DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF"

Transkript

1 Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen skal gennemføre inden for følgende temaer: Kort sagsbehandlingstid og nøje vurdering af eksisterende program. Straks-screening af medbragte kompetencer som afsæt for boligplacering. Etabler en lokal taskforce med ansvar for en jobrettet indsats. Flygtninge skal vurderes på, om de kan tage et job. Integrationsindsatsen skal få flere i job. Kommunerne skal have bonus for at få flygtninge i job. Det skal være nemmere for virksomheder at deltage. Næsten faglærte kan færdiggøre uddannelsen i Danmark. Flygtningebørn skal lære dansk. 1. Kort sagsbehandlingstid og nøje vurdering af eksisterende program Arbejdsgiverne peger på vigtigheden af følgende forhold: 1. Der skal være en kort sagsbehandlingstid i forhold til at behandle asylansøgninger. En kort sagsbehandlingstid giver mulighed for hurtigt at påbegynde en integrationsproces med arbejdsmarkedet som omdrejningsproces. 2. Arbejdsgiverne er enige med regeringen i, at der er brug for en gennemgang og nøje vurdering af, om de eksisterende regler for integrationsprogrammet, herunder omfang, varighed og effekt, står mål med de ressourcer, som bliver anvendt på integration af nyankomne flygtninge. På den baggrund bør regeringen også tage stilling til, om der er brug for regeltilpasninger i forhold til at sikre en hurtig, enkel og motivationsfremmende integration. 2. Straks-screening af medbragte kompetencer som afsæt for boligplacering Flygtninge, der kommer til Danmark og får tildelt opholdstilladelse, medbringer forskellige formelle og uformelle kompetencer, hvor nogle givetvis er direkte efterspurgte på det danske arbejdsmarked, mens andre ikke er det direkte. I dag er der ikke en systematisk afdækning af nyankomne flygtninges medbragte formelle eller uformelle kompetencer. Den nuværende boligplacering sker ud fra andre hensyn end for at skabe et match mellem flygtningens kompetencer, og hvor der er jobmuligheder. Arbejdsgiverne har følgende forslag til nye initiativer om kompetenceafklaringen og boligplacering af nyankomne flygtninge:

2 Side 2 3. Udlændingestyrelsen skal sørge for straks-screening af flygtningens kompetencer umiddelbart efter, at flygtningen er meddelt opholdstilladelse. I princippet bør det ske dagen efter, at flygtningen har fået opholdstilladelse. Det er vigtigt, at screeningen ikke forsinker det samlede forløb. 4. Screeningen skal vurdere den enkeltes kompetencer på et overordnet niveau, herunder i hvilket omfang den enkelte kan kommunikere på engelsk. Vurderingen skal beskrive formelle kompetencer, men også erhvervserfaring og kompetencer opnået herigennem. Det sker ved en samtale med flygtningen. 5. Har flygtningen formelle uddannelsespapirer med, bliver de samtidig sendt til vurdering af Styrelsen for Videregående Uddannelse med henblik på, at der sker en vurdering af niveauet i uddannelse og fagligt område. 6. Flygtningen skal bosættes der, hvor jobmulighederne er, og hvor flygtningens kompetencer evt. er efterspurgte. Det er afgørende, at flygtninge bor der, hvor praktik- eller arbejdspladserne er. I princippet bør det ske inden for den første uge, efter at flygtningen har fået meddelt opholdstilladelse. 7. Fasttrack til geografisk placering i en konkret kommune består af følgende: 7.1. Kommuner med aktuelle mangelsituationer eller gode muligheder for bestemte indslusningsforløb kan meddele det til Udlændingestyrelsen. Viden om indslusningsmuligheder i regeringsinitiativet Sammen om Integration skal også indgå Har flygtningen job eller en aftale om et indslusningsforløb, kan flygtninge flytte til kommunen Får flygtningen job et andet sted i Danmark, så skal det være muligt at flytte. Her er der brug for, at reglerne vedrørende flytning bliver præciseret over for kommunerne. Ordningen skal også omfatte, at flygtninge kan flytte, hvis de får et indslusningsforløb et andet sted i Danmark. Omvendt skal en jobparat flygtning stå til rådighed i hele landet. 8. Den nye metode til geografisk placering ophæver den nuværende ordning, hvor nogle kommuner kan blive fritaget for at få flygtninge. 9. Informationerne fra kompetenceafklaring skal følge den nyankomne flygtning til den kommune, som flygtningen bliver boligplaceret i og indgå i taskforcens indsats for at få flygtningen ud på arbejdsmarkedet. 3. Etabler en lokal taskforce med ansvar for en jobrettet indsats Der er brug for, at flygtninge fra første dag møder fagpersoner, der har fokus på at få flygtningen i job. I dag kan der gå op til en til to måneder fra Udlændingestyrelsen tildeler flygtningen opholdstilladelse, og til en bopælskommune overtager ansvaret og går i gang med integrationsindsatsen. Herefter går den første måned typisk i dag med at finde bolig og aftale et integrationsprogram. Arbejdsgiverne har følgende forslag til nye initiativer om en hurtig og jobrettet integrationsindsats: 10. Integrationsindsatsen handler om at få indvandrere i job. Det er ikke en uddannelsesdagsorden.

3 Side Etabler en lokal taskforce i den ansvarlige kommune, hvor en jobformidler sørger for at skabe kontakten til virksomhederne og etablerer indslusningsforløb, herunder virksomhedspraktik. 12. Taskforcen skal bestå af repræsentanter fra jobcenter (jobformidlere), sprogcenter og eventuelt civilsamfundet. 13. Taskforcen tager kontakt til flygtningen umiddelbart efter, at taskforcen har viden om, at flygtningen bliver boligplaceret i kommunen, dvs. inden flygtningen nødvendigvis er flyttet til kommunen. Kontakten til flygtningen skal ske inden for den første uge. 14. Selve udflytningen til bopælskommunen sker inden for en måned efter, at det er besluttet hvilken kommune, det skal være. Får flygtningen job, virksomhedspraktik og løntilskud inden, sker tilflytningen straks. 4. Vurder flygtninge på, om de kan tage et job Der er undersøgelser, der viser, at nyankomne flygtninge er motiverede for at arbejde. Men næsten 100 pct. af flygtningene bliver erklæret ikke-jobparate. I mange tilfælde er det et spørgsmål om, at flygtninge pga. manglende danskkundskaber ikke kan betjene jobnet.dk egenhændigt. Arbejdsgiverne foreslår, at begrebet jobparat har fokus på, om flygtningen kan tage et job. Omdrejningspunktet bør være følgende: 15. Flygtninge er som udgangspunkt alle jobparate. Ændringen fra jobparat til aktivitetsparat må herefter forudsætte, at jobcentret kan dokumentere, at udlændingen ikke er i stand til at påtage sig et job eller klare helbredsmæssige forhold taler imod. 16. Det kan være nødvendigt, at myndigheden i en afgrænset periode fritager flygtningen fra nogle af de forpligtelser, som en jobsøgende har på jobnet.dk, som f.eks. at bekræfte jobsøgning eller kravet om at skulle dokumentere sin søgning i joblog. 17. Manglende udstedelse af NemID kan ikke være en hindring for at blive vurderet jobparat. 18. Kommunen må være behjælpelig med at understøtte, at flygtningen bliver i stand til at betjene jobnet.dk eller kan få hjælp i kommunen til at opfylde betingelserne. Arbejdsgiverne foreslår yderligere følgende for at sikre, at den enkelte flygtning har fokus på at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet: 19. Generelt bør der i kontanthjælpssystemet være færre gyldige grunde til at afslå og opsige et arbejde, f.eks. pasning af børn og transport skal fjernes. 20. Afskaf, at kommunen skal tilbyde helbredstjek til alle flygtninge. I stedet bør det være en mulighed, som kommunen kan vurdere er relevant i nogle tilfælde. 5. Integrationsindsatsen skal få flere i job Integrationsindsatsen er i dag ikke effektiv, og få kommer i job. Løntilskud og virksomhedspraktik til flygtninge fylder i dag langt mindre i kommunernes integrationsindsats, end de gjorde tidligere. Uddannelse og vejledning udgør til gengæld nu en meget større del af indsatsen. Myndighederne skal have fokus på at få flygtninge i job, gerne gennem virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, i de situationer, hvor flygtningen indgår på en arbejdsplads uden at kunne bidrage 100 pct. fra første dag. Desværre er disse ordninger ikke særligt udbredte, selvom især et job med løntilskud har dokumenteret god effekt for ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelsesindsatsen.

4 Side 4 Sprogundervisning omfattet af integrationsprogrammet til nyankomne flygtninge virker ikke i beskæftigelsesmæssig henseende, jf. Carsten Koch-udvalget (2015). Hertil kommer, at der er en fastholdelseseffekt af at deltage i sprogundervisning, så personerne ikke søger job. Arbejdsgiverne har følgende forslag til nye initiativer for at gøre integrationsprogrammet rettet mod, at flygtninge bliver en del af arbejdsmarkedet: 21. Integrationsprogrammet kan højest vare to år mod i dag tre år. 22. Et integrationsprogram skal svare til fuldtid på arbejdsmarkedet, dvs. 37 timer, og herunder bestå af virksomhedsrettede tilbud. Er der særlige forhold, der gør sig gældende, kan der ske en fritagelse herfra. 23. Taskforcen skal anvende de redskaber, der har en dokumenteret effekt i større udstrækning end i dag. 24. Jobsøgning og virksomhedsrettede tilbud skal indgå i indsatsen fra starten af, så flygtninge hurtigt bliver en del af arbejdsmarkedet. Det er også en bedre forudsætning for at få udbytte af sprogundervisning. 25. Virksomhedspraktik skal kombineres med sprogundervisning. 26. Taskforcen har ansvaret for at informere virksomheder om muligheder for at etablere indslusningsordninger, herunder at informere om vilkårene for virksomhederne omkring lønudgifter, jobrettet opkvalificering og konsekvenser omkring forskelsbehandlingsloven. 27. Virksomhedspraktik skal som udgangspunkt vare 26 uger for flygtninge. Muligheden for virksomhedspraktik, herunder muligheden for forlængelse i op til 26 uger, skal sikres forvaltet ensartet og smidigt på tværs af kommuner. 28. Taskforcen kan foranstalte, at der bliver iværksat yderligere kompetenceafklaring, der kan bidrage til at afklare flygtningens kompetencer yderligere i forhold til den første screening, hvis det er nødvendigt. Herunder kan der være behov for supplerende afklaring af realkompetencer på virksomheder forud for eventuelle aftaler om virksomhedspraktik. 29. Unge flygtninge under 30 år skal pålægges arbejde og ikke have et uddannelsespålæg. 30. Taskforcen kan vurdere, at det er nødvendigt at supplere virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse eller ustøttet ansættelse på en virksomhed med, at der samtidig bliver iværksat jobrettet opkvalificering af op til seks ugers varighed. Kommunen bør anvende informationer fra virksomheder om behov for opkvalificering, når flygtninge er på en virksomhed i f.eks. virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. 31. AMU-udbydere skal generelt sørge for, at kurser bliver udbudt og gennemført og gerne uden for arbejdstiden. 32. AMU-systemet skal levere kurser på andre sprog end dansk. Det kunne f.eks. være syrisk. Det forudsætter et tilsvarende kursusmateriale og lærer- og/eller tolkekompetencer. 33. Taskforcen skal være opmærksomme på, at almindelige AMU-kurser kan gennemføres på andre sprog end dansk. Det kan kræve, at taskforcen går sammen med andre for at sikre sig, at der er et tilstrækkeligt antal kursister til disse kurser. 34. Der skal ske et brud med tilgangen, hvor flygtninge først skal lære dansk, førend den virksomhedsrettede indsats bliver iværksat. Det handler om, at flygtninge kommer i job eller i indslusningsforløb kombineret med danskundervisning, gerne i fritiden. 35. Taskforcen kan udforme et bevis, der både indeholder viden om flygtningens kompetencer og muligheder for jobrettet opkvalificering, som taskforcen kan finansiere. Det klæder flygtningen bedst mulig på til at opsøge virksomheder. Virksomheder kan samtidig hurtigt danne sig et overblik over flygtningens kompetencer, når de ser beviset.

5 Side Taskforcen skal i samarbejde med andre personalegrupper i kommunen afklare, om flygtningen har en varig nedsat erhvervsevne. 37. Regeringen bør opstille ambitiøse mål for, i hvilket omfang kommunerne skal forbedre integrationsindsatsen og følge op på, om kommunerne lever op til det. Udebliver de markante forbedringer, bør regeringen straks tage nye initiativer. 38. Regeringen bør tage initiativ til på EU-plan at ændre den gældende forskelsbehandlingsbeskyttelse af de personer, som på et asylgrundlag får tildelt midlertidig opholdstilladelse i EU. En del af disse flygtninge vil forhåbentlig opnå beskæftigelse, men bør ikke have beskyttelse af direktivet om forskelsbehandling. Beskyttelsen giver ikke virksomhederne incitamenter til at ansætte de pågældende personer. 39. Virksomhedspraktik og ansættelse af folk med midlertidige opholdstilladelser skal ikke være omfattet af forskelsbehandlingsloven. 40. Information om den gældende forskelsbehandlingslov skal styrkes, så virksomheder har større indblik i, hvilken retsstilling virksomheder har efter loven, når de ansætter en medarbejder, der kan have midlertidig eller nedsat arbejdsevne. 41. Af ansøgningen om virksomhedspraktik og løntilskud skal det fremgå tydeligt, at forskelsbehandlingslovgivningen gælde pt., og dermed kan den f.eks. omfatte flygtninge, der er på virksomheden i virksomhedspraktik eller er ansat med løntilskud. Det skal fremgå, hvilke ting som virksomheden skal være opmærksom på i den forbindelse, f.eks. at det kan betyde, at virksomheden er forpligtet til at indrette arbejdspladsen, så evt. handicap ikke udgør en hindring. 42. Hyppigere samtaler end i dag, hvor det er hver tredje måned, så taskforcen har mulighed for at støtte jobsøgning, men samtidig kontrollere, at vedkommende er til rådighed for et job. 43. Danskuddannelsen bør splittes op, så de meget forskellige målgrupper (flygtninge og udenlandsk arbejdskraft), der deltager i undervisningen, har hver deres tilbud. 44. Danskundervisningen skal være tilrettelagt, så det det bedst muligt - i indhold og afholdelse - understøtter job. Dvs., at undervisning i højere grad skal foregå udenfor arbejdstiden. 45. Sprogcentre skal underrette jobcentret om alle udeblivelser, så det er op til kommunen at vurdere, om der er tale om et lovligt forfald. 46. Flygtninges fravær i danskuddannelserne fordelt på kommuneniveau og sprogcentre skal synliggøres i jobindsats. 47. Udover ovenstående forslag er der brug for en analyse af, om midlerne, der anvendes til danskuddannelserne, står mål med resultaterne, herunder om indretningen af taxametersystemet kan justeres, så det fremskønner til, at flygtninge hurtigere lærer dansk. 48. Danskuddannelsen skal understøtte deltagelsen i AMU-kurser og varetagelse af f.eks. et job, ligesom selve tidspunktet for afholdelsen af danskuddannelsen skal understøtte deltagelsen i AMU. 49. Danskuddannelsen understøtter deltagelsen i et AMU-kursus og varetagelse af f.eks. et job, ligesom selve tidspunktet for afholdelsen af danskuddannelsen skal understøtte deltagelsen i AMU. 50. Møder hos jobcentret, hos læger og deltagelse i danskundervisning og lignende skal så vidt muligt være udenfor arbejdstid. På den måde oplever virksomheden flygtningen som deltagende, og flygtningen kan også bedre koncentrere sig om at lære nye opgaver.

6 Side 6 6. Kommunerne skal have bonus for at få flygtninge i job For at styrke kommunernes incitamenter til at øge integrationen på arbejdsmarkedet foreslår arbejdsgiverne, at der bliver taget politisk initiativ til følgende: 51. Lavere refusion end de nuværende 50 pct. til kommunernes udgifter til danskundervisning, men er vedkommende samtidig i virksomhedspraktik, er refusionen fortsat på 50 pct. 52. Lavere refusion end de nuværende 50 pct. til kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering, medmindre personen deltager i jobrettet opkvalificering i forbindelse med virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller i ustøttet beskæftigelse. 53. Resultattilskudsordning til kommunerne skal have fokus på at få flygtninge i job. Tilskuddet for at få flygtninge i job bør afhængige af, hvor hurtigt flygtningen kommer i job. 54. Udbetaling af resultattilskuddet for at få flygtninge i job skal være betinget af, at flygtningen er vurderet jobparat og har været registreret som sådan i et stykke tid, f.eks. den seneste måned. 55. Resultattilskuddet til kommunen for at få en flygtning i uddannelse skal afskaffes, medmindre flygtningen er under 18 år. 56. Resultattilskuddet til kommunerne, hvis flygtningen gennemfører danskuddannelsen, bør halveres. 57. Kommunerne skal sikre, at administrationen af rådighedsreglerne sker uden fejl og er ensartet på tværs af kommuner. 7. Det skal være nemmere for virksomheder at deltage For at gøre det nemmere for virksomhederne at bidrage til at indsluse og ansætte bl.a. flygtninge, foreslår arbejdsgiverne, at der bliver taget politisk initiativ til følgende: 58. Digitale løsninger skal genbruge oplysninger, som virksomheder allerede har tastet ind én gang ved ansøgning om etablering af et job med løntilskud, når virksomheden senere skal ansøge om løntilskuddet. Det vil også gøre det nemmere for kommunernes administration af ordningen, da det er nemt for kommunen at se, at aftalen tidligere er godkendt. 59. For at lette virksomhedernes arbejde med en ansøgning om ansættelse med løntilskud skal oplysninger til opgørelsen af merbeskæftigelseskravet komme fra eindkomst. 60. Myndigheder skal anvende eindkomst til at dokumentere, hvor mange arbejdstimer der er udbetalt løn for, når virksomheden anmoder om udbetaling af løntilskud. 61. Taskforcen skal være behjælpelig med at udfylde ansøgninger om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, hvis virksomheder ønsker det. 62. Den lokale taskforce skal administrere et fasttrack, så det er muligt at bevilge virksomhedspraktik eller løntilskud til flygtninge inden for 48 timer. 63. Udgiv pjecer om arbejdsmiljøregler med billedforklaringer, også på andre sprog end dansk. I dag er nogle pjecer tilgængelige på f.eks. polsk. 64. Udvid målgruppen for modtagelse af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til at omfatte flygtninge med ringe danskkundskaber uanset ansættelsens varighed, sådan at der ikke er et krav om, at flygtningen først skal være ansat 26 uger, inden vedkommende er berettiget til SVU.

7 Side 7 8. Næsten faglærte kan færdiggøre uddannelsen i Danmark Integrationsindsatsen handler om at få flygtninge i job og er i mindre grad en uddannelsesdagsorden. Det gælder også for unge. Der kan dog være en gruppe af helt unge, som er motiveret for uddannelse og har gode kompetencer med fra hjemlandet, hvor uddannelse giver mening. Arbejdsgiverne har følgende forslag til nye initiativer, der kan medvirke til, at virksomheder får flere faglærte på et højt niveau: 65. Såfremt kompetenceafklaringen af flygtningen viser, at flygtningen næsten er faglært i en dansk kontekst, kan flygtningen supplere de medbragte kompetencer på en erhvervsuddannelse. Forudsætningen er, at flygtningen er motiveret for uddannelse. Samtidig skal flygtningen have basale kompetencer på et højt niveau, da det forudsætter meget af den enkelte at kunne færdiggøre en uddannelse på dansk. Det skal afgøres ved test. Ordningen kan evt. omfatte bestemte erhvervsuddannelser. 66. Der kan iværksættes et forsøg for unge flygtninge under f.eks. 25 år med indslusningsforløb til bestemte erhvervsuddannelser. Forudsætningen er, at de unge er motiverede for uddannelse og ved en indgangstest demonstrerer at have basale kompetencer på et højt niveau med fra hjemlandet. Det kunne f.eks. ske i regi EUD10, og hvor der afsluttes med en prøve i dansk, som skal bestås med minimum 2. Ordningen kan evt. omfatte bestemte erhvervsuddannelser. 9. Flygtningebørn skal lære dansk Det er afgørende, at flygtningebørn lærer dansk, så de har solide danskkompetencer ved skolestart. Arbejdsgiverne har følgende forslag: 67. Undersøg, om det kan gøres obligatorisk for børn af flygtninge at starte i vuggestue fra f.eks. toårsalderen, så børnene får de bedste forudsætninger for at tale dansk ved at lege med andre jævnaldrende børn.

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Trepartsforhandlinger 2016 Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva Analyse 4. april 2016 Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? Af Kristine Vasiljeva Den 17. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedsparter en trepartsaftale. Målet med aftalen er at

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Oplæg til 3-partsforhandlinger

Oplæg til 3-partsforhandlinger Oplæg til 3-partsforhandlinger 11. februar 2016 Arbejdsmarkedets opbygning og indretning er afgørende for både samfundsudviklingen og den enkeltes hverdag. Alternativet ser derfor frem til de kommende

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression Flow SDP-sag Forebyggende indsats Borger melder sig syg KATEGORI 1 Brev til borger om raskmelding (partshøring) Brev til arbejdsgiver Uge 3 (ledige) Liste over sygemeldte sendes til Jobindsats Uge 5 (i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

Hvordan får vi flere ud på arbejdsmarkedet?

Hvordan får vi flere ud på arbejdsmarkedet? Hvordan får vi flere ud på arbejdsmarkedet? Et overblik DI s erhvervstræf 2016. D. 18. april Carsten Koch, Beskæftigelsesrådet og Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats På den

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Regeringen KL Dato 18/3 2016 Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Nyt kapitel Danmark står i disse år over for en stor udfordring med at modtage og integrere et ekstraordinært højt antal

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Tryghed er nøglen. Enhedslisten om flygtninge i job:

Tryghed er nøglen. Enhedslisten om flygtninge i job: Flygtninge i Job Enhedslisten om flygtninge i job: Tryghed er nøglen»hvis integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet skal lykkes, så skal folkene på gulvet have indflydelse på, hvordan det skal foregå.

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016

Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016 Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016 Generelt Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under det 3-årige integrationsprogram

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

DANSK OG JOB EN FÆLLES OPGAVE FOR KOMMUNER OG SPROGCENTRE SIRI S LÆRERKONFERENCE NOVEMBER 2018 OPLÆG VED SPECIALKONSULENT ANNA BALLAN, KL

DANSK OG JOB EN FÆLLES OPGAVE FOR KOMMUNER OG SPROGCENTRE SIRI S LÆRERKONFERENCE NOVEMBER 2018 OPLÆG VED SPECIALKONSULENT ANNA BALLAN, KL DANSK OG JOB EN FÆLLES OPGAVE FOR KOMMUNER OG SPROGCENTRE SIRI S LÆRERKONFERENCE - 30. NOVEMBER 2018 OPLÆG VED SPECIALKONSULENT ANNA BALLAN, KL PRÆSENTATION - SPROG - FRA BARRIERE TIL VILKÅR - VEJE TIL

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik.

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik. Integrationsministeriet Att. lovkontoret@inm.dk swe@inm.dk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Høring vedr. udkast

Læs mere

Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016

Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016 Punkt 8. Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016 2016-016937 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om toparts-

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 14-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Derfor er målet med pjecen at give gode råd om, hvordan arbejdsgivernes målsætninger kan forfølges i koordinationsudvalgene.

Derfor er målet med pjecen at give gode råd om, hvordan arbejdsgivernes målsætninger kan forfølges i koordinationsudvalgene. Forord I det daglige arbejde i koordinationsudvalgene er det ofte vanskeligt som arbejdsgiverrepræsentant at afgøre, hvordan arbejdsgivernes interesser og målsætninger helt konkret kan fremmes i forhold

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Handicapkonferencen - Unge

Handicapkonferencen - Unge Handicapkonferencen - Unge 14. September 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark Regeringen forebygger ungdomsledighed Alle unge skal have mulighed for et liv med uddannelse og job Regeringens 95% mål. 95%

Læs mere