AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013"

Transkript

1 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

2 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 2

3 SKATS INDSATSPLAN 2013 Generel indsats Transfer pricing Store selskaber Koncernfinansiering Immaterielle aktiver Underskudselskaber/0-skatteselskaber Skattely Omstruktureringer og interne transaktioner Omkostninger ved køb og salg af virksomheder Kildeskat på renter, udbytter og royalty kildeskat mv. Genbeskatningssaldi Repræsentationsomkostninger Efterrettelighed 3

4 SKATS INDSATSPLAN 2013 Specifikke selskaber Tonnagevirksomheder Fordeling af indtægter og udgifter i tonnagebeskattede virksomheder Multipurpose skibe K/S projekter Kooperationsbeskattede virksomheder værdiansættelse af aktier Tidligere kommunale forsyningsvirksomheder skattepligt Oliebranchen 4

5 SKATS INDSATSPLAN 2013 Specifikke selskaber Pengeinstitutter Overtagelsesomkostninger Skattemæssig kvalifikation af pengeinstitutters aktiebeholdning Tab på udlån opstået i forbindelse med handler til opskruede priser Skattemæssig behandling af ejendomme i midlertidig besiddelse Forsikringsselskaber Forsikringsselskabers finansielle poster Forsikringsfilialer i Danmark 5

6 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 6

7 VÆKSTPLAN DK Vækstplanen på ca. 75 mia. kr., der strækker sig over perioden Planen forventes at udmønte sig i konkrete lovforslag inden for de kommende måneder De enkelte elementer omfatter en bred vifte af ændringer på skatte- og afgiftsområdet af betydning for erhvervslivet: I. Selskabsskatten reduceres II. Forhøjelse af grænsen for skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger III. Erhvervsdrivende fonde får mulighed for at succedere ved overtagelse af virksomheder 7

8 VÆKSTPLAN DK Sænkning af selskabsskatten Selskabsskatte reduceres fra 25% til 22% Sænkningen sker gradvist frem til 2016: I 2014: 24.5% I 2015: 23.5% I 2016: 22% Parallel sænkning af skatten i virksomhedsskatte-ordningen 8

9 VÆKSTPLAN DK Skattekredit for underskud relateret til forskningsog udviklingsomkostninger: Underskudsbegrænsning Skattekredit for underskud relateret til forsknings- og udviklingsomkostninger 9

10 VÆKSTPLAN DK Underskud fra forskning og udviklingsomkostninger - LL 8X En slags negativ indkomstskat eller lån, der tilbagebetales, når virksomheden får overskud Giver selskabet ret til udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings-/udviklingsaktiviteten skal placeres i Danmark Samme typer af omkostninger, der er omfattet af reglen om straksafskrivninger: Omkostninger relateret til udviklingen af ny, eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller ydelser. Inkluderer leasing af maskiner mv. relateret til forskning og udvikling. Tilkøbt know-how eller patenter er derimod ikke omfattet. 25 % af underskud relateret til disse omkostninger dog hvert skatteår max skatteværdien af 5 mio. kr. (fælles grænse for sambeskattede selskaber) Fra 2015 forhøjet til skatteværdien af 25 mio. kr.. 10

11 VÆKSTPLAN DK Eksempel skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger: Resultat (i kr.) i en virksomhed, der både har forskning og anden virksomhed: Indtægter fra andet end forskning: Udgifter til andet end forskning: Underskud relateret til andet end forskning: Forskningsudgifter: Samlet underskud: Skattekredit efter de nuværende regler: Skattekredit efter forslaget i vækstplanen: Husk modstykket er, at underskud vedrørende forskningsudgifterne ikke kan fremføres til senere år 11

12 VÆKSTPLAN DK Øvrige elementer i vækstplanen: Forlængelse af momskredittiden for virksomheder Lempelse af bo- og arveafgift ved generationsskifte Vægtbaseret emballageafgift afskaffes fra 2015 Fremrykning af afgiftslempelser på procesenergi Reduktion af virksomheders afgifter på energi bl.a. afskaffes CO2 afgiften på el Kørselsafgifter på lastbiler indføres ikke Sodavands- og ølafgiften nedsættes Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring og øvrige lempelser for særligt små og mellemstore virksomheder Genindførelse af BoligJobordningen 12

13 VÆKSTPLAN DK Forholdene for erhvervsdrivende fonde skal forbedres, så overtagelse af virksomheder kan ske med skattemæssig succession. Med virkning fra 2016 skal der således ikke betales aktieindkomstskat af avancen hos den hidtidige ejer, når denne donerer virksomheden til fonden. 13

14 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 14

15 SKATTEFRIHED FOR PORTEFØLJEAKTIER Lov 1255 af 18. december 2012 virkning fra 1. januar 2013 (i) Ikke-børsnoterede aktier i A/S/ApS/tilsvarende udenlandske (ii) ejet af selskaber, (iii) der udgør mindre end 10% af selskabskapitalen: Skattefrihed af fortjeneste / ikke tabsfradrag OBS: Udbytte fortsat skattepligtigt udbytter er skattepligtige, medmindre der ejes mindst 10 % 15

16 SKATTEFRIHED FOR PORTEFØLJEAKTIER Skattefrie porteføljeaktier omfatter ikke Konvertible obligationer, tegningsretter til konvertible obligationer eller næringsaktier Aktier med en ejerandel på % i selskaber, der ikke er hjemmehørende i EU/EØS eller i et land, som Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomst med 16

17 SKATTEFRIHED FOR PORTEFØLJEAKTIER Værnsreglerne kan føre til reel dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærer på en række dispositioner og dette kan være dispositioner, som porteføljeaktionæren ikke reelt har indflydelse på: I. Værsregel mod pakning af børsnoterede aktier (85 % af egenkapitalen) II. Værnsregel mod konvertering af skattepligtigt udbytte til skattefri aktieavancer III. Værnsregel vedrørende likvidationsprovenu samt tilbagesalg til det udstedende selskab i likvidation IV. Værnsregel vedrørende salg af skattefrie porteføljeaktier til et selskab, hvor det udstedende selskab har bestemmende indflydelse V. Værnsregel om udbyttebeskatning vedrørende skattefrie porteføljeaktier når et dansk selskab ophører ved fusion med et udenlandsk selskab VI. Værsregel vedrørende skattefri spaltning uden tilladelse VII.Tabsfradragsbegrænsning vedrørende aktiebaserede finansielle kontrakter 17

18 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Lov 1254 af 18. december 2012 I kølvandet på en række højtprofilerede administrative klagesager og én retssag vedrørende det skatteretlige begreb retmæssig ejer beneficial owner Hovedelementer: A. Danmark skal ikke længere kunne benyttes som jurisdiktion for holdingselskaber B. Koncerninterne transaktioner yderligere stramninger for så vidt angår de danske regler om kildeskat på udbytter C. Fuld skattepligt for foreninger mv. 18

19 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Det første hovedelement undgå at Danmark skal bruges som gennemstrømningsland : Omfatter internationale strukturer, hvor: a) Dansk selskab bruges som mellemholdingselskab b) Modtager ikke er omfattet af EUs Moder-/ Datterselskabsdirektiv Krav om, at det danske mellemholdingselskab er retmæssig ejer ( beneficial owner ) i henhold til de danske myndigheders forståelse af begrebet 19

20 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Udbytte Bahamas Ltd. Konsekvens hvis kriteriet ikke er opfyldt: 5/15 % kildeskat eller 27 % Udbytte USA Inc. Beneficial owner?? Danmark A/S Udbytte Sverige AB Spanien SA 20

21 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Det andet hovedelement omkvalifikation af visse aktiesalg til udbytte Ny bestemmelse i SEL 2 D skal sikre, at de danske regler om indeholdelse af kildeskat på udbytter ikke omgås ved koncerninterne omstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter veksles til skattefri betaling på gæld. Efter bestemmelsen er der tale om udbytte, når: 1. en juridisk person overdrager aktier mv. i et koncernforbundet selskab til et andet koncernforbundet selskab mv. 2. og vederlaget for denne overdragelse helt eller delvis sker i form af andet end aktier i det erhvervende selskab 21

22 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Dog ikke hvis det overdragende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte, såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier i det overdragede selskab umiddelbart inden overdragelsen, eller ved overdragelse af aktier til et erhvervende selskab m.v., der inden overdragelsen ikke var koncernforbundet med det overdragende selskab, men som alene som følge af fælles bestemmende indflydelse, bliver koncernforbundet med dette selskab efter overdragelsen, såfremt det erhvervende selskab ikke af det overdragende selskab eller et med dette koncernforbundet selskab m.v. har fået midler stillet til rådighed. 22

23 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Udbytte skat 3: Betaling af købesum Danmark A/S 1 Danmark A/S 2 2: Udbytte 1: Salg 2: Danmark A/S 1 23

24 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER HVAD BØR MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ? USA Inc. Bahamas Ltd. Lux Sarl. Tyskland Gmbh. Sverige Sverige AB AB Danmark A/S Spanien S.A. Spanien SA Spanien S.A. 24

25 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 25

26 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING To væsentlige lovændringer indført i 2012: Begrænsning i udnyttelsen af fremførte underskud fra tidligere år Mulighed for udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forskning og udviklingsomkostninger 26

27 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING Lov nr. 519 Skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår vil fremover kun kunne fradrages fuldt ud i skattepligtig indkomst op til et grundbeløb på 7,5 mio. kr., som reguleres årligt. Underskud herudover kan højst nedbringe den resterende indkomst med 60 %. Sambeskattede selskaber har kun én fælles bundgrænse. Uudnyttede underskud kan fremføres til senere indkomstår. Fortsat ingen tidsmæssig begrænsning Virkning fra og med indkomstår som starter 1. juli 2012 eller senere. 27

28 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING EKSEMPEL Sælges en virksomhed eller dele heraf med en avance på 100 mio. kr. vil sælgeren mindst blive beskattet af 37 mio. kr. (svarer til en betalbar skat på 9,25 mio. kr.) uanset hvor store underskud sælger har haft i årene inden salget. Dvs. tidligere indregnede skatteaktiver bør revurderes og evt. nedskrives i årsregnskabet 28

29 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING Hvorfor har virksomhederne et problem? Reglerne rammer virksomhederne på likviditeten og værdien af skattemæssige underskud Berlingske Business den 25/6 2012: Historie om, at TK Development måtte nedskrive sit skatteaktiv med DKK 150 mio. som følge af de nye begrænsninger De nye skattemæssige begrænsninger i udnyttelsen af skattemæssige underskud har et uhensigtsmæssigt sammenspil med reglerne om beskatning af finansielle kontrakter (pga. lagerbeskatning) 29

30 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING Hvad bør man være opmærksom på? Tilrettelæggelse af finansiering, risikoafdækning og periodisering af finansieringsudgifter i fx ejendoms-, shipping- og landbrugssektoren bør genovervejes Der bør økonomiseres med afskrivninger når det er muligt og overvejes nøje, hvornår et fradragsberettiget tab skal realiseres Genoverveje faktureringsprincipper eksempelvis i entreprisevirksomheder Udskydning af fradrag, med mindre de falder ind under de nye regler om skattekredit for R&D-omkostninger 30

31 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 31

32 AFSKRIVNINGER Forhøjet afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler Fabriksnye driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt Anskaffet fra 30/ / Anskaffelsessum og salgssummer indgår med 115 % Særskilt saldo (til og med 2017) afskrives med 25 % Evt. samlet opgørelse i.f.t. negativ saldo / ophør Ej personbiler, skibe eller infrastrukturanlæg mv. Ej investeringer, der straksafskrives Kun fradrag for udgifter vedr. køb af varer eller ydelser for mindst kr. inkl. moms hvis betaling via pengeinstitut mv. eller indberetning til SKAT. Nye regler om solidarisk hæftelse. 32

33 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 33

34 AKTIONÆRLÅN (1) Lån til visse selskabsdeltagere med bestemmende indflydelse omkvalificeres Lån fra selskaber omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2 eller tilsvarende udenlandske selskaber til fysiske personer med bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 2, beskattes på udbetalingstidspunktet som hævninger uden tilbagebetalingspligt. Løn, udbytte, tilskud m.v. afhængig af låntagers tilknytningsforhold til selskabet. Hvis et lån er omfattet, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund at der hverken hos låntager eller långiver foreligger et lån. Udover lån beskattes sikkerhedsstillelse og midler der på anden måde er stillet til rådighed for personer med bestemmende indflydelse, af selskabet, som aktionærlån. 34

35 AKTIONÆRLÅN (2) Undtagelser: Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Sædvanlige lån fra pengeinstitutter Lån mv. i forbindelse med lovlig selvfinansiering Nye regler gælder ikke lån til selskaber mv. medmindre omgåelse: Lån ydet indirekte til en fysisk person (beneficial owner). Bestemmelsen er ikke afgrænset til lån omfattet af det selskabsretlige forbud mod aktionærlån. 35

36 AKTIONÆRLÅN (3) Omkvalificering af aktionærlån til enten løn eller udbytte, medfører at selskabet skal indberette og indeholdte skat af disse udbetalinger afhængig af udbetalingens karakter også i tilfælde hvor der er tale om ulovlige aktionærlån efter selskabsloven. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet men ophæver ikke beskatningen af låntager. Dobbeltbeskatning ved tilbagebetaling og strengere sanktion mod ulovlige aktionærlån til hovedanpartshavere mv. Virkning for lån mv. ydet fra og med 14. august

37 AKTIONÆRLÅN (4) Skærpet kursgevinstbeskatning af aktionærlån: Kursgevinstbeskatning af fysiske personers gevinst på gæld til selskaber, hvori de - eller deres nærstående direkte eller indirekte ejer eller har ejet aktier. Også hvor fordring er overdraget efter at debitor var insolvent. Ej lån omfattet af LL 16E (ingen gæld ). Virkning for gæld påtaget den 14. august 2012 eller senere. 37

38 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 38

39 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (1) Ny solidarisk hæftelse i sambeskatningsforhold o Hæftelse for selskabsskat og kildeskatter på udbytte, renter og royalties o Hæftelse for skatter af konkursindkomst o SKAT kan rette krav mod alle selskaber i sambeskatningskredsen o Administrationsselskabet og helejede selskaber i sambeskatningen hæfter ubegrænset og solidarisk for alle nuværende og tidligere sambeskattede selskabers selskabsskatter og kildeskatter. o Alle kapitalandele direkte eller indirekte ejet af det ultimative moderselskab eller af samme aktionærkreds som dette, jf. KGL 4, stk. 2 o SKAT skal som hovedregel først gøre kravet gældende mod skyldnerselskabet 39

40 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (2) o Delejede selskaber i sambeskatningen hæfter begrænset og subsidiært o Der hæftes kun i forhold til det ultimative moderselskabs (direkte eller indirekte) ejerandel. o Kun efter forgæves udlæg hos selskaber med ubegrænset hæftelse. o Et selskabs hæftelse ophører ved dets udtræden af sambeskatningen - medmindre det fortsat kontrolleret af samme aktionærkreds ved råden over mere end 50% af stemmerettighederne. o Administrationsselskabet og andre tilbageværende selskaber i sambeskatningen hæfter fortsat for det udtrædende selskabs skatter i sambeskatningsperioden. 40

41 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (3) M H Adm. D Min.akt. 100% 55% 20% B C 25% 41

42 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (4) o Risiko for minoritetsaktionærer Hæftelse for andres skat o Regelanvendelse forudsætter fuldt kendskab til den ultimative ejerkreds og historik i ejerforhold o Virkning for indkomstår der starter 1. juli 2012 eller senere, hhv. for kildeskatter der forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere. o Noteoplysning om eventualforpligtelse i årsrapport. 42

43 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (5) Hvad bør man være opmærksom på? 1) Håndtering af hæftelse i joint ventures gennem sambeskatningsklausuler i ejeraftaler, vedtægter mv. 2) Håndtering af hæftelse i forbindelse med M&A-transaktioner. Tidspunktet for ophøret af sambeskatning kan blive afgørende. 3) Afklaring af muligheder for at fravælge sambeskatning, hvorved: a) Udnyttelse af fremførte underskud kan forøges, b) Hæftelse for andre selskabers skattebetalinger kan undgås, c) Offentliggjorte skatteoplysninger ikke direkte sammenkædes med majoritetsaktionærens øvrige skatteforhold 43

44 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 44

45 DOKUMENTATION FRA PAPIRTIGER TIL BLODIG ALVOR Dagældende SEL 12, stk. 1 og 2 Oliedommene OECDs TP Guidelines Højesterets domme om manglende hjemmel til rentefiksering Nationale transaktioner og skærpet dokumentationskrav 2012 Nulskatteselskaber : Bøder -> LL 2 og SKL 3 B Kapitalfondsindgrebet Revisor-erklæringer Indsatsområde Højesteretsdomme om anvendelsesområdet for den forlængede genoptagelsesfrist Indsatsområde? 45

46 DOKUMENTATION SENESTE LOVÆNDRINGER Forhøjelse af bøder for selvangivelses- og dokumentationsfejl Bødefastsættelsen ved forkert afkrydsning i selvangivelsen tager udgangspunkt i 0,5 % af omsætningen eller fastsættes til kr. per 50 ansatte i virksomheden. Bøder for undladt udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation fastsættes til kr. med tillæg af 10 % af eventuelle indkomstforhøjelser SKAT kan forlange TP-revisorerklæring, hvis: a) Virksomheden set over de seneste fire år samlet har driftmæssigt underskud, eller b) handler med koncernselskaber i visse lande uden for EU/EØS 46

47 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Problemstillingen Fokus på sager om manglende indtægter Hvem har bevisbyrden for, at der er handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet dvs. bevisbyrden for, om LL 2 er overholdt? Skatteministeriet? Virksomheden? 47

48 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Retsgrundlaget SKL 3B SKL 3B, stk. 5 Der skal laves en TP-dokumentation (TPD), der kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter SKL 3B, stk. 8 Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet dokumentation efter stk. 5 kan SKAT foretage skatteansættelsen skønsmæssigt 48

49 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS SKATs opfattelse Ifølge SKAT er SKAT berettiget til at skønne i medfør af SKL 3B, stk. 8, dels hvis der ikke er lavet en TPD, og dels hvis TPD en ikke sætter SKAT i stand til at vurdere, om priser mv. er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter. Reelt ingen TPD? Ifølge SKAT skal der ikke meget til (mindre mangler), for at TPD en ikke er fyldestgørende. 49

50 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Vurdering af SKATs opfattelse Næppe rigtig. - Strider mod ordlyd - Stemmer ikke med alm. principper - Stemmer ikke med forarbejder Ingen domstolsafgørelser om spørgsmålet. - SKM V (slet ingen TPD) Landsskatteretten tager stilling inden længe 50

51 TRANSFER PRICING Processtrategi (1) Procesteam med skattechef, revisor og procesadvokat Teknisk TP-dokumentation vs. bevisbyrde og faktisk virkelighed Kend sagen og forudse provokationer undgå flanker Stol kun på det, der kan dokumenteres Instansafhængig strategi Under ligningen: undgå at forbedre SKATs sag For Landsskatteretten: sagsbehandleren og Kammeradvokaten For domstolene SKATs korrektionsgrundlag Har SKAT overholdt egne vejledninger Er ligningsarbejdet godt nok? 51

52 TRANSFER PRICING Processtrategi (2) Formelle indsigelser vs. sagens materielle spørgsmål Bevisbyrde og provokationer Bevisbyrde vs. bilagsmængde Syn og skøn Databaseundersøgelser Værdiansættelse IPR, royalty etc. Timing Teknisk TP-argumentation vs. de kommercielle drivere Helikopter-betragtninger, proportioner og sund fornuft 52

53 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 53

54 NYE REGLER OM ARBEJDSUDLEJE De tidligere regler Skærpet beskatning led i skattereform 2012 Integreret del af arbejdet i en dansk virksomhed? Svarer til OECD-princip Afgørelser Baggrunden for skærpelse 54

55 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 55

56 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING SKAT ved finansiering - Målopfyldelse Maksimere fradrag hos debitor for alle finansieringsomkostninger Undgå/minimere kildeskat Minimere skat hos kreditor (gælder navnlig koncernintern finansiering) Undgå/minimere andre bivirkninger (stempelafgift, CFC, mv.) 56

57 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Egenkapital Ingen fradrag for indskud/tilskud Ofte ingen eller lavere beskatning af afkast Ofte ingen eller lavere beskatning af kursgevinst Sponsor Gæld Ingen fradrag for udlån, men evt. for kurstab Beskatning af renter og kursgevinst symmetri Udbytte Rente (a)symmetri? Ingen skat ved indskud/tilskud Ingen fradrag ved udbetaling Kildeskat? Selskab Fradrag for renter, men: - Transfer Pricing - Tynd kapitalisering - Nettofinansieringsudgifter - Hybrid kapital - Hybride selskaber 57

58 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Markedsmæssige vilkår Intern vs. ekstern lånefinansiering Ekstern lånefinansiering Nettofinansieringsudgifter NB. Sikkerhedsstillelse fra koncernen - Tynd kapitalisering - Transfer pricing Intern lånefinansiering Nettofinansieringsudgifter Tynd kapitalisering Transfer pricing Specialregler vedrørende Kvalifikation af lån Kvalifikation af selskaber Kildeskat 58

59 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Udgangspunkt, fuld fradrag for renter, men Fradragsbegrænsning ved væsentlig koncernintern finansiering ( tynd kapitalisering ) - Koncernintern finansiering (eller sikkerhedsstillelse) - Den koncerninterne finansiering udgør mindst DKK 10 mio. - Forholdet mellem den totale gæld og egenkapital overstiger 4:1 ved indkomstårets slutning - Opgøres på koncern -niveau - Ikke fradrag for renter af koncernintern gæld, der skal omkvalificeres til egenkapital for at opfylde forholdet 4:1 - Ikke korrektion, hvis dokumentation for, at tilsvarende eksternt lån kunne være opnået. 59

60 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Rentefradrag Eksempel: H har koncernintern gæld på DKK 20 mio. til M og en egenkapital på DKK 1 mio. Der er betalt DKK 0.5 mio. i renter på den koncerninterne gæld. DKK 3.2 mio. af gælden vil skulle omkvalificeres til egenkapital for at opfylde forholdet 4:1 (samlet passivside på DKK 21 mio., hvoraf DKK 4.2 mio. skal være egenkapital) Fradragsbeskæring: DKK 0.5 mio. (faktisk betalt rente) * DKK 3.2 mio. / DKK 20 mio. = DKK Fradrag hos H for DKK 0.5 mio. minus =

61 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Fradrag for finansieringsudgifter: Baggrund: TDC og ISS Alle nettofinansieringsudgifter - ikke bare renter - ikke bare koncerninternt Kun aktuel, hvis koncernens samlede nettofinansieringsudgifter udgør mere end DKK 21,3 mio. - Fradragsbegrænsning baseret på aktivværdi: - Max 3 % (2013) af skatteværdien af koncernens aktiver - Særlige modifikationer, herunder for udenlandske datterselskabsaktier - Fradragsbegrænsning baseret på EBIT - Max nedbringelse af EBIT med 80 % 61

62 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Fradrag for finansieringsudgifter: Nettofinansieringsudgifter (DKK): Selskab X har følgende simple regnskab: Resultatopgørelse (DKK): Omsætning: 80 mio. Lønomkostninger: 30 mio. Udbytte/kursgevinster: 10 mio. Renteudgifter: 60 mio. Resultat: 0 Udbytte: 10 mio. Renteudgifter 60 mio. I alt: 50 mio. Aktivbaseret begrænsning (DKK): Bygninger: 950 mio. * 3% Max 28.5 mio. Balance (DKK) Aktiver Bygninger: 950 mio. Aktier og fordringer: 50 mio. Passiver Egenkapital: 100 mio. EBIT-baseret begrænsning (DKK) EBIT: 50 mio. Max nedbringelse med 80%, d.v.s.: Max 40 mio. Effekt: Skat af fortjeneste på 31.5 mio: 7.88 mio. Gæld 900 mio. 62 Udgangspunkt: Skat: 0, MEN

63 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Hybride lån SEL 2B Koncerninterne lån (definition i LL 2) Gælder også faste driftssteder og ejendomme i DK Egenkapital for kreditor lånekapital for debitor - NB! Test i flere led (medmindre EU s rente/royaltydiretiv finder anvendelse) Omkvalifikation af lån til egenkapital (og dermed af rente til udbytte) og dermed mistet fradragsret Hybride selskaber SEL 2A US Check-the-box -regler Koncerninterne lån (definition i LL 2) Skattemæssig transparens, d.v.s. skattemæssig bortseelse fra gæld og rentebetalinger og dermed mistet fradragsret 63

64 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Kildeskat på renter og udbytte - Husk de nye antimisbrugsregler Børsen, 10. januar

65 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 65

66 OMSTRUKTURERING Ligningsmæssige fokuspunkter Placering og fradrag for omstruktureringsomkostninger Etableringsomkostninger vs. Driftsomkostninger eller afskrivningsret Betingelserne for skattefritagelse af omstrukturering Objektive betingelser med/uden tilladelse Tilbagekaldelse af tilladelse 66

67 OMSTRUKTURERING Bortfald af skattefritagelse (1) Oprindelig ikke-opfyldelse af definitoriske betingelser Generelt: proforma aftaler, manglende realitet, optionsaftaler Aktieombytning: stemmeflertalskrav (+ handelsværdi) Tilførsel af aktiver: grenkrav + kontantvederlagsforbud (A- og B-aktier) Spaltning: forholdsmæssigt vederlag til aktionærerne (+ handelsværdi/prorata) Efterfølgende ikke-opfyldelse af definitoriske betingelser Stemmeflertalskravet: ændring i aktiebesiddelse eller stemmefordeling Kontantvederlagsforbuddet: kapitalnedsættelse, udlodning, udlån Grenkravet: tilbagesalg af aktiver eller overtagelse af gæld Prorata-kravet: lånoptagelse og indfrielse Overtrædelse af holdingkrav 67 Enhver afståelse indenfor tre år Kapitaltilførsel

68 OMSTRUKTURERING Bortfald af skattefritagelse (2) Hans Markus Kofoed sagen, SU Objektive karakteristika, der er opfyldt ved transaktionen, kan ikke efterfølgende ikke-opfyldes som følge af nye dispositioner Aktieombytning: stemmeflertalskravet, SKM SR Spaltning: prorata-kravet + grenkravet Aktivtilførsel: grenkravet + kontantvederlagsforbuddet Ikke-opfyldelse kræver dokumentation for bindende aftale Forudgående planlægning og tidsmæssigt sammenfald er ikke tilstrækkeligt NB! Efterfølgende forhold kan indicere skatteundgåelse Skatteundgåelsesklausulen forudsætter retsstridig adfærd Skatteundgåelse skal være væsentligste formål, jf. SKM DEP 68

69 OMSTRUKTURERING Bortfald af skattefritagelse (3) Tilbagekaldelse af tilladelse (revurdering af hovedformål) SKM DEP: Skatteministeriet har - efter en konkret bevisbedømmelse - ved retsforlig i landsretten anerkendt, at indgåelsen af en optionsaftale i den konkrete situation ikke gav grundlag for tilbagekaldelse af den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Forliget var baseret på en proceserklæring om, at tilbagekaldelse med henvisning til efterfølgende forhold kun kan ske, hvis de efterfølgende forhold giver anledning til en formodning om skatteundgåelse som oprindeligt hovedformål. Omtalt i TfS Ikke relevant om tilladelsen kunne være givet med senere viden Ikke adgang til efterfølgende vurdering af transaktionens virkninger Almindelig adgang til omgørelse Almindelig adgang til at aftale skatteforbehold 69

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert OVERSIGT Generelt Fradragsretten begrænses Lovgivning - Fx SEL 11B-11C Administrativ praksis - Opstramning

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 Seneste nyt inden for skatteretten v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 2 Indledning Forskellige interesser i en typisk M&A transaktion. Handel med et selskab. Nye trends. 3 SKAT og M&A Scenen

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING FEBRUAR 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat betænkning på vej 2. fase af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011 Aktietab koncernintern kapitalforhøjelse

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Selskabsskatteret 2010/11

Selskabsskatteret 2010/11 Erik Werlauff Selskabsskatteret 2010/11 12. udgave &Q$t THOMSON REUTERS Indholdsfortegnelse Forkortelser 13 KAPITEL 1. SELSKABSSKATTERETTENS GRUNDPRINCIPPER - dansk og europæisk skatteret,forebyggelseaf

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere