til unges demokratiske inddragelse og deltagelse. Den anbefaler Valgretskommissionen, at kommunerne fortsætter med at udfylde, så der skabes en varig forbindelse og forståelse mellem de unge og deres kommunalbestyrelser, som ikke kun bliver fremmet ved kommunalvalg (Valgretskommissionen & DUF, 2011: 34). Forskningen peger her på at mobiliseringskampagner kan være en vej at gå, da de på lang sigt kan øge den politiske viden og motivationen til at deltage, og på den måde skabe større opmærksomhed på kommunalpolitik. Brevstemmer Der er mange positive ting at sige om muligheden for at brevstemme. Det gør valghandlingen mere tilgængelig for vælgerne, og det kan måske være med til at øge valgdeltagelsen en smule. Mobile valgsteder kan muligvis også være med til at gøre borgerne mere opmærksomme på valget, uanset om de rent faktisk vælger at brevstemme eller stemmer på valgdagen. Samtidig gør mobile valgsteder det muligt at målrette en indsats overfor de grupper, der stemmer mindst, fx unge mænd. Endelig kan brevstemmesteder på fx uddannelsesinstitutioner være med til at skabe et fællesskab om det at stemme, som kan være med til at hjælpe de unge i gang. Men der er ingen garanti for, at det ikke i høj grad er vælgere, der ville stemme alligevel, der gør brug af muligheden for at brevstemme. Samtidig svækker man noget af det ceremonielle ved valgdagen, hvis mange stemmer før valgdagen. I diskussionen af brevstemmers betydning er det også et opmærksomhedspunkt, at der er større omkostninger ved denne måde at stemme på. En overslagsberegning viser, at en almindelig stemme i gennemsnit koster omkring 50 kroner, og at en brevstemme koster cirka det dobbelte. Det skyldes bl.a. kommunernes forpligtelse til at sende brevstemmen til vælgerens hjemkommune, men også den ekstra lønudgift som skal beregnes ved brevstemmer fremfor på valgdagen, hvor valgstederne alligevel er i funktion og bemandede. Det medfører altså betydeligt flere udgifter at øge brevstemmeandelen. Desuden er det ifølge valgforskningen helt afgørende, at mulighederne for at brevstemme ikke forbedres på bekostning af eksisterende valgsteder, da lukninger af valgsteder sænker valgdeltagelsen (Bhatti et al., 2013). Andre anbefalinger Valgretskommissionens anbefalinger er at tage den fortsatte ulighed i valgdeltagelsen alvorligt. Det gælder stadig de unge vælgere, men også andre grupper som især unge mænd, lavtuddannede, lavindkomstgrupper og vælgere med lav tilknytning til arbejdsmarkedet. 11

12 En måde at række hånden ud mod disse vælgere kan bl.a. være at give alle førstegangsvælgere en personlig invitation til at stemme, så der skabes en motivation og så følelsen af distance til det formelle demokrati mindskes. Desuden anbefaler Valgretskommissionen at sørge for endnu bedre information om det danske demokrati. Det gælder især oplysninger om hvad der stemmes til fx om kommunalbestyrelsen og dens arbejdsområder. Derudover er der efterspørgsel efter helt praktiske oplysninger om, hvordan man kan sætte sit kryds og muligheden for at stemme blankt. Partierne skal også i højere grad formidle deres holdninger og mærkesager på en konkret og overskuelig måde for de nye vælgere (Valgretskommissionen & DUF, 2011: 49). Endelig er det erfaringen fra Norddjurs Kommunes egne mobile valgsteder, at et samarbejde med nabokommunerne kunne være givtigt, da borgerne pendler på tværs af kommunegrænsen både i forhold til job og uddannelse, og dermed også vil kunne få gavn af information om valget andre steder end i deres hjemkommune. 7. Litteratur Bhatti, Yosef & Kasper M. Hansen (2010), Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata, Arbejdspapir 2010/3, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Bhatti, Yosef & Kasper M. Hansen (2010a), Valgdeltagelsen blandt danske unge, Arbejdspapir 2010/5, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Bhatti, Yosef & Kasper M. Hansen (2012), Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, Vol. 22, No. 4, pp , November Bhatti, Yosef; Jens O. Dahlgaard; Jonas H. Hansen; Kasper M. Hansen; Mariann M. Olsen (2013), Kommunalvalgets stemmekrise: Ingen garanti for at flere brevstemmer er løsningen, Ræson, Bhatti, Yosef; Jens O. Dahlgaard; Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen (2014), Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved kommunalvalget den 19. november 2013, Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, CVAP Working Paper Series 3/2014. Bhatti, Yosef; Jens O. Dahlgaard; Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen (2014a), Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata, Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, CVAP Working Paper Series 2/2014. Valgretskommissionen & DUF Dansk Ungdoms Fællesråd (2011), Demokrati for fremtiden. Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement. 12

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013 Kommunerne og valgdeltagelsen Kommuna Den 19. november 2013 er der kommunalvalg. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager del i demokratiet den dag. Derfor opfordrer

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter.

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. 334. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 17. november 2009 Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. Beskrivelse af sagen: Ved kommunalvalget den

Læs mere

- Et valgsite på koege.dk Valgsitet linkede til borger.dk, så det var generelle oplysninger, der fremgik.

- Et valgsite på koege.dk Valgsitet linkede til borger.dk, så det var generelle oplysninger, der fremgik. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Staben Forslag til valgtiltag ved Kommunalvalg 2017 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kommunalvalget i 2013 Ved valget i 2013 var stemmeprocenten i Køge på 75,93

Læs mere

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien  Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder CENTER FOR VALG OG PARTIER INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder AKTUEL GRAF Tilbageslag for den demokratiske integration

Læs mere

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Formålet med fokusgruppen i Odense er at få de unge til at tage stilling til en række tiltag, som Odense kommune har taget for netop at få de unge til

Læs mere

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne:

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne: Fakta om kampagnen Målet med kampagnen er at skabe så stor interesse omkring kommunalvalget som muligt og dermed styrke valgdeltagelsen. Målgruppen er defineret som de borgere (ca. 20 procent), som stemmer

Læs mere

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne deltog i valget. Jo flere kontanthjælpsmodtagere, der var i en kommune, jo lavere var stemmeprocenten.

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne deltog i valget. Jo flere kontanthjælpsmodtagere, der var i en kommune, jo lavere var stemmeprocenten. 1 Hvem bliver hjemme? Ved det seneste kommunalvalg stemte under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne. Også mange unge og indvandrere valgte at blive hjemme på valgdagen. Nationale kampagner havde i 2013

Læs mere

Idékatalog. Europa-Parlamentsvalget 2014

Idékatalog. Europa-Parlamentsvalget 2014 Idékatalog Europa-Parlamentsvalget 2014 Baggrund og inspiration til initiativer, som kan styrke unges valgdeltagelse ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014. Indhold Baggrund... 2 Unge og valgdeltagelsen

Læs mere

En mere kontinuert indsats forventes derfor at have en større effekt.

En mere kontinuert indsats forventes derfor at have en større effekt. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget og Valgbestyrelsen Valgdeltagelsesinitiativer ved folkeafstemningen den 3. december 2015 Kultur-

Læs mere

Oplæg ved konsulent Laura Friberg, KL: Hvad gør KL op til kommunalvalget i 2013?

Oplæg ved konsulent Laura Friberg, KL: Hvad gør KL op til kommunalvalget i 2013? Opsamling på Inspirationsdag, 29. maj 2013, Horsens Velkomst ved konsulent Laura Friberg, KL Fokus på kommunalvalg er ikke noget nyt, men valgdeltagelsen faldt voldsomt i 2009 og er et særligt indsatsområde

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

Holbæk Kommunes valgfremmeinitiativer ved kommunalvalget i 2013

Holbæk Kommunes valgfremmeinitiativer ved kommunalvalget i 2013 Holbæk Kommunes valgfremmeinitiativer ved kommunalvalget i 2013 Din hverdag dit valg Kommunikationsafdelingen udviklede Holbæk Kommunes egen valgfremme-kampagne. Fortællerammen for kampagnen var Din hverdag

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

Kommunalvalg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen

Kommunalvalg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 17/6719 Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 08.06.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Læs mere

Initiativer til fremme af valgdeltagelsen ved kommunalvalget

Initiativer til fremme af valgdeltagelsen ved kommunalvalget Initiativer til fremme af valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2013 Valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2009 var den laveste i 35 år. Vi kan endnu ikke sige, at det lokale demokrati er i krise, men der

Læs mere

Valgdeltagelsen ved kommunalvalg

Valgdeltagelsen ved kommunalvalg Valgdeltagelsen ved kommunalvalg Hvad ved vi og hvad vil vi gerne vide? Yosef Bhatti Adjunkt, ph.d. Institut for Statskundskab Københavns Universitet yb@ifs.ku.dk www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/

Læs mere

Idekatalog Valgdeltagelse

Idekatalog Valgdeltagelse Ideer, som er igangsat: Ide nr. Beskrivelse Bemærkninger 1 Ungdomsvalg Ikast Avis afholder ungdomsvalg a) Ungdomsvalg b) Ungdomsvalg som i 2009 2 Mobilt afstemningssted på uddannelsesinstitutioner a) Gøre

Læs mere

unge i det repræsentative demokrati

unge i det repræsentative demokrati b. Redegørelse unge i det repræsentative demokrati Af: Jens Nygaard Nielsen, politisk konsulent DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges

Læs mere

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer DUF Fakta Oktober 213 Demokrati Unges demokratiske kompetencer Danske elever er sammen med finske elever de mest kompetente demokrater i verden. Det viser en international undersøgelse af elevernes samfundsfaglige

Læs mere

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes.

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes. INTERN SERVICE Dato: 27. november 2016 Sagsnr.: 16/12832 Kontaktperson: Henrik B. Larsen Dir. tlf.: 7996 6050 E-mail: hbl@vejen.dk NOTAT Fremmødevalg eller brevafstemning til ældrerådsvalg 2017 Indledning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Klar til kommunalvalg 2017 valgdeltagelsen. Yosef Bhatti, seniorforsker, ph.d.

Klar til kommunalvalg 2017 valgdeltagelsen. Yosef Bhatti, seniorforsker, ph.d. Klar til kommunalvalg 2017 valgdeltagelsen Yosef Bhatti, seniorforsker, ph.d. Emner 1) Hvorfor er valgdeltagelsen så central? 2) Valgdeltagelsen generelt et overblik 3) Hvem stemmer og hvem bliver hjemme?

Læs mere

Landsdækkende deltager Assens Kommune også i kampagnen Tænk dig om før du ikke stemmer.

Landsdækkende deltager Assens Kommune også i kampagnen Tænk dig om før du ikke stemmer. Til alle 7., 8., 9. og 10. klasses årgange og ungdomsuddannelserne i Assens Kommune 15. juni 2017 Sag nr. 17/9638 #Ungestemmer Hvordan højner vi valgdeltagelsen for de unge i Assens? Assens Kommune ønsker

Læs mere

Øget valgdeltagelse. i Ikast-Brande Kommune. KL s inspirationsdag den 29. maj

Øget valgdeltagelse. i Ikast-Brande Kommune. KL s inspirationsdag den 29. maj Øget valgdeltagelse i Ikast-Brande Kommune KL s inspirationsdag den 29. maj 2013 Punkter Fakta om Ikast-Brande Kommune Baggrund Fokus og mål Proces Idégenering, idésortering, idévurdering, udvælgelse Tiltag

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed Forord Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig: Den landsdækkende kampagne vil blive rullet ud, hvor vi for færrest midler kan møde flest mulige borgere indenfor målgruppen.

Læs mere

Valgdeltagelsen. Hvad ved vi og hvad vil vi gerne vide - om Kommunalvalg. Kasper Møller Hansen

Valgdeltagelsen. Hvad ved vi og hvad vil vi gerne vide - om Kommunalvalg. Kasper Møller Hansen Valgdeltagelsen Hvad ved vi og hvad vil vi gerne vide - om Kommunalvalg Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Københavns Universitet kmh@ifs.ku.dk www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ 1 At stemme

Læs mere

Velkomst ved sekretariatschef Solvejg Schultz-Jacobsen og konsulent Laura Friberg, KL

Velkomst ved sekretariatschef Solvejg Schultz-Jacobsen og konsulent Laura Friberg, KL Opsamling på Inspirationsdag, 21. maj 2013, København Velkomst ved sekretariatschef Solvejg Schultz-Jacobsen og konsulent Laura Friberg, KL Fokus på kommunalvalg er ikke noget nyt, men det er alligevel

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/

cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ Hvad fik os til at stemme? Valgdeltagelse og mobilisering ved 2013 og hvordan kan vi bruge disse erfaringer til borgerinddragelse mellem valgene Kasper Møller Hansen cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ kmh@ifs.ku.dk

Læs mere

Katalog over initiativer for at højne valgdeltagelsen

Katalog over initiativer for at højne valgdeltagelsen Katalog over initiativer for at højne valgdeltagelsen Initiativ 1 Annoncekampagne opfordring til at stemme Initiativ 2 Lokal udrulning af KL kampagnen Tænk dig om, før du ikke stemmer Initiativ 3 Mobil

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Mobiliseringsinitiativer ved KV13

Mobiliseringsinitiativer ved KV13 C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Mobiliseringsinitiativer ved KV13 Yosef Bhatti Jens Olav Dahlgaard

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Valgdeltagelsen blandt danske unge

Valgdeltagelsen blandt danske unge Valgdeltagelsen blandt danske unge Yosef Bhatti & Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Arbejdspapir 2010/05 Institut for Statskundskab Københavns Universitet Øster Farimagsgade

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

politiske temaer, der optager de unge

politiske temaer, der optager de unge Redegørelse politiske temaer, der optager de unge f. Af Klaus Levinsen, lektor Syddansk Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale 100-året for kvinders valgret til kommunerne et inspirationskatalog Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale Valg, hvor kvinder fik valgret til kommunerne Forord: Den 20. april 2008 er det

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

Sådan sikrer vi demokratiet. Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement

Sådan sikrer vi demokratiet. Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement Sådan sikrer vi demokratiet Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement Indhold Forord 3 Valgretskommissionen vil give demokratiet et skub 5 Medlemmer af kommissionen 6 Forslag

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Valgdeltagelsen blandt danske unge

Valgdeltagelsen blandt danske unge a. Redegørelse Valgdeltagelsen blandt danske unge Af: Yosef Bhatti, ph.d. og Kasper Møller Hansen, professor Københavns Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning

Læs mere

Effektmåling af informationskampagner. Kasper Møller Hansen. cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ kmh@ifs.ku.dk www.kaspermhansen.eu

Effektmåling af informationskampagner. Kasper Møller Hansen. cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ kmh@ifs.ku.dk www.kaspermhansen.eu Effektmåling af informationskampagner Kasper Møller Hansen cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ kmh@ifs.ku.dk www.kaspermhansen.eu Overblik Hvem stemmer og hvem stemmer ikke? Motivation, valgdeltagelseshistorik

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du Side 1 af 5 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017 Fem ting kommunerne lærte af KV13 Kommunerne udvekslede ideer og erfaringer om, hvordan den lokale valgdeltagelse kan øges, da konsulenter, kommunikationsmedarbejdere

Læs mere

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati

Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Op af sofaen - anbefalinger til det lokale demokrati Lynne Birch Hansen Temperaturen på det lokale demokrati Pressemeddelelse af 17. december 2012 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil sende

Læs mere

Valgdeltagelsen i Ikast-Brande Kommune KV2009

Valgdeltagelsen i Ikast-Brande Kommune KV2009 Valgdeltagelsen i Ikast-Brande Kommune KV2009 Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Københavns Universitet kmh@ifs.ku.dk www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/ 1 At stemme 2 Disposition 1. Hvorfor

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Unges manglende valgdeltagelse

Unges manglende valgdeltagelse Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og andre demokratiske Præsenteret til SamfundsCup på Århus Katedralskole Ph.d.-studerende Institut for statskundskab 12. september 2013 Dias 1/26 Oversigt over n i Figur

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Indsatser til fremme af valgdeltagelsen ved byrådsvalget samt fastsættelse af antallet af stillere. 1. Resume

Indstilling. Indsatser til fremme af valgdeltagelsen ved byrådsvalget samt fastsættelse af antallet af stillere. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. maj 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Indsatser til fremme af valgdeltagelsen

Læs mere

Fakta om kommunalvalget 2017

Fakta om kommunalvalget 2017 Fakta om kommunalvalget 2017 Tænk dig om, før du ikke stemmer Den 21. november 2017 er der valg til kommuner og regioner. Et valg, som har stor indflydelse på danskernes hverdag. I dette pressekit har

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft februar 016 Nyt fra rff De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft B landt dem, som overlever en kræftsygdom, og som var i beskæftigelse før sygdommen, fortsætter

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

Det politiske system Kommunalvalg 2009

Det politiske system Kommunalvalg 2009 Det politiske system Kommunalvalg 2009 1: Vurder kilde 1. Hvilke forklaringer gives der på den stigende valgdeltagelse? 2: Vurder ud fra kilde 2 om 16-årige skal have stemmeret? Kommenter for og imod.

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed 17.11.09 Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed Side 1 af 7 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 17/11-2009 Resumé Dette notat

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Kan man øge valgdeltagelsen?: Analyse af mobiliseringstiltag ved kommunalvalget den 19. november 2013

Kan man øge valgdeltagelsen?: Analyse af mobiliseringstiltag ved kommunalvalget den 19. november 2013 Jens Olav Dahlgaard Ph.d. stipendiat Institut for Statskundskab Postaddresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K E-mail: jod@ifs.ku.dk Mobil: +45 60 73 28 73 Telefon: +45 35 32 37 89 Hjemmeside: http://www.polsci.ku.dk

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

Samlet præsentation af valgaktiviteter

Samlet præsentation af valgaktiviteter Samlet præsentation af valgaktiviteter Fælles regional valgkampagne De fem regioner og Danske Regioner er gået sammen om en oplysningskampagne, der skal styrke valgdeltagelsen ved regionsvalget. Kampagnen

Læs mere

Kan man øge valgdeltagelsen?

Kan man øge valgdeltagelsen? C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere