Studiekredsarbejdet 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekredsarbejdet 2011"

Transkript

1 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011

2 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil Organisatin Demkrati Fagfreningens rlle i frhld til ledelsen Fremtidigt fkus... 6 Kmmunikatin Freningen g tillidsrepræsentanten Nyheder g nyhedsbreve Hjemmesider g sciale medier DANSK POLITI Lmmebg g ny teknlgi... 9 Uddannelse Unges engagement Brugen af kntingentkrner Knklusin Bilag: Plitikredsenes resumeer

3 Indledning Årets emne fr studiekredsene var Din plitifrening i I fællesskab skulle medlemmerne af Plitifrbundet kmme med frslag g kmmentarer til, hvrdan fagfreningen skal se ud i Hensigten var at finde ud af, hvrdan det faglige arbejde bliver fremtidssikret, g hvrdan gd fagfreningsledelse ser ud i medlemmernes ptik. I frbindelse med studiekredsene har medlemmerne på frskellig vis diskuteret emnet, g på den baggrund har hver plitikreds indsendt et resumé. De er sammenskrevet i denne rapprt. Det enkelte medlems tanker g rd har været gennem mange filtre på vejen. Der har været gruppediskussiner, fremlæggelser g psamlinger. Denne sammenskrivning er en essens af de indsendte resuméer, g i sagens natur ptræder derfr langt fra alle frslag g kmmentarer på disse sider. Læseren kan naturligvis være mere eller mindre enig i pinterne fra resuméerne. Det er tilstræbt at frmidle pinterne bjektivt, da de udtrykker et eller flere medlemmers hldninger. Sammenskrivningens natur gør ligeledes, at der vil ptræde mdstridende pfattelser i rapprten. De indsendte resuméer er meget frskellige. Ngle er lange, andre krte. Ngle har knkrete frslag, andre viderebringer generelle vervejelser. De frskellige resuméer er frsøgt afvejet, så alles pinter bliver ngenlunde tilgdeset. I mange resuméer er det uklart, m de enkelte debatter har handlet m den lkale frening eller Plitifrbundet sm helhed, så her bliver fællesbetegnelsen fagfreningen anvendt. Grundet det brede emneplæg har de samlende verskrifter fr de frskellige frslag g hldninger været meget frskellige. Fr at lette verskueligheden er de frsøgt samlet under verrdnede temaer, sm det ses i indhldsfrtegnelsen. De enkelte resuméer fra freningerne er vedhæftet rapprten sm bilag i en samlet PDF. Tillidsrepræsentanten vil herefter benævnes TR. Der bliver henvist til resuméer i stedet fr kredse, medlemmer eller klleger, da resuméerne ikke nødvendigvis dækker hldningen hs et flertal af medlemmerne i en kreds. På den anden side kan det heller ikke udelukkes. Denne rapprt er skrevet af Maria Vibe Lynge Callesen, sm er tilknyttet infrmatinsafdelingen i frbundet. Materialet er sammenskrevet uden indblanding fra faglige sekretærer, plitikere eller andre interesser. 3

4 De vigtigste pinter - Individualisering i samfundet udfrdrer sammenhldet g dermed fagfreningen. - Flere ekspert-kmpetencer skal ind i frbundet. - Fagfreningen skal fkusere mere på arbejdsmiljø g persnalepleje. - Fagfreningen skal fasthlde fkus på arbejdstidsregler, løn g pensin. - Fagfreningens repræsentanter skal i højere grad møde medlemmerne ansigt til ansigt. - Flere krte nyheder g statuspdateringer fra både lkale freninger g frbund. - Der er bred interesse fr brugen af ny teknlgi til eksempelvis mbiltelefner, når fagfreningen kmmunikerer. - Flere påpeger et behv fr pkvalificering af TR. - Fagfreningen skal intrduceres bedre fr de unge allerede på Plitisklen. - Det er primært freningernes pgave at tage fat i de unge. 4

5 Fagfreningens prfil Den vksende individualisering blandt danskerne udfrdrer fagfreningen. Lkalløn g persnlige tillæg bliver tilpasset den enkelte, g samtidig er der stadigt flere individuelle ønsker til arbejdsliv g fritid. Et resumé frtæller, at man plever, at mange først tænker på sig selv g dernæst på fællesskabet. Der er dg gså frslag til at styrke fællesskabet. Et resumé fremhæver vigtigheden af, at kllegerne står sammen, g at deres hldninger bliver viderefrmidlede gennem fagfreningen. Sciale arrangementer bliver gså brugt sm et eksempel på en måde at styrke sammenhldet på. Flere resuméer giver udtryk fr en pfattelse af, at fagfreningen har mistet indflydelse siden refrmen. Et resumé nævner, at man tidligere kunne nedlægge vet ver fr ledelsens tiltag, hvrimd det i dag bliver affejet med frklaringen: Det er plitisk bestemt. Et andet resumé stiller spørgsmålstegn ved, m fagfreningen verhvedet har indflydelse på en stadig mere individuel løn g lkale rådighedsbeløb m 10 år. Derfr skal fkus skifte til fritid, sundhed g interessefreninger. De fleste resuméer skriver, at Plitifrbundet skal pkvalificere g prfessinalisere sig ved at bruge flere ekspertkmpetencer. Flere fremhæver særligt frhandlings- g beregningssituatiner, sm et vigtigt mråde at hente andre kmpetencer ind på. Et resumé mener, at sekretariatet skal udvides. Et andet skriver eksplicit, at frbundet skal ansætte persner, der ikke er plitiere. Flere resuméer mener, at frbundet yder en gd individuel hjælp g service, g at det var psitivt, at frbundet var inde ver arbejdstidsreglerne, men samtidig bliver det påpeget, at fagfreningen ikke gjrde det gdt nk i frbindelse med refrmen. Mange resuméer har plistet rd g udtryk, sm man gerne ser kendetegne fagfreningen fremver. De er i upririteret rækkefølge: Inspirerende, infrmativ g initiativrig, udvisende gensidig respekt, gå i dialg, sikre klare spilleregler, snu, smart, stålsat, øknmisk ansvarlig, fremsynet, mgængelig, realistisk, empatisk, nytænkende, initiativtagende, nærværende, gennemslagskraftig, energisk, nede på jrden, synlig, tydelig m det, der betyder nget fr det daglige arbejde, kynisk g kantet ver fr ledelsen, i ppsitin, gå ind i kampen, lyal, vvet g venlig ver fr kllegerne, kld attitude under frhandlinger, sbert fremme i skene i den plitiske debat. - Organisatin Andre hldninger g frslag til fagfreningen, sm kmmer frem i resuméerne, er et frslag m åremålsansættelse på frmandspsten, dg uden nærmere begrundelse. T resuméer mener, at fagfreningen fremstår grumset, når både chargerede g uchargerede er sammen, g at alle ledere skal ind i Lederfreningen. Det bliver gså kritiseret, at Hvedbestyrelsen hverken afspejler plitistyrkens kønseller aldersfrdeling. Et resumé pfrdrer til, at fagfreningen husker de tjenestemandsansatte, der ikke er plitiflk sm eksempelvis HK ere. Et andet resumé mener derimd, at frbundet bliver fr bredt, når det gså skal varetage administrative medarbejderes interesser. 5

6 - Demkrati Fire resuméer ønsker mere nærdemkrati g flere direkte valg. Et af resuméerne freslår, at man helt afskaffer de delegerede, så medlemmerne stemmer direkte. Et andet ønsker direkte valg til Hvedbestyrelsen g flere urafstemninger. Et tredje ønsker mere indflydelse på frmandsvalget g generelt på beslutningsprcesserne. - Fagfreningens rlle i frhld til ledelsen Resuméerne fra studiekredsarbejdet har mange frskellige pfattelser af g hldninger til de lkale freninger. Det må anses fr at være frventeligt, da der naturligt er frskel på de enkelte freninger, g frdi de enkelte resuméer sandsynligvis tager udgangspunkt i plevelsen af netp den lkale frening. Et resume fremhæver, at freningen i højere grad skal bruges sm mellemled mellem medlem g ledelse, frdi man i fællesskab står stærkere. Atter andre resumeer mener, at den enkelte skal gå direkte til ledelsen g først inddrage freningen, hvis der pstår prblemer. Freningen skal på den måde fungere sm et sikkerhedsnet, der garanterer, at medlemmet bliver behandlet efter reglerne. Et andet resumé fremhæver, at freningen er gd at bruge til kritik, frdi den enkelte ikke altid tør stå frem. Samme mener, at freningen har til pgave at tale imd ledelsens psitive billede. Et resumé knstaterer, at man primært henvender sig til sin lkale frening med faglige spørgsmål. Et andet resumé mener, at lkale klubber er gde, frdi mere bliver pfanget. Et resumé mener, at freningen skal stille flere krav, tage mere afstand g være mere ffensiv. Et andet siger, at freningen skal være synlig, debatskabende, dialgsøgende pad g ned, snu, smart, stålsat, varm g venlig g fkusere på sammenhld, krpsånd, fællesskab g arbejdsglæde. Et resumé vurderer, at tppen i frbundet er mest på frkant, mens den lkale frening mest sidder bag cmputeren. Et andet resumé mener, at fagfreningen har en gd balance mellem at stå i frnt g sidde bag cmputeren. Et resumé påpeger, at kllegerne skal være bedre til at stå sammen, fr ellers trr ledelsen hele tiden, at den går. Der er langt til frbundet, så det er gdt med en lkal frening. Freningen skal dg være mere med i, hvad der fregår. Et resumé mener, at freningen er fr sløv til at reagere på prblemstillinger. Ngle resuméer mener, at freningen g ledelsen er alt fr fedtede ind i hinanden, g at det gør freningen usynlig g ufleksibel. Et resumé mener, at det hele kan lugte af ledelsesbeslutninger. Et andet resumé giver udtryk fr, at der er delte meninger m, hvrvidt freningen g ledelsen er fr tætte på hinanden. Et resumé freslår, at frbundet primært skal være det skarpe g kantede, mens den lkale frening skal være mere venlig fr at sikre det daglige samarbejde. Frbundet skal tage de landsdækkende pgaver, g freningerne de lkale. Et resumé mener, at freningen skal være vagthund g sikre en retfærdig g gennemsigtig frdeling af lkallønnen. - Fremtidigt fkus Resuméerne fra årets studiekredsarbejde kmmer med en række frslag til, hvad Plitifrbundet skal beskæftige sig med frem md Fælles fr mange af idéerne er et ønske m større fkus på arbejdsmiljø g persnalepleje. 6

7 Et resumé påpeger, at en ældre plitistyrke bør afføde et større fkus på senirtiltag. Et andet at fagfreningen kunne gøre eksempelvis sygdmssager til en mærkesag. I frskellige resuméer bliver det pridset, at fagfreningens vigtigste prdukter er advkatbistand, frsikringer, studiekredse g muligheden fr tjenestemands-lån. I mange resuméerne er man enige m, at der frtsat skal fkuseres på arbejdstidsregler, løn g pensin. Arbejdstidsreglerne skal verhldes, g man skal kæmpe fr bedre løn g pensinsrdninger. Derudver vil flere gerne have mere fkus på persnalepleje i frm af (i upririteret rækkefølge): pc/mbilrdning, arbejdsgiverfinansieret sygefrsikring, flere fridage til ældre, mere fkus på belastende tjeneste sm eksempelvis trehldsskift, bedre tilknytning til arbejdsmarkedet under sygdm, bedre retningslinjer i frhld til syge børn på eftermiddags- g nattevagter, tilskud til børnepasning uden fr institutinstimer, flere arrangementer fr børn g familier, trivsel, persnaleplitik, idræt, fitness, sund levevis g sciale arrangementer. Et resumé freslår gså, at fagfreningen kmmer mere på banen med alternative frslag til sikre plitiets øknmi. Et andet resumé freslår, at plitiet generelt kan spare penge ved at købe mindre biler eller i flere tilfælde lade medarbejderen bruge egen bil. 7

8 Kmmunikatin Overrdnet ønsker mange, at fagfreningen i højere grad kmmer til medlemmerne. Begrebet synlighed ptræder flere gange i resuméerne, g det bliver kblet med et ønske m mere persnlig tilstedeværelse g mdtagelsen af flere krte nyheder. Et resumé understreger vigtigheden af, at der er flere fælles hldninger g mål indadtil g udadtil. Ønsket er, at frbundet skal samle g krdinere meningerne g viderefrmidle dem sm et fælles budskab. Et andet resumé mener, at fagfreningen skal markere sig mere selvstændigt i stedet fr at gøre fælles frnt med eksempelvis fængselsfunktinærer g sygeplejersker. Et resumé efterlyser flere kampagner med humr g nytænkning, men mener samtidig, at der skal vises øknmisk tilbagehldenhed i frhld til samme. - Freningen g tillidsrepræsentanten Mange resuméer giver udtryk fr et ønske m, at TR i højere grad skal være i persnlig kntakt med nye g gamle medlemmer. Det er ikke nk, at vedkmmende står til rådighed. TR skal gså være praktiv g deltage i eksempelvis persnalemøder g besøge lkalstatinerne. Et resumé freslår, at freningen eksempelvis arrangerer rienterings- g dialgmøder, hvr gså frbundstppen deltager. Det bliver gså freslået, at møderne er krte g med mulighed fr spørgsmål. Et resumé freslår fyraftensmøder sm en mulig frm. Et andet resumé pfrdrer kllegerne til at huske at møde p til de faglige møder, sm bliver afhldt. Det bliver freslået, at freningen møder p i frbindelse med receptiner, afskedigelser g mærkedage. Der bliver gså freslået en lkal temadag fr PGII-elever, sm først bliver afhldt efter 14 dage, da der er i frvejen er mange infrmatiner de første uger. Det bliver gså freslået at arrangere en årlig infaften fr nyansatte g andre interesserede m freningen. Et resumé freslår desuden, at freningen inviterer til flere sciale arrangementer. Freningerne skal frtælle mere m strategier, planer g resultater g andre relevante infrmatiner. Et resumé vil gerne have mere åbenhed m ansættelser, bytninger g kredsskifte. Andre frslag til freningerne er, at man kunne synliggøre resultater ved at sætte frenings-mærkater på ting, sm freningen har indkøbt. Man kunne lave en ftplanche på det lkale kntr, sm viser freningspbygningen. Et resume efterspørger ansigt på bestyrelsesmedlemmerne g hvilke pgaver, de hver især varetager. Man kunne gså lave en flder til medlemmerne m freningen. - Nyheder g nyhedsbreve Flere resuméer giver udtryk fr, at de lkale freninger gerne må udsende (flere) nyhedsbreve/krte e- mails/lkale Krt & Gdt/krte statuspdateringer. Der er behv fr flere tilbagemeldinger g plysninger m, hvad der sker, hvad status er på eventuelle frhandlinger, g hvad der ellers sker. Ngle resuméer siger, at der ikke må kmme fr mange s ud, da det så bliver pfattet sm spam g dermed ikke bliver læst. 8

9 Flere mener gså, at frbundet skal være bedre til at frmidle resultater fra frbundet g give flere statusmeldinger. Man vil gerne vide, hvad det er realistisk at frvente ved frhandlinger. Et resumé giver gså udtryk fr interesse fr, hvad et frlig kster frbundet i arbejdstimer, g hvad der dermed må nedpririteres. Flere giver udtryk fr, at man ønsker, at uenigheder mellem mødedeltagerne i højere grad fremgår af referater. Et resumé fremhæver, at fagfreningsarbejdet skal gøres mere vedkmmende i hverdagen, g at regler g aftaler gøres nemmere at frstå. - Hjemmesider g sciale medier De fleste resuméer frhlder sig primært til freningernes hjemmesider, sm flere ønsker at frbedre. Der er frslag m at prette afstemningsmduler, hvr kllegerne kan give udtryk fr deres hldning til eksempelvis frhandlingsemner. Der skal være mulighed fr blgs g indlæg, g hjemmesiderne skal kbles med POLNET. Ngle mener, at frbund g freninger skal være til stede på sciale medier, mens andre er uenige. Hvedparten ser dg ud til at ønske, at frbundet g freningerne er til stede i de sciale medier. I resuméerne bliver der dg ikke argumenteret fr de t frskellige standpunkter. Flere mener ikke, at frbundets hjemmesider er gde nk. De skal være mere aktive g pdaterede g med flere muligheder fr at dwnlade. Det er dg ikke tydeligt, m det drejer sig m eller begge. Et resumé ønsker mere infrmatin m, hvad aktuelle spørgsmål betyder fr det enkelte medlem g flere FAQ. Et resumé savner frbundets gamle debatside, et andet siger, at hjemmesidens debat skal være mere åben i frhld til eksempelvis tjenestesager, g at der tilsyneladende er sket censurering fra frbundets side. Et tredje mener, at mange artikler er ligegyldige. Flere mener, at der skal gøres mere reklame fr hjemmesiden, eksempelvis ved at kble den til POLNET eller lægge verskrifterne på POLNET. Alternativt kan de sendes direkte ud til medlemmerne. Mange går ikke selv ind på hjemmesiden. Et resumé mener, at det bør være muligt at få medarbejderne i frbundets persnlige adresser, så de kan kntaktes direkte med eksempelvis frtrlige plysninger. - DANSK POLITI Flere resuméer giver udtryk fr tilfredshed med DANSK POLITI. Et resumé nævner specifikt, at man er glad fr at kunne læse det hjemme, mens ngle stykker freslår, at man gør bladet elektrnisk. Enkelte giver sm begrundelse, at man på den måde vil spare en del penge. Et resumé giver udtryk fr, at bladet kmmer fr tit. T resuméer udtrykker tilfredshed med frmandens ledere i DANSK POLITI, g et ønsker ham mere i medierne. Pressen skal bruges mere taktisk, g der skal være flere bastante udmeldinger her. Et resumé synes, at der er fr str afstand fra lederne g til den daglige ageren. Et andet resumé understreger vigtigheden af at være fuldstændig ærlig i pressen, når plitiledelsen, ifølge resumeet, ikke er det. - Lmmebg g ny teknlgi Flere resuméer mener, at lmmebgen er frældet g ikke bliver brugt i samme grad. Enkelte resuméer siger dg specifikt, at man er glad fr den. Et resumé frtæller, at de ældre er glade fr den, mens de yngre 9

10 hellere vil have en applikatin til mbiltelefnen. Ngle resuméer frslår, at man pretter et bestillingssystem, så de klleger, der ønsker lmmebgen, kan få den. Ifølge resuméerne er der bred interesse fr ny g mderne teknlgi i frm af eksempelvis applikatiner g andre tjenester til mbiltelefner. Et resumé påpeger, at mange allerede bruger smart phnes, så det er ikke en skræmmende mdernisering at bruge dem sm medie. Et andet resumé siger, at det er nemmere at tiltrække unge ved at bruge ny teknlgi. Et resumé freslår, at det eksempelvis bliver muligt at dwnlade et tjenesteplanlægningsværktøj med udgangspunkt i arbejdstidsreglerne samt infbiblitek med henvisninger til relevante hjemmesider til mbiltelefnen. Et andet freslår, at medlemmerne via deres mbiltelefn får adgang til relevante telefnlister, lvtekster, blgs g så videre. Et tredje siger, at man er tilfreds med lmmebgen, men at man gerne ville have en applikatin, sm kan det samme. Et resumé siger, at man generelt gerne vil have mere elektrnisk kmmunikatin sm rss-feeds g mulighed fr at abnnere på nyheder på g sms i helt krt udgave. 10

11 Uddannelse Flere resuméer giver udtryk fr et ønske m bedre uddannelse af TR. Begrundelsen er flere steder, at TR skal være veluddannede fr at matche ledelsen, g at der derfr er behv fr et kmpetenceløft. Et resumé fremhæver, at TR skal være gdt klædt på til lkallønsfrhandlingerne, da der sandsynligvis kmmer flere af den type frhandlinger. Et andet resumé skriver, at TR ikke altid kan matche ledelsen uddannelsesmæssigt g retrisk, g freslår, at man kunne verveje at få en bisidder ved frhandlinger. Man påpeger, at TR-kurserne ikke er tilstrækkelige. Et resumé mener ligeledes, at TR har brug fr pkvalificering. Man freslår, at frbundet kunne prette en frm fr udrykningshld, sm kunne støtte TR erne i akutte situatiner. 11

12 Unges engagement Mange resuméer er enige m, at fagfreningen skal have bedre fat på de unge allerede på Plitisklen. Et enkelt resumé mener ikke, at manglen på unge er et generelt prblem, g et andet er uenig i, at der er en generatinskløft i plitiet. Ngle resuméer giver udtryk fr, at det er naturligt, at der ikke er den stre faglige interesse de første 3-5 år af arbejdslivet, hvr mange stifter familie. Ngle af frslagene er mere infrmatin på sklen g prettelse af freningsråd på sklen, hvr frbundet møder p g lytter til de unges prblemstillinger g ønsker. Det vil give en frnemmelse af at blive lyttet til g afføde engagement. Det bliver gså freslået, at en faglig sekretær kunne have daglig kntrtid på sklen fr at støtte klassetalsmænd g elevråd. De fleste resuméer giver udtryk fr, at tiltag, der skal engagere unge, herunder PGII ere, hvedsageligt bør ligge i den lkale frening. Flere mener, at freningen skal være mere synlig g psøgende ver fr de unge. Man skal prikke til de unge. Et resumé freslår, at freningen skal være persnligt tilstede, når der kmmer nye klleger g samtidig uddele en lkal velkmstflder m lkale tiltag, kafferdninger, velfærdsfreninger g så videre. Det bliver gså freslået, at der kunne være en fast PGII-talsmand i freningen, g at deltagelse i studiekredsen kunne gøres bligatrisk. Et andet resumé mener, at freningen skal være bedre til at lægge møder på familievenlige tidspunkter, eksempelvis i arbejdstiden. Freningen kan gså gøre sig synlig ved at arrangere halvdagskurser, temadage, fyraftensmøder, pizzaaftener g give tilbud m at følge TR i arbejdet. Freningen kunne gså arrangere junirphld a la senirphld med frenings- g plitiindhld, sm kunne øge interessen blandt yngre. Et resumé siger, at der er brug fr mere fkus på histrie g kultur fr at styrke krpsånden. Flere resuméer giver udtryk fr, at gde rllemdeller er vigtige fr de unge. De ældre skal give deres viden videre til de unge, uddelegere ansvarsmråder g vise, hvrdan man kan være fagligt engageret uden at være pamper. Fr mange ældre skræmmer de unge væk, mener et resumé. Et enkelt resumé freslår en fast aldersfrdeling i freningen, så yngre km ind, g ældre igen km på gaden. Et resumé ser en udfrdring i, at rdet freningsmand kan spænde ben fr en lederkarriere i plitiet g vil gerne have fkus på det. Samme resumé mener gså, at der er brug fr et større fkus på lederudvikling i fagfreningen, så ledelsen bliver mere prfessinel. Ngle resuméer freslår, at flere yngre medarbejdere kmmer ind i frbundet, at der blev prettet intrkurser fr unge g en decideret ungdmsafdeling. Ngle resuméer ønsker flere TR-kurser g mere inf m disse, da de giver et gdt indblik i fagfreningsarbejdet. Et resumé pfrdrer til, at frbundet bliver mere ungdmmeligt med skøre påfund. 12

13 Brugen af kntingentkrner Et resumé fremhæver, at der skal være mere åbenhed m, hvad pengene går til, g at regnskaberne skal frmidles, så de kan frstås af alle. Et andet lægger vægt på, at fagfreningen skal frvalte kntingentpengene sm m, det var frvalternes egne. Et skriver, at man har indtryk af, at pengene bliver brugt frnuftigt, men at man ikke vil have tilsendt klistermærker g deslige. Et andet psummerer, at pengene skal gå til både frnøjelser g faglighed. Atter et resumé vil hellere have lavere kntingent end en str frmue hs fagfreningen. Flere resuméer vil ikke have skåret i tilskuddet til studiekredsene, da mange er meget glade fr dem på grund af det sciale g faglige indhld. Flere ønsker penge til efteruddannelse af hvedsageligt TR. T resuméer ser gerne, at der bliver købt flere smmerhuse. Et resumé freslår, at pengene bliver brugt til flere eksterne knsulenter. Et andet at der skal spares på dette mråde. Et resumé freslår, at man køber et hus, hvr unge kan b, når de går på Plitisklen. Det bliver gså freslået, at man kunne kpiere en kmmunal rdning, hvr persnalet betaler fr gder, sm strindkøbes af kmmunen. Persnalet betaler et fast månedligt beløb, sm bliver trukket før skat, så der dermed er skattefrdele. Valget står dermed mellem almindelig løn eller lavere løn plus persnalegder. Et andet resumé stiller spørgsmålstegn ved, m livsfrsikringerne er tidssvarende, da der, ifølge resumeet, er frskel på præmien alt efter m bpælen er på Frederiksberg eller i Ringkøbing. Sm nævnt under DANSK POLITI ønsker flere resuméer at udsende DANSK POLITI elektrnisk fr at spare penge. Flere resuméer freslår medlemsfrdele g rabatrdninger i frm af eksempelvis et medlemskrt i dankrtstørrelse, sm kan give rabatter i frretninger. Et resumé henviser til behvet, frdi almindelige medlemmer kun kan leje et billigt smmerhus". 13

14 Knklusin Årets studiekredse har bragt et utal af frslag g hldninger på banen. Fagfreningen eksisterer i en virkelighed, hvr individualiteten presser fællesskabet. Samtidig mener flere, at fagfreningen har mistet indflydelse. Mange resuméer ønsker en pkvalificering af Plitifrbundet ved at inddrage flere persner med ekspertkmpetencer til eksempelvis frhandlings- g beregningssituatiner. Der er frskellige kmmentarer til fagfreningens rganisatin, g der er blandt andet uenighed m administrative medarbejderes medlemskab af fagfreningen. Fire resuméer ønsker flere direkte valg. Der er gså mange frskellige vinkler på, hvilken rlle den lkale frening spiller g skal spille i frhld til ledelsen. De varierende hldninger pstår naturligt, da studiekredsene bliver arrangeret af frskellige lkale freninger. Der er bred enighed m, at fagfreningen fremver i højere grad skal se på arbejdsmiljø g persnalepleje, g resuméerne kmmer med en række frslag til, hvrdan det kan se ud. Samtidig skal fkus på arbejdstidsregler, løn g pensin fasthldes. I frhld til fagfreningens kmmunikatin er der et udtalt ønske m mere persnlig tilstedeværelse fra den lkale frenings g TRs side. Ngle ønsker gså, at frbundet kmmer mere ud. Man ønsker gså flere krte nyheder fra både frbund g freninger. I flere resuméer fremstår de t venstående hldninger sm eksempler på, hvrdan fagfreningen kan være mere synlig. Flere giver udtryk fr, at man ikke bruger frbundets hjemmeside, men i højere grad rienterer sig md den lkale frenings hjemmeside. En række resuméer giver udtryk fr tilfredshed med DANSK POLITI. Der er str interesse fr ny teknlgi, herunder applikatiner til mbiltelefner. Flere resuméer efterlyser bedre uddannelse af TR, så disse bliver bedre klædt på til frhandlingssituatiner g samarbejdet med ledelsen. Når det gælder unges engagement i fagfreningen, giver mange resuméer udtryk fr, at fagfreningen skal gøre mere fr at infrmere de unge allerede på Plitisklen. Når de unge først arbejder ude i kredsene, ligger den primære pgave hs de lkale freninger, mend der gså er frslag til, hvad Plitifrbundet kan gøre. Der er frskellige hldninger til brugen af kntingentkrner. Flere nævner dg, at man ikke vil have tilskuddet til studiekredsene beskåret. Flere freslår desuden, at fagfreningen skal arbejde fr flere frdele g rabatrdninger til medlemmerne. 14

15 Bilag: Plitikredsenes resumeer Nrdjyllands Plitifrening Midt- g Vestjyllands Plitifrening Østjyllands Plitifrening Sydøstjyllands Plitifrening Syd- g Sønderjyllands Plitifrening Fyns Plitifrening Nrdsjællands Plitifrening Københavns Plitifrening Rigsplitifreningen Vestegnens Plitifrening/Brnhlms Plitifrening Midt- g Vestsjællands Plitifrening Sydsjælland- g Llland-Falsters Plitifrening Færøernes Plitifrening Ovenstående er vedhæftet sm en samlet PDF. 15

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen Opsamling fra mødet d. 22/4 2014 i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl. 18.00 kl. 18.45 Kl. 18.55 Kl. 19.55 Kl. 20.05 Kl.

Læs mere