Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden /105 Godkendelse af referat /106 Præsentation af projektkoordinator /107 Beskæftigelsesplan opfølgning 1. kvartal /108 Beskæftigelsesplan light resultat /109 Resultatrevision /110 Læse-Stave projekt /111 Ansøgning fra Jobcenter Brønderslev vedrørende JobVendsyssel /112 Ansøgning fra Huset Venture Nordjylland om jobformidling til førtidspensionister /113 Ansøgning fra Brønderslev Kommune om brainstormmøde vedrørende samarbejdet mellem erhvervsrådet og beskæftigelsesområdet /114 Orientering /115 Eventuelt

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 145 Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af dagsorden.doc Godkendelse af dagsorden for møde i LBR den 26. maj Dagsordenen blev godkendt. 02/105 Godkendelse af referat T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc Godkendelse af referat fra møde i LBR den 17. april Referat blev godkendt. 03/106 Præsentation af projektkoordinator T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Præsentation af projektkoordinator.doc Kort præsentation af projektkoordinator, Karin Balling Olsen, som er tiltrådt 1.maj 2008.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 146 Projektkoordinator præsenterede sig selv for LBR. 04/107 Beskæftigelsesplan opfølgning 1. kvartal J.nr.: P T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Beskæftigelsesplan opfølgning 1. kvartal2.doc BE/LBR Indstilling: Beskæftigelsesudvalget fremsender, i møde den 28. april 2008, opfølgning på 1. kvartal til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering. Sagsfremstilling: Opfølgningen på 1.kvartal viser, at Jobcentret har taget godt hul på, at indfri de målsætninger der blev opstillet i beskæftigelsesplanen for Det forventes, at alle opstillede mål indfries, dette vil dog være afhængig af, i hvilket omfang Jobcentrets forslag til optimering af indsatsen gennemføres. Opfølgningen er i nogen grad præget af, at Arbejdsmarkedsstyrelsens fælles styringsredskab ikke, som forventet, er opdateret med aktuelle tal på alle områder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at dette vil ske medio 2008, hvorfor opfølgningen på 2.kvartal forventes at være mere fyldestgørende. Opfølgning på 1. kvartal 2008 Beskæftigelsespolitiske mål 2008 udgangspunkt og status Sagen blev taget til orientering. LBR ønskede at følge udviklingen i klagesager. Mulighederne for at fremlægge oversigt over udvikling undersøges til næste møde.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side /108 Beskæftigelsesplan light resultat J.nr.: P T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Beskæftigelsesplan light 2007 resultat.doc LBR/BE Sagsfremstilling: Fagenheden fremsender den endelige opfølgning på Beskæftigelsesplan light 2007, der viser, hvilke mål Jobcentret nåede henholdsvis ikke nåede i Resultatopfølgningen blev taget til efterretning ved beskæftigelsesudvalgets møde d. 28. april Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager den endelige resultatopfølgning på beskæftigelsesplan light til efterretning. Eventuelle bemærkninger forelægges Beskæftigelsesudvalget. Opfølgning på beskæftigelsesplan light resultater for 2007 Opfølgning på beskæftigelsesplan light blev taget til efterretning. 06/109 Resultatrevision 2007 J.nr.: P T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Resultatrevision.doc LBR/BE Sagsfremstilling: Beskæftigelsesudvalget har i møde den 28. april 2008 behandlet resultatrevisionen og taget resultaterne til efterretning. Resultatrevisionen indeholder en række oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats. Her fremgår Jobcentrets resultater af de forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) samt udviklingen for antal berørte personer, udbetalte ydelser, forløbsvarighed med videre. Herudover giver resultatrevisionen også mulighed for at sammenligne resultaterne med gennemsnittet hos de sammenlignelige Jobcentre.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 148 Resultatrevisionen for 2007 skal medvirke til, at sætte fokus på de indsatsområder, der skal indgå i beskæftigelsesplanen for Det er Jobcentrets opgave at kommentere, redegøre og konkludere på de resultater der fremsættes i resultatrevisionen, inden denne behandles politisk. I det følgende fremdrages de væsentlige udfordringer, der er identificeret på baggrund af resultatrevisionen: Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes Modsat de sammenlignelige Jobcentre, har Jobcenter Brønderslev haft en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra 2006 til Størstedelen af de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere udgøres af unge under 30 år. Dette skal ses i sammenhæng med at gruppen af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere generelt er øget. Jobcentret bør således have særlig fokus på tidlig indsats over for unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Aktiveringsniveauet skal højnes Der har været et fald i aktiveringsniveauet fra 2006 til Mest markant har dette fald været i forhold til de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret bør have fokus på at hæve aktiveringsniveauet for alle grupper, men i særlig grad i forhold til de arbejdsmarkeds parate kontanthjælpsmodtagere. Varigheden af ledighedsforløbene for A-dagpengemodtagere skal nedbringes På A-dagpengeområdet har Jobcentret en udfordring i forhold til at nedbringe varigheden af forløbene. A-dagpengemodtagere i Brønderslev, gik i 2007 i gennemsnit ledige i 2 uger mere end hos de sammenlignelige Jobcentre. Jobcentret bør have fokus på at afkorte varigheden af ledighedsforløbene for A- dagpengemodtagere. Den positive udvikling på sygedagpengeområdet skal fastholdes På sygedagpengeområdet klarer Jobcentret sig bedre end sammenligningsgrundlaget, trods en stigning i antallet af sager over 4 uger. Set i forhold til øvrige Jobcentre i Beskæftigelsesregion Nordjylland, klarer Jobcenter Brønderslev sig ligeledes bedre i nedbringelsen af sygedagpengeforløb med en varighed på 5-52 uger. Jobcentret skal have fokus på at fastholde den positive udvikling på området. Det bør bemærkes, at Jobcentrets forslag til optimering af indsatsen netop skal imødekomme ovenstående problemstillinger. Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter resultatrevisionen for 2007 og afgiver bemærkninger, samt fremsender resultatrevisionen til 2.behandling i

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 149 Beskæftigelsesudvalget, med mulighed for at kommentere på Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger. Resultatrevision 2007 Jobcenter Brønderslev Resultatrevision 2007 blev drøftet. LBR havde ingen bemærkninger. 07/110 Læse-Stave projekt J.nr.: P T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Læse-Stave projekt.doc LBR Indstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller i møde den 12. december 2007, at projektbeskrivelsen skal udvides med beskrivelse at tilbud/indsats, der understøtter efterfølgende tilegnelse af efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet. Fraværende: Flemming Vejrum. Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller i møde den 5. marts 2008, at den nye projektkoordinator skal udarbejde nyt udkast til projektbeskrivelse. Yderligere skal projektet indeholde tilbud for såvel ledige som beskæftigede. Fraværende: Flemming Vejrum og Kent Lindberg. Det Lokale Beskæftigelsesråd indstiller i møde den 17. april 2008, at den nye projektkoordinator skal udarbejde et udkast til en projektbeskrivelse. Læse og stave projektet skal indeholde tilbud for såvel ledige som beskæftigede. Projektbeskrivelsen forelægges Det Lokale Beskæftigelsesråd på førstkommende møde. Fraværende: Torkil Skovrider, Kent Lindberg, Hanne Christensen, Jørgen Kruse og Ole Andersen. Sagsfremstilling:

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 150 Det oprindelige formål med projektet var, at give de ledige et tilbud med henblik på at afhjælpe deres basale vanskeligheder med hensyn til at kunne læse/stave og regne, samt at de ledige får øget motivation på deltagelse i yderligere forberedende voksenundervisning som led i deres personlige udvikling. Formålet med indsatsen skal være, at sikre mulighed for opkvalificering, som øger muligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det oprindelige projekt ønskes drøftet med rådets medlemmer for, at give den ny projektkoordinator det bedste grundlag inden ny udarbejdelse af projektet. Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter rammer, indhold, målgrupper og målsætninger i relation til udvikling af læse-stave projekt. Oprindelig projektansøgning Læse stave projekt for ansatte LBR gav tilbagemeldinger om mål og rammer for læse-stave projekt for ledige. Projektkoordinator udarbejder idékatalog til iværksættelse af læse-stave projekt. 08/111 Ansøgning fra Jobcenter Brønderslev vedrørende JobVendsyssel 2008 J.nr.: G T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Ansøgning.doc LBR Sagsfremstilling: Baggrund: I 2007 gennemførte Jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev en Jobmesse. Jobcenter Brønderslev ønsker i lighed med dette, at gennemføre en tilsvarende messe i Formål: Formålet med JobVendsyssel 2008 er, at skabe et anderledes forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kan mødes og der skabes opmærksomhed omkring virksomhedernes behov og de borgere der er arbejdsmarkedsparate. Formålet er også at skaffe ledige i job. Forventningen er, at virksomhederne vil få flere af deres ledige stillinger besat.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 151 Et delmål i forbindelse med JobVendsyssel 2008 er, at udbygge og forbedre det allerede eksisterende samarbejde med Hjørring og Frederikshavn Kommune. Målgruppe: Målgruppen for JobVendsyssel 2008 er virksomheder med et konkret arbejdsmarkedsbehov fra Hjørring, Frederikshavn, Aalborg og Brønderslev Kommuner. Yderligere er målgruppen ledige arbejdsmarkedsparate borgere, samt jobskiftere fra de tre ansvarlige kommuner, som er Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner. Organisering: Arbejdsgruppen har blandt andet fokus på, at forbedre mulighederne for succes ved, at sikre et større antal virksomheder på messen. Dette skal ske ved, at Jobcentrene selv finder de relevante virksomheder. Samtidig vil det være afgørende, at virksomhederne ikke skal betale for deltagelse i messen. Det er vurderingen, at messen kun bør gennemføres, såfremt der kan laves aftaler med mindst 40 virksomheder. Samtidig bør fristen for virksomhedernes tilmelding til messen tidligst være 4-5 uger før messen afholdes. Tidspunkt JobVendsyssel ønskes afholdt i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå den 9. oktober Resultatmål Det vil være en succes såfremt virksomhederne får indfriet deres forventninger og flere ledige formår, at finde et arbejde eller får mod på, at gå i dialog med virksomheder. JobVendsyssel 2008 skal give borgerne en følelse af, at virksomhederne er der for deres skyld og er interesseret i, at starte en dialog med borgeren. Økonomi: Der ansøges om i alt kr. Center for Økonomi gør opmærksom på, at ansøgningen bør prioriteres under hensyntagen til den samlede økonomi på området jfr. økonomioversigt. Jobcentret indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilliger kr. til iværksættelse af JobVendsyssel Budgetoverslag JobVendsyssel 2008 Projektansøgning JobVendsyssel 2008

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 152 Ansøgningen blev imødekommet. 09/112 Ansøgning fra Huset Venture Nordjylland om jobformidling til førtidspensionister J.nr.: Ø T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Ansøgning fra Huset Venture Nordjylland.doc LBR Sagsfremstilling: Huset Venture Nordjylland ønsker, gerne i samarbejde med LBR og Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, at etablere en åben jobformidling for førtidspensionister, hvor der gøres en aktiv og målrettet indsats for at skaffe et eller flere job til den enkelte med udgangspunkt i dennes ønsker og ressourcer. Formål: Det overordnede formål er, at skabe et permanent tilbud om en jobformidling til førtidspensionister. Delmålene er, at afdække behov og ønsker i målgruppen samt, at finde de rigtige metoder til en optimal servicering af gruppen og placere deltagerne i en form for beskæftigelse i løbet af projektperioden. Målgruppe: Målgruppen er førtidspensionister fraregnet de personer, der modtager højeste førtidspension (hvor erhvervsevnen er nedsat til under 1/3), og personer, der modtager førtidspension efter den ny lovgivning (1. januar 2003). Huset Venture anslår forsigtigt, at 10%, svarende til 1280 personer, kan være relevante for arbejdsmarkedet. For de 5 kommuner, som er involveret i projektet, drejer det sig om ca. 700 personer. De 5 Kommuner er Jammerbugt, Aalborg, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner. Organisering: Alle førtidspensionister i de 5 kommuner kan gratis rette henvendelse til projektet. Når henvendelse er sket, vil der foregå en visitationssamtale, hvor jobsøgerens interesser, ressourcer, jobønsker og skånebehov afdækkes. Samtalen skal være et pejlemærke af, hvilke typer af job jobsøgeren ønsker. Er det fast job på overenskomstmæssige vilkår? Er det job med løntilskud? Ønsker jobsøgeren at arbejde hjemmefra eller ude? Efter samtalen vurderer projektleder og jobkonsulent, hvilke muligheder for støtte projektet kan tilbyde og meddeler dette til jobsøgeren. Herefter udarbejdes i fællesskab en plan for jobsøgningen.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 153 Det kan forekomme, at ønsket om job efter projektets vurdering er urealistisk, eller at job i det hele taget vurderes som meget vanskeligt opnåeligt. I disse tilfælde skal projektet henvise til kommunen, som har en række tilbud til personer, der ikke har mulighed for at være i beskæftigelse. Resultatmål: Målet for projektet er først og fremmest at skabe en arbejdsmarkedstilknytning for mellem 70 og 105 personer i målgruppen. Sekundært forventes, at det i løbet af projektperioden vil lykkes at afdække, hvor stor en del at førtidspensionisterne, der har et ønske om en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er også et mål, at der i regi af Huset Venture Nordjylland, i samarbejde med jobcentrene, etableres et permanent tilbud til målgruppen. Projektperiode: Projektet løber i tre år med forventet start den 1. juni 2008 og afslutning 31. maj Ved forsinket start forskydes projektet tidsmæssigt Økonomi: Der ansøges om i alt kr fordelt over 4 kalenderår 2008: kr : kr : kr : kr Center for Økonomi gør opmærksom på, at ansøgningen bør prioriteres under hensyntagen til den samlede økonomi på området jfr. økonomioversigt. Jobcentret indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd ikke imødekommer ansøgning på i alt kr til jobformidling til førtidspensionister. Jobcentret begrunder indstillingen med, at projektperioden strækker sig over 4 år, at behovet indenfor gruppen af førtidspensionister i Brønderslev ikke er afdækket samt ønsket om, at anvende LBR-midler til iværksættelse af indsatser for andre målgrupper. Bilag projektansøgning jobformidling til førtidspensionister Projektbeskrivelse jobformidling til førtidspensionister Samlet budget år 1-3 Fordeling mellem kommunerne

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 154 Ansøgningen blev ikke imødekommet. 10/113 Ansøgning fra Brønderslev Kommune om brainstormmøde vedrørende samarbejdet mellem erhvervsrådet og beskæftigelsesområdet J.nr.: G T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Ansøgning fra Brønderslev Kommune om brainstormmøde.doc LBR Sagsfremstilling: I forlængelse af ansøgning til Vækstforum om midler til gennemførelse af projektet Virksomhedsudvikling af Personale (VUP), som blev behandlet i LBR den 17. april 2008, har Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter (BETC) og Jobcentret nedsat en styregruppe. Styregruppen skal arbejde videre med at sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet. Styregruppen består af: Erhvervschef Marianne Gade, BETC. Erhvervskonsulent Rasmus Pedersen, BETC. Jobcenterchef Lone Becker, Jobcenter Brønderslev. Projektleder Birgitte Brøsted Moselund, Udvikling og Planlægning, Brønderslev Kommune. Formål: Brainstormmødet skal være startskuddet for udarbejdelsen af en handlingsplan for samarbejdet mellem erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet. Optimering af samarbejdet mellem erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet vil blandt andet være med henblik på nedenstående punkter: være på forkant med virksomhedernes behov for relevant, kompetent arbejdskraft, understøtte en opkvalificering af jobsøgende og beskæftigede, fokusere på formidling af viden til virksomhederne om mulighederne for sygdomsforebyggelse, samarbejde bredt med aktører fra relaterede interesseområder som uddannelse, sundhed med videre. Målgruppe Styregruppen ønsker, at inddrage interessenter fra erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet med henblik på, at få identificeret initiativer og/eller projekter. Arbejdet mellem de to områder er en vigtig forudsætning for gennemførelsen af aktiviteten. Organisering For at realisere dette vil styregruppen invitere til brainstormmøde, hvor interessenterne

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side 155 mødes og drøfter mulighederne i et samarbejde. Da styregruppen vil sikre en god proces engageres en ekstern processtyrer, som med et relevant og inspirerende oplæg, kan sætte gang i drøftelserne. Tidspunkt: Brainstormmødet ønskes afholdt i Den Runde Pavillon i Brønderslev den 26. juni Resultatmål Resultaterne af brainstormmødet vil blive bearbejdet i styregruppen. Det endelig produkt som forventes, at blive en handlingsplan for samarbejdet i perioden , vil blive præsenteret for Det Lokale Beskæftigelsesråd og andre interessenter, inden handlingsplanen endeligt vedtages. Økonomi: Der ansøges om en samlet bevilling på kr Center for Økonomi gør opmærksom på, at ansøgningen bør prioriteres under hensyntagen til den samlede økonomi på området jfr. økonomioversigt. Jobcentret indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilliger kr til iværksættelse af brainstormmøde vedrørende samarbejdet mellem erhvervsområdet og beskæftigelsesområdet. Projektansøgning vedrørende brainstormmøde Forslag til strategi for samarbejdet Ansøgningen blev imødekommet. Torkil Skovrider og Ole Andersen deltager i brainstormmødet den 26. juni /114 Orientering T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc 1. Status på økonomi

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 26. maj 2008 Side Orientering bilag til økonomi 2. Ungecoach Orientering om handleplan for evaluering af ungecoach. 3. Statistikker Statistik 4. Temamøde om Beskæftigelsesplan 2009 Program for temamøde om beskæftigelsesplan 2009 Ad 1. Taget til efterretning. Ad 2. Evaluering af ungecoach behandles på LBR den 25. juni Ad 3. Taget til efterretning. Ad 4. Taget til efterretning. 12/115 Eventuelt T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc Jobcenterchefen orienterede om beslutning i Byrådet vedrørende optimering af beskæftigelsesindsatsen møde den 17. juni 2008 med A-kasser og faglige organisationer

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:45 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 15. juni 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:30 Gitte Krogh, Formand (V) Hanne Christensen Villy L. Thomsen Per Dissing Nielsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Forslag til ændring af forretningsorden,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Status Erfaringer

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 09.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/86 Orientering...

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 Områdechef Jakob Rathlev, Danmarks Evalueringsinstitut Udfordringen Prognoser viser at

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 14-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Mødestart KL. 16.00. Side: 2 Fraværende: Muhammed Dahmani (integrionsrådet)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA) Ronald Johansen (LO)

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 011. Evaluering af fyraftensarrangement d.. marts 200 21 012. Resultatrevision for Jobcenter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 14. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Evaluering

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30 Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30 Tema 1: Arbejdsstyrkeanalysen og Fremkom 2 Oplæg Lars Pilgaard, Beskæftigelsesregion Nordjylland 2 Dagsorden:

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. december 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:30-17:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg MAJ 2013 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg Svendborg Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter- og målgruppeniveau 2 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere