Ledelses- og Styringsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelses- og Styringsgrundlag"

Transkript

1 Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland februar 2013

2 Forord Ledelses- og Styringsgrundlaget beskriver den overordnede tilgang til ledelse, styring og samarbejde i Region Midtjylland. Samtidig udgør det et fælles fundament og sætter retning for hvordan vi varetager og videreudvikler de mange vigtige opgaver, som Region Midtjylland har ansvaret for. Formålet med Ledelses- og Styringsgrundlaget er først og fremmest: at understøtte realisering af politiske mål og opnåelse af resultater til gavn for borgerne at tilbyde et styrings-, udviklings- og analyseredskab der kan anvendes på alle arbejdspladser sikre fælles retning og skabe helhed i såvel opgaveløsning som analyser af indsats og resultater at understøtte sammenhængskraften i organisationen og en sammenhængende offentlig sektor at skabe et fælles grundlag og sprog for at drøfte og udøve ledelse, styring og samarbejde Formuleringen af Ledelses- og Styringsgrundlaget har ad flere omgange involveret drøftelse og høring i såvel regionsrådet som ledelseskredse og MEDudvalg for at sikre et bredt ejerskab og udvikle et godt og brugbart ledelses-, styrings- og dialogværktøj. Senest er Ledelses- og Styringsgrundlaget evalueret og revideret gennem en proces med bred inddragelse i Region Midtjylland er en stor arbejdsplads med over medarbejdere. Ledelses- og Styringsgrundlaget har som sin primære målgruppe ledelses- og MEDsystemet i Region Midtjylland. Det forventes derfor ikke, at alle medarbejdere skal forholde sig til Ledelses- og Styringsgrundlaget i sin helhed. Det er dog relevant for alle arbejdspladser løbende at forholde sig til og samarbejde om, hvordan vi bedst muligt skaber de ønskede resultater og effekt for borgerne med afsæt i blandt andet de fælles værdier og strategispor. For at give eksempler på og inspirere til, hvordan Ledelses- og Styringsgrundlaget kan anvendes i praksis præsenteres der på en eksempelsamling, som løbende opdateres. Det er mit håb, at Ledelses- og Styringsgrundlaget vil kunne inspirere til at fortsætte udviklingen af effektive og innovative ydelser samt attraktive arbejdspladser til gavn for borgere, samarbejdspartnere og ansatte. Med venlig hilsen Bo Johansen 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ledelse og medarbejderinddragelse... 4 Den øverste ledelse... 4 Ledelse på baggrund af værdier... 4 Medarbejderinddragelse... 5 Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsmodel... 6 Politiske mål, prioriteringer og beslutninger... 6 Det fælles virksomhedsgrundlag... 6 Mission... 6 Vision... 6 Strategispor... 8 Værdier... 9 Koncernstrategier De lokale virksomhedsgrundlag Ledelses- og Styringsmodellens fokusområder Effekt Ydelser Organisation Ressourcer Omdømme Resultatopfølgning og evaluering - 6 indikatorer Ledelses- og Styringsmodellens anvendelse og dynamik... 14

4 Ledelse og medarbejderinddragelse Den øverste ledelse Den politiske ledelse af Region Midtjylland varetages af et folkevalgt regionsråd med 41 medlemmer. Den øverste administrative ledelse varetages af en direktion, der har tre medlemmer med regionsdirektøren i spidsen. Region Midtjylland har en koncernledelsesstruktur, hvor koncernledelsen har ansvaret for den samlede opgaveportefølje og de tværgående sammenhænge. Koncernledelsen omfatter foruden direktionen også hospitalsledelserne, psykiatri- og socialledelsen, afdelingscheferne og vicedirektørerne. Det enkelte medlem af koncernledelsen har en dobbelt ledelsesopgave. På den ene side at have ansvar for sit eget område og på den anden side at have et tværgående ansvar og indgå i at løse opgaver i forhold til Region Midtjylland som helhed. Ledelse på baggrund af værdier I Region Midtjylland baseres ledelse på værdier og tillid, mens faste administrative regler og procedurer begrænses mest muligt. Ledelse baseret på værdier giver på den ene side udfordringer, da man kun i begrænset omfang har regler at styre efter. På den anden side giver værdibaseret ledelse store lokale frihedsgrader og en fleksibel styringsramme, hvor både ledere og medarbejdere har betydelig indflydelse på, hvordan de lokale opgaver skal tilrettelægges og udføres, således at løsninger kan afstemmes efter de konkrete situationer og behov. Udgangspunktet er, at beslutninger skal træffes så decentralt som muligt, altså der hvor de ansatte møder og er i dialog med borgere og samarbejdspartnere. Kun hvor der er behov for det, af hensyn til helheden og/eller for at opnå den bedste effekt og udnyttelse af ressourcer, træffes der tværgående beslutninger, fastsættes centrale retningslinjer eller sker indskrænkninger i lokale frihedsgrader og forskelligheder. Valget af værdibaseret ledelse og en vidtgående decentralisering af beslutningskompetencen er udtryk for en grundlæggende tillid til, at ledere og medarbejdere kan træffe fornuftige beslutninger og arbejde effektivt med høj faglighed og engagement. En stor del af regionens opgaver kræver samarbejde med interne eller eksterne samarbejdsparter. Derfor er ledelsesopgaven ikke kun internt rettet, men handler også om, at ens organisation kan indgå i relationer og skabe resultater i samarbejde med andre. Evne til og mulighed for at udøve god ledelse er helt afgørende for at opnå de ønskede effekter i forhold til borgere og andre samarbejdspartnere samt i forhold til at fastholde og udvikle motiverede og kompetente medarbejdere. I et samarbejde mellem koncernledelsen og Regions- MEDudvalget er der med afsæt i det fælles værdigrundlag beskrevet en række indikatorer for god ledelse i Region Midtjylland. Herudover er der formuleret en række spørgsmål om god ledelse, der indgår i de trivselsog ledelsesevalueringer (TULE), som gennemføres på alle arbejdspladser (se 4

5 Medarbejderinddragelse Medarbejderinddragelse og medindflydelse er centrale elementer i tilgangen til ledelse, styring og samarbejde i Region Midtjylland. Medarbejderne er på alle ledelsesniveauer sikret mulighed for medindflydelse og medbestemmelse i forhold til de beslutninger, som ledelsen træffer om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, jf. MED- og Arbejdsmiljøaftalen. Medarbejderindflydelsen sker både i det daglige arbejde og i de formaliserede MEDudvalg, som det fremgår af figur 1. Beslutningsgangene er åbne, og medarbejderinddragelsen skal generelt ske så tidligt, at det giver medarbejderne reel mulighed for at få indflydelse på ledelsens beslutninger. Der skal også være fokus på medarbejderinddragelse i forbindelse med tværgående samarbejde med både interne og eksterne samarbejdsparter. Medarbejderinddragelsen sigter blandt andet mod, at medarbejdernes viden og erfaring bliver inddraget i grundlaget for ledelsens beslutninger. Inddragelsen har blandt andet værdi, fordi medarbejderne er i tæt samspil med borgerne/brugerne og har det faglige blik for deres situation. Samtidigt er der blandt de ansatte ønsker og forventninger til at blive inddraget. Inddragelsen er derfor både en ressource og en motivationsfaktor. Dialog, tillid, åbenhed, lydhørhed og viljen til at påtage sig et ansvar er centralt for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Både ledere og medarbejdere har pligt til at tage fat i eventuelle problemer så tidligt, at de ikke vokser og bliver unødvendigt store. Rammerne for dialogen og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er nærmere beskrevet i MED- og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland. (se Figur 1: Ledelsesniveauer og MEDudvalg Ledelsesniveauer Direktionen/koncernledelsen Hospitals-/områdeledelsen Centerledelsen Afdelings-/områdeledelsen MEDudvalg Regions-MEDudvalget Hoved-MEDudvalg Center-MEDudvalg Lokal-MEDudvalg 5

6 Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsmodel Der er udviklet en ledelses- og styringsmodel, som grafisk illustrerer rammerne for, hvordan der arbejdes med ledelse og styring i Region Midtjylland. Modellen er vist på næste side. Styringsmodellen i Region Midtjylland tager afsæt i den effekt, der ønskes opnået for borgerne, og hvordan man derved bidrager til at opfylde missionen og til at realisere de fælles visioner. Region Midtjylland er en del af en større helhed, der skal være med til at løse opgaverne i den offentlige sektor og bistå med at håndtere de samfundsmæssige udfordringer. Som modellen illustrerer, foregår dette i samspil med andre aktører og inden for rammer og forudsætninger, der fastlægges i omverdenen. Både national og international lovgivning og aftaler er med til at sætte de formelle rammer, herunder de økonomiske vilkår, for opgaveløsningen i Region Midtjylland. Tilsvarende har den øvrige omverdens aktører også betydning for opgavevaretagelsen og prioriteringerne bl.a. i forbindelse med samspillet med borgere, kommuner, praktiserende læger, erhvervslivet, universitet/uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer samt i forhold til medierne. Politiske mål, prioriteringer og beslutninger Det er det folkevalgte regionsråds fornemste opgave at aflæse og prioritere befolkningens ønsker til sundhed, trivsel og velstand inden for de områder, som folketinget har vedtaget skal være regionens ansvarsområder og inden for de rammer og den lovgivning, der er fastlagt. De folkevalgte regionsrådsmedlemmer fastlægger de overordnede politiske mål og træffer beslutning om de overordnede visioner og prioriteringer af de økonomiske midler inden for hvert af regionens hovedområder: sundhedsområdet, psykiatri- og socialområdet og regional udvikling. De politiske mål og prioriteringer fastlægges på baggrund af dialog og samarbejde med omverdenens aktører og inden for de rammer, som defineres i omverdenen. Der lægges stor vægt på muligheden for borgerinddragelse både i den politiske proces og i den løbende dialog omkring de ydelser og den service, som regionen leverer. Det fælles virksomhedsgrundlag Det fælles virksomhedsgrundlag beskriver den fælles mission, vision, strategispor og værdier. Mission Vi skal bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vision Vi vil stræbe efter at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle. at levere sociale ydelser på højt specialiseret niveau, som imødekommer efterspørgslen og er til gavn for alle. at forøge viden og understøtte udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt skabe vilkår for bæredygtig økonomisk vækst. 6

7 Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsmodel Politiske mål, prioriteringer og beslutninger Fælles virksomhedsgrundlag Mission, vision, værdier og strategispor Resultatopfølgning og evaluering Koncernstrategier Lokale virksomhedsgrundlag Mission, vision, værdier og strategispor Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Menneskelige ressourcer og kompetencer Budget Bygninger, faciliteter, it og apparatur Borgere og frivilliges ressourcer Ledelses- og organisationsstruktur Visitation og tilrettelæggelse af forløb Organisatorisk kvalitet Samarbejde internt og eksternt Aktivitet ^ behandling, uddannelse og forskning mv. Service Helhed og sammenhæng i indsatser Borgernes sundhed, trivsel og velstand Faglig kvalitet Brugeroplevet kvalitet Omdømme Omverden Borgere, kommuner, praktiserende læger, universitet og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, medier, lovgivning og aftaler mv. 7

8 Strategispor For at opfylde visionen vil vi: Levere målrettede og relevante ydelser af høj faglig kvalitet med de lavest mulige omkostninger, der giver den ønskede effekt Vi har fokus på de resultater, vi skaber for borgerne, sikrer bæredygtige ydelser og identificerer områder, hvor man gennem øget kvalitet kan reducere ressourceforbruget på både kort og lang sigt. Vi anvender de mest effektive og sikre metoder og forsøger at forebygge fejl og komplikationer, så borgerne får den rette og relevante ydelse første gang. Samarbejde og sikre sammenhæng og helhed i ydelser og opgaveløsning - både på tværs af regionens interne enheder og på tværs af myndigheder og omverdenens øvrige aktører på de regionale opgaveområder. Vi samarbejder med kommuner, praksissektor, erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre relevante aktører og bidrager til at samtænke indsatserne til gavn for borgerne og deres oplevelse af helhed og sammenhæng. Aktivt inddrage og være i dialog og samspil med borgerne Vi er opsøgende i forhold til at afdække brugernes og de pårørendes behov og ressourcer. Vi har blik for, at borgerne har forskellige forudsætninger og ønsker, og vi tager udgangspunkt i, at borgerne træffer beslutninger om eget liv og helbred. Vi forsøger at finde kommunikationsformer, der fremmer en præcis og forståelig information og dialog samt giver mulighed for indflydelse og deltagelse. Forske, innovere, uddanne og sikre, at der sker læring på tværs Vi fokuserer systematisk på, om vi kan gøre tingene bedre, og vi involverer medarbejdere, borgere, virksomheder og andre relevante eksterne aktører for at få nye ideer og ressourcer. Vi arbejder evidensbaseret, og evidensskabende, vi skaber gode uddannelsesmiljøer, og vi udbreder succeser, deler viden, kompetenceudvikler og lærer af hinanden. Rumme nogle af landets bedste og mest attraktive arbejdspladser, hvor effektivitet, innovation og arbejdsglæde går hånd i hånd - blandt andet ved at sikre et højt fagligt niveau, god ledelse, løbende faglig og personlig udvikling, medarbejderinddragelse og et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte. Være en af de dagsordenssættende aktører både i Danmark og i internationale sammenhænge - blandt andet ved at udføre analyser og igangsætte debat inden for relevante samfundsområder. Vi går proaktivt i dialog med politiske beslutningstagere om de krav og målsætninger, der stilles til den offentlige sektor. 8

9 Værdier Vores tre grundlæggende og fælles værdier er: Dialog - Dygtighed - Dristighed De enkelte arbejdspladser kan lokalt udfolde eller supplere de tre fælles værdier. De tre værdiers udfoldelse i en personalepolitisk sammenhæng er nærmere beskrevet i Region Midtjyllands personalepolitik (se Dialog Vi ønsker dialog. Både i forhold til borgere og samarbejdsparter og mellem ledere og medarbejdere. Vi lytter, vi er åbne og troværdige, og der er en sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør. Dygtighed Vi arbejder på højt fagligt niveau med stort engagement. Vi tager udgangspunkt i behovet hos borgere og samarbejdspartnere. Vi er konkurrencedygtige, serviceorienterede og effektive, og vi gør vores bedste for hurtigt at levere og udvikle de relevante ydelser, som efterspørges. Vi dygtiggør os løbende og har fokus på faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi sikrer det fulde udbytte af de ansattes viden, erfaring og engagement. Vores stærke faglighed kombineres med villighed til selvkritisk refleksion, tværfaglig sparring og videndeling. Vi har fokus på at skabe ønskede resultater og effekt for borgere og andre samarbejdspartnere. Vi måles på de resultater, vi opnår. Vi inddrager, involverer og informerer samtidigt med at vi bevarer vores handlekraft. Vi vil et godt og effektivt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdsparter til gavn for borgerne. Vi henleder opmærksomheden på eventuelle problemer tidligt, så der kan tages hånd om dem. Vi værdsætter anerkendelse og kritik. Dristighed Dristighed er en vigtig forudsætning for at udvikle vores ydelser og udfordre eksisterende arbejdsgange. Vi har en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed og innovation, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre vores processer, ydelser og resultater. Dristighed må aldrig skabe usikkerhed om, at ydelsen er i orden. Dristighed kræver, at både ledelsen og medarbejderne er risikovillige, og at der er en ledelsesmæssig opbakning og åbenhed også når der begås fejl. 9

10 Koncernstrategier Med afsæt i de politiske mål og beslutninger, det fælles virksomhedsgrundlag, omverdenens krav og forventninger og de udfordringer der løbende opstår, udvikles og tilpasses tværgående koncernstrategier. Koncernstrategierne er med til at konkretisere og realisere Region Midtjyllands overordnede mission og visioner, og de sigter mod at sikre den bedst mulige effekt og udnyttelse af ressourcer. Strategierne sigter desuden mod at sikre den nødvendige sammenhæng og samarbejde både internt i Region Midtjylland og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Nogle koncernstrategier udarbejdes som følge af et lovkrav. Eksempler på koncernstrategier i Region Midtjylland: Den regionale udviklingsplan Sundhedsplan Psykiatriplan Erhvervsudviklingsstrategi International strategi Kvalitetsstrategi Sundhedsaftaler Praksisplaner Rammeaftaler på socialområdet Kommunikationsstrategi Omstillingsplaner Koncernstrategierne og de andre elementer i det fælles virksomhedsgrundlag skal respekteres ved udformning af lokale virksomhedsgrundlag. De lokale virksomhedsgrundlag Der udarbejdes lokale virksomhedsgrundlag, som danner grundlag for opgaveløsningen i de enkelte enheder. Med afsæt i Region Midtjyllands fælles virksomhedsgrundlag (mission, vision, strategispor og værdier) og de ønskede resultater, som den enkelte arbejdsplads efterstræber (ønsket effekt og omdømme i forhold til borgere/samarbejdspartnere) sættes der her fokus på den enkelte enheds/afdelings mission, vision og værdier. I missionen fokuseres på den eller de kerneydelser enheden leverer (eksistensberettigelsen), mens visionen er den idealtilstand, der stræbes efter i forhold til at opfylde borgernes behov. Det lokale værdigrundlag kan enten være enslydende med eller formuleres inden for rammerne af regionens fælles værdigrundlag det afgørende er, at der lokalt sættes fokus på, hvordan værdigrundlaget forstås og udleves i den enkelte enhed. Der kan både være tale om et samlet virksomhedsgrundlag for et hospital, psykiatri- og socialområdet, Regional Udvikling eller en tværgående stabs-/fællesfunktion og et virksomhedsgrundlag for f.eks. en hospitalsafdeling eller en social institution. Det afklares lokalt på hvilke niveauer, det vurderes relevant at udforme virksomhedsgrundlag. Der er ligeledes udstrakt metodefrihed til lokalt at vælge, hvordan man konkret vil arbejde med at sikre, at der skabes de ønskede resultater og effekt (f.eks. ved at udforme og følge op på strategier, målsætninger, handleplaner eller lignende). Det skal dog ske inden for rammerne af de aktuelle koncernstrategier og beslutninger. Samtidigt er det nødvendigt at have blik for helheden og fokusere på, at borgere og samarbejdspartnere skal opleve sammenhæng og effektivitet på tværs af forskellige organisatoriske enheder. Blandt andet derfor kan det være hensigtsmæssigt at fokusere på dialog og samarbejde med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udformningen af virksomhedsgrundlag mv. Både i forbindelse arbejdet med at udforme virksomhedsgrundlag mv. og i det daglige arbejde med at løse opgaverne og indfri målsætningerne er det relevant at tage afsæt i Ledelses- og Styringsmodellens fokusområder effekt, ydelser, organisation, ressourcer og omdømme. 10

11 Ledelses- og Styringsmodellens fokusområder Ledelses- og Styringsmodellen anviser 5 fokusområder, der skal være med til at konkretisere hvad der i praksis skal til for at opnå de ønskede resultater og effekt for borgerne. Ressourcer Lokale virksomhedsgrundlag Mission, vision, værdier Organisation Omdømme Ydelser Effekt Resultatopfølgning og evaluering Effekt Fokus på at opnå ønskede resultater og effekt for borgerne er det helt centrale omdrejningspunkt i Ledelses- og Styringsmodellen. Effekt er den virkning og det resultat, der opnås i forhold til borgernes sundhed, trivsel og velstand. Effekten er det samlede resultat af den indsats, der leveres og er målet for om tiltagene virker. Effektfokus er derfor afgørende for at konkretisere og realisere missionen og visionerne. Effekt handler både om den faglige kvalitet i ydelsen og den brugeroplevede kvalitet. En ydelse har god effekt, hvis den virker som ønsket, og heri indgår også brugerens/borgerens vurdering. Der følges løbende op på om indsatsen har effekt og effekten af indsatsen synliggøres, så der er grundlag for eventuelle justeringer. Det gælder både den faglige kvalitet og den brugeroplevede kvalitet. Ydelser Ydelserne er den konkrete indsats, man foretager for at nå den ønskede effekt til gavn for borgeren det vil sige den aktivitet, behandling og forebyggelse, pleje og omsorg, rehabilitering, service, forskning, uddannelse mv. der finder sted. Uanset hvilken type ydelse der er tale om, skal den være veldefineret og gennemskuelig både af hensyn til borgerne, omverdenen, de ansatte og politikerne. Det omhandler primært den faglige beskrivelse af ydelsernes indhold. Der kan f. eks. være tale om behandlingsplaner, faglige vejledninger/retningslinjer for undersøgelsesforløb eller ydelsesbeskrivelser på det sociale område. Der bør løbende ske opfølgning på, om der er den ønskede sammenhæng mellem beskrevne retningslinjer, leverede ydelser og ønsket effekt. Ydelserne skal løbende tilpasses og justeres i forhold til ændringer i borgerens og samfundets behov og ressour- 11

12 cer samt i forhold til udviklingen inden for teknologi, forskning og uddannelse. Dette skal sikre, at der tilbydes de mest virkningsfulde, bæredygtige og omkostningseffektive ydelser. Ydelsen opgøres ofte ved hjælp af en række aktivitetsog servicemål. Der måles også på kvaliteten af ydelserne og på produktiviteten, hvor aktiviteten sammenholdes med ressourcerne for at sikre en effektiv anvendelse af ressourcer. Organisation Organisation vedrører blandt andet, hvordan man overordnet fordeler opgaver og aktiviteter samt ansvar og kompetencer mellem Region Midtjyllands forskellige arbejdspladser og ansatte dvs. ledelses- og organisationsstrukturen. Visitation og tilrettelæggelse af forløb og processer hører også under organisation. Organiseringen skal understøtte samarbejde og sammenhæng i ydelserne. Organisatorisk kvalitet handler om løbende at sikre en effektiv arbejdstilrettelæggelse og herunder også sikre sammenhæng i ydelsen/ydelserne og involvering af de relevante samarbejdsparter med afsæt i borgerne behov. Samarbejdsrelationer i forhold til eksterne samarbejdsparter har stor betydning for den organisatoriske kvalitet. Organiseringen skal tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter samarbejdet og dialogen med kommuner, praktiserende læger, borgere, erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner, frivillige organisationer mv. I overensstemmelse med princippet om ledelse og styring på baggrund af værdier og udstrakt delegering er der som udgangspunkt metodefrihed, når det lokalt og på tværs af enheder skal besluttes, hvordan opgaveløsningen mest effektivt kan organiseres. Tværgående eller centrale løsninger vælges, når det giver mening i forhold til at opnå den bedste effekt for borgerne, den bedste udnyttelse af ressourcerne el. lign. Ressourcer Ressourcerne er det fundament, der er til rådighed for at skabe ydelserne og dermed effekten. De ansatte er den vigtigste ressource, og der gøres derfor en målrettet indsats for at rekruttere, fastholde og udvikle en kompetent og mangfoldig arbejdsstyrke. Uddannelse, kompetenceudvikling og medarbejdertilfredshedsundersøgelser er blandt midlerne hertil. Budgettet er en anden forudsætning for at kunne levere ydelserne. Der skal være en sammenhæng mellem budget og ønsket effekt, og derfor indgår der i budgetlægningen aktivitets-, service- og kvalitetsmål. Bygninger, faciliteter, apparatur og it er andre væsentlige ressourcer. Bygningerne skal være funktionelle, og der skal løbende investeres i it og anden ny teknologi for at understøtte effektiviteten, kvaliteten, kommunikationen og bæredygtigheden. Ressourcerne bør altid anvendes med omtanke og med afsæt i et helhedsperspektiv - med øje for, hvad der er hensigtsmæssigt for f.eks. borgere, samarbejdspartnere, samfundsøkonomien og miljøet. Det tilstræbes generelt, at økonomiske incitamentsstrukturer skal fremme effekt- og helhedsfokus. Endeligt involveres borgerne, når ydelserne tilrettelægges. Borgernes egne ressourcer indtænkes for at få den bedste effekt af ydelserne, og for at ydelserne er afstemt med borgerens behov, ressourcer og forudsætninger for at tage vare på sit eget liv. Frivillige organisationer kan ligeledes inddrages som en ressource. 12

13 Omdømme Det er afgørende at etablere og vedligeholde et godt omdømme i befolkningen, i medierne, hos personalet og blandt samarbejdsparter og andre interessenter. Det kræver, at Region Midtjyllands arbejdspladser opnår resultater, der bidrager til sundhed, trivsel og velstand, og at resultaterne bliver synlige for omverdenen. Et godt omdømme er afhængigt af, at den dokumenterede gode effekt også opleves hos og formidles til borgerne. Fundamentet for et godt omdømme er tilfredse borgere og samarbejdsparter, som oplever ydelser af høj kvalitet, god service, pleje og omsorg samt en effektiv organisering og ressourceudnyttelse. At regionen opleves som en udviklingsorienteret samarbejdspartner bidrager også til et godt omdømme. Det er vigtigt, at der er fokus på information og dialog i forhold til borgere og samarbejdsparter. Et godt omdømme forudsætter også, at alle ansatte er gode ambassadører for både arbejdspladsen og Region Midtjylland som helhed og at de ansatte er stolte af deres arbejdsplads. Omdømmet er afgørende både for mulighederne for at fastholde og rekruttere de nødvendige medarbejdere og for at sikre den enkelte enheds/regionens eksistensberettigelse og det nødvendige økonomiske grundlag. Alle enheder skal bidrage til, at såvel den enkelte arbejdsplads som Region Midtjylland har et godt omdømme. Resultatopfølgning og evaluering 6 indikatorer Det centrale i Ledelses- og Styringsmodellen er, at Region Midtjyllands ydelser skal være til gavn for borgeren ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Alle arbejdspladser og ansatte i Region Midtjylland skal derfor hele tiden forsøge at opnå de bedst mulige resultater, som enten direkte eller indirekte er til gavn for borgerne. Evaluering af resultaterne sker bl.a. i en dialog mellem de forskellige ledelseslag og mellem ledelsen og medarbejderne. Dialogen skal understøtte refleksion og læring vedrørende sammenhængen mellem indsatser og resultater. I denne dialog indgår seks indikatorer, som sættes i fokus i forbindelse med evaluering af resultatopnåelsen og dialogen om fremtidige indsatsområder: faglige standarder og faglig kvalitet tilfredse brugere servicemål produktivitet/aktivitet tilfredse medarbejdere budgetoverholdelse/ressourceforbrug De seks indikatorer afspejler vigtige succeskriterier for, at der skabes den bedst mulige effekt for borgerne (sundhed, trivsel og velstand) med de ressourcer, der er til rådighed, og set under et er indikatorerne med til at give et billede af den samlede effektivitet. De seks indikatorer er samtidigt et udtryk for en helhedsorientering og et ønske om en balanceret resultatopfølgning, hvor fokus først og fremmest rettes mod den effekt, der skabes for borgere og andre samarbejdspartnere, men også mod de ydelser, den organisation og de ressourcer der ligger bag. Endelig er valget af de seks indikatorer et udtryk for et ønske om, at der fokuseres på få udvalgte måleparametre med direkte betydning for effektopnåelsen, og at opfølgning og evaluering i relevant omfang sker med afsæt i data. 13

14 Ved udformningen af de enkelte indikatorer skal det sikres, at ledelse og medarbejdere på alle niveauer har de rigtige incitamenter til at fremme borgernes sundhed, trivsel og velstand. F.eks. på sundhedsområdet skal der sikres en styring, der lægger vægt på at få mest mulig sundhed for pengene. Sundhedsområdet skal måles på de resultater, der bliver skabt for patienterne. I nogle sammenhænge er det relevant kun at fokusere på resultatopnåelsen inden for det enkelte område (som f.eks. et hospital), men det er også relevant at fokusere på de samlede resultater for befolkningen, der skabes af Region Midtjylland som helhed og gennem samarbejde med andre aktører. I det omfang det er muligt og relevant inddrages også data som direkte afspejler borgernes sundhedstilstand, trivsel og velstand - velvidende at sådanne data om f.eks. befolkningens helbredstilstand er meget komplekse og påvirkes af en lang række faktorer. Ved at sammenholde sådanne data med f.eks. forebyggelses- og behandlingsaktivitet, faglig kvalitet og ressourceforbrug kan der opnås viden om, hvor vidt ydelserne er de rigtige, og om ressourcerne udnyttes bedst muligt. Indikatorerne er omdrejningspunktet for løbende opfølgning og evalueringer af resultatopnåelsen. F.eks. i forbindelse med dialogmøder mellem direktionen og den øvrige koncernledelse om, hvordan udviklingen forløber, og hvilke resultater der er opnået. I mange sammenhænge er det relevant at være i dialog med eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. kommuner, praktiserende læger og borgere, om resultatopnåelsen og fremtidige indsatsområder. Ledelses- og Styringsmodellens anvendelse og dynamik Ledelses- og Styringsmodellen er universel og kan anvendes på alle niveauer og inden for alle områder - som et redskab til både styring, analyser, udviklingsarbejde, problemløsning mv. I forskellige situationer og på forskellige niveauer i organisationen kan modellens elementer anvendes og vægtes forskelligt. For at opnå den fulde værdi i arbejdet med Ledelses- og Styringsmodellen kræver det generelt, at vi er resultat- og dialogorienterede vi tænker i sammenhænge og helheder vi gennemfører balanceret mål- og resultatopfølgning Fokus på at opnå ønskede resultater og effekt for borgerne m.fl., og hermed bidrage til at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand, er omdrejningspunktet i Ledelses- og Styringsmodellen. Beskrivelsen af modellens enkeltdele samt pilene i modellen viser, at der er tale om en dynamisk og sammenhængende model, som kan bruges til at stille skarpt på, hvad der skal til for at opnå den ønskede effekt. Modellen kan både bruges til at sikre fokus på effektopnåelse og et godt omdømme i forhold til borgere og andre samarbejdspartnere og til at regne baglæns og forholde sig til, hvilke ydelser, hvilken organisering og hvilke ressourcer der skal danne grundlag for at opnå en ønsket effekt. 14

15 Modellen illustrerer endvidere, at både den effekt der skabes i forhold til borgere m.fl., de ydelser der leveres, den måde opgaveløsningen organiseres og forvaltningen af ressourcerne har betydning for omdømmet og at omdømmet omvendt også har betydning for rammerne for og efterspørgslen efter de ydelser, som leveres. Endeligt indikerer Ledelses- og Styringsmodellen, at det ikke giver mening kun at sætte fokus på ressourcer, kun at tænke på organisationen, kun at interessere sig for ydelserne eller isoleret betragte effekten. Elementerne i Ledelses- og Styringsmodellen er indbyrdes forbundne, og modellen kan anvendes til at sikre den nødvendige balance mellem de ressourcer, der afsættes, den måde man organiserer sig på og de ydelser og den effekt, der leveres. Opstår der f.eks. økonomisk ubalance lægger modellen op til forskellige måder at gribe ind på. Man kan f.eks.: Det er i høj grad en ledelsesopgave at sikre, at der er de nødvendige og mest effektive sammenhænge mellem de delelementer, som modellen illustrerer både horisontalt og vertikalt. I den sammenhæng tilbyder Ledelses- og Styringsmodellen et støttende redskab til den enkelte leder, som kan anvendes, når der skal træffes og kommunikeres beslutninger af strategisk og styringsmæssig karakter. Inden for rammerne af modellen er det muligt at arbejde med og forholde sig til anvendelsen af forskellige supplerende ledelses- og styringsværktøjer. På findes en række eksempler fra Region Midtjyllands arbejdspladser på, hvordan der arbejdes med Ledelses- og Styringsmodellen i praksis. forbedre produktiviteten, f.eks. ved at analysere processer, ændre på tilrettelæggelsen af arbejdet og anvendelsen af ressourcerne forbedre effektiviteten, f.eks. ved at udvikle ydelser som kan give samme effekt med anvendelsen af færre ressourcer justere målsætninger/krav til de ydelser, der produceres kompetenceudvikle de ansatte indgå i dialog om budgettets størrelse/prioritering af ressourcerne 15

16 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om Region Midtjylland kan ses på hjemmesiden: I pjecen omtales Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale, som kan ses på hjemmesiden: organisation/med+hjemmeside Region Midtjyllands Personalepolitik, som kan ses på hjemmesiden: Region Midtjylland, Grafisk Service

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5. 12.september 2007. Forside. Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag. - kort og godt

RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5. 12.september 2007. Forside. Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag. - kort og godt RMU 20/9 2007 Bilag pkt. 5 Region Midtjylland 12.september 2007 Forside Region Midtjylland Ledelses- og Styringsgrundlag - kort og godt Region Midtjylland xx 2007 Forord Denne pjece er en kort udgave af

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse Ledelsesgrundlaget Fem grundholdninger til ledelse 2 Indhold 3 Fakta - Ledelsesgrundlaget og visionen................................. 4 Forord..................................................................

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Et integrerende sundhedsvæsen

Et integrerende sundhedsvæsen Et integrerende sundhedsvæsen Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 www.regionmidtjylland.dk Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 Udarbejdet af Koncernledelsen Fælles afsæt for strategisk arbejde

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri og Social Udgiver: Region Midtjylland, 2012 Bearbejdet af: Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet E-mail:

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Mål, ramme- og effektstyringsmodel

Mål, ramme- og effektstyringsmodel Mål, ramme- og effektstyringsmodel Formål Organiseringen af Middelfart Kommune giver anledning til at sætte fokus på, hvordan de politiske visioner og mål fremover skal gennemføres i kommunen. Hvordan

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Dialogmøde og Nytårskur. Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015. 15. januar 2015. www.slagelse.dk

Dialogmøde og Nytårskur. Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015. 15. januar 2015. www.slagelse.dk Dialogmøde og Nytårskur Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015 15. januar 2015 Hvorfor det øgede fokus på landdistrikterne 1. Flere borgere i landdistrikterne eller i hvert fald fastholde

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere