AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013"

Transkript

1 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

2 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 2

3 SKATS INDSATSPLAN 2013 Generel indsats Transfer pricing Store selskaber Koncernfinansiering Immaterielle aktiver Underskudselskaber/0-skatteselskaber Skattely Omstruktureringer og interne transaktioner Omkostninger ved køb og salg af virksomheder Kildeskat på renter, udbytter og royalty kildeskat mv. Genbeskatningssaldi Repræsentationsomkostninger Efterrettelighed 3

4 SKATS INDSATSPLAN 2013 Specifikke selskaber Tonnagevirksomheder Fordeling af indtægter og udgifter i tonnagebeskattede virksomheder Multipurpose skibe K/S projekter Kooperationsbeskattede virksomheder værdiansættelse af aktier Tidligere kommunale forsyningsvirksomheder skattepligt Oliebranchen 4

5 SKATS INDSATSPLAN 2013 Specifikke selskaber Pengeinstitutter Overtagelsesomkostninger Skattemæssig kvalifikation af pengeinstitutters aktiebeholdning Tab på udlån opstået i forbindelse med handler til opskruede priser Skattemæssig behandling af ejendomme i midlertidig besiddelse Forsikringsselskaber Forsikringsselskabers finansielle poster Forsikringsfilialer i Danmark 5

6 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 6

7 VÆKSTPLAN DK Vækstplanen på ca. 75 mia. kr., der strækker sig over perioden Planen forventes at udmønte sig i konkrete lovforslag inden for de kommende måneder De enkelte elementer omfatter en bred vifte af ændringer på skatte- og afgiftsområdet af betydning for erhvervslivet: I. Selskabsskatten reduceres II. Forhøjelse af grænsen for skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger III. Erhvervsdrivende fonde får mulighed for at succedere ved overtagelse af virksomheder 7

8 VÆKSTPLAN DK Sænkning af selskabsskatten Selskabsskatte reduceres fra 25% til 22% Sænkningen sker gradvist frem til 2016: I 2014: 24.5% I 2015: 23.5% I 2016: 22% Parallel sænkning af skatten i virksomhedsskatte-ordningen 8

9 VÆKSTPLAN DK Skattekredit for underskud relateret til forskningsog udviklingsomkostninger: Underskudsbegrænsning Skattekredit for underskud relateret til forsknings- og udviklingsomkostninger 9

10 VÆKSTPLAN DK Underskud fra forskning og udviklingsomkostninger - LL 8X En slags negativ indkomstskat eller lån, der tilbagebetales, når virksomheden får overskud Giver selskabet ret til udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings-/udviklingsaktiviteten skal placeres i Danmark Samme typer af omkostninger, der er omfattet af reglen om straksafskrivninger: Omkostninger relateret til udviklingen af ny, eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller ydelser. Inkluderer leasing af maskiner mv. relateret til forskning og udvikling. Tilkøbt know-how eller patenter er derimod ikke omfattet. 25 % af underskud relateret til disse omkostninger dog hvert skatteår max skatteværdien af 5 mio. kr. (fælles grænse for sambeskattede selskaber) Fra 2015 forhøjet til skatteværdien af 25 mio. kr.. 10

11 VÆKSTPLAN DK Eksempel skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger: Resultat (i kr.) i en virksomhed, der både har forskning og anden virksomhed: Indtægter fra andet end forskning: Udgifter til andet end forskning: Underskud relateret til andet end forskning: Forskningsudgifter: Samlet underskud: Skattekredit efter de nuværende regler: Skattekredit efter forslaget i vækstplanen: Husk modstykket er, at underskud vedrørende forskningsudgifterne ikke kan fremføres til senere år 11

12 VÆKSTPLAN DK Øvrige elementer i vækstplanen: Forlængelse af momskredittiden for virksomheder Lempelse af bo- og arveafgift ved generationsskifte Vægtbaseret emballageafgift afskaffes fra 2015 Fremrykning af afgiftslempelser på procesenergi Reduktion af virksomheders afgifter på energi bl.a. afskaffes CO2 afgiften på el Kørselsafgifter på lastbiler indføres ikke Sodavands- og ølafgiften nedsættes Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring og øvrige lempelser for særligt små og mellemstore virksomheder Genindførelse af BoligJobordningen 12

13 VÆKSTPLAN DK Forholdene for erhvervsdrivende fonde skal forbedres, så overtagelse af virksomheder kan ske med skattemæssig succession. Med virkning fra 2016 skal der således ikke betales aktieindkomstskat af avancen hos den hidtidige ejer, når denne donerer virksomheden til fonden. 13

14 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 14

15 SKATTEFRIHED FOR PORTEFØLJEAKTIER Lov 1255 af 18. december 2012 virkning fra 1. januar 2013 (i) Ikke-børsnoterede aktier i A/S/ApS/tilsvarende udenlandske (ii) ejet af selskaber, (iii) der udgør mindre end 10% af selskabskapitalen: Skattefrihed af fortjeneste / ikke tabsfradrag OBS: Udbytte fortsat skattepligtigt udbytter er skattepligtige, medmindre der ejes mindst 10 % 15

16 SKATTEFRIHED FOR PORTEFØLJEAKTIER Skattefrie porteføljeaktier omfatter ikke Konvertible obligationer, tegningsretter til konvertible obligationer eller næringsaktier Aktier med en ejerandel på % i selskaber, der ikke er hjemmehørende i EU/EØS eller i et land, som Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomst med 16

17 SKATTEFRIHED FOR PORTEFØLJEAKTIER Værnsreglerne kan føre til reel dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærer på en række dispositioner og dette kan være dispositioner, som porteføljeaktionæren ikke reelt har indflydelse på: I. Værsregel mod pakning af børsnoterede aktier (85 % af egenkapitalen) II. Værnsregel mod konvertering af skattepligtigt udbytte til skattefri aktieavancer III. Værnsregel vedrørende likvidationsprovenu samt tilbagesalg til det udstedende selskab i likvidation IV. Værnsregel vedrørende salg af skattefrie porteføljeaktier til et selskab, hvor det udstedende selskab har bestemmende indflydelse V. Værnsregel om udbyttebeskatning vedrørende skattefrie porteføljeaktier når et dansk selskab ophører ved fusion med et udenlandsk selskab VI. Værsregel vedrørende skattefri spaltning uden tilladelse VII.Tabsfradragsbegrænsning vedrørende aktiebaserede finansielle kontrakter 17

18 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Lov 1254 af 18. december 2012 I kølvandet på en række højtprofilerede administrative klagesager og én retssag vedrørende det skatteretlige begreb retmæssig ejer beneficial owner Hovedelementer: A. Danmark skal ikke længere kunne benyttes som jurisdiktion for holdingselskaber B. Koncerninterne transaktioner yderligere stramninger for så vidt angår de danske regler om kildeskat på udbytter C. Fuld skattepligt for foreninger mv. 18

19 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Det første hovedelement undgå at Danmark skal bruges som gennemstrømningsland : Omfatter internationale strukturer, hvor: a) Dansk selskab bruges som mellemholdingselskab b) Modtager ikke er omfattet af EUs Moder-/ Datterselskabsdirektiv Krav om, at det danske mellemholdingselskab er retmæssig ejer ( beneficial owner ) i henhold til de danske myndigheders forståelse af begrebet 19

20 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Udbytte Bahamas Ltd. Konsekvens hvis kriteriet ikke er opfyldt: 5/15 % kildeskat eller 27 % Udbytte USA Inc. Beneficial owner?? Danmark A/S Udbytte Sverige AB Spanien SA 20

21 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Det andet hovedelement omkvalifikation af visse aktiesalg til udbytte Ny bestemmelse i SEL 2 D skal sikre, at de danske regler om indeholdelse af kildeskat på udbytter ikke omgås ved koncerninterne omstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter veksles til skattefri betaling på gæld. Efter bestemmelsen er der tale om udbytte, når: 1. en juridisk person overdrager aktier mv. i et koncernforbundet selskab til et andet koncernforbundet selskab mv. 2. og vederlaget for denne overdragelse helt eller delvis sker i form af andet end aktier i det erhvervende selskab 21

22 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Dog ikke hvis det overdragende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte, såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier i det overdragede selskab umiddelbart inden overdragelsen, eller ved overdragelse af aktier til et erhvervende selskab m.v., der inden overdragelsen ikke var koncernforbundet med det overdragende selskab, men som alene som følge af fælles bestemmende indflydelse, bliver koncernforbundet med dette selskab efter overdragelsen, såfremt det erhvervende selskab ikke af det overdragende selskab eller et med dette koncernforbundet selskab m.v. har fået midler stillet til rådighed. 22

23 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER Udbytte skat 3: Betaling af købesum Danmark A/S 1 Danmark A/S 2 2: Udbytte 1: Salg 2: Danmark A/S 1 23

24 NYE SKATTERETLIGE ANTIMISBRUGSREGLER HVAD BØR MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ? USA Inc. Bahamas Ltd. Lux Sarl. Tyskland Gmbh. Sverige Sverige AB AB Danmark A/S Spanien S.A. Spanien SA Spanien S.A. 24

25 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 25

26 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING To væsentlige lovændringer indført i 2012: Begrænsning i udnyttelsen af fremførte underskud fra tidligere år Mulighed for udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forskning og udviklingsomkostninger 26

27 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING Lov nr. 519 Skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår vil fremover kun kunne fradrages fuldt ud i skattepligtig indkomst op til et grundbeløb på 7,5 mio. kr., som reguleres årligt. Underskud herudover kan højst nedbringe den resterende indkomst med 60 %. Sambeskattede selskaber har kun én fælles bundgrænse. Uudnyttede underskud kan fremføres til senere indkomstår. Fortsat ingen tidsmæssig begrænsning Virkning fra og med indkomstår som starter 1. juli 2012 eller senere. 27

28 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING EKSEMPEL Sælges en virksomhed eller dele heraf med en avance på 100 mio. kr. vil sælgeren mindst blive beskattet af 37 mio. kr. (svarer til en betalbar skat på 9,25 mio. kr.) uanset hvor store underskud sælger har haft i årene inden salget. Dvs. tidligere indregnede skatteaktiver bør revurderes og evt. nedskrives i årsregnskabet 28

29 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING Hvorfor har virksomhederne et problem? Reglerne rammer virksomhederne på likviditeten og værdien af skattemæssige underskud Berlingske Business den 25/6 2012: Historie om, at TK Development måtte nedskrive sit skatteaktiv med DKK 150 mio. som følge af de nye begrænsninger De nye skattemæssige begrænsninger i udnyttelsen af skattemæssige underskud har et uhensigtsmæssigt sammenspil med reglerne om beskatning af finansielle kontrakter (pga. lagerbeskatning) 29

30 NYE REGLER OM UNDERSKUDSBEGRÆNSNING Hvad bør man være opmærksom på? Tilrettelæggelse af finansiering, risikoafdækning og periodisering af finansieringsudgifter i fx ejendoms-, shipping- og landbrugssektoren bør genovervejes Der bør økonomiseres med afskrivninger når det er muligt og overvejes nøje, hvornår et fradragsberettiget tab skal realiseres Genoverveje faktureringsprincipper eksempelvis i entreprisevirksomheder Udskydning af fradrag, med mindre de falder ind under de nye regler om skattekredit for R&D-omkostninger 30

31 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 31

32 AFSKRIVNINGER Forhøjet afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler Fabriksnye driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt Anskaffet fra 30/ / Anskaffelsessum og salgssummer indgår med 115 % Særskilt saldo (til og med 2017) afskrives med 25 % Evt. samlet opgørelse i.f.t. negativ saldo / ophør Ej personbiler, skibe eller infrastrukturanlæg mv. Ej investeringer, der straksafskrives Kun fradrag for udgifter vedr. køb af varer eller ydelser for mindst kr. inkl. moms hvis betaling via pengeinstitut mv. eller indberetning til SKAT. Nye regler om solidarisk hæftelse. 32

33 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 33

34 AKTIONÆRLÅN (1) Lån til visse selskabsdeltagere med bestemmende indflydelse omkvalificeres Lån fra selskaber omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2 eller tilsvarende udenlandske selskaber til fysiske personer med bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 2, beskattes på udbetalingstidspunktet som hævninger uden tilbagebetalingspligt. Løn, udbytte, tilskud m.v. afhængig af låntagers tilknytningsforhold til selskabet. Hvis et lån er omfattet, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund at der hverken hos låntager eller långiver foreligger et lån. Udover lån beskattes sikkerhedsstillelse og midler der på anden måde er stillet til rådighed for personer med bestemmende indflydelse, af selskabet, som aktionærlån. 34

35 AKTIONÆRLÅN (2) Undtagelser: Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Sædvanlige lån fra pengeinstitutter Lån mv. i forbindelse med lovlig selvfinansiering Nye regler gælder ikke lån til selskaber mv. medmindre omgåelse: Lån ydet indirekte til en fysisk person (beneficial owner). Bestemmelsen er ikke afgrænset til lån omfattet af det selskabsretlige forbud mod aktionærlån. 35

36 AKTIONÆRLÅN (3) Omkvalificering af aktionærlån til enten løn eller udbytte, medfører at selskabet skal indberette og indeholdte skat af disse udbetalinger afhængig af udbetalingens karakter også i tilfælde hvor der er tale om ulovlige aktionærlån efter selskabsloven. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet men ophæver ikke beskatningen af låntager. Dobbeltbeskatning ved tilbagebetaling og strengere sanktion mod ulovlige aktionærlån til hovedanpartshavere mv. Virkning for lån mv. ydet fra og med 14. august

37 AKTIONÆRLÅN (4) Skærpet kursgevinstbeskatning af aktionærlån: Kursgevinstbeskatning af fysiske personers gevinst på gæld til selskaber, hvori de - eller deres nærstående direkte eller indirekte ejer eller har ejet aktier. Også hvor fordring er overdraget efter at debitor var insolvent. Ej lån omfattet af LL 16E (ingen gæld ). Virkning for gæld påtaget den 14. august 2012 eller senere. 37

38 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering Skatteforbehold og omgørelse Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 38

39 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (1) Ny solidarisk hæftelse i sambeskatningsforhold o Hæftelse for selskabsskat og kildeskatter på udbytte, renter og royalties o Hæftelse for skatter af konkursindkomst o SKAT kan rette krav mod alle selskaber i sambeskatningskredsen o Administrationsselskabet og helejede selskaber i sambeskatningen hæfter ubegrænset og solidarisk for alle nuværende og tidligere sambeskattede selskabers selskabsskatter og kildeskatter. o Alle kapitalandele direkte eller indirekte ejet af det ultimative moderselskab eller af samme aktionærkreds som dette, jf. KGL 4, stk. 2 o SKAT skal som hovedregel først gøre kravet gældende mod skyldnerselskabet 39

40 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (2) o Delejede selskaber i sambeskatningen hæfter begrænset og subsidiært o Der hæftes kun i forhold til det ultimative moderselskabs (direkte eller indirekte) ejerandel. o Kun efter forgæves udlæg hos selskaber med ubegrænset hæftelse. o Et selskabs hæftelse ophører ved dets udtræden af sambeskatningen - medmindre det fortsat kontrolleret af samme aktionærkreds ved råden over mere end 50% af stemmerettighederne. o Administrationsselskabet og andre tilbageværende selskaber i sambeskatningen hæfter fortsat for det udtrædende selskabs skatter i sambeskatningsperioden. 40

41 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (3) M H Adm. D Min.akt. 100% 55% 20% B C 25% 41

42 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (4) o Risiko for minoritetsaktionærer Hæftelse for andres skat o Regelanvendelse forudsætter fuldt kendskab til den ultimative ejerkreds og historik i ejerforhold o Virkning for indkomstår der starter 1. juli 2012 eller senere, hhv. for kildeskatter der forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere. o Noteoplysning om eventualforpligtelse i årsrapport. 42

43 HÆFTELSE I SAMBESKATNING (5) Hvad bør man være opmærksom på? 1) Håndtering af hæftelse i joint ventures gennem sambeskatningsklausuler i ejeraftaler, vedtægter mv. 2) Håndtering af hæftelse i forbindelse med M&A-transaktioner. Tidspunktet for ophøret af sambeskatning kan blive afgørende. 3) Afklaring af muligheder for at fravælge sambeskatning, hvorved: a) Udnyttelse af fremførte underskud kan forøges, b) Hæftelse for andre selskabers skattebetalinger kan undgås, c) Offentliggjorte skatteoplysninger ikke direkte sammenkædes med majoritetsaktionærens øvrige skatteforhold 43

44 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 44

45 DOKUMENTATION FRA PAPIRTIGER TIL BLODIG ALVOR Dagældende SEL 12, stk. 1 og 2 Oliedommene OECDs TP Guidelines Højesterets domme om manglende hjemmel til rentefiksering Nationale transaktioner og skærpet dokumentationskrav 2012 Nulskatteselskaber : Bøder -> LL 2 og SKL 3 B Kapitalfondsindgrebet Revisor-erklæringer Indsatsområde Højesteretsdomme om anvendelsesområdet for den forlængede genoptagelsesfrist Indsatsområde? 45

46 DOKUMENTATION SENESTE LOVÆNDRINGER Forhøjelse af bøder for selvangivelses- og dokumentationsfejl Bødefastsættelsen ved forkert afkrydsning i selvangivelsen tager udgangspunkt i 0,5 % af omsætningen eller fastsættes til kr. per 50 ansatte i virksomheden. Bøder for undladt udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation fastsættes til kr. med tillæg af 10 % af eventuelle indkomstforhøjelser SKAT kan forlange TP-revisorerklæring, hvis: a) Virksomheden set over de seneste fire år samlet har driftmæssigt underskud, eller b) handler med koncernselskaber i visse lande uden for EU/EØS 46

47 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Problemstillingen Fokus på sager om manglende indtægter Hvem har bevisbyrden for, at der er handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet dvs. bevisbyrden for, om LL 2 er overholdt? Skatteministeriet? Virksomheden? 47

48 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Retsgrundlaget SKL 3B SKL 3B, stk. 5 Der skal laves en TP-dokumentation (TPD), der kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter SKL 3B, stk. 8 Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet dokumentation efter stk. 5 kan SKAT foretage skatteansættelsen skønsmæssigt 48

49 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS SKATs opfattelse Ifølge SKAT er SKAT berettiget til at skønne i medfør af SKL 3B, stk. 8, dels hvis der ikke er lavet en TPD, og dels hvis TPD en ikke sætter SKAT i stand til at vurdere, om priser mv. er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter. Reelt ingen TPD? Ifølge SKAT skal der ikke meget til (mindre mangler), for at TPD en ikke er fyldestgørende. 49

50 BEVISBYRDE I TP-SAGER EN STATUS Vurdering af SKATs opfattelse Næppe rigtig. - Strider mod ordlyd - Stemmer ikke med alm. principper - Stemmer ikke med forarbejder Ingen domstolsafgørelser om spørgsmålet. - SKM V (slet ingen TPD) Landsskatteretten tager stilling inden længe 50

51 TRANSFER PRICING Processtrategi (1) Procesteam med skattechef, revisor og procesadvokat Teknisk TP-dokumentation vs. bevisbyrde og faktisk virkelighed Kend sagen og forudse provokationer undgå flanker Stol kun på det, der kan dokumenteres Instansafhængig strategi Under ligningen: undgå at forbedre SKATs sag For Landsskatteretten: sagsbehandleren og Kammeradvokaten For domstolene SKATs korrektionsgrundlag Har SKAT overholdt egne vejledninger Er ligningsarbejdet godt nok? 51

52 TRANSFER PRICING Processtrategi (2) Formelle indsigelser vs. sagens materielle spørgsmål Bevisbyrde og provokationer Bevisbyrde vs. bilagsmængde Syn og skøn Databaseundersøgelser Værdiansættelse IPR, royalty etc. Timing Teknisk TP-argumentation vs. de kommercielle drivere Helikopter-betragtninger, proportioner og sund fornuft 52

53 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 53

54 NYE REGLER OM ARBEJDSUDLEJE De tidligere regler Skærpet beskatning led i skattereform 2012 Integreret del af arbejdet i en dansk virksomhed? Svarer til OECD-princip Afgørelser Baggrunden for skærpelse 54

55 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 55

56 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING SKAT ved finansiering - Målopfyldelse Maksimere fradrag hos debitor for alle finansieringsomkostninger Undgå/minimere kildeskat Minimere skat hos kreditor (gælder navnlig koncernintern finansiering) Undgå/minimere andre bivirkninger (stempelafgift, CFC, mv.) 56

57 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Egenkapital Ingen fradrag for indskud/tilskud Ofte ingen eller lavere beskatning af afkast Ofte ingen eller lavere beskatning af kursgevinst Sponsor Gæld Ingen fradrag for udlån, men evt. for kurstab Beskatning af renter og kursgevinst symmetri Udbytte Rente (a)symmetri? Ingen skat ved indskud/tilskud Ingen fradrag ved udbetaling Kildeskat? Selskab Fradrag for renter, men: - Transfer Pricing - Tynd kapitalisering - Nettofinansieringsudgifter - Hybrid kapital - Hybride selskaber 57

58 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Markedsmæssige vilkår Intern vs. ekstern lånefinansiering Ekstern lånefinansiering Nettofinansieringsudgifter NB. Sikkerhedsstillelse fra koncernen - Tynd kapitalisering - Transfer pricing Intern lånefinansiering Nettofinansieringsudgifter Tynd kapitalisering Transfer pricing Specialregler vedrørende Kvalifikation af lån Kvalifikation af selskaber Kildeskat 58

59 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Udgangspunkt, fuld fradrag for renter, men Fradragsbegrænsning ved væsentlig koncernintern finansiering ( tynd kapitalisering ) - Koncernintern finansiering (eller sikkerhedsstillelse) - Den koncerninterne finansiering udgør mindst DKK 10 mio. - Forholdet mellem den totale gæld og egenkapital overstiger 4:1 ved indkomstårets slutning - Opgøres på koncern -niveau - Ikke fradrag for renter af koncernintern gæld, der skal omkvalificeres til egenkapital for at opfylde forholdet 4:1 - Ikke korrektion, hvis dokumentation for, at tilsvarende eksternt lån kunne være opnået. 59

60 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Rentefradrag Eksempel: H har koncernintern gæld på DKK 20 mio. til M og en egenkapital på DKK 1 mio. Der er betalt DKK 0.5 mio. i renter på den koncerninterne gæld. DKK 3.2 mio. af gælden vil skulle omkvalificeres til egenkapital for at opfylde forholdet 4:1 (samlet passivside på DKK 21 mio., hvoraf DKK 4.2 mio. skal være egenkapital) Fradragsbeskæring: DKK 0.5 mio. (faktisk betalt rente) * DKK 3.2 mio. / DKK 20 mio. = DKK Fradrag hos H for DKK 0.5 mio. minus =

61 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Fradrag for finansieringsudgifter: Baggrund: TDC og ISS Alle nettofinansieringsudgifter - ikke bare renter - ikke bare koncerninternt Kun aktuel, hvis koncernens samlede nettofinansieringsudgifter udgør mere end DKK 21,3 mio. - Fradragsbegrænsning baseret på aktivværdi: - Max 3 % (2013) af skatteværdien af koncernens aktiver - Særlige modifikationer, herunder for udenlandske datterselskabsaktier - Fradragsbegrænsning baseret på EBIT - Max nedbringelse af EBIT med 80 % 61

62 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Fradrag for finansieringsudgifter: Nettofinansieringsudgifter (DKK): Selskab X har følgende simple regnskab: Resultatopgørelse (DKK): Omsætning: 80 mio. Lønomkostninger: 30 mio. Udbytte/kursgevinster: 10 mio. Renteudgifter: 60 mio. Resultat: 0 Udbytte: 10 mio. Renteudgifter 60 mio. I alt: 50 mio. Aktivbaseret begrænsning (DKK): Bygninger: 950 mio. * 3% Max 28.5 mio. Balance (DKK) Aktiver Bygninger: 950 mio. Aktier og fordringer: 50 mio. Passiver Egenkapital: 100 mio. EBIT-baseret begrænsning (DKK) EBIT: 50 mio. Max nedbringelse med 80%, d.v.s.: Max 40 mio. Effekt: Skat af fortjeneste på 31.5 mio: 7.88 mio. Gæld 900 mio. 62 Udgangspunkt: Skat: 0, MEN

63 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Hybride lån SEL 2B Koncerninterne lån (definition i LL 2) Gælder også faste driftssteder og ejendomme i DK Egenkapital for kreditor lånekapital for debitor - NB! Test i flere led (medmindre EU s rente/royaltydiretiv finder anvendelse) Omkvalifikation af lån til egenkapital (og dermed af rente til udbytte) og dermed mistet fradragsret Hybride selskaber SEL 2A US Check-the-box -regler Koncerninterne lån (definition i LL 2) Skattemæssig transparens, d.v.s. skattemæssig bortseelse fra gæld og rentebetalinger og dermed mistet fradragsret 63

64 OVERBLIK OVER FALDGRUBER I KONCERNFINANSIERING Kildeskat på renter og udbytte - Husk de nye antimisbrugsregler Børsen, 10. januar

65 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger på driftsmidler Aktionærlån Hæftelse i sambeskatning Transfer Pricing dokumentation og processtrategi Arbejdsudleje Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering Omstrukturering nogle fokuspunkter Skattemæssig reparation Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms 65

66 OMSTRUKTURERING Ligningsmæssige fokuspunkter Placering og fradrag for omstruktureringsomkostninger Etableringsomkostninger vs. Driftsomkostninger eller afskrivningsret Betingelserne for skattefritagelse af omstrukturering Objektive betingelser med/uden tilladelse Tilbagekaldelse af tilladelse 66

67 OMSTRUKTURERING Bortfald af skattefritagelse (1) Oprindelig ikke-opfyldelse af definitoriske betingelser Generelt: proforma aftaler, manglende realitet, optionsaftaler Aktieombytning: stemmeflertalskrav (+ handelsværdi) Tilførsel af aktiver: grenkrav + kontantvederlagsforbud (A- og B-aktier) Spaltning: forholdsmæssigt vederlag til aktionærerne (+ handelsværdi/prorata) Efterfølgende ikke-opfyldelse af definitoriske betingelser Stemmeflertalskravet: ændring i aktiebesiddelse eller stemmefordeling Kontantvederlagsforbuddet: kapitalnedsættelse, udlodning, udlån Grenkravet: tilbagesalg af aktiver eller overtagelse af gæld Prorata-kravet: lånoptagelse og indfrielse Overtrædelse af holdingkrav 67 Enhver afståelse indenfor tre år Kapitaltilførsel

68 OMSTRUKTURERING Bortfald af skattefritagelse (2) Hans Markus Kofoed sagen, SU Objektive karakteristika, der er opfyldt ved transaktionen, kan ikke efterfølgende ikke-opfyldes som følge af nye dispositioner Aktieombytning: stemmeflertalskravet, SKM SR Spaltning: prorata-kravet + grenkravet Aktivtilførsel: grenkravet + kontantvederlagsforbuddet Ikke-opfyldelse kræver dokumentation for bindende aftale Forudgående planlægning og tidsmæssigt sammenfald er ikke tilstrækkeligt NB! Efterfølgende forhold kan indicere skatteundgåelse Skatteundgåelsesklausulen forudsætter retsstridig adfærd Skatteundgåelse skal være væsentligste formål, jf. SKM DEP 68

69 OMSTRUKTURERING Bortfald af skattefritagelse (3) Tilbagekaldelse af tilladelse (revurdering af hovedformål) SKM DEP: Skatteministeriet har - efter en konkret bevisbedømmelse - ved retsforlig i landsretten anerkendt, at indgåelsen af en optionsaftale i den konkrete situation ikke gav grundlag for tilbagekaldelse af den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Forliget var baseret på en proceserklæring om, at tilbagekaldelse med henvisning til efterfølgende forhold kun kan ske, hvis de efterfølgende forhold giver anledning til en formodning om skatteundgåelse som oprindeligt hovedformål. Omtalt i TfS Ikke relevant om tilladelsen kunne være givet med senere viden Ikke adgang til efterfølgende vurdering af transaktionens virkninger Almindelig adgang til omgørelse Almindelig adgang til at aftale skatteforbehold 69

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Analyse af fremførselsreglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere