AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013"

Transkript

1 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

2 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 2

3 SKATS INDSATSPLAN 2013 Generel indsats Transfer pricing Store selskaber Koncernfinansiering Immaterielle aktiver Underskudselskaber/0-skatteselskaber Skattely Omstruktureringer og interne transaktioner Omkostninger ved køb og salg af virksomheder Kildeskat på renter, udbytter og royalty kildeskat mv. Genbeskatningssaldi Repræsentationsomkostninger Efterrettelighed 3

4 SKATS INDSATSPLAN 2013 Specifikke selskaber Tonnagevirksomheder Fordeling af indtægter og udgifter i tonnagebeskattede virksomheder Multipurpose skibe K/S projekter Kooperationsbeskattede virksomheder værdiansættelse af aktier Tidligere kommunale forsyningsvirksomheder skattepligt Oliebranchen 4

5 SKATS INDSATSPLAN 2013 Specifikke selskaber Pengeinstitutter Overtagelsesomkostninger Skattemæssig kvalifikation af pengeinstitutters aktiebeholdning Tab på udlån opstået i forbindelse med handler til opskruede priser Skattemæssig behandling af ejendomme i midlertidig besiddelse Forsikringsselskaber Forsikringsselskabers finansielle poster Forsikringsfilialer i Danmark 5

6 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 6

7 VÆKSTPLAN DK Vækstplanen på ca. 75 mia. kr., der strækker sig over perioden Planen forventes at udmønte sig i konkrete lovforslag inden for de kommende måneder De enkelte elementer omfatter en bred vifte af ændringer på skatte- og afgiftsområdet af betydning for erhvervslivet: I. Selskabsskatten reduceres II. Forhøjelse af grænsen for skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger III. Erhvervsdrivende fonde får mulighed for at succedere ved overtagelse af virksomheder 7

8 VÆKSTPLAN DK Sænkning af selskabsskatten Selskabsskatte reduceres fra 25% til 22% Sænkningen sker gradvist frem til 2016: I 2014: 24.5% I 2015: 23.5% I 2016: 22% Parallel sænkning af skatten i virksomhedsskatte-ordningen 8

9 VÆKSTPLAN DK Skattekredit for underskud relateret til forskningsog udviklingsomkostninger: Underskudsbegrænsning Skattekredit for underskud relateret til forsknings- og udviklingsomkostninger 9

10 VÆKSTPLAN DK Underskud fra forskning og udviklingsomkostninger - LL 8X En slags negativ indkomstskat eller lån, der tilbagebetales, når virksomheden får overskud Giver selskabet ret til udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings-/udviklingsaktiviteten skal placeres i Danmark Samme typer af omkostninger, der er omfattet af reglen om straksafskrivninger: Omkostninger relateret til udviklingen af ny, eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller ydelser. Inkluderer leasing af maskiner mv. relateret til forskning og udvikling. Tilkøbt know-how eller patenter er derimod ikke omfattet. 25 % af underskud relateret til disse omkostninger dog hvert skatteår max skatteværdien af 5 mio. kr. (fælles grænse for sambeskattede selskaber) Fra 2015 forhøjet til skatteværdien af 25 mio. kr.. 10

11 VÆKSTPLAN DK Eksempel skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger: Resultat (i kr.) i en virksomhed, der både har forskning og anden virksomhed: Indtægter fra andet end forskning: Udgifter til andet end forskning: Underskud relateret til andet end forskning: Forskningsudgifter: Samlet underskud: Skattekredit efter de nuværende regler: Skattekredit efter forslaget i vækstplanen: Husk modstykket er, at underskud vedrørende forskningsudgifterne ikke kan fremføres til senere år 11

12 VÆKSTPLAN DK Øvrige elementer i vækstplanen: Forlængelse af momskredittiden for virksomheder Lempelse af bo- og arveafgift ved generationsskifte Vægtbaseret emballageafgift afskaffes fra 2015 Fremrykning af afgiftslempelser på procesenergi Reduktion af virksomheders afgifter på energi bl.a. afskaffes CO2 afgiften på el Kørselsafgifter på lastbiler indføres ikke Sodavands- og ølafgiften nedsættes Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring og øvrige lempelser for særligt små og mellemstore virksomheder Genindførelse af BoligJobordningen 12

13 VÆKSTPLAN DK Forholdene for erhvervsdrivende fonde skal forbedres, så overtagelse af virksomheder kan ske med skattemæssig succession. Med virkning fra 2016 skal der således ikke betales aktieindkomstskat af avancen hos den hidtidige ejer, når denne donerer virksomheden til fonden. 13

14 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 14

15 SKATTEFRIHED FOR PORTEFØLJEAKTIER Lov 1255 af 18. december 2012 virkning fra 1. januar 2013 (i) Ikke-børsnoterede aktier i A/S/ApS/tilsvarende udenlandske (ii) ejet af selskaber, (iii) der udgør mindre end 10% af selskabskapitalen: Skattefrihed af fortjeneste / ikke tabsfradrag OBS: Udbytte fortsat skattepligtigt udbytter er skattepligtige, medmindre der ejes mindst 10 % 15

16 SKATTEFRIHED FOR PORTEFØLJEAKTIER Skattefrie porteføljeaktier omfatter ikke Konvertible obligationer, tegningsretter til konvertible obligationer eller næringsaktier Aktier med en ejerandel på % i selskaber, der ikke er hjemmehørende i EU/EØS eller i et land, som Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomst med 16

17 SKATTEFRIHED FOR PORTEFØLJEAKTIER Værnsreglerne kan føre til reel dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærer på en række dispositioner og dette kan være dispositioner, som porteføljeaktionæren ikke reelt har indflydelse på: I. Værsregel mod pakning af børsnoterede aktier (85 % af egenkapitalen) II. Værnsregel mod konvertering af skattepligtigt udbytte til skattefri aktieavancer III. Værnsregel vedrørende likvidationsprovenu samt tilbagesalg til det udstedende selskab i likvidation IV. Værnsregel vedrørende salg af skattefrie porteføljeaktier til et selskab, hvor det udstedende selskab har bestemmende indflydelse V. Værnsregel om udbyttebeskatning vedrørende skattefrie porteføljeaktier når et dansk selskab ophører ved fusion med et udenlandsk selskab VI. Værsregel vedrørende skattefri spaltning uden tilladelse VII.Tabsfradragsbegrænsning vedrørende aktiebaserede finansielle kontrakter 17

18 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Lov 1254 af 18. december 2012 I kølvandet på en række højtprofilerede administrative klagesager og én retssag vedrørende det skatteretlige begreb retmæssig ejer beneficial owner Hovedelementer: A. Danmark skal ikke længere kunne benyttes som jurisdiktion for holdingselskaber B. Koncerninterne transaktioner yderligere stramninger for så vidt angår de danske regler om kildeskat på udbytter C. Fuld skattepligt for foreninger mv. 18

19 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Det første hovedelement undgå at Danmark skal bruges som gennemstrømningsland : Omfatter internationale strukturer, hvor: a) Dansk selskab bruges som mellemholdingselskab b) Modtager ikke er omfattet af EUs Moder-/ Datterselskabsdirektiv Krav om, at det danske mellemholdingselskab er retmæssig ejer ( beneficial owner ) i henhold til de danske myndigheders forståelse af begrebet 19

20 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Udbytte Bahamas Ltd. Konsekvens hvis kriteriet ikke er opfyldt: 5/15 % kildeskat eller 27 % Udbytte USA Inc. Beneficial owner?? Danmark A/S Udbytte Sverige AB Spanien SA 20

21 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Det andet hovedelement omkvalifikation af visse aktiesalg til udbytte Ny bestemmelse i SEL 2 D skal sikre, at de danske regler om indeholdelse af kildeskat på udbytter ikke omgås ved koncerninterne omstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter veksles til skattefri betaling på gæld. Efter bestemmelsen er der tale om udbytte, når: 1. en juridisk person overdrager aktier mv. i et koncernforbundet selskab til et andet koncernforbundet selskab mv. 2. og vederlaget for denne overdragelse helt eller delvis sker i form af andet end aktier i det erhvervende selskab 21

22 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Dog ikke hvis det overdragende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte, såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier i det overdragede selskab umiddelbart inden overdragelsen, eller ved overdragelse af aktier til et erhvervende selskab m.v., der inden overdragelsen ikke var koncernforbundet med det overdragende selskab, men som alene som følge af fælles bestemmende indflydelse, bliver koncernforbundet med dette selskab efter overdragelsen, såfremt det erhvervende selskab ikke af det overdragende selskab eller et med dette koncernforbundet selskab m.v. har fået midler stillet til rådighed. 22

23 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Udbytte skat 3: Betaling af købesum Danmark A/S 1 Danmark A/S 2 2: Udbytte 1: Salg 2: Danmark A/S 1 23

24 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER HVAD BØR MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ? USA Inc. Bahamas Ltd. Lux Sarl. Tyskland Gmbh. Sverige Sverige AB AB Danmark A/S Spanien S.A. Spanien SA Spanien S.A. 24

25 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 25

26 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING To væsentlige lovændringer indført i 2012: Begrænsning i udnyttelsen af fremførte underskud fra tidligere år Mulighed for udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forskning og udviklingsomkostninger 26

27 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING Lov nr. 519 Skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår vil fremover kun kunne fradrages fuldt ud i skattepligtig indkomst op til et grundbeløb på 7,5 mio. kr., som reguleres årligt. Underskud herudover kan højst nedbringe den resterende indkomst med 60 %. Sambeskattede selskaber har kun én fælles bundgrænse. Uudnyttede underskud kan fremføres til senere indkomstår. Fortsat ingen tidsmæssig begrænsning Virkning fra og med indkomstår som starter 1. juli 2012 eller senere. 27

28 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING EKSEMPEL Sælges en virksomhed eller dele heraf med en avance på 100 mio. kr. vil sælgeren mindst blive beskattet af 37 mio. kr. (svarer til en betalbar skat på 9,25 mio. kr.) uanset hvor store underskud sælger har haft i årene inden salget. Dvs. tidligere indregnede skatteaktiver bør revurderes og evt. nedskrives i årsregnskabet 28

29 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING Hvorfor har virksomhederne et problem? Reglerne rammer virksomhederne på likviditeten og værdien af skattemæssige underskud Berlingske Business den 25/6 2012: Historie om, at TK Development måtte nedskrive sit skatteaktiv med DKK 150 mio. som følge af de nye begrænsninger De nye skattemæssige begrænsninger i udnyttelsen af skattemæssige underskud har et uhensigtsmæssigt sammenspil med reglerne om beskatning af finansielle kontrakter (pga. lagerbeskatning) 29

30 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING Hvad bør man være opmærksom på? Tilrettelæggelse af finansiering, risikoafdækning og periodisering af finansieringsudgifter i fx ejendoms-, shipping- og landbrugssektoren bør genovervejes Der bør økonomiseres med afskrivninger når det er muligt og overvejes nøje, hvornår et fradragsberettiget tab skal realiseres Genoverveje faktureringsprincipper eksempelvis i entreprisevirksomheder Udskydning af fradrag, med mindre de falder ind under de nye regler om skattekredit for R&D-omkostninger 30

31 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 31

32 AFSKRIVNINGER Forhøjet afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler Fabriksnye driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt Anskaffet fra 30/ / Anskaffelsessum og salgssummer indgår med 115 % Særskilt saldo (til og med 2017) afskrives med 25 % Evt. samlet opgørelse i.f.t. negativ saldo / ophør Ej personbiler, skibe eller infrastrukturanlæg mv. Ej investeringer, der straksafskrives Kun fradrag for udgifter vedr. køb af varer eller ydelser for mindst kr. inkl. moms hvis betaling via pengeinstitut mv. eller indberetning til SKAT. Nye regler om solidarisk hæftelse. 32

33 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 33

34 AKTIONÆRLÅN (1) Lån til visse selskabsdeltagere med bestemmende indflydelse omkvalificeres Lån fra selskaber omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2 eller tilsvarende udenlandske selskaber til fysiske personer med bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 2, beskattes på udbetalingstidspunktet som hævninger uden tilbagebetalingspligt. Løn, udbytte, tilskud m.v. afhængig af låntagers tilknytningsforhold til selskabet. Hvis et lån er omfattet, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund at der hverken hos låntager eller långiver foreligger et lån. Udover lån beskattes sikkerhedsstillelse og midler der på anden måde er stillet til rådighed for personer med bestemmende indflydelse, af selskabet, som aktionærlån. 34

35 AKTIONÆRLÅN (2) Undtagelser: Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Sædvanlige lån fra pengeinstitutter Lån mv. i forbindelse med lovlig selvfinansiering Nye regler gælder ikke lån til selskaber mv. medmindre omgåelse: Lån ydet indirekte til en fysisk person (beneficial owner). Bestemmelsen er ikke afgrænset til lån omfattet af det selskabsretlige forbud mod aktionærlån. 35

36 AKTIONÆRLÅN (3) Omkvalificering af aktionærlån til enten løn eller udbytte, medfører at selskabet skal indberette og indeholdte skat af disse udbetalinger afhængig af udbetalingens karakter også i tilfælde hvor der er tale om ulovlige aktionærlån efter selskabsloven. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet men ophæver ikke beskatningen af låntager. Dobbeltbeskatning ved tilbagebetaling og strengere sanktion mod ulovlige aktionærlån til hovedanpartshavere mv. Virkning for lån mv. ydet fra og med 14. august

37 AKTIONÆRLÅN (4) Skærpet kursgevinstbeskatning af aktionærlån: Kursgevinstbeskatning af fysiske personers gevinst på gæld til selskaber, hvori de - eller deres nærstående direkte eller indirekte ejer eller har ejet aktier. Også hvor fordring er overdraget efter at debitor var insolvent. Ej lån omfattet af LL 16E (ingen gæld ). Virkning for gæld påtaget den 14. august 2012 eller senere. 37

38 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 38

39 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (1) Ny solidarisk hæftelse i sambeskatningsforhold o Hæftelse for selskabsskat og kildeskatter på udbytte, renter og royalties o Hæftelse for skatter af konkursindkomst o SKAT kan rette krav mod alle selskaber i sambeskatningskredsen o Administrationsselskabet og helejede selskaber i sambeskatningen hæfter ubegrænset og solidarisk for alle nuværende og tidligere sambeskattede selskabers selskabsskatter og kildeskatter. o Alle kapitalandele direkte eller indirekte ejet af det ultimative moderselskab eller af samme aktionærkreds som dette, jf. KGL 4, stk. 2 o SKAT skal som hovedregel først gøre kravet gældende mod skyldnerselskabet 39

40 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (2) o Delejede selskaber i sambeskatningen hæfter begrænset og subsidiært o Der hæftes kun i forhold til det ultimative moderselskabs (direkte eller indirekte) ejerandel. o Kun efter forgæves udlæg hos selskaber med ubegrænset hæftelse. o Et selskabs hæftelse ophører ved dets udtræden af sambeskatningen - medmindre det fortsat kontrolleret af samme aktionærkreds ved råden over mere end 50% af stemmerettighederne. o Administrationsselskabet og andre tilbageværende selskaber i sambeskatningen hæfter fortsat for det udtrædende selskabs skatter i sambeskatningsperioden. 40

41 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (3) M H Adm. D Min.akt. 100% 55% 20% B C 25% 41

42 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (4) o Risiko for minoritetsaktionærer Hæftelse for andres skat o Regelanvendelse forudsætter fuldt kendskab til den ultimative ejerkreds og historik i ejerforhold o Virkning for indkomstår der starter 1. juli 2012 eller senere, hhv. for kildeskatter der forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere. o Noteoplysning om eventualforpligtelse i årsrapport. 42

43 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (5) Hvad bør man være opmærksom på? 1) Håndtering af hæftelse i joint ventures gennem sambeskatningsklausuler i ejeraftaler, vedtægter mv. 2) Håndtering af hæftelse i forbindelse med M&A-transaktioner. Tidspunktet for ophøret af sambeskatning kan blive afgørende. 3) Afklaring af muligheder for at fravælge sambeskatning, hvorved: a) Udnyttelse af fremførte underskud kan forøges, b) Hæftelse for andre selskabers skattebetalinger kan undgås, c) Offentliggjorte skatteoplysninger ikke direkte sammenkædes med majoritetsaktionærens øvrige skatteforhold 43

44 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 44

45 DOKUMENTATION FRA PAPIRTIGER TIL BLODIG ALVOR Dagældende SEL 12, stk. 1 og 2 Oliedommene OECDs TP Guidelines Højesterets domme om manglende hjemmel til rentefiksering Nationale transaktioner og skærpet dokumentationskrav 2012 Nulskatteselskaber : Bøder -> LL 2 og SKL 3 B Kapitalfondsindgrebet Revisor-erklæringer Indsatsområde Højesteretsdomme om anvendelsesområdet for den forlængede genoptagelsesfrist Indsatsområde? 45

46 DOKUMENTATION SENESTE LOVÆNDRINGER Forhøjelse af bøder for selvangivelses- og dokumentationsfejl Bødefastsættelsen ved forkert afkrydsning i selvangivelsen tager udgangspunkt i 0,5 % af omsætningen eller fastsættes til kr. per 50 ansatte i virksomheden. Bøder for undladt udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation fastsættes til kr. med tillæg af 10 % af eventuelle indkomstforhøjelser SKAT kan forlange TP-revisorerklæring, hvis: a) Virksomheden set over de seneste fire år samlet har driftmæssigt underskud, eller b) handler med koncernselskaber i visse lande uden for EU/EØS 46

47 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Problemstillingen Fokus på sager om manglende indtægter Hvem har bevisbyrden for, at der er handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet dvs. bevisbyrden for, om LL 2 er overholdt? Skatteministeriet? Virksomheden? 47

48 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Retsgrundlaget SKL 3B SKL 3B, stk. 5 Der skal laves en TP-dokumentation (TPD), der kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter SKL 3B, stk. 8 Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet dokumentation efter stk. 5 kan SKAT foretage skatteansættelsen skønsmæssigt 48

49 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS SKATs opfattelse Ifølge SKAT er SKAT berettiget til at skønne i medfør af SKL 3B, stk. 8, dels hvis der ikke er lavet en TPD, og dels hvis TPD en ikke sætter SKAT i stand til at vurdere, om priser mv. er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter. Reelt ingen TPD? Ifølge SKAT skal der ikke meget til (mindre mangler), for at TPD en ikke er fyldestgørende. 49

50 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Vurdering af SKATs opfattelse Næppe rigtig. - Strider mod ordlyd - Stemmer ikke med alm. principper - Stemmer ikke med forarbejder Ingen domstolsafgørelser om spørgsmålet. - SKM V (slet ingen TPD) Landsskatteretten tager stilling inden længe 50

51 TRANSFER PRICING Processtrategi (1) Procesteam med skattechef, revisor og procesadvokat Teknisk TP-dokumentation vs. bevisbyrde og faktisk virkelighed Kend sagen og forudse provokationer undgå flanker Stol kun på det, der kan dokumenteres Instansafhængig strategi Under ligningen: undgå at forbedre SKATs sag For Landsskatteretten: sagsbehandleren og Kammeradvokaten For domstolene SKATs korrektionsgrundlag Har SKAT overholdt egne vejledninger Er ligningsarbejdet godt nok? 51

52 TRANSFER PRICING Processtrategi (2) Formelle indsigelser vs. sagens materielle spørgsmål Bevisbyrde og provokationer Bevisbyrde vs. bilagsmængde Syn og skøn Databaseundersøgelser Værdiansættelse IPR, royalty etc. Timing Teknisk TP-argumentation vs. de kommercielle drivere Helikopter-betragtninger, proportioner og sund fornuft 52

53 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 53

54 NYE REGLER OM ARBEJDSUDLEJE De tidligere regler Skærpet beskatning led i skattereform 2012 Integreret del af arbejdet i en dansk virksomhed? Svarer til OECD-princip Afgørelser Baggrunden for skærpelse 54

55 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 55

56 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING SKAT ved finansiering - Målopfyldelse Maksimere fradrag hos debitor for alle finansieringsomkostninger Undgå/minimere kildeskat Minimere skat hos kreditor (gælder navnlig koncernintern finansiering) Undgå/minimere andre bivirkninger (stempelafgift, CFC, mv.) 56

57 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Egenkapital Ingen fradrag for indskud/tilskud Ofte ingen eller lavere beskatning af afkast Ofte ingen eller lavere beskatning af kursgevinst Sponsor Gæld Ingen fradrag for udlån, men evt. for kurstab Beskatning af renter og kursgevinst symmetri Udbytte Rente (a)symmetri? Ingen skat ved indskud/tilskud Ingen fradrag ved udbetaling Kildeskat? Selskab Fradrag for renter, men: - Transfer Pricing - Tynd kapitalisering - Nettofinansieringsudgifter - Hybrid kapital - Hybride selskaber 57

58 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Markedsmæssige vilkår Intern vs. ekstern lånefinansiering Ekstern lånefinansiering Nettofinansieringsudgifter NB. Sikkerhedsstillelse fra koncernen - Tynd kapitalisering - Transfer pricing Intern lånefinansiering Nettofinansieringsudgifter Tynd kapitalisering Transfer pricing Specialregler vedrørende Kvalifikation af lån Kvalifikation af selskaber Kildeskat 58

59 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Udgangspunkt, fuld fradrag for renter, men Fradragsbegrænsning ved væsentlig koncernintern finansiering ( tynd kapitalisering ) - Koncernintern finansiering (eller sikkerhedsstillelse) - Den koncerninterne finansiering udgør mindst DKK 10 mio. - Forholdet mellem den totale gæld og egenkapital overstiger 4:1 ved indkomstårets slutning - Opgøres på koncern -niveau - Ikke fradrag for renter af koncernintern gæld, der skal omkvalificeres til egenkapital for at opfylde forholdet 4:1 - Ikke korrektion, hvis dokumentation for, at tilsvarende eksternt lån kunne være opnået. 59

60 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Rentefradrag Eksempel: H har koncernintern gæld på DKK 20 mio. til M og en egenkapital på DKK 1 mio. Der er betalt DKK 0.5 mio. i renter på den koncerninterne gæld. DKK 3.2 mio. af gælden vil skulle omkvalificeres til egenkapital for at opfylde forholdet 4:1 (samlet passivside på DKK 21 mio., hvoraf DKK 4.2 mio. skal være egenkapital) Fradragsbeskæring: DKK 0.5 mio. (faktisk betalt rente) * DKK 3.2 mio. / DKK 20 mio. = DKK Fradrag hos H for DKK 0.5 mio. minus =

61 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Fradrag for finansieringsudgifter: Baggrund: TDC og ISS Alle nettofinansieringsudgifter - ikke bare renter - ikke bare koncerninternt Kun aktuel, hvis koncernens samlede nettofinansieringsudgifter udgør mere end DKK 21,3 mio. - Fradragsbegrænsning baseret på aktivværdi: - Max 3 % (2013) af skatteværdien af koncernens aktiver - Særlige modifikationer, herunder for udenlandske datterselskabsaktier - Fradragsbegrænsning baseret på EBIT - Max nedbringelse af EBIT med 80 % 61

62 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Fradrag for finansieringsudgifter: Nettofinansieringsudgifter (DKK): Selskab X har følgende simple regnskab: Resultatopgørelse (DKK): Omsætning: 80 mio. Lønomkostninger: 30 mio. Udbytte/kursgevinster: 10 mio. Renteudgifter: 60 mio. Resultat: 0 Udbytte: 10 mio. Renteudgifter 60 mio. I alt: 50 mio. Aktivbaseret begrænsning (DKK): Bygninger: 950 mio. * 3% Max 28.5 mio. Balance (DKK) Aktiver Bygninger: 950 mio. Aktier og fordringer: 50 mio. Passiver Egenkapital: 100 mio. EBIT-baseret begrænsning (DKK) EBIT: 50 mio. Max nedbringelse med 80%, d.v.s.: Max 40 mio. Effekt: Skat af fortjeneste på 31.5 mio: 7.88 mio. Gæld 900 mio. 62 Udgangspunkt: Skat: 0, MEN

63 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Hybride lån SEL 2B Koncerninterne lån (definition i LL 2) Gælder også faste driftssteder og ejendomme i DK Egenkapital for kreditor lånekapital for debitor - NB! Test i flere led (medmindre EU s rente/royaltydiretiv finder anvendelse) Omkvalifikation af lån til egenkapital (og dermed af rente til udbytte) og dermed mistet fradragsret Hybride selskaber SEL 2A US Check-the-box -regler Koncerninterne lån (definition i LL 2) Skattemæssig transparens, d.v.s. skattemæssig bortseelse fra gæld og rentebetalinger og dermed mistet fradragsret 63

64 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Kildeskat på renter og udbytte - Husk de nye antimisbrugsregler Børsen, 10. januar

65 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 65

66 OMSTRUKTURERING Ligningsmæssige fokuspunkter Placering og fradrag for omstruktureringsomkostninger Etableringsomkostninger vs. Driftsomkostninger eller afskrivningsret Betingelserne for skattefritagelse af omstrukturering Objektive betingelser med/uden tilladelse Tilbagekaldelse af tilladelse 66

67 OMSTRUKTURERING Bortfald af skattefritagelse (1) Oprindelig ikke-opfyldelse af definitoriske betingelser Generelt: proforma aftaler, manglende realitet, optionsaftaler Aktieombytning: stemmeflertalskrav (+ handelsværdi) Tilførsel af aktiver: grenkrav + kontantvederlagsforbud (A- og B-aktier) Spaltning: forholdsmæssigt vederlag til aktionærerne (+ handelsværdi/prorata) Efterfølgende ikke-opfyldelse af definitoriske betingelser Stemmeflertalskravet: ændring i aktiebesiddelse eller stemmefordeling Kontantvederlagsforbuddet: kapitalnedsættelse, udlodning, udlån Grenkravet: tilbagesalg af aktiver eller overtagelse af gæld Prorata-kravet: lånoptagelse og indfrielse Overtrædelse af holdingkrav 67 Enhver afståelse indenfor tre år Kapitaltilførsel

68 OMSTRUKTURERING Bortfald af skattefritagelse (2) Hans Markus Kofoed sagen, SU Objektive karakteristika, der er opfyldt ved transaktionen, kan ikke efterfølgende ikke-opfyldes som følge af nye dispositioner Aktieombytning: stemmeflertalskravet, SKM SR Spaltning: prorata-kravet + grenkravet Aktivtilførsel: grenkravet + kontantvederlagsforbuddet Ikke-opfyldelse kræver dokumentation for bindende aftale Forudgående planlægning og tidsmæssigt sammenfald er ikke tilstrækkeligt NB! Efterfølgende forhold kan indicere skatteundgåelse Skatteundgåelsesklausulen forudsætter retsstridig adfærd Skatteundgåelse skal være væsentligste formål, jf. SKM DEP 68

69 OMSTRUKTURERING Bortfald af skattefritagelse (3) Tilbagekaldelse af tilladelse (revurdering af hovedformål) SKM DEP: Skatteministeriet har - efter en konkret bevisbedømmelse - ved retsforlig i landsretten anerkendt, at indgåelsen af en optionsaftale i den konkrete situation ikke gav grundlag for tilbagekaldelse af den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Forliget var baseret på en proceserklæring om, at tilbagekaldelse med henvisning til efterfølgende forhold kun kan ske, hvis de efterfølgende forhold giver anledning til en formodning om skatteundgåelse som oprindeligt hovedformål. Omtalt i TfS Ikke relevant om tilladelsen kunne være givet med senere viden Ikke adgang til efterfølgende vurdering af transaktionens virkninger Almindelig adgang til omgørelse Almindelig adgang til at aftale skatteforbehold 69

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert OVERSIGT Generelt Fradragsretten begrænses Lovgivning - Fx SEL 11B-11C Administrativ praksis - Opstramning

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014

Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis. Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 Omgørelse - i lyset af de senere års retspraksis Danmarks Skatteadvokater Hotel Koldingfjord 14. og 15. maj 2014 2 Indledning Stigende interesse for og fokus på bestemmelsen i praksis Ganske mange offentliggjorte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

SAMBESKATNING OG AKKORD

SAMBESKATNING OG AKKORD SAMBESKATNING OG AKKORD FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 30. OKTOBER 2014 Advokat Torben Buur - DAHL Herning Dir. 88 91 92 43 Mobil 30 51 92 45 tbu@dahllaw.dk DISPOSITION 1. Sambeskatning præsentation

Læs mere

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat.

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat. NYT Nr. 12 årgang 7 december 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Værdiansættelse

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans.

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. NYT Nr. 8 årgang 5 AUGUST 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. AFGØRELSER Spaltning af moderselskab

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering December 2013 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lov om nedsættelse/fastfrysning af offentlige ejendomsvurderinger. Lovforslag L 81 udbyttebeskatning af visse kontante

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 Seneste nyt inden for skatteretten v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 2 Indledning Forskellige interesser i en typisk M&A transaktion. Handel med et selskab. Nye trends. 3 SKAT og M&A Scenen

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere