LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN"

Transkript

1 LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk og Morten Hulvej Rod

2 Denne rapport er udarbejdet for Majorgården af Center for Alkoholforskning, Statens Institut for folkesundhed, SYDDANSK UNIVERSITET. Copyright Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København, september, Gengivelse af uddrag, herunder figurer, er tilladt mod tydelig gengivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes sendt til Statens Institut for Folkesundhed. Forsidefoto: Colourbox Lay-out: Rikke Plauborg, Statens Institut for Folkesundhed

3 LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, forskningsmedarbejder Janne Schurmann Tolstrup, seniorforsker ph.d. Morten Grønbæk, forskningschef, cand.med., ph.d., dr.med. Morten Hulvej Rod, ph.d.-studerende

4

5 INDHOLD INDLEDNING SAMMENFATNING AF RESULTATER Karakteristik af patienterne Patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet OM MAJORGÅRDENS LUDOMANIBEHANDLING Behandlingskoncept og syn på afhængighed Målgruppen for Majorgårdens ludomanibehandling Behandlingsmål DESIGN OG METODE RESULTATER AF DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSE Svarafgivelser for spørgsmål i indskrivningsskema Svarafgivelser for spørgsmål i spørgeskema RESULTATER AF DEN KVALITATIVE UNDERSØGELSE Den første kontakt med Majorgården og tiden op til behandlingsstart Patienternes oplevelser af behandlingsforløbet Pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Interview med den ansvarlige for ludomanibehandlingen BILAG: SPØRGESKEMA MED SVARFORDELINGER

6 2

7 Indledning Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en evaluering af ludomanibehandlingen på Behandlingscentret Majorgården, der med økonomisk støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tilbudt behandling for afhængighed af spil siden maj Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har evalueret Majorgårdens ludomanibehandling med det formål at tegne en karakteristik af patienterne samt at beskrive patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet. Evalueringen tager ikke stilling til behandlingens effekt. Evalueringen består af to elementer; 1. En spørgeskemaundersøgelse blandt 50 af de patienter, som var i behandling for ludomani på Majorgården i perioden maj februar Spørgeskemaet blev sendt ud til patienterne minimum seks måneder efter, at de havde afsluttet deres behandling. 2. En kvalitativ interviewundersøgelse blandt otte patienter, fire pårørende, en behandler fra den ambulante behandling samt en behandler fra døgnbehandlingen. I evalueringen af Majorgårdens ludomanibehandling benyttes altså både kvalitative og kvantitative data og metoder. Spørgeskemaundersøgelsen som sammen med journaloplysninger udgør den kvantitative del af undersøgelsen bliver primært brugt til at lave en karakteristik af Majorgårdens patienter samt til at beskrive, hvordan det er gået dem efter endt behandlingsforløb, mens de kvalitative data, dvs. de i alt 14 kvalitative interview, bliver brugt til at beskrive patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet. Majorgården har stået for indsamling af data på indskrivningstidspunktet, mens SIF har indsamlet spørgeskemaer på opfølgningstidspunktet samt gennemført de kvalitative interview med behandlere, patienter og pårørende. 3

8 SIF ønsker at takke Majorgårdens behandlere, patienter og pårørende, som alle har stillet sig til rådighed for undersøgelsen og cand. phil. Steffen Røjskjær fra Afdeling for Forskning og Formidling på Ringgården i Middelfart for hjælp til udarbejdelsen af spørgeskemaet. 4

9 Sammenfatning af resultater 1. Sammenfatning af resultater 1.1. Karakteristik af patienterne I alt 65 personer har været i behandling for ludomani på Majorgården i perioden maj 2006 til februar 2008, enten i kombineret døgn- og ambulant behandling eller i ambulant behandling alene. Betydeligt flere mænd end kvinder har været i behandling for ludomani på Majorgården. Aldersmæssigt spreder patienterne sig fra 19 år og op til 62 år, dog med en overvægt af patienter i alderen år. I forhold til samlivsstatus fordeler patienterne sig i to nogenlunde lige store grupper, idet cirka halvdelen enten er gift eller har en fast samlivspartner, mens den anden halvdel har angivet at leve alene. Hovedparten af patienterne har 7-11 års skolegang. Under halvdelen var i beskæftigelse på indskrivningstidspunktet, og et flertal oplevede deres økonomi som enten dårlig eller meget dårlig. 82% af patienterne kunne kategoriseres som patologiske spillere ved indskrivningen, og de to mest udbredte spilleformer var spilleautomater og oddset. For mere end halvdelen af patienterne gælder det, at nogen i deres familie, en ven eller en anden vigtig person i deres liv har, eller har haft, problemer med spil. Lidt mere end halvdelen af patienterne har hjemmeboende børn. En tredjedel af patienterne har tidligere været i behandling for misbrug af enten alkohol, piller, sovemedicin, hash eller narkotika. Ved opfølgningen har mere end halvdelen overholdt deres behandlingsmålsætning i meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende grad, mens cirka en fjerdedel af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen har angivet, at de atter har store problemer med spil. Andelen af deltagere som vurderer, at deres økonomi er dårlig eller meget dårlig, er mindre ved opfølgningen end ved indskrivningen, ligesom andelen af patologiske spillere næsten er halveret. Lidt mere end halvdelen af deltagerne har ved opfølgningen været afholdende fra spil i de seneste tre måneder. Ved opfølgningen har en meget lille andel angivet, at de bruger alkohol og endnu færre, at de bruger beroligende piller, sovemedicin, hash, kokain, amfetamin og andet. Der er stor forskel på deltagelsen i selvhjælpsgrupper for Anonyme Gamblere (GA). Nogle har 5

10 således slet ikke deltaget i møder, mens andre har deltaget i mere end 30 møder siden behandlingen på Majorgården Patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet I de kvalitative interview gav patienterne udtryk for delte meninger om Majorgårdens behandlingskoncept, hvor man blander forskellige afhængighedstyper (dvs. afhængige af stoffer, alkohol, spil osv.). Nogle patienter mener, det er en fordel at blande afhængighedstyper, fordi det kan medvirke til, at man opdager det, hvis man lider af andre afhængigheder end den, man primært er i behandling for. Derudover bliver man gjort opmærksom på risikoen for at udvikle andre afhængigheder. Andre patienter mener, det er problematisk at blande afhængighedstyper, fordi hovedparten af Majorgårdens patienter er alkoholikere, og ludomanerne derfor nemt kommer til at føle sig anderledes og udenfor. Dette gælder særligt hvis man, som enkelte af de interviewede har oplevet, er eneste ludoman i behandling på det pågældende tidspunkt. Et andet problem ved er blande afhængighedstyper er ifølge enkelte patienter, at det kan være ubehageligt at være i behandling med alkoholikere og stofmisbrugere, som i starten af behandlingsforløbet måske er påvirkede og på nedtrappende medicin. Både patienter og pårørende påpeger, at der er for lidt fokus på spilleafhængighed i såvel døgnbehandlingen som familieprogrammet, og at der er for få behandlere med viden om og erfaring med ludomani på Majorgården. De mener derfor, at der enten bør ansættes flere behandlere, eller at kendskabet til ludomani skal udbredes blandt de nuværende behandlere, ligesom de mener, man bør lave et behandlingsforløb med opgaver, som er rettet specifikt mod ludomaner. Flere af de interviewede pårørende oplever, at de ikke har fået den viden om og forståelse for ludomani via familieprogrammet, som de forventede at få. Gensidig tillid til behandlere og øvrige patienter i behandlingen er ifølge flere af interviewpersonerne afgørende for, om de får noget ud af behandlingen. Der er dog delte meninger om, hvordan man bedst opnår gensidig tillid og forståelse. Nogen mener, at det kræver behandlere, som selv har erfaring med ludomani, og at man 6

11 Sammenfatning af resultater sætter patienter sammen, som ligner hinanden både i forhold til alder, afhængighedstype og livssituation. Andre mener, at det er af mindre betydning om behandlerne har personlige erfaringer med ludomani, og at man ikke nødvendigvis forstår ludomaner bedre, fordi man selv er ludoman. Det påpeges også af interviewpersonerne, at der kan være forståelsesproblemer mellem henholdsvis aktionsspillere og maskinspillere. Aktionsspillere spiller fortrinsvis spil, som kræver visse færdigheder, viden og research, som fx oddset, poker, kasino osv., mens maskinspillere hovedsageligt spiller på spilleautomater eller andre spil, hvor udfaldet er tilfældigt, forstået på den måde, at viden og færdigheder ikke påvirker resultatet af spillet. Flere interviewpersoner havde det svært med at bo to og to på værelserne i døgnbehandlingen og savnede muligheden for at kunne gå op på et værelse og være sig selv. Andre syntes, det var betryggende og rart at dele værelse med en anden patient og påpeger, at det, særligt for patienter som har isoleret sig meget i tiden op til behandlingen, kan være godt at komme ud og være blandt andre mennesker hele tiden. Interviewene viser også, at ludomanerne ofte mødes med uvidenhed om ludomani blandt de øvrige patienter på Majorgården såvel som blandt venner, familie og i samfundet generelt. Både pårørende og patienter mener derfor, at der i fremtiden bør arbejdes for at udbrede kendskabet til ludomani ikke bare på Majorgården men også på nationalt plan. Flere patienter og pårørende giver udtryk for, at behandlingen på Majorgården har betydet meget for dem. De fortæller, at de er taknemmelige over at have fået en gratis behandling, og at de ved at deltage i undersøgelsen og eventuelt medvirke til at forbedre ludomanibehandlingen føler, at de kan give noget tilbage til Majorgården. 7

12 2. Om Majorgårdens ludomanibehandling Majorgården har tre afdelinger i henholdsvis Ålsgårde, Hellebæk og København. Behandlingsforløbet består af ni ugers primærbehandling, hvoraf de tre af ugerne er døgnbehandling samt tre måneders tilbagefaldsforebyggende rådgivning. Døgnbehandlingen foregår på Majorgården i Ålsgårde, mens den ambulante del af primærbehandlingen og den tilbagefaldsforebyggende behandling foregår i Majorgårdens lokaler i København. Derudover inviteres op til fire af patienternes familiemedlemmer til at deltage i et familieprogram, som foregår på Majorgårdens familieafdeling i Hellebæk. Primærbehandling: Efterbehandling: Døgnbehandling Ambulant behandling Tilbagefaldsforebyggende behandling 3 uger 6 uger, 3 gange ugentlig 3 måneder, 1 gang ugentlig Under en indledende visitationssamtale vurderes det, hvorvidt en patient har behov for døgnbehandling, eller om vedkommende kan starte direkte i den ambulante behandling. Behandlingen tilpasses således efter den enkeltes behov enten som en ambulant behandling eller som en kombination af døgnbehandling og ambulant behandling samt efterbehandling. De mest belastede patienter vil som regel blive visiteret til at deltage i hele behandlingsforløbet. I enkelte tilfælde kan tungt belastede patienter dog starte direkte i den ambulante behandling, hvis det af praktiske årsager ikke er muligt at deltage i døgnbehandlingsdelen. For disse patienter udvides den ambulante del af primærbehandlingen fra seks til otte uger. Interessen og behovet for at gennemføre en døgnbehandling inden den ambulante behandling påbegyndes er større end forventet. Således har seks ud af ti patienter foreløbig haft behov for døgnbehandling. Behandlingen er gratis for både patienter og pårørende, idet der ydes tilskud til behandlingen af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er dog et begrænset antal fripladser, og hvis de er opbrugte, og patienterne har akut brug for behandling, må de selv betale. 8

13 Om Majorgårdens ludomanibehandling Majorgårdens behandlerteam I Majorgårdens behandlerteam indgår psykologer, læger, alkohol- og familieterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker samt andet social- og sundhedspersonale. Det er en forudsætning for at blive behandler på Majorgården, at man har en relevant terapeutisk uddannelse. De fleste af centrets behandlere har desuden været personligt berørte af afhængighed, enten fordi de selv er afhængige, eller fordi de er pårørende til en afhængig. Magnus Larusson, som leder ludomanibehandlingen, er den eneste behandler med speciale i ludomani og den eneste, som er ansat specielt til ludomanibehandlingen. Derudover trækkes på Majorgårdens øvrige behandlere. Behandlerteamet tilbydes hver måned både gruppeog individuel supervision ved en psykolog, ligesom der løbende foregår efteruddannelse Behandlingskoncept og syn på afhængighed Majorgården opfatter afhængighed af spil som en kronisk og progressiv afhængighedstilstand, der kan afhjælpes via behandling. Ludomani opfattes ikke som et symptom på noget bagvedliggende socialt eller psykologisk 1, men snarere som en afhængighedstilstand, der gradvist udvikles som følge af påvirkning hos i forvejen disponerede personer. Disse personer er følelsesmæssigt afhængige af spil og har en langvarig og stigende trang til at spille. Ludomani opfattes endvidere som en familiesygdom, idet det ikke kun er ludomanen men hele familien, der påvirkes af spilleproblemet. I Majorgårdens behandlingskoncept indgår derfor også familiebehandling. I løbet af behandlingen introduceres patienterne endvidere for og opfordres til at deltage i selvhjælpsgrupper for Anonyme Gamblere (GA). Majorgårdens behandlingskoncept bygger på Minnesota-modellen kombineret med kognitiv adfærdsterapi samt tilbagefaldsforebyggende terapi. Minnesota-modellen stammer fra USA og er en behandlingsform, som oprindeligt blev udviklet for alkoholikere. Den baserer sig på de første erfaringer, man gjorde sig med 1 Dvs., at man på Majorgården er af den opfattelse, at fx angst, stress eller andre svære problemer ikke er selve årsagen til, at man bliver ludoman, men at ludomanien kan forstærke disse forhold, og gøre det sværere at bearbejde dem. 9

14 selvhjælpsgruppen Anonyme Alkoholikere (AA). Den bygger endvidere på 12- trinsprogrammet, som kort fortalt går ud på, at den afhængige i det første trin indrømmer sit problem og de medfølgende konsekvenser. De næste elleve trin beskriver en løsning på det problem, den afhængige erkendte i det første trin. Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, der tager udgangspunkt i og lægger vægt på den tænkning, man har i forbindelse med de situationer, man befinder sig i. Antagelsen bag kognitiv adfærdsterapi er at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af, hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af vores tanker og antagelser. Terapiformen forsøger derfor at identificere og arbejde med den afhængiges uhensigtsmæssige og destruktive tanke- og handlingsmønstre, for derved at skabe muligheden for at ændre eller erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive tanke- og handlingsmønstre. På Majorgården arbejder man hovedsageligt med tankeforvridninger via samtaler, hvor patienterne taler om deres tanker, men også via film og foredrag, hvor patienterne mere indirekte arbejder med deres tanker. Majorgårdens tilbagefaldsforebyggende behandling bygger på Terence Gorskis tilbagefaldsmodel. Her arbejdes der med personlige advarselstegn, og målet er, at den enkelte bliver i stand til at identificere sine egne faresignaler på et tidligt tidspunkt og begynder at gøre noget andet, end vedkommende hidtil har gjort for derved at bremse tilbagefaldsprocessen. Gorski er stærkt inspireret af Minnesotamodellen, og hans metode er præget af 12-trinsbevægelsens opfattelse af misbrug som en kronisk sygdom med et ondartet forløb. Som et fast element i efterbehandlingen indgår bl.a. stresshåndtering. Majorgården har et regelsæt, som patienterne skal overholde, mens de er i døgnbehandling. Bl.a. må de ikke forlade Majorgårdens grund, med mindre de er sammen med mindst to andre patienter. Derved forsøger man at forhindre patienterne i at spille, drikke alkohol og i det hele taget indtage nogen former for rusmidler under behandlingen. Det er heller ikke tilladt at medbringe sin mobiltelefon, dels fordi man som patient skal koncentrere sig om sin behandling, men også fordi man skal kunne 10

15 Om Majorgårdens ludomanibehandling være anonym, og det kan man ikke, hvis andre patienter eksempelvis tager billeder med deres mobiltelefoner. For at patienterne kan koncentrere sig om behandlingen, er der desuden en meget begrænset besøgstid for pårørende, ligesom det ikke tillades, at patienter indleder kærlighedsforhold med hinanden Målgruppen for Majorgårdens ludomanibehandling En af forudsætningerne for at komme i behandling for ludomani på Majorgården er, at personen som ønsker behandling er afhængig af spil. På Majorgården defineres spilleafhængighed (ludomani) i henhold til WHOs ICD-10 2 diagnosekriterier for afhængighed samt Det Amerikanske Psykiatriske Selskabs Klassifikationssystem DSM-IV 3. Det vil sige, at vedkommende skal opfylde visse kriterier for at blive at blive optaget i behandlingen. Hvorvidt det er tilfældet vurderes ved en indledende og gratis visitationssamtale med en af centrets behandlere. Under samtalen klarlægges omfanget og karakteren af den enkeltes spilleproblem med udgangspunkt i de nævnte klassifikationssystemer. Ifølge WHOs ICD-10 diagnosekriterier er patologisk spillelidenskab karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser. De amerikanske diagnosekriterier DSM-IV karakteriserer ludomaner som vedvarende eller tilbagevendende kendetegnet ved fem eller flere af følgende kriterier: Er meget optaget af pengespil; fx optaget af at genopleve tidligere spilleerfaringer, vurdere odds eller planlægge næste indsats eller tænke på måder at skaffe penge til at spille for. Har behov for at øge pengeindsatsen for at opnå ønsket spændingsniveau. Har gentagne mislykkede forsøg på at kontrollere, reducere eller ophøre med pengespil. 2 International Classification of Diseases. 3 Diagnostic and Statistical Manual. 11

16 Bliver rastløs eller irriteret ved forsøg på at reducere eller ophøre med pengespil. Spiller for at slippe for problemer eller for at dulme vanskelige følelser som f.eks. hjælpeløshed, skyldfølelse, angst og depression. Vender tilbage til spillet for at vinde det tabte tilbage. Lyver for familiemedlemmer, behandlere eller andre for at skjule, i hvilken grad man er involveret i pengespil. Har begået illegale handlinger som f.eks. dokumentfalsk, bedrageri, tyveri eller underslæb for at finansiere pengespil. Har belastet eller mistet vigtige relationer, job, uddannelse eller karrieremuligheder på grund af pengespil. Har brugt andre til at skaffe penge for at undgå vanskelige økonomiske situationer forårsaget af pengespil. Hvis man opfylder de ovennævnte diagnosekriterier, er man i målgruppen for Majorgårdens ludomanibehandlingstilbud. Derudover forudsættes det, at spilleafhængige, der har en parallelafhængighed af rusmidler (alkohol, medicin eller narkotika), er ædru under ludomanibehandlingen, og at patienter, som har en behandlingskrævende psykiatrisk diagnose, er i stabil medicinering før og under ludomanibehandlingen. Majorgårdens ludomanibehandling er således både rettet mod rene ludomaner, dvs. personer, som kun er afhængige af spil, og mod personer med flere afhængigheder, samt personer med dobbeltdiagnoser Behandlingsmål Formålet med Majorgårdens ludomanibehandling er, at patienten opnår total afholdenhed fra alle slags spil, samt identificerer og klarlægger kernepersonligheden og de livsstilsmønstre, som leder til kontroltab overfor spil. Det er desuden målet med behandlingen, at patienten lærer at modstå de tvangsmæssige tanker, følelser og adfærd, som knytter sig til ludomani, og at vedkommende accepterer, at det er muligt at lægge sin livsstil om og leve helt uden spil. Et af de vigtigste mål med behandlingen er således at flytte patienternes fokus fra spil til alle de andre muligheder, livet giver dem. Og at sikre at personen opnår en 12

17 Om Majorgårdens ludomanibehandling øget livskvalitet og genvinder sin selvrespekt med mindst mulig tilbagefaldsrisiko. Under selve behandlingsforløbet er det målet at skabe et forum, hvor den enkelte person sammen med ligestillede kan forbedre sin hverdag og leve videre uden spil. 13

18 3. Design og metode Valg af metode Formålet med denne evaluering er at lave en karakteristik af Majorgårdens patienter, at undersøge hvordan det er gået dem efter endt behandlingsforløb og at beskrive deres oplevelser af behandlingsforløbet. Vi har som nævnt valgt at benytte os af en spøgeskemaundersøgelse kombineret med en kvalitativ interviewundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelser er relevante til besvarelse af spørgsmål med et kvantitativt indhold, dvs. spørgsmål hvor det drejer sig om målbare forhold, som fx antallet af spilleepisoder en person har haft i løbet af de seneste tre måneder, hvor mange penge vedkommende har spillet for osv. Spørgeskemaundersøgelser kan også benyttes til at fremskaffe mere kvalitative informationer gennem brugen af såkaldte "åbne" spørgsmål, som er spørgsmål uden faste svarkategorier. Det kan eksempelvis være spørgsmål som: Beskriv nogle kritiske situationer, hvor du føler en særlig trang til at spille. Det spørgeskema, som denne evaluering er baseret på, blev sendt ud til 50 patienter. En af fordelene ved at lave en spørgeskemaundersøgelse er, at man kan nå ud til mange mennesker inden for kort tid og ved brug af relativt få ressourcer. Hvis vi udelukkende havde valgt at benytte os af kvalitative interview, som er mere ressourcekrævende at gennemføre og analysere, ville det ikke have været muligt at få så mange deltagere med i undersøgelsen. Ulempen ved spørgeskemaundersøgelser er dog, at det kan være svært at få folk til at besvare og returnere spørgeskemaet, og at de ikke kan svare uddybende på de spørgsmål, der bliver stillet i spørgeskemaet. Vi forsøgte at øge sandsynligheden for at få besvaret spørgsmålene i spørgeskemaet ved dels at vedlægge en frankeret svarkuvert, dels et brev med information om evalueringen, hvor vi samtidig gjorde opmærksom på, at man ved at deltage i undersøgelsen kunne være med til at sikre kvaliteten af den fremtidige behandling af ludomani på Majorgården. Af brevet fremgik det endvidere, at det var frivilligt at deltage i undersøgelsen, at alle oplysninger ville blive behandlet strengt fortroligt, og at projektet er anmeldt og godkendt af datatilsynet. Derudover kontaktede vi telefonisk de personer, der ikke returnerede spørgeskemaet, for at opfordre dem til at 14

19 Design og metode deltage i undersøgelsen. I alt 27 patienter besvarede og returnerede spørgeskemaet (54%). Vi valgte at supplere spørgeskemaundersøgelsen med kvalitative interview, fordi det giver en bedre mulighed for at komme i dybden med et givent emne. Fx blev patienterne i spørgeskemaet spurgt, om de var i døgn- eller ambulant behandling, eller en kombination af begge dele, på Majorgården. I det kvalitative interview kunne vi efterfølgende spørge ind til den enkeltes oplevelse af henholdsvis døgnbehandlingsdelen og den ambulante behandling. Patienterne kunne i spørgeskemaet svare på, om de ønskede at deltage i et personligt og anonymt interview omkring deres oplevelser af behandlingsforløbet på Majorgården. 18 patienter svarede, at de godt kunne tænke sig at medvirke i et interview, mens syv svarede, at de ikke var interesserede. Vi har gennemført interview med otte patienter, syv pårørende og to ansatte på Majorgården. Tre af interviewene med pårørende blev gennemført som dobbeltinterview, dvs. at to pårørende blev interviewet samtidig. Et enkelt interview blev gennemført over telefonen, idet interviewpersonen ikke havde mulighed for personligt fremmøde. De fleste af interviewene med patienter blev foretaget på SIF, to af de tre førnævnte dobbeltinterview blev foretaget i de pårørendes private hjem, ligesom de to behandlerinterview blev foretaget henholdsvis på Majorgården i Ålsgårde og i Majorgårdens lokaler i København. Interviewene havde en varighed på mellem ½ til 2 timer. For at sikre anonymiteten har vi valgt at give patienter og pårørende opdigtede navne de steder i rapporten, hvor der er medtaget citater fra interviewene. Det skal understreges, at den kvalitative interviewundersøgelse, som denne evaluering baseres på, kun siger noget om forskellige holdninger og opfattelser hos en lille gruppe patienter og pårørende, og derfor ikke er repræsentativ for de to grupper generelt. Kvalitative interview kan være mere eller mindre styrede fra interviewerens side. Vi har valgt at lave semistrukturerede interview. Det vil sige, at intervieweren tager udgangspunkt i en interviewguide med formulerede spørgsmål, men samtidig er åben 15

20 for drejninger i samtalen, ligesom intervieweren har mulighed for at springe rundt i guidens temaer. Fordelen ved det semistrukturerede interview er, at spørgsmålene kan tilpasses den interviewede, ligesom man kan stille supplerende og uddybende spørgsmål og forfølge temaer, som eventuelt dukker op undervejs i interviewsituationen. Konstruktion af spørgeskema I spørgeskemaet blev de deltagende patienter bl.a. spurgt om deres personlige forhold, herunder uddannelse, beskæftigelse og boligsituation. Der blev også spurgt til deres kontakt til andre mennesker, erfaringer med ludomanibehandling, spilleproblemets størrelse efter behandlingen på Majorgården, deltagelse i selvhjælpsgrupper og forbrug af alkohol, medicin og euforiserende stoffer. Det fulde spørgeskema er vedlagt som bilag. I udarbejdelsen af spørgeskemaet har vi taget udgangspunkt i forskellige screeningsredskaber og tidligere anvendte spørgeskemaer, som vil blive præsenteret i det følgende. Når en patient starter i behandling på Majorgården, udfylder vedkommende et indskrivningsskema som bl.a. indeholder spørgsmål om alder, civilstand, uddannelse, indtægt, boligsituation og oplevelse af egen økonomi, men også mere spilrelaterede spørgsmål som fx hvilke former for spil personen spiller, hvor længe vedkommende har spillet og hvor mange spilleepisoder personen typisk har i løbet af en måned. I spørgeskemaet har vi medtaget alle spørgsmålene fra indskrivningsskemaet for at kunne sammenholde patienternes svarafgivelser på indskrivningstidspunktet med deres svarafgivelser på opfølgningstidspunktet. Ved indskrivningen på Majorgården testes patienterne desuden ved hjælp af udvalgte spørgsmål fra Massachussets Gambling Screen (MAGS), som bruges til diagnosticering af ludomaner. Vi har medtaget de samme spørgsmål fra MAGSskemaet i spørgeskemaet for at kunne sammenholde svarafgivelserne før og efter behandlingen. Derudover indgår nogle af spørgsmålene fra et opfølgningsskema, som blev brugt i forbindelse med evalueringen af ludomanibehandlingen på Center 16

21 Design og metode for Ludomani i Odense og Frederiksberg Centeret i København 4. Herfra stammer bl.a. spørgsmålene om, i hvilket omfang patienterne har brugt/bruger de spillemodvirkende strategier, de lærte i behandlingen til at undgå at spille, og i hvilken grad de har overholdt deres behandlingsmålsætning. For at måle patienternes deltagelse i selvhjælpsgrupper for Anonyme Gamblere (GA) har vi desuden brugt en række spørgsmål fra Alcoholics Anonymous Affiliation Scale. Der er bl.a. blevet spurgt til, hvor mange GA-møder patienterne har deltaget i siden deres behandling på Majorgården, hvor mange af de 12 trin de har arbejdet med i GA, og om de aktuelt har en GA-sponsor osv. Udarbejdelsen af interviewguides I forbindelse med de kvalitative interview blev der konstrueret tre forskellige interviewguides til brug ved interview med henholdsvis patienter, pårørende og behandlere. I interviewguiden til patientinterviewene indgik bl.a. spørgsmål om patienternes behandlingserfaring, oplevelser af behandlingsforløbet på Majorgården, hvordan det er gået dem efter behandlingen, hvorvidt de bruger de spillemodvirkende strategier, de lærte i behandlingen, og om de deltager i selvhjælpsgrupper. I interviewene med de pårørende har vi bl.a. spurgt ind til spilleproblemets udvikling i familien, hvornår og hvordan de pårørende opdagede det, den første kontakt til Majorgården samt deres forventninger til behandlingen. Vi har også spurgt, hvordan de pårørende oplevede behandlingsforløbet, og hvordan det er gået dem efter behandlingen, om det er blevet nemmere for dem at takle de problemer, som ludomanien påfører familien, og om de har fået en større forståelse for, hvad det vil sige at være ludoman. De to interviewede behandlere blev bl.a. spurgt til, hvad der foregår i døgnbehandlingen og den ambulante behandling, ligesom vi spurgte ind til 4 Røjskjær, Steffen 2004: Ludomanibehandling på Center for ludomani og Frederiksberg Centeret en beskrivelse af institutionerne, deres klienter og behandlingernes virkninger. København: Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 17

22 behandlingsmålsætningerne og til hvordan, de opstilles for patienterne. Vi spurgte også til behandlernes egen vurdering af ludomanibehandlingen, og hvad de oplever som henholdsvis stærke og svage sider ved behandlingen. Som nævnt benyttede vi os af det semistrukturerede interview og havde således mulighed for at forfølge temaer, som ikke nødvendigvis indgik i interviewguiden. Eksempelvis fortalte flere patienter spontant og uafhængigt af hinanden om deres oplevelser ved at bo på tomandsværelser i døgnbehandlingen, ligesom flere spontant fortalte, at de oplevede det som et problem, at behandlingen stort set er ens, uanset om man er afhængig af alkohol, stoffer eller spil. Dataindsamlingen foregik løbende fra august 2007 til august De otte interviewede patienter og de 50 patienter, som spørgeskemaet blev sendt til, har enten været i døgn- eller ambulantbehandling eller en kombination af begge dele, dvs. at det ikke er et kriterium for at deltage i undersøgelsen, at man har gennemført et fuldt behandlingsforløb. Interviewpersonerne Den kvalitative del af evalueringen baserer sig som nævnt på interview med otte patienter, som har været i behandling for ludomani på Majorgården. Vi har interviewet seks mænd og to kvinder i alderen 24 til 63 år. I første omgang sigtede vi mod en lige fordeling af mænd og kvinder blandt interviewpersonerne. Som det fremgår af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, er der imidlertid en stor overvægt af mænd, som kommer i behandling for ludomani på Majorgården, hvorfor det var sværere at få fat i kvindelige interviewpersoner. 18 personer angav i spørgeskemaet, at de gerne ville deltage i et interview, men det viste sig flere gange, at de alligevel ikke havde tid eller overskud til at deltage, når vi ringede dem op for at lave en konkret aftale. Flere gange lavede vi desuden interviewaftaler, som siden hen blev aflyst af interviewpersonerne af forskellige årsager. Fem af de interviewede patienter var i døgnbehandling på Majorgården, hvoraf to var i døgnbehandling i tre uger. To fik forlænget deres døgnbehandling til henholdsvis 18

Familiær baggrund. Skolegang

Familiær baggrund. Skolegang Statistik på CFLs klienter 2012 Familiær baggrund Lever alene Lever alene, men har en fast kæreste Gift/fast partner Forhold under afvikling Familiær Baggrund Lever alene 34,0 Lever alene, men har en fast

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET.

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold og helbred. Du kan sætte fokus på

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK?

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Skilsmisse Arbejdsløshed Løgn Selvmord Sygdom Kriminalitet ALLE PENGESPIL KAN FØRE TIL LUDOMANI 68% SØGER FØRST HJÆLP EFTER MERE END 4 ÅR* Jo længere tid der går, des større

Læs mere

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK?

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? København den 18. november 2015 Løgn Skilsmisse Arbejdsløshed Sygdom Kriminalitet Selvmord Spil om penge er en drømmefabrik Drømmen om at kunne ændre livsstil, få en problemløs/sorgløs

Læs mere

Risikospilleren Problemspilleren

Risikospilleren Problemspilleren 1 Ludomani har alvorlige konsekvenser både for den der spiller og for den pårørende. Ludomani er et stigende problem, men mange ved faktisk ikke ret meget om emnet. Derfor er det vigtigt at sætte fokus

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

GAMBLER DU FOR MEGET?

GAMBLER DU FOR MEGET? GAMBLER DU FOR MEGET? Gode råd til dig, der spiller INTRODUKTION Denne vejledning er til dig, der spiller pengespil og oplever, at spillet er ved at tage overhånd. Du oplever måske, at det kan være svært

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Visitationsskema til misbrugsbehandling

Visitationsskema til misbrugsbehandling Visitationsskema til misbrugsbehandling Navn Fødselsdato Adresse /Box By/bygd Mobiltelefon Du har taget en beslutning om at komme i misbrugsbehandling. Det vil gerne støtte dig i, men for at kunne give

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Mål- og Strategiproces

Mål- og Strategiproces Misbrugets udvikling Mål- og Strategiproces Storforbrug Kvinder over 14 genstande Mænd over 21 genstande Misbrug/skadeligt brug (jf. ICD-10) Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE

LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE LUDOMANI TAL OM DET TIL SOCIALFAGLIGE MEDARBEJDERE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Du har mulighed for at hjælpe en borger med at erkende et misbrug og gøre noget ved det. Dermed kan du løfte en voldsom social

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Velkommen til undersøgelsen og tak fordi du vil svare på spørgeskemaet! Spørgeskemaet vil tage dig 10-15 minutter at besvare. Dine besvarelser vil blive behandlet med fortrolighed,

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som finansiel rådgiver kan du følge dine kunders økonomi og transaktioner. Det giver dig en særlig mulighed

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere