Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere abonnementer samt eventuelle tillægsydelser. Aftalen om abonnement indgås mellem Kunden og DanskNet A/S, CVR-nr (herefter DanskNet). Aftalen forudsætter, at Kunden har forretningssted i Danmark, og er registreret i Danmark med CVR-nummer. Private virksomheder, offentlige virksomheder og/eller institutioner kan indgå som kunde efter denne aftale. 2. Aftalens omfang DanskNet Bredbånd produceres enten ved fiber eller ved anvendelse af DSL teknologi, som benytter en kobberforbindelse mellem etableringsadressen og den tilknyttede telefoncentral. Den eller de tjenester, der leveres af DanskNet, er beskrevet i ordrebekræftelsen, som DanskNet har sendt til Kunden efter modtagelse af Kundens bestilling. Vilkårene udgør sammen med ordrebekræftelsen samt eventuelle tillægsbetingelser aftalen mellem Kunden og DanskNet. Aftalen er gældende for DanskNet Bredbåndsydelser med internet og telefoni samt tillægsydelser som eksempelvis Offentlig IP adresse og eventuelle andre ydelser fra tredjepart. Samlet betegnes disse leverancer herefter som Bredbåndsydelser. Vilkårene er dækkende for ethvert mellemværende mellem Kunden og DanskNet, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt, skriftlig aftale. 3. Etablering af kundeforholdet Der kan alene etableres et kundeforhold i forbindelse med bestilling og oprettelse af en Bredbåndsydelse. Det er en forudsætning for indgåelse af aftalen mellem Kunden og DanskNet, at Kunden: 1. Oplyser korrekt CVR-nummer 2. Oplyser korrekt navn på virksomheden og en dertil knyttet kontaktperson 3. Oplyser korrekt leverings-, forsendelses- og faktureringsadresse 4. Oplyser en gyldig adresse, som DanskNet kan anvende til fremsendelse af al elektronisk information som faktura eller anden vigtig information 5. Oplyser et fungerende fastnet/mobil telefonnummer. Kunden er herefter forpligtet til at holde alle sine oplysninger, herunder ovennævnte, opdateret hos DanskNet til ethvert tidspunkt. Kunden udpeger en kontaktperson, der som udgangspunkt er den, Kunden oplyser ved bestilling, og som anvendes ved ordrebekræftelsen. Denne er bemyndiget til at træffe bindende beslutninger på vegne af Kunden inden for denne aftales rammer og til at modtage meddelelser fra DanskNet. Kunden skal informere DanskNet, hvis registreringen af kontaktperson skal ændres. Enhver form for fejl i registreringen af ovenstående oplysninger og de omkostninger, der måtte opstå og afholdes som følge deraf, påhviler Kunden, som faktureres herfor af DanskNet. Fakturering sker på baggrund af gældende pris- og gebyrliste på DanskNets hjemmeside, alternativt efter regning fra underleverandører evt. pålagt et ekspeditionsgebyr fra DanskNets side. Information der fremsendes, samt information på DanskNets hjemmeside og selvbetjeningsfunktion på DanskNets kundeportal (begge på vil kun forefindes i en dansk udgave. Etablering af kundeforholdet er ikke omfattet af en generel fortrydelsesret. Købeloven vedr. handelskøb følges. Kunden er forpligtet til selv at sikre opsigelse af eventuel eksisterende rammeaftale el. lign. Hos anden udbyder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale med DanskNet. Ved bestilling af tilslutning af Fiberydelse fra DanskNet, kan DanskNet kræve dokumentation for Kundens retmæssige adgang til at foretage ændringer på den oplyste installationsadresse. Såfremt Kunden er lejer på den oplyste levering adresse, skal Kunden forevise skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af tilslutning. I tilladelsen skal ejer af ejendommen frafalde ethvert krav om erstatning eller reetablering i forbindelse med etablering af Fiberydelse til Kunden, således at dette alene er mellem Kunden og ejer af ejendommen. 4. Godkendelse af Kunden og kreditvurdering DanskNet foretager en individuel godkendelse af Kunden, herunder foretages en kreditvurdering af Kunden baseret på kreditoplysninger fra eksempelvis pengeinstitutter, kreditoplysningsbureauer o.l. efter DanskNets valg. DanskNet tager endvidere hensyn til geografisk dækning m.v. og er til enhver tid berettiget til at nægte aftaleindgåelse, samt ophæve eller foretage indskrænkelser i Kundens benyttelse af DanskNets ydelser (se endvidere afsnittet om misligholdelse af aftalen). Herunder er DanskNet berettiget til at stille krav om acontobetaling og/eller indføre et kreditmaksimum, samt via Kundens betalingsmidler at foretage trækning af forfalden gæld til DanskNet. Dette gælder også efter aftalen er indgået eller opsagt. Det er Kundens ansvar at rette henvendelse til DanskNet med henblik på at afklare, hvorvidt DanskNet stiller krav om fastsættelse af kreditmaksimum. Kunden hæfter for ethvert forbrug, selvom dette måtte overskride et fastsat kreditmaksimum. 5. Kommunikation Kunden accepterer ved indgåelse af denne aftale, at DanskNet som udgangspunkt fremsender materiale elektronisk. 5.1: og sms: DanskNet fremsender oplysninger til Kunden i elektronisk form til den af Kunden oplyste adresse samt på sms efter DanskNets valg. Oplysninger fremsendes som tekst evt. i html format eller som vedhæftet PDF-fil. Kunden er forpligtet til løbende at holde sig orienteret på den opgivne adresse samt via det opgivne mobiltelefonnummer. 5.2: Markedsføring: DanskNet er berettiget til via mail, telefonisk (herunder via opkald og sms) samt breve at rette henvendelse til Kunden med henblik på markedsføring af egne produkter. Kunden kan frabede sig dette efter abonnementsoprettelse ved henvendelse til DanskNet. DanskNet må endvidere bruge Kundens virksomhedsnavn og logo som referencekunde på medmindre Kunden udtrykkeligt frabeder sig det. Side 1

2 6. Ansvar & fortrolighed Brugeroplysninger udleveret til Kunden er fortrolige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden er selv ansvarlig for eventuelt misbrug af disse brugeroplysninger og hæfter således for alt forbrug på Bredbåndsydelsen. Bortkommer brugeroplysninger, eller har Kunden mistanke om at tredjemand har kendskab til disse, skal Kunden straks kontakte DanskNet, som spærrer for den pågældende konto og fremsender nye brugeroplysninger. I tilfælde af tredjemands misbrug af Kundens abonnement, påhviler det Kunden at dokumentere dette. DanskNet videregiver alene oplysninger, når det kræves i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser på området, eller efter aftale med Kunden om eksempelvis opgivelse af telefonnummer til oplysningstjenester eller lignende. DanskNet videregiver ligeledes ikke informationer til tredjepart, medmindre det er i forbindelse med køb og/eller salg af tredjepartsydelser. Kunden skal holde følgende fortroligt: Betingelserne i denne aftale og alle oplysninger, der modtages fra DanskNet og dennes underleverandører angående procedurer og teknikker i forbindelse med DanskNets ydelser og angående DanskNets organisation og drift. Parternes respektive forpligtelse til at holde bestemte oplysninger fortrolige ifølge ovenstående er gældende i aftaleperioden og i to år derefter, eller så længe sådanne oplysninger ikke er overgået til offentligt domæne på anden måde end ved at en af parterne overtræder bestemmelserne i nærværende Vilkår. 7. Etablering af forbindelse Det er en betingelse for leverancen af DanskNets Bredbåndsydelse, at der kan blive etableret en kobberforbindelse til Kundens etableringsadresse, at der er et fungerende telefonstik tilsluttet kobberforbindelsen, som DanskNets udstyr tilsluttes, og at udstyret også tilsluttes elnettet (230V). Kunden kan selv, såfremt det er teknisk muligt, tilslutte det medfølgende udstyr til forbindelsen/stikket. Hvis det i særlige tilfælde skulle vise sig ikke at være muligt, vil DanskNet bestille et teknikerbesøg som faktureres Kunden ifølge den gældende prisliste. Kunden forpligter sig ved teknikerbesøg til at give adgang til teknikeren i det oplyste tidsrum på hverdage ml. kl. 7:30 og 16:00. Hvis det er nødvendigt for teknikeren at komme ind på selve adressen, er teknikeren kun forpligtet til at sikre etableringen af telefonstikket og yder ikke support iht. punkt 8. DanskNet forbeholder sig ligeledes retten til at fakturere Kunden, hvis en tekniker går forgæves i forbindelse med en aftale på etableringsadressen. Forgæves teknikerbesøg faktureres jf. gældende prisliste. Etableringen på Kundens etableringsadresse placeres som udgangspunkt ved den eksisterende forbindelse til husstanden. Hvis der tidligere er etableret et telefonstik (NTP eller KAP stik) benyttes dette. Ved teknikerbesøg er det teknikeren der afgør, hvilket stik der skal benyttes og/eller hvor dette skal placeres. Kunden skal give teknikeren adgang til alle telefonstik på etableringsadressen. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt, at der trækkes ekstra kabler. Kunden må ikke selv foretage indgreb i installationen. Udstyr bestilt af Kunden ved aftaleindgåelse fremsendes særskilt via fragt/postvirksomhed efter DanskNets valg. Såfremt det ikke er muligt at aflevere udstyret på den oplyste adresse, er Kunden selv ansvarlig for at afhente udstyret på en af fragt/postvirksomheden defineret adresse inden etableringsdagen. Det er en betingelse for leverancen af DanskNets Bredbåndsydelse, at der kan blive etableret en fiberforbindelse til Kundens etableringsadresse. Al etablering foregår på tilbudsbasis og forudsætter som udgangspunkt, at Kunden ved accept af tilbud foretager forudbetaling af installationsomkostninger. Fiberforbindelsen afsluttes enten som 1GbE singlemode fiber (SFP) eller som 1GbE kobber (RJ45). Nødvendig elforsyning til brug for nettermineringspunktet og/eller tilslutningsudstyret påhviler Kunden. DanskNet fastlægger fiberforbindelsens tilkoblingspunkt til fibernettet, og Kunden skal efter nærmere aftale give adgang til installationsadressen. Al etablering forudsætter absolut frost- og tørt, nedbørsfrit vejr og betingelser. DanskNet etablerer derfor fortrinsvis fiberforbindelser i sommerhalvåret, når forudsætningerne af DanskNet vurderes at være til stede. Forsinkelser som følge af vejret kan ikke tilregnes DanskNet, som ikke kan ifalde betaling eller erstatning for forsinket etablering eller følger deraf uanset årsag og omfang.. Normalt foretages installation i gadeplan via den husmur, der ligger nærmest tilslutningspunktet. Kunden kan foreslå alternativ placering. Hvis en sådan alternativ placering betyder merudgifter til gravning og installation, opkræves Kunden særskilt herfor. DanskNet foranstalter nedgravning af fiberrøret, etablering af fiberforbindelsen og installation af termineringsudstyret på Kundens ejendom. Kunden forestår eventuel flytning og bortskaffelse af buske, retablering af haveanlæg, murværk, tapet, bemaling, belægning m.v. Hvis tekniske forhold kræver det, har DanskNet ret til efterfølgende at kræve fiberforbindelsen flyttet for egen regning. Det er til enhver tid Kundens ansvar at sikre hele fiberinstallationen, herunder også det nedgravede fiberrør, således at fiberen ikke beskadiges. Eventuelle skader udbedres på Kunden regning. Kunden er selv ansvarlig for at registrere beliggenheden af fiberrør/fiberstikledning på Kundens matrikel. Dette registreres ikke af DanskNet. Såfremt Kunden ikke har mulighed for at give adgang til nettermineringspunkt på det varslede tidspunkt, skal Kunden give DanskNet besked herom senest 3 hverdage i forvejen. Giver Kunden ikke besked herom med det nævnte varsel, vil Kunden blive faktureret for forgæves installationsforsøg. Nægter, eller forsømmer Kunden gentagne gange at give adgang til nettermineringspunktet, faktureres Kunden listeprisen for fibertilslutningen. Kunden må ikke selv foretage indgreb i installationen. Udstyr bestilt af Kunden ved aftaleindgåelse fremsendes særskilt via fragt/postvirksomhed efter DanskNets valg. Såfremt det ikke er muligt at aflevere udstyret på den oplyste adresse, er Kunden selv ansvarlig for at afhente udstyret på en af fragt/postvirksomheden defineret adresse inden etableringsdagen. 8. Afhjælpning & support Vejledning til opsætning og installation m.v. fremsendes med udstyret og forefindes på DanskNets hjemmeside. Kunden kan kontakte DanskNet via eller telefon for yderligere vejledning. DanskNet yder Kunden fri support på Bredbåndsydelser. Support omfatter alene vejledning om opsætning af Bredbåndsydelser leveret af DanskNet. Information om DanskNets support-funktion fremgår af DanskNets hjemmeside (www.dansknet.dk). Side 2

3 9. Fejlretning DanskNet afhjælper hurtigst muligt fejl i egne anlæg og installationer, hvilket kan kræve Kundens aktive medvirken på Kundens installationsadresse. Fejlretning sker i almindelighed indenfor normal arbejdstid. Hvis DanskNet skønner, at fejlretning er nødvendig på etableringsadressen, er Kunden forpligtet til at give DanskNet eller dennes samarbejdspartner adgang til etableringsadressen på arbejdsdage i tidsrummet mellem kl. 7:30 og 16:00. DanskNet forbeholder sig i henhold til punkt 10 ret til at fakturere Kunden for unødig fejlretning, som tydeligt skyldes fejl fra Kundens side. Ligeledes hvis en tekniker går forgæves i forbindelse med en aftale på etableringsadressen, faktureres Kunden jf. gældende prisliste. 10. Priser & taksering Priser og Taksering for Bredbåndsydelser i forbindelse med nærværende aftale, følger de til hver tid gældende priser og takseringer for DanskNet. DanskNet kan herudover opkræve betaling for særlige tillægsydelser bestilt af Kunden. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser kan for DSL-kunder findes på DanskNets hjemmeside (www.dansknet.dk), for fiberkunder på eller ved henvendelse til DanskNet. Ændringer i priserne er underlagt samme betingelser som ændringer i nærværende Vilkår, jf. punkt 17. Bredbåndsydelsen takseres for en abonnementsdel, som dækker internetforbrug inden for den valgte båndbredde og eventuelt en eller flere abonnementslinjer til telefoni. Taksering af de enkelte telefonopkald sker efter endt opkald i henhold til gældende takst for tidspunktet for opkaldet. Hvis et opkald pågår over et periodeskift med forskellig taksering, vil de enkelte dele af opkaldet takseres særskilt. 11. Betalingsforhold Abonnementsbaserede ydelser samt oprettelsespriser faktureres forud til udgangen af efterfølgende kvartal. Bredbåndsydelser, der er aktivitetsbestemte, enkeltstående eller forbrugsafhængige, herunder opkald til udland og mobiltelefoner, faktureres månedsvis bagud. DanskNet forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder. DanskNet er til enhver tid berettiget til at tage et gebyr for tilsendelse af faktura (manuel fakturering). Enhver faktura skal betales senest til forfaldsdatoen, der er minimum 8 dage efter modtagelse hos Kunden. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte DanskNet inden betalingen, hvis Kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis Kundens eventuelle betalingskort eller PBS-aftale afvises eller fejler, vil Kunden blive overført til manuel fakturering og dermed skulle betale ekstra gebyrer. Kunden kan til enhver tid tilmelde et nyt betalingskort/ny PBS-betalingsaftale, men skal indtil dennes ikrafttræden betale gebyr for manuel fakturering. Den første faktura indeholder en delperiode der løber fra Bredbåndsydelsens etableringstidspunkt til den sidste dato i kvartalet, samt den efterfølgende periode. Den første faktura opkræves op til 14 kalenderdage før etableringstidspunktet. Prioritetsrækkefølgen, som betalinger afregnes efter, når de modtages fra Kunden, er: 1. Rykkergebyrer 2. Renter 3. Abonnementsbetalinger, og Kundens samlede udestående vil til enhver tid gøres til genstand for denne prioritetsrækkefølge. DanskNet benytter ved betalingskort en underleverandør, som er godkendt af PBS international og PBS til betalingsløsning. DanskNet er berettiget til at opkræve ethvert gebyr, som DanskNet pålægges af tredjemand for Kundens betaling via PBS eller kortbetaling. Disse gebyrer vil fremgå af DanskNets hjemmeside, Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes Kundens kortinformationer ikke hos DanskNet, men hos underleverandøren. Kunden kan til enhver tid tilmelde et nyt betalingskort og dermed slette det hidtidige kort. Dette gøres på DanskNets kundeportal eller ved personlig henvendelse til DanskNet. Ved spærring af kortet er Kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på DanskNets kundeportal eller ved personlig henvendelse til DanskNet. Ved indgåelse af denne aftale giver Kunden tilladelse til, at DanskNet foretager automatiske trækninger på Kundens betalingskort i henhold til ovenstående. Kunden vil ved hver trækning af abonnementsbetaling med betalingskort få tilsendt elektronisk kvittering på den af Kunden oplyste mailadresse herfor, ligesom Kunden til enhver tid vil kunne se foretagne korttrækninger via kundeportalen hos DanskNet. Ved forsinket betaling er DanskNet berettiget til at afbryde alle ydelserne indtil betalingsforholdet er bragt i orden. DanskNet er til enhver tid berettiget til at foretage trækning af eventuelle forfaldne udeståender fra det eller de af Kunden registrerede betalingsmidler. Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af Kundens betalingsstatus. Hvis DanskNet afbryder ydelser pga. manglende betaling, refunderes den tabte abonnementsperiode ikke. DanskNet er berettiget til at opkræve administrationsbeløb for udsendelse af rykkere samt for fremsendelse af sager til inkasso. Specifikation af Kundens telefoniforbrug er tilgængeligt på DanskNets kundeportal på DanskNets hjemmeside. Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt af, om der er indgået særskilt aftale med DanskNet om betaling via tredjemand. DanskNets priser på fiberbredbånd fremgår af ordrebekræftelsen/kontrakten der foreligger parterne imellem. DanskNet opkræver et etableringsgebyr ved indgåelse af aftale om tilslutning af fiberbredbånd. Gebyret fastsættes på tilbudsbasis. 12. Udstyr I forbindelse med oprettelsen stiller DanskNet udstyr til rådighed for Kunden og er berettiget til at fakturere Kunden for dette efter den til enhver tid gældende prisliste. Udstyr, der stilles til rådighed for Kunden, forbliver DanskNets ejendom, og DanskNet er berettiget til at fakturere Kunden for dette ved for sen eller manglende tilbagelevering, eller såfremt modemmet returneres i defekt eller på anden vis beskadiget stand. For udnyttelse af Bredbåndsydelsen anvendes udstyr der understøtter den aktuelle teknologi samt eventuelt analog telefoni (ETSI PSTN). Kunden skal sikre, at Kundens eget udstyr, der tilsluttes DanskNets Bredbåndsydelse, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Kunden er indforstået med, at DanskNet ikke er forpligtet til at supportere, ombytte, eller på anden måde kompensere Kunden, såfremt Kundens eget udstyr af system- og/eller hardwaretekniske årsager eller øvrige årsager, ikke fungerer på Bredbåndsydelsen, eller at ændringer af Bredbåndsydelsen og/eller det leverede udstyr, gør Kundens udstyr uanvendeligt i tilknytning hertil. Hvis Kundens eget udstyr tilsluttes DanskNets Bredbåndsydelse, og dette giver anledning til forstyrrelser af Bredbåndsydelsen på grund af fejl eller lignende i eget udstyr, er Kunden forpligtet til straks at koble det forstyrrende eget udstyr fra, og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. Bredbåndsydelsen leveres med det antal telefonlinjer der bestilles og netværkstilslutning (LAN) via kablet eller trådløst Ethernet. DanskNet kan løbende opdatere og optimere indstillingerne og software i udstyret, mens Kunden ikke kan opnå ret til at overskrive softwaren i udstyret. Softwaren i udstyret forbliver DanskNets ejendom, og Kunden er uberettiget til at videreformidle denne til tredjemand. Side 3

4 Såfremt DanskNet ved tilslutning af Bredbåndsydelsen hos Kunden har stillet udstyr til rådighed, forbliver dette DanskNets ejendom, og følger Vilkår for DSL-kunder, jf ovenfor, medmindre andet ejerskab til udstyr udtrykkeligt og skriftligt er aftalt. Er udstyret fastmonteret af DanskNet ved etablering af forbindelse, må enhver form for servicering, demontering eller udskiftning alene foretages af DanskNet, der er berettiget til at fakturere Kunden for udstyrets bortkomst eller beskadigelse. Kunden skal sikre, at Kundens eget udstyr, der tilsluttes DanskNets Bredbåndsydelse, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Kunden er indforstået med, at DanskNet ikke er forpligtet til at supportere, ombytte, eller på anden måde kompensere Kunden, såfremt Kundens eget udstyr af system- og/eller hardwaretekniske årsager eller øvrige årsager, ikke fungerer på Bredbåndsydelsen, eller at ændringer af Bredbåndsydelsen og/eller det leverede udstyr, gør Kundens udstyr uanvendeligt i tilknytning hertil. Hvis Kundens eget udstyr tilsluttes DanskNets Bredbåndsydelse, og dette giver anledning til forstyrrelser af Bredbåndsydelsen på grund af fejl eller lignende i eget udstyr, er Kunden forpligtet til straks at koble det forstyrrende eget udstyr fra, og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger 13. Anvendelse & begrænsninger Den købte ydelse er en erhvervstjeneste og må således anvendes i kommerciel sammenhæng. Ydelsen må ikke videresælges og/eller distribueres til tredje part, o. lign. DanskNet forbeholder sig retten til at opsige abonnementsforholdet, såfremt det konstateres, at ydelsen anvendes til sådanne formål. Kunden har tilsvarende ikke mulighed for at benytte præfiks-telefoni eller alarmsignaleringskanaler sammen med Bredbåndsydelsen. Kunden må ikke uden tilladelse fra DanskNet lade andre overtage, videresælge eller på anden måde lade andre disponere over Bredbåndsydelsen. Bredbåndsydelsen må således ikke anvendes til formidling af ydelser til andre end Kunden. Bredbåndsydelsen giver fri adgang til internettet med den valgte båndbredde. DanskNet forbeholder sig retten til at spærre for anvendelse/specifikke hjemmesider, når det er nødvendigt som følge af lovmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold. DanskNet forbeholder sig retten til at spærre for eller nedsætte ydelsen/båndbredden til Kunden, såfremt denne overskrider Fair use grænserne, der oplyses ved henvendelse til DanskNet. Ved indikation om misbrug kan DanskNet spærre for port 25. Kunden kan ved brug af Bredbåndsydelsen risikere at inficere sin hardware og software med virus, spyware og andre skadelige applikationer. DanskNet kan ikke drages til ansvar herfor. Mailadresser på DanskNets domæner og de(n) statiske offentlige IP-adresse(r) tilhører DanskNet, og stilles kun til Kundens rådighed indtil abonnementsaftalen ophører. DanskNet forbeholder sig ret til at ændre den enkelte statiske offentlige IP-adresse, hvis påkrævet. De fysiske love der gælder, betyder at den maksimale transmissionshastighed afhænger af forbindelsens længde, alder og generelle kvalitet. I nogle tilfælde benytter DanskNet fiberforbindelse mellem etableringsadressen og den tilknyttede telefoncentral. I de tilfælde hvor kobberforbindelsen ikke understøtter den bestilte båndbredde, leverer DanskNet den makismalt mulige båndbredde. Internettets udformning og fysiske forhold kan betyde, at båndbredden varierer over tid. Der skal ved alle forbindelser tages højde for, at ca % af båndbredden ved DSL bruges til overhead (dvs. til forbindelsens håndtering af afsendelse og modtagelse af data). Ved trådløse forbindelser kan båndbredden variere med det miljø, forbindelsen bruges i, og DanskNet kan ikke holdes ansvarlig for de forringelser, Kunden måtte opleve ved overgangen fra kabel til trådløs forbindelse. 14. Flytning & overdragelse Kunden kan skriftligt, indenfor DanskNets dækningsområde i Danmark, bestille flytning af Bredbåndsydelsen mod betaling for flyttehåndteringen. Flytning medfører, at abonnementets bindingsperiode forlænges med 12 måneder. Hvis det ikke er muligt at bestille en abonnementsaftale på den nye etableringsadresse, ophører abonnementet med normalt opsigelsesvarsel. Ved flytning inden for en eventuel bindingsperiode, forbliver kontrakten bindende indtil udløb af perioden, uanset om der kan etableres en forbindelse på den nye adresse, og uanset om en given Bredbåndsydelse er af tilsvarende størrelse. Kunden kan efter skriftlig aftale med DanskNet overdrage abonnementsaftalen til tredjemand. DanskNet forbeholder sig ret til at afvise en overdragelse med henvisning til punkt 4, samt at fakturere den der overtager abonnementet en overdragelsespris, jf. gældende prisliste. Kunden kan ikke tage Bredbåndsydelsen eller fastmonteret udstyr med sig til ny adresse. Fjernes eller beskadiges udstyr, vil Kunden blive faktureret herfor og evt. for en ny tilslutning. 15. Misligholdelse Misligholder Kunden sit abonnement, er DanskNet berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Et eller flere af følgende punkter kan være en væsentlig misligholdelse: Optræden i strid med god skik på internettet herunder afsendelse og/eller distribution af SPAM eller spredning af virus. Forsøg på ulovlig indtrængen i netværk eller udførelse af serverangreb (denial of service). Overtrædelse af gældende lovgivning, herunder udbredelse/ distribution af racistiske budskaber eller billeder som skønnes at nedgøre minoritetsgrupper. Chikanerende eller truende adfærd overfor DanskNets ansatte. Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger og/eller installationsoplysninger. Videresalg, udleje, udlån, overdragelse m.v. af abonnementet til tredjemand. Herunder netværksdeling med andre husstande eller andre juridiske enheder. Forsinket eller manglende betaling. Overskridelse af kreditmaksimum. Tilslutning af Kundens eget udstyr, der ikke er CE-mærket, ikke er godkendt af DanskNet eller beregnet til tilslutning til DanskNets Bredbåndsydelse Undladelse frakobling af Kundens eget udstyr efter krav fra DanskNet, såfremt det skønnes at dette giver anledning til forstyrrelser af DanskNets Bredbåndsydelse. Side 4

5 Hvis DanskNet afbryder Bredbåndsydelsen som følge af misligholdelse, vil DanskNet orientere Kunden om årsagen. Kunden er ikke berettiget til afslag i abonnementsprisen som følge af afbrydelser i forbindelse med misligholdelse. 16. Opsigelse, aftaleperiode og ændringer i abonnement Alle produkter fra DanskNet er behæftet med en aftalelængde på mindst 12 måneder fra oprettelsesdatoen, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt. I aftaleperioden er abonnementet at betragte som uopsigeligt, hvorved Kunden ikke kan frigøre sig fra abonnementet uden at betale mindsteprisen, svarende til alle omkostninger til oprettelse, levering samt abonnement for den resterende aftaleperiode. Kunden binder sig til de bestilte produkter og er ikke berettiget til at ændre bestillingen indenfor aftaleperioden. Aftalen kan tidligst til udløbet af aftaleperioden opsiges af Kunden med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. DanskNet fremsender herefter en bekræftelse på opsigelsen. Ved DanskNets varsling, jf. punkt 17, af ikke-begunstigende ændringer af Vilkår, priser eller produkter, kan Kunden i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen. En sådan opsigelse skal ske til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 kalenderdage, uanset en eventuel aftaleperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Udstyr ejet af DanskNet skal for Kundens regning returneres senest 14 kalenderdage efter lukning af Bredbåndsydelsen. Sker dette ikke er DanskNet berettiget til at fakturere Kunden herfor jf. punkt 10. DanskNet kan opsige nærværende aftale og Bredbåndsydelser med 30 kalenderdages varsel. DanskNet kan, hvis Kunden anmoder derom, og kun efter bindingsperiodens udløb, vælge at tilbyde at sætte Kundens abonnement i bero i en nærmere bestemt periode, jf. gældende prisliste. 17. Ændringer af Vilkår DanskNet forbeholder sig ret til at ændre Vilkår, priser og produkter. Ændringer, der er begunstigende for Kunden, kan gennemføres uden forudgående varsel. Er der tale om en forringelse af Kundens Vilkår, udsendes der elektronisk information herom til Kunden. Sådanne ændringer varsles med 30 kalenderdage. Alle ændringer annonceres på DanskNets hjemmeside. I visse tilfælde kan Kunden opsige abonnementet jf. punkt 16 som følge af ændringer af Vilkår, priser eller produkter. Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om DanskNets gældende Vilkår, priser og produkter. 18. Erstatningsforhold DanskNet er ikke erstatningsansvarlig for følgende forhold: Direkte og indirekte tab opstået som følge af vedligeholdelse, forstyrrelser, afbrydelser eller nedbrud af Bredbåndsydelserne. Kundens brug af tredjemands installationer (omfattende, men ikke begrænset til alarmer og overvågningsudstyr) og/eller support, samt uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer. Helt eller delvist manglende adgang til DanskNets Bredbåndsydelser såfremt dette skyldtes forhold uden for DanskNets kontrol betegnet som Force Majeure. Force Majeure kan være, men er ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, terror, ildebrand, krig, lokal- og generalstrejke, lokal- eller generallockout, herunder også strejke og lockout blandt DanskNets egne medarbejdere, strømafbrydelser, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud. Midlertidig afbrydelse af Bredbåndsydelserne som følge af aftale indgået mellem Kunden og DanskNet. Eventuelle omkostninger til reetablering af Kundens forbindelse eller telefonnummer ved overdragelse til tredjemand. Tab af data eller økonomiske tab som følge af Kundens utilsigtede download af virus eller andre skadelige programmer. Forhold der skyldes Kundens brug af ikke godkendt udstyr eller Kundens egen installation, herunder strømforsyning på installationsadressen. DanskNet forbeholder sig ret til at kunne udføre vedligehold eller andet, som DanskNet anser for påkrævet, og er ikke ansvarlig for afbrydelse o.l., som dette måtte forårsage. DanskNet er under ingen omstændigheder ansvarlig for abonnentens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. DanskNet bærer ikke ansvaret for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens datasystemer. DanskNets eventuelle erstatningspligt er maksimeret til en forholdsmæssig del af den af abonnenten senest betalte kvartalsvise abonnementsafgift svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum hvor abonnementsydelsen har været ude af drift. Abonnenten har ikke krav på forholdsmæssigt prisnedslag eller erstatning udover hvad der følger af ovenstående. Skade (omfattende, men ikke begrænset til brandskade, vandskade, lynskade) på DanskNets udstyr, forsætligt eller ej, samt tyveri eller bortkomst dækkes under alle omstændigheder af Kunden, der er ansvarlig for udstyret, som om nødvendigt må dækkes af Kundens egen indboforsikring. DanskNets økonomiske krav stilles altid direkte til Kunden, der ikke kan frasige sig dette. 19. Tvister & klage Kunden kan klage skriftligt til DanskNet. DanskNet vil i de fleste tilfælde behandle klagen og træffe en afgørelse inden 30 kalenderdage og senest inden 3 kalendermåneder. DanskNets afgørelse kan herefter indbringes for Sø- og Handelsretten i København. 20. Ikrafttrædelse Disse Vilkår træder i kraft 31. maj Side 5

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1. Betingelsernes anvendelsesområde De almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for aftaler om hjemmesider og diverse tillægsydelser mellem Apollo Media og kunden i alle forhold. Fravigelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere