Budgetnoter Thomas Boe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:"

Transkript

1 1 Budgetnter Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen. Renvatin By- g Udviklingsdirektøren pålægges at redegøre fr knsekvenserne ved at hjemtage srteringen af fraktinerne metal, strt brændbart (Genanvendeligt byggemateriale) g depni. Redegørelsen skal indehlde en vurdering af de eksisterende rdningers egnethed i frhld til jbtræning, fleksjb, aktivering af nyttejbbere g meningsfuldt arbejde fr persner på kanten af arbejdsmarkedet i srteringspgaven. Ligesm muligheden fr at drive rdningen sm en scialøknmisk virksmhed undersøges. Redegørelsen behandles i Teknikudvalget, idet Arbejdsmarkeds-udvalget frinden høres. Redegørelsen gdkendes endeligt af Øknmiudvalget. Energipark By- g Udviklingsdirektøren pålægges, at der hurtigst muligt frelægges en knkret sag mkring en energipark fr Miljøudvalget samt Plan- g Bligudvalget. Samtidig undersøges muligheden fr at lave et prjekt mkring udnyttelse af vandenergi i Lillebælt, evt. i samarbejde med Fredericia Kmmune g Middelfart Kmmune. Bligmråde Christiansfeld By- g Udviklingsdirektøren skal undersøge mulighederne fr bligbebyggelse ved Kngebrcentret i Christiansfeld. Redegørelsen skal afklare mulighederne fr, at der kan udstykkes til bligfrmål. Redegørelsen gdkendes endeligt af Plan- g Bligudvalget i 1. kvartal Udviklingsplan Lunderskv By- g Udviklingsdirektøren skal sikre, at muligheden fr at etablere en flkepark, i sammenhæng med det smukke naturmråde ved Hvidkilde/Drabæks Mølle, inddrages ved udarbejdelse af udviklingsplanen fr Lunderskv. Bønstrup Sø Bad Det pålægges By- g Udviklingsdirektøren at få udarbejdet et idéplæg af muligheden fr at etablere et søbad, med tilhørende strandareal, ved Bønstrup Sø i Vamdrup. Oplægget skal indehlde de nødvendige planmæssige frudsætninger, tidsplan, øknmi samt faglig funderet frslag til en tidsplan. Oplægget skal freligge før smmerferien 2016, så det kan indgå i budgetfrhandlingerne til budget 2017.

2 2 Seest Fritidslandskab Det pålægges By- g Udviklingsdirektøren at sikre, at prjektet fr Seest Fritidslandskab søges realiseret via samarbejde med fnde g i samarbejde med Miljømrådet. Genfrenings- g Grænsemuseum Det pålægges By- g Udviklingsdirektøren at sikre, at tilskud til Genfrenings- g Grænsemuseet afsættes sm ét driftstilskud i mdsætning til tidligere, hvr det var pdelt i en driftsdel g en del til knservering. Sammenlægning af tilskuddene skal realiseres fra Handicapbliger Det pålægges By- g Udviklingsdirektøren at undersøge m der, i frbindelse med næste byggeri af ungdmsbliger, kan etableres ngle handicapegnede bliger, således at unge handicappede, sm både er studerende g ikke-studerende, kan b sammen med unge studerende. Undersøgelsen frelægges Plan- g Bligudvalget i 1. kvartal Landsbykrdinatr By- g udviklingsdirektøren pålægges at udvikle en mdel fr brug af landsbykrdinatrer. Mdellen skal endeligt gdkendes af Miljøudvalget. I første mgang testes en mdel af på Stenderup-halvøen. Landsbykrdinatren skal bidrage til løsning af en mangfldighed af pgaver, herunder praktiske pgaver, kreativ idé-udvikling, markedsføring af arrangementer m.v. Den detaljerede jbbeskrivelse udarbejdes i frsøget sammen med sklebestyrelsen g det lkale freningsliv på Stenderup-halvøen. Frslaget skal dække hele mrådet gegrafisk g bidrage til en revitalisering af fællesskab g aktiviteter i mrådet. Freninger g bestyrelser på halvøen nedsætter en styregruppe, der tildeles friheden til at købe timer hs frskellige fagligheder i frhld til de pgaver, der ønskes udført. Der er sm udgangspunkt ikke tale m en kmmunalt ansat medarbejder, men mdellen skal sikre fleksibilitet ind til der er pnået erfaring med en mdel, der fungerer. Det betyder, at Klding Kmmune kan træde til fr at sikre, at styregruppen / det lkale freningsliv ikke skal være egentlig arbejdsgiver. Kmmunen er naturligvis assisterende, støttende g supprterende i frhld til den på lkalt initiativ nedsatte styregruppe, der får ansvaret fr såvel øknmi, rganisatin sm indsats. Frsøget g mdellen evalueres efter 1 år, idet By- g Udviklingsdirektøren sikrer frsøgets frankring. Herudver sikrer By- g Udviklingsdirektøren, at inddragelsesprces g evalueringsfrløb sker i verensstemmelse med ntens intentiner, ligesm frsøget er afsæt til indførelse af landsbykrdinatrer i andre gegrafiske distrikter.

3 3 Mrten Kirk Jensen: Lunderskv Hallen Med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag, i frhld til en eventuel etablering af prjekt Lunderskv Multihal, pålægges den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør, at analysere behvet g fremkmme med frslag til, hvrdan prjektet eller delprjekter heraf kan gennemføres herunder med mulige mdeller fr anlægs- g driftsbudgetter. Analysen laves i et samarbejde med initiativtagergruppen bag prjektet. SFO, Takst Byrådet tilkendegiver, at budget 2016 er lagt med en frudsætning m en tilslutning på 73 % svarende til børn. Såfremt den faktiske tilslutning i 2016 afviger fra de frventede børn, målt på helårsvirkning, reguleres budgettet svarende til afvigelsen. Beløbet bevilges i frbindelse med verførselssagen 2016/2017, der byrådsbehandles i april SFO, pædaggiske g sciale fripladser Den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en redegørelse fr knsekvenser g muligheder ved at indføre flere pædaggiske g sciale fripladser i SFO, med henblik på realisering fra skleåret 2016/2017. Redegørelsen gdkendes endeligt af Øknmiudvalget. Strukturanalyse Analyse af Klding Kmmunes Sklestruktur fra 2010, med allnge fra 2013, har løbende dannet grundlagt fr dialg g udvikling af det kmmunale sklevæsen i Klding. Den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en ny sklestrukturanalyse fr periden , der viser de strukturelle ptentialer g udfrdringer i sklevæsenet. Strukturanalysen skal skabe klarhed ver hvilken elevtalsudvikling, der har været g frventes at være i de eksisterende skledistrikter. Analysen skal, i frhld til de fysiske udviklingsplaner, afklare muligheden fr at skabe lkaleptimering med den knsekvens at den gennemsnitlige klassekvtient hæves. I samme frbindelse vurderes m der kan skabes øget effektivitet via strukturelle frandringer eller nybyggeri. Strukturanalysen skal ligeledes beskrive pædaggiske g ledelsesmæssige frhld, der i relatin til skitserede scenarier, kan gøres gældende. Frhld der handler m børn g brgere skal ligeledes tænkes ind, i de scenarier der beskrives, således at befrdringsløsninger, tilgængelighed, sklernes betydning fr lkalsamfundet undervisningskvalitet- g miljø fr

4 4 elever g lærere mv. gså bliver en del af analysen, samt naturligvis øknmiske pgørelser, sm gså dækker drift mv. Den samlede strukturanalyse skal frelægges Børne- g Uddannelsesudvalget hurtigst muligt g strukturanalysen skal endeligt gdkendes af Byrådet. T-lærerrdninger Det pålægges den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør at redegøre fr lvens mulighed fr t-lærerrdninger. I den frbindelse afklares mulighederne fr at søge nødvendige dispensatiner fr at udvide rdningen til samtlige klasser fra skleåret 2016/2017, ligesm de afledte knsekvenser fr SFO, i frm af f.eks. ændret åbningstid/afledt drift, afklares. Bedre vergange til flkesklen Det pålægges den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør at skabe endnu bedre vergange imellem dagtilbud g skle. Dette kan ske ved, at pædaggisk persnale fra daginstitutinen på skift i en peride på tre måneder (april-juni) rterer med ver i glidende vergang på distriktssklen. Det vil gøre vergangen til sklen mere tryg fr det enkelte barn. Der vil være persnale, der har viden m det enkelte barns særlige behv samt gruppens samspilsmekanismer i sklen. Det vil give frældrene tryghed i vergangen g anspre til, at frældrene vælger distriktssklen frem fr at flytte til et andet distrikt eller en privatskle. Persnalet fra daginstitutinen vil få større viden m krav til skleparathed, g vil være bedre klædt på til at afdække, hvilke børn der skal skleudsættes. Behvet fr midlertidige ansættelser i både skle g dagtilbud vil kunne reduceres. Der bør undersøges, hvilke erfaringer der er gjrt i Lyshøj skledistrikt, hvr der i frbindelse med glidende vergang 2015 er afprøvet frsøg i denne retning. Undersøgelsen frelægges Børneg Uddannelsesudvalget g den praktiske udmøntning skal finansieres inden fr mrådet. Sklerefrm, underfinansiering Byrådet er frtsat ptaget af at få indhentet den underfinansiering, der er en knsekvens af den manglende øknmiske kmpensatin, der blev givet i frbindelse med flkesklerefrmens implementering. Sklerkester Børne- g Uddannelsesudvalget g Kulturudvalget pålægges at undersøge en mdel fr at fasthlde Munkevængets Sklerkester, idet fasthldelsen finansieres inden fr egne rammer. Flkesklemidler Børne- g Uddannelsesdirektøren pålægges at sikre, at Børne- g Uddannelsesudvalget ved tildeling af midler infrmeres m status på frberedelsestid inden midlernes effektuering. Udvalget infrmeres løbende m udviklingen på sygefraværet g trivsel, i relatin til tilførsel af

5 5 midler til flkesklen, med det mål på venstående 3 elementer at kunne sikre den psitive udvikling. Udvalget rienteres endvidere m status efter midlernes anvendelse. Lars Rasmussen: Hytteby g udslusningslejligheder Scial- g Senirdirektøren pålægges at undersøge muligheden fr at etablere udslusningslejligheder g en udflytning g udbygning at hyttebyen. Endvidere udarbejdes et egentligt prjekt til efterfølgende plitisk behandling. I analysen inddrages By- g Udviklingsdirektøren, g resultatet gdkendes endeligt af Øknmiudvalget. Scial særtilskudspulje Den sciale særtilskudspulje udmøntes af Scial- g Sundhedsudvalget, idet øvrige relevante udvalg høres m frslag til beløbets frdeling. Det pålægges Scial- g Senirdirektøren at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder udkast til beløbets frdeling. Fr 2016 er ved budgetvedtagelsen verført midler til scialplitik til afhldelse af udgifter til brgere med en dbbeltbelastning, til styrkelse af indsatserne g rammerne på Overmarksgården, til styrkelse af efterfrsrgen g indsatserne fra hjemløsestrategien g til videreførelse af den sciale sygeplejeske ud i årene. Den resterende pulje i 2016 udgør 2,777 mi. kr. Ovennævnte indsatser frtsættes efter 2016, såfremt Klding Kmmune i 2017 igen tildeles midler fra den sciale særtilskudspulje. Scial øknmi Det pålægges Scial- g Senirdirektøren at undersøge, m der kan etableres en scialøknmisk virksmhed til plantning af blmster mv. på Klding Kmmunens arealer. Endvidere undersøges m der kan etableres et scialøknmisk prjekt med turistinfrmatin ved rastepladser. Resultatet af undersøgelsen frelægges Scial- g Sundhedsudvalget senest med udgangen af 1. kvartal Rikke Vestergård: Særligt tilrettelagt undervisning Det undersøges m besparelsen på STU - Den særligt tilrettelagte undervisning pvejes af tilbud på andre plitikmråder, f.eks. de scialøknmiske virksmheder. Kmmunaldirektøren g den knstituerede Børne- g Uddannelsesdirektør udarbejder redegørelse til frelæggelse fr Børne- g Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Dækningsafgift Det pålægges Kmmunaldirektøren at kmme med et plæg på tydeliggørelsen af jbskabelsen, sm effekt af sænkningen af dækningsafgiften. Evaluering g fastsættelse af mål

6 6 sker i et samarbejde imellem Klding Kmmune, Business Klding g LO. Oplægget behandles i Arbejdsmarkedsudvalget, g gdkendes endeligt af Øknmiudvalget Vikarkrps Kmmunaldirektøren pålægges at udarbejde en redegørelse, der synliggør kmmunens samlede frbrug af eksterne vikarer inden fr alle plitikmråder. Redegørelsen skal indehlde pgørelser ver faktisk frbrug af PE/udgifter inden fr de respektive plitikmråder, g samtidig redegøre fr knsekvenserne ved etablering af egne interne vikarkrps på de frvaltningsmråder, hvr der gøres brug af mange eksterne vikarer. Redegørelsen skal frelægges Øknmiudvalget senest 2. kvartal 2016 FREM md arbejdslivet Det pålægges Kmmunaldirektøren at udarbejde en beskrivelse af en mdel, der kan sikre såvel unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet (f.eks. prduktinsskle-unge) sm Jbcentrets ledige på kanten af arbejdsmarkedet et øverum, hvr der gennem de mange praktiske pgaver, der er på g ved sejlskibet FREM, fkuseres på struktur, mødepligt, alsidige pgaver g ikke mindst mening. Sidstnævnte i frm af at pgaver/struktur/rganisering SKAL være i rden i frhld til sikkerhed m brd, g at skibet skal sejle på et bestemt tidspunkt mv. Mdellen kan defineres ud fra nedenstående g kan suppleres med frslag fra Jbcentret, Prduktinsskle eller andre. Ejerfrhld (måske tdelt f.eks. først kmmune g derefter scialøknmisk virksmhed, fnd eller lignende) Samarbejdspartnere (måske gså ejere, f.eks. Prduktinsskle, Kmmune/Jbcenter g andre) Kan der via Destinatin Lillebælt skabes et samarbejde med Middelfart g Fredericia Kmmuner? Hvrdan sikres prjektets ffentlighedsvinkel i frm af ffentlige sejladser i smmerhalvåret med udgangspunkt i Klding? Hvrdan sikres en egen indtjening i frm af chartring? Skal man hyre styrmand med papirerne i rden, eller sikre at der uddannes prjektmedarbejdere? Kan FREMs placering inkl. værkstedsdelen tænkes ind i frbindelse med en ny marina i syd? Hvrdan sikres relevante udvalgs invlvering (flere udvalg er i spil i sagen: Scial- g Sundhedsudvalget, Børne- g Uddannelsesudvalget g Arbejdsmarkedsudvalget med sidstnævnte sm sandsynligt resrtudvalg)? Hvrdan følges p på g måles på successen fr de unge g de ledige, herunder sikring af den enkeltes handleplan på vejen frem md en tættere tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller en uddannelse? Hvrdan sikres at den vurderede pris er den krrekte, g hvrdan sikres rammeverhldelse (uvildig vurdering g bevillingsmæssig frankring)?

7 7 Der er afrapprteres i 1. kvartal 2016 idet sagen behandles af Scial- g Sundhedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget g Arbejdsmarkedsudvalget med endelig beslutning i Øknmiudvalget. Senirmrådet, demgrafiudviklingen Det pålægges Kmmunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finanslven, sm er målrettet senirmrådet tilføres senirmrådet. I det mfang det er muligt, inden fr de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2016 g fremver til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne gså mfatter blinde medbrgere g i 2018 g årene fremver til imødegåelse af demgrafiudfrdringerne på hjemmehjælpsmrådet Genbrugsbutikker/hjælperganisatiner Det pålægges Kmmunaldirektøren at undersøge m udstyr til nye flygtninge kan købes i genbrugsbutikker. Undersøgelsen frelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal Primær/sekundær sagsbehandler Det pålægges Kmmunaldirektøren at undersøge m der kan indføres en rdning med primær g sekundær sagsbehandler, således at brgeren kan få kvalificeret hjælp ved sygdm, kurser, ferie mv. Undersøgelsen frelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal Integratinspuljen, fællesprjekt mellem en virksmhed g en frening / en rganisatin Puljen kan søges af freninger, institutiner g virksmheder, sm sammen skaber prjekter målrettet en vellykket integratin, der kan relatere sig til såvel fritids- sm arbejdslivet, g sm fkuserer på mødet mellem den danske kultur, nrm g dannelse g andre flkeslag. Frmålet er, gennem freningers, institutiners g virksmheders samarbejde g engagement, at fremme mulighederne fr beskæftigelse, udvikling af netværk, relatiner g sikring af mellemflkelig frståelse. Ansøgninger gdkendes endeligt af Arbejdsmarkedsudvalget. Udviklingsrum g revideret indsats fr effektiviseringer Kmmunaldirektøren pålægges, med inddragelse af de øvrige direktører, at udarbejde en redegørelse indehldende scenarier, sm kan skabe råderum fr kmmunens frtsatte udvikling. I 2017 realiseres det nuværende effektiviseringsmål endeligt. Med det udgangspunkt skal redegørelsen indehlde status fr indsatsen vedrørende det nuværende effektiviseringsmål g frslag til mlægninger, der kan sikre en frtsat realisering af effektiviseringsgevinster. Redegørelsen skal pege på mulige scenarier, der kan medvirke til, at der effektiviseres fremadrettet. Det betyder, at effektiviseringsgevinster ikke dispneres før de på et knkret

8 8 grundlag er realiseret. Denne prces kan medvirke til større tryghed i rganisatinen, g dermed til at medarbejderne i højere grad bidrager med ideer. Frdele g ulemper ved at lade nget af gevinsten frblive i rganisatinen skal ligeledes indgå i redegørelsen. I frbindelse med frtsat at skabe effektiviseringsgevinster skal rganiseringen af indsatsen på tværs af frvaltninger, afdelinger g institutiner indgå sm et vigtigt afsnit i redegørelsen. Via designtænkning g fælles indsats frventes nye vinkler på hvrdan pgaverne løses. På den måde afklares m frslag til nye løsninger kan være til gavn fr både serviceniveauet g effektiviseringsindsatsen. Endeligt skal i redegørelsen indgå vervejelser m mulige scenarier vedrørende styrket g tidlig brgerinddragelse. Med udgangspunkt i erfaringer på det sciale mråde vervejes m brgeren kan inddrages tidligere i beslutningsprcessen. Overvejelsen skal pstille frdele g ulemper, hvis brgeren allerede fra start sidder med ved brdet i stedet fr at skulle reagere på en afgørelse, der allerede er truffet. Dette punkt skal medvirke til afklaring af, m der kan sikres både en bedre plevet brgertilfredshed g en besparelse på det kmmunale budget gså på andre mråder end det sciale. Redegørelsen skal indehlde et muligt scenarie fr skabelsen af et øknmisk udviklingsrum, der kan dispneres af Byrådet i frbindelse med budgetfrhandlingerne fr Redegørelsen frelægges Øknmiudvalget i 1. kvartal 2016.

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Bevillingsnter Særlige bevillingsnter Byrådet kan vedtage, at der fr specielle mråder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indehldende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i frhld til de på bevillingsversigten

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Nye veje til aktiviteter g ledsagelse fr persner med handicap Prjektets frmål: Prjekt Visinsseminar/Musikfestival har et dbbelt sigte: Visinsseminar med wrkshp sigter på at generere ideer til udvikling

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN Assens Kmmune, januar 2008 Assens Kmmune Miljø, Teknik g Plan Indre Ringvej 2 5560 Aarup Kmmissrium fr udarbejdelse af Kmmuneplan 2009 2021 fr Assens Kmmune

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1 Dragør Kmmune Teknik g Miljø Side nr. 1 Baggrund Børne-, Fritids,- g Kulturudvalget har på mødet den 5. marts 2014 bl.a. besluttet: at der med baggrund i knstitueringsaftalen, ikke gennemføres sprreduktin

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Februar 2008 Blad 739

Februar 2008 Blad 739 Februar 2008 Blad 739 Nye tider, ny kultur- g fritidsplitik BKF`s kultur- g fritidsudspil er i disse dage på vej ud til BKF`s medlemmer. Endvidere sendes der et antal eksemplarer til den enkelte kmmune

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune Nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune J.nr.: 17.01.04.P10 Sagsnr.: 14/31448 BESLUTNINGSTEMA Sagens beslutningstema er nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune. Børne- g Velfærdsfrvaltningen frelægger Børne- g

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi fr en GRØN GENERATION i Fredericia Kmmunen hvr børn g unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia Kmmune ktber 2016 1 Strategi fr en Grøn Generatin i Fredericia kmmune -

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere