Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP"

Transkript

1 Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

2 Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om LBR s regnskab Orientering om nøgletal Orientering om resultatrevision Orientering om udmelding af beskæftigelsesministerens mål for Orientering om aktiveringsstrategi Orientering om målgruppeanalyse af ungegruppen Orientering om artikel i Ekstra Bladet "Unge i det fortabte land" Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sygefraværssamtaler som led i opfølgningen på sygemeldte borgere Ansøgning om midler til jobrotationsprojekter Ansøgning om midler til mænds sundhedsuge 37 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Mogens Futtrup Erik Thomsen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Inger Mie Rudbæk Ella Holm Hansen Mikael Toft Viggo Christensen Per Gjessing Karl Johan Pedersen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mikael Toft orienterede om, at 12/12 konferencen d maj på sygedagpengeområdet er rykket til d maj, da Regionen afholder en lignende konference den 3. maj. LBR vil løbende blive orienteret om frikommuneprojekt og de konsekvenser det får for beskæftigelsesområdet. Mødet blev afsluttet kl. 3

4 013. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/1997 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. Administrationen indstiller - at dagsorden godkendes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Dagsorden blev godkendt. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 4

5 014. Godkendelse af referat Sagsnr.: 11/2043 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: Sagsfremstilling Godkendelse af referatet fra mødet d. 1. februar Administrationen indstiller - at referatet godkendes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Referatet blev godkendt. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 5

6 015. Orientering om LBR s regnskab Sagsnr.: 11/2081 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: 58027/11Åben LBR regnskab 2011.pdf Sagsfremstilling LBR har følgende midler til rådighed i 2011 Samlet bevilling i 2011 Midler disponeret i 2011 Midler ikke disponeret i kr kr kr. Administrationen indstiller: - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 6

7 016. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 11/2724 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: 62157/11Åben Samlet oversigt - Fleksjob.pdf 62162/11Åben Samlet oversigt - Virksomhedspraktik.pdf 62163/11Åben Øvrige nøgletal.pdf 62161/11Åben Samlet oversigt - Uddannelse.pdf 62158/11Åben Samlet oversigt - Løntilskud.pdf 62153/11Åben Oversigt over 6-ugers selvvalgt uddannelse 2011.pdf 62151/11Åben Opfølgningsrapport til Beskæftigelsesplan 2010.pdf 62098/11Åben Nøgletal - Jobcenter Vesthimmerland.pdf Sagsfremstilling I februar overgik sagsbehandlingen for de forsikrede ledige fra Arbejdsmarkedsportalen til KMD Opera og det gør det muligt, at trække statistik vedr. de forsikrede ledige i det samme statistikprogram, som for de øvrige målgrupper. Dermed skal der ikke længere udarbejdes manuelle oversigter over fordelingen af personer i løntilskud. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at trække oplysninger vedr. navnet på de arbejdspladser, hvor der er personer i virksomhedspraktik og løntilskud, det er kun arbejdspladsens p-nummer, som er tilgængeligt. Det forventes, at navnet på arbejdspladserne bliver tilgængeligt i statistikprogrammet snarest muligt. I forhold til de tidligere nøgletal er der udarbejdet 4 nye oversigter: Oversigt over virksomhedspraktik fordelt på målgrupper. Oversigt over løntilskud fordelt på målgrupper. Oversigt over ordinære uddannelsesforløb fordelt på målgrupper. Opfølgningsplan til Beskæftigelsesplan For de 3 oversigter gælder det, at det er et øjebliksbillede over, hvilke virksomhedspraktikforløb, løntilskudsforløb og uddannelsesforløb, der er aktive på det tidspunkt oversigterne er opdateret. For hovedparten af forløbene vedr. de forsikrede ledige er startdatoen d. 21. februar og det skyldes at det er den dato, hvor data vedr. de forsikrede ledige blev konverteret fra Arbejdsmarkedsportalen til KMD Opera. Den sidste rapport er en opfølgningsrapport for beskæftigelsesplanerne og fremadrettet, vil rapporten være en fast del af nøgletallene. 7

8 Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i 8

9 behandlingen af dette punkt. 9

10 017. Orientering om resultatrevision 2010 Sagsnr.: 11/6984 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: 59760/11Åben Resultatrevison 2010.pdf Sagsfremstilling ngang om året skal jobcentret udarbejde en resultatrevision. Formålet med resultatrevisionen er, med udgangspunkt i resultaterne, udviklingen og indsatsen fra det forgangene år (2010), at vurdere og gennemgå resultaterne fra det forgangene år. På Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikportal offentliggøres jobcentrenes resultater løbende og det er herfra, at datagrundlaget til resultatrevisionen hentes. Resultatrevisionen består af følgende 4 delelementer: 1. Resultatoversigten, der viser indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes jobcentrets resultater med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2. Besparelsespotentiale, som basere sig på andelen af befolkningen i kommunen på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. 3. Scorecard for ministerens mål, hvor jobcentret resultater bliver sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. 4. Scorecare for rettidighed, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med landsgennemsnittet, da rettidighedsmålingerne er blevet ændret i 2010 er det kun målingerne fra august til december, der er medtaget i resultatrevisionen. Tidsplanen for udarbejdelsen af resultatrevisionen er som følger: Marts Jobcentret udarbejder resultatrevisionen. D. 12. april Resultatrevisionen drøftes i LBR. D. 1. maj Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR og Beskæftigelses-regionen. D. 21. maj Sidste frist for modtagelse af høringssvar. D. 8. juni Resultatrevisionen vedtages i Beskæftigelsesudvalget. D. 23. juni Resultatrevisionen vedtages i Byrådet. D. 1. juli Resultatrevisionen offentliggøres. Hovedkonklusionen for resultatrevision 2010 er, at kontant- og starthjælpsområdet har været inde i en meget negativ udvikling og især antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere er steget kraftigt. Dette område bliver en af hovedudfordringerne for jobcentret i de kommende år. Sygedagpengeområdet har modsat været inde i en meget positiv udvikling og antallet sygedagpengemodtagere er faldet markant. 10

11 Administrationen indstiller: - at orienteringen tages til efterretning. - at resultatrevisionen bliver drøftet. Referat: Der var ingen bemærkninger til resultatrevisionen, men mulighederne for en samarbejdsaftale mellem A-kasserne og jobcentret blev drøftet og det blev fremhævet, at en samarbejdsaftale skal dække alle målgrupper. Der er en igangværende proces, hvor mulighederne for en samarbejdsaftale bliver drøftet og undersøgt. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 018. Orientering om udmelding af beskæftigelsesministerens mål for 2012 Sagsnr.: 10/37393 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: Sagsfremstilling Beskæftigelsesministeren har valgt at fastholde de beskæftigelsespolitiske mål fra 2011 i Det medfører, at målene i beskæftigelsesplan 2011 går igen i beskæftigelsesplan Baggrunden for at fastholde de beskæftigelsespolitiske mål fra 2011 i 2012 er, at de fire mål er godt dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer og en videreførsel af målene sikre kontinuitet i indsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål er som følger: Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job - Langtidsledigheden skal bekæmpes. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Mål: Jobcentret skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Lovgrundlag 12

13 Sagen afgøres i Økonomi Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. 13

14 Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 019. Orientering om aktiveringsstrategi Sagsnr.: 11/3083 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: 59999/11Åben Ny aktiveringsstrategi.pdf Sagsfremstilling Den 5. november 2010 blev der indgået en finanslovsaftale, der på afgørende måde ændrer grundlaget for aktiveringsindsatsen i kommunerne, samtidig med at aftalen har vidtgående økonomiske konsekvenser for budget Efterfølgende er følgelovgivningen vedtaget i folketinget. Lovgivningen er trådt i kraft den 1. januar De væsentligste elementer i de nye love er ændringerne i refusionssatserne, hvor refusionssatserne generelt nedsættes fra 35/65 på forsørgelsesydelsen alt afhæn-gig af, om borgeren er i tilbud eller ej - til 30/50, hvor den høje refusionsprocent nu kun gives til tilbud der omfatter ordinær uddannelse samt aktivering i virksomhedsret-tede tilbud i offentlige eller private virksomheder. Tidligere udløste aktiviteter som jobsøgning, vejledning m.m. i forskellige aktiverings-projekter også den høje refusionsprocent på forsørgelsesydelsen, mens refusions-procenten fremover vil være på 30% i disse tilbud. Til at finansiere driftsudgifterne til aktivering er der etableret et driftsloft på kr. pr. helårsperson, hvor driftsudgifter til aktivering inden for dette loft medfinansieres med 50% i refusion. Dette gælder også for aktiviteter som jobsøgnings- og vejled-ningstilbud i eget regi. Med baggrund i disse omlægninger i finansieringen af aktiveringsindsatsen har jobcentret ændret aktiveringsindsats og tilpasset budget 2011, i forhold til den nye aktiveringsstrategi samt finansierings-ændringerne. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Referat: Der var en grundig gennemgang af aktiveringsstrategien og der blev blandt andet drøftet, hvilke indsatser der har effekt og samtidigt blev det fremhævet, at de effektmålinger, der er tilgængeligt ikke er entydige. Det blev påpeget, Problematikken i forbindelse med, at den virksomhedsrettede indsats blev styrket, blandt anden blev der sat fokus på, at det er vigtigt med information til virksomhederne og deres medarbejdere når der ansættes ledige i løntilskud, 15

16 virksomhedspraktik eller andre forløb. Der skal være styrket fokus på, at orientere arbejdsgiverne om alle de vilkår, der er gældende i forbindelse med ansættelse af personer i fleksjob. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 16

17 020. Orientering om målgruppeanalyse af ungegruppen Sagsnr.: 10/13565 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: 62282/11Åben Målgruppeanalyse - Unge kontanthjælpsmodtagere Sagsfremstilling På det ordinære LBR-møde d. 26. oktober 2010 bevilligede LBR kr. til en målgruppeanalyse eller kategorisering af ungegrupppen. BDO har gennemført analysen i perioden januar - marts 2011 og 295 unge kontant- og starthjælpsmodtagere har deltaget i undersøgelsen. Analysens hovedkonklusioner er som følger: Uddannelsesniveauet og uddannelsesbaggrunden ligger på et meget lavt niveau og over 40% af målgruppen har ikke bestået folkeskolens afgangseksamen. Over 60% af målgruppen vurderes ikke til at være uddannelsesegnet eller umiddelbart uddannelsesegnet. I vurderingen af, hvilke barrierer der er for de unges manglede uddannelse eller job, er der to typer. Den ene type barrierer er psyskiske problemer og fysiske difuse lidelser og den anden type barrierer er intellektuel betingede barrierer. På mødet vil administrationen uddybe analysens resultater. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Referat: De centrale elementer i målgruppeanalysen og analysen gav anledning til en debat om blandt andet, hvilken indsats der bør iværksættes. Overordnet set tydeliggøres det i målgruppeanalysen, at der er behov for tidlig og bred indsats, da det er mange forskellige problemstillinger og udfordringer, som de unge har. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. 17

18 Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 18

19 021. Orientering om artikel i Ekstra Bladet "Unge i det fortabte land" Sagsnr.: 11/2143 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: 62514/11Åben Artikel fra Ekstra Bladet "Ung i det fortabte land" 62509/11Åben Notat om ungeindsatsen Sagsfremstilling Ekstra Bladet har udgivet en artikelserie om Udkantsdanmark "Ekstra på jagt efter fremtiden i Udkantsdanmark" I en af artiklerne sætter Ekstra Bladet fokus på Vesthimmerland med artiklen "Ung i det fortabte land". Artiklen sætter fokus på de udfordringer Vesthimmerlands Kommune har som følge af det stigende antal unge kontant- og starthjælpsmodtagere, en udvikling som gør sig gældende i hele landet. Artiklen fortæller om de unges syn på tilværelsen og de barrierer de har i forhold til at få en uddannelse og et job. Som opfølgning til artiklen er der blevet udarbejdet et notat med de initiativer, der er iværksat for at modvirke de udfordringer det stigende antal kontant- og starthjælpsmodtagere har medført. Af notatet fremgår det, at der er iværksat en række initiativer på området, men det centrale i indsatsen er den tværgående indsats, ikke kun på tværs af de kommunale forvaltninger, men ligeledes på tværs af uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og andre interessenter. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 19

20 022. Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sygefraværssamtaler som led i opfølgningen på sygemeldte borgere Sagsnr.: 11/9630 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: 47878/11Åben Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager.pdf Sagsfremstilling I mail af 18. maj 2010 bad Ankestyrelsen Jobcenter Vesthimmerland om at deltage i en praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sygefraværssamtaler som led i opfølgningen på sygemeldte borgere. Jobcenter Vesthimmerland har på anmodning indsendt 10 sager, som Ankestyrelsen har gennemgået. I alt 17 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis i forbindelse med afholdelse af første opfølgningssamtale med en sygemeldt borger. Ankestyrelsen har vurderet, om opfølgningssamtalen er afholdt i overensstemmelse med regler og praksis. Endvidere er det vurderet, om sagen samlet set er tilstrækkeligt oplyst til, at kommunen kan tage stilling til fortsat ret til sygedagpenge. Undersøgelsen har desuden lagt særlig vægt på, om kommunerne har anvendt oplysninger fra sygefraværssamtalen mellem sygemeldte og arbejdsgiver/a-kasse. Der har i den forbindelse ikke været direkte kontakt til arbejdsgiverne, og det er således de oplysninger, som arbejdsgiveren har videregivet til kommunerne, der indgår i undersøgelsen. Resultatet for Jobcenter Vesthimmerlands 10 sager er at de 9 sager i høj grad (med gradueringen: i høj grad i nogen grad i ringe grad nej)opfylder og afholder samtaler i overensstemmelse med regler og praksis, herunder at sagens oplysninger vurderes tilstrækkelige til stillingtagen til fortsat ret til sygedagpenge. 20

21 Vedhæftede viser praksisundersøgelsens resultater i sit fulde omfang. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 21

22 023. Ansøgning om midler til jobrotationsprojekter Sagsnr.: 10/32727 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: 62296/11Åben Ansøgning om midler til jobrotation.pdf Sagsfremstilling Jobcenter Vesthimmerland har tidligere og afvikler pt. jobrotationsprojekter inden for det offentlige, blandt andet på social- og sundhedsområdet. Jobcentret vil gerne udbrede brugen af ordningen til små og mellemstore virksomheder og deres medarbejdere, både som enkeltstående og tværgående rotationsprojekter mellem flere virksomheder. Det kræver mange administrative ressourcer for jobcentret at etablere og understøtte rotationsprojekterne på små og mellemstore virksomheder, da de ikke har en HR-afdeling til rådighed, som kan håndtere denne type af projekter. Dermed skal jobcentret bistå virksomhederne med administrativ bistand og bidrage med planlægning og koordinering af rotationsprojekterne. Derudover kræver det en del opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne for at "sælge" rotationstankegangen. Til at varetage denne opgave foreslås der ansættelse af en projektkoordinator i 1-årig stilling. Projektkoordinatorens arbejde bliver forankret i jobcentrets team for job- og virksomhedsservice og jobcentret ansøger LBR om midler til at finansiere projektkoordinatorstillingen. I den vedlagte projektansøgning bliver ansøgningen uddybet. Økonomi: Der ansøges om i alt kr., heraf kr. i 2011 og kr. i Administrationen indstiller - at der bevilliges kr. til ansættelse af en projektkoordinator. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Ansøgningen blev godkendt og der bevilges kr. til ansættelse af en 22

23 projektkoordinator. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 23

24 024. Ansøgning om midler til mænds sundhedsuge Sagsnr.: 11/12693 Fraværende: Kim Jacobsen, Viggo Christensen, Per Gjessing Bilag: 62623/11Åben Ansgning - Mænds sundhedsuge Sagsfremstilling Sundhedscentret ansøger LBR om kr. til at støtte deltagelsen i Mænds Sundhedsuge (Mens Healthweek). Baggrunden for ansøgningen er, at Sundhedscentret ønsker, som følger af Vesthimmerlands Kommunes nye sundhedsprofil, at styrke den sundhedsfremmende indsats for mænd. Mænds sundhed adskiller sig negativ fra kvinders sundhed, hvilket blandt andet viser sig ved, at mænd har middellevetid på 76,5 år og kvinder har en middellevetid på 80,8 år. Mænds Sundhedsuge afvikles i uge 24, 2011 og markere starten på en konkurrence, som løber frem til uge 46, I konkurrencen deltager ca. 100 mænd opdelt på 20 hold, med 5 personer på hvert hold. Holdene vil løbende blive testet, hvordan de forbedre sig i forhold til rygning, kondition, vægt og taljemål. Midlerne skal anvendes til at dække udgifter til en foredragsholder, samt udgifter til præmier til de vindende hold. For yderligere information, se den vedlagte ansøgning. Administrationen indstiller - at ansøgningen ikke godkendes Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Ansøgningen blev ikke godkendt. Per Gjessing, Viggo Christensen og Kim Jacobsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 24

25 Underskrifter Knud Kristensen Mogens Futtrup Erik Thomsen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Inger Mie Rudbæk Ella Holm Hansen Mikael Toft Viggo Christensen Per Gjessing Karl Johan Pedersen 25

26 26 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 27. april 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 27. april 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 27. april 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 015. Godkendelse af dagsorden 20 016. Godkendelse af referat 21 017. Orientering om resultatrevision

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 060. Godkendelse af dagsorden 94 061. Godkendelse af referat 95 062. Orientering om

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 011. Evaluering af fyraftensarrangement d.. marts 200 21 012. Resultatrevision for Jobcenter

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden 40 029. Godkendelse af referat 41 030. Velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 037. Orientering fra formanden... 71 038. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Evaluering

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 28. august 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 28. august 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 28. august 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden... 53 029. Godkendelse af referat...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24. maj 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24. maj 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24. maj 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 026. Godkendelse af dagsorden 42 027. Godkendelse af referat 43 028. Orientering om LBR

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. juni 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. juni 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. juni 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 050. Orientering fra formanden... 92 051. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24. april 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24. april 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24. april 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 014. Godkendelse af dagsorden... 29 015. Godkendelse af referat...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Mødestart KL. 16.00. Side: 2 Fraværende: Muhammed Dahmani (integrionsrådet)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 033. Formanden orienterer 57 034. Orientering fra administrationen 58 035. Tema budgetopfølgning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 039. Godkendelse af dagsorden 38 040. Godkendelse af referat 39 041. Orientering om det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 15. juni 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:30 Gitte Krogh, Formand (V) Hanne Christensen Villy L. Thomsen Per Dissing Nielsen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 10-01-2011 Dato 10. januar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 1:64 v/sekretariatet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen Jette Fabricius

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. februar 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. februar 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. februar 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Formanden orienterer 3 002. Orientering fra administrationen 4 003. Budgetorientering -

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere