Lokalt Beskæftigelses Råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalt Beskæftigelses Råd"

Transkript

1 Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl i F 7, Frederikssund Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen Merete Fabricius Kragh Peter Kyster Tommy Fritzen Werner Frost Jensen 1 / 21

2 Indhold ÅBENT MØDE Sager til orientering Sag nr. 1 Sag nr. 2 Velkomst og præsentation af medlemmer Status på arbejdsmarkedet i Frederikssund Sag nr. 3 LBRs økonomi i 2014 Sag nr. 4 Reform af Beskæftigelsesindsatsen Sag nr. 5 Løntilskud og virksomhedspraktikker 1. kvartal 2014 Sag nr. 6 Eventuelt Sager til behandling Sag nr. 7 Sag nr. 8 Sag nr. 9 Konstituering Fastsættelse af forretningsorden for LBR Repræsentation fra lokale foreninger i LBR Sag nr. 10 Møder i LBR i 2014 Sag nr. 11 Beskæftigelsesplan / 21

3 Sager til orientering Journal nr.: Sag nr. 1 Velkomst og præsentation af medlemmer Sagsfremstilling: Formand Ole Søbæk byder velkommen til det nye LBR. Medlemmerne af det nye LBR præsenterer sig. De nye medlemmer af LBR Frederikssund er: Medlemmer Indstillet af Organisation Navn LO FOA Merete Kragh LO 3F Jan Olsen LO Dansk Metal Werner Frost Jensen DA DA Annette Kobberup DA DA Peter Kyster DH ADHD Nordsjælland Erik Jørgensen DH LEV Nordsjælland Tommy Fritzen Suppleanter Indstillet af Organisation Navn LO 3F Karin Stuhr LO 3F Torben Christiansen LO Dansk El forbund Michael Hansen AC har meddelt, at de ikke ønsker at udpege et medlem til LBR Frederikssund FTF har meddelt, at de ikke ønsker at udpege et medlem af LBR Frederikssund PLO havde ikke meddelt nogen indstilling. DA har foreløbig udpeget to medlemmer og vender tilbage når der er mulighed for at indstille det sidste medlem. 3 / 21

4 Økonomiske og Formanden indstiller, at: 1. Velkomsten og præsentationen tages til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. 4 / 21

5 Journal nr.: Sag nr. 2 Status på arbejdsmarkedet i Frederikssund Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Gensidig orientering mellem rådets medlemmer og statistik fra sekretariatet. Til orientering er vedlagt Jobcenterinformation - august Da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke har opdateret Resultatoversigten siden december 2013, er denne ikke vedlagt. Økonomiske og Formanden indstiller, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. Bilag: LBR-Jobcenterinformation - august / 21

6 Journal nr.: Sag nr. 3 LBRs økonomi i 2014 Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Den statslige bevilling til LBR blev i Finansloven 2014 suspenderet. LBR disponerende de resterende midler fra 2013 til Projekt "Start uddannelse og gennemfør". LBR har derfor ingen frie midler tilbage i Økonomiske og Formanden indstiller, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. Bilag: LBR forbrug pr / 21

7 Journal nr.: Sag nr. 4 Reform af Beskæftigelsesindsatsen Sagsfremstilling: Der blev den 18. juni 2014 indgået forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti. Det er ikke her i sagsfremstillingen redegjort for alle detaljer i aftalen, og der henvises derfor til selve forliget, der er vedhæftet som bilag. Her er tilstræbt en kortfattet præsentation af det væsentligste indhold i aftalen. Målene med reformen er: Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt. Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for. Regler og bureaukrati fjernes så kommunerne får større handlefrihed, og der sættes fokus på resultater i stedet for processer. Forliget drejer sig om beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. 7 / 21

8 Indhold i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 9 punkter. 1. En individuel og tidlig indsats Aftalepartierne er enige om, at ledige skal have en individuel, meningsfuld og tidlig indsats. Konkret foreslås det: Indenfor de første 2 ugers ledighed får den ledige en samtale i a- kassen hvor deres CV skal godkendes og der påbegyndes en personlig plan. Indenfor 3 til 6 ugers ledighed afholdes der en fælles samtale i jobcenteret hvor a-kassen medvirker. Mere intensivt kontaktforløb for alle i de første 6 måneder med mindst seks samtaler, med deltagelse fra a-kassen i én samtale i 5. eller 6. ledighedsmåned. Der afholdes 2 rådighedssamtaler indenfor de første 6 måneder. Efter de første 6 måneder afholdes samtaler i jobcenteret ca. hver 3. måned og rådighedssamtaler i a-kassen efter behov. 2. Aktivering målrettes den enkelte Der ønskes en mere individuel aktiv indsats med fokus på virksomhedsrettede tilbud. Dette udmøntes i forslag om: Ledige får ret og pligt til ét tilbud. Jobcenteret kan igangsætte yderligere tilbud efter behov, som den ledige har pligt til at deltage i. Aktivt tilbud til alle årige ledige efter 6 måneders ledighed, under 30 årige og over 50 årige skal have et aktivt tilbud efter 3 måneders ledighed. Gentagen aktivering efter 6 måneders ledighed afskaffes. For at fremme virksomhedsrettet aktivering, ydes der ikke længere statslig driftsrefusion til kommunerne for øvrig vejledning og opkvalificering. 3. Uddannelsesløft Uddannelsespengene skal omprioriteres og bruges på de ledige, der har færrest ressourcer. Det udmøntes i: 6 ugers selvvalgt uddannelse for alle forsikrede ledige erstattes af 6 ugers jobrettet uddannelse og målrettes primært til ufaglærte 8 / 21

9 og faglærte samt ledige med en kortere videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Der udarbejdes en positivliste over mulige uddannelser. Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som kommunen kan søge, til at dække 80 % af driftsudgifterne til forløbene. Ufaglærte eller faglærte ledige med en forældet uddannelse over 30 år kan få et uddannelsesløft indenfor den 2 årige dagpengeperiode på 80 % af dagpengesatsen, med mulighed for at låne de sidste 20 %. Voksenlærligeordningen kan benyttes af ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse efter 2 måneders ledighed. For ledige med en kompetencegivende uddannelse efter 12 måneders ledighed. Tilskuddet til virksomhederne øges fra 30 kr. til 40 kr. i timen og kan gives i hele uddannelsesforløbet. 4. Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed Som led i, at ledige skal have mere valgfrihed og medindflydelse på indsatsen og for at styrke rådighed, er det aftalt: Ledige selv booker samtaler hos a-kasse og jobcenter og registrer jobsøgningsaktiviteter i en digital joblog Jobcenteret kan pålægge rådighedsafprøvende tilbud, hvis den ledige ikke medvirker aktivt i indsatsen, herunder mulighed for at give tilbud om nytteindsats 5. Virksomhedsservice og jobformidling Beskæftigelsesindsatsen skal i højere grad have fokus på virksomhederne og deres mulighed for at få den arbejdskraft, de har brug for. Det er aftalt: Udvidet service vedr. rekrutteringsassistance, opkvalificeringsbehov og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner og et nationalt kontaktpunkt for store virksomheder. 6. Virksomhedsrettede tilbud Anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud skal målrettes i forhold til, hvor der er størst effekt, og det skal sikres, at tilbud ikke fastholder i ledighed. Det er aftalt at: 9 / 21

10 Offentligt løntilskud harmoniseres med reglerne for privat løntilskudsjob, herunder bl.a. reducering af løntilskudssatsen (= større kommunal/arbejdsgiver finansiering). Private løntilskud reduceres fra en varighed på max 12 måneder til 6 måneder. Offentligt løntilskud reduceres fra en varighed på max 6 måneder til 4 måneder. Reglerne for deltagelse i jobrotation strammes ved, at et vikariatet max kan være på 6 måneder, og den ledige skal have været ledig i 6 måneder. Kommunerne skal medfinansiere udgifterne til jobrotationsydelse med 40 %. Ledige dimittender med en videregående uddannelse får mulighed for at komme i virksomhedspraktik i 8 uger i stedet for 4 uger i dag. 7. Indsatsen for langtidsledige Den to årige dagpengeperiode kræver fokus på at forebygge langtidsledighed på et tidligere tidspunkt via det intensive kontaktforløb og fremrykket ret og pligt tilbud. Konkret er det aftalt: Efter 16 måneders ledighed tilbydes en mere intensiv og aktiv indsats, bl.a. ekstra samtaler og evt. tilbud om personlig jobformidler og særlige kombinationsforløb. 8. Nyt refusionssystem og afbureaukratisering Et enklere refusionssystem med fokus på resultater frem for proceskrav giver kommunerne incitament til en tidlig og effektiv indsats. Det giver samtidig mulighed for at afbureaukratisere de formelle bindinger og krav til kommunerne. Aftalen indeholder: Den statslige refusion falder over tid i perioden på offentlig forsørgelse (indføres fra 2016). Refusionssatserne skal være ens på tværs af ydelser (altså ikke kun for dagpenge). Ministermål på beskæftigelsesområdet bevares, men der stilles ikke øvrige proceskrav til udformning af beskæftigelsesplan og resultatrevision fra statens side. Bindingerne omkring den kommunale organisering af beskæftigelsesindsatsen afskaffes. 10 / 21

11 9. Organisering og styrket partsinddragelse Der ønskes et styrket samarbejde på tværs af kommunegrænser og sikring af en forenklet partsinddragelse. Det er aftalt: Der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der erstatter de nuværende 94 Lokale Beskæftigelsesråd og de 4 Regionale Beskæftigelsesråd. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Beskæftigelsesregionerne nedlægges, og der oprettes 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer, der skal sekretariatsbetjene de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd. Kommunerne forpligtes til at drøfte samarbejdet på beskæftigelsesområdet i regi af de nuværende fem Kommunekontaktråd (KKR). Forliget er endnu ikke udmøntet i et konkret lovforslag, men forventes forelagt i efteråret 2014 med henblik på vedtagelse inden 1. januar Det er planlagt at reformen træder fuldt i kraft den 1. juli Dog vil de fleste af ovennævnte elementer træde i kraft allerede 1. januar Dog vil de tiltag der kræver IT udvikling o.lign først træde i kraft på et senere tidspunkt. Økonomiske og Formanden indstiller, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. Bilag: Aftale om en reform af beskæ ftigelsesindsatsen pdf 11 / 21

12 Journal nr.: Sag nr. 5 Løntilskud og virksomhedspraktikker 1. kvartal 2014 Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Sagsfremstilling: Oversigter vedrørende løntilskud og virksomhedspraktikker i 1. kvartal Økonomiske og Formandskabet indstiller til LBR, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. Bilag: Løntilskud_Frederikssund_2014Q1 Virksomhedspraktikker_Frederikssund_2014Q1 12 / 21

13 Journal nr.: Sag nr. 6 Eventuelt Sagsfremstilling: Økonomiske og Beslutninger: Vækstudvalgets drøftelse af LBRs fremtid, på baggrund af Beskæftigelsesreformens ændrede organisering af samarbejdet med partsrepræsentanter, sendes rundt til LBR til orientering og evt. kommentering efter Vækstudvalgets møde den 2. september Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. 13 / 21

14 Sager til behandling Journal nr.: Sag nr. 7 Konstituering Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBRs forretningsorden siger om konstitueringen: 4 Konstituering Det lokale beskæftigelsesråd afholder konstituerende møde snarest efter, at Byrådet har udpeget rådets medlemmer. Sekretariatet for det lokale beskæftigelsesråd indkalder til mødet På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer to næstformænd, der sammen med formanden udgør rådets formandskab. Valgene foretages ved flertalsvalg. Valget til formandskabet ledes af formanden. Der foretages fornyet valg til formandskabet, hvis en af de to repræsentanter udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvori valget afholdes. Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb. Økonomiske og Formanden indstiller, at: 1. LBR vælger en repræsentant for LO og en repræsentant for DA som næstformænd. 14 / 21

15 Beslutninger: Merete Kragh fra LO og Peter Kyster fra DA blev valgt som næstformænd Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. Bilag: Forretningsorden for LBR Frederikssund 15 / 21

16 Journal nr.: Sag nr. 8 Fastsættelse af forretningsorden for LBR Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. I følge 45 stk 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, fastlægger LBR selv sin forretningsorden. Forretningsordnen for LBR Frederikssund kommune er senest vedtaget på LBR mødet den 14. juni Forretningsordnen er vedhæftet som bilag. Økonomiske og Formanden indstiller, at: 1. Den gældende forretningsorden af 14. juni 2011 fortsat er gældende for LBR Frederikssund. Beslutninger: Indstillingen tiltrådt. Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. Bilag: Forretningsorden for LBR Frederikssund 16 / 21

17 Journal nr.: Sag nr. 9 Repræsentation fra lokale foreninger i LBR Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Ifølge 45 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats kan: LBR i forening, pege på op til 2 repræsentanter fra relevante lokale foreninger, som LBR ønsker skal indtræde i rådet. Disse medlemmer har samme status som øvrige medlemmer af LBR og har dermed også stemmeret. I 5 i forretningsordnen for LBR i Frederikssund fremgår det at: Formanden eller rådet kan indbyde særlige sagkyndige, der ikke er medlemmer af rådet, til at deltage under behandlingen af en sag uden stemmeret. I den netop afsluttede funktionsperiode har Frederikssund Erhverv ved direktør Peter Bo Andersen været udpeget som medlem af LBR. Ungdommens Uddannelsesvejledning ved Helge Borum har været tilknyttet LBR som særlig sagkyndig. Økonomiske og Formanden indstiller, at: 1. LBR træffer beslutning om, hvorvidt der ønskes at pege på yderligere medlemmer af Rådet. 2. LBR drøfter tilknytning af særlige sagkyndige til Rådet. Beslutninger: 1. En repræsentant fra Frederikssund Erhverv som fast medlem. 2. Helge Borum fra UU som særlig sagkyndig. Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. 17 / 21

18 Journal nr.: Sag nr. 10 Møder i LBR i 2014 Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR har fastlagt følgende møde, udover dagens konstituerende møde, i efteråret 2014: Tirsdag den 9. december - ordinært møde kl Økonomiske og Formanden indstiller, at: 1. Det fastlagte møde i efteråret 2014 fastholdes. Beslutninger: Indstillingen tiltrådt. Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. 18 / 21

19 Journal nr.: Sag nr. 11 Beskæftigelsesplan 2015 Sagsfremstilling: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lokalt Beskæftigelses Råd (LBR) skal afgive høringssvar til kommunes oplæg til beskæftigelsesplan for 2015 inden udgangen af august LBR fik i juni 2014 tilsendt beskæftigelsesplan 2015 pr. mail. Det er denne udgave af beskæftigelsesplan 2015, der er vedhæftet som bilag. Beskæftigelsesplanen, med høringssvar fra LBR og bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen, bliver efterfølgende politisk behandlet i Frederikssund Kommune og høringssvaret vil indgå i forbindelse med offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplan 2015 er blevet til med afsæt i resultatrevision 2013, med udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 og på baggrund af drøftelserne i LBR og Vækstudvalget i foråret Både udfordringer og indsatser (strategier) i planen er fokuseret og prioriteret til de væsentligste. Det betyder samtidig, at ikke alle facetter af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret. Som noget nyt for Beskæftigelsesplan 2015 er der ikke længere krav om at der fastsættes konkrete kvantitative mål i beskæftigelsesplanen. Vækstudvalget i Frederikssund har dog ønsket at der fortsat fastsættes konkrete mål og resultatkrav i beskæftigelsesplanen i Frederikssund. Målene er formuleret i beskæftigelsesplanen. De konkrete resultatkrav fastsættes ved udgangen af 2014, således at de kan basere sig på de seneste prognoser for I beskæftigelsesplan 2015 er der indledningsvist beskrevet udfordringerne i Frederikssund på de fire områder, som ministeren har valgt at prioritere for Summarisk ser det således ud: 1. Mange unge har ikke en uddannelse. 2. Få førtidspensionister og langvarige sygedagpengemodtagere, men en høj andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere og relativt få har fleksjob. 19 / 21

20 3. Ingen stigning i langtidsledigheden, en relativ stor andel langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. 4. Målene om øget virksomhedsrettet indsats blev indfriet i Frederikssund. På denne baggrund og med fokus på de lokale udfordringer er der formuleret mål og strategier på følgende områder: 1. Flere unge skal have en uddannelse - begrænse antallet på uddannelseshjælp. 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats - begrænse tilgangen til førtidspension og begrænse antallet på øvrige langvarige ydelsesgrupper. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes - begrænse antallet af ledige der har været ledige i min. 80% af tiden inden for det seneste år. 4. En tættere kontakt og dialog med virksomhederne - besættelse af ordinære job, etablere nye fleksjob og flere jobrotationsforløb. For nærmere beskrivelser af udfordringer, mål, strategier og indsatser henvises til Beskæftigelsesplanen der er vedhæftet som bilag. Udkast til høringssvar fra LBR er vedlagt som bilag. Økonomiske og Ingen Formanden indstiller, at: 1. LBR anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til godkendelse. Beslutninger: Indstillingen tiltrådt. LBR erklærer sig enige i beskæftigelsesplanens målsætninger og strategier og noterer med tilfredshed især beskæftigelsesplanens fokus på indsatsen for at sikre, at unge kommer i og gennemfører uddannelse. Tilstede: Jan Olsen, Werner Frost Jensen, Peter Kyster, Erik Jørgensen, Tommy Fritzen, Ole Søbæk. 20 / 21

21 21 / 21 Bilag: Beskæftigelsesplan 2015 LBRs bemærkninger til beskæftigelsesplan 2015

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Forslag til ændring af forretningsorden,

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 30. oktober 2014 kl. 15-17 Team Succes Greve Waves Over Bølgen 2A, 2. sal 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREFORMEN

BESKÆFTIGELSESREFORMEN Fælles for alle initiativer Intensiveret og individuel indsats Uddannelsesløft og virksomhedsrettede tilbud Virksomhedsservice Partsinddragelse BESKÆFTIGELSESREFORMEN Reformens lovforslag sendt i høring

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 16.00, Bautahøj, Jægerspris Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Mødedato Mandag den 6. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Til stede Benny

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Politisk møde om beskæftigelsesreformen. København den 3. september 2014 Aarhus den 9. september 2014

Politisk møde om beskæftigelsesreformen. København den 3. september 2014 Aarhus den 9. september 2014 Politisk møde om beskæftigelsesreformen København den 3. september 2014 Aarhus den 9. september 2014 Beskæftigelsesreformens betydning for kommunerne Cheføkonom Jan Olsen Chefkonsulent Jakob Jensen Reformens

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 21. august 2012 kl. 16.00 i F7, Rådhuset Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Mødet afholdes i Ungecentret, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2014/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027135 Fremsat den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Aftale vedr. initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område 1. Initiativer målrettet 15-17-årige Styrket samarbejde mellem Ungdommens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere