LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN"

Transkript

1 LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk og Morten Hulvej Rod

2 Denne rapport er udarbejdet for Majorgården af Center for Alkoholforskning, Statens Institut for folkesundhed, SYDDANSK UNIVERSITET. Copyright Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København, september, Gengivelse af uddrag, herunder figurer, er tilladt mod tydelig gengivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes sendt til Statens Institut for Folkesundhed. Forsidefoto: Colourbox Lay-out: Rikke Plauborg, Statens Institut for Folkesundhed

3 LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, forskningsmedarbejder Janne Schurmann Tolstrup, seniorforsker ph.d. Morten Grønbæk, forskningschef, cand.med., ph.d., dr.med. Morten Hulvej Rod, ph.d.-studerende

4

5 INDHOLD INDLEDNING SAMMENFATNING AF RESULTATER Karakteristik af patienterne Patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet OM MAJORGÅRDENS LUDOMANIBEHANDLING Behandlingskoncept og syn på afhængighed Målgruppen for Majorgårdens ludomanibehandling Behandlingsmål DESIGN OG METODE RESULTATER AF DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSE Svarafgivelser for spørgsmål i indskrivningsskema Svarafgivelser for spørgsmål i spørgeskema RESULTATER AF DEN KVALITATIVE UNDERSØGELSE Den første kontakt med Majorgården og tiden op til behandlingsstart Patienternes oplevelser af behandlingsforløbet Pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Interview med den ansvarlige for ludomanibehandlingen BILAG: SPØRGESKEMA MED SVARFORDELINGER

6 2

7 Indledning Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en evaluering af ludomanibehandlingen på Behandlingscentret Majorgården, der med økonomisk støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tilbudt behandling for afhængighed af spil siden maj Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har evalueret Majorgårdens ludomanibehandling med det formål at tegne en karakteristik af patienterne samt at beskrive patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet. Evalueringen tager ikke stilling til behandlingens effekt. Evalueringen består af to elementer; 1. En spørgeskemaundersøgelse blandt 50 af de patienter, som var i behandling for ludomani på Majorgården i perioden maj februar Spørgeskemaet blev sendt ud til patienterne minimum seks måneder efter, at de havde afsluttet deres behandling. 2. En kvalitativ interviewundersøgelse blandt otte patienter, fire pårørende, en behandler fra den ambulante behandling samt en behandler fra døgnbehandlingen. I evalueringen af Majorgårdens ludomanibehandling benyttes altså både kvalitative og kvantitative data og metoder. Spørgeskemaundersøgelsen som sammen med journaloplysninger udgør den kvantitative del af undersøgelsen bliver primært brugt til at lave en karakteristik af Majorgårdens patienter samt til at beskrive, hvordan det er gået dem efter endt behandlingsforløb, mens de kvalitative data, dvs. de i alt 14 kvalitative interview, bliver brugt til at beskrive patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet. Majorgården har stået for indsamling af data på indskrivningstidspunktet, mens SIF har indsamlet spørgeskemaer på opfølgningstidspunktet samt gennemført de kvalitative interview med behandlere, patienter og pårørende. 3

8 SIF ønsker at takke Majorgårdens behandlere, patienter og pårørende, som alle har stillet sig til rådighed for undersøgelsen og cand. phil. Steffen Røjskjær fra Afdeling for Forskning og Formidling på Ringgården i Middelfart for hjælp til udarbejdelsen af spørgeskemaet. 4

9 Sammenfatning af resultater 1. Sammenfatning af resultater 1.1. Karakteristik af patienterne I alt 65 personer har været i behandling for ludomani på Majorgården i perioden maj 2006 til februar 2008, enten i kombineret døgn- og ambulant behandling eller i ambulant behandling alene. Betydeligt flere mænd end kvinder har været i behandling for ludomani på Majorgården. Aldersmæssigt spreder patienterne sig fra 19 år og op til 62 år, dog med en overvægt af patienter i alderen år. I forhold til samlivsstatus fordeler patienterne sig i to nogenlunde lige store grupper, idet cirka halvdelen enten er gift eller har en fast samlivspartner, mens den anden halvdel har angivet at leve alene. Hovedparten af patienterne har 7-11 års skolegang. Under halvdelen var i beskæftigelse på indskrivningstidspunktet, og et flertal oplevede deres økonomi som enten dårlig eller meget dårlig. 82% af patienterne kunne kategoriseres som patologiske spillere ved indskrivningen, og de to mest udbredte spilleformer var spilleautomater og oddset. For mere end halvdelen af patienterne gælder det, at nogen i deres familie, en ven eller en anden vigtig person i deres liv har, eller har haft, problemer med spil. Lidt mere end halvdelen af patienterne har hjemmeboende børn. En tredjedel af patienterne har tidligere været i behandling for misbrug af enten alkohol, piller, sovemedicin, hash eller narkotika. Ved opfølgningen har mere end halvdelen overholdt deres behandlingsmålsætning i meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende grad, mens cirka en fjerdedel af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen har angivet, at de atter har store problemer med spil. Andelen af deltagere som vurderer, at deres økonomi er dårlig eller meget dårlig, er mindre ved opfølgningen end ved indskrivningen, ligesom andelen af patologiske spillere næsten er halveret. Lidt mere end halvdelen af deltagerne har ved opfølgningen været afholdende fra spil i de seneste tre måneder. Ved opfølgningen har en meget lille andel angivet, at de bruger alkohol og endnu færre, at de bruger beroligende piller, sovemedicin, hash, kokain, amfetamin og andet. Der er stor forskel på deltagelsen i selvhjælpsgrupper for Anonyme Gamblere (GA). Nogle har 5

10 således slet ikke deltaget i møder, mens andre har deltaget i mere end 30 møder siden behandlingen på Majorgården Patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet I de kvalitative interview gav patienterne udtryk for delte meninger om Majorgårdens behandlingskoncept, hvor man blander forskellige afhængighedstyper (dvs. afhængige af stoffer, alkohol, spil osv.). Nogle patienter mener, det er en fordel at blande afhængighedstyper, fordi det kan medvirke til, at man opdager det, hvis man lider af andre afhængigheder end den, man primært er i behandling for. Derudover bliver man gjort opmærksom på risikoen for at udvikle andre afhængigheder. Andre patienter mener, det er problematisk at blande afhængighedstyper, fordi hovedparten af Majorgårdens patienter er alkoholikere, og ludomanerne derfor nemt kommer til at føle sig anderledes og udenfor. Dette gælder særligt hvis man, som enkelte af de interviewede har oplevet, er eneste ludoman i behandling på det pågældende tidspunkt. Et andet problem ved er blande afhængighedstyper er ifølge enkelte patienter, at det kan være ubehageligt at være i behandling med alkoholikere og stofmisbrugere, som i starten af behandlingsforløbet måske er påvirkede og på nedtrappende medicin. Både patienter og pårørende påpeger, at der er for lidt fokus på spilleafhængighed i såvel døgnbehandlingen som familieprogrammet, og at der er for få behandlere med viden om og erfaring med ludomani på Majorgården. De mener derfor, at der enten bør ansættes flere behandlere, eller at kendskabet til ludomani skal udbredes blandt de nuværende behandlere, ligesom de mener, man bør lave et behandlingsforløb med opgaver, som er rettet specifikt mod ludomaner. Flere af de interviewede pårørende oplever, at de ikke har fået den viden om og forståelse for ludomani via familieprogrammet, som de forventede at få. Gensidig tillid til behandlere og øvrige patienter i behandlingen er ifølge flere af interviewpersonerne afgørende for, om de får noget ud af behandlingen. Der er dog delte meninger om, hvordan man bedst opnår gensidig tillid og forståelse. Nogen mener, at det kræver behandlere, som selv har erfaring med ludomani, og at man 6

11 Sammenfatning af resultater sætter patienter sammen, som ligner hinanden både i forhold til alder, afhængighedstype og livssituation. Andre mener, at det er af mindre betydning om behandlerne har personlige erfaringer med ludomani, og at man ikke nødvendigvis forstår ludomaner bedre, fordi man selv er ludoman. Det påpeges også af interviewpersonerne, at der kan være forståelsesproblemer mellem henholdsvis aktionsspillere og maskinspillere. Aktionsspillere spiller fortrinsvis spil, som kræver visse færdigheder, viden og research, som fx oddset, poker, kasino osv., mens maskinspillere hovedsageligt spiller på spilleautomater eller andre spil, hvor udfaldet er tilfældigt, forstået på den måde, at viden og færdigheder ikke påvirker resultatet af spillet. Flere interviewpersoner havde det svært med at bo to og to på værelserne i døgnbehandlingen og savnede muligheden for at kunne gå op på et værelse og være sig selv. Andre syntes, det var betryggende og rart at dele værelse med en anden patient og påpeger, at det, særligt for patienter som har isoleret sig meget i tiden op til behandlingen, kan være godt at komme ud og være blandt andre mennesker hele tiden. Interviewene viser også, at ludomanerne ofte mødes med uvidenhed om ludomani blandt de øvrige patienter på Majorgården såvel som blandt venner, familie og i samfundet generelt. Både pårørende og patienter mener derfor, at der i fremtiden bør arbejdes for at udbrede kendskabet til ludomani ikke bare på Majorgården men også på nationalt plan. Flere patienter og pårørende giver udtryk for, at behandlingen på Majorgården har betydet meget for dem. De fortæller, at de er taknemmelige over at have fået en gratis behandling, og at de ved at deltage i undersøgelsen og eventuelt medvirke til at forbedre ludomanibehandlingen føler, at de kan give noget tilbage til Majorgården. 7

12 2. Om Majorgårdens ludomanibehandling Majorgården har tre afdelinger i henholdsvis Ålsgårde, Hellebæk og København. Behandlingsforløbet består af ni ugers primærbehandling, hvoraf de tre af ugerne er døgnbehandling samt tre måneders tilbagefaldsforebyggende rådgivning. Døgnbehandlingen foregår på Majorgården i Ålsgårde, mens den ambulante del af primærbehandlingen og den tilbagefaldsforebyggende behandling foregår i Majorgårdens lokaler i København. Derudover inviteres op til fire af patienternes familiemedlemmer til at deltage i et familieprogram, som foregår på Majorgårdens familieafdeling i Hellebæk. Primærbehandling: Efterbehandling: Døgnbehandling Ambulant behandling Tilbagefaldsforebyggende behandling 3 uger 6 uger, 3 gange ugentlig 3 måneder, 1 gang ugentlig Under en indledende visitationssamtale vurderes det, hvorvidt en patient har behov for døgnbehandling, eller om vedkommende kan starte direkte i den ambulante behandling. Behandlingen tilpasses således efter den enkeltes behov enten som en ambulant behandling eller som en kombination af døgnbehandling og ambulant behandling samt efterbehandling. De mest belastede patienter vil som regel blive visiteret til at deltage i hele behandlingsforløbet. I enkelte tilfælde kan tungt belastede patienter dog starte direkte i den ambulante behandling, hvis det af praktiske årsager ikke er muligt at deltage i døgnbehandlingsdelen. For disse patienter udvides den ambulante del af primærbehandlingen fra seks til otte uger. Interessen og behovet for at gennemføre en døgnbehandling inden den ambulante behandling påbegyndes er større end forventet. Således har seks ud af ti patienter foreløbig haft behov for døgnbehandling. Behandlingen er gratis for både patienter og pårørende, idet der ydes tilskud til behandlingen af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er dog et begrænset antal fripladser, og hvis de er opbrugte, og patienterne har akut brug for behandling, må de selv betale. 8

13 Om Majorgårdens ludomanibehandling Majorgårdens behandlerteam I Majorgårdens behandlerteam indgår psykologer, læger, alkohol- og familieterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker samt andet social- og sundhedspersonale. Det er en forudsætning for at blive behandler på Majorgården, at man har en relevant terapeutisk uddannelse. De fleste af centrets behandlere har desuden været personligt berørte af afhængighed, enten fordi de selv er afhængige, eller fordi de er pårørende til en afhængig. Magnus Larusson, som leder ludomanibehandlingen, er den eneste behandler med speciale i ludomani og den eneste, som er ansat specielt til ludomanibehandlingen. Derudover trækkes på Majorgårdens øvrige behandlere. Behandlerteamet tilbydes hver måned både gruppeog individuel supervision ved en psykolog, ligesom der løbende foregår efteruddannelse Behandlingskoncept og syn på afhængighed Majorgården opfatter afhængighed af spil som en kronisk og progressiv afhængighedstilstand, der kan afhjælpes via behandling. Ludomani opfattes ikke som et symptom på noget bagvedliggende socialt eller psykologisk 1, men snarere som en afhængighedstilstand, der gradvist udvikles som følge af påvirkning hos i forvejen disponerede personer. Disse personer er følelsesmæssigt afhængige af spil og har en langvarig og stigende trang til at spille. Ludomani opfattes endvidere som en familiesygdom, idet det ikke kun er ludomanen men hele familien, der påvirkes af spilleproblemet. I Majorgårdens behandlingskoncept indgår derfor også familiebehandling. I løbet af behandlingen introduceres patienterne endvidere for og opfordres til at deltage i selvhjælpsgrupper for Anonyme Gamblere (GA). Majorgårdens behandlingskoncept bygger på Minnesota-modellen kombineret med kognitiv adfærdsterapi samt tilbagefaldsforebyggende terapi. Minnesota-modellen stammer fra USA og er en behandlingsform, som oprindeligt blev udviklet for alkoholikere. Den baserer sig på de første erfaringer, man gjorde sig med 1 Dvs., at man på Majorgården er af den opfattelse, at fx angst, stress eller andre svære problemer ikke er selve årsagen til, at man bliver ludoman, men at ludomanien kan forstærke disse forhold, og gøre det sværere at bearbejde dem. 9

14 selvhjælpsgruppen Anonyme Alkoholikere (AA). Den bygger endvidere på 12- trinsprogrammet, som kort fortalt går ud på, at den afhængige i det første trin indrømmer sit problem og de medfølgende konsekvenser. De næste elleve trin beskriver en løsning på det problem, den afhængige erkendte i det første trin. Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, der tager udgangspunkt i og lægger vægt på den tænkning, man har i forbindelse med de situationer, man befinder sig i. Antagelsen bag kognitiv adfærdsterapi er at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af, hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af vores tanker og antagelser. Terapiformen forsøger derfor at identificere og arbejde med den afhængiges uhensigtsmæssige og destruktive tanke- og handlingsmønstre, for derved at skabe muligheden for at ændre eller erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive tanke- og handlingsmønstre. På Majorgården arbejder man hovedsageligt med tankeforvridninger via samtaler, hvor patienterne taler om deres tanker, men også via film og foredrag, hvor patienterne mere indirekte arbejder med deres tanker. Majorgårdens tilbagefaldsforebyggende behandling bygger på Terence Gorskis tilbagefaldsmodel. Her arbejdes der med personlige advarselstegn, og målet er, at den enkelte bliver i stand til at identificere sine egne faresignaler på et tidligt tidspunkt og begynder at gøre noget andet, end vedkommende hidtil har gjort for derved at bremse tilbagefaldsprocessen. Gorski er stærkt inspireret af Minnesotamodellen, og hans metode er præget af 12-trinsbevægelsens opfattelse af misbrug som en kronisk sygdom med et ondartet forløb. Som et fast element i efterbehandlingen indgår bl.a. stresshåndtering. Majorgården har et regelsæt, som patienterne skal overholde, mens de er i døgnbehandling. Bl.a. må de ikke forlade Majorgårdens grund, med mindre de er sammen med mindst to andre patienter. Derved forsøger man at forhindre patienterne i at spille, drikke alkohol og i det hele taget indtage nogen former for rusmidler under behandlingen. Det er heller ikke tilladt at medbringe sin mobiltelefon, dels fordi man som patient skal koncentrere sig om sin behandling, men også fordi man skal kunne 10

15 Om Majorgårdens ludomanibehandling være anonym, og det kan man ikke, hvis andre patienter eksempelvis tager billeder med deres mobiltelefoner. For at patienterne kan koncentrere sig om behandlingen, er der desuden en meget begrænset besøgstid for pårørende, ligesom det ikke tillades, at patienter indleder kærlighedsforhold med hinanden Målgruppen for Majorgårdens ludomanibehandling En af forudsætningerne for at komme i behandling for ludomani på Majorgården er, at personen som ønsker behandling er afhængig af spil. På Majorgården defineres spilleafhængighed (ludomani) i henhold til WHOs ICD-10 2 diagnosekriterier for afhængighed samt Det Amerikanske Psykiatriske Selskabs Klassifikationssystem DSM-IV 3. Det vil sige, at vedkommende skal opfylde visse kriterier for at blive at blive optaget i behandlingen. Hvorvidt det er tilfældet vurderes ved en indledende og gratis visitationssamtale med en af centrets behandlere. Under samtalen klarlægges omfanget og karakteren af den enkeltes spilleproblem med udgangspunkt i de nævnte klassifikationssystemer. Ifølge WHOs ICD-10 diagnosekriterier er patologisk spillelidenskab karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser. De amerikanske diagnosekriterier DSM-IV karakteriserer ludomaner som vedvarende eller tilbagevendende kendetegnet ved fem eller flere af følgende kriterier: Er meget optaget af pengespil; fx optaget af at genopleve tidligere spilleerfaringer, vurdere odds eller planlægge næste indsats eller tænke på måder at skaffe penge til at spille for. Har behov for at øge pengeindsatsen for at opnå ønsket spændingsniveau. Har gentagne mislykkede forsøg på at kontrollere, reducere eller ophøre med pengespil. 2 International Classification of Diseases. 3 Diagnostic and Statistical Manual. 11

16 Bliver rastløs eller irriteret ved forsøg på at reducere eller ophøre med pengespil. Spiller for at slippe for problemer eller for at dulme vanskelige følelser som f.eks. hjælpeløshed, skyldfølelse, angst og depression. Vender tilbage til spillet for at vinde det tabte tilbage. Lyver for familiemedlemmer, behandlere eller andre for at skjule, i hvilken grad man er involveret i pengespil. Har begået illegale handlinger som f.eks. dokumentfalsk, bedrageri, tyveri eller underslæb for at finansiere pengespil. Har belastet eller mistet vigtige relationer, job, uddannelse eller karrieremuligheder på grund af pengespil. Har brugt andre til at skaffe penge for at undgå vanskelige økonomiske situationer forårsaget af pengespil. Hvis man opfylder de ovennævnte diagnosekriterier, er man i målgruppen for Majorgårdens ludomanibehandlingstilbud. Derudover forudsættes det, at spilleafhængige, der har en parallelafhængighed af rusmidler (alkohol, medicin eller narkotika), er ædru under ludomanibehandlingen, og at patienter, som har en behandlingskrævende psykiatrisk diagnose, er i stabil medicinering før og under ludomanibehandlingen. Majorgårdens ludomanibehandling er således både rettet mod rene ludomaner, dvs. personer, som kun er afhængige af spil, og mod personer med flere afhængigheder, samt personer med dobbeltdiagnoser Behandlingsmål Formålet med Majorgårdens ludomanibehandling er, at patienten opnår total afholdenhed fra alle slags spil, samt identificerer og klarlægger kernepersonligheden og de livsstilsmønstre, som leder til kontroltab overfor spil. Det er desuden målet med behandlingen, at patienten lærer at modstå de tvangsmæssige tanker, følelser og adfærd, som knytter sig til ludomani, og at vedkommende accepterer, at det er muligt at lægge sin livsstil om og leve helt uden spil. Et af de vigtigste mål med behandlingen er således at flytte patienternes fokus fra spil til alle de andre muligheder, livet giver dem. Og at sikre at personen opnår en 12

17 Om Majorgårdens ludomanibehandling øget livskvalitet og genvinder sin selvrespekt med mindst mulig tilbagefaldsrisiko. Under selve behandlingsforløbet er det målet at skabe et forum, hvor den enkelte person sammen med ligestillede kan forbedre sin hverdag og leve videre uden spil. 13

18 3. Design og metode Valg af metode Formålet med denne evaluering er at lave en karakteristik af Majorgårdens patienter, at undersøge hvordan det er gået dem efter endt behandlingsforløb og at beskrive deres oplevelser af behandlingsforløbet. Vi har som nævnt valgt at benytte os af en spøgeskemaundersøgelse kombineret med en kvalitativ interviewundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelser er relevante til besvarelse af spørgsmål med et kvantitativt indhold, dvs. spørgsmål hvor det drejer sig om målbare forhold, som fx antallet af spilleepisoder en person har haft i løbet af de seneste tre måneder, hvor mange penge vedkommende har spillet for osv. Spørgeskemaundersøgelser kan også benyttes til at fremskaffe mere kvalitative informationer gennem brugen af såkaldte "åbne" spørgsmål, som er spørgsmål uden faste svarkategorier. Det kan eksempelvis være spørgsmål som: Beskriv nogle kritiske situationer, hvor du føler en særlig trang til at spille. Det spørgeskema, som denne evaluering er baseret på, blev sendt ud til 50 patienter. En af fordelene ved at lave en spørgeskemaundersøgelse er, at man kan nå ud til mange mennesker inden for kort tid og ved brug af relativt få ressourcer. Hvis vi udelukkende havde valgt at benytte os af kvalitative interview, som er mere ressourcekrævende at gennemføre og analysere, ville det ikke have været muligt at få så mange deltagere med i undersøgelsen. Ulempen ved spørgeskemaundersøgelser er dog, at det kan være svært at få folk til at besvare og returnere spørgeskemaet, og at de ikke kan svare uddybende på de spørgsmål, der bliver stillet i spørgeskemaet. Vi forsøgte at øge sandsynligheden for at få besvaret spørgsmålene i spørgeskemaet ved dels at vedlægge en frankeret svarkuvert, dels et brev med information om evalueringen, hvor vi samtidig gjorde opmærksom på, at man ved at deltage i undersøgelsen kunne være med til at sikre kvaliteten af den fremtidige behandling af ludomani på Majorgården. Af brevet fremgik det endvidere, at det var frivilligt at deltage i undersøgelsen, at alle oplysninger ville blive behandlet strengt fortroligt, og at projektet er anmeldt og godkendt af datatilsynet. Derudover kontaktede vi telefonisk de personer, der ikke returnerede spørgeskemaet, for at opfordre dem til at 14

19 Design og metode deltage i undersøgelsen. I alt 27 patienter besvarede og returnerede spørgeskemaet (54%). Vi valgte at supplere spørgeskemaundersøgelsen med kvalitative interview, fordi det giver en bedre mulighed for at komme i dybden med et givent emne. Fx blev patienterne i spørgeskemaet spurgt, om de var i døgn- eller ambulant behandling, eller en kombination af begge dele, på Majorgården. I det kvalitative interview kunne vi efterfølgende spørge ind til den enkeltes oplevelse af henholdsvis døgnbehandlingsdelen og den ambulante behandling. Patienterne kunne i spørgeskemaet svare på, om de ønskede at deltage i et personligt og anonymt interview omkring deres oplevelser af behandlingsforløbet på Majorgården. 18 patienter svarede, at de godt kunne tænke sig at medvirke i et interview, mens syv svarede, at de ikke var interesserede. Vi har gennemført interview med otte patienter, syv pårørende og to ansatte på Majorgården. Tre af interviewene med pårørende blev gennemført som dobbeltinterview, dvs. at to pårørende blev interviewet samtidig. Et enkelt interview blev gennemført over telefonen, idet interviewpersonen ikke havde mulighed for personligt fremmøde. De fleste af interviewene med patienter blev foretaget på SIF, to af de tre førnævnte dobbeltinterview blev foretaget i de pårørendes private hjem, ligesom de to behandlerinterview blev foretaget henholdsvis på Majorgården i Ålsgårde og i Majorgårdens lokaler i København. Interviewene havde en varighed på mellem ½ til 2 timer. For at sikre anonymiteten har vi valgt at give patienter og pårørende opdigtede navne de steder i rapporten, hvor der er medtaget citater fra interviewene. Det skal understreges, at den kvalitative interviewundersøgelse, som denne evaluering baseres på, kun siger noget om forskellige holdninger og opfattelser hos en lille gruppe patienter og pårørende, og derfor ikke er repræsentativ for de to grupper generelt. Kvalitative interview kan være mere eller mindre styrede fra interviewerens side. Vi har valgt at lave semistrukturerede interview. Det vil sige, at intervieweren tager udgangspunkt i en interviewguide med formulerede spørgsmål, men samtidig er åben 15

20 for drejninger i samtalen, ligesom intervieweren har mulighed for at springe rundt i guidens temaer. Fordelen ved det semistrukturerede interview er, at spørgsmålene kan tilpasses den interviewede, ligesom man kan stille supplerende og uddybende spørgsmål og forfølge temaer, som eventuelt dukker op undervejs i interviewsituationen. Konstruktion af spørgeskema I spørgeskemaet blev de deltagende patienter bl.a. spurgt om deres personlige forhold, herunder uddannelse, beskæftigelse og boligsituation. Der blev også spurgt til deres kontakt til andre mennesker, erfaringer med ludomanibehandling, spilleproblemets størrelse efter behandlingen på Majorgården, deltagelse i selvhjælpsgrupper og forbrug af alkohol, medicin og euforiserende stoffer. Det fulde spørgeskema er vedlagt som bilag. I udarbejdelsen af spørgeskemaet har vi taget udgangspunkt i forskellige screeningsredskaber og tidligere anvendte spørgeskemaer, som vil blive præsenteret i det følgende. Når en patient starter i behandling på Majorgården, udfylder vedkommende et indskrivningsskema som bl.a. indeholder spørgsmål om alder, civilstand, uddannelse, indtægt, boligsituation og oplevelse af egen økonomi, men også mere spilrelaterede spørgsmål som fx hvilke former for spil personen spiller, hvor længe vedkommende har spillet og hvor mange spilleepisoder personen typisk har i løbet af en måned. I spørgeskemaet har vi medtaget alle spørgsmålene fra indskrivningsskemaet for at kunne sammenholde patienternes svarafgivelser på indskrivningstidspunktet med deres svarafgivelser på opfølgningstidspunktet. Ved indskrivningen på Majorgården testes patienterne desuden ved hjælp af udvalgte spørgsmål fra Massachussets Gambling Screen (MAGS), som bruges til diagnosticering af ludomaner. Vi har medtaget de samme spørgsmål fra MAGSskemaet i spørgeskemaet for at kunne sammenholde svarafgivelserne før og efter behandlingen. Derudover indgår nogle af spørgsmålene fra et opfølgningsskema, som blev brugt i forbindelse med evalueringen af ludomanibehandlingen på Center 16

21 Design og metode for Ludomani i Odense og Frederiksberg Centeret i København 4. Herfra stammer bl.a. spørgsmålene om, i hvilket omfang patienterne har brugt/bruger de spillemodvirkende strategier, de lærte i behandlingen til at undgå at spille, og i hvilken grad de har overholdt deres behandlingsmålsætning. For at måle patienternes deltagelse i selvhjælpsgrupper for Anonyme Gamblere (GA) har vi desuden brugt en række spørgsmål fra Alcoholics Anonymous Affiliation Scale. Der er bl.a. blevet spurgt til, hvor mange GA-møder patienterne har deltaget i siden deres behandling på Majorgården, hvor mange af de 12 trin de har arbejdet med i GA, og om de aktuelt har en GA-sponsor osv. Udarbejdelsen af interviewguides I forbindelse med de kvalitative interview blev der konstrueret tre forskellige interviewguides til brug ved interview med henholdsvis patienter, pårørende og behandlere. I interviewguiden til patientinterviewene indgik bl.a. spørgsmål om patienternes behandlingserfaring, oplevelser af behandlingsforløbet på Majorgården, hvordan det er gået dem efter behandlingen, hvorvidt de bruger de spillemodvirkende strategier, de lærte i behandlingen, og om de deltager i selvhjælpsgrupper. I interviewene med de pårørende har vi bl.a. spurgt ind til spilleproblemets udvikling i familien, hvornår og hvordan de pårørende opdagede det, den første kontakt til Majorgården samt deres forventninger til behandlingen. Vi har også spurgt, hvordan de pårørende oplevede behandlingsforløbet, og hvordan det er gået dem efter behandlingen, om det er blevet nemmere for dem at takle de problemer, som ludomanien påfører familien, og om de har fået en større forståelse for, hvad det vil sige at være ludoman. De to interviewede behandlere blev bl.a. spurgt til, hvad der foregår i døgnbehandlingen og den ambulante behandling, ligesom vi spurgte ind til 4 Røjskjær, Steffen 2004: Ludomanibehandling på Center for ludomani og Frederiksberg Centeret en beskrivelse af institutionerne, deres klienter og behandlingernes virkninger. København: Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 17

22 behandlingsmålsætningerne og til hvordan, de opstilles for patienterne. Vi spurgte også til behandlernes egen vurdering af ludomanibehandlingen, og hvad de oplever som henholdsvis stærke og svage sider ved behandlingen. Som nævnt benyttede vi os af det semistrukturerede interview og havde således mulighed for at forfølge temaer, som ikke nødvendigvis indgik i interviewguiden. Eksempelvis fortalte flere patienter spontant og uafhængigt af hinanden om deres oplevelser ved at bo på tomandsværelser i døgnbehandlingen, ligesom flere spontant fortalte, at de oplevede det som et problem, at behandlingen stort set er ens, uanset om man er afhængig af alkohol, stoffer eller spil. Dataindsamlingen foregik løbende fra august 2007 til august De otte interviewede patienter og de 50 patienter, som spørgeskemaet blev sendt til, har enten været i døgn- eller ambulantbehandling eller en kombination af begge dele, dvs. at det ikke er et kriterium for at deltage i undersøgelsen, at man har gennemført et fuldt behandlingsforløb. Interviewpersonerne Den kvalitative del af evalueringen baserer sig som nævnt på interview med otte patienter, som har været i behandling for ludomani på Majorgården. Vi har interviewet seks mænd og to kvinder i alderen 24 til 63 år. I første omgang sigtede vi mod en lige fordeling af mænd og kvinder blandt interviewpersonerne. Som det fremgår af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, er der imidlertid en stor overvægt af mænd, som kommer i behandling for ludomani på Majorgården, hvorfor det var sværere at få fat i kvindelige interviewpersoner. 18 personer angav i spørgeskemaet, at de gerne ville deltage i et interview, men det viste sig flere gange, at de alligevel ikke havde tid eller overskud til at deltage, når vi ringede dem op for at lave en konkret aftale. Flere gange lavede vi desuden interviewaftaler, som siden hen blev aflyst af interviewpersonerne af forskellige årsager. Fem af de interviewede patienter var i døgnbehandling på Majorgården, hvoraf to var i døgnbehandling i tre uger. To fik forlænget deres døgnbehandling til henholdsvis 18

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET.

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold og helbred. Du kan sætte fokus på

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder

LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder Indhold Introduktion... 3 Hvem og hvor mange?... 4 Baggrund... 4 Udviklingen af ludomani set i faser... 5 Kendetegn ved den spilafhængige... 6 Som

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tendenser... 4 Livsmod generelt... 4 At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5 Pjecen... 7 Kønsaspekt... 9 Fremtidigt samarbejde... 10 Forslag... 10 Bilag 1... 12 Bilag

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Du har mulighed for at hjælpe en borger med at erkende et misbrug og gøre noget ved det. Dermed kan du løfte en voldsom social

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som finansiel rådgiver kan du følge dine kunders økonomi og transaktioner. Det giver dig en særlig mulighed

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS IGT SOCIALFAGLIGT BANKANSAT DERFOR ER ARBEJDSPLADSEN SÅ VIGTIG Du har som leder, kollega eller tillidsrepræsentant mulighed for at hjælpe med at løse

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til:

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Misbrugere i substitutionsbehandling eller i en uafklaret misbrugssituation og som har et ønske om at ændre denne, samt eksmisbrugere, der efter et afsluttet

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Interview med spiritusbilister

Interview med spiritusbilister Interview med spiritusbilister Af Cand. psych. Tanja Legind Rendsvig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Resumé I forbindelse med undersøgelsen Karakteristik af spiritusbilisten fra Danmark TransportForskning

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling

Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor. Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Anna Marie Aggerholm Addiction Counselor Marco Guarino Alkolog Dansk Misbrugsbehandling Program for dagen Misbrugsberedskab hvorfor? Former for misbrug Typiske profiler Misforstået omsorg (medafhængighed)

Læs mere