Studiekredsarbejdet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekredsarbejdet 2011"

Transkript

1 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011

2 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil Organisatin Demkrati Fagfreningens rlle i frhld til ledelsen Fremtidigt fkus... 6 Kmmunikatin Freningen g tillidsrepræsentanten Nyheder g nyhedsbreve Hjemmesider g sciale medier DANSK POLITI Lmmebg g ny teknlgi... 9 Uddannelse Unges engagement Brugen af kntingentkrner Knklusin Bilag: Plitikredsenes resumeer

3 Indledning Årets emne fr studiekredsene var Din plitifrening i I fællesskab skulle medlemmerne af Plitifrbundet kmme med frslag g kmmentarer til, hvrdan fagfreningen skal se ud i Hensigten var at finde ud af, hvrdan det faglige arbejde bliver fremtidssikret, g hvrdan gd fagfreningsledelse ser ud i medlemmernes ptik. I frbindelse med studiekredsene har medlemmerne på frskellig vis diskuteret emnet, g på den baggrund har hver plitikreds indsendt et resumé. De er sammenskrevet i denne rapprt. Det enkelte medlems tanker g rd har været gennem mange filtre på vejen. Der har været gruppediskussiner, fremlæggelser g psamlinger. Denne sammenskrivning er en essens af de indsendte resuméer, g i sagens natur ptræder derfr langt fra alle frslag g kmmentarer på disse sider. Læseren kan naturligvis være mere eller mindre enig i pinterne fra resuméerne. Det er tilstræbt at frmidle pinterne bjektivt, da de udtrykker et eller flere medlemmers hldninger. Sammenskrivningens natur gør ligeledes, at der vil ptræde mdstridende pfattelser i rapprten. De indsendte resuméer er meget frskellige. Ngle er lange, andre krte. Ngle har knkrete frslag, andre viderebringer generelle vervejelser. De frskellige resuméer er frsøgt afvejet, så alles pinter bliver ngenlunde tilgdeset. I mange resuméer er det uklart, m de enkelte debatter har handlet m den lkale frening eller Plitifrbundet sm helhed, så her bliver fællesbetegnelsen fagfreningen anvendt. Grundet det brede emneplæg har de samlende verskrifter fr de frskellige frslag g hldninger været meget frskellige. Fr at lette verskueligheden er de frsøgt samlet under verrdnede temaer, sm det ses i indhldsfrtegnelsen. De enkelte resuméer fra freningerne er vedhæftet rapprten sm bilag i en samlet PDF. Tillidsrepræsentanten vil herefter benævnes TR. Der bliver henvist til resuméer i stedet fr kredse, medlemmer eller klleger, da resuméerne ikke nødvendigvis dækker hldningen hs et flertal af medlemmerne i en kreds. På den anden side kan det heller ikke udelukkes. Denne rapprt er skrevet af Maria Vibe Lynge Callesen, sm er tilknyttet infrmatinsafdelingen i frbundet. Materialet er sammenskrevet uden indblanding fra faglige sekretærer, plitikere eller andre interesser. 3

4 De vigtigste pinter - Individualisering i samfundet udfrdrer sammenhldet g dermed fagfreningen. - Flere ekspert-kmpetencer skal ind i frbundet. - Fagfreningen skal fkusere mere på arbejdsmiljø g persnalepleje. - Fagfreningen skal fasthlde fkus på arbejdstidsregler, løn g pensin. - Fagfreningens repræsentanter skal i højere grad møde medlemmerne ansigt til ansigt. - Flere krte nyheder g statuspdateringer fra både lkale freninger g frbund. - Der er bred interesse fr brugen af ny teknlgi til eksempelvis mbiltelefner, når fagfreningen kmmunikerer. - Flere påpeger et behv fr pkvalificering af TR. - Fagfreningen skal intrduceres bedre fr de unge allerede på Plitisklen. - Det er primært freningernes pgave at tage fat i de unge. 4

5 Fagfreningens prfil Den vksende individualisering blandt danskerne udfrdrer fagfreningen. Lkalløn g persnlige tillæg bliver tilpasset den enkelte, g samtidig er der stadigt flere individuelle ønsker til arbejdsliv g fritid. Et resumé frtæller, at man plever, at mange først tænker på sig selv g dernæst på fællesskabet. Der er dg gså frslag til at styrke fællesskabet. Et resumé fremhæver vigtigheden af, at kllegerne står sammen, g at deres hldninger bliver viderefrmidlede gennem fagfreningen. Sciale arrangementer bliver gså brugt sm et eksempel på en måde at styrke sammenhldet på. Flere resuméer giver udtryk fr en pfattelse af, at fagfreningen har mistet indflydelse siden refrmen. Et resumé nævner, at man tidligere kunne nedlægge vet ver fr ledelsens tiltag, hvrimd det i dag bliver affejet med frklaringen: Det er plitisk bestemt. Et andet resumé stiller spørgsmålstegn ved, m fagfreningen verhvedet har indflydelse på en stadig mere individuel løn g lkale rådighedsbeløb m 10 år. Derfr skal fkus skifte til fritid, sundhed g interessefreninger. De fleste resuméer skriver, at Plitifrbundet skal pkvalificere g prfessinalisere sig ved at bruge flere ekspertkmpetencer. Flere fremhæver særligt frhandlings- g beregningssituatiner, sm et vigtigt mråde at hente andre kmpetencer ind på. Et resumé mener, at sekretariatet skal udvides. Et andet skriver eksplicit, at frbundet skal ansætte persner, der ikke er plitiere. Flere resuméer mener, at frbundet yder en gd individuel hjælp g service, g at det var psitivt, at frbundet var inde ver arbejdstidsreglerne, men samtidig bliver det påpeget, at fagfreningen ikke gjrde det gdt nk i frbindelse med refrmen. Mange resuméer har plistet rd g udtryk, sm man gerne ser kendetegne fagfreningen fremver. De er i upririteret rækkefølge: Inspirerende, infrmativ g initiativrig, udvisende gensidig respekt, gå i dialg, sikre klare spilleregler, snu, smart, stålsat, øknmisk ansvarlig, fremsynet, mgængelig, realistisk, empatisk, nytænkende, initiativtagende, nærværende, gennemslagskraftig, energisk, nede på jrden, synlig, tydelig m det, der betyder nget fr det daglige arbejde, kynisk g kantet ver fr ledelsen, i ppsitin, gå ind i kampen, lyal, vvet g venlig ver fr kllegerne, kld attitude under frhandlinger, sbert fremme i skene i den plitiske debat. - Organisatin Andre hldninger g frslag til fagfreningen, sm kmmer frem i resuméerne, er et frslag m åremålsansættelse på frmandspsten, dg uden nærmere begrundelse. T resuméer mener, at fagfreningen fremstår grumset, når både chargerede g uchargerede er sammen, g at alle ledere skal ind i Lederfreningen. Det bliver gså kritiseret, at Hvedbestyrelsen hverken afspejler plitistyrkens kønseller aldersfrdeling. Et resumé pfrdrer til, at fagfreningen husker de tjenestemandsansatte, der ikke er plitiflk sm eksempelvis HK ere. Et andet resumé mener derimd, at frbundet bliver fr bredt, når det gså skal varetage administrative medarbejderes interesser. 5

6 - Demkrati Fire resuméer ønsker mere nærdemkrati g flere direkte valg. Et af resuméerne freslår, at man helt afskaffer de delegerede, så medlemmerne stemmer direkte. Et andet ønsker direkte valg til Hvedbestyrelsen g flere urafstemninger. Et tredje ønsker mere indflydelse på frmandsvalget g generelt på beslutningsprcesserne. - Fagfreningens rlle i frhld til ledelsen Resuméerne fra studiekredsarbejdet har mange frskellige pfattelser af g hldninger til de lkale freninger. Det må anses fr at være frventeligt, da der naturligt er frskel på de enkelte freninger, g frdi de enkelte resuméer sandsynligvis tager udgangspunkt i plevelsen af netp den lkale frening. Et resume fremhæver, at freningen i højere grad skal bruges sm mellemled mellem medlem g ledelse, frdi man i fællesskab står stærkere. Atter andre resumeer mener, at den enkelte skal gå direkte til ledelsen g først inddrage freningen, hvis der pstår prblemer. Freningen skal på den måde fungere sm et sikkerhedsnet, der garanterer, at medlemmet bliver behandlet efter reglerne. Et andet resumé fremhæver, at freningen er gd at bruge til kritik, frdi den enkelte ikke altid tør stå frem. Samme mener, at freningen har til pgave at tale imd ledelsens psitive billede. Et resumé knstaterer, at man primært henvender sig til sin lkale frening med faglige spørgsmål. Et andet resumé mener, at lkale klubber er gde, frdi mere bliver pfanget. Et resumé mener, at freningen skal stille flere krav, tage mere afstand g være mere ffensiv. Et andet siger, at freningen skal være synlig, debatskabende, dialgsøgende pad g ned, snu, smart, stålsat, varm g venlig g fkusere på sammenhld, krpsånd, fællesskab g arbejdsglæde. Et resumé vurderer, at tppen i frbundet er mest på frkant, mens den lkale frening mest sidder bag cmputeren. Et andet resumé mener, at fagfreningen har en gd balance mellem at stå i frnt g sidde bag cmputeren. Et resumé påpeger, at kllegerne skal være bedre til at stå sammen, fr ellers trr ledelsen hele tiden, at den går. Der er langt til frbundet, så det er gdt med en lkal frening. Freningen skal dg være mere med i, hvad der fregår. Et resumé mener, at freningen er fr sløv til at reagere på prblemstillinger. Ngle resuméer mener, at freningen g ledelsen er alt fr fedtede ind i hinanden, g at det gør freningen usynlig g ufleksibel. Et resumé mener, at det hele kan lugte af ledelsesbeslutninger. Et andet resumé giver udtryk fr, at der er delte meninger m, hvrvidt freningen g ledelsen er fr tætte på hinanden. Et resumé freslår, at frbundet primært skal være det skarpe g kantede, mens den lkale frening skal være mere venlig fr at sikre det daglige samarbejde. Frbundet skal tage de landsdækkende pgaver, g freningerne de lkale. Et resumé mener, at freningen skal være vagthund g sikre en retfærdig g gennemsigtig frdeling af lkallønnen. - Fremtidigt fkus Resuméerne fra årets studiekredsarbejde kmmer med en række frslag til, hvad Plitifrbundet skal beskæftige sig med frem md Fælles fr mange af idéerne er et ønske m større fkus på arbejdsmiljø g persnalepleje. 6

7 Et resumé påpeger, at en ældre plitistyrke bør afføde et større fkus på senirtiltag. Et andet at fagfreningen kunne gøre eksempelvis sygdmssager til en mærkesag. I frskellige resuméer bliver det pridset, at fagfreningens vigtigste prdukter er advkatbistand, frsikringer, studiekredse g muligheden fr tjenestemands-lån. I mange resuméerne er man enige m, at der frtsat skal fkuseres på arbejdstidsregler, løn g pensin. Arbejdstidsreglerne skal verhldes, g man skal kæmpe fr bedre løn g pensinsrdninger. Derudver vil flere gerne have mere fkus på persnalepleje i frm af (i upririteret rækkefølge): pc/mbilrdning, arbejdsgiverfinansieret sygefrsikring, flere fridage til ældre, mere fkus på belastende tjeneste sm eksempelvis trehldsskift, bedre tilknytning til arbejdsmarkedet under sygdm, bedre retningslinjer i frhld til syge børn på eftermiddags- g nattevagter, tilskud til børnepasning uden fr institutinstimer, flere arrangementer fr børn g familier, trivsel, persnaleplitik, idræt, fitness, sund levevis g sciale arrangementer. Et resumé freslår gså, at fagfreningen kmmer mere på banen med alternative frslag til sikre plitiets øknmi. Et andet resumé freslår, at plitiet generelt kan spare penge ved at købe mindre biler eller i flere tilfælde lade medarbejderen bruge egen bil. 7

8 Kmmunikatin Overrdnet ønsker mange, at fagfreningen i højere grad kmmer til medlemmerne. Begrebet synlighed ptræder flere gange i resuméerne, g det bliver kblet med et ønske m mere persnlig tilstedeværelse g mdtagelsen af flere krte nyheder. Et resumé understreger vigtigheden af, at der er flere fælles hldninger g mål indadtil g udadtil. Ønsket er, at frbundet skal samle g krdinere meningerne g viderefrmidle dem sm et fælles budskab. Et andet resumé mener, at fagfreningen skal markere sig mere selvstændigt i stedet fr at gøre fælles frnt med eksempelvis fængselsfunktinærer g sygeplejersker. Et resumé efterlyser flere kampagner med humr g nytænkning, men mener samtidig, at der skal vises øknmisk tilbagehldenhed i frhld til samme. - Freningen g tillidsrepræsentanten Mange resuméer giver udtryk fr et ønske m, at TR i højere grad skal være i persnlig kntakt med nye g gamle medlemmer. Det er ikke nk, at vedkmmende står til rådighed. TR skal gså være praktiv g deltage i eksempelvis persnalemøder g besøge lkalstatinerne. Et resumé freslår, at freningen eksempelvis arrangerer rienterings- g dialgmøder, hvr gså frbundstppen deltager. Det bliver gså freslået, at møderne er krte g med mulighed fr spørgsmål. Et resumé freslår fyraftensmøder sm en mulig frm. Et andet resumé pfrdrer kllegerne til at huske at møde p til de faglige møder, sm bliver afhldt. Det bliver freslået, at freningen møder p i frbindelse med receptiner, afskedigelser g mærkedage. Der bliver gså freslået en lkal temadag fr PGII-elever, sm først bliver afhldt efter 14 dage, da der er i frvejen er mange infrmatiner de første uger. Det bliver gså freslået at arrangere en årlig infaften fr nyansatte g andre interesserede m freningen. Et resumé freslår desuden, at freningen inviterer til flere sciale arrangementer. Freningerne skal frtælle mere m strategier, planer g resultater g andre relevante infrmatiner. Et resumé vil gerne have mere åbenhed m ansættelser, bytninger g kredsskifte. Andre frslag til freningerne er, at man kunne synliggøre resultater ved at sætte frenings-mærkater på ting, sm freningen har indkøbt. Man kunne lave en ftplanche på det lkale kntr, sm viser freningspbygningen. Et resume efterspørger ansigt på bestyrelsesmedlemmerne g hvilke pgaver, de hver især varetager. Man kunne gså lave en flder til medlemmerne m freningen. - Nyheder g nyhedsbreve Flere resuméer giver udtryk fr, at de lkale freninger gerne må udsende (flere) nyhedsbreve/krte e- mails/lkale Krt & Gdt/krte statuspdateringer. Der er behv fr flere tilbagemeldinger g plysninger m, hvad der sker, hvad status er på eventuelle frhandlinger, g hvad der ellers sker. Ngle resuméer siger, at der ikke må kmme fr mange s ud, da det så bliver pfattet sm spam g dermed ikke bliver læst. 8

9 Flere mener gså, at frbundet skal være bedre til at frmidle resultater fra frbundet g give flere statusmeldinger. Man vil gerne vide, hvad det er realistisk at frvente ved frhandlinger. Et resumé giver gså udtryk fr interesse fr, hvad et frlig kster frbundet i arbejdstimer, g hvad der dermed må nedpririteres. Flere giver udtryk fr, at man ønsker, at uenigheder mellem mødedeltagerne i højere grad fremgår af referater. Et resumé fremhæver, at fagfreningsarbejdet skal gøres mere vedkmmende i hverdagen, g at regler g aftaler gøres nemmere at frstå. - Hjemmesider g sciale medier De fleste resuméer frhlder sig primært til freningernes hjemmesider, sm flere ønsker at frbedre. Der er frslag m at prette afstemningsmduler, hvr kllegerne kan give udtryk fr deres hldning til eksempelvis frhandlingsemner. Der skal være mulighed fr blgs g indlæg, g hjemmesiderne skal kbles med POLNET. Ngle mener, at frbund g freninger skal være til stede på sciale medier, mens andre er uenige. Hvedparten ser dg ud til at ønske, at frbundet g freningerne er til stede i de sciale medier. I resuméerne bliver der dg ikke argumenteret fr de t frskellige standpunkter. Flere mener ikke, at frbundets hjemmesider er gde nk. De skal være mere aktive g pdaterede g med flere muligheder fr at dwnlade. Det er dg ikke tydeligt, m det drejer sig m eller begge. Et resumé ønsker mere infrmatin m, hvad aktuelle spørgsmål betyder fr det enkelte medlem g flere FAQ. Et resumé savner frbundets gamle debatside, et andet siger, at hjemmesidens debat skal være mere åben i frhld til eksempelvis tjenestesager, g at der tilsyneladende er sket censurering fra frbundets side. Et tredje mener, at mange artikler er ligegyldige. Flere mener, at der skal gøres mere reklame fr hjemmesiden, eksempelvis ved at kble den til POLNET eller lægge verskrifterne på POLNET. Alternativt kan de sendes direkte ud til medlemmerne. Mange går ikke selv ind på hjemmesiden. Et resumé mener, at det bør være muligt at få medarbejderne i frbundets persnlige adresser, så de kan kntaktes direkte med eksempelvis frtrlige plysninger. - DANSK POLITI Flere resuméer giver udtryk fr tilfredshed med DANSK POLITI. Et resumé nævner specifikt, at man er glad fr at kunne læse det hjemme, mens ngle stykker freslår, at man gør bladet elektrnisk. Enkelte giver sm begrundelse, at man på den måde vil spare en del penge. Et resumé giver udtryk fr, at bladet kmmer fr tit. T resuméer udtrykker tilfredshed med frmandens ledere i DANSK POLITI, g et ønsker ham mere i medierne. Pressen skal bruges mere taktisk, g der skal være flere bastante udmeldinger her. Et resumé synes, at der er fr str afstand fra lederne g til den daglige ageren. Et andet resumé understreger vigtigheden af at være fuldstændig ærlig i pressen, når plitiledelsen, ifølge resumeet, ikke er det. - Lmmebg g ny teknlgi Flere resuméer mener, at lmmebgen er frældet g ikke bliver brugt i samme grad. Enkelte resuméer siger dg specifikt, at man er glad fr den. Et resumé frtæller, at de ældre er glade fr den, mens de yngre 9

10 hellere vil have en applikatin til mbiltelefnen. Ngle resuméer frslår, at man pretter et bestillingssystem, så de klleger, der ønsker lmmebgen, kan få den. Ifølge resuméerne er der bred interesse fr ny g mderne teknlgi i frm af eksempelvis applikatiner g andre tjenester til mbiltelefner. Et resumé påpeger, at mange allerede bruger smart phnes, så det er ikke en skræmmende mdernisering at bruge dem sm medie. Et andet resumé siger, at det er nemmere at tiltrække unge ved at bruge ny teknlgi. Et resumé freslår, at det eksempelvis bliver muligt at dwnlade et tjenesteplanlægningsværktøj med udgangspunkt i arbejdstidsreglerne samt infbiblitek med henvisninger til relevante hjemmesider til mbiltelefnen. Et andet freslår, at medlemmerne via deres mbiltelefn får adgang til relevante telefnlister, lvtekster, blgs g så videre. Et tredje siger, at man er tilfreds med lmmebgen, men at man gerne ville have en applikatin, sm kan det samme. Et resumé siger, at man generelt gerne vil have mere elektrnisk kmmunikatin sm rss-feeds g mulighed fr at abnnere på nyheder på g sms i helt krt udgave. 10

11 Uddannelse Flere resuméer giver udtryk fr et ønske m bedre uddannelse af TR. Begrundelsen er flere steder, at TR skal være veluddannede fr at matche ledelsen, g at der derfr er behv fr et kmpetenceløft. Et resumé fremhæver, at TR skal være gdt klædt på til lkallønsfrhandlingerne, da der sandsynligvis kmmer flere af den type frhandlinger. Et andet resumé skriver, at TR ikke altid kan matche ledelsen uddannelsesmæssigt g retrisk, g freslår, at man kunne verveje at få en bisidder ved frhandlinger. Man påpeger, at TR-kurserne ikke er tilstrækkelige. Et resumé mener ligeledes, at TR har brug fr pkvalificering. Man freslår, at frbundet kunne prette en frm fr udrykningshld, sm kunne støtte TR erne i akutte situatiner. 11

12 Unges engagement Mange resuméer er enige m, at fagfreningen skal have bedre fat på de unge allerede på Plitisklen. Et enkelt resumé mener ikke, at manglen på unge er et generelt prblem, g et andet er uenig i, at der er en generatinskløft i plitiet. Ngle resuméer giver udtryk fr, at det er naturligt, at der ikke er den stre faglige interesse de første 3-5 år af arbejdslivet, hvr mange stifter familie. Ngle af frslagene er mere infrmatin på sklen g prettelse af freningsråd på sklen, hvr frbundet møder p g lytter til de unges prblemstillinger g ønsker. Det vil give en frnemmelse af at blive lyttet til g afføde engagement. Det bliver gså freslået, at en faglig sekretær kunne have daglig kntrtid på sklen fr at støtte klassetalsmænd g elevråd. De fleste resuméer giver udtryk fr, at tiltag, der skal engagere unge, herunder PGII ere, hvedsageligt bør ligge i den lkale frening. Flere mener, at freningen skal være mere synlig g psøgende ver fr de unge. Man skal prikke til de unge. Et resumé freslår, at freningen skal være persnligt tilstede, når der kmmer nye klleger g samtidig uddele en lkal velkmstflder m lkale tiltag, kafferdninger, velfærdsfreninger g så videre. Det bliver gså freslået, at der kunne være en fast PGII-talsmand i freningen, g at deltagelse i studiekredsen kunne gøres bligatrisk. Et andet resumé mener, at freningen skal være bedre til at lægge møder på familievenlige tidspunkter, eksempelvis i arbejdstiden. Freningen kan gså gøre sig synlig ved at arrangere halvdagskurser, temadage, fyraftensmøder, pizzaaftener g give tilbud m at følge TR i arbejdet. Freningen kunne gså arrangere junirphld a la senirphld med frenings- g plitiindhld, sm kunne øge interessen blandt yngre. Et resumé siger, at der er brug fr mere fkus på histrie g kultur fr at styrke krpsånden. Flere resuméer giver udtryk fr, at gde rllemdeller er vigtige fr de unge. De ældre skal give deres viden videre til de unge, uddelegere ansvarsmråder g vise, hvrdan man kan være fagligt engageret uden at være pamper. Fr mange ældre skræmmer de unge væk, mener et resumé. Et enkelt resumé freslår en fast aldersfrdeling i freningen, så yngre km ind, g ældre igen km på gaden. Et resumé ser en udfrdring i, at rdet freningsmand kan spænde ben fr en lederkarriere i plitiet g vil gerne have fkus på det. Samme resumé mener gså, at der er brug fr et større fkus på lederudvikling i fagfreningen, så ledelsen bliver mere prfessinel. Ngle resuméer freslår, at flere yngre medarbejdere kmmer ind i frbundet, at der blev prettet intrkurser fr unge g en decideret ungdmsafdeling. Ngle resuméer ønsker flere TR-kurser g mere inf m disse, da de giver et gdt indblik i fagfreningsarbejdet. Et resumé pfrdrer til, at frbundet bliver mere ungdmmeligt med skøre påfund. 12

13 Brugen af kntingentkrner Et resumé fremhæver, at der skal være mere åbenhed m, hvad pengene går til, g at regnskaberne skal frmidles, så de kan frstås af alle. Et andet lægger vægt på, at fagfreningen skal frvalte kntingentpengene sm m, det var frvalternes egne. Et skriver, at man har indtryk af, at pengene bliver brugt frnuftigt, men at man ikke vil have tilsendt klistermærker g deslige. Et andet psummerer, at pengene skal gå til både frnøjelser g faglighed. Atter et resumé vil hellere have lavere kntingent end en str frmue hs fagfreningen. Flere resuméer vil ikke have skåret i tilskuddet til studiekredsene, da mange er meget glade fr dem på grund af det sciale g faglige indhld. Flere ønsker penge til efteruddannelse af hvedsageligt TR. T resuméer ser gerne, at der bliver købt flere smmerhuse. Et resumé freslår, at pengene bliver brugt til flere eksterne knsulenter. Et andet at der skal spares på dette mråde. Et resumé freslår, at man køber et hus, hvr unge kan b, når de går på Plitisklen. Det bliver gså freslået, at man kunne kpiere en kmmunal rdning, hvr persnalet betaler fr gder, sm strindkøbes af kmmunen. Persnalet betaler et fast månedligt beløb, sm bliver trukket før skat, så der dermed er skattefrdele. Valget står dermed mellem almindelig løn eller lavere løn plus persnalegder. Et andet resumé stiller spørgsmålstegn ved, m livsfrsikringerne er tidssvarende, da der, ifølge resumeet, er frskel på præmien alt efter m bpælen er på Frederiksberg eller i Ringkøbing. Sm nævnt under DANSK POLITI ønsker flere resuméer at udsende DANSK POLITI elektrnisk fr at spare penge. Flere resuméer freslår medlemsfrdele g rabatrdninger i frm af eksempelvis et medlemskrt i dankrtstørrelse, sm kan give rabatter i frretninger. Et resumé henviser til behvet, frdi almindelige medlemmer kun kan leje et billigt smmerhus". 13

14 Knklusin Årets studiekredse har bragt et utal af frslag g hldninger på banen. Fagfreningen eksisterer i en virkelighed, hvr individualiteten presser fællesskabet. Samtidig mener flere, at fagfreningen har mistet indflydelse. Mange resuméer ønsker en pkvalificering af Plitifrbundet ved at inddrage flere persner med ekspertkmpetencer til eksempelvis frhandlings- g beregningssituatiner. Der er frskellige kmmentarer til fagfreningens rganisatin, g der er blandt andet uenighed m administrative medarbejderes medlemskab af fagfreningen. Fire resuméer ønsker flere direkte valg. Der er gså mange frskellige vinkler på, hvilken rlle den lkale frening spiller g skal spille i frhld til ledelsen. De varierende hldninger pstår naturligt, da studiekredsene bliver arrangeret af frskellige lkale freninger. Der er bred enighed m, at fagfreningen fremver i højere grad skal se på arbejdsmiljø g persnalepleje, g resuméerne kmmer med en række frslag til, hvrdan det kan se ud. Samtidig skal fkus på arbejdstidsregler, løn g pensin fasthldes. I frhld til fagfreningens kmmunikatin er der et udtalt ønske m mere persnlig tilstedeværelse fra den lkale frenings g TRs side. Ngle ønsker gså, at frbundet kmmer mere ud. Man ønsker gså flere krte nyheder fra både frbund g freninger. I flere resuméer fremstår de t venstående hldninger sm eksempler på, hvrdan fagfreningen kan være mere synlig. Flere giver udtryk fr, at man ikke bruger frbundets hjemmeside, men i højere grad rienterer sig md den lkale frenings hjemmeside. En række resuméer giver udtryk fr tilfredshed med DANSK POLITI. Der er str interesse fr ny teknlgi, herunder applikatiner til mbiltelefner. Flere resuméer efterlyser bedre uddannelse af TR, så disse bliver bedre klædt på til frhandlingssituatiner g samarbejdet med ledelsen. Når det gælder unges engagement i fagfreningen, giver mange resuméer udtryk fr, at fagfreningen skal gøre mere fr at infrmere de unge allerede på Plitisklen. Når de unge først arbejder ude i kredsene, ligger den primære pgave hs de lkale freninger, mend der gså er frslag til, hvad Plitifrbundet kan gøre. Der er frskellige hldninger til brugen af kntingentkrner. Flere nævner dg, at man ikke vil have tilskuddet til studiekredsene beskåret. Flere freslår desuden, at fagfreningen skal arbejde fr flere frdele g rabatrdninger til medlemmerne. 14

15 Bilag: Plitikredsenes resumeer Nrdjyllands Plitifrening Midt- g Vestjyllands Plitifrening Østjyllands Plitifrening Sydøstjyllands Plitifrening Syd- g Sønderjyllands Plitifrening Fyns Plitifrening Nrdsjællands Plitifrening Københavns Plitifrening Rigsplitifreningen Vestegnens Plitifrening/Brnhlms Plitifrening Midt- g Vestsjællands Plitifrening Sydsjælland- g Llland-Falsters Plitifrening Færøernes Plitifrening Ovenstående er vedhæftet sm en samlet PDF. 15

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse ISSN 1901- Nr. 4 2009 Tema: Det mderne arbejdslivs dilemmaer Det mderne arbejdslivs dilemmaer Værdier, selvstændighed, kmpetenceudvikling, teamwrk, selvledelse

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1 Tilmeldt til spisning: 25 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelkale 1 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: OK Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde:

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Fokusgruppe- og minigruppeinterview med vejledere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Fokusgruppe- og minigruppeinterview med vejledere Vejledning m valg af uddannelse g erhverv Fkusgruppe- g minigruppeinterview med vejledere Vejledning m valg af uddannelse g erhverv Fkusgruppe- g minigruppeinterview med vejledere 2007 Vejledning m valg

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Evaluering. Evalueringen er udarbejdet af KEU-sekretariatet maj/juni Fotos v/ Jørgen Diswal

Evaluering. Evalueringen er udarbejdet af KEU-sekretariatet maj/juni Fotos v/ Jørgen Diswal Evaluering Evalueringen er udarbejdet af KEU-sekretariatet maj/juni 2009. Fts v/ Jørgen Diswal Baggrund. Ny rekrd fr Praksisdag Syd Praksisdag Syd den 3. april slg sin egen rekrd med det hidtil højeste

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde

Referat. Regionsbestyrelsesmøde Referat Referat af møde i: Reginsbestyrelsen, Regin Hvedstaden Dat fr møde: 21. marts 2013 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 22. marts 2013 Deltagere: Tine Nielsen, Line Schiellerup, Tilde

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere