1.0. Indledning Problemformulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0. Indledning. 2.0. Problemformulering"

Transkript

1 1.0. Indledning Fokus i synopsen er helhedsvurderinger (jf. bilag 1) og frafald. Vi fornemmer, at der i stigende grad foretages helhedsvurderinger, og frafaldet stiger på skolen. Hvad vi ikke ved så meget om, er årsagerne til dette. Vi vil afdække, hvilke årsager, der angives til helhedsvurderingerne og frafald. Herefter vil vi komme med forslag til målrettede tiltag. Skolens fællesbestyrelse har fokus på frafald. Tiltag iværksat. Endelig må nævnes, at det er politikernes ønske, at danskerne generelt skal opkvalificeres og uddannes. Det har mærkbart øget presset på uddannelsen sådan at forstå, at vi løfter meget i forhold til den lavest uddannede gruppe. Seneste lovmæssige tiltag er at mindske optagelseskravene i forhold til gruppen med anden etnisk baggrund Problemformulering Vi vil belyse og analysere helhedsvurderinger og frafald i praktikuddannelsen på hjælperniveauet på Social- og sundhedsskolen i Skive Metode Vi har valgt at kaste lys over problemformuleringen ved hjælp af en mindre kvantitativ undersøgelse (Bjørndal). Datamaterialet består af et optag af hjælpere i jan 03 på Skiveafdelingen. Der er tale om 3 hold. Vi har kodet 78 elevmapper udfra en række variable. I mapperne findes ansøgningsskema, ansættelseskontrakt, udtalelser, helhedsvurderinger og anden kommunikation. Softwaren muliggør krydstabulering og datafiltrering. Positive/negative korrelationer mellem variable er ikke i sig selv udtryk for årsager og virkninger. Resultaterne skal fortolkes, hvorfor vi videnskabsteoretisk har valgt en eklektisk vinkel. Vi anvender både en positivistisk og hermeneutisk tilgang. Vi har alle 3 kodet data, men naturligvis opstod der usikkerhed, når vi skulle kode baggrunde for helhedsvurderinger og årsager til frafald. Vi udelukker ikke, at andre kunne have kodet noget af materialet anderledes. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om vi måler det vi ønsker at måle. Om de italesatte baggrunde for helhedsvuderinger og årsager til frafald er valide. Derfor har vi underkastet det en nærmere analyse. Omvendt er der en række variable, hvor der er stor reliabilitet og validitet (Hellevik) som f.eks. køn, alder etc. Mange variable er ikke uafhængige af hinanden. Undersøgelsen er repræsentativ fordi vi har kodet hele populationen. Der kan være problemer med at generalisere i tid og rum, men det forekommer sandsynligt, at de tre hold tegner et repræsentativt billede. Vi har valgt kun at beskrive tendenser der er markante. Vi har ikke foretaget en nærmere statistisk beskrivelse og analyse af materialet herunder krav til signifikans. Vi har valgt ikke at beskrive tendenser, der bygger på et lille antal personer. F.eks. er der kun to mænd i undersøgelsen Empiri Vi har valgt, at vedlægge en oversigt over datamaterialet i bilag 2. Krydstabuleringer og datafiltreringer er ikke vedlagt. 1

2 Frafald Ud af 78 elever er der 24 elever der stopper uddannelsen, dvs. 31 %. Da 4 elever med helhedsvurderinger er overført til andre hold kan frafaldet stige yderligere. Ikke større frafald for elever som har anden etnisk baggrund. Jo højere uddannelse, jo mindre frafald. Dog ingen frafald for elever med en teknisk skole baggrund. Størst sandsynlighed for frafald med udelukkende folkeskole baggrund. Med undtagelse af karaktergennemsnit 10-13, vokser frafaldet jo højere gennemsnit i folkeskole. Større frafald for gruppen uden erhvervserfaring. Elever over 46 år har markant mindre frafald. Elever med uddannelsesstøtte fra AF (ledige) har mindre frafald. 4/5 af eleverne over 46 år får uddannelsesstøtte. Mindre frafald for elever med grundforløb. Frafald på et af de tre hold er markant mindre. Dette hold haft langt flere helhedsvurderinger. Alle mænd (2) falder fra uddannelsen. 1/4 af frafaldet er resultat af helhedsvurderinger. Det er den væsentligste årsag. Dernæst sygdom og fravær. Der kan godt kan være flere årsager. Frafald sker ikke pga. forkert skolevalg, men af andre årsager som helhedsvurdering, sygdom, orlov, graviditet, skoleflytning. Ud af 13 kommuner er der 2 kommuner, hvor frafaldet er på 2/3. Der er 3 som ikke har frafald. Det er ikke muligt, at sige noget generelt om årsager. Talmaterialet er for lille. Helhedsvurdering Flere med anden etnisk baggrund får helhedsvurdering. Elever med gymnasial baggrund har procentvis flest helhedsvurderinger, tæt fulgt af elever med kun en folkeskole baggrund. Elever med handelsskole adskiller sig ved få helhedsvurderinger. Ingen helhedsvurderinger for elever med teknisk skole, som også har markant mindre relevant erhvervserfaring. Alle elever (2) med et ikke bestået karaktergennemsnit i folkeskolen har fået helhedsvurdering. De gennemfører dog uddannelsen. Herudover synes der ikke at være nogen sammenhæng mellem karaktergennemsnit og helhedsvurdering. Ingen markant sammenhæng mellem helhedsvurdering og relevant erhvervserfaring. Jo ældre elever jo færre helhedsvurderinger. Gruppen over 46 år skiller sig markant positivt ud. Ingen markant sammenhæng mellem helhedsvurdering og uddannelsesstøtte. Elever med grundforløb har markant flere helhedsvurderinger. Grundforløbseleverne er mellem 18 og 25 år. Ingen over 46 år. Flest helhedsvurderinger på hold 3. Holdet der har færrest helhedsvurderinger har markant større frafald. Helhedsvurdering fører til et større antal frafald. I 1 kommune får 1/2 af eleverne (4) helhedsvurdering. Samme kommune har ingen frafald. 4 kommuner har ingen helhedsvurderinger. Baggrunden for helhedsvurderinger er primært faglige problemer. Kommunen, hvor alle eleverne (8) gennemførte uddannelsen, og hvor 1/2 af eleverne fik en helhedsvurdering skiller sig ud i forhold til årsager. Over 1/3 begrundes i adfærdsmæssige årsager. 2

3 Hovedparten af helhedsvurderinger foretages under praktikuddannelsen, ligelig fordelt mellem de to praktikperioder. Faglige problemer er hovedårsagen til helhedsvurdering. Af andre årsager nævnes for meget fravær, personlige problemer, adfærdsmæssige problemer. Sygdom udgør kun en lille del. Af faglige problemer er det især for lavt fagligt niveau og manglende opfyldelse af målene i skemaerne. Af mindre årsager nævnes problemer med koblingen mellem teori og praksis, manglende refleksion, manglende brug af logbog, manglende faglig selvstændighed. Manglende sprogkundskaber ikke spiller nogen væsentlig rolle. I relation til adfærdsmæssige problemer er de hyppigste årsager manglende selvstændighed, magter ikke komplicerede borgere. Efterfulgt af mangler initiativ, stiller ikke spørgsmål, ikke opsøgende, bruger for lang tid, magter ikke at tage flere (nok) opgaver. Manglende kulturel baggrund og Manglende modenhed synes kun at spille en meget lille rolle. Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem alder og helhedsvurdering. De faglige problemer er væsentligste årsag i alle aldersgrupper. Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem alder og adfærdsmæssige problemer. Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem folkeskolens karaktergennemsnit og baggrunden for helhedsvurdering. Karaktergennemsnittet synes ikke at have indflydelse på de faglige problemer Analyse og teori Der findes både struktur- og aktørforklaringer på frafald og helhedsvurderinger. Forklaringerne er ofte sammenflettede. Vi har valgt at lægge vægten på fem forhold: Rekruttering, alder, vurderinger, italesættelse og etnisk baggrund. Rekruttering: Elevoptaget er meget uhomogen. Aldersspredningen er fra 18 til 60. Omkring 12 % har anden etnisk baggrund. Eleverne er ofte ikke uddannelsesvante. Under ½ kommer med erhvervserfaring fra social- og sundhedsområdet. Over 2/3 af de yngste (18-25) har skolens grundforløb. Gruppen der optages (78 elever) er udvalgt blandt ca.140 elever af skolens praktikkoordinator. Den typiske elev er kvinde, har udelukkende folkeskolebaggrund med et gennemsnit på under middel. De få elever der kommer med studentereksamen/hf har et gennemsnit på under middel. Næsten ½ får uddannelsesstøtte. De elever, der optages har generelt en lav økonomisk og kulturel kapital jf. Bourdieu (Broady; Olesen). Derfor er stort frafald forventelig. Det er sandsynligvis elever med begrænsede sprogkoder jf. Bernstein (Damsgaard). Ifølge teorien vil de have svært ved at klare sig i et uddannelsessystem.(damsgaard). Alder: Elever over 46 år har markant mindre frafald og helhedsvurderinger. Det er især denne gruppe som kommer ind på skolen med uddannelsestøtte. Ifølge Illeris er gruppen med uddannelsesstøtte som regel motiveret af ønsket om at få et arbejde (Illeris,108). Det kan medvirke til at forklare, hvorfor frafaldet og antal helhedsvurderinger er mindre for denne gruppe. Ingen elever over 46 år, som får foretaget helhedsvurderinger, begrundes med adfærdsmæssige problemer. Dette kan forklares med baggrund i en række teorier. 3

4 Ældre elever er generelt mere domineret af en lønarbejderlivsform (Illeris,109). Som lønarbejder må man indordne sig og gøre som andre har bestemt indenfor arbejdstiden. Gruppen er autoritetstro, stabil og har en instrumentel holdning til uddannelse (Illeris,110). Ifølge teorien om situeret læring og legitim perifer deltagelse i praksisfællesskab formoder vi, at gruppen over 46 år har kendskab til arbejdsmarkedet, og hvordan man tager ansvar samt deltager i et praksisfællesskab (Lave & Wenger; Nielsen & Kvale). Gruppen over 46 år har langt den største erhvervserfaring indenfor området. I gruppen fra 18 til 26 år er der kun få som har erhvervserfaring. Endelig kan datamaterialet for gruppen over 46 år forstås udfra Erikssons psykologiske udviklingsteori, hvor de midaldrende er blevet etableret, ikke har småbørn og finder tilfredsstillelse i at give andre omsorg (Atkinson et al ). Af aldersgrupperne under 46 år er der ikke markante forskelle i frafald og antal helhedsvurdering. Dog har den yngste gruppe procentvis lidt flere helhedsvurderinger. Vi forventede, at den yngste aldersgruppe ville skille sig markant ud i forhold til frafald og helhedsvurderinger. Det gør sig ikke gældende. Vi kan ikke se tendenser til kulturel frisættelse, postmodernitet og senmodernitet (Illeris,113), som kan forklare frafald og helhedsvurderinger. Vurderinger: Hovedårsagen til helhedsvurdering begrundes i faglige problemer. Her nævnes især lavt fagligt niveau og manglende opfyldelse af mål. Mindre hyppige årsager er manglende kobling mellem teori og praksis, manglende refleksion, manglende brug af logbog og manglende faglig selvstændighed. Faglighed kan defineres på forskellige måder. Vi antager, at der er forskellig opfattelse faglighed. Stort set alle helhedsvurderinger foretages i forbindelse med praktikuddannelsen. Det er her der opstår problemer med eleverne. Eleverne synes at kunne honorere skolens faglige krav. Fagligheden her er skolastisk og bygger på teoretisk viden. I skolen vurderes der primært på det kognitive. Vi antager, at praktikken har en anden opfattelse af faglighed. Nedenfor redegør vi for 4 mulige vinkler på faglighed. De er overlappende, kombineres og er ikke fyldestgørende for kompleksiteten bag vurderingerne. Vurderingerne kan bygge på Blooms taksonomier (Laursen; Ralking), som er udbredt indenfor området. Ved manglende faglighed vurderes på det kognitive, det psykomotoriske samt det affektive område. Beskrivelserne i helhedsvurderingerne synes at læne sig op af Blooms taksonomier. Ofte nævnes manglende kobling mellem teori og praksis, manglende måleopfyldelse og manglende selvstændighed. En anden opfattelse af faglighed bygger på Dreyfus & Dreyfus s distinktioner omkring færdighedsniveauer (Dreyfus & Dreyfus). I praktikken er niveauerne let omskrevet, og anvendes i detaljerede vurderingsskemaer. I helhedsvurderingerne refereres ofte til, at elevens er på begynderniveau, hvor de burde være på rutineret og/eller avanceret. Af helhedsvurderingerne fremgår det, at eleverne mangler selvstædighed i opgaveløsningen. En tredje opfattelse af faglighed bygger på elevens evne til at tage ansvar, løse opgaver og deltage i praksisfællesskabet (Lave & Wenger; Nielsen & Kvale). Af helhedsvurderingerne fremgår det, at eleven ikke magter at samarbejde med personale, magter ikke komplicerede borgere og magter ikke flere opgaver, at de bruger for langt tid og de mangler initiativ. 4

5 For det fjerde vurderes elevens evne til refleksion (Schön). Det fremgår at eleverne har en manglende evne til refleksion og manglende brug af logbog. De forskellige opfattelser af faglighed kan forklare, hvorfor elever med gode karakterer fra folkeskolen og/eller studentereksamen også får helhedsvurderinger og falder fra. Det kan ligeledes forklare, hvorfor elever, der kommer med et gennemsnit på under 6 i folkeskolen går igennem. Dog skal nævnes, at skolen iværksætter særlige tiltag f.eks. lektiehjælp og specialpædagogisk bistand. Italesættelse Vi kan ikke konstatere, at der sker en sortering af elever ud fra klassemæssige tilhørsforhold jf. Bernstein (Damsgaard). Vi kan konstatere magtrelationer implicit i helhedsvurderingerne (Damsgaard). Der synes at være et begrænset antal legitime årsager til helhedsvurderinger. Vi fornemmer, at der er flere ikke nævnte, og ikke legitime årsager til problemer i praktikken. Uden empirisk belæg kan vi nævne dårlig kemi mellem vejleder og elev, mindre kvalificerede vejledere, arbejdsmiljømæssige problemer, personlige problemer både hos vejleder og elev etc. Det kan undre os, at der er stor forskel på frafalds- og helhedsvurderingsfrekvensen i kommunerne. Etnisk baggrund Vi havde forventet, at elever med anden etnisk baggrund ville have større frafald end tilfældet er. Forklaringen kan være, at disse elever typisk kommer med en baggrund, hvor de har fulgt et specielt tilrettelagt grundforløb. Herunder et praktikforløb med mentorer, der specifikt har meldt sig til opgaven. De vil fungere som rollemodeller, og medvirke til at inddrage eleverne i praksisfællesskaberne (Lave & Wenger; Nielsen & Kvale). Vi fornemmer, at der fra skolen og praktikkens side forventes mindre af disse elever Konklusion og perspektivering Vi kan konkludere, at vi har belyst og analyseret helhedsvurderinger og frafald i praktikuddannelsen på hjælperniveauet på Social- og sundhedsskolen i Skive. Politisk, skolemæssigt og administrativt kan frafald være et problem, men set udfra den enkelte elev behøver det ikke at være negativt. Årsagen kan være andet uddannelsesvalg eller job. Helhedsvurderinger er nødvendigvis ikke noget negativt. Det kan være medvirkende til at mindske frafald og bevidstgøre eleverne om deres standpunkt, så de tager deres uddannelse op til revision. Vi foreslår følgende tiltag: at der rekrutteres elever med erhvervserfaring og/eller grundforløb. Det er ikke et problem, at rekruttere elever, der er ledige, har en anden etnisk baggrund eller folkeskole som højeste skolebaggrund med karakterer under middel. at fokusere på optagelsesproceduren på skolen og udvikle nye procedurer. at igangsætte et større analysearbejde omkring elevernes rekruttering, helhedsvurdering og frafald. at videreudvikle uddannelsen og kvalificeringen af praktikvejleder. at igangsætte et analysearbejde omkring rekruttering, helhedsvurdering og frafald. Herudover udvikling af bedre statistik. 5

6 Litteratur Atkinson et al.(1993): Introduction to Psychology, Eleventh Edition, Harcourt, Brace, Jovanovich, pp Uddraget er medtaget for at beskrive Eriksons udviklingspsykologi. Bjørndal, Cato, R. P. (2003): Det vurderende øje, forlaget Klim. Er medtaget for at belyse forskellen på kvalitativ og kvantitativ metode. Broady, Donald (1998): Kapitalbegrebet som uddannelsessociologisk værktøj pp i Bjerg, Jens (red.)(1998): Pædagogik en grundbog til et fag, Hans Reitzels Forlag. Artiklen er valgt fordi den beskriver Bourdieus kapitalbegreb. Damsgaard, Bjørn et al. (1976): Basil Bernsteins kodeteori. Christian Ejlers forlag pp Uddraget af bogen er medtaget fordi den beskriver Bernsteins kodeteorier og tanker omkring det klassedelte samfund. Dreyfus, Hubert; Dreyfus, Stuart; (1991): Intuitiv ekspertise. Den bristende drøm om tænkende maskiner. Nysyn, Munksgaard. Bogen anvendes til at illustrere, hvordan eleverne vurderes fagligt. Hellevik, Ottar (1983): Forskningsmetode i sociologi og statsvidenskab, Universitetsforlaget, Oslo. Bogen anvendes til at beskrive reliabilitet og validitet Illeris, Knud (2003): Voksenuddannelse og voksenlæring, Roskilde Universitetsforlag pp Uddraget beskriver hvordan forskellige voksne lærer forskelligt. Laursen, Per Fibæk (2000): Skolen uden tabere Bloom revurderet pp , Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Artiklen er medtaget, fordi taksonomierne anvendes i forbindelse med vurderingerne af eleverne. Lave, Jean & Wenger, Etienne (2003): Situeret Læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag pp Uddraget af bogen er medtaget fordi det beskriver legitim perifer deltagelse og praksisfællesskab. Nielsen, Klaus & Kvale, Steinar (2003): Vandringer i praktikkens læringslandskab pp i Nielsen, Klaus & Kvale, Steinar (2003): Praktikkens læringslandskab at lære gennem arbejde, Akademisk Forlag. Kapitlet er medtaget fordi det beskrive en opfattelse af faglighed og læring med udgangspunkt i Lave og Wenger. Olesen, Søren, Gytz (2000): Pierre Bourdieu pp i Olesen, Søren Gytz et al. (2000): Pædagogik i sociologisk perspektiv, Forlaget PUC. Artiklen er valgt fordi den beskriver Bourdieus kapital- og habitusbegreb. Ralking, Hans Chr. Et al. (1992): Profession: Lærer, bind 1, Erhvervsskolernes forlag. Kapitel 5 anvendes fordi der er en beskrivelse af Blooms taksonomier. Schön, Donald A (2004): Den reflekterende praktiker Hvordan professionelle tænker, når de arbejder, Klim pp Uddraget anvendes til at belyse refleksion og den reflekterende praktiker. 6

7 Bilag 2: Empiri Data præsentation: januaroptag03skive 78 Respondenter Antal Procent Grafisk illustration 1. TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2. Indtaster? 1. Navn 3. Hold nr? 1. Hold % 2. Hold % 3. Hold % Total: % Gms: 1, Unik kode? 1. Kode: 5. Køn? 1. mand 2 3 % 2. kvinde % Total: % Gms: 1,97 6. Alder? 1. under % % % % eller ældre % Total: % Gms: 3,31 7. Civil stand? 1. single 9 12 % 2. gift % 3. samlever/kæreste % 4. andet % Total: % Gms: 3,01 8. Hjemmeboende børn? 1. Ja % 2. Nej % 3. Ikke oplyst % Total: % Gms: 2,05 9. Etnisk baggrund? 7

8 1. Dansk % 2. Anden etnisk baggrund 9 12 % 3. Ikke oplyst 0 0 % Total: % Gms: 1, Bopælskommune? 1. Bjerringbro 8 10 % 2. Fjends 1 1 % 3. Hanstholm 0 0 % 4. Hvorslev 1 1 % 5. Karup 1 1 % 6. Kjellerup 1 1 % 7. Morsø 1 1 % 8. Møldrup 5 6 % 9. Sallingsund 3 4 % 10. Skive % 11. Spøttrup 5 6 % 12. Sundsøre 3 4 % 13. Sydthy 0 0 % 14. Thisted 0 0 % 15. Tjele 2 3 % 16. Viborg % 17. Aalestrup 5 6 % 18. Anden kommune 1 1 % Total: % Gms: 11, Højeste uddannelses baggrund? 1. folkeskole % 2. gymnasiet og HF 6 8 % 3. handelsskole % 4. tekniskskole 8 11 % 5. andet 7 9 % Total: % Gms: 2, Sprogundervisning for fremmedsprogede? 1. Ja 6 8 % 2. Nej % Total: % Gms: 1, FVU-undervisning? 1. Ja 6 8 % 2. Nej % Total: % Gms: 1,92 8

9 14. Erhvervserfaring fra social- og sundhedsområdet? 1. Ja % 2. Nej % Total: % Gms: 1, Folkeskolens karaktergennemsnit? % % % % Total: % Gms: 2, Studentereksamen/HF karaktergennemsnit? % % % % 5. Ikke studentereksamen/hf % Total: % Gms: 4, Gået på grundforløb? 1. Ja % 2. Nej % Total: % Gms: 1, Ansættende myndighed? 1. Bjerringbro 8 10 % 2. Fjends 4 5 % 3. Hanstholm 0 0 % 4. Hvorslev 3 4 % 5. Karup 3 4 % 6. Kjellerup 5 6 % 7. Morsø 0 0 % 8. Møldrup 3 4 % 9. Sallingsund 3 4 % 10. Skive % 11. Spøttrup 5 6 % 12. Sundsøre 3 4 % 13. Sydthy 0 0 % 14. Thisted 0 0 % 15. Tjele 3 4 % 16. Viborg % 17. Aalestrup 4 5 % 9

10 Total: % Gms: 10,1 19. På uddannelsesgodtgørelse (AF)? 1. Ja % 2. Nej % Total: % Gms: 1, Helhedsvurdering? 1. Ja % 2. Nej % Total: % Gms: 1, Hvornår helhedsvurdering? skoleperiode 0 0 % praktikperiode 8 40 % skoleperiode 3 15 % praktikperiode 9 45 % skoleperiode 0 0 % Total: % Gms: 3, Baggrund for helhedsvurdering? 1. For meget fravær 6 16 % 2. Sygdom 2 5 % 3. Faglige problemer % 4. Personlige problemer 7 19 % 5. Adfærdsmæssige problemer 6 16 % 6. Andet 0 0 % Total: % Gms: 3, Faglige problemer? 1. Problemer med koblingen teori og praksis 8 14 % 2. For lavt fagligt niveau % 3. Bruger ikke logbogen 5 8 % 4. Manglende refleksion 7 12 % 5. Opfylder ikke målene - skema % 6. Manglende sprogkundskaber 1 2 % 7. Stavning 0 0 % 8. Manglende selvstændighed 6 10 % 9. Andet 3 5 % Total: % Gms: 3, Adfærdsmæssige problemer? 1. Mangler initiativ 5 11 % 2. Mangler selvstændighed 7 15 % 3. Stiller ikke spørgsmål 5 11 % 10

11 4. Ikke opsøgende 5 11 % 5. Manglende samarbejde med personale 3 6 % 6. Magter ikke komplicerede borgere 7 15 % 7. Bruger for lang tid 5 11 % 8. Magter ikke at tage flere (nok) opgaver 5 11 % 9. Manglende modenhed 3 6 % 10. Problemer forbundet med anden kulturel baggrund 1 2 % 11. Andet 1 2 % Total: % Gms: 4, Resultat af helhedsvurderingen? 1. Videre på eget hold 7 35 % 2. Overflyttet til senere hold 4 20 % 3. Stoppet 9 45 % Total: % Gms: 2,1 26. Frafald? 1. Ja % 2. Nej % Total: % Gms: 1, Årsag til frafald? 1. Fravær 4 14 % 2. Sygdom 6 21 % 3. Orlov 1 4 % 4. Skoleflyt 1 4 % 5. Graviditet 2 7 % 6. Fortrudt uddannelsesvalg 2 7 % 7. Ændrede økonomiske forhold 1 4 % 8. Ændrede sociale forhold 2 7 % 9. Resultat af helhedsvurdering 7 25 % 10. Ingen angiven årsag 1 4 % 11. Andet 1 4 % Total: % Gms: 5,43 11

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSHÆLPER (TRIN 1) 2: Personlige data *Navn: 3: Uddannelsesstart

1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSHÆLPER (TRIN 1) 2: Personlige data *Navn: 3: Uddannelsesstart Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSHÆLPER (TRIN 1) 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger?

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse 1: Personlige data Navn: Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger?

Læs mere

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir Brugervejledning for praktikvejleder Du kan som vejleder anvende modellen og støttespørgsmålene som afsæt for din vejledningssamtale nogle gange i løbet af praktikken.

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse Personlige data Navn Personnummer Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Adresse Du skal vedlægge dokumentation

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination

Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination Slagelse, 28. april 2009 Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination Torben Tranæs Dagsorden Hvorfor denne undersøgelse? Diskrimination er ikke blot

Læs mere

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 1. Nuværende optagelsesprocedure I 2002 startede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter forudgående aftale

Læs mere

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016 Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com 19. maj 2016 Afhandlingens bærende forskningsspørgsmål Hvad anses for passende elevattituder på henholdsvis frisør-, mekaniker- og bygningsmaleruddannelserne,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Vision for skole-praktiksamarbejdet At udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder for eleven

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker Et pædagogisk redskab til vurdering af social- og sundhedselevers udvikling af kompetencer i skole- og praktikuddannelse på Randers Social- og sundhedsskole og i samarbejdende praktikker SOSU- Randers

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Læring, metakognition & metamotivation

Læring, metakognition & metamotivation Læring, metakognition & metamotivation Fag: Psykologi Skriftligt oplæg til eksamen Vejleder: Dorte Grene Udarbejde af: Christian Worm 230930 Morten Nydal 230921 Frederiksberg Seminarium 2005 Indledning

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

Hvad virker i erhvervsuddannelserne?

Hvad virker i erhvervsuddannelserne? Hvad virker i erhvervsuddannelserne? Konference: Ny Viden om Erhvervsuddannelserne 1. og 2. marts 2016 Docent Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet FoU-miljøet på Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel?

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Litteratur til i dag: Jensen(2014). Det personlige i det professionelle, side 265-280 Dato: 30.9.2014 ! Snak med din sidemand

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Uddannelsesstart: 27. juli 2015 Ansøgningsfrist: 30. april 2015 Uddannelsesstarten er flyttet frem til 27. juli 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet,

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelsen. Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i MERITlæreruddannelsen

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i MERITlæreruddannelsen Vejledning til professionsprojekt Praktik i MERITlæreruddannelsen 2012/2013 Praktikken og professionsprojektet 4 Hvorfor skal du arbejde med et professionsprojekt? 4 Bedømmelse 4 Hvad indgår i professionsprojektet?

Læs mere

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE Uddannelsesparathedsvurdering? Alle elever i 8. klasse vil blive vurderet ud fra tre parametre: Personlige Sociale Faglige forudsætninger Det

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Er pædagoger inkluderet i skolen?

Er pædagoger inkluderet i skolen? Er pædagoger inkluderet i skolen? Nadia Hvirgeltoft Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen omhandler pædagogers inklusion i skolens

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere