UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B : Europolitan Finance A/S under konkurs ved kurator advokat Boris Frederiksen (advokat Boris K. Frederiksen ved advokat Morten H. Larsen) mod 1) A (advokat Thomas Færch) 2) B (advokat Thomas Færch) 3) C (advokat Michael Amstrup) 4) D (advokat Søren Lundsgaard) 5) Advokat E (advokat Søren Lundsgaard) Glostrup Rets dom af 7. december 2012 (BS 10A-52/2011) er anket af Europolitan Finance A/S under konkurs (tidl. ASH Ejendomme A/S) med påstand om, at de indstævnte A, B, C (nu C ), D og advokat E in solidum til appellanten

2 - 2 - skal betale ,61 kr. med tillæg af rente svarende til det i rentelovens 5, stk. 1 og 2, fastsatte med tillæg af 2 % fra den 24. april 2006 til betaling sker, subsidiært et efter rettens skøn mindre beløb. De indstævnte har samstemmende påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået samt således, at landsretten træffer afgørelse om en fordeling af erstatningspligten mellem eventuelt solidarisk forpligtede. Supplerende sagsfremstilling Denne sag angår særligt spørgsmålene, om der i forbindelse med A salg af aktierne i ASH Ejendomme A/S til Thorion Ejendomsholding ApS i foråret 2006 skete overtrædelse af bestemmelsen om forbud mod selvfinansiering, jf. den dagældende aktieselskabslovs 115, stk. 2, og i givet fald, om de indstævnte i denne anledning er erstatningspligtige over for konkursboet efter ASH Ejendomme A/S. 1. Om parterne og andre involverede B er bestyrelsesmedlem i samt ejer af A (i det følgende benævnt A ), som i 2005 ejede blandt andet ASH Ejendomme A/S, senere Europolitan Finance A/S (i det følgende benævnt Finance ). Det er oplyst, at B koncern blandt andet drev rengøringsvirksomhed og tillige beskæftigede sig med investering i blandt andet fast ejendom. B selskaber havde efter det oplyste bankkonti i FIH Erhvervsbank A/S og Sydbank A/S. C var registreret som revisor for A fra 16. september 1999 til 23. marts 2005, og var ligeledes registreret som revisor for Europolitan Finance ApS fra den 4. februar 2000 til selskabet den 24. september 2008 blev erklæret konkurs. Europolitan Finance ApS havde i perioden 23. marts 2005 til 5. april 2006 tillige registreret som yderligere revisor Revisionsfirmaet Tage Sørensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Thorion Ejendomsholding ApS, senere Blackbriar ApS, var ejet af Kenneth Schwartz Thomsen, som via en række koncernforbundne selskaber drev virksomhed med investering i fast ejendom. Koncernens bankforbindelse var Roskilde Bank A/S. C var registreret som revisor for Thorion Ejendomsholding ApS fra den 8. september 2005 til selskabet blev erklæret konkurs den 24. september 2008.

3 - 3 - Advokat E blev i 2003 advokat for Kenneth Schwartz Thomsen og bistod herefter denne med køb af selskaber, herunder i regi af D i forbindelse med den i denne sag omhandlede overdragelse af aktierne i ASH Ejendomme A/S. Erik Friedlænder var i 2005 tilknyttet C fra 17. september 2009 været bestyrelsesmedlem i A. og har 2. Oplysninger om salgsbestræbelser ultimo 2005 og primo 2006 B forhandlede i december 2005 og januar 2006 med forskellige investorer om salg af den af ASH Ejendomme A/S ejede ejendom beliggende. Det fremgår af korrespondance mellem en i forhandlingerne involveret ejendomsmægler og B, at der med de to investorer forhandledes om en salgspris på mio. kr. for ejendommen. Disse forhandlinger førte ikke til et salg. Senere i januar-februar 2006 forhandlede B med en tredje investor om et salg, nu af ASH Ejendomme A/S som ejer af ejendommen. Af en mellem sælgeren A og køberen indgået aktieoverdragelsesaftale dateret 9. februar 2006 fremgik det blandt andet, at ejendommen, der var belånt hos FIH Erhvervsbank A/S, var prissat til 43,5 mio. kr., og at køberen i en nærmere fastlagt due diligence periode fra aftalens underskrift havde mulighed for at træde tilbage fra handlen. Det var endvidere aftalt, at A s revisor skulle udarbejde en opgørelse over ASH Ejendomme A/S egenkapital og senest 21 dage efter aftalens underskrift til køber skulle levere revideret årsrapport for Den 10. februar 2006 sendte C en opgørelse over købesummen til købers advokat. På baggrund af due diligence-undersøgelser meddelte køberen ved mail af 22. marts 2006, at man ønskede kursværdien for aktierne nedreguleret med 2 mio. kr. Parterne kunne ikke enes om dette, og købers advokat meddelte ved brev fredag den 24. marts 2006 til B advokat, advokat Thomas Berg, at køber trådte tilbage fra handlen. 3. Forløbet i forbindelse med og efter salget af ASH ejendomme A/S i 2006

4 - 4 - Mandag den 27. marts 2006 sendte B en til advokat E vedrørende Ejendommen. Det var anført, at der som aftalt blev fremsendt oplysninger om ejendommen, og at der senere samme dag ville blive overbragt materiale til advokaten. Det var endvidere anført, at salgsprisen var 43,5 mio. kr., og at køber selv skulle sørge for finansiering, men at FIH var meget interesserede i at afgive tilbud til ny køber. Det fremgår af brev af 27. marts 2006 fra B til advokat E, at der under henvisning til telefonsamtale tidligere i dag blev fremsendt mapper med materiale vedrørende ejendommen. Onsdag den 29. marts 2006 sendte advokat E til revisor F, C, udkast til købsaftale mellem Thorion Ejendomsholding ApS som køber og A som sælger vedrørende aktierne i ASH Ejendomme A/S. Bestemmelserne i købsaftalen dateret 29. marts 2006 er gengivet i den indankede dom. Det fremgår af købsaftalen blandt andet, at ejendommen var værdisat til 43,5 mio. kr., at købesummen for aktierne udgjorde kr., svarende til ASH Ejendomme A/S egenkapital pr. 31. december 2005, at købesummen skulle deponeres i sælgers pengeinstitut den 31. marts 2006, at de deponerede midler kunne frigives, når A havde udlignet sin mellemregningskonto med ASH Ejendomme A/S og indbetalt det skyldige beløb på ASH Ejendomme A/S konto, og at A skulle overtage fire lån med samlet restgæld på kr., som ASH Ejendomme A/S havde med FIH Erhvervsbank A/S, og at dette beløb skulle udlignes over mellemregningskontoen mellem A og ASH Ejendomme. Det fremgår af tingbogsudskrift, at ejendommen den 29. marts 2006 var behæftet med pantebrev til BRFkredit stort 17,3 mio. kr. (med FIH Erhvervsbank A/S som anmelder) samt tre efterstående ejerpantebreve noteret med meddelelser til FIH Erhvervsbank på henholdsvis 2,4 mio. kr., 2,7 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Ved to telefaxer dateret torsdag den 30. marts 2006 til advokat E sendte FIH Erhvervsbank A/S kopi af pantebrevet til BRFkredit på 17,3 mio. kr. samt kopi af låneaftale mellem ASH Ejendomme og FIH Erhvervsbank stor 2,7 mio.kr., sidstnævnte med A som selvskyldnerkautionist for op til 6 mio. kr. Det var i telefaxerne anført, at debitorskifte krævede kreditmæssig behandling, og at FIH Erhvervsbank ville tage kontakt til Kenneth Schwartz Thomsen med det samme.

5 - 5 - Om formiddagen fredag den 31. marts 2006 sendte advokat E s sekretær vedhæftet udkast til købsaftale til A advokat og til Morten Eriksen, Roskilde Bank A/S. Senere på dagen fredag den 31. marts 2006 sendte advokat E s sekretær en e- mail med vedhæftet fil til Morten Eriksen, Roskilde Bank. I en hedder det vedhæftet lån i ejendommen, der overtages. Ligeledes fredag den 31. marts 2006 sendte B en til advokat E med angivelse af oplysninger om A bankforbindelse, Sydbank A/S, herunder navnet på A s kontaktperson i banken samt et kontonummer Det var i mailen ikke anført, om der var tale om en til formålet oprettet deponeringskonto, jf. købsaftalens punkt 1.5. Sydbank A/S har i erklæring af 21. november 2013 oplyst, at banken ikke er bekendt med en deponeringsaftale og/eller bekræftelse på oprettelse af deponeringskonto, hvortil købesummen blev foretaget. Mandag den 3. april 2006 sendte advokat E pr. telefax en kopi af købsaftalen til Erik Friedlænder, som opholdt sig på et hotel i Spanien med B og F. Ligeledes den 3. april 2006 sendte advokat E pr. telefax den underskrevne købsaftale til Morten Eriksen, Roskilde Bank. I telefaxen instruerede advokat E Roskilde Bank om at overføre købesummen som med tillæg til nærmere angiven rente var opgjort til ,61 kr. til sælgers konto i Sydbank. Der var ikke angivet et kontonummer for sælgers konto, og det var ikke angivet, at købesummen skulle deponeres i sælgers pengeinstitut i overensstemmelse med købsaftalens pkt Af kontoudskrift fra Roskilde Bank vedrørende en kassekredit til Thorion Ejendomsholding ApS fremgår blandt andet, at kontoens startsaldo pr. 3. april 2006 var 0 kr., og at kassekreditten den 4. april 2006 blev debiteret ,61 kr. ved en postering med teksten Køb ASH Ejendomme A/S. Kassekreditten blev ligeledes debiteret kr. den 5. april 2006 ved en postering benævnt nota.

6 - 6 - Købesummen med tillæg af renter, i alt ,61 kr., blev den 4. april 2006 indbetalt til A konto i Sydbank. Af Roskilde Bank A/S udbetalingskvittering til Thorion Ejendomsholding ApS dateret 4. april 2006 fremgår M. Eriksen som kontakt og H. Sørensen som ekspedient. Af et generalforsamlingsreferat for ASH Ejendomme A/S fremgår det blandt andet, at der den 4. april 2006 på advokat E s kontor blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i selskabet. I den forbindelse fratrådte den hidtidige bestyrelse herunder B. Kenneth Schwartz Thomsen og to andre personer blev indvalgt i bestyrelsen. Det fremgår endvidere, at Kenneth Schwartz Thomsen tillige blev valgt som selskabets direktør, og at C indtrådte som selskabets revisor. Af selskabets ændrede vedtægter fremgik det, at selskabet kunne tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. Af en af Roskilde Bank A/S oprettet kreditaftale erhverv dateret 4. april 2006 fremgår det, at ASH Ejendomme A/S fik indrømmet en løbende kredit på kr. I kreditaftalen var det anført blandt andet, at kreditten vedrørte Ejendommen, og at kreditten var gældende indtil videre, dog at aftalen skulle tages op til drøftelse hvert år den 1. august, første gang den 1. august Kenneth Schwartz Thomsen personligt og selskaber i Kenneth Schwartz Thomsens koncern havde afgivet selvskyldnerkaution eller stillet anden sikkerhed for kreditten. Kreditaftalen fremstår som underskrevet af Kenneth Schwartz Thomsen for blandt andet ASH Ejendomme A/S den 5. april 2006 med vitterlighedspåtegning af sagsbehandler Helen Sørensen, Roskilde Bank. I en sendt kl. 11:59 den 5. april 2006 fra Helen Sørensen, Roskilde Bank, til advokat E hedder det: Hej E Tak for sidst og undskyld at jeg ikke hilste dig ordentlig velkommen, men jeg anede jo ikke at Kenneth havde taget dig med og da jeg aldrig har set dig før, troede jeg at det bare var en af Kenneths venner, inden du selvfølgelig præsenterede dig Nå, men vi talte omkring indfrielseskvittering på det store pantebrev til BRF (FIH) nu har jeg kigget sagen igennem og det eneste som Morten har modtaget er en kopi af pantebrevet samt en FIH/Låneaftale på lån stor kr. Med venlig hilsen

7 - 7 - Helen Sørensen I en sendt kl. 12:42 den 5. april 2006 fra advokat E s sekretær til Helen Sørensen vedrørende ASH Ejendomme A/S fremsendtes som aftalt tegningsudskrift, generalforsamlingsreferat samt nye vedtægter. I en telefax af 5. april 2006 til advokat E sendte FIH Erhvervsbank A/S aftale af 5. april 2006 om indfrielse af FIH-lånenummer med restgæld på 2,7 mio. kr. samt to tilbud af 5. april 2006 vedrørende indfrielse af realkreditlån til BRF Kredit med restgæld på 17,3 mio. kr. Indfrielsesdatoen var angivet til den 7. april Det var anført i telefaxen, at accepten for de to indfrielsestilbud for lånet til BRF Kredit skulle være BRF Kredit i hænde inden kl samme dag. De to indfrielsestilbud angik indfrielse af henholdsvis realkreditlånets obligationsrestgæld eller kontante restgæld og indebar indbetaling til BRF Kredit af mere end 17 mio. kr. Af kontoudtog for ASH Ejendomme A/S kassekredit med Roskilde Bank A/S fremgår det, at der den 6. april 2006 blev hævet ,54 kr. vedrørende indfrielse FIH. Det fremgår endvidere, at der den 7. april 2006 blev hævet ,02 kr. vedrørende fonds Af BRF Kredits meddelelse om indfrielse fremgår det, at ASH Ejendommes realkreditlån blev indfriet den 7. april Af skærmprint fra FIH Erhvervsbanks lånesagssystem synes det vedrørende lånenummer af notater i skærmbilledets bemærkningsfelt at fremgå, at lånet blev indfriet af Roskilde Bank, og at alle tre originale ejerpantebreve ( EP ) ifølge aftale med advokat E blev sendt til Roskilde Bank ( ros ). Ved brev af 6. april 2006 til Roskilde Bank, att. Helen Sørensen sendte advokat det originale endelige skøde som aftalt. E Ligeledes den 6. april 2006 sendte Erik Friedlænder en til Kenneth Schwartz Thomsens ejendomskontor, advokat E, B og F en opgørelse over mellemregningen mellem A og ASH Ejendomme. Af opgørelsen fremgår det, at indgangsbeløbet var saldoen for mellemregningskontoen pr. 31. december 2005 iflg. Årsregnskab 2005 hvilket årsregnskab på dette tidspunkt alene forelå i udkast på ,09 i ASH Ejendommes favør. Det fremgår, at A over mellemregningskontoen var godskrevet restgælden på de fire FIH-lån, i alt cirka 4 mio. kr.,

8 - 8 - som A i medfør af købsaftalens pkt. 1.9 skulle overtage fra ASH Ejendomme. Saldoen for mellemregningen udgjorde efter yderligere posteringer ,12 kr. i ASH Ejendommes favør. Ved en af 7. april 2006 fra advokat E til B hvorved Erik Friedlænders med bilag blev videresendt til B var det anført, at saldoen for mellemregningen skulle overføres til et nærmere angivet kontonummer. Dette angik en konto benævnt renteaftale, som ASH Ejendomme havde åbnet den 4. april 2006 hos Roskilde Bank. Beløbet blev den 7. april 2006 indbetalt til ASH Ejendommes nævnte konto af A fra dette selskabs konto i Sydbank med kontonummer , hvilken konto købesummen for aktierne i ASH Ejendomme den 4. april 2006 var blevet overført til. Af huskeliste fra FIH Erhvervsbank vedrørende ASH Ejendomme A/S fremgår det af notat dateret 10. april 2006, at banken fra B afventede modtagelse af 4 underskrevne erklæringer vedrørende debitorskifte, indbetaling af gebyr samt indbetaling af 4 mio. kr. til sikkerhed. Af notat dateret 12. april 2006 fremgår det, at banken efter modtagelse af ovennævnte dokumenter og betalinger skulle ekspedere de tre originale håndpantsatte ejerpantebreve til Roskilde Bank med kopi til E. Ved brev af 12. april 2006 sendte FIH Erhvervsbank A/S iht. aftale med advokat E de tre originale ejerpantebreve til Roskilde Bank, att. Helen Sørensen. Dette brev blev til orientering ved brev af 12. april 2006 sendt til advokat E. Ved dette brev orienterede FIH Erhvervsbank samtidig advokat E om, at BRFkredit ville sende det indfriede realkreditpantebrev direkte til Roskilde Bank, og at de øvrige 4 lån ville blive flyttet, når FIH Erhvervsbank lige efter påske havde modtaget aftaler om debitorskifte for de fire lån retur fra B. Af kontoudskrift for Thorion Ejendomsholding ApS kassekredit med Roskilde Bank fremgår, at denne konto pr. 24. april 2006 blev ophævet. Saldoen var pr. 24. april 2006 negativ med ,68 kr., hvilket beløb var summen af selskabets betaling af købesummen for aktierne i ASH Ejendomme A/S stor ,61 kr. den 4. april 2006 samt debitering af nota på kr. samt renter. Den negative saldo blev inddækket ved overførsel af ,68 kr. den 24. april 2006 fra ASH Ejendommes kassekredit med Roskilde Bank A/S. Saldoen på ASH Ejendommes kassekredit med en variabel nominel debetrente på 4,369% var herefter pr. 24. april 2006 negativ med ,93 kr., hvilket i det væsentlige udgjordes af summen af udlægget til indfrielse af realkreditlånet med

9 - 9 - rentetilpasning og afdragsfrihed hos BRF Kredit med godt 17,3 mio. kr., indfrielsen af FIH-lånet på 2,7 mio. kr. til FIH Erhvervsbank samt selskabets udlæg til inddækning af Thorion Ejendomsholdings kassekredit oprettet den 3. april Advokat E afgav ved brev af 24. januar 2007 til Roskilde Bank, att. Morten Eriksen, en udtalelse om forståelsen af aktieselskabslovens 115 i forhold til Thorion Ejendomsholding ApS køb af selskaber. Brevets ordlyd er som følger: Vedr. Thorion Ejendomsholding ApS køb af selskaber. Thorion Ejendomsholding ApS har anmodet undertegnede om at redegøre nærmere for reglerne om finansiering i forbindelse med køb af aktier. Aktieselskabslovens 115 forbyder et selskab at yde lån eller forskud, stille sikkerhed eller på anden måde stille midler til rådighed for erhvervelsen af aktier eller anparter i selskabet. I de pågældende sager, hvor Thorion Ejendomsholding ApS har købt aktier, har Roskilde Bank stillet hele kapitalen til rådighed uden at modtage sikkerhed i det selskab, som Thorion Ejendomsholding ApS skulle erhverve. Proceduren er derfor fuldt lovlig. Ifølge aktieselskabslovens 115 A er det ikke i strid med aktieselskabslovens 115, at et datterselskab yder lån til et moderselskab, og det er derfor heller ikke i strid med aktieselskabslovens regler, at datterselskabet efterfølgende yder et lån til moderselskabet, der herefter kan afregne banken et eventuelt tilgodehavende. Hvis datterselskabet først efter erhvervelsen af aktierne yder et lån til dets nye moderselskab, har der jo således ikke været tale om selvfinansiering, da der hverken er ydet lån, stillet sikkerhed eller på anden måde stillet midler til rådighed i forbindelse med køb af aktierne. Jeg skal derfor meddele, at undertegnede ikke mener, at den måde, som Roskilde Bank og Thorion Ejendomsholding ApS har valgt at finansiere købet af diverse selskaber, strider mod aktieselskabslovens regler om selvfinansiering. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af B, F, E, Per Frederiksen, Erik Friedlænder og Morten Eriksen.

10 B har supplerende forklaret, at han ikke husker nærmere om pengeoverførslen til A konto i Sydbank, eller om hvorfor der ikke, som anført i købsaftalen, blev oprettet en deponeringskonto i Sydbank. Han var ikke i kontakt med køber i forbindelse med dette. Finance værdipapirer blev solgt inden salget til Thorion, fordi køber skulle have et rent selskab. Der skulle ikke være noget, der forstyrrede billedet. Driftsselskabet i hans koncern havde et stort cashflow, og der var mange mellemregninger blandt selskaberne i koncernen. Koncernen havde en stor likviditet, der blev brugt aktivt. Der blev omsat årligt ca. 130 mio. kr. plus moms alene i koncernens rengøringsdel. Da likviditeten var til rådighed i koncernen, var der ingen risiko forbundet med den skete mellemregning i forbindelse med handelen af Finance ejendom. Han underskrev Finance regnskab for 2005 i maj 2006, fordi alle koncernens regnskaber blev gjort færdige på én gang. Han havde jo ledet forretningen i Finance i 2005 og mente derfor, at det var naturligt at færdiggøre regnskabet for dette år. Det var ikke specifikt aftalt med køber. Det var hans hustru, Annette Kuntkes, der stod for udførelsen af betalingerne i A. Opskrivningen af Finance ejendoms værdi med ca. 16 mio. kr. til ca. 43 mio. kr. skete efter en vurdering af markedsværdien på det tidspunkt. De var i en salgsproces og havde modtaget bud i dette leje. Ejendommen blev prissat efter den forventede salgsværdi. Efter salget af ejendommen i april 2006 havde hans ansatte stadig prokura til Finance konto i Sydbank i en periode. A var ikke i øvrigt involveret i den fortsatte drift af Finance, selvom der blev foretaget nogle betalinger fra kontoen i Sydbank. Han var ikke involveret i eller bekendt med, at køber efter overtagelsen af Finance foretog refinansiering. Han anbefalede FIH til den nye køber, fordi han havde haft et godt samarbejde med FIH, så det føltes naturligt. Han var ikke involveret i eller bekendt med de pengeoverførsler, som Kenneth Schwartz Thomsen foretog efter erhvervelsen af Finance. Han havde ingen kontakt med advokat E - eller med Kenneth Schwartz Thomsen forud for den , som han sendte til advokaten den 27. marts Han har ikke udleveret nøgler til køber forud for salget, men køber besigtigede vist ejendommen udefra. Der medvirkede ingen ejendomsmægler til gennemførelsen af handelen. Hans advokat på det tidspunkt var advokat Thomas Berg. F har ikke fået noget honorar i forbindelse med salget af ejendommen.

11 Uanset det gennemførte salg var han dirigent på Finance ordinære generalforsamling den 30. maj 2006, og han underskrev ledelsesberetningen i selskabets årsregnskab for 2005 sammen med Finance tidligere bestyrelsesmedlemmer. Det var revisor Per Frederiksen, der reviderede og påtegnede 2005-regnskabet, der blev gennemgået på generalforsamlingen. Selv havde han ingen kontakt med køber eller den nye ledelse af selskabet i denne forbindelse. Erik Friedlænder var ikke revisor for Finance, men var behjælpelig med ejendomsadministrationen i A og håndterede bogholderiet. Han vil tro, at Kenneth Schwartz Thomsen og Erik Friedlænder var bekendt med, at han også efter salget havde adgang til Finance konto i Sydbank, men der var ingen nærmere kontakt herom. Det er rigtigt, at salget indebar en frigørelse for kautionsforpligtelser for 6 mio. kr. som selvskyldner, men dette var ikke et punkt, der var genstand for nærmere overvejelser. Det var naturligt, at kautionsforpligtelsen ophørte i forbindelse med salget af Finance. F har supplerende forklaret, at det rettelig var regnskaber for , som han udarbejdede for Kenneth Schwartz Thomsen. Når C udtrådte som revisor for A den 23. marts 2005, havde det sammenhæng med, at han og B sammen havde handlet en ejendom, men det var ikke ejendommen på Vesterbrogade 124. Han har gennemgået aftalen angående købet af Finance som led i sin revision for Kenneth Schwartz Thomsen, og han har derfor også forholdt sig til forbuddet mod selvfinansiering i 115 i den dagældende aktieselskabslov. Det var og er hans vurdering, at der ikke forelå selvfinansiering. Derfor var der ingen grund til at omtale dette punkt i forbindelse med revisionen. Når han og hans medarbejdere reviderede for Kenneth Schwartz Thomsens koncern, indebar revisionen blandt andet gennemgang af mellemregningerne blandt koncernens selskaber, og om angivne aktiver havde den anførte værdi. Det fremgik, at der efter handelen var ydet et lån til moderselskabet, men han anså ikke mellemværendet for truet, da der trods den omstændighed, at egenkapitalen var negativ med 70 mio. kr., fortsat var opbakning fra banken. Roskilde Bank var dengang meget pro Kenneth, og mellemregninger mellem koncernens selskaber var uproblematiske. Når han i regnskabet for august 2005 til udgangen af 2006 for Thorion Ejendomsholding ApS 1. regnskabsår i revisors påtegning af 31. juli 2007 har oplyst, at selskabet har tabt 50 % af anpartskapitalen, men at kreditfaciliteter kan opretholdes, og den fortsatte drift er sikret, har dette sammenhæng med, at Roskilde Bank havde tilsikret, eller i hvert fald ikke indikeret andet end, at banken ikke ville stram-

12 me kreditgivning til Kenneth Schwartz Thomsens selskaber. Banken vurderede hvert af Kenneth Schwartz Thomsens selskaber for sig, og banken gav fuld opbakning til, at Finance udlånte 18 mio. kr. til moderselskabet. Når der i C s faktura af 29. juni 2006 på kr. plus moms til Finance faktureres for assistance udført primært af F, herunder med angivelse af Deltagelse i møder vedrørende salg og Gennemgang af udbudsmateriale mv., må de møder, der henvises til, være møder med Thylander, ejendomsmægleren hos Gaarde og advokat Thomas Berg. Fakturaen må dog også indeholde timer, som Erik Friedlænder har faktureret for, selvom han udførte selvstændige konsulentopgaver. Selv husker han ikke at have set noget udbudsmateriale. Han ringede alene til Kenneth Schwartz Thomsen for at høre, om han var interesseret i Finance ejendom. Prisen for ejendommen skulle være 43,5 mio. kr. Derefter var det advokat E, der blev omdrejningspunktet. Når der i anbringenderne i appellantens sammenfattende processkrift af 7. januar 2014 påberåbes en række omstændigheder, der skulle godtgøre hans aktive indsats i forbindelse med A salg af Finance til Kenneth Schwartz Thomsen, må han tilbagevise dem alle. Han har i forbindelse med salget af Finance aldrig over for omverdenen erklæret sig som revisor for B eller hans selskaber, og han var ikke involveret i mere end forklaret, der primært angik tilvejebringelsen af kontakten til advokat E. Han har ikke med Erik Friedlænder gennemgået dennes arbejde for A, herunder Finance, og han har ikke revideret Finance regnskab for Der var aldrig tale om et korthus af regnskaber, der var med til at oppuste ejendomspriserne. Der blev handlet til de priser, som sælger og køber kunne blive enige om. Der var dengang 4 interesserede købere, der ville give mindst 40 mio. kr. for Finance ejendom. Markedet var dengang i det niveau. Det er korrekt, at Revisornævnets kendelser er gået ham imod, men den ene kendelse angår hans medejerskab af CAF Holdings ejendom, og den anden et mageskifte i forbindelse med C køb af Kenneth Schwartz Thomsen af et domicil på Gersonsvej. Dengang, hvor tingene skete, anså han sig ikke for inhabil som revisor for Kenneth Schwartz Thomsen. Det er Erik Friedlænder, der har udarbejdet udkastet til 2005-regnskabet for Finance som en konsulentopgave for A, selvom C s brevhoved er anvendt på regnskabsudkastet. Det var i overensstemmelse med A ønske, at det var revisor Per Frederik-

13 sen hos revisionsfirmaet Tage Sørensen, der primo 2006 var revisor for Finance, der som revisor stod for 2005-regnskabet. Når der i 2006-regnskabet for Finance er angivet en mellemregning med Thorion Ejendomsholding på cirka 19 mio. kr., er denne mellemregning opstået efter handelen. Han har ikke undersøgt andet herom, end at handelen skete efter købsaftalen og med Roskilde Banks tiltræden. Købsaftalen indikerede, at der var tale om en helt ren handel. Roskilde Bank bakkede Kenneth Schwartz Thomsen op økonomisk. Han undersøgte derfor ikke omstændighederne ved købet nærmere, herunder spørgsmålet om en tidsmæssig sammenhæng mellem pengeoverførslerne eller overførslerne af Finance aktiver. Havde han fundet, at der var sket ulovlig selvfinansiering, ville dette være anført som en supplerende oplysning i årsregnskabet. E har supplerende forklaret, at en af 5. april 2006 fra Helen Sørensen i Roskilde Bank ikke indebærer, at han deltog i et egentligt møde i Roskilde Bank om det, som denne sag angår. Han ledsagede Kenneth Schwartz Thomsen, der havde et ærinde i banken, da de kom forbi i anden anledning. Morten Eriksen var ikke til stede, men han mødte Helen Sørensen, som han hilste på. Han kan ikke huske forløbet eller tidspunktet nærmere, men det var formenligt tæt på datoen for en. Som det fremgår af Sydbanks brev af 21. november 2013 blev købesummen ikke indsat på en deponeringskonto i Sydbank, men han havde imidlertid i sit brev af 3. april 2006 anmodet Roskilde Bank om at overføre købesummen til sælgers konto Sydbank. Han var ikke i besiddelse af et kontonummer til sælgers depot i Sydbank, og den mail af 31. marts 2006, som han modtog fra B, viste ikke, om kontonummeret angik sælgers depot. Han gik ud fra, at Roskilde Bank som financier ville sørge for, at købesummen blev overført til Sydbank i overensstemmelse med købsaftalens bestemmelser om depotanbringelse. Der var ingen tanker hos ham om, at fremgangsmåden skulle lette en adgang til at disponere over købesummen. Han blev involveret i handelen, da Kenneth Schwartz Thomsen ringede til ham og bad ham udarbejde en købsaftale og medvirke ved handelens gennemførelse. Hans senere brev af 27. januar 2007 til Roskilde Bank angår ikke denne sag. Det blev skrevet, da Kenneth Schwartz Thomsen på et tidspunkt bad om det. Han kender ikke den nærmere baggrund for Kenneth Schwartz Thomsens anmodning herom, og han husker ikke, om han opkrævede

14 særskilt betaling for at udfærdige dette brev. Han kan ikke svare ja eller nej til, om det er normalt for ham som advokat at udfærdige sådanne breve for sine klienter. Erik Friedlænder har supplerende forklaret, at han havde hørt om handelen, inden han var med på turen til Spanien, men ikke om de nærmere omstændigheder. Han kendte alene advokat E af navn, og når advokaten sendte købsaftalen til ham i Spanien, var baggrunden herfor, at han på sit hotelværelse havde besvaret advokatens telefonopkald. Han udarbejdede udkast til Finance årsregnskab for 2005, idet han havde ført Finance bogholderi for Han husker ikke, om han fik en direkte anmodning om at udarbejde udkastet af B, men det var det letteste, hurtigste og billigste. Revisor Per Frederiksen stod for revisionen og revisors påtegning. Der var ikke indtrådt begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der skulle omtales i regnskabet. Dette var i øvrigt ikke noget, han skulle undersøge. Selskabet var blevet solgt, og det skulle fremgå af moderselskabets regnskab, men ikke nødvendigvis af 2005-regnskabet for Finance. Han koncentrerede sig ikke om, hvorvidt der var kommet ny ledelse i Finance. Han koncentrerede sig om det regnskabsmæssige. Når 2005-regnskabet blev underskrevet af Finance tidligere ledelse, havde dette nok sammenhæng med, at regnskabet blev gennemgået samtidig med gennemgang af regnskaber for andre af B selskaber. Han kan ikke huske, hvad hans betalingsanmodning til Annette Kuntkes i af 27. juni 2006 angår. Finance havde stadig i en konto i Sydbank, og B hustru havde stadig fuldmagt til at foretage betalinger fra selskabets konto i Sydbank. Dette var ikke odiøst. Per Frederiksen har supplerende forklaret, at han kendte F via en tidligere partner i C, men han kendte ikke advokat E. Han kendte B, og alle havde hørt om Kenneth Schwartz Thomsen. Han kan ikke i dag huske, om han reviderede 2005-regnskabet for Finance i maj 2006, men det var Erik Friedlænder, der havde udarbejdet et udkast til årsrapporten. Han modtog udkastet og forskelligt dokumentationsmateriale i revisormappen. Dette gennemgik han. Vidnet havde anmodet F om at stille en medarbejder til rådighed, da F oplyste, at han var inhabil som revisor. For så vidt angår indtrufne begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som skulle oplyses i regnskabet, husker han det sådan, at det var Finance ejendom, der var solgt, men ikke selskabet som sådan.

15 Morten Eriksen har supplerende forklaret, at den kassekredit, som kontoudskriften af 27. april 2006 angår, ikke var bevilget af ham, men af bankens bestyrelse, idet bestyrelsen havde meddelt Kenneth Schwartz Thomsen en rammebevilling på 750 mio. kr. til definerede formål, herunder køb af ejendomme. Bevillingen indebar, at hvert enkelt køb af en ejendom ikke skulle godkendes specifikt, men tilbagebetalingsbetingelserne for en konkret kassekredit oprettet i henhold til rammebevilllingen ville være forskellig fra sag til sag. Kassekreditten, som kontoudskriften angår, er formentlig oprettet af Helen Sørensen eller en anden administrativ medarbejder efter vidnets instruks. Det samme gælder formentlig den kassekredit, som kontoudskriften af 1. juli 2006 angår. Også denne kassekredit må have været inden for Kenneth Schwartz Thomsens rammebevilling. Når kassekreditten var på 35 mio. kr. og ikke alene på 20 mio. kr., vil han tro, at det hænger sammen med, at der nok indgik et beløb til ombygning eller istandsættelse af den omhandlede ejendom. Forevist et foto af ejendommen, Ejendommen, mener han, at han dengang beså ejendommen udefra, men i øvrigt besigtigede han rigtig mange ejendomme, som Kenneth Schwartz Thomsen erhvervede, og har derfor svært ved at huske dem alle konkret. Når Kenneth Schwartz Thomsen ønskede at erhverve en ejendom, drøftede han og vidnet dette, herunder hvilke planer Kenneth Schwartz Thomsen havde for ejendommen efter erhvervelsen. Vidnet har ikke deltaget i sådanne drøftelser med andre end Kenneth Schwartz Thomsen. Forespurgt om omstændighederne i forbindelse med Helen Sørensens af 5. april 2006 til advokat E, forklarer vidnet, at han havde rigtig mange møder med Kenneth Schwartz Thomsen, og han kan derfor ikke huske de enkelte møder konkret. Han har ingen konkret erindring om, at advokat E skulle have været til møde i banken sammen med Kenneth Schwartz Thomsen. Han kan heller ikke huske i hvilken forbindelse, advokaten udarbejdede brevet af 24. januar 2007 om Thorions køb af selskaber. Som forklaret for byretten er det fortsat således, at han ikke i andre sammenhænge er blevet bedt om at redegøre for nærmere oplysninger om låneforløbet i Roskilde Bank. Det ville normalt fremgå af dokumenterne for oprettelse af en kassekredit i banken, hvornår kreditten blev oprettet og en eventuel periode for kredittens varighed. Tilgik der banken vigtige oplysninger vedrørende et låneforhold, blev dette noteret skriftligt, og det var også vidnets fremgangsmåde. Når vidnet tidligere i byretten har omtalt Kenneth Schwartz Thomsens opkøb af selskaber for frie midler, kan det angå situationer, som ikke var dækket af rammebevillingens for-

16 målsangivelser. Bestyrelsens godkendelse og stillingtagen angik Kenneth Schwartz Thomsens låneramme, mens den konkrete handel ikke blev forelagt for bestyrelsen. Der var helt sikkert ikke en særskilt bevilling fra bestyrelsen til oprettelse af en kassekredit i denne sag. Procedure Europolitan Finance A/S under konkurs har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 7. januar 2014, hvoraf fremgår blandt andet: Til støtte for den nedlagte betalingspåstand påberåber appellanten de samme anbringender som for byretten, jf. dog videre nedenfor. Det følger klart af det tidsmæssige sammenfald mellem oprettelsen af mellemfinansieringskontoen for Blackbriar hos Roskilde Bank A/S og oprettelsen af kassekreditten for Finance med trækningsret på 35. mio. kr., at det ved købsaftalens indgåelse var hensigten, at trækningsretten efterfølgende skulle udnyttes til at låne penge til Blackbriar til dækning af købesummen for aktierne i Finance, dvs. til dækning af Blackbriars lån hos Roskilde Bank. Det er på denne baggrund appellantens opfattelse, at den af Finance oprettede trækningsret reelt udelukkende havde til formål, dels at indfri de på ejendommen tinglyste hæftelser samt den af Blackbriar oprettede midlertidige mellemfinansieringskonto. Den anførte fremgangsmåde er beskrevet af advokat brev af 24. januar 2007 (bilag 23). E i dennes Der er tilsyneladende ingen, som kan erindre den konkrete anledning til, at advokat E udfærdigede brevet til Roskilde Bank A/S - end ikke advokat E selv. Men brevet forholder sig helt konkret til den anvendte fremgangsmåde ved Blackbriars køb af datterselskaber, herunder købet af Finance. Der er således ikke tale om et generelt notat om samspillet mellem henholdsvis lovligt og ulovligt udlån til et moderselskab. Det gøres gældende, at den af Blackbriar anvendte konstruktion ved erhvervelse af datterselskaber, som beskrevet af advokat E (bilag 17), hvorved banken stiller kapital til rådighed som mellemfinansiering i forbindelse med betalingen af købesummen og samtidig belåner målselskabets ejendom op for "efterfølgende" at udlåne midlerne fra datterselskabet til Blackbriar, der var et nystiftet selskab med en anpartskapital på kr ,-, ikke bringer forholdet uden for forbuddet mod selvfinansiering. Det fremgår således af Betænkning 540/1969 om en fælles nordisk aktieselskabslovgivning s. 159, at det dagældende selvfinansieringsforbud i aktieselskabslovens 115, stk. 4 "..navnlig tager sigte på de i praksis forekommende tilfælde, hvor en køber - evt. et i dette øjemed stiftet holdingselskab - erhverver samtlige aktier i et selskab på kredit og samtidig opnår et lån i det pågældende selskab til finansie-

17 ring af købet med den udtrykkelige eller stiltiende aftale, at lånet efter overtagelsen af selskabet skal indfries ved hjælp af det overtagne selskabs midler". Forbuddet er objektivt og der gælder således også efter overtagelsen et forbud mod selvfinansiering og kan ikke omgås med selv en tidsmæssig forskydelse af udlånet på et halvt år i henhold revisornævnets kendelse af 12. maj 2012, side 1, hvoraf fremgår: Den omstændighed, at A A/S' låneoptagelse fandt sted ca. ½ år efter købet af selskabet, kan efter nævnets opfattelse ikke føre til andet resultat henset til, at lånet blev anvendt til at indfri den gæld, som moderselskabet havde påtaget sig i forbindelse med erhvervelsen af datterselskabet, og at datterselskabets låneoptagelse efter moderselskabets manglende kapitalberedskab må anses for af have været en forudsætning for købet af selskabet." Som det mindre i det mere, så må forbuddet så meget desto mere være overtrådt, når datterselskabets låneoptagelse er sammenfaldende med overdragelsestidspunktet, i modsætning til ovenstående sag, hvor datterselskabet først et halvt år senere optager lånet i banken og indfrier moderselskabets akvisitionsgæld. Dertil kommer, at det på baggrund af købsaftalens vilkår, om at B gældsovertager 4 lån for i alt kr. 4 mio., idet A ' mellemregning blev reduceret med et tilsvarende beløb, kan lægges til grund, at en trækningsret for Finance på ca. kr. 20 mio. var tilstrækkelig til indfrielse af ejendommens prioriteter på ca. kr. 20 mio. Det gøres således gældende, at der heller ikke var nogen (driftsmæssig) begrundelse for, at Finance på overdragelsesdagen, den 4. april 2006, oprettede en kassekredit med en trækningsret på kr. 35 mio. Det forekommer i hvert fald på ingen måde sandsynligt, at Finance til sin egen drift af ejendommen havde et likviditetsbehov, svarende til den overskydende trækningsret i størrelsesordenen kr. 15 mio., hvorfor det må have formodningen i mod sig, at kassekreditten blev oprettet i Finances interesse. Det gøres således sammenfattende gældende, at der utvivlsomt foreligger tilstedeværelse af ulovlig selvfinansiering. Det spørgsmål, der herefter rejser sig, er, om og mod hvem der i givet fald kan rejses et erstatningskrav, jf. aktieselskabslovens 115, stk. 5, og dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar for medvirken til retsbrud. A samt B (indstævnte 1-2) I relation til ansvarsgrundlaget for henholdsvis indstævnte 1-2 kan der i det hele henvises til appellantens anbringender i tidligere indleverede processkrifter til byretten, senest appellantens sammenfattende processkrift af 25. oktober 2012, idet dog sagens dokumenter og det under hovedforhandlingen passerede giver anledning til følgende yderligere anbringender.

18 Det kan lægges til grund, at B ved mail af 27. marts 2006 (bilag 6) forudsatte, at Blackbriar til sin erhvervelse af Finance havde behov for finansiering, og at dette er drøftet mellem parterne, og at B i denne forbindelse oplyste, at FIH var interesseret i at afgive et tilbud til den nye køber. Det gøres gældende, at ligesom B ønskede oplysninger om Thylander & Co. A/S' betalingsevne og sikkerhed herfor (bilag IT), så har det samme og med endda større styrke som følge af Blackbriars manglende kapitalberedskab gjort sig gældende i forhold til Blackbriars køb. Med fremlæggelsen af bilag 37 og 38 kan det således også lægges til grund, at denne oplysning fra B til advokat E konkret førte til, at der mellem FIH og advokat E blev drøftet finansiering. Det fremgår således også af købsaftalen, hvilke 4 lån hos FIH, i alt ca. kr. 4 mio., der skulle debitorskiftes fra Finance til B, men derimod forholder købsaftalen sig ikke til de tilbageværende 2 lån i ejendommen, i alt kr. 20 mio., jf. straks nedenfor. Imidlertid indfries lånet hos BRF Kredit på oprindeligt kr. 17,3 mio. og lånet hos FIH på oprindeligt kr. 2,7 mio., som B kautionerede for, uden at dette er omtalt i købsaftalen, eller at der var indsat et vilkår om frigivelse af kaution for B, for det tilfælde at lånene skulle fortsættes (bilag 9). Det er ikke af de indstævnte under sagens forberedelse eller under den mundtlige forhandling for byretten givet nogen fyldestgørende forklaring på, hvorfor lånene indfries. Der er ikke ved aktieoverdragelsen tale om debitorskifte, og der er derfor ikke uden andet grundlag en forpligtelse til at indfri gælden. I mangel af de indstævntes erindring må det derfor uden videre lægges til grund, at det var forudsat, at lånene, som ikke blev gældsovertaget af B, skulle indfris i forbindelse med overdragelsen den 4. april 2006, idet samtidig hermed blev frigjort for sin kautionsforpligtelse, idet det for B B, som det var tilfældet ved salget af CAF Hundested, uden videre må antages, at være af afgørende betydning at blive frigjort for sin kautionsforpligtelse. Dette understøttes også af note 8 udkast til årsrapporten 2005 for Finance (bilag 17) som fremsendt af B til advokat E den 27. marts 2006 (bilag 36), at Finances langfristede gældsforpligtelser skulle afdrages med kr ,- i næste regnskabsår, dvs. i år Denne note 8 skal imidlertid sammenholdes med note 10 i udkast årsrapporten 2005 for Finance, hvoraf fremgår, "Til sikkerhed for bank og prioritetsgæld på kr. xxxxxxxxxxxx, er tinglyst ejerpantebreve på kr. xxxxxxxx." Det ses også efterfølgende afspejlet i den til Erhvervsstyrelsen indleverede årsrapport for 2005 (bilag 33), idet det af note 10 til årsrapporten fremgår:

19 "Til sikkerhed for bank og prioritetsgæld på kr , er tinglyst ejerpantebreve på kr " Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at advokat E havde gjort frigivelsen af købesummen betinget af A ' udligning af mellemregningen. Det må lægges til grund, at det var B, som via online homebanking effektuerede udligning af mellemregningen fra samme konto, som købesummen var indsat på efter instruktion fra advokat E. Det kan således umiddelbart lægges til grund, at dette var en fravigelse af det mellem parterne skriftligt aftalte i henhold til købsaftalen (bilag 9), hvorefter købesummen skulle deponeres og først frigives, når bl.a. mellemregningen var indfriet. Der var således ved denne samtidighed en nærliggende risiko for, at køber/købers koncern ville forgribe sig på mellemregningen, hvilket også konkret var tilfældet, såvel som der herved i realiteten var tale om nettoafregning. Det gøres ydermere gældende, at A ' udtagelse af aktiver og oparbejdelse af mellemregning med Finance fra 1. januar 2005 og frem til opgørelsen af mellemregningen den 4. april 2006 ikke var forretningsmæssigt begrundet/forsvarligt, og således var et maskeret udbytte, jf. den dagældende aktieselskabslovs 113, stk. 1. Ved således efter rådgivning fra statsautoriseret revisor F systematisk at tømme Finance for aktiver i umiddelbar tilknytning til indledningen af salgsbestræbelserne og i tilknytning til den endelige overdragelsen i kombination med dels umiddelbar manglende betalingsevne for A, dels opskrivningen af ejendommen med kr. 16 mio., må det derfor lægges til grund, at det aldrig har været hensigten, at der skulle ske effektiv tilbagebetaling af mellemregningen fra A men fra Finance selv. Det er en skærpende omstændighed, at der ikke var mulighed for lovligt at udlodde udbytte af den størrelsesorden, idet udlodning af udbytte kun kan ske med beløb, som i selskabets seneste godkendte årsrapport er opført som overskud og reserve, dog fortsat underlagt forsvarlighedskriteriet, jf. den dagældende aktieselskabslovs 110, stk. 1 og 2. Heri indgår således ikke reserve for opskrivninger. Grundet Finances driftsoverskud før finansielle poster og belåningsgraden, var driften betinget af afdragsfrihed for hovedstolen på kr. 20 mio. Afdragsfriheden udløb imidlertid den 31. marts En afværgelse af tilbagebetaling fra A til Finance forudsatte derfor et salg af selskabet, hvilket som følge af opskrivningen af ejendommen var reserveret til en begrænset kreds af ejendomsaktører, for hvem det fortsat var muligt bistået af revisorer/advokater at opnå belåning, herunder belåning i målselskabets aktiver. Det gøres derfor samlet set gældende, at mellemregningen, kr ,12, i kombination med reglerne om ulovlig selvfinansiering dels er et maskeret udbytte, og derfor også skal tilbagebetales af indstævnte 1-2, jf. aktieselskabslovens 113, dels at de indstævnte udover de allerede anførte anbringender også som følge af vilkåret om indbetaling af mellemregningen forud for frigivelse af købesummen indså eller burde have indset, at der var en sådan nærliggende risiko for, at køber ville forgribe sig på den likviditet, som ved A ' udligning af mellemregning var tilført Finance. Det er i den forbindelse en

20 skærpende omstændighed, at køberselskabet, Blackbriar ApS, var et nystiftet selskab og kun kapitaliseret med den dagældende lovpligtige minimumskapital på kr ,-, såvel som det er en skærpende omstændighed, at køber, jf. købsaftalen (bilag 9), garanterer en minimumsleje på kr ,-, hvilket lejeniveau ikke var opnået af Finance under A ' ejerskab (bilag A3), og at der er foretaget en ubegrundet opskrivning af ejendommen, Vesterbrogade 124, med kr. 16 mio. fra kr. 27,5 mio. til kr. 43,5 mio. Det gøres derfor samlet set gældende, at B som underskrivende ledelse på årsrapporten for 2005 for Finance og dermed opretholdelsen af den ulovlige selvfinansiering er ansvarlig, jf. den dagældende aktieselskabslovs 115, stk. 5, og tilbagebetalingspligtig af maskeret udbytte, jf. den dagældende aktieselskabslovs 113, stk. 1, samt ansvarlig efter dansk rets almindelige culpaansvar for medvirken til retsbrud. C (indstævnte 3) Særligt vedrørende sagsøgte 3 gøres det gældende, at denne som revisor har en professionel og sagkyndig viden, og dermed er underlagt en skærpet ansvarsbedømmelse. Baseret på de for byretten afgivne forklaringer af dels Erik Friedlænders, dels statsautoriseret revisor Per Frederiksens, dels statsautoriseret revisor F, dels Kenneth Schwartz Thomsen og ikke mindst Dines Bagenkop- Nielsen - som udenforstående tredjemand til nærværende sag - samt den af C fakturerede ydelse (bilag 76) og mail korrespondancen mellem B og ejendomsmægler Henning Reinholdt, Gaarde Erhverv A/S, kan det lægges til grund, at statsautoriseret revisor F i forhold til omverdenen fremstod som revisor og rådgiver for B og hans selskaber. Derudover kan det lægges til grund, dels at statsautoriseret revisor F var involveret i re- og tillægsbelåningen i 2005 hos FIH og har rådgivet herom og dermed vidende om FIHs vurdering, dels i tilknytning hertil "styrkelsen af kapitalberedskabet" og dermed forøgelsen af mellemregningen, dels i omfattende grad har medvirket til at søge Finance solgt i 2005 og i tilknytning hertil gennemgået udbudsmaterialet og dermed den stærkt opskruede udbudspris, dels var den som formidlede salget til Blackbriar og indgående var involveret heri og således gennemgik købsaftalen, dels var vidende om Kuntkes kautionsforpligtelser, dels medvirkede til yderligere opbyggelse af mellemregningen og dermed maskeret udbytte efter aftale mellem de indstævnte, dels at det reelle arbejde med revisionen af Finance - også efter C s udtrædelse som revisor for Finance i marts blev forestået af C, dog således at Erik Friedlænder var tilknyttet opgaven med arbejdet for B, men gennemgået af F og derved aktivt medvirkede til at muliggøre den ulovlige selvfinansiering ved dels at lade opskrivningen af ejendommen med 16. mio. kr. og ledelsesberetningen passere uden forbehold/supplerende oplysninger om udlånet af. ca. kr. 18 mio. til ny moder, idet disse oplysninger baseret på de afgivne forklaringer og sagens dokumenter i øvrigt entydigt viser at være godkendt af F. Dertil kommer, at C også ved den efterfølgende revision af Blackbriar og datterselskaberne, herunder Finance, ikke tog forbehold eller afgav

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere