Studiekredsarbejdet 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekredsarbejdet 2011"

Transkript

1 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011

2 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil Organisatin Demkrati Fagfreningens rlle i frhld til ledelsen Fremtidigt fkus... 6 Kmmunikatin Freningen g tillidsrepræsentanten Nyheder g nyhedsbreve Hjemmesider g sciale medier DANSK POLITI Lmmebg g ny teknlgi... 9 Uddannelse Unges engagement Brugen af kntingentkrner Knklusin Bilag: Plitikredsenes resumeer

3 Indledning Årets emne fr studiekredsene var Din plitifrening i I fællesskab skulle medlemmerne af Plitifrbundet kmme med frslag g kmmentarer til, hvrdan fagfreningen skal se ud i Hensigten var at finde ud af, hvrdan det faglige arbejde bliver fremtidssikret, g hvrdan gd fagfreningsledelse ser ud i medlemmernes ptik. I frbindelse med studiekredsene har medlemmerne på frskellig vis diskuteret emnet, g på den baggrund har hver plitikreds indsendt et resumé. De er sammenskrevet i denne rapprt. Det enkelte medlems tanker g rd har været gennem mange filtre på vejen. Der har været gruppediskussiner, fremlæggelser g psamlinger. Denne sammenskrivning er en essens af de indsendte resuméer, g i sagens natur ptræder derfr langt fra alle frslag g kmmentarer på disse sider. Læseren kan naturligvis være mere eller mindre enig i pinterne fra resuméerne. Det er tilstræbt at frmidle pinterne bjektivt, da de udtrykker et eller flere medlemmers hldninger. Sammenskrivningens natur gør ligeledes, at der vil ptræde mdstridende pfattelser i rapprten. De indsendte resuméer er meget frskellige. Ngle er lange, andre krte. Ngle har knkrete frslag, andre viderebringer generelle vervejelser. De frskellige resuméer er frsøgt afvejet, så alles pinter bliver ngenlunde tilgdeset. I mange resuméer er det uklart, m de enkelte debatter har handlet m den lkale frening eller Plitifrbundet sm helhed, så her bliver fællesbetegnelsen fagfreningen anvendt. Grundet det brede emneplæg har de samlende verskrifter fr de frskellige frslag g hldninger været meget frskellige. Fr at lette verskueligheden er de frsøgt samlet under verrdnede temaer, sm det ses i indhldsfrtegnelsen. De enkelte resuméer fra freningerne er vedhæftet rapprten sm bilag i en samlet PDF. Tillidsrepræsentanten vil herefter benævnes TR. Der bliver henvist til resuméer i stedet fr kredse, medlemmer eller klleger, da resuméerne ikke nødvendigvis dækker hldningen hs et flertal af medlemmerne i en kreds. På den anden side kan det heller ikke udelukkes. Denne rapprt er skrevet af Maria Vibe Lynge Callesen, sm er tilknyttet infrmatinsafdelingen i frbundet. Materialet er sammenskrevet uden indblanding fra faglige sekretærer, plitikere eller andre interesser. 3

4 De vigtigste pinter - Individualisering i samfundet udfrdrer sammenhldet g dermed fagfreningen. - Flere ekspert-kmpetencer skal ind i frbundet. - Fagfreningen skal fkusere mere på arbejdsmiljø g persnalepleje. - Fagfreningen skal fasthlde fkus på arbejdstidsregler, løn g pensin. - Fagfreningens repræsentanter skal i højere grad møde medlemmerne ansigt til ansigt. - Flere krte nyheder g statuspdateringer fra både lkale freninger g frbund. - Der er bred interesse fr brugen af ny teknlgi til eksempelvis mbiltelefner, når fagfreningen kmmunikerer. - Flere påpeger et behv fr pkvalificering af TR. - Fagfreningen skal intrduceres bedre fr de unge allerede på Plitisklen. - Det er primært freningernes pgave at tage fat i de unge. 4

5 Fagfreningens prfil Den vksende individualisering blandt danskerne udfrdrer fagfreningen. Lkalløn g persnlige tillæg bliver tilpasset den enkelte, g samtidig er der stadigt flere individuelle ønsker til arbejdsliv g fritid. Et resumé frtæller, at man plever, at mange først tænker på sig selv g dernæst på fællesskabet. Der er dg gså frslag til at styrke fællesskabet. Et resumé fremhæver vigtigheden af, at kllegerne står sammen, g at deres hldninger bliver viderefrmidlede gennem fagfreningen. Sciale arrangementer bliver gså brugt sm et eksempel på en måde at styrke sammenhldet på. Flere resuméer giver udtryk fr en pfattelse af, at fagfreningen har mistet indflydelse siden refrmen. Et resumé nævner, at man tidligere kunne nedlægge vet ver fr ledelsens tiltag, hvrimd det i dag bliver affejet med frklaringen: Det er plitisk bestemt. Et andet resumé stiller spørgsmålstegn ved, m fagfreningen verhvedet har indflydelse på en stadig mere individuel løn g lkale rådighedsbeløb m 10 år. Derfr skal fkus skifte til fritid, sundhed g interessefreninger. De fleste resuméer skriver, at Plitifrbundet skal pkvalificere g prfessinalisere sig ved at bruge flere ekspertkmpetencer. Flere fremhæver særligt frhandlings- g beregningssituatiner, sm et vigtigt mråde at hente andre kmpetencer ind på. Et resumé mener, at sekretariatet skal udvides. Et andet skriver eksplicit, at frbundet skal ansætte persner, der ikke er plitiere. Flere resuméer mener, at frbundet yder en gd individuel hjælp g service, g at det var psitivt, at frbundet var inde ver arbejdstidsreglerne, men samtidig bliver det påpeget, at fagfreningen ikke gjrde det gdt nk i frbindelse med refrmen. Mange resuméer har plistet rd g udtryk, sm man gerne ser kendetegne fagfreningen fremver. De er i upririteret rækkefølge: Inspirerende, infrmativ g initiativrig, udvisende gensidig respekt, gå i dialg, sikre klare spilleregler, snu, smart, stålsat, øknmisk ansvarlig, fremsynet, mgængelig, realistisk, empatisk, nytænkende, initiativtagende, nærværende, gennemslagskraftig, energisk, nede på jrden, synlig, tydelig m det, der betyder nget fr det daglige arbejde, kynisk g kantet ver fr ledelsen, i ppsitin, gå ind i kampen, lyal, vvet g venlig ver fr kllegerne, kld attitude under frhandlinger, sbert fremme i skene i den plitiske debat. - Organisatin Andre hldninger g frslag til fagfreningen, sm kmmer frem i resuméerne, er et frslag m åremålsansættelse på frmandspsten, dg uden nærmere begrundelse. T resuméer mener, at fagfreningen fremstår grumset, når både chargerede g uchargerede er sammen, g at alle ledere skal ind i Lederfreningen. Det bliver gså kritiseret, at Hvedbestyrelsen hverken afspejler plitistyrkens kønseller aldersfrdeling. Et resumé pfrdrer til, at fagfreningen husker de tjenestemandsansatte, der ikke er plitiflk sm eksempelvis HK ere. Et andet resumé mener derimd, at frbundet bliver fr bredt, når det gså skal varetage administrative medarbejderes interesser. 5

6 - Demkrati Fire resuméer ønsker mere nærdemkrati g flere direkte valg. Et af resuméerne freslår, at man helt afskaffer de delegerede, så medlemmerne stemmer direkte. Et andet ønsker direkte valg til Hvedbestyrelsen g flere urafstemninger. Et tredje ønsker mere indflydelse på frmandsvalget g generelt på beslutningsprcesserne. - Fagfreningens rlle i frhld til ledelsen Resuméerne fra studiekredsarbejdet har mange frskellige pfattelser af g hldninger til de lkale freninger. Det må anses fr at være frventeligt, da der naturligt er frskel på de enkelte freninger, g frdi de enkelte resuméer sandsynligvis tager udgangspunkt i plevelsen af netp den lkale frening. Et resume fremhæver, at freningen i højere grad skal bruges sm mellemled mellem medlem g ledelse, frdi man i fællesskab står stærkere. Atter andre resumeer mener, at den enkelte skal gå direkte til ledelsen g først inddrage freningen, hvis der pstår prblemer. Freningen skal på den måde fungere sm et sikkerhedsnet, der garanterer, at medlemmet bliver behandlet efter reglerne. Et andet resumé fremhæver, at freningen er gd at bruge til kritik, frdi den enkelte ikke altid tør stå frem. Samme mener, at freningen har til pgave at tale imd ledelsens psitive billede. Et resumé knstaterer, at man primært henvender sig til sin lkale frening med faglige spørgsmål. Et andet resumé mener, at lkale klubber er gde, frdi mere bliver pfanget. Et resumé mener, at freningen skal stille flere krav, tage mere afstand g være mere ffensiv. Et andet siger, at freningen skal være synlig, debatskabende, dialgsøgende pad g ned, snu, smart, stålsat, varm g venlig g fkusere på sammenhld, krpsånd, fællesskab g arbejdsglæde. Et resumé vurderer, at tppen i frbundet er mest på frkant, mens den lkale frening mest sidder bag cmputeren. Et andet resumé mener, at fagfreningen har en gd balance mellem at stå i frnt g sidde bag cmputeren. Et resumé påpeger, at kllegerne skal være bedre til at stå sammen, fr ellers trr ledelsen hele tiden, at den går. Der er langt til frbundet, så det er gdt med en lkal frening. Freningen skal dg være mere med i, hvad der fregår. Et resumé mener, at freningen er fr sløv til at reagere på prblemstillinger. Ngle resuméer mener, at freningen g ledelsen er alt fr fedtede ind i hinanden, g at det gør freningen usynlig g ufleksibel. Et resumé mener, at det hele kan lugte af ledelsesbeslutninger. Et andet resumé giver udtryk fr, at der er delte meninger m, hvrvidt freningen g ledelsen er fr tætte på hinanden. Et resumé freslår, at frbundet primært skal være det skarpe g kantede, mens den lkale frening skal være mere venlig fr at sikre det daglige samarbejde. Frbundet skal tage de landsdækkende pgaver, g freningerne de lkale. Et resumé mener, at freningen skal være vagthund g sikre en retfærdig g gennemsigtig frdeling af lkallønnen. - Fremtidigt fkus Resuméerne fra årets studiekredsarbejde kmmer med en række frslag til, hvad Plitifrbundet skal beskæftige sig med frem md Fælles fr mange af idéerne er et ønske m større fkus på arbejdsmiljø g persnalepleje. 6

7 Et resumé påpeger, at en ældre plitistyrke bør afføde et større fkus på senirtiltag. Et andet at fagfreningen kunne gøre eksempelvis sygdmssager til en mærkesag. I frskellige resuméer bliver det pridset, at fagfreningens vigtigste prdukter er advkatbistand, frsikringer, studiekredse g muligheden fr tjenestemands-lån. I mange resuméerne er man enige m, at der frtsat skal fkuseres på arbejdstidsregler, løn g pensin. Arbejdstidsreglerne skal verhldes, g man skal kæmpe fr bedre løn g pensinsrdninger. Derudver vil flere gerne have mere fkus på persnalepleje i frm af (i upririteret rækkefølge): pc/mbilrdning, arbejdsgiverfinansieret sygefrsikring, flere fridage til ældre, mere fkus på belastende tjeneste sm eksempelvis trehldsskift, bedre tilknytning til arbejdsmarkedet under sygdm, bedre retningslinjer i frhld til syge børn på eftermiddags- g nattevagter, tilskud til børnepasning uden fr institutinstimer, flere arrangementer fr børn g familier, trivsel, persnaleplitik, idræt, fitness, sund levevis g sciale arrangementer. Et resumé freslår gså, at fagfreningen kmmer mere på banen med alternative frslag til sikre plitiets øknmi. Et andet resumé freslår, at plitiet generelt kan spare penge ved at købe mindre biler eller i flere tilfælde lade medarbejderen bruge egen bil. 7

8 Kmmunikatin Overrdnet ønsker mange, at fagfreningen i højere grad kmmer til medlemmerne. Begrebet synlighed ptræder flere gange i resuméerne, g det bliver kblet med et ønske m mere persnlig tilstedeværelse g mdtagelsen af flere krte nyheder. Et resumé understreger vigtigheden af, at der er flere fælles hldninger g mål indadtil g udadtil. Ønsket er, at frbundet skal samle g krdinere meningerne g viderefrmidle dem sm et fælles budskab. Et andet resumé mener, at fagfreningen skal markere sig mere selvstændigt i stedet fr at gøre fælles frnt med eksempelvis fængselsfunktinærer g sygeplejersker. Et resumé efterlyser flere kampagner med humr g nytænkning, men mener samtidig, at der skal vises øknmisk tilbagehldenhed i frhld til samme. - Freningen g tillidsrepræsentanten Mange resuméer giver udtryk fr et ønske m, at TR i højere grad skal være i persnlig kntakt med nye g gamle medlemmer. Det er ikke nk, at vedkmmende står til rådighed. TR skal gså være praktiv g deltage i eksempelvis persnalemøder g besøge lkalstatinerne. Et resumé freslår, at freningen eksempelvis arrangerer rienterings- g dialgmøder, hvr gså frbundstppen deltager. Det bliver gså freslået, at møderne er krte g med mulighed fr spørgsmål. Et resumé freslår fyraftensmøder sm en mulig frm. Et andet resumé pfrdrer kllegerne til at huske at møde p til de faglige møder, sm bliver afhldt. Det bliver freslået, at freningen møder p i frbindelse med receptiner, afskedigelser g mærkedage. Der bliver gså freslået en lkal temadag fr PGII-elever, sm først bliver afhldt efter 14 dage, da der er i frvejen er mange infrmatiner de første uger. Det bliver gså freslået at arrangere en årlig infaften fr nyansatte g andre interesserede m freningen. Et resumé freslår desuden, at freningen inviterer til flere sciale arrangementer. Freningerne skal frtælle mere m strategier, planer g resultater g andre relevante infrmatiner. Et resumé vil gerne have mere åbenhed m ansættelser, bytninger g kredsskifte. Andre frslag til freningerne er, at man kunne synliggøre resultater ved at sætte frenings-mærkater på ting, sm freningen har indkøbt. Man kunne lave en ftplanche på det lkale kntr, sm viser freningspbygningen. Et resume efterspørger ansigt på bestyrelsesmedlemmerne g hvilke pgaver, de hver især varetager. Man kunne gså lave en flder til medlemmerne m freningen. - Nyheder g nyhedsbreve Flere resuméer giver udtryk fr, at de lkale freninger gerne må udsende (flere) nyhedsbreve/krte e- mails/lkale Krt & Gdt/krte statuspdateringer. Der er behv fr flere tilbagemeldinger g plysninger m, hvad der sker, hvad status er på eventuelle frhandlinger, g hvad der ellers sker. Ngle resuméer siger, at der ikke må kmme fr mange s ud, da det så bliver pfattet sm spam g dermed ikke bliver læst. 8

9 Flere mener gså, at frbundet skal være bedre til at frmidle resultater fra frbundet g give flere statusmeldinger. Man vil gerne vide, hvad det er realistisk at frvente ved frhandlinger. Et resumé giver gså udtryk fr interesse fr, hvad et frlig kster frbundet i arbejdstimer, g hvad der dermed må nedpririteres. Flere giver udtryk fr, at man ønsker, at uenigheder mellem mødedeltagerne i højere grad fremgår af referater. Et resumé fremhæver, at fagfreningsarbejdet skal gøres mere vedkmmende i hverdagen, g at regler g aftaler gøres nemmere at frstå. - Hjemmesider g sciale medier De fleste resuméer frhlder sig primært til freningernes hjemmesider, sm flere ønsker at frbedre. Der er frslag m at prette afstemningsmduler, hvr kllegerne kan give udtryk fr deres hldning til eksempelvis frhandlingsemner. Der skal være mulighed fr blgs g indlæg, g hjemmesiderne skal kbles med POLNET. Ngle mener, at frbund g freninger skal være til stede på sciale medier, mens andre er uenige. Hvedparten ser dg ud til at ønske, at frbundet g freningerne er til stede i de sciale medier. I resuméerne bliver der dg ikke argumenteret fr de t frskellige standpunkter. Flere mener ikke, at frbundets hjemmesider er gde nk. De skal være mere aktive g pdaterede g med flere muligheder fr at dwnlade. Det er dg ikke tydeligt, m det drejer sig m eller begge. Et resumé ønsker mere infrmatin m, hvad aktuelle spørgsmål betyder fr det enkelte medlem g flere FAQ. Et resumé savner frbundets gamle debatside, et andet siger, at hjemmesidens debat skal være mere åben i frhld til eksempelvis tjenestesager, g at der tilsyneladende er sket censurering fra frbundets side. Et tredje mener, at mange artikler er ligegyldige. Flere mener, at der skal gøres mere reklame fr hjemmesiden, eksempelvis ved at kble den til POLNET eller lægge verskrifterne på POLNET. Alternativt kan de sendes direkte ud til medlemmerne. Mange går ikke selv ind på hjemmesiden. Et resumé mener, at det bør være muligt at få medarbejderne i frbundets persnlige adresser, så de kan kntaktes direkte med eksempelvis frtrlige plysninger. - DANSK POLITI Flere resuméer giver udtryk fr tilfredshed med DANSK POLITI. Et resumé nævner specifikt, at man er glad fr at kunne læse det hjemme, mens ngle stykker freslår, at man gør bladet elektrnisk. Enkelte giver sm begrundelse, at man på den måde vil spare en del penge. Et resumé giver udtryk fr, at bladet kmmer fr tit. T resuméer udtrykker tilfredshed med frmandens ledere i DANSK POLITI, g et ønsker ham mere i medierne. Pressen skal bruges mere taktisk, g der skal være flere bastante udmeldinger her. Et resumé synes, at der er fr str afstand fra lederne g til den daglige ageren. Et andet resumé understreger vigtigheden af at være fuldstændig ærlig i pressen, når plitiledelsen, ifølge resumeet, ikke er det. - Lmmebg g ny teknlgi Flere resuméer mener, at lmmebgen er frældet g ikke bliver brugt i samme grad. Enkelte resuméer siger dg specifikt, at man er glad fr den. Et resumé frtæller, at de ældre er glade fr den, mens de yngre 9

10 hellere vil have en applikatin til mbiltelefnen. Ngle resuméer frslår, at man pretter et bestillingssystem, så de klleger, der ønsker lmmebgen, kan få den. Ifølge resuméerne er der bred interesse fr ny g mderne teknlgi i frm af eksempelvis applikatiner g andre tjenester til mbiltelefner. Et resumé påpeger, at mange allerede bruger smart phnes, så det er ikke en skræmmende mdernisering at bruge dem sm medie. Et andet resumé siger, at det er nemmere at tiltrække unge ved at bruge ny teknlgi. Et resumé freslår, at det eksempelvis bliver muligt at dwnlade et tjenesteplanlægningsværktøj med udgangspunkt i arbejdstidsreglerne samt infbiblitek med henvisninger til relevante hjemmesider til mbiltelefnen. Et andet freslår, at medlemmerne via deres mbiltelefn får adgang til relevante telefnlister, lvtekster, blgs g så videre. Et tredje siger, at man er tilfreds med lmmebgen, men at man gerne ville have en applikatin, sm kan det samme. Et resumé siger, at man generelt gerne vil have mere elektrnisk kmmunikatin sm rss-feeds g mulighed fr at abnnere på nyheder på g sms i helt krt udgave. 10

11 Uddannelse Flere resuméer giver udtryk fr et ønske m bedre uddannelse af TR. Begrundelsen er flere steder, at TR skal være veluddannede fr at matche ledelsen, g at der derfr er behv fr et kmpetenceløft. Et resumé fremhæver, at TR skal være gdt klædt på til lkallønsfrhandlingerne, da der sandsynligvis kmmer flere af den type frhandlinger. Et andet resumé skriver, at TR ikke altid kan matche ledelsen uddannelsesmæssigt g retrisk, g freslår, at man kunne verveje at få en bisidder ved frhandlinger. Man påpeger, at TR-kurserne ikke er tilstrækkelige. Et resumé mener ligeledes, at TR har brug fr pkvalificering. Man freslår, at frbundet kunne prette en frm fr udrykningshld, sm kunne støtte TR erne i akutte situatiner. 11

12 Unges engagement Mange resuméer er enige m, at fagfreningen skal have bedre fat på de unge allerede på Plitisklen. Et enkelt resumé mener ikke, at manglen på unge er et generelt prblem, g et andet er uenig i, at der er en generatinskløft i plitiet. Ngle resuméer giver udtryk fr, at det er naturligt, at der ikke er den stre faglige interesse de første 3-5 år af arbejdslivet, hvr mange stifter familie. Ngle af frslagene er mere infrmatin på sklen g prettelse af freningsråd på sklen, hvr frbundet møder p g lytter til de unges prblemstillinger g ønsker. Det vil give en frnemmelse af at blive lyttet til g afføde engagement. Det bliver gså freslået, at en faglig sekretær kunne have daglig kntrtid på sklen fr at støtte klassetalsmænd g elevråd. De fleste resuméer giver udtryk fr, at tiltag, der skal engagere unge, herunder PGII ere, hvedsageligt bør ligge i den lkale frening. Flere mener, at freningen skal være mere synlig g psøgende ver fr de unge. Man skal prikke til de unge. Et resumé freslår, at freningen skal være persnligt tilstede, når der kmmer nye klleger g samtidig uddele en lkal velkmstflder m lkale tiltag, kafferdninger, velfærdsfreninger g så videre. Det bliver gså freslået, at der kunne være en fast PGII-talsmand i freningen, g at deltagelse i studiekredsen kunne gøres bligatrisk. Et andet resumé mener, at freningen skal være bedre til at lægge møder på familievenlige tidspunkter, eksempelvis i arbejdstiden. Freningen kan gså gøre sig synlig ved at arrangere halvdagskurser, temadage, fyraftensmøder, pizzaaftener g give tilbud m at følge TR i arbejdet. Freningen kunne gså arrangere junirphld a la senirphld med frenings- g plitiindhld, sm kunne øge interessen blandt yngre. Et resumé siger, at der er brug fr mere fkus på histrie g kultur fr at styrke krpsånden. Flere resuméer giver udtryk fr, at gde rllemdeller er vigtige fr de unge. De ældre skal give deres viden videre til de unge, uddelegere ansvarsmråder g vise, hvrdan man kan være fagligt engageret uden at være pamper. Fr mange ældre skræmmer de unge væk, mener et resumé. Et enkelt resumé freslår en fast aldersfrdeling i freningen, så yngre km ind, g ældre igen km på gaden. Et resumé ser en udfrdring i, at rdet freningsmand kan spænde ben fr en lederkarriere i plitiet g vil gerne have fkus på det. Samme resumé mener gså, at der er brug fr et større fkus på lederudvikling i fagfreningen, så ledelsen bliver mere prfessinel. Ngle resuméer freslår, at flere yngre medarbejdere kmmer ind i frbundet, at der blev prettet intrkurser fr unge g en decideret ungdmsafdeling. Ngle resuméer ønsker flere TR-kurser g mere inf m disse, da de giver et gdt indblik i fagfreningsarbejdet. Et resumé pfrdrer til, at frbundet bliver mere ungdmmeligt med skøre påfund. 12

13 Brugen af kntingentkrner Et resumé fremhæver, at der skal være mere åbenhed m, hvad pengene går til, g at regnskaberne skal frmidles, så de kan frstås af alle. Et andet lægger vægt på, at fagfreningen skal frvalte kntingentpengene sm m, det var frvalternes egne. Et skriver, at man har indtryk af, at pengene bliver brugt frnuftigt, men at man ikke vil have tilsendt klistermærker g deslige. Et andet psummerer, at pengene skal gå til både frnøjelser g faglighed. Atter et resumé vil hellere have lavere kntingent end en str frmue hs fagfreningen. Flere resuméer vil ikke have skåret i tilskuddet til studiekredsene, da mange er meget glade fr dem på grund af det sciale g faglige indhld. Flere ønsker penge til efteruddannelse af hvedsageligt TR. T resuméer ser gerne, at der bliver købt flere smmerhuse. Et resumé freslår, at pengene bliver brugt til flere eksterne knsulenter. Et andet at der skal spares på dette mråde. Et resumé freslår, at man køber et hus, hvr unge kan b, når de går på Plitisklen. Det bliver gså freslået, at man kunne kpiere en kmmunal rdning, hvr persnalet betaler fr gder, sm strindkøbes af kmmunen. Persnalet betaler et fast månedligt beløb, sm bliver trukket før skat, så der dermed er skattefrdele. Valget står dermed mellem almindelig løn eller lavere løn plus persnalegder. Et andet resumé stiller spørgsmålstegn ved, m livsfrsikringerne er tidssvarende, da der, ifølge resumeet, er frskel på præmien alt efter m bpælen er på Frederiksberg eller i Ringkøbing. Sm nævnt under DANSK POLITI ønsker flere resuméer at udsende DANSK POLITI elektrnisk fr at spare penge. Flere resuméer freslår medlemsfrdele g rabatrdninger i frm af eksempelvis et medlemskrt i dankrtstørrelse, sm kan give rabatter i frretninger. Et resumé henviser til behvet, frdi almindelige medlemmer kun kan leje et billigt smmerhus". 13

14 Knklusin Årets studiekredse har bragt et utal af frslag g hldninger på banen. Fagfreningen eksisterer i en virkelighed, hvr individualiteten presser fællesskabet. Samtidig mener flere, at fagfreningen har mistet indflydelse. Mange resuméer ønsker en pkvalificering af Plitifrbundet ved at inddrage flere persner med ekspertkmpetencer til eksempelvis frhandlings- g beregningssituatiner. Der er frskellige kmmentarer til fagfreningens rganisatin, g der er blandt andet uenighed m administrative medarbejderes medlemskab af fagfreningen. Fire resuméer ønsker flere direkte valg. Der er gså mange frskellige vinkler på, hvilken rlle den lkale frening spiller g skal spille i frhld til ledelsen. De varierende hldninger pstår naturligt, da studiekredsene bliver arrangeret af frskellige lkale freninger. Der er bred enighed m, at fagfreningen fremver i højere grad skal se på arbejdsmiljø g persnalepleje, g resuméerne kmmer med en række frslag til, hvrdan det kan se ud. Samtidig skal fkus på arbejdstidsregler, løn g pensin fasthldes. I frhld til fagfreningens kmmunikatin er der et udtalt ønske m mere persnlig tilstedeværelse fra den lkale frenings g TRs side. Ngle ønsker gså, at frbundet kmmer mere ud. Man ønsker gså flere krte nyheder fra både frbund g freninger. I flere resuméer fremstår de t venstående hldninger sm eksempler på, hvrdan fagfreningen kan være mere synlig. Flere giver udtryk fr, at man ikke bruger frbundets hjemmeside, men i højere grad rienterer sig md den lkale frenings hjemmeside. En række resuméer giver udtryk fr tilfredshed med DANSK POLITI. Der er str interesse fr ny teknlgi, herunder applikatiner til mbiltelefner. Flere resuméer efterlyser bedre uddannelse af TR, så disse bliver bedre klædt på til frhandlingssituatiner g samarbejdet med ledelsen. Når det gælder unges engagement i fagfreningen, giver mange resuméer udtryk fr, at fagfreningen skal gøre mere fr at infrmere de unge allerede på Plitisklen. Når de unge først arbejder ude i kredsene, ligger den primære pgave hs de lkale freninger, mend der gså er frslag til, hvad Plitifrbundet kan gøre. Der er frskellige hldninger til brugen af kntingentkrner. Flere nævner dg, at man ikke vil have tilskuddet til studiekredsene beskåret. Flere freslår desuden, at fagfreningen skal arbejde fr flere frdele g rabatrdninger til medlemmerne. 14

15 Bilag: Plitikredsenes resumeer Nrdjyllands Plitifrening Midt- g Vestjyllands Plitifrening Østjyllands Plitifrening Sydøstjyllands Plitifrening Syd- g Sønderjyllands Plitifrening Fyns Plitifrening Nrdsjællands Plitifrening Københavns Plitifrening Rigsplitifreningen Vestegnens Plitifrening/Brnhlms Plitifrening Midt- g Vestsjællands Plitifrening Sydsjælland- g Llland-Falsters Plitifrening Færøernes Plitifrening Ovenstående er vedhæftet sm en samlet PDF. 15

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere