Odense Produktions-Højskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Produktions-Højskole"

Transkript

1 Elsesminde Odense Produktions-Højskole Virksomhedsplan for 2014 til 2017 Praksisnær undervisning Målrettet vejledning Arbejde og produktion Arbejdsfællesskaber Elsesminde Odense Produktions-Højskole Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sanderumvej 117, 5250 Odense SV, Danmark Skolens telefon: Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolens mission...4 Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler:...4 Elsesmindes værdigrundlag...4 Rummelighed, troværdighed og respekt...4 Organisation, struktur, ansvar og medarbejderdemokrati...5 Produktionskoleindholdet...6 a. Indskrivning...6 b. Forløbsplan, RKA/realkompetenceafklaring og kompetencebevis...6 c. Praktisk arbejde og produktion...7 d. Praksisnær undervisning...7 e. Vejledning...7 f. Praktik....7 g. Kombinationsforløb...8 h. Almenundervisning og læringsvejledning...8 Undervisnings- og arbejdsmiljø...9 a. Sikkerhed for elever...9 b. Arbejdsmiljø...9 c. Undervisningsmiljøvurdering...9 Erhvervsgrunduddannelsen EGU...11 Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse PBE...11 At arbejde på Elsesminde...12 a. Personalet...12 b. Kompetenceudvikling...12 Kommunikation og markedsføring...13 Samarbejdspartnere...14 Visioner...14 a. Pædagogik og skoleform...15 b. Arbejdsmarkedet...16 c. Læring om miljø og bæredygtighed på Bybondegården...17 d. Elsesminde en sund skole et sundt valg...19 e. Liv på Elsesminde...21 f. Udvikling gennem udveksling...21 g. Velkommen til vores skole vi er glade for at se dig...22 h. Den gode hverdag på Elsesminde...23 Handlingsplan for visionerne

2 Indledning Elsesmindes virksomhedsplan for 2014 til 2017 er en beskrivelse af hvem vi er, hvad vores formål er, samt hvordan vi tilstræber at leve op til formålet. I beskrivelsesdelen fortæller vi kort om rammer, aktiviteter, organisation og samarbejdsflader. Beskrivelsesdelen har dels til formål, at vi selv internt på skolen har en samlet klar beskrivelse af skolens virksomhed, dels ønsker vi at samarbejdspartnere, ansøgere og andre interesserede kan få et godt indtryk af hvem vi er. Det er anden gang, vi skriver en virksomhedsplan for en 4 årig periode og vores erfaring er, at beskrivelsesdelen godt kunne holde fire år, men selvfølgelig vil der komme ændringer der gør, at beskrivelsesdelen ikke holder 100 % i hele perioden. Den bedste information om skolen får man ved at være en del af skolen eller besøge os. Den løbende udvikling og aktiviteter kan ses på vores hjemmeside og Facebook, som vi tilstræber er opdateret. Der er der bl.a. årsrapporter, værksteders og teams aktivitets- og handleplaner. I virksomhedsplanen vil der være henvisning til hjemmesiden. Virksomhedsplanen rummer også vores visioner for 2014 til Allerede i 2012 begyndte vi så småt i SISU at planlægge, hvordan vi ville finde frem til vores næste visioner. Vi har valgt 8 visionsemner, på baggrund af høring på skolen efter forslag fra SISU og vedtaget af bestyrelsen. Hvert emne har en arbejdsgruppe, som har været forslagsstiller af visionen, og som har opstillet handleplanen. I hele perioden er arbejdsgrupperne ansvarlige for visionsarbejdet. I arbejdsgrupperne er der medarbejdere med særlig interesse for emnet, i en gruppe er der en bestyrelsesrepræsentant, og i flere af grupperne er der ledelsesrepræsentation. De 5 teams er bredt repræsenteret i emner af relevans for hele skolen. Der har været stort engagement i opstilling af visioner og handleplaner. Emnerne: En sund skole et sundt valg, Pædagogik og skoleform, Liv på skolen, og Læring om miljø og bæredygtighed på Bybondegården, er emner der er videreudvikling af emner vi har arbejdet med i sidste virksomhedsplansperiode. Emnerne er meget forskelligartede i indhold og formidlingen her i virksomhedsplanen. Vi er glade og stolte af at have en så ambitiøs visionsdel og er dybt bevidste om, at det er krævende for vores medarbejderdemokrati at følge med i alle de aktiviteter, vi ønsker og sætter i gang. Visionen er, at vi opnår udvikling af skoleformen med alle emnerne og med høj kvalitet, hvor den enkelte medarbejder kan trives i et godt arbejdsmiljø. Vi ser frem til, at vi samtidig som skole og arbejdsplads udvikles. Dette bidrager til styrket samarbejde med Odense Kommune, ungdomsuddannelser, lokalområde og internationale samarbejdspartnere. God læselyst. Vi ønsker også med denne virksomhedsplan at gå i dialog. Respons, spørgsmål og kritik afledt af virksomhedsplanen er meget velkommen. Formand for bestyrelsen Tommy Dalgaard Nielsen Forstander Vibeke Nørby Mouridsen Skolens mission Formålet med at gå på Elsesminde Odense Produktions- Højskole er, at de unge får lyst til at vælge, starte og gennemføre en uddannelse eller fastholde et job - og at de udvikler de nødvendige kompetencer. Det sker ved at: Modtage undervisning. Deltage i en produktion. Være med i et fællesskab. Få vejledning. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler: Formål og virksomhed. 1. Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Stk. 2. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for- og evne til - aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Elsesmindes værdigrundlag Rummelighed, troværdighed og respekt Rummelighed betyder for os: At vi er åbne overfor mødet med andre og deres idéer, uden at gå på kompromis med egne værdier. At vi giver plads til alle, der har gavn af Elsesminde, og som kan indgå i et forpligtende fællesskab. At vi giver plads til at lave fejl og vi giver tid og rum til at tale om de fejl, der opstår. Troværdighed betyder for os: At vi kan stole på hinanden og føle os trygge, i det vi er og gør. At vi udviser loyalitet og fortrolighed overfor hinanden. At vi i alle situationer evner at sige til og fra. 3 4

3 Respekt betyder for os: At vi værdsætter hinanden for det vi er, og det vi hver især bidrager med. At vi giver plads til forskellighed og møder hinanden med tolerance og rummelighed. At vi accepterer andres værdier. At vi respekterer beslutninger og handler derefter. Organisation, struktur, ansvar og medarbejderdemokrati Elsesminde Odense Produktions-Højskole er en selvejende institution underlagt lov om produktionsskoler og med vedtægter underlagt Undervisningsministeriets regler og godkendt af Odense Kommune. Den overordnede ledelse af skolen varetages af bestyrelsen. Skolen arbejder loyalt og med interesse ud fra gældende overenskomst og samarbejdsaftalen for statens virksomheder og institutioner. Ledelsen varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Ledelsen har ansvar for ansættelse af personale, udarbejder forslag til de overordnede rammer for skolen såsom budget, strategier, virksomhedsplan, årsrapport til bestyrelsen. Ledelsen foretager de overordnede økonomiske, organisatoriske, samarbejds- og personale dispositioner. Ledelsen foretager dispositioner ud fra ledelseskompetence, dialog og undersøgelse hos interne og eksterne relevante. Elsesminde Odense Produktions-Højskole er en velorganiseret arbejdsplads med SISU struktur, virksomhedsplan, personalepolitikker, fælles retningslinjer for udvalgte relevante områder, som løbende tilpasses tidens behov og vilkår. Organisationsstrukturen er teamstruktur for at sikre, at både elever og medarbejdere oplever overskuelighed og nærhed i hverdagen og samtidig tager ejerskab for den daglige virksomhed. Den daglige beslutnings- og samarbejdsstruktur er etableret som en teamstruktur, hvor kompetence og ansvar for den daglige virksomhed er lagt til de enkelte teams. Se organisationsdiagram på Der er for den enkelte medarbejder et stort ansvar, frihed og selvstændighed, og det foregår i et udviklende og forpligtende arbejdsfællesskab. Alle fastansatte har en funktionsbeskrivelse og alle har følgende overordnede ansvarsopgaver: Deltage i arbejdet for skolens mission, at støtte eleverne i deres udvikling til et funktionelt liv. Deltage i skolens medarbejderdemokrati. Deltage i teamsamarbejdet. Derudover beskrives funktionens (eks. vejleder, værkstedslærer) overordnede ansvarsopgaver. Nogle har derudover ansvarsopgaver indenfor et område. For at skolen som helhed kan yde et godt stykke arbejde, hvor vi sammen og hver især trives ved at yde et optimalt stykke arbejde, vægter vi medarbejderdemokratiet højt. Skolen vægter åbenhed, dialog og højt informationsniveau. For at det kan hænge sammen har vi stor frihed under ansvar som enkelt person og i team. Samtidig med at vi arbejder i en SISU struktur, med bestyrelse og en ledelse, har vi valgt at beskrive, hvad der i medarbejderdemokratiet er ret og pligt for medarbejderen, teamet, SISU og ledelse se Hvert kalenderår lægges der årsplan for skole, team, værksted og den enkelte medarbejder, samt budgetter. Se de gældende aktivitets- og handleplaner for det enkelte værksted og team på Produktionskoleindholdet a. Indskrivning. For at blive optaget på Elsesminde Odense Produktions- Højskole skal elever målgruppevurderes af Ungdommens Uddannelsesvejledning. På baggrund af UUOs målgruppevurdering afholder Elsesminde Odense Produktions-Højskole en opstartsamtale med eleven, hvor det vurderes om eleven på det givne tidspunkt kan profitere af et forløb på skolen. Ligeledes afdækkes det, om der evt. er behov for ekstra støtte. Der er løbende indtag. b. Forløbsplan, RKA/realkompetenceafklaring og kompetencebevis. Alle elever, som indskrives på skolen, får udarbejdet en forløbsplan. Formålet med forløbsplanen er: at den bruges som redskab i elevens udvikling og planer for samme. at den dokumenterer elevens planer i forhold til: uddannelse, erhverv, udvikling, fagligt, personligt og socialt. Forløbsplanen er elevens, og eleven skal godkende det skrevne. Der skrives i forløbsplanen i samarbejde med værkstedslærer, vejleder, læringsvejleder eller ledelse, se uddybende på Alle elever realkompetenceafklares i tæt dialog med værkstedslærer og via den daglige undervisning og produktion. I realkompetenceafklaringen afdækkes og sættes der mål i forhold til elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. 5 6

4 Formålet med realkompetenceafklaringen/rka er: at eleven støttes i sin udvikling ved at arbejde med sine sociale, faglige og personlige kompetencer. at eleven bliver mere bevidst om, hvad eleven kan, og hvad eleven har lært. at eleven får lysten til at sætte sig yderligere mål, og sætter dem, og der arbejdes med dem. Se endvidere om RKA på Ved afslutningen af et forløb på produktionsskolen udsteder skolen efter drøftelse med eleven et kompetencebevis. c. Praktisk arbejde og produktion. Eleven er en del af arbejdsfællesskabet på et værksted. En del af værkstederne på Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder for skolens drift. Eleven indgår i produktionen i hele perioden, hvor eleven er på skolen, og vil gennem deltagelse erfare og lære faget, dets kultur, krav, vilkår og muligheder og egen muligheder for at uddanne sig inden for feltet. Produktionerne skal være af høj kvalitet og ledes af værkstedslærer, som er faglærer for det pågældende fag som værkstedet repræsenterer. d. Praksisnær undervisning. Gennem produktionen på værkstedet lærer eleven om faget. Værkstedsundervisningen er integreret i det praktiske arbejde og knytter fagets teori til. Den teoretiske undervisning gives efter hvilket værkstedsfag det er, hvorfor dette er meget forskelligt. e. Vejledning. Vores målsætning for vejledningen på Elsesminde Odense Produktions-Højskole er: At bibringe eleverne viden og indsigt om uddannelses- og erhvervsmuligheder, så de bliver i stand til at træffe et kvalificeret valg om fremtidig uddannelse og erhverv, ud fra egne forudsætninger, ressourcer og behov. Vejleder afholder både strukturerede uddannelses- og erhvervsvejledningssamtaler, med faste intervaller og spontane vejledningssamtaler, når der er behov for dette. g. Kombinationsforløb. Alle elever på skolen skal efter 3 mdr. tilbydes kombinationsforløb, hvis ikke der er faktorer der gør, det ikke kan lade sig gøre. Kombinationsforløbene har til formål, at afklare om eleven har kompetencer til at gennemføre den pågældende erhvervsuddannelse, eller afklare hvad der skal til for at eleven kan gennemføre. h. Almenundervisning og læringsvejledning. Almenundervisning tilbydes til alle elever på skolen. Almenundervisning er møntet på elever med behov for og lyst til et fagligt løft i dansk, matematik og engelsk, for at kunne gennemføre den ungdomsuddannelse eleverne ønsker. Læringsvejledning er en del af at gå på Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Formålet med læringsvejledning er: At eleven tilegner sig en læringsstrategi og derved får redskaber, lyst til og erfaring i hvordan denne lærer bedst. Eleven får en god oplevelse af en undervisningssituation fx er aktiv, glad, kommer i flow, får lyst til yderligere læring alene og sammen med andre. I læringsvejledning indgår almene fag, som dansk, matematik og samfundsfag, samt fx biologi, musik, fysik, engelsk, geografi, natur og teknik. Der eksperimenteres med pædagogikken, både den enkelte læringsvejleder, såvel som læringsvejlederne i fællesskab udfordrer og afprøver nye læringsformer, aktiviteter og tilgange. Læringsvejledningen foregår værkstedsvis i et læringsvejlederlokale, på værkstedet eller på relevant sted, fx i en virksomhed, en uddannelsesinstitution eller biblioteket. Se uddybende på Vores succeskriterier for vejledningen er: At flest muligt unge udvikler kompetencer, så de bliver klar til at træffe realistiske valg omkring uddannelse eller arbejde, så de på sigt får fodfæste på arbejdsmarkedet og et godt og værdigt liv. Derved bidrages til opfyldelse af regeringens 95 % målsætning. Se yderligere om vejledning på f. Praktik. Så vidt muligt skal alle elever i praktik som et led i deres pædagogiske udvikling, dette for at være parat til uddannelse og indtræden på arbejdsmarkedet. Eleverne gennemfører praktikforløb på op til 4 uger for hvert halve år. 7

5 Udskrivning Skolen foretager en registrering af, hvad hver enkelt elev udskrives til, samt hvorvidt eleven fortsat er i uddannelse/arbejde 4 mdr. efter udskrivning. Registreringen opgøres værkstedsvis og samlet for hele skolen. Opgørelse indsendes til Børn og Undervisningsministeriet, idet vi modtager tilskud for de elever, der er i arbejde eller uddannelse 4 måneder efter endt forløb på produktionsskolen. Elsesminde Odense Produktions-Højskole udarbejder hvert år en udskrivningsstrategi, som skal sikre udskrivning af skolens elever til enten uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, som vil styrke elevens mulighed for et værdigt, funktionelt og helst selvforsørgende liv. Bestyrelsen har efter anbefaling fra SISU og ledelse valgt, at strategiens mål, indsatsområder og metoder opstilles af det enkelte team med godkendelse af forstander. Det enkelte teams udslusningsstrategi er opstillet med målsætning, handling/indsatser og succeskriterier. Denne strategi indgår i teamets aktivitets- og handleplan og tages op til evaluering og fornyelse hvert år, hvorfor vi fremadrettet vil justere vores strategi hvert år. På den måde vil strategien blive mest troværdig, bæredygtig og mest motiverende i det daglig pædagogiske arbejde mod positiv udslusning. Skolens aktuelle udslusningsstrategi findes på vores hjemmeside Undervisnings- og arbejdsmiljø a. Sikkerhed for elever. Elever på Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder med maskiner, herunder maskiner, der normalt ikke må betjenes af elever i alderen år. Skolen har gennem en lang årrække haft dispensation fra arbejdstilsynet til, at skolens elever under 18 år må arbejde med disse maskiner. Dispensationen er givet på baggrund af særlige procedurer for oplæring, instruktion og tilsyn. Proceduren er udviklet i samarbejde med arbejdstilsynet. Skolen vil fortløbende arbejde på at udvikle pædagogiske metoder til oplæring og instruktion af elever, således at elever og lærere oplever en professionel håndtering af sikkerheden i hverdagen. b. Arbejdsmiljø. Elsesminde Odense Produktions-Højskole prioriterer sikkerhed og sundhed højt. Det er skolens mål, at alle ansatte oplever et trygt og godt arbejdsmiljø, og at skolen derfor er en attraktiv arbejdsplads. Skolen udvikler løbende de fysiske rammer, hvor bygningerne renoveres og maskiner fornyes. Udviklingen skal sikre trivsel og sikkerhed for ansatte og elever og være med til at sikre, at antallet af arbejdsulykker minimeres. c. Undervisningsmiljøvurdering. På Elsesminde Odense Produktions-Højskole inddrager vi eleverne i arbejdsmiljøet, så de får medindflydelse og ansvar for deres arbejdsplads, undervisningsmiljøvurderingen (UVM) er et vigtigt redskab hertil. 9 Vi arbejder med at vurdere vores arbejds- og undervisningsmiljø på flere måder, bl.a. ved hjælp af spørgeskemaer, interviews og temadage. Vi løser udfordringer i forbindelse med undervisningsmiljøet ved at inddrage teamskolerne, arbejdsmiljøgrupperne og elevråd. På Elsesminde Odense Produktions-Højskole er eleverne med til at vælge repræsentanter til hver af skolens arbejdsmiljøgrupper. Der er fem arbejdsmiljøgrupper på skolen. Elevrådet har en repræsentant i skolens bestyrelse. Formålet med UMV på Elsesminde Odense Produktions-Højskole er hele tiden at have fokus på, at eleverne får gavn af vores sociale, pædagogiske og faglige indsatser, samt sikre at der er styr på de sikkerhedsmæssige områder. UMV afvikles årligt teamvis. Spørgeskemaet gennemgås og besvares anonymt af eleverne. Evalueringen har fokus på fremadrettede indsatser på de enkelte værksteder. Der udarbejdes data for hele skolen og der udarbejdes en rapport til bestyrelse og offentligheden. På Elsesminde Odense Produktions-Højskole er det ledelsens ansvar at sikre, at forespørgsler til forbedring af undervisnings-/arbejdsmiljøet fra såvel elever som personale bliver taget op, det vil sige at de bliver analyseret, vurderet og løst. UVM er en proces, hvor undervisningsmiljøet løbende tages op, og det giver anledning til mange gode diskussioner, med efterfølgende aftaler, om de forskellige punkter. Undervisningsmiljøvurderingen fokuserer på 3 områder. Det æstetiske: Det tilstræbes, at der skabes et rart arbejdsmiljø, også mht. samspillet mellem detaljer, farver, indeklima og akustik. Det er tilstræbt at understøtte den daglige undervisning og læringssituation også mht. mødesteder, pauser og kropslig udfoldelse. Det psykiske: Det tilstræbes, at der tages hensyn til elevernes motivation og trivsel. Vi fokuserer på sociale og individuelle faktorer som fællesskab, venskab, konflikter, omgangstone, empati, social støtte, medbestemmelse, vejledning, udfordringer, faglig stimulering, engagement og motivation samt mulighed for succesoplevelser. 10.

6 Det fysiske: Det tilstræbes, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de fysiske rammer, ergonomiske betragtninger, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold samt ulykkesrisici mht. inventar, maskiner, pladsforhold, adgangsveje, gulvbelægning, lysforhold/indeklima, temperatur, akustik, støjpåvirkninger, oprydning og rengøring. Skolen arbejder på at være en sund og miljøbevidst skole. Der instrueres i sikkerhed ved brug af maskiner og værktøj samt i flugtveje og i beredskabsplanen ved brand. På alle værksteder, er der ophængt evakueringsplaner i forbindelse med brand. Nye elever introduceres desuden i skolens sikkerhedsregler og sikkerhed på skolen. Eleverne har mulighed for sund kost gennem skolens spiseordning. Se årets undervisningsmiljøvurderingsresultat på www. elsesminde.dk. Erhvervsgrunduddannelsen EGU Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en 1½ -3-årig kompetencegivende ungdomsuddannelse, der gennemføres efter Lov om Erhvervsgrunduddannelse. I januar 2003 fik produktionsskolerne tillagt kompetence til at udvikle og gennemføre uddannelsen for unge under 25 år, som en forlængelse af et produktionsskoleophold. Loven er imidlertid blevet ændret 15. aug. 2007, så målgruppen nu er op til 30 år, ligesom der ikke længere er krav om et forudgående produktionsskoleophold. Uddannelsen udbydes af Odense Kommune som har uddelegeret opgaven til Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Målgruppen er unge under 30 år, der ikke i øjeblikket ser sig i stand til at honorere de krav, der stilles på en ordinær ungdomsuddannelse, og som er brancheafklaret gennem en 4 ugers praktik. Uddannelsen gennemføres i et samarbejde med en eller flere erhvervsskoler i et forløb vekslende mellem teoretisk undervisning (mellem 20 og 40 uger) og praktik i en privat eller offentlig virksomhed. Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan og ressourceprofil. Efter gennemført uddannelse modtager eleven et uddannelsesbevis, hvoraf det fremgår hvilke dele af uddannelsen, der er meritgivende til fortsat uddannelse. Uddannelsen giver ret til optagelse i A-kassen. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse PBE Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse, er en særlig form for tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, hvor hele eller dele af uddannelsen gennemføres på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, men hvor eleven efter endt uddannelse har samme formelle kompetencer som ved en ordinær erhvervsuddannelse. Erhvervsskolen er ansvarlig for uddannelsen, men i samarbejde med Elsesminde Odense Produktions-Højskole om den enkelte elevs forløb. 11 Dele af grundforløbet og grundforløbsprøven afvikles på Elsesminde Odense Produktions-Højskole gennem et praktisk funderet læringsforløb. Selve praktikperioden foregår på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, evt. med delpraktikker i andre virksomheder. Eleven skal dog gennemføre dele af hovedforløbet, på Erhvervsskolen. Det er en vurdering mellem Elsesminde Odense Produktions-Højskole og Erhvervsskolen, om eleven kan starte på en produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse. På Elsesminde ønsker vi at forberede og udvikle PBE lærlinge i skolens læringsmiljø. Vi vil hjælpe lærlinge med særlige behov, som ikke kan få en uddannelse på ande måde. Vi vil klæde dem på, så de bliver parate til erhvervslivet, så de kan forsørge sig selv. Vi vil primært udvælge lærlinge blandt vore egne elever. Vi vil udbygge deres faglige kompetencer gennem relevante værkstedsfag. Vi vil forberede dem på arbejdslivet og skabe respekt omkring dem. At arbejde på Elsesminde a. Personalet. At arbejde på Elsesminde Odense Produktions-Højskole er et krævende arbejde med unge mennesker, som ikke umiddelbart kan gennemføre en uddannelse eller fastholde et job. Det er et arbejde, hvor medarbejderen bruger sine personlige, sociale og faglige kompetencer og kvalifikationer. Det er af stor vigtighed for arbejdspladsen Elsesminde Odense Produktions-Højskole, at alle der arbejder på Elsesminde Odense Produktions- Højskole trives ved at yde en indsats af høj kvalitet. For at kunne det, har skolen via en proces udarbejdet At arbejde på Elsesminde, som beskriver hvad medarbejderen får og hvad der forventes, se Skolens personalepolitik er også med til at give rammerne til en god arbejdsplads. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har plads til mange forskellige kompetencer, handicappede og medarbejdere med behov for skånehensyn. b. Kompetenceudvikling. Elsesminde Odense Produktions-Højskole ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere, hvor den enkelte har mulighed for faglig, personlig og social udvikling. Kompetenceudvikling af skolens medarbejdere skal bidrage til skolens fortsatte udvikling således, at de matcher de stigende krav, der kommer fra skolens elever samt fra centrale myndigheder og samarbejdspartnere. Yderligere har kompetenceudviklingen som formål at bidrage til skolens integritet og medarbejdertrivsel Kompetenceudviklingen af Elsesmindes medarbejderstab sker: For hele medarbejderstaben og bidrager herved til en fælles viden og fælles holdningsbasis. 12

7 Teamvis i relation til det enkelte teams behov. Grupper af medarbejdere. Individuelt når den enkelte medarbejder har behov for særskilt opkvalificering i forhold til egne opgaver eller udviklingsmål. SISU vil for hvert år prioritere hvilke fælles kompetenceforløb, den samlede medabejderstab skal deltage i. I tråd med handlingsplanen vil der blive prioriteret, hvilken kompetenceudvikling der vil være for hvilke grupper af medarbejdere. Der er løbende dialog mellem medarbejder og nærmeste leder om den enkeltes behov for kompetenceudvikling. Midler til individuel kompetenceudvikling bevilges af nærmeste leder, i samråd med lederteamet efter ansøgning og tildeles efter virksomhedsplanens principper. Udover løbende dialog afholdes der samtale efter 1½ mdr. ansættelse og en årlig medarbejderudviklingssamtale, som kan udløse opfølgningsmøder, så medarbejderen trives ved at udføre et godt arbejde. Nærmeste leder har ansvar for en løbende dialog med medarbejderen, så opgaver og ressourcer harmonerer. Kommunikation og markedsføring Kommunikationen på Elsesminde Odense Produktions-Højskole også medarbejdere imellem - er primært mundtlig og kropslig i det daglige pædagogiske arbejde. Der er også skriftlig kommunikation i form af forløbsplan, breve og mails. Vi har dog mange skriftlige retningsliner, aftaler, planer mv. som er tilgængelige digitalt. Skolen tilstræber en digitalisering af det skriftlige materiale, hvorfor vi også modtager ansøgninger til opslåede stillinger digitalt. Medarbejdere kommunikerer også via mails internt og eksternt. I vores kommunikation med elever, samarbejdspartnere og hinanden er sociale medier i stigende grad relevant og kan styrke kommunikationen. For at sikre god kommunikation, og at brugers og medarbejders rettigheder ikke krænkes, har skolen udarbejdet et notat, hvor der er samlet en række anbefalinger og retningslinjer til medarbejdere, der kommunikerer digitalt. Det er primært via vores daglige arbejde med eleverne, vi markedsfører os, idet elever, kolleger, samarbejdspartnere og gæster ser det vi laver, og fortæller om det i deres netværk. Vi vil gerne gøre opmærksom på skolens tilbud og de samarbejdsmuligheder vi tilbyder via hjemmesiderne, foldere, annoncering, nyhedsbreve, deltagelse i arrangementer, konferencer, møder mv. I vores formidling via tekst, billeder og merchandise vil vi tilstræbe ensartethed, tydelighed, seriøsitet, målgrupperelevans og at være up-to-date. Hvorfor vi i stigende grad kommunikerer og markedsfører via Facebook, apps mv., så vi hele tiden følger udviklingen, så kommunikationen rammer bedst i forhold til målgruppe, under hensynstagen til skolens formål og værdier. Samarbejdspartnere Elsesminde Odense Produktions-Højskole er forankret i Odense Kommune og har samarbejde med mange forskellige parter i kommunen. Skolen er repræsenteret i Uddannelsesforum og sidder med i mange relevante arbejdsgrupper, hvor skolen kan bidrage i forhold til skolens formål og målgruppe. Skolen er på den måde med til at medvirke i udvikling af indsatser for unge. UUO er en meget tæt samarbejdsparter omkring den enkelte unge, i forhold til EGU og mange samarbejdsprojekter, udvikling og alternative løsninger er i samarbejde med UUO. Elsesminde Odense Produktions-Højskole er udfører af Odense Kommunes EGU. Skolen har ordinære lærlinge for Odense kommune. På miljøområdet er skolen i ivrig dialog om de tiltag Odense Kommune har, og indgår i samarbejder i kommunen og på Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Elsesminde Odense Produktions-Højskole ønsker at være en synlig skole i lokalområdet og deltager i små og store arrangementer, såsom Brugernes Bazar, Fjordens Dag, Blomsterfestivalen og H.C. Andersen Festival. Fyns Laksefisk samarbejder med de 10 fynske kommuner med Odense Kommune som en central aktør, om udsætning af havørredyngel i de fynske vande. Der er et tæt samarbejde med erhvervsskolerne om bl.a. Pro-Erhverv med deltagelse i både styregruppe og arbejdsgrupper. Visioner Elsesminde Odense Produktions-Højskoles overordnede vision for er, at skolen skaber rum og muligheder for, at unge gennem et varieret udbud, gode oplevelser, vejledning og en struktureret hverdag kan finde lysten og motivationen og redskaberne til at komme videre i uddannelse og job. Visionen er, at skolen gennem en særlig indsats kan tilbyde de særlige støtteforanstaltninger. Elsesminde Odense Produktions-Højskole er i Odense det naturlige sted, hvor samarbejdspartnere henvender sig, når der er en ung med behov for personlig og faglig udvikling. Vi er stedet hvor både elever og lærere trives. Vi er en skole i udvikling. Vi er en udviklende organisation, som hurtigt er omstillingsparat. Vi er en udadvendt, positiv personalegruppe som tør og vil, hvad der er behov for. Vi sætter pris på og nyder godt af samarbejde med andre. Vi gør, det vi siger

8 a. Pædagogik og skoleform. I 2017 har Elsesminde Odense Produktions-Højskole en formuleret pædagogik. En beskrivelse af hvordan vi arbejder med de unge. Hvilke metoder og hvilke tilgange vi anvender. Hvor det tydeligt fremgår, hvad vi vil med pædagogikken, og hvordan den udmønter sig i praksis. Hvor der er fælles holdninger og handlinger, og hvor den enkelte lærer har rummelighed til at praktisere pædagogikken ud fra sin faglighed og personlighed, så læreren er autentisk i sit virke. Vi har en tilgang og en måde at arbejde på, som alle medarbejdere kender, er glade for at praktisere og udfører kvalificeret. Det er en pædagogik, som har rod i produktionsskolepædagogikken og som andre lader sig inspirere af, det være sig andre produktionsskoler, folkeskoler, ungdomsskoler, privatskoler, erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser fra ind- og udland. I 2017 har vi formuleret og praktiseret, hvad vi vil med pædagogikken, hvilke mål vi går efter. Mål som er i dialog og i en realistisk visionær facon, med de vilkår samfundet og byen giver og de rammer og regler, kulturer og økonomi unge har i dag. Vi lærer dem at blive parat til at leve med den økonomi, de job- og uddannelsesmuligheder og krav, som kommune og stat, fx i forhold til kontanthjælp, kriminalitet og sygdom, byder vores unge. Det betyder, at vi på Elsesminde Odense Produktions-Højskole hele tiden ved, hvilke vilkår der byder sig for de unge, når de forlader produktionsskolen. Vi møder de unge med rummelighed, og er samtidig troværdige om det de vil møde og behandler den unge med respekt for dennes valg. I 2017 har vi en medarbejdergruppe, som er veluddannet i forhold til produktionsskoleopgaven, afstemt efter de vilkår vi som medarbejdere har. Medarbejdergruppen har deltaget i kompetenceudvikling til opnåelse af et sublimt arbejde, hvor medarbejderne arbejder med høj tilfredshed. Ung og aktiv samfundsborger I 2017 har elever, som har gået her et år, en demokratiforståelse og har lyst, kompetencer og viden til at være en aktiv samfundsborger. På Elsesminde Odense Produktions- Højskole lærer eleven, hvad det vil sige at deltage i demokratiske processer. Eleven lærer, hvordan det danske demokrati fungerer, og hvilke rettigheder og pligter de har. Skolen har rammer, som giver eleverne indflydelse, og øver eleven i at tage ansvar. Vi vægter en høj grad af elevinvolvering. Skolen eksperimenterer med, hvordan eleverne kan få indflydelse på skolen, så både elever og skolen får gavn af det. Skolen oplever udvikling, som netop eleverne står for, og som gør skolen tro mod den ungdomskultur, der er lige nu. 15 Samarbejde med folkeskolerne. I 2017 har vi en skoleform på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, som samarbejder med folkeskoler, ungdomsskoler, friskoler, efterskoler og privatskoler i Odense. Samarbejde med uddannelser. I 2017 har vi en skoleform på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, som samarbejder med erhvervsskoler, gymnasier og UCL. b. Arbejdsmarkedet. Formål: Skabe og udbygge kontakten til arbejdsmarkedet med henblik på bedre vilkår, for at få vores elever til at bide sig bedre fast i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Vision: Vi vil være stedet, arbejdsgiverne kontakter, hvis de mangler lærlinge/arbejdskraft. Hvordan: Undervisning i arbejdsmarkedet herunder cv, ansøgning, præsentation af sig selv, jobsamtalen, aktuel tilstand på arbejdsmarkedet og brancher. Fokus på forberedelse og klargøring af både arbejdsgiver og eleven = det rigtige match, herunder forventningsafstemning. Det er vigtigt som skole at stille sig kritisk overfor de arbejdsgivere, der ikke formår at rumme vores elever og turde vælge arbejdsgivere fra, hvis det gentagne gange viser sig, at der ikke er tale om det rigtige match. Samtidig er det vigtigt, at skolen er ærlig og reel overfor arbejdsgiveren, når eleverne sælges, så arbejdsgiver ved hvilken type elev arbejdsgiveren får, kender elevens kompetencer, udfordringer og hensyn og oplyses om formål med praktikken. Det er vigtigt at finde den rigtige person i firmaet, den socialt ansvarlige, der har lyst til vores elever og kan rumme eleven, så succeskriteriet højnes. Forsøg med fleksible praktikker, individuelt tilrettelagt fx praktik hver onsdag, resten af tiden på skolen. Langsom introduktion til arbejdsmarkedet for at tage hensyn til den enkelte elev. Fremadrettet skal det tilstræbes, at alle elever er ude i flere individuelle, afklarende praktikker i løbet af deres produktionsskoletid, som er relevant i forhold til deres fremtidige forløb. Vi vil åbne dørene for eleverne, men de skal klædes på til selv at lukke aftalen, og gøre sig uundværlige. Metode/tiltag: Elsesminde Odense Produktions-Højskole har en ansat medarbejder, praktikkoordinator, til virksomhedsopsøgende arbejde. Vedkommende er opdateret på arbejdsmarkedet lige nu og ved, hvor der kan etableres praktik og lærepladser, både ordinært arbejde for EUD, EGU og skolens elever. Vedkommende koordinerer skolens praktikker, virksomhedsbesøg og har mulighed/frihed til at skabe nye procedurer i arbejdet. Der er tæt samarbejde med praktikkoordinatoren og skolens øvrige medarbejdere. Skolen vejleder de unge til uddannelser med reelle jobmuligheder og personalet opdateres løbende af virksomhedsledere med hensyn til, hvad dagens krav og forventninger er på arbejdsmarkedet. 16

9 Der laves attraktive fyraftensarrangementer for arbejdsgivere (nye og nuværende praktikværter). Der er fokus på den gode historie og pressen involveres mere. Når lærlinge (EUD, EGU) bliver færdige med deres uddannelse, vil vi som minimum sætte en annonce i avisen. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har fokus på, at vores elever er klar til uddannelse/job og gearede til arbejdsmarkedets krav, nu og i fremtiden. Dette opnår vi gennem effektiv brug af praktik og realistisk vejledning, hvor vejlederen bruger elevens motivation til at finde en realistisk vej lige nu. Elsesminde Odense Produktions-Højskole er nytænkende i forhold til brugen og tilrettelæggelsen af praktik. c. Læring om miljø og bæredygtighed på Bybondegården. Bæredygtighed handler om at overgive kloden til næste generation i en bedre stand. Derfor vil vi på Bybondegården starte indsatsen for en forståelse af bæredygtig udvikling hos byens børn og unge, ved at tilbyde forskellige undervisningstilbud med Bæredygtighed og naturen omkring os som hovedemnerne. I 2017 er de grønne arealer på Bybondegården omdannet til et bynært, rekreativt tilbud til glæde for Odenses borgere. På dele af disse områder er der samtidig etableret et kunstigt vandsystem, Det lille vandløb. Det er et undervisningstilbud / en udeskole rettet specielt mod folkeskolens Natur og Teknik-/biologiklasser, samt STX- og HTX-klassernes naturfag og teknologi. Det lille vandløb fungerer som et læringsrum, hvor børn og unge gennem forsøg og leg bl.a. kan lære om vandets kraft, de mange måder hvorpå man gør brug af disse kræfter, åers løb og livet i vandløb. Der vil være flere små arbejdsstationer langs vandløbet, hvor skoleelever ved hands-on-oplevelser bliver klogere på forskellige temaer omkring vand og bæredygtighed, således at de vokser op som miljøbevidste borgere. Dette i tilknytning til den strategi og form, der fremover er en del af rammerne for læring i den nye folkeskolereform, med bevægelse og leg som et vigtigt element. Der er udarbejdet nogle undervisningsforløb, som skoleklasser i Odense Kommune kan benytte sig af, og som kan varetages af de ansvarlige værksteder på Bybondegården både af værkstedernes elever og lærere. I forbindelse med vandløbet er der bygget et formidlingshus, som både indeholder et undervisningsrum, som skoleklasser kan benytte sig af i undervisningsforløbet, samt et rum, som mere fungerer som et udstillingsrum med forskellige temaer, der udspringer fra nogle værksteder ( Havørreder og vandløb, Fyns Laksefisk, Bæredygtighed, Natur og Miljø og lign.). De etablerede naturområder indbefatter bl.a. en natursti rundt på hele området, hvor man udover det lille vandløb vil kunne møde: Et bredt udsnit af bondegårdens dyr, primært de gamle danske dyreracer. En masse vild natur med plads til mange smådyr (biodiversitet). Tæmmede naturområder med alt fra eksperimenterende kompostpladser til regnvandsopsamling, små solcelleanlæg, små spiselige rum med diverse bær, frugter, krydderurter, blomster o. lign. Læringsrum til fordybelse i form af små åbne huse/hytter, hvor man kan prøve forskellige aktiviteter fx lave fuglehuse, save, snitte, kløve brænde, karte, spinde, filte osv. Fortællehuler til eventyr og afslapning. Bålsted/bålhus og udekøkken. Mikkels Mose. Disse tiltag udspringer fra det eksisterende samarbejde mellem Elsesminde Odense Produktions-Højskole og Odense Kommune, i den miljøpolitiske proces og temaet Bæredygtige sammen. Der er etableret samarbejde med Vandcenter Syd og yderligere samarbejdspartnere kan/skal findes blandt forsyningsselskaber, i renovationsbranchen og måske ved Fjernvarme Fyn, der i forvejen har indgået et samarbejde med Odense Kommune i forbindelse med projektet om Elmelundskoven alle med det formål, at vi sammen tilbyder faciliteter for børn og unges læring, i forståelsen for vigtigheden og glæden, ved at leve i et bæredygtigt samfund, hvor natur og kultur går hånd i hånd. Sammenfatning af visionen for 2017: Det lille vandløb og formidlingshuset er blevet etableret og besøgt af flere folkeskoleklasser. Der er fortsat fokus på bæredygtighed og Elsesminde Odense Produktions- Højskole fremstår som en miljøbevidst skole. Bybondegården fremstår som en udeskole for kommunens folkeskoleklasser - et læringsrum med mange naturfaglige faciliteter ude og inde. Der er udarbejdet undervisningsforløb som tilgodeser natur og teknikklasser på flere klassetrin. Alle Bybondegårdens værksteder, hvoraf 1-2 har hovedansvaret, føler ejerskab over Det lille vandløb. Eleverne på de ansvarlige værksteder kender til de enkelte undervisningsforløb, har bl.a. som opgave at hjælpe til, når skoleklasser er på besøg og får dermed i trygge rammer et medansvar for meningsfyldte opgaver. Igennem dette projekt vil det være muligt for elever at få nogle succesoplevelser, der kan styrke deres personlige udvikling og være medvirkende til, at de kommer 17 18

10 tættere på en afklaring i forhold til deres valg af uddannelse og fremtidig beskæ tigelse. De vil dagligt få styrket både deres sociale, personlige og faglige kompe tencer, ved dels at skulle samarbejde omkring de konkrete aktiviteter for gæsterne, dels at planlægge og reflektere og dels lære at formidle viden til skolebørnene. Samtidig får de selv en større forståelse for bæredygtighed og naturen omkring os. Området omkring Det lille vandløb er offentligt tilgængeligt og fremstår som et skønt naturområde, hvor børn og voksne kan gå på opdagelse og nyde naturen. d. Elsesminde en sund skole et sundt valg. Elsesminde Odense Produktions-Højskole er en sund skole. En skole, hvor vi vægter at elever og medarbejdere har fokus på fysisk og psykisk sundhed. En skole og arbejdsplads, hvor vi vil øge trivsel og velvære. På Elsesminde Odense Produktions-Højskole er sundhedsindsatserne med til at give elever og medarbejdere større bevidsthed om sundhed. Skolen vil gøre det sunde valg til det lette valg. Daglig fysisk aktivitet tænkes ind i hverdagen og den daglige kost er sund og nærende. Eleverne skal gennem de forskellige sundhedstiltag blive mere bevidste om egen formåen, få større selvtillid og øget selvværd og herigennem blive uddannelsesparate og rustet til at klare eventuelt fysisk krævende job. Sundhedspolitik. Elsesminde Odense Produktions-Højskole vil udarbejde en sundhedspolitik, der sender klare signaler til elever og medarbejdere om, at skolen har en holdning til sundhed. Vi prioriterer sundhed som et stærkt fundament for daglig arbejdsglæde, læring og fastholdelse. Motion. Vi bestræber os på at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, med minimum 30 minutters bevægelse eller motion om dagen, og 2 gange om ugen vil vi give den gas, så vi får pulsen op. Vi ved, at regelmæssig fysisk aktivitet påvirker hukommelsen og forebygger livsstilssygdomme. Motion øger energiniveauet og dæmper stress og angst. Man bliver klogere af at være fysisk aktiv. Der vil i løbet af året blive arrangeret flere fælles motionsaktiviteter. Til hvert værksted udarbejdes træningsprogrammer relateret til værkstedet. Eleverne har en aktiv arbejds- og undervisningsuge, som er tilrettelagt, så der er fysisk aktivitet. Eleverne vil blive motiveret til at dyrke idræt og være fysisk aktive. Eleverne vil blive præsenteret for og afprøvet i forskellige former for motion. Eleverne får tilbud om gratis motion efter skoletid. Eleverne vil besøge idrætsklubber og lignende. Sunde rammer. For at motivere til bevægelse og motion vil vi etablere, flere og bedre rammer for bevægelse og motion, blandt andet ved at videreudvikle motionslokalet. Skolen har et velfungerende motionslokale, udendørs motionsfaciliteter og indendørs motionsøer. Der etableres en multibane til alle former for boldspil m.m. Vi vil etablere en udendørs træningsbane primært lavet af skolens værksteder. En træningsbane alle kan anvende, når man fx går en tur, er der muligheder for 20 minutters aktivitet. Mad og drikke på skolen. Skolen tilbereder og serverer fortrinsvis økologisk, sund, nærende og bæredygtig kost, hvor madspild minimeres. Eleverne vil blive undervist omkring sund kost. Vore gæster værdsætter den sunde og gode mad, der serveres på skolen. Uden for skoletiden er der tilbud om at lære at lave sund og god mad. På skolen er der alternativer til sodavand og andre sukkerholdige drikke. Der vil være mulighed for koldt friskt vand på alle værksteder. Cykler. Elsesminde Odense Produktions-Højskoles cykler vil være til udlån for elever med behov. Vi cykler til arbejde er en del af kulturen, og skolen laver indsatser for at motivere medarbejdere og elever til at cykle. Undervisning. Oplysning og undervisning er vigtig for at motivere elever til øget sundhed. Vi tror på oplysning, oplysning og oplysning. Oplysning på alle mulige måder som motiverer, frem for at prædike og gøre os skamfulde. Eleverne vil blive undervist i sund livsstil og få lagt deres egen plan for opnåelse af sund livsstil, med det mål, at de, når de udskrives, har en holdning til og erfaring med, hvad sundhed er. Der vil være mulighed for at elever kan få kostvejledning. Rusmiddelforebyggelse. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har en ambitiøs misbrugspolitik, hvor der sættes handling bag ordene. I forebyggelses øjemed bliver alle skolens elever løbende undervist i konsekvenser og skadesvirkninger ved forbrug/misbrug af forskellige rusmidler. Der undervises i motivation og mestringsstrategier ift. at leve det gode liv uden brug af rusmidler. Skolens holdning er, at indtagelse af rusmidler forhindrer eleverne i at lære og tilegne sig viden på optimal vis. Når skolen bliver opmærksom på, at en elev har et behandlingskrævende forbrug/misbrug, samarbejdes med Behandlingscenter Odense, Ungeafdelingen, ift. at eleven starter behandling dér. Røgfri. Der vil blive arbejdet på, at Elsesminde Odense Produktions-Højskole bliver røgfri skole. Skolen vil stå for indsatser, som får elever og medarbejdere der ryger til at stoppe. Vi vil lave rygestopaktiviteter. Vi vil gøre eleverne klar til et arbejdsmarked, hvor det ikke er tilladt at ryge. Medarbejdere. I vores sundhedsindsatser er det vigtigt, at vi, som medarbejdere, står sammen om sundhedspolitikken, og er rollemodeller for de unge. Vi vil sætte sundhed på pædagogiske dage. Kompetenceudviklingsforløb giver den enkelte medarbejder redskaber til at finde sin måde at formidle sundhed på. Der uddannes sundhedsambassadører i hvert team, så det er legalt at snakke om sundhed. Medarbejderne tilbydes sundhedsvejledning. En skole og arbejdsplads, hvor vi forebygger sygdom med sunde initiativer. En skole og arbejdsplads, som behandler sygdom med respekt og åbenhed

11 e. Liv på Elsesminde. På Elsesminde Odense Produktions-Højskole er der højskoleaktiviteter for alle interesserede: Unge, medarbejdere, tidligere medarbejdere, venner af skolen, lokalbefolkningen. Højskolen er åben, når produktionsskolen og EGU har fri. Højskoleaktiviteterne er åbne for alle. Aktiviteterne formidles via hjemmeside og Facebook. Dem der tilmelder sig Højskolen modtager nyhedsmail. Der er klubaftener for EGU og andre udefra 4 gange om året sammen med EGU vejlederne. På klubaftenerne snakker vi om, hvordan det går på arbejdet. Vi kan spille bordtennis, evt. se en film, eller bare hygge os. Hvis interessen er der, laver vi aftensmad sammen. Motionslokalet bliver benyttet af såvel unge som medarbejdere. Hver onsdag aften er der klubaften for unge produktionsskoleelever, kommende elever, gamle elever og andre unge. Der vil være fyraftensmøde i højskoleregi flere gange om året. Det kan være et pædagogisk emne eller samfundsemne, der holdes oplæg om, og som derefter drøftes. Der vil enten være eftermiddagskaffe eller fællesspisning i forbindelse med arrangementet. Højskolekurser tilbydes ad hoc, kurser kan fx være: Guitarkursus, fotokursus, videokursus, Word-press, web, finere madlavning, mad for en 20 er, klima café, fit for livet. Liv på skolen vil der komme via samarbejde med folkeoplysningsforbund, klubber, fritidsforeninger, lokalområde og ungdomskollegiets beboere. Der vil blive eksperimenteret med samvær, møder, klubber og aktiviteter. Liv, som vi alene eller i samarbejde med andre vil lave forsøgsvirksomhed om og søge relevante puljer. f. Udvikling gennem udveksling På Elsesminde Odense Produktions-Højskole vil vi give elever mulighed for at møde folk fra andre lande og kulturer, med det formål at udvikle dem. Ved at rejse ud eller få besøg vil vi bidrage til elevernes syn på og respekt for andre, og gøre dem mere parate til at agere i et internationalt samfund. Vi vil som skole fortsætte med at være åbne for besøg af folk fra andre lande. Det er udviklende og spændende for os at få gæster, og vise hvad vi gør, hvordan vi gør, og hvorfor vi gør det. Udveksling og besøg har også til formål at kompetenceudvikle medarbejderne på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, via samarbejde på tværs af landegrænser. Vi vil udvide vores faglige horisont og styrke arbejdsglæden ved at blive inspireret af andre og udveksle erfaringer/idéer med andre. Vi vil være opsøgende og arbejde målrettet i etableringen af besøg, elevudveksling og derigennem etablering af venskabsskoler. I denne proces vil vi have fokus på følgende: At vi fagligt kan udveksle og samarbejde fx i forhold til værkstedernes fagområder. Lande som Tyskland og Norge, hvor der er flere muligheder for vore elever at finde lærepladser. Vi vil videreføre produktion, som vi har igangsat på Elsesminde Odense Produktions-Højskole eller producere tilsvarende i et andet land. Elsesminde Odense Produktions-Højskoles øgede udveksling har sammenhæng med Produktionsskoleforeningens handlingsplan, hvorfor vi vil indgå i samarbejde med PSF og andre produktionsskoler, hvor det er relevant. Vi vil benytte relevante EU programmer. Visionen for 2017: Vi har mindst 1 venskabsskole. Vi har haft mindst 5 udvekslinger. I mindst 4 ud af de 5 udvekslinger har eleverne fået et godt udbytte. Mindst 5 elever har fået arbejde eller læreplads. Alle teams har været involveret i enten besøg eller udveksling. g. Velkommen til vores skole vi er glade for at se dig. Formål: Skabe et let vedligeholdelsesvenligt miljø på skolens område, der forekommer æstetisk, imødekommende og overraskende. Indføre hverdagsæstetik for at fremme læringen i positiv retning og styrke trivslen på Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Visionen: Vi vil være en skole, der signalerer: Velkommen vi er glade for at se dig, vi holder af vores skole. Hvordan: Det er vigtigt at inddrage de ansatte på skolen, så de får ejerskab til visionen. Der skal nedskrives procedure, så alle medarbejdere får ansvar for skolens æstetiske fremtoning. Oprette en idébank, så projektet løbende er i gang banken skal bruges af både ansatte og elever. Eleverne inddrages gennem praktisk arbejde på værkstederne så de derved får ansvar for skolens udsmykning. Værkstedernes produktioner skal synliggøres på skolens områder - eleverne skal deltage i synliggørelsen, markere og festligholde, når nyt som forskønner skolen er færdigt. Metode og tiltag: Ansatte med ansvar for vedligeholdelse inde og ude på skolen skal inddrages visionsgruppen på Bybondegården ligeså. Der afsættes tid, så æstetikgruppen kan holder møder med de forskellige teams. På et planlægningsseminar /temadag skal skolens nye æstetiske profil til debat - æstetikgruppen kommer med oplæg

12 Blomsterkummer og lign. der kræver meget vedligeholdelse udskiftes evt. med skulpturer og lign. udsmykning. I 2017 er skolens æstetiske profil implementeret - alle arbejder efter Velkommen vi er glade for at se dig, vi holder af vores skole. h. Den gode hverdag på Elsesminde. At være medarbejder på Elsesminde Odense Produktions-Højskole er et krævende arbejde. Et arbejde der kræver et mix af kvalifikationer og kompetencer afhængig af den funktion man bestrider. Det er et mix af pædagogiske kompetencer, værkstedsfaglige kvalifikationer, administrative kvalifikationer, samt personlige og sociale kompetencer. Kompetencer og kvalifikationer er i spil for at opnå de mål, det pædagogiske personale har med i arbejdet. Det er af stor vigtighed, at vi har arbejdsglæde, at vi med tilfredshed yder et godt stykke arbejde. Arbejde er en del af hele livet, og vi ønsker denne del er med til at give værdi og glæde. Samtidig med vi er bevidste om, at arbejde også bruger os, vi giver både tid og energi til arbejdspladsen og den mission vi har her. Elsesminde Odense Produktions-Højskole vil være en arbejdsplads, hvor forstyrrelser, pressede perioder og anden belastning forebygges. Vi har måder at takle dem på, så vi også i de vanskelige situationer med glæde og tilfredshed, kan yde et godt stykke arbejde. Elsesminde Odense Produktions-Højskole vil være en arbejdsplads, som er åben om såvel den enkelte, teamets, funktionens og arbejdspladsens arbejdsmiljømæssige udfordringer. Elsesminde Odense Produktions-Højskole vil gå i dialog og finde løsninger. Vi vil finde løsninger for den enkelte, hvor det er optimalt, såvel som team og skole. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har kompetenceudviklingsforløb for grupper af medarbejdere eller hele skolen, omkring takling af de belastninger der er, samt kompetenceudviklingsforløb, der forebygger arbejdsmæssige vanskeligheder. Der vil på skole, team og funktionsplan være en årsplanlægning, som tager højde for pressede situationer. Sparring vil der være skabt rammer for i forhold til team, skole og funktioner. Den gode hverdag på Elsesminde vil være tema på skolen, hvor den enkelte fra start forholder sig til, hvordan Den gode hverdag på Elsesminde er for medarbejderen og teamet. SISU vil i dialog med ledelsen arbejde målrettet mod, at vi hver især og samlet har en god hverdag på Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Handlingsplan for visionerne. For hvert emne er der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanerne ligger på skolens fællesdrev og er tilgængelig for alle medarbejdere. Handlingsplanerne afstikker mål ud fra visionen, og for hvert mål beskrives der hvad vi ønsker at ville gøre, hvem der er ansvarlig, hvem der er deltagende og hvornår aktiviteten foregår eller har deadline. Handlingsplanerne er rettesnore og vil blive justeret af arbejdsgrupper og årligt af SISU. Følgende er en overordnet oversigt over planerne for de store initiativer: 2014 har følgende store initiativer: Praktikkoordinator til virksomhedsopsøgende arbejde. Fyraftensarrangementer for arbejdsgivere. En formuleret sundhedspolitik. Hverdagsæstetik har følgende store initiativer: Uddannelse af sundhedsambassadører blandt medarbejderne. Højskoleaktiviteter efter arbejdstid. Klubaftner for EGU. Udveksling af elever fra Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Den gode hverdag har følgende store initiativer: Etablering af motionsøer indenfor og udenfor. Røgfri skole. Produktioner i udlandet har følgende store initiativer: Det lille vandløb. En formuleret produktionskole pædagogik. Etablering af multibane. Lærlinge i udlandet. Let og vedligeholdelsesvenligt miljø på skolens områder

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Bybondegården

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Bybondegården Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Bybondegården Præsentation af teamet Bybondegården er en delvis økologisk drevet bondegård og en del af Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Teamet består af fem

Læs mere

Handleplan 2015. Servicegården. Præsentation af teamet: Målsætninger, handlinger og succeskriterier.

Handleplan 2015. Servicegården. Præsentation af teamet: Målsætninger, handlinger og succeskriterier. Handleplan 2015 Servicegården Præsentation af teamet: sætninger, handlinger og succeskriterier. Teamsamarbejdet samt teamets arbejdsmiljø: I forhold til værdier, ansvar, opgaver, det sociale miljø, det

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 På Elsesminde Odense Produktions-Højskole prioriterer vi undervisningsmiljøet højt. Vi ved at det har en væsentlig betydning for

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1 1 2 Virksomhedsplan 2010-2013 for Elsesminde Odense Produktions-Højskole Indhold/disposition: I. Indledning II. Skolens mission III. Skolens værdigrundlag. IV. Beskrivelse af skolens aktiviteter pr. 2010

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2015 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2015 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2015 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere