EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN"

Transkript

1 EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN NOTAT den 5. oktober 2015 PLANMILJØ APS ELLEVEJ 5 ØSTRUP 3670 VEKSØ T:

2 1 INDLEDNING OG METODE FORMÅL OG METODE KAMPAGNEKENDSKAB Kilde til kampagnekendskab VIDEN HOLDNING ADFÆRD Aldersmæssige forskelle Geografiske forskelle Uddannelsesmæssige forskelle MÅLGRUPPENS VURDERING AF KAMPAGNEN KONKLUSION

3 1 INDLEDNING OG METODE Miljøstyrelsen har gennemført informationskampagnen Gravid? Kend kemien med henblik på at hjæl- pe gravide og kvinder, som ønsker at blive gravide, med lettere at undgå unødvendige kemiske stoffer i hverdagen. Kampagnen var især fremme i perioden ultimo- januar til marts 2015, men målgruppen har kunnet se folderen og kampagnewebsitet efterfølgende. Baggrunden for Miljøstyrelsens indsats er, at kvinder der er, eller prøver at blive, gravide bombarderes med regler og restriktioner for, hvordan de skal agere i forbindelse med en graviditet, og hvordan de kan undgå uønskede kemiske stoffer i deres hverdag. Denne information kan være overvældende. Derfor besluttede Miljøstyrelsen at kommunikere 7 enkle og overskuelige råd, som skal guide målgruppen via kampagnen. Kampagnen er udarbejdet med bidrag fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Rå- dene er præsenteret på Miljøstyrelsens hjemmeside i- hverdagen/kampagne- gravid- kend- kemien/ og i en folder. De syv råd er: 1. Undlad at ryge og undgå andres tobak. 2. Drik ikke alkohol, når du er gravid. Prøver du at blive gravid undgå alkohol for en sikkerheds skyld. 3. Gør rent og støv af en gang om ugen, og luft grundigt ud to gange dagligt. 4. Køb produkter med miljømærkerne svanen og blomsten, helst uden parfume. 5. Begræns din kontakt med kemikalier fx rengøringsmidler, maling, sprayprodukter og hårfarve. 6. Varier din kost, og spis mangle forskellige fødevarer hver dag. Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kosttilskud til gravide. 7. Brug kun medicin efter aftale med din læge. Det gælder også smertestillende midler og naturmedicin. Kampagnens primære virkemidler er: Bannere på internettet Sociale medier (Facebook, Instagram eller blogs) Folder (eksempelvis hos lægen eller sundhedsplejersken) Miljøstyrelsens hjemmeside Miljøstyrelsens Facebook side hverdagskemi PR: Hjemmesider særligt om graviditet, børn og familie, blade om graviditet, børn og familieliv, samt trykte aviser/lokalaviser Målgruppen for kampagnen er kvinder i alderen år, der enten var gravide, prøvede at blive gravi- de, eller planlagde at blive gravide inden for de næste par år i februar/marts Kampagneevaluering Gravid? Kend kemien

4 2 FORMÅL OG METODE Formålet med evalueringen er at gennemføre en kvantitativ effektmåling af informationskampagnen og en vurdering af, hvorvidt kampagnen har haft den fornødne gennemslagskraft. I dette notat præsenteres resultater af effektmålingen af kampagnen. Dataindsamlingen er gennemført i perioden 26. august september 2015 som en online- spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i YouGovs Danmarkspanel. Data er indsamlet, så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolk- ning med udgangspunkt i målgruppen. Det skal bemærkes, at undersøgelsen er gennemført senere, end PlanMiljø normalt anbefaler, at en så- dan måling gennemføres set i forhold til timingen af kampagneaktiviteterne. Data skal således tolkes ud fra en præmis om, at det primære kampagnetryk aftog 5 måneder forinden, målingen blev gennemført. Det forventes at have betydning for, hvor stor en andel af målgruppen, der erindrer kampagnen. Der er indhentet besvarelser fra 1004 danske kvinder i målgruppen. Talmaterialet er testet for signifikans med både Chi2- test og T- test. Se tabellerne i bilag. Der blev i efteråret 2014 gennemført en førmåling i målgruppen af Kompas, hvorfra fire af spørgsmålene er gentaget i effektmålingen for at vise, om der er sket en udvikling i målgruppens viden, holdning og adfærd. 3 KAMPAGNEKENDSKAB Effektmålingen viser, at 25 pct. af respondenterne husker at have set kampagnen, mens 71 pct. ikke hu- sker at have set kampagnen. Figur 1: Alle respondenter Ved ikke/ husker ikke 4% Ja, har set kampagnen 25% Nej, husker ikke at have set kampagnen 71% 3.1 Kilde til kampagnekendskab Bannere på internettet og sociale medier samt folderen har været de mest effektive medier til at sprede kampagnens budskab. Hhv. 26 pct., 25 pct. og 22 pct. af de, der husker at have set kampagnen, nævner disse medier som kilde. Fordelingen af, hvor respondenterne har set kampagnen er dog meget spredt og få har set den flere steder. Nedenstående tabel viser fordelingen af, hvor de, der kender kampagnen, har mødt den. 4

5 Figur 2: Alle respondenter, der har set kampagnen Andet sted end de nævnte Folder hos sundhedsplejersken Trykte aviser/lokalaviser Folder, fået andetsteds fra Blade om graviditet, børn og familieliv hverdagskemi (MST facebook side) Miljøstyrelsens hjemmeside Hjemmesider om graviditet, etc. Folder hos lægen Sociale medier Bannere på internelet 5% 8% 8% 9% 11% 11% 1 20% 2 25% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 4 VIDEN Effektmålingen viser, at 34 pct. af alle respondenterne betegner deres viden som tilstrækkelig om, hvilke konsekvenser det kan få for deres kommende barn, hvis de udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet. 12 pct. svarer, at de ved meget, mens halvdelen (50 pct. af respondenterne) svarer, at de ikke ved nok om disse konsekvenser. Der er tale om en let ændring i forhold til førmålingen. Inden kampagnen blev lanceret, mente lidt under halvdelen (47 pct.) af respondenterne, at de ikke har nok viden om disse konsekvenser. 42 pct. mente, at de havde tilstrækkelig viden, mens 2 pct. færre end i effektmålingen 10 pct. mente, at de ved meget om konsekvenserne. Der er altså sket en lille vandring fra den andel af målgruppen, der mener, de har tilstrækkelig viden om, hvilke konsekvenser det kan få for deres barn, hvis det udsættes for kemiske stof- fer før og under en graviditet på 6 pct. Der er 2 pct., der er vandret til den gruppe, der mener at vide meget, mens 3 pct. er vandret til den gruppe, der mener ikke at vide nok. 5 Kampagneevaluering Gravid? Kend kemien

6 Hvordan vil du betegne din viden om, hvilke konsekvenser det kan få for dit kommende barn, hvis du udsættes for kemiske stoffer før og under en graviditet? Figur 3: Før- og effektmålingen, alle i målgruppen 60% 50% 40% 30% 20% Førmåling Effektmåling 10% 0% Ved meget Ved Ved ikke nok nlstrækkeligt Ved ikke Adspurgt om, hvorvidt målgruppen ved, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet, viser resultaterne, at i alt 71 pct. ved meget om (15 pct.) eller nogenlunde (56 pct.), hvordan de skal begrænse udsættelsen. 27 pct. vurderer, at de ikke ved nok. Førmålingen viste, at næsten tilsvarende 70 pct. vidste dette inden kampagnen, men der er sket en let forskydning, så 1 pct. færre ved meget og 2 pct. flere ved det nogenlunde. Disse ændringer kan dog forklares med den statistiske usikkerhed på +/- 2 pct., undersøgelsen er behæftet med. Hvordan vil du betegne din viden om, hvordan man begrænser udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Figur 4: Effektmålingen, alle i målgruppen Ved ikke Ved ikke nok 27% Ved meget 15% Ved nogenlunde hvordan 56% 6

7 Fig. 5: Næsten en tredjedel (32 pct.) af de adspurgte i effektmålingen er bevidste om, at deres udsættel- se for kemiske stoffer før og under graviditeten kan påvirke fostret, så det får en nedsat fertilitet, når det bliver voksent. Næsten halvdelen (49 pct.) er kun bevidst om det i mindre grad. Knap hver femte (17 pct.) er slet ikke bevidst om det. Er du bevidst om, at din udsættelse for kemiske stoffer før og under graviditet kan påvirke fostret, så det får en nedsat fertilitet, når det bliver voksent? Figur 5: Alle i målgruppen Ved ikke Nej, slet ikke 17% Ja, i høj grad 3 Ja, men kun i mindre grad 49% Fig. 6 Kampagnen har alt i alt haft en positiv effekt på målgruppen. 86 pct. af dem, som har hørt om eller set kampagnen, mener, at kampagnen har lært dem noget nyt om, hvordan de kan undgå kemiske stof- fer før eller under en graviditet. Kun 9 pct. svarer, at kampagnens budskab slet ikke har været relevant for dem. 6 pct. ved ikke. Har kampagnen lært dig noget nyt om, hvordan du kan undgå kemiske stoffer før eller under en gra- viditet? Figur 6: respondenter, der har hørt om eller set kampagnen 7 Kampagneevaluering Gravid? Kend kemien

8 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9% 40% 34% 9% Nej, slet ikke Ja, men kun i Ja, i nogen Ja, i høj grad Ja, i meget mindre grad grad høj grad 6% Ved ikke 5 HOLDNING Førmålingen viste, at størstedelen af de danske kvinder (87 pct.) inden kampagnen syntes, det er vigtigt eller meget vigtigt at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. Effektmålin- gen viser næsten samme resultat: 88 pct. af de danske kvinder synes, det er vigtigt (50 pct.) eller meget vigtigt (38 pct.) at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet. 9 pct. mener, det er mindre vigtigt, og 1 pct. mener ikke det er vigtigt at begrænse udsættelsen for kemi- ske stoffer før og under en graviditet. Fordelingen af besvarelser på de enkelte kategorier er stort set enslydende i før og effektmålingen (afvi- ger med 1 pct.). Hvor vigtigt er det at begrænse udsættelsen for kemiske stoffer før og under en graviditet? Figur 7: Resultater fra effektmålingen: Alle i målgruppen Ikke vigngt 1% Mindre vigngt 9% Ved ikke Meget vigngt 38% Vigngt 50% 8

9 6 ADFÆRD De to råd, som efterfølges i højeste grad, er rådene om at undgå alkohol og at undgå tobaksrøg med hhv. 93 pct. og 92 pct. af respondenterne, der føler disse råd i nogen eller i høj grad. Over 65 pct. af respondenterne følger de syv råd i nogen eller i høj grad. I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? Effektmåling I nogen eller i høj grad Førmåling I nogen, i høj, eller i meget høj grad Jeg undgår tobaksrøg 93 pct. 94 pct. Jeg undgår alkohol 92 pct. 92 pct. Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx med mærket Svanen, Blomsten osv. 79 pct. 79 pct. Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem 77 pct. 81 pct. Jeg lufter grundigt ud to gange om dagen 77 pct. 80 pct. Jeg undgår parfume 77 pct. 78 pct. Jeg tager medicin (herunder også smertestillende medicin) og kost- tilskud efter aftale med læge 65 pct. 70 pct. I hvor høj grad efterlever du følgende råd før eller under en graviditet? Figur 8: Alle i målgruppen 9 Kampagneevaluering Gravid? Kend kemien

10 Tager medicin og kosrlskud eqer aqale med læge 17% 10% 25% 40% 8% Luqer grundigt ud to gange om dagen 5% 15% 40% 37% 3% Undgår parfume 6% 14% 38% 38% 3% Støvsuger og støver af mindst én gang om ugen 4% 17% 39% 38% 3% Køber primært miljømærkede produkter 6% 11% 40% 39% 4% Undgår alkohol 4% 16% 76% 1% Undgår tobaksrøg 3% 13% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Målgruppen prøver især at undgå kemiske stoffer fra plejeprodukter som kosmetik, hårfarve etc. (83 pct.), husholdningsartikler og rengøringsmidler (66 pct.), medicin og kosttilskud (59 pct.) hobbyartikler (55 pct.) og fødevarer (51 pct.). Figur 9: Alle i målgruppen Ved ikke 4% Ingen af de nævnte Andet Møbler 6% Elektronik 7% Tøj 19% På arbejdspladsen 19% Fødevarer som fx frugt/grønt og fisk 51% Hobbyarnkler som fx maling, fugemasse og lim 55% Medicin og kosrlskud 59% Husholdningsarnkler og rengøringsmidler 66% Plejeprodukter som fx kosmenk, hårfarve, creme 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10

11 6.1 Aldersmæssige forskelle Målgruppen i alderen år efterlever generelt set de syv gode råd i højere grad end de yngre kvinder. I tre ud af de syv råd er der ikke forskel på, hvorvidt rådene efterleves i nogen eller i høj grad. For rådet vedrørende at undgå parfume er der imidlertid signifikant forskel mellem de to aldersgrupper. De ældre kvinder efterlever dette råd i signifikant højere grad: 80 pct. sammenlignet med 73 pct. af de yngre kvin- der. Figur 10: Alle i målgruppen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% 93% 91% 93% 80% 73% 65% 65% 77% 77% 81% 77% 75% 78% Alder Alder Geografiske forskelle Der er forskel på, hvorvidt rådene efterleves i nogen eller i høj grad i de forskellige dele af landet. Gen- nemsnitligt efterlever de, der er bosat i Region Hovedstaden de syv gode råd i højere grad end resten af landet (81 pct.). Rådet vedrørende indtagelse af medicin i samråd med læge efterleves af kvinderne i Region Hovedstagen i signifikant højere grad (70 pct.), end i Region Sjælland (57 pct.), Midt- (62 pct.) og Nordjylland (58 pct.). Rådet vedrørende miljømærkede produkter efterleves ligeledes af kvinderne i Re- gion Hovedstaden i signifikant højere grad (83 pct. ) end kvinderne i Region Sjælland (68 pct.) og Region Nordjylland (74 pct.). Kvinderne i Regionen Sjælland efterlever rådet om miljømærkede produkter i signi- fikant lavere grad end totalen (68 pct.), men i forhold til rådet om ugentlig støvsugning, efterlever kvin- derne i Region Sjælland dette råd i signifikant højere grad end totalen (88 pct.). Se figur Kampagneevaluering Gravid? Kend kemien

12 Figur 11: Alle i målgruppen Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx med mærket Svanen, Blomsten osv. Jeg luqer grundigt ud to gange om dagen Jeg tager medicin (herunder også smertesnllende medicin) og kosrlskud eqer aqale med læge Jeg undgår parfume 70% 78% 80% 88% 7 74% 8 77% 68% 83% 77% 79% 78% 7 76% 58% 6 65% 57% 70% 71% 74% 78% 76% 80% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Jeg undgår alkohol 94% 93% 9 89% 93% Jeg undgår tobaksrøg 90% 94% 94% 90% 93% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 6.3 Uddannelsesmæssige forskelle Ligeledes er der forskel på, i hvor høj grad de syv råd efterleves i nogen eller i høj grad alt efter, hvilken uddannelsesmæssige baggrund de forskellige kvinder har. Kvinder med en mellemlang videregående uddannelse er dem, som gennemsnitligt efterlever de syv råd i højest grad. Kvinder med en erhvervs- gymnasial uddannelse er de kvinder i Danmark, som i gennemsnit efterlever rådene i mindst grad (70 pct.). I forhold til rådet om tobaksrøg efterlever kvinder med en lang eller mellemlang videregående uddannel- se rådet i signifikant højere grad (95 pct.) end kvinder med en erhvervsfaglig uddannelse (88 pct.). Rådet omkring parfume efterleves i signifikant højere grad af kvinder med almengymnasial, erhvervsfag- lig, kort videregående, mellemlang videregående, og lang videregående uddannelser, end kvinder med en erhvervsgymnasial uddannelse. Kvinder med en lang videregående uddannelse efterlever rådet om at købe miljømærkede produkter i signifikant højere grad end totalen (86 pct.) og i signifikant højere grad end kvinder med en anden ud- dannelsesmæssig baggrund. Når det gælder støvsugning, efterlever kvinder med en almengymnasial uddannelse dette råd i signifi- kant lavere grad en totalen (68 pct.). 13 Kampagneevaluering Gravid? Kend kemien

14 Figur 12: Alle i målgruppen Der bliver støvsuget og støvet af mindst én gang om ugen i mit hjem Jeg/min samlever køber primært miljømærkede produkter, fx med mærket Svanen, Blomsten osv. Jeg luqer grundigt ud to gange om dagen Jeg tager medicin (herunder også smertesnllende medicin) og kosrlskud eqer aqale med læge Jeg undgår parfume Jeg undgår alkohol Jeg undgår tobaksrøg Lang videregående uddannelse 5 år eller mere/ Forskeruddannelse (f.eks. PHD) 73% 86% 75% 67% 76% 94% 95% Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år 66% 81% 80% 79% 81% 94% 95% Kort videregående uddannelse under 3 år 63% 75% 76% 75% 8 89% 9 Erhvervsfaglig uddannelse 8 76% 77% 70% 76% 95% 88% Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX) 6 68% 54% 46% 81% 86% 9 Almengymnasial uddannelse (studentereksamen/hf) 68% 78% 79% 58% 75% 90% 91% Grund- /folkeskole % 9 85% 81% 14

15 7 MÅLGRUPPENS VURDERING AF KAMPAGNEN Næsten alle respondenter (95 pct.) synes, at budskabet i kampagnen er relevant for dem. Kun 3 pct. me- ner ikke kampagnens budskab er relevant. Synes du, at budskabet i kampagnen er relevant for dig? Figur 13: Respondenter, som har hørt om eller set kampagnen Nej, det er ikke relevant 3% Ved ikke Ja, lidt relevant 36% Ja, meget relevant 59% 8 KONKLUSION Effektmålingen viser, at kampagnen har haft en stor gennemslagskraft i målgruppen. 25 pct. af respon- denterne husker at have set kampagnen; og det endda på trods af, at målingen er gennemført 5 måne- der efter kampagnens hovedindsats. Bannere på internettet og sociale medier samt folderen har været de mest effektive medier til at sprede kampagnens budskab. Kampagnen har alt i alt haft en positiv effekt på målgruppen. 86 pct. af dem, som har hørt om eller set kampagnen, mener, at kampagnen har lært dem noget nyt om, hvordan de kan undgå kemiske stoffer før eller under en graviditet. Kun 9 pct. svarer, at kampagnens budskab slet ikke har været relevant for dem. Ser man på, hvorvidt kampagnen har haft indflydelse på deres adfærd inden for de områder, kam- pagnens råd vedrører, er der ikke ændringer at spore. Det skal her haves in mente, at der er tale om en målgruppe, der i forvejen kan forventes at have et højt vidensniveau, samt at målgruppen også inden kampagnen havde tendens til at undgå kemiske stoffer. På trods af et højt vidensniveau i målgruppen er der forskel på, i hvor høj grad rådene efterleves alt efter geografisk placering og uddannelsesniveau blandt kvinderne. Der er også signifikante forskelle at spore i forhold til alder. En mulighed for at skabe effekt fremover vil således være at målrette fremtidige kam- pagner til kvinder alt efter deres geografiske placering, alder og uddannelsesniveau. Eksempelvis mod kvinderne med en erhvervsgymnasial uddannelse, eftersom de ifølge undersøgelsen er de kvinder i Danmark, som i gennemsnit efterlever rådene i lavest grad (70 pct.). Dertil vil det være relevant at fokusere på nogle af de syv råd fremfor andre. De råd, som efterleves i højest grad blandt de danske kvinder i målgruppen, er rådene om at undgå tobaksrøg og alkohol. Fremti- dige kampagner kan således med fordel fokusere på de andre råd, som ikke efterleves i samme grad som de to førnævnte. 15 Kampagneevaluering Gravid? Kend kemien

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Miljøstyrelsen. Evaluering af kampagnen grunde til bedre kemi. Maj 2010

Miljøstyrelsen. Evaluering af kampagnen grunde til bedre kemi. Maj 2010 Miljøstyrelsen Evaluering af kampagnen 65.000 grunde til bedre kemi Maj 2010 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Konklusioner 4 1.2 Målopfyldelse 4 1.3 Formulering af læresætninger 5 2. Kampagnen 65.000 grunde

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Adfærdsafdækning (Fase 1) Evidensbaseret kampagne til småbørnsforældre om kemiske stoffer i hjemmet. August 2017 /KL.7 & invirke

Adfærdsafdækning (Fase 1) Evidensbaseret kampagne til småbørnsforældre om kemiske stoffer i hjemmet. August 2017 /KL.7 & invirke Adfærdsafdækning (Fase 1) Evidensbaseret kampagne til småbørnsforældre om kemiske stoffer i hjemmet August 2017 /KL.7 & invirke Opsamling og konklusioner (I) Med en repræsentativ sample af 565 småbørnsforældre

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg?

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg? Økonomisk analyse 6. januar 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg E info@lf.dk W www.lf.dk En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9 10:16 Friday, June 17, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.214 50,3 49,7 1. Mænd 615 99,6 0,4 2. Kvinder 599 0,1 99,9 16-29 år 143 51,0 49,0 30-59 år 679 50,5 49,5 60-74

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Evaluering af kampagnen Kemi i forbrugerprodukter og indeklima. Rikke Fischer-Bogason Orbicon

Evaluering af kampagnen Kemi i forbrugerprodukter og indeklima. Rikke Fischer-Bogason Orbicon Evaluering af kampagnen Kemi i forbrugerprodukter og indeklima Rikke Fischer-Bogason Orbicon Miljøprojekt Nr. 1228 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,8. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,8. 2. 09:57 Saturday, June 18, 2016 1 I alt 1.343 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 680 50,3 2. Kvinde 663 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 144 23,8 2. 30-59 år 758 53,1 3. 60 år eller derover 441 23,1

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

KLARTILSTORKEN.DK 5 GODE RÅD TIL DIG, DER VIL VÆRE GRAVID MED GOD KEMI: FIND FLERE GODE RÅD, TEST DIG SELV, OG LÆS OM KEMI PÅ

KLARTILSTORKEN.DK 5 GODE RÅD TIL DIG, DER VIL VÆRE GRAVID MED GOD KEMI: FIND FLERE GODE RÅD, TEST DIG SELV, OG LÆS OM KEMI PÅ 5 GODE RÅD TIL DIG, DER VIL VÆRE GRAVID MED GOD KEMI: Gå efter produkter med miljømærkerne Svanen og Blomsten, helst uden parfume. Fjern støv en gang om ugen, og luft grundigt ud mindst to gange dagligt.

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,5 0,5. 2. Kvinder 662 0,1 99,9

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,5 0,5. 2. Kvinder 662 0,1 99,9 10:24 Saturday, June 18, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.343 50,3 49,7 1. Mænd 681 99,5 0,5 2. Kvinder 662 0,1 99,9 16-29 år 164 50,9 49,1 30-59 år 742 50,4 49,6

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere