UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B : Europolitan Finance A/S under konkurs ved kurator advokat Boris Frederiksen (advokat Boris K. Frederiksen ved advokat Morten H. Larsen) mod 1) A (advokat Thomas Færch) 2) B (advokat Thomas Færch) 3) C (advokat Michael Amstrup) 4) D (advokat Søren Lundsgaard) 5) Advokat E (advokat Søren Lundsgaard) Glostrup Rets dom af 7. december 2012 (BS 10A-52/2011) er anket af Europolitan Finance A/S under konkurs (tidl. ASH Ejendomme A/S) med påstand om, at de indstævnte A, B, C (nu C ), D og advokat E in solidum til appellanten

2 - 2 - skal betale ,61 kr. med tillæg af rente svarende til det i rentelovens 5, stk. 1 og 2, fastsatte med tillæg af 2 % fra den 24. april 2006 til betaling sker, subsidiært et efter rettens skøn mindre beløb. De indstævnte har samstemmende påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået samt således, at landsretten træffer afgørelse om en fordeling af erstatningspligten mellem eventuelt solidarisk forpligtede. Supplerende sagsfremstilling Denne sag angår særligt spørgsmålene, om der i forbindelse med A salg af aktierne i ASH Ejendomme A/S til Thorion Ejendomsholding ApS i foråret 2006 skete overtrædelse af bestemmelsen om forbud mod selvfinansiering, jf. den dagældende aktieselskabslovs 115, stk. 2, og i givet fald, om de indstævnte i denne anledning er erstatningspligtige over for konkursboet efter ASH Ejendomme A/S. 1. Om parterne og andre involverede B er bestyrelsesmedlem i samt ejer af A (i det følgende benævnt A ), som i 2005 ejede blandt andet ASH Ejendomme A/S, senere Europolitan Finance A/S (i det følgende benævnt Finance ). Det er oplyst, at B koncern blandt andet drev rengøringsvirksomhed og tillige beskæftigede sig med investering i blandt andet fast ejendom. B selskaber havde efter det oplyste bankkonti i FIH Erhvervsbank A/S og Sydbank A/S. C var registreret som revisor for A fra 16. september 1999 til 23. marts 2005, og var ligeledes registreret som revisor for Europolitan Finance ApS fra den 4. februar 2000 til selskabet den 24. september 2008 blev erklæret konkurs. Europolitan Finance ApS havde i perioden 23. marts 2005 til 5. april 2006 tillige registreret som yderligere revisor Revisionsfirmaet Tage Sørensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Thorion Ejendomsholding ApS, senere Blackbriar ApS, var ejet af Kenneth Schwartz Thomsen, som via en række koncernforbundne selskaber drev virksomhed med investering i fast ejendom. Koncernens bankforbindelse var Roskilde Bank A/S. C var registreret som revisor for Thorion Ejendomsholding ApS fra den 8. september 2005 til selskabet blev erklæret konkurs den 24. september 2008.

3 - 3 - Advokat E blev i 2003 advokat for Kenneth Schwartz Thomsen og bistod herefter denne med køb af selskaber, herunder i regi af D i forbindelse med den i denne sag omhandlede overdragelse af aktierne i ASH Ejendomme A/S. Erik Friedlænder var i 2005 tilknyttet C fra 17. september 2009 været bestyrelsesmedlem i A. og har 2. Oplysninger om salgsbestræbelser ultimo 2005 og primo 2006 B forhandlede i december 2005 og januar 2006 med forskellige investorer om salg af den af ASH Ejendomme A/S ejede ejendom beliggende. Det fremgår af korrespondance mellem en i forhandlingerne involveret ejendomsmægler og B, at der med de to investorer forhandledes om en salgspris på mio. kr. for ejendommen. Disse forhandlinger førte ikke til et salg. Senere i januar-februar 2006 forhandlede B med en tredje investor om et salg, nu af ASH Ejendomme A/S som ejer af ejendommen. Af en mellem sælgeren A og køberen indgået aktieoverdragelsesaftale dateret 9. februar 2006 fremgik det blandt andet, at ejendommen, der var belånt hos FIH Erhvervsbank A/S, var prissat til 43,5 mio. kr., og at køberen i en nærmere fastlagt due diligence periode fra aftalens underskrift havde mulighed for at træde tilbage fra handlen. Det var endvidere aftalt, at A s revisor skulle udarbejde en opgørelse over ASH Ejendomme A/S egenkapital og senest 21 dage efter aftalens underskrift til køber skulle levere revideret årsrapport for Den 10. februar 2006 sendte C en opgørelse over købesummen til købers advokat. På baggrund af due diligence-undersøgelser meddelte køberen ved mail af 22. marts 2006, at man ønskede kursværdien for aktierne nedreguleret med 2 mio. kr. Parterne kunne ikke enes om dette, og købers advokat meddelte ved brev fredag den 24. marts 2006 til B advokat, advokat Thomas Berg, at køber trådte tilbage fra handlen. 3. Forløbet i forbindelse med og efter salget af ASH ejendomme A/S i 2006

4 - 4 - Mandag den 27. marts 2006 sendte B en til advokat E vedrørende Ejendommen. Det var anført, at der som aftalt blev fremsendt oplysninger om ejendommen, og at der senere samme dag ville blive overbragt materiale til advokaten. Det var endvidere anført, at salgsprisen var 43,5 mio. kr., og at køber selv skulle sørge for finansiering, men at FIH var meget interesserede i at afgive tilbud til ny køber. Det fremgår af brev af 27. marts 2006 fra B til advokat E, at der under henvisning til telefonsamtale tidligere i dag blev fremsendt mapper med materiale vedrørende ejendommen. Onsdag den 29. marts 2006 sendte advokat E til revisor F, C, udkast til købsaftale mellem Thorion Ejendomsholding ApS som køber og A som sælger vedrørende aktierne i ASH Ejendomme A/S. Bestemmelserne i købsaftalen dateret 29. marts 2006 er gengivet i den indankede dom. Det fremgår af købsaftalen blandt andet, at ejendommen var værdisat til 43,5 mio. kr., at købesummen for aktierne udgjorde kr., svarende til ASH Ejendomme A/S egenkapital pr. 31. december 2005, at købesummen skulle deponeres i sælgers pengeinstitut den 31. marts 2006, at de deponerede midler kunne frigives, når A havde udlignet sin mellemregningskonto med ASH Ejendomme A/S og indbetalt det skyldige beløb på ASH Ejendomme A/S konto, og at A skulle overtage fire lån med samlet restgæld på kr., som ASH Ejendomme A/S havde med FIH Erhvervsbank A/S, og at dette beløb skulle udlignes over mellemregningskontoen mellem A og ASH Ejendomme. Det fremgår af tingbogsudskrift, at ejendommen den 29. marts 2006 var behæftet med pantebrev til BRFkredit stort 17,3 mio. kr. (med FIH Erhvervsbank A/S som anmelder) samt tre efterstående ejerpantebreve noteret med meddelelser til FIH Erhvervsbank på henholdsvis 2,4 mio. kr., 2,7 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Ved to telefaxer dateret torsdag den 30. marts 2006 til advokat E sendte FIH Erhvervsbank A/S kopi af pantebrevet til BRFkredit på 17,3 mio. kr. samt kopi af låneaftale mellem ASH Ejendomme og FIH Erhvervsbank stor 2,7 mio.kr., sidstnævnte med A som selvskyldnerkautionist for op til 6 mio. kr. Det var i telefaxerne anført, at debitorskifte krævede kreditmæssig behandling, og at FIH Erhvervsbank ville tage kontakt til Kenneth Schwartz Thomsen med det samme.

5 - 5 - Om formiddagen fredag den 31. marts 2006 sendte advokat E s sekretær vedhæftet udkast til købsaftale til A advokat og til Morten Eriksen, Roskilde Bank A/S. Senere på dagen fredag den 31. marts 2006 sendte advokat E s sekretær en e- mail med vedhæftet fil til Morten Eriksen, Roskilde Bank. I en hedder det vedhæftet lån i ejendommen, der overtages. Ligeledes fredag den 31. marts 2006 sendte B en til advokat E med angivelse af oplysninger om A bankforbindelse, Sydbank A/S, herunder navnet på A s kontaktperson i banken samt et kontonummer Det var i mailen ikke anført, om der var tale om en til formålet oprettet deponeringskonto, jf. købsaftalens punkt 1.5. Sydbank A/S har i erklæring af 21. november 2013 oplyst, at banken ikke er bekendt med en deponeringsaftale og/eller bekræftelse på oprettelse af deponeringskonto, hvortil købesummen blev foretaget. Mandag den 3. april 2006 sendte advokat E pr. telefax en kopi af købsaftalen til Erik Friedlænder, som opholdt sig på et hotel i Spanien med B og F. Ligeledes den 3. april 2006 sendte advokat E pr. telefax den underskrevne købsaftale til Morten Eriksen, Roskilde Bank. I telefaxen instruerede advokat E Roskilde Bank om at overføre købesummen som med tillæg til nærmere angiven rente var opgjort til ,61 kr. til sælgers konto i Sydbank. Der var ikke angivet et kontonummer for sælgers konto, og det var ikke angivet, at købesummen skulle deponeres i sælgers pengeinstitut i overensstemmelse med købsaftalens pkt Af kontoudskrift fra Roskilde Bank vedrørende en kassekredit til Thorion Ejendomsholding ApS fremgår blandt andet, at kontoens startsaldo pr. 3. april 2006 var 0 kr., og at kassekreditten den 4. april 2006 blev debiteret ,61 kr. ved en postering med teksten Køb ASH Ejendomme A/S. Kassekreditten blev ligeledes debiteret kr. den 5. april 2006 ved en postering benævnt nota.

6 - 6 - Købesummen med tillæg af renter, i alt ,61 kr., blev den 4. april 2006 indbetalt til A konto i Sydbank. Af Roskilde Bank A/S udbetalingskvittering til Thorion Ejendomsholding ApS dateret 4. april 2006 fremgår M. Eriksen som kontakt og H. Sørensen som ekspedient. Af et generalforsamlingsreferat for ASH Ejendomme A/S fremgår det blandt andet, at der den 4. april 2006 på advokat E s kontor blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i selskabet. I den forbindelse fratrådte den hidtidige bestyrelse herunder B. Kenneth Schwartz Thomsen og to andre personer blev indvalgt i bestyrelsen. Det fremgår endvidere, at Kenneth Schwartz Thomsen tillige blev valgt som selskabets direktør, og at C indtrådte som selskabets revisor. Af selskabets ændrede vedtægter fremgik det, at selskabet kunne tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. Af en af Roskilde Bank A/S oprettet kreditaftale erhverv dateret 4. april 2006 fremgår det, at ASH Ejendomme A/S fik indrømmet en løbende kredit på kr. I kreditaftalen var det anført blandt andet, at kreditten vedrørte Ejendommen, og at kreditten var gældende indtil videre, dog at aftalen skulle tages op til drøftelse hvert år den 1. august, første gang den 1. august Kenneth Schwartz Thomsen personligt og selskaber i Kenneth Schwartz Thomsens koncern havde afgivet selvskyldnerkaution eller stillet anden sikkerhed for kreditten. Kreditaftalen fremstår som underskrevet af Kenneth Schwartz Thomsen for blandt andet ASH Ejendomme A/S den 5. april 2006 med vitterlighedspåtegning af sagsbehandler Helen Sørensen, Roskilde Bank. I en sendt kl. 11:59 den 5. april 2006 fra Helen Sørensen, Roskilde Bank, til advokat E hedder det: Hej E Tak for sidst og undskyld at jeg ikke hilste dig ordentlig velkommen, men jeg anede jo ikke at Kenneth havde taget dig med og da jeg aldrig har set dig før, troede jeg at det bare var en af Kenneths venner, inden du selvfølgelig præsenterede dig Nå, men vi talte omkring indfrielseskvittering på det store pantebrev til BRF (FIH) nu har jeg kigget sagen igennem og det eneste som Morten har modtaget er en kopi af pantebrevet samt en FIH/Låneaftale på lån stor kr. Med venlig hilsen

7 - 7 - Helen Sørensen I en sendt kl. 12:42 den 5. april 2006 fra advokat E s sekretær til Helen Sørensen vedrørende ASH Ejendomme A/S fremsendtes som aftalt tegningsudskrift, generalforsamlingsreferat samt nye vedtægter. I en telefax af 5. april 2006 til advokat E sendte FIH Erhvervsbank A/S aftale af 5. april 2006 om indfrielse af FIH-lånenummer med restgæld på 2,7 mio. kr. samt to tilbud af 5. april 2006 vedrørende indfrielse af realkreditlån til BRF Kredit med restgæld på 17,3 mio. kr. Indfrielsesdatoen var angivet til den 7. april Det var anført i telefaxen, at accepten for de to indfrielsestilbud for lånet til BRF Kredit skulle være BRF Kredit i hænde inden kl samme dag. De to indfrielsestilbud angik indfrielse af henholdsvis realkreditlånets obligationsrestgæld eller kontante restgæld og indebar indbetaling til BRF Kredit af mere end 17 mio. kr. Af kontoudtog for ASH Ejendomme A/S kassekredit med Roskilde Bank A/S fremgår det, at der den 6. april 2006 blev hævet ,54 kr. vedrørende indfrielse FIH. Det fremgår endvidere, at der den 7. april 2006 blev hævet ,02 kr. vedrørende fonds Af BRF Kredits meddelelse om indfrielse fremgår det, at ASH Ejendommes realkreditlån blev indfriet den 7. april Af skærmprint fra FIH Erhvervsbanks lånesagssystem synes det vedrørende lånenummer af notater i skærmbilledets bemærkningsfelt at fremgå, at lånet blev indfriet af Roskilde Bank, og at alle tre originale ejerpantebreve ( EP ) ifølge aftale med advokat E blev sendt til Roskilde Bank ( ros ). Ved brev af 6. april 2006 til Roskilde Bank, att. Helen Sørensen sendte advokat det originale endelige skøde som aftalt. E Ligeledes den 6. april 2006 sendte Erik Friedlænder en til Kenneth Schwartz Thomsens ejendomskontor, advokat E, B og F en opgørelse over mellemregningen mellem A og ASH Ejendomme. Af opgørelsen fremgår det, at indgangsbeløbet var saldoen for mellemregningskontoen pr. 31. december 2005 iflg. Årsregnskab 2005 hvilket årsregnskab på dette tidspunkt alene forelå i udkast på ,09 i ASH Ejendommes favør. Det fremgår, at A over mellemregningskontoen var godskrevet restgælden på de fire FIH-lån, i alt cirka 4 mio. kr.,

8 - 8 - som A i medfør af købsaftalens pkt. 1.9 skulle overtage fra ASH Ejendomme. Saldoen for mellemregningen udgjorde efter yderligere posteringer ,12 kr. i ASH Ejendommes favør. Ved en af 7. april 2006 fra advokat E til B hvorved Erik Friedlænders med bilag blev videresendt til B var det anført, at saldoen for mellemregningen skulle overføres til et nærmere angivet kontonummer. Dette angik en konto benævnt renteaftale, som ASH Ejendomme havde åbnet den 4. april 2006 hos Roskilde Bank. Beløbet blev den 7. april 2006 indbetalt til ASH Ejendommes nævnte konto af A fra dette selskabs konto i Sydbank med kontonummer , hvilken konto købesummen for aktierne i ASH Ejendomme den 4. april 2006 var blevet overført til. Af huskeliste fra FIH Erhvervsbank vedrørende ASH Ejendomme A/S fremgår det af notat dateret 10. april 2006, at banken fra B afventede modtagelse af 4 underskrevne erklæringer vedrørende debitorskifte, indbetaling af gebyr samt indbetaling af 4 mio. kr. til sikkerhed. Af notat dateret 12. april 2006 fremgår det, at banken efter modtagelse af ovennævnte dokumenter og betalinger skulle ekspedere de tre originale håndpantsatte ejerpantebreve til Roskilde Bank med kopi til E. Ved brev af 12. april 2006 sendte FIH Erhvervsbank A/S iht. aftale med advokat E de tre originale ejerpantebreve til Roskilde Bank, att. Helen Sørensen. Dette brev blev til orientering ved brev af 12. april 2006 sendt til advokat E. Ved dette brev orienterede FIH Erhvervsbank samtidig advokat E om, at BRFkredit ville sende det indfriede realkreditpantebrev direkte til Roskilde Bank, og at de øvrige 4 lån ville blive flyttet, når FIH Erhvervsbank lige efter påske havde modtaget aftaler om debitorskifte for de fire lån retur fra B. Af kontoudskrift for Thorion Ejendomsholding ApS kassekredit med Roskilde Bank fremgår, at denne konto pr. 24. april 2006 blev ophævet. Saldoen var pr. 24. april 2006 negativ med ,68 kr., hvilket beløb var summen af selskabets betaling af købesummen for aktierne i ASH Ejendomme A/S stor ,61 kr. den 4. april 2006 samt debitering af nota på kr. samt renter. Den negative saldo blev inddækket ved overførsel af ,68 kr. den 24. april 2006 fra ASH Ejendommes kassekredit med Roskilde Bank A/S. Saldoen på ASH Ejendommes kassekredit med en variabel nominel debetrente på 4,369% var herefter pr. 24. april 2006 negativ med ,93 kr., hvilket i det væsentlige udgjordes af summen af udlægget til indfrielse af realkreditlånet med

9 - 9 - rentetilpasning og afdragsfrihed hos BRF Kredit med godt 17,3 mio. kr., indfrielsen af FIH-lånet på 2,7 mio. kr. til FIH Erhvervsbank samt selskabets udlæg til inddækning af Thorion Ejendomsholdings kassekredit oprettet den 3. april Advokat E afgav ved brev af 24. januar 2007 til Roskilde Bank, att. Morten Eriksen, en udtalelse om forståelsen af aktieselskabslovens 115 i forhold til Thorion Ejendomsholding ApS køb af selskaber. Brevets ordlyd er som følger: Vedr. Thorion Ejendomsholding ApS køb af selskaber. Thorion Ejendomsholding ApS har anmodet undertegnede om at redegøre nærmere for reglerne om finansiering i forbindelse med køb af aktier. Aktieselskabslovens 115 forbyder et selskab at yde lån eller forskud, stille sikkerhed eller på anden måde stille midler til rådighed for erhvervelsen af aktier eller anparter i selskabet. I de pågældende sager, hvor Thorion Ejendomsholding ApS har købt aktier, har Roskilde Bank stillet hele kapitalen til rådighed uden at modtage sikkerhed i det selskab, som Thorion Ejendomsholding ApS skulle erhverve. Proceduren er derfor fuldt lovlig. Ifølge aktieselskabslovens 115 A er det ikke i strid med aktieselskabslovens 115, at et datterselskab yder lån til et moderselskab, og det er derfor heller ikke i strid med aktieselskabslovens regler, at datterselskabet efterfølgende yder et lån til moderselskabet, der herefter kan afregne banken et eventuelt tilgodehavende. Hvis datterselskabet først efter erhvervelsen af aktierne yder et lån til dets nye moderselskab, har der jo således ikke været tale om selvfinansiering, da der hverken er ydet lån, stillet sikkerhed eller på anden måde stillet midler til rådighed i forbindelse med køb af aktierne. Jeg skal derfor meddele, at undertegnede ikke mener, at den måde, som Roskilde Bank og Thorion Ejendomsholding ApS har valgt at finansiere købet af diverse selskaber, strider mod aktieselskabslovens regler om selvfinansiering. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af B, F, E, Per Frederiksen, Erik Friedlænder og Morten Eriksen.

10 B har supplerende forklaret, at han ikke husker nærmere om pengeoverførslen til A konto i Sydbank, eller om hvorfor der ikke, som anført i købsaftalen, blev oprettet en deponeringskonto i Sydbank. Han var ikke i kontakt med køber i forbindelse med dette. Finance værdipapirer blev solgt inden salget til Thorion, fordi køber skulle have et rent selskab. Der skulle ikke være noget, der forstyrrede billedet. Driftsselskabet i hans koncern havde et stort cashflow, og der var mange mellemregninger blandt selskaberne i koncernen. Koncernen havde en stor likviditet, der blev brugt aktivt. Der blev omsat årligt ca. 130 mio. kr. plus moms alene i koncernens rengøringsdel. Da likviditeten var til rådighed i koncernen, var der ingen risiko forbundet med den skete mellemregning i forbindelse med handelen af Finance ejendom. Han underskrev Finance regnskab for 2005 i maj 2006, fordi alle koncernens regnskaber blev gjort færdige på én gang. Han havde jo ledet forretningen i Finance i 2005 og mente derfor, at det var naturligt at færdiggøre regnskabet for dette år. Det var ikke specifikt aftalt med køber. Det var hans hustru, Annette Kuntkes, der stod for udførelsen af betalingerne i A. Opskrivningen af Finance ejendoms værdi med ca. 16 mio. kr. til ca. 43 mio. kr. skete efter en vurdering af markedsværdien på det tidspunkt. De var i en salgsproces og havde modtaget bud i dette leje. Ejendommen blev prissat efter den forventede salgsværdi. Efter salget af ejendommen i april 2006 havde hans ansatte stadig prokura til Finance konto i Sydbank i en periode. A var ikke i øvrigt involveret i den fortsatte drift af Finance, selvom der blev foretaget nogle betalinger fra kontoen i Sydbank. Han var ikke involveret i eller bekendt med, at køber efter overtagelsen af Finance foretog refinansiering. Han anbefalede FIH til den nye køber, fordi han havde haft et godt samarbejde med FIH, så det føltes naturligt. Han var ikke involveret i eller bekendt med de pengeoverførsler, som Kenneth Schwartz Thomsen foretog efter erhvervelsen af Finance. Han havde ingen kontakt med advokat E - eller med Kenneth Schwartz Thomsen forud for den , som han sendte til advokaten den 27. marts Han har ikke udleveret nøgler til køber forud for salget, men køber besigtigede vist ejendommen udefra. Der medvirkede ingen ejendomsmægler til gennemførelsen af handelen. Hans advokat på det tidspunkt var advokat Thomas Berg. F har ikke fået noget honorar i forbindelse med salget af ejendommen.

11 Uanset det gennemførte salg var han dirigent på Finance ordinære generalforsamling den 30. maj 2006, og han underskrev ledelsesberetningen i selskabets årsregnskab for 2005 sammen med Finance tidligere bestyrelsesmedlemmer. Det var revisor Per Frederiksen, der reviderede og påtegnede 2005-regnskabet, der blev gennemgået på generalforsamlingen. Selv havde han ingen kontakt med køber eller den nye ledelse af selskabet i denne forbindelse. Erik Friedlænder var ikke revisor for Finance, men var behjælpelig med ejendomsadministrationen i A og håndterede bogholderiet. Han vil tro, at Kenneth Schwartz Thomsen og Erik Friedlænder var bekendt med, at han også efter salget havde adgang til Finance konto i Sydbank, men der var ingen nærmere kontakt herom. Det er rigtigt, at salget indebar en frigørelse for kautionsforpligtelser for 6 mio. kr. som selvskyldner, men dette var ikke et punkt, der var genstand for nærmere overvejelser. Det var naturligt, at kautionsforpligtelsen ophørte i forbindelse med salget af Finance. F har supplerende forklaret, at det rettelig var regnskaber for , som han udarbejdede for Kenneth Schwartz Thomsen. Når C udtrådte som revisor for A den 23. marts 2005, havde det sammenhæng med, at han og B sammen havde handlet en ejendom, men det var ikke ejendommen på Vesterbrogade 124. Han har gennemgået aftalen angående købet af Finance som led i sin revision for Kenneth Schwartz Thomsen, og han har derfor også forholdt sig til forbuddet mod selvfinansiering i 115 i den dagældende aktieselskabslov. Det var og er hans vurdering, at der ikke forelå selvfinansiering. Derfor var der ingen grund til at omtale dette punkt i forbindelse med revisionen. Når han og hans medarbejdere reviderede for Kenneth Schwartz Thomsens koncern, indebar revisionen blandt andet gennemgang af mellemregningerne blandt koncernens selskaber, og om angivne aktiver havde den anførte værdi. Det fremgik, at der efter handelen var ydet et lån til moderselskabet, men han anså ikke mellemværendet for truet, da der trods den omstændighed, at egenkapitalen var negativ med 70 mio. kr., fortsat var opbakning fra banken. Roskilde Bank var dengang meget pro Kenneth, og mellemregninger mellem koncernens selskaber var uproblematiske. Når han i regnskabet for august 2005 til udgangen af 2006 for Thorion Ejendomsholding ApS 1. regnskabsår i revisors påtegning af 31. juli 2007 har oplyst, at selskabet har tabt 50 % af anpartskapitalen, men at kreditfaciliteter kan opretholdes, og den fortsatte drift er sikret, har dette sammenhæng med, at Roskilde Bank havde tilsikret, eller i hvert fald ikke indikeret andet end, at banken ikke ville stram-

12 me kreditgivning til Kenneth Schwartz Thomsens selskaber. Banken vurderede hvert af Kenneth Schwartz Thomsens selskaber for sig, og banken gav fuld opbakning til, at Finance udlånte 18 mio. kr. til moderselskabet. Når der i C s faktura af 29. juni 2006 på kr. plus moms til Finance faktureres for assistance udført primært af F, herunder med angivelse af Deltagelse i møder vedrørende salg og Gennemgang af udbudsmateriale mv., må de møder, der henvises til, være møder med Thylander, ejendomsmægleren hos Gaarde og advokat Thomas Berg. Fakturaen må dog også indeholde timer, som Erik Friedlænder har faktureret for, selvom han udførte selvstændige konsulentopgaver. Selv husker han ikke at have set noget udbudsmateriale. Han ringede alene til Kenneth Schwartz Thomsen for at høre, om han var interesseret i Finance ejendom. Prisen for ejendommen skulle være 43,5 mio. kr. Derefter var det advokat E, der blev omdrejningspunktet. Når der i anbringenderne i appellantens sammenfattende processkrift af 7. januar 2014 påberåbes en række omstændigheder, der skulle godtgøre hans aktive indsats i forbindelse med A salg af Finance til Kenneth Schwartz Thomsen, må han tilbagevise dem alle. Han har i forbindelse med salget af Finance aldrig over for omverdenen erklæret sig som revisor for B eller hans selskaber, og han var ikke involveret i mere end forklaret, der primært angik tilvejebringelsen af kontakten til advokat E. Han har ikke med Erik Friedlænder gennemgået dennes arbejde for A, herunder Finance, og han har ikke revideret Finance regnskab for Der var aldrig tale om et korthus af regnskaber, der var med til at oppuste ejendomspriserne. Der blev handlet til de priser, som sælger og køber kunne blive enige om. Der var dengang 4 interesserede købere, der ville give mindst 40 mio. kr. for Finance ejendom. Markedet var dengang i det niveau. Det er korrekt, at Revisornævnets kendelser er gået ham imod, men den ene kendelse angår hans medejerskab af CAF Holdings ejendom, og den anden et mageskifte i forbindelse med C køb af Kenneth Schwartz Thomsen af et domicil på Gersonsvej. Dengang, hvor tingene skete, anså han sig ikke for inhabil som revisor for Kenneth Schwartz Thomsen. Det er Erik Friedlænder, der har udarbejdet udkastet til 2005-regnskabet for Finance som en konsulentopgave for A, selvom C s brevhoved er anvendt på regnskabsudkastet. Det var i overensstemmelse med A ønske, at det var revisor Per Frederik-

13 sen hos revisionsfirmaet Tage Sørensen, der primo 2006 var revisor for Finance, der som revisor stod for 2005-regnskabet. Når der i 2006-regnskabet for Finance er angivet en mellemregning med Thorion Ejendomsholding på cirka 19 mio. kr., er denne mellemregning opstået efter handelen. Han har ikke undersøgt andet herom, end at handelen skete efter købsaftalen og med Roskilde Banks tiltræden. Købsaftalen indikerede, at der var tale om en helt ren handel. Roskilde Bank bakkede Kenneth Schwartz Thomsen op økonomisk. Han undersøgte derfor ikke omstændighederne ved købet nærmere, herunder spørgsmålet om en tidsmæssig sammenhæng mellem pengeoverførslerne eller overførslerne af Finance aktiver. Havde han fundet, at der var sket ulovlig selvfinansiering, ville dette være anført som en supplerende oplysning i årsregnskabet. E har supplerende forklaret, at en af 5. april 2006 fra Helen Sørensen i Roskilde Bank ikke indebærer, at han deltog i et egentligt møde i Roskilde Bank om det, som denne sag angår. Han ledsagede Kenneth Schwartz Thomsen, der havde et ærinde i banken, da de kom forbi i anden anledning. Morten Eriksen var ikke til stede, men han mødte Helen Sørensen, som han hilste på. Han kan ikke huske forløbet eller tidspunktet nærmere, men det var formenligt tæt på datoen for en. Som det fremgår af Sydbanks brev af 21. november 2013 blev købesummen ikke indsat på en deponeringskonto i Sydbank, men han havde imidlertid i sit brev af 3. april 2006 anmodet Roskilde Bank om at overføre købesummen til sælgers konto Sydbank. Han var ikke i besiddelse af et kontonummer til sælgers depot i Sydbank, og den mail af 31. marts 2006, som han modtog fra B, viste ikke, om kontonummeret angik sælgers depot. Han gik ud fra, at Roskilde Bank som financier ville sørge for, at købesummen blev overført til Sydbank i overensstemmelse med købsaftalens bestemmelser om depotanbringelse. Der var ingen tanker hos ham om, at fremgangsmåden skulle lette en adgang til at disponere over købesummen. Han blev involveret i handelen, da Kenneth Schwartz Thomsen ringede til ham og bad ham udarbejde en købsaftale og medvirke ved handelens gennemførelse. Hans senere brev af 27. januar 2007 til Roskilde Bank angår ikke denne sag. Det blev skrevet, da Kenneth Schwartz Thomsen på et tidspunkt bad om det. Han kender ikke den nærmere baggrund for Kenneth Schwartz Thomsens anmodning herom, og han husker ikke, om han opkrævede

14 særskilt betaling for at udfærdige dette brev. Han kan ikke svare ja eller nej til, om det er normalt for ham som advokat at udfærdige sådanne breve for sine klienter. Erik Friedlænder har supplerende forklaret, at han havde hørt om handelen, inden han var med på turen til Spanien, men ikke om de nærmere omstændigheder. Han kendte alene advokat E af navn, og når advokaten sendte købsaftalen til ham i Spanien, var baggrunden herfor, at han på sit hotelværelse havde besvaret advokatens telefonopkald. Han udarbejdede udkast til Finance årsregnskab for 2005, idet han havde ført Finance bogholderi for Han husker ikke, om han fik en direkte anmodning om at udarbejde udkastet af B, men det var det letteste, hurtigste og billigste. Revisor Per Frederiksen stod for revisionen og revisors påtegning. Der var ikke indtrådt begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der skulle omtales i regnskabet. Dette var i øvrigt ikke noget, han skulle undersøge. Selskabet var blevet solgt, og det skulle fremgå af moderselskabets regnskab, men ikke nødvendigvis af 2005-regnskabet for Finance. Han koncentrerede sig ikke om, hvorvidt der var kommet ny ledelse i Finance. Han koncentrerede sig om det regnskabsmæssige. Når 2005-regnskabet blev underskrevet af Finance tidligere ledelse, havde dette nok sammenhæng med, at regnskabet blev gennemgået samtidig med gennemgang af regnskaber for andre af B selskaber. Han kan ikke huske, hvad hans betalingsanmodning til Annette Kuntkes i af 27. juni 2006 angår. Finance havde stadig i en konto i Sydbank, og B hustru havde stadig fuldmagt til at foretage betalinger fra selskabets konto i Sydbank. Dette var ikke odiøst. Per Frederiksen har supplerende forklaret, at han kendte F via en tidligere partner i C, men han kendte ikke advokat E. Han kendte B, og alle havde hørt om Kenneth Schwartz Thomsen. Han kan ikke i dag huske, om han reviderede 2005-regnskabet for Finance i maj 2006, men det var Erik Friedlænder, der havde udarbejdet et udkast til årsrapporten. Han modtog udkastet og forskelligt dokumentationsmateriale i revisormappen. Dette gennemgik han. Vidnet havde anmodet F om at stille en medarbejder til rådighed, da F oplyste, at han var inhabil som revisor. For så vidt angår indtrufne begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som skulle oplyses i regnskabet, husker han det sådan, at det var Finance ejendom, der var solgt, men ikke selskabet som sådan.

15 Morten Eriksen har supplerende forklaret, at den kassekredit, som kontoudskriften af 27. april 2006 angår, ikke var bevilget af ham, men af bankens bestyrelse, idet bestyrelsen havde meddelt Kenneth Schwartz Thomsen en rammebevilling på 750 mio. kr. til definerede formål, herunder køb af ejendomme. Bevillingen indebar, at hvert enkelt køb af en ejendom ikke skulle godkendes specifikt, men tilbagebetalingsbetingelserne for en konkret kassekredit oprettet i henhold til rammebevilllingen ville være forskellig fra sag til sag. Kassekreditten, som kontoudskriften angår, er formentlig oprettet af Helen Sørensen eller en anden administrativ medarbejder efter vidnets instruks. Det samme gælder formentlig den kassekredit, som kontoudskriften af 1. juli 2006 angår. Også denne kassekredit må have været inden for Kenneth Schwartz Thomsens rammebevilling. Når kassekreditten var på 35 mio. kr. og ikke alene på 20 mio. kr., vil han tro, at det hænger sammen med, at der nok indgik et beløb til ombygning eller istandsættelse af den omhandlede ejendom. Forevist et foto af ejendommen, Ejendommen, mener han, at han dengang beså ejendommen udefra, men i øvrigt besigtigede han rigtig mange ejendomme, som Kenneth Schwartz Thomsen erhvervede, og har derfor svært ved at huske dem alle konkret. Når Kenneth Schwartz Thomsen ønskede at erhverve en ejendom, drøftede han og vidnet dette, herunder hvilke planer Kenneth Schwartz Thomsen havde for ejendommen efter erhvervelsen. Vidnet har ikke deltaget i sådanne drøftelser med andre end Kenneth Schwartz Thomsen. Forespurgt om omstændighederne i forbindelse med Helen Sørensens af 5. april 2006 til advokat E, forklarer vidnet, at han havde rigtig mange møder med Kenneth Schwartz Thomsen, og han kan derfor ikke huske de enkelte møder konkret. Han har ingen konkret erindring om, at advokat E skulle have været til møde i banken sammen med Kenneth Schwartz Thomsen. Han kan heller ikke huske i hvilken forbindelse, advokaten udarbejdede brevet af 24. januar 2007 om Thorions køb af selskaber. Som forklaret for byretten er det fortsat således, at han ikke i andre sammenhænge er blevet bedt om at redegøre for nærmere oplysninger om låneforløbet i Roskilde Bank. Det ville normalt fremgå af dokumenterne for oprettelse af en kassekredit i banken, hvornår kreditten blev oprettet og en eventuel periode for kredittens varighed. Tilgik der banken vigtige oplysninger vedrørende et låneforhold, blev dette noteret skriftligt, og det var også vidnets fremgangsmåde. Når vidnet tidligere i byretten har omtalt Kenneth Schwartz Thomsens opkøb af selskaber for frie midler, kan det angå situationer, som ikke var dækket af rammebevillingens for-

16 målsangivelser. Bestyrelsens godkendelse og stillingtagen angik Kenneth Schwartz Thomsens låneramme, mens den konkrete handel ikke blev forelagt for bestyrelsen. Der var helt sikkert ikke en særskilt bevilling fra bestyrelsen til oprettelse af en kassekredit i denne sag. Procedure Europolitan Finance A/S under konkurs har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 7. januar 2014, hvoraf fremgår blandt andet: Til støtte for den nedlagte betalingspåstand påberåber appellanten de samme anbringender som for byretten, jf. dog videre nedenfor. Det følger klart af det tidsmæssige sammenfald mellem oprettelsen af mellemfinansieringskontoen for Blackbriar hos Roskilde Bank A/S og oprettelsen af kassekreditten for Finance med trækningsret på 35. mio. kr., at det ved købsaftalens indgåelse var hensigten, at trækningsretten efterfølgende skulle udnyttes til at låne penge til Blackbriar til dækning af købesummen for aktierne i Finance, dvs. til dækning af Blackbriars lån hos Roskilde Bank. Det er på denne baggrund appellantens opfattelse, at den af Finance oprettede trækningsret reelt udelukkende havde til formål, dels at indfri de på ejendommen tinglyste hæftelser samt den af Blackbriar oprettede midlertidige mellemfinansieringskonto. Den anførte fremgangsmåde er beskrevet af advokat brev af 24. januar 2007 (bilag 23). E i dennes Der er tilsyneladende ingen, som kan erindre den konkrete anledning til, at advokat E udfærdigede brevet til Roskilde Bank A/S - end ikke advokat E selv. Men brevet forholder sig helt konkret til den anvendte fremgangsmåde ved Blackbriars køb af datterselskaber, herunder købet af Finance. Der er således ikke tale om et generelt notat om samspillet mellem henholdsvis lovligt og ulovligt udlån til et moderselskab. Det gøres gældende, at den af Blackbriar anvendte konstruktion ved erhvervelse af datterselskaber, som beskrevet af advokat E (bilag 17), hvorved banken stiller kapital til rådighed som mellemfinansiering i forbindelse med betalingen af købesummen og samtidig belåner målselskabets ejendom op for "efterfølgende" at udlåne midlerne fra datterselskabet til Blackbriar, der var et nystiftet selskab med en anpartskapital på kr ,-, ikke bringer forholdet uden for forbuddet mod selvfinansiering. Det fremgår således af Betænkning 540/1969 om en fælles nordisk aktieselskabslovgivning s. 159, at det dagældende selvfinansieringsforbud i aktieselskabslovens 115, stk. 4 "..navnlig tager sigte på de i praksis forekommende tilfælde, hvor en køber - evt. et i dette øjemed stiftet holdingselskab - erhverver samtlige aktier i et selskab på kredit og samtidig opnår et lån i det pågældende selskab til finansie-

17 ring af købet med den udtrykkelige eller stiltiende aftale, at lånet efter overtagelsen af selskabet skal indfries ved hjælp af det overtagne selskabs midler". Forbuddet er objektivt og der gælder således også efter overtagelsen et forbud mod selvfinansiering og kan ikke omgås med selv en tidsmæssig forskydelse af udlånet på et halvt år i henhold revisornævnets kendelse af 12. maj 2012, side 1, hvoraf fremgår: Den omstændighed, at A A/S' låneoptagelse fandt sted ca. ½ år efter købet af selskabet, kan efter nævnets opfattelse ikke føre til andet resultat henset til, at lånet blev anvendt til at indfri den gæld, som moderselskabet havde påtaget sig i forbindelse med erhvervelsen af datterselskabet, og at datterselskabets låneoptagelse efter moderselskabets manglende kapitalberedskab må anses for af have været en forudsætning for købet af selskabet." Som det mindre i det mere, så må forbuddet så meget desto mere være overtrådt, når datterselskabets låneoptagelse er sammenfaldende med overdragelsestidspunktet, i modsætning til ovenstående sag, hvor datterselskabet først et halvt år senere optager lånet i banken og indfrier moderselskabets akvisitionsgæld. Dertil kommer, at det på baggrund af købsaftalens vilkår, om at B gældsovertager 4 lån for i alt kr. 4 mio., idet A ' mellemregning blev reduceret med et tilsvarende beløb, kan lægges til grund, at en trækningsret for Finance på ca. kr. 20 mio. var tilstrækkelig til indfrielse af ejendommens prioriteter på ca. kr. 20 mio. Det gøres således gældende, at der heller ikke var nogen (driftsmæssig) begrundelse for, at Finance på overdragelsesdagen, den 4. april 2006, oprettede en kassekredit med en trækningsret på kr. 35 mio. Det forekommer i hvert fald på ingen måde sandsynligt, at Finance til sin egen drift af ejendommen havde et likviditetsbehov, svarende til den overskydende trækningsret i størrelsesordenen kr. 15 mio., hvorfor det må have formodningen i mod sig, at kassekreditten blev oprettet i Finances interesse. Det gøres således sammenfattende gældende, at der utvivlsomt foreligger tilstedeværelse af ulovlig selvfinansiering. Det spørgsmål, der herefter rejser sig, er, om og mod hvem der i givet fald kan rejses et erstatningskrav, jf. aktieselskabslovens 115, stk. 5, og dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar for medvirken til retsbrud. A samt B (indstævnte 1-2) I relation til ansvarsgrundlaget for henholdsvis indstævnte 1-2 kan der i det hele henvises til appellantens anbringender i tidligere indleverede processkrifter til byretten, senest appellantens sammenfattende processkrift af 25. oktober 2012, idet dog sagens dokumenter og det under hovedforhandlingen passerede giver anledning til følgende yderligere anbringender.

18 Det kan lægges til grund, at B ved mail af 27. marts 2006 (bilag 6) forudsatte, at Blackbriar til sin erhvervelse af Finance havde behov for finansiering, og at dette er drøftet mellem parterne, og at B i denne forbindelse oplyste, at FIH var interesseret i at afgive et tilbud til den nye køber. Det gøres gældende, at ligesom B ønskede oplysninger om Thylander & Co. A/S' betalingsevne og sikkerhed herfor (bilag IT), så har det samme og med endda større styrke som følge af Blackbriars manglende kapitalberedskab gjort sig gældende i forhold til Blackbriars køb. Med fremlæggelsen af bilag 37 og 38 kan det således også lægges til grund, at denne oplysning fra B til advokat E konkret førte til, at der mellem FIH og advokat E blev drøftet finansiering. Det fremgår således også af købsaftalen, hvilke 4 lån hos FIH, i alt ca. kr. 4 mio., der skulle debitorskiftes fra Finance til B, men derimod forholder købsaftalen sig ikke til de tilbageværende 2 lån i ejendommen, i alt kr. 20 mio., jf. straks nedenfor. Imidlertid indfries lånet hos BRF Kredit på oprindeligt kr. 17,3 mio. og lånet hos FIH på oprindeligt kr. 2,7 mio., som B kautionerede for, uden at dette er omtalt i købsaftalen, eller at der var indsat et vilkår om frigivelse af kaution for B, for det tilfælde at lånene skulle fortsættes (bilag 9). Det er ikke af de indstævnte under sagens forberedelse eller under den mundtlige forhandling for byretten givet nogen fyldestgørende forklaring på, hvorfor lånene indfries. Der er ikke ved aktieoverdragelsen tale om debitorskifte, og der er derfor ikke uden andet grundlag en forpligtelse til at indfri gælden. I mangel af de indstævntes erindring må det derfor uden videre lægges til grund, at det var forudsat, at lånene, som ikke blev gældsovertaget af B, skulle indfris i forbindelse med overdragelsen den 4. april 2006, idet samtidig hermed blev frigjort for sin kautionsforpligtelse, idet det for B B, som det var tilfældet ved salget af CAF Hundested, uden videre må antages, at være af afgørende betydning at blive frigjort for sin kautionsforpligtelse. Dette understøttes også af note 8 udkast til årsrapporten 2005 for Finance (bilag 17) som fremsendt af B til advokat E den 27. marts 2006 (bilag 36), at Finances langfristede gældsforpligtelser skulle afdrages med kr ,- i næste regnskabsår, dvs. i år Denne note 8 skal imidlertid sammenholdes med note 10 i udkast årsrapporten 2005 for Finance, hvoraf fremgår, "Til sikkerhed for bank og prioritetsgæld på kr. xxxxxxxxxxxx, er tinglyst ejerpantebreve på kr. xxxxxxxx." Det ses også efterfølgende afspejlet i den til Erhvervsstyrelsen indleverede årsrapport for 2005 (bilag 33), idet det af note 10 til årsrapporten fremgår:

19 "Til sikkerhed for bank og prioritetsgæld på kr , er tinglyst ejerpantebreve på kr " Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at advokat E havde gjort frigivelsen af købesummen betinget af A ' udligning af mellemregningen. Det må lægges til grund, at det var B, som via online homebanking effektuerede udligning af mellemregningen fra samme konto, som købesummen var indsat på efter instruktion fra advokat E. Det kan således umiddelbart lægges til grund, at dette var en fravigelse af det mellem parterne skriftligt aftalte i henhold til købsaftalen (bilag 9), hvorefter købesummen skulle deponeres og først frigives, når bl.a. mellemregningen var indfriet. Der var således ved denne samtidighed en nærliggende risiko for, at køber/købers koncern ville forgribe sig på mellemregningen, hvilket også konkret var tilfældet, såvel som der herved i realiteten var tale om nettoafregning. Det gøres ydermere gældende, at A ' udtagelse af aktiver og oparbejdelse af mellemregning med Finance fra 1. januar 2005 og frem til opgørelsen af mellemregningen den 4. april 2006 ikke var forretningsmæssigt begrundet/forsvarligt, og således var et maskeret udbytte, jf. den dagældende aktieselskabslovs 113, stk. 1. Ved således efter rådgivning fra statsautoriseret revisor F systematisk at tømme Finance for aktiver i umiddelbar tilknytning til indledningen af salgsbestræbelserne og i tilknytning til den endelige overdragelsen i kombination med dels umiddelbar manglende betalingsevne for A, dels opskrivningen af ejendommen med kr. 16 mio., må det derfor lægges til grund, at det aldrig har været hensigten, at der skulle ske effektiv tilbagebetaling af mellemregningen fra A men fra Finance selv. Det er en skærpende omstændighed, at der ikke var mulighed for lovligt at udlodde udbytte af den størrelsesorden, idet udlodning af udbytte kun kan ske med beløb, som i selskabets seneste godkendte årsrapport er opført som overskud og reserve, dog fortsat underlagt forsvarlighedskriteriet, jf. den dagældende aktieselskabslovs 110, stk. 1 og 2. Heri indgår således ikke reserve for opskrivninger. Grundet Finances driftsoverskud før finansielle poster og belåningsgraden, var driften betinget af afdragsfrihed for hovedstolen på kr. 20 mio. Afdragsfriheden udløb imidlertid den 31. marts En afværgelse af tilbagebetaling fra A til Finance forudsatte derfor et salg af selskabet, hvilket som følge af opskrivningen af ejendommen var reserveret til en begrænset kreds af ejendomsaktører, for hvem det fortsat var muligt bistået af revisorer/advokater at opnå belåning, herunder belåning i målselskabets aktiver. Det gøres derfor samlet set gældende, at mellemregningen, kr ,12, i kombination med reglerne om ulovlig selvfinansiering dels er et maskeret udbytte, og derfor også skal tilbagebetales af indstævnte 1-2, jf. aktieselskabslovens 113, dels at de indstævnte udover de allerede anførte anbringender også som følge af vilkåret om indbetaling af mellemregningen forud for frigivelse af købesummen indså eller burde have indset, at der var en sådan nærliggende risiko for, at køber ville forgribe sig på den likviditet, som ved A ' udligning af mellemregning var tilført Finance. Det er i den forbindelse en

20 skærpende omstændighed, at køberselskabet, Blackbriar ApS, var et nystiftet selskab og kun kapitaliseret med den dagældende lovpligtige minimumskapital på kr ,-, såvel som det er en skærpende omstændighed, at køber, jf. købsaftalen (bilag 9), garanterer en minimumsleje på kr ,-, hvilket lejeniveau ikke var opnået af Finance under A ' ejerskab (bilag A3), og at der er foretaget en ubegrundet opskrivning af ejendommen, Vesterbrogade 124, med kr. 16 mio. fra kr. 27,5 mio. til kr. 43,5 mio. Det gøres derfor samlet set gældende, at B som underskrivende ledelse på årsrapporten for 2005 for Finance og dermed opretholdelsen af den ulovlige selvfinansiering er ansvarlig, jf. den dagældende aktieselskabslovs 115, stk. 5, og tilbagebetalingspligtig af maskeret udbytte, jf. den dagældende aktieselskabslovs 113, stk. 1, samt ansvarlig efter dansk rets almindelige culpaansvar for medvirken til retsbrud. C (indstævnte 3) Særligt vedrørende sagsøgte 3 gøres det gældende, at denne som revisor har en professionel og sagkyndig viden, og dermed er underlagt en skærpet ansvarsbedømmelse. Baseret på de for byretten afgivne forklaringer af dels Erik Friedlænders, dels statsautoriseret revisor Per Frederiksens, dels statsautoriseret revisor F, dels Kenneth Schwartz Thomsen og ikke mindst Dines Bagenkop- Nielsen - som udenforstående tredjemand til nærværende sag - samt den af C fakturerede ydelse (bilag 76) og mail korrespondancen mellem B og ejendomsmægler Henning Reinholdt, Gaarde Erhverv A/S, kan det lægges til grund, at statsautoriseret revisor F i forhold til omverdenen fremstod som revisor og rådgiver for B og hans selskaber. Derudover kan det lægges til grund, dels at statsautoriseret revisor F var involveret i re- og tillægsbelåningen i 2005 hos FIH og har rådgivet herom og dermed vidende om FIHs vurdering, dels i tilknytning hertil "styrkelsen af kapitalberedskabet" og dermed forøgelsen af mellemregningen, dels i omfattende grad har medvirket til at søge Finance solgt i 2005 og i tilknytning hertil gennemgået udbudsmaterialet og dermed den stærkt opskruede udbudspris, dels var den som formidlede salget til Blackbriar og indgående var involveret heri og således gennemgik købsaftalen, dels var vidende om Kuntkes kautionsforpligtelser, dels medvirkede til yderligere opbyggelse af mellemregningen og dermed maskeret udbytte efter aftale mellem de indstævnte, dels at det reelle arbejde med revisionen af Finance - også efter C s udtrædelse som revisor for Finance i marts blev forestået af C, dog således at Erik Friedlænder var tilknyttet opgaven med arbejdet for B, men gennemgået af F og derved aktivt medvirkede til at muliggøre den ulovlige selvfinansiering ved dels at lade opskrivningen af ejendommen med 16. mio. kr. og ledelsesberetningen passere uden forbehold/supplerende oplysninger om udlånet af. ca. kr. 18 mio. til ny moder, idet disse oplysninger baseret på de afgivne forklaringer og sagens dokumenter i øvrigt entydigt viser at være godkendt af F. Dertil kommer, at C også ved den efterfølgende revision af Blackbriar og datterselskaberne, herunder Finance, ikke tog forbehold eller afgav

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms. København, den 16. november Sagsnr. 2015-1267/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere