7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 30.11.2012"

Transkript

1 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort Spørgsmålene er stillet i forbindelse med spørgerunden på Fredericia Rådhus og besøget på garageanlægget begge d. 19. november Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes om at uddybe de bagvedliggende faktorer for den angivne afregningssats for pakke 772 som vognmanden skal accepterer. Beløbet på kr. som årlig kontraktbetaling minus eventuelt fradrag for levering af naturgas svarer til den nuværende kontraktbetaling. 2 Pakke 772 I udbudsbetingelserne side 14 vedr. vægtning af tilbud på pakke 772 er angivet at; Det er bussammensætningen ved kontraktstart, der anvendes ved tildelingen. Hvis fx en euro-3- bus i løbet af kontraktperioden udskiftes til en euro-5-bus sker tildeling efter en euro-3-bus. Gælder denne regel grundlæggende eller som en del af prioritet 5. Det gælder grundlæggende for alle prioriteterne ved tildeling af kontrakt for pakke Pakke 772 Grundlæggende anses udbuddet af pakke 772, på nuværende erfaringsgrundlag, at være for kompleks for nærværende udbudsform, vil Sydtrafik overveje at ændre udbuddet af denne pakke til udbud efter forhandling? Nej. 4 Pakke 772 garageanlæg m.v. Under henvisning til, pligt til leje af angivet anlæg og dermed risiko for manglende dækning af depotomkostninger ved Sydtrafiks reducering i kørselsomfang og busser vil Sydtrafik ændre på afregningsformen således, at faste omkostninger til husleje og drift afregnes som et særskilt månedligt bidrag i hele kontraktperioden, fremfor bidrag pr. kontraktbus? Nej. 5 Pakke 772 garageanlæg m.v. Sydtrafik bedes fremlægge en lejekontrakt således at tilbudsgivere har mulighed for at vurdere vilkår for lejeaftalen. Det har ikke været muligt at kunne fremlægge lejekontrakten. Se også svar på spørgsmål 42.

2 6 Pakke 772 garageanlæg m.v. Uddybende oversigt over fordeling af forventet driftsomkostninger til depotet på ,- kr. årligt bedes oplyst, herunder bedes tillige oplyst om beløbet omfatter lovpligtige serviceaftaler for eksempelvis udsugnings- og andre installationer. Beløbet på kr. dækker udgifter til vand, varme og elektricitet. 7 Pakke 772 garageanlæg m.v. I pakkebeskrivelsen for anlæg pligtig til at leje, er angivet, at vognmanden udstyrer for egen regning værkstedet med ønsket udstyr og værktøj. Betyder dette, at de øvrige lokaliteter lejes inklusiv inventar mv.? Hvis ja, bedes inventar indeholdt i lejemålet oplyst. Nej. Lejer har som udgangspunkt selv ansvaret for alt inventar. 8 Pakke 772 garageanlæg m.v. Er lejemålet delt med andre? I så fald bedes Sydtrafik oplyse hvem og hvilken virksomhedsart der udføres på lejemålet, udover busstationering. Lejemålet er hos Falck, beliggende på Vejlevej 119 i Fredericia. Falck beskæftiger sig bl.a. med beredskabstjeneste. 9 Pakke 772 garageanlæg m.v. Sydtrafik bedes redegøre for operatørens adgang til fællesarealer, samt beskrive fællesarealernes art. Fællesarealerne udgøres af vaskehallen og adgangsveje. 10 Pakke 772 garageanlæg m.v. Sydtrafik bedes oplyse forureningssituationen på busstationeringen, samt hvilke forpligtelser vognmanden pålægges i forhold hertil. Sydtrafik har ikke kendskab til forurening i forbindelse med lejemålet. 11 Pakke 772 garageanlæg m.v. Sydtrafik bedes fremlægge vilkår for hvem der har fornyelsesforpligtelsen i henhold til indvendige installationer? Lejer er kun forpligtet til fornyelse der ikke indgår i lejemålet fx vaskemaskine og punktudsugninger. I administrationsbygningen har udlejer ansvaret for vedligehold af alle almindelige bygningsinstallationer som el og vvs. 12 Pakke 772 garageanlæg m.v. Kan anlægget anvendes for andre formål eller for anden kørsel end for Sydtrafik/Fredericia Kommune? Det må bero på en konkret forespørgsel til udlejer. Men i tilbudsgivnings-sammenhæng bør der ikke regnes med denne eventuelle mulighed. Der er p.t. plads til 16 busser på anlægget.

3 13 Pakke 772 garageanlæg m.v. Kan dele af lejemålet videreudlejes? Hvis ja, er der så restriktioner for videreudlejning? Det må i givet fald bero på en konkret henvendelse til udlejer. Men som udgangspunkt er lejeomfanget tilpasset det aktuelle behov. 14 Pakke 772 garageanlæg m.v. Kan dele af lejemålet frasiges? Nej, det kan det som udgangspunkt ikke. 15 Pakke 772 garageanlæg m.v. Hvorledes påtænkes gasfyldningsplaceringen at være i forhold til anlæggets øvrige faciliteter? I modsætning til pakkebeskrivelsen (ver ) er planen for tankning ændret, sådan at der i stedet for hurtigtankning etableres slowtankning, hvor alle busser kan tankes samtidigt. Det præcise tidsforbrug kan p.t. ikke oplyses, men tankningen vil kunne ske i løbet af natten. 16 Pakke 772 garageanlæg m.v. Garanterer Sydtrafik og Fredericia Kommune for forsyningssikkerheden for levering af naturgas/biogas? Det forventes, at oppetiden for tankningsanlægget vil være på 99 %. Ud over slow-tankningen (se spm. 15), vil der også blive etableret en hurtig tankningsmulig med adgang for offentligheden. Denne tankningsmulighed vil busserne i en nødssituation kunne anvende. Hvis der opstår driftsforstyrrelser pga. dokumenteret manglende tankningsmulighed for gas, vil sanktioner i forhold til kontrakten ikke blive anvendt. 17 Pakke 772 garageanlæg m.v. Skal entreprenøren opsætte dieseltankfaciliteter ved behov? 18 Pakke 772 garageanlæg m.v. Adgang til busvaskehal bedes udbybet, herunder entreprenørens rettigheder og pligter, samt: - Er der en tidsmæssig begrænsning i forhold til adgangen til vaskehallen? - Hvilken drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse er der i forhold til vaskemaskinen for operatøren og hvem skal i tilfældet af fuldstændig nedbrud stå for fornyelse? Vaskemaskinen i vaskehallen tilhører den nuværende entreprenør. Den entreprenør, der opnår kontrakt skal således selv installere en vaskemaskine, såfremt en sådan ønskes. Som udgangspunkt er vaskehallen p.t. til rådighed for busvask i tidsrummet kl for den nuværende vognmand efter aftale med Falck.

4 19 Generelt Kan Sydtrafik bekræfte, at den tilbudte kompensation i A-kontraktens 4. stk. 2, er i overensstemmelse med de gældende udbudsregler? 20 Generelt Er ændringer i kørselsomfanget og nedlæggelser af ruter, der grunder i skolenedlæggelser, ikke omfattet af variationsbestemmelsen på 20 % jf. 4 stk. 1 i A kontrakten? Nej. Det fremgår også af A-kontraktens 4, stk. 4: Indskrænkning i kørselsomfang eller nedlæggelse af ruter, der grunder i skolenedlæggelser medfører uanset stk. 2. ingen godtgørelse. 21 Generelt Sydtrafik bedes beskrive den forventede nedlæggelse af skoler i kontraktperioden, således at tilbudsgiver har mulighed for i et vist omfang at beregne en risiko herfor, da denne alene bæres af vognmanden. Sydtrafik har ikke kendskab til ændringer i de enkelte kommuners skolestruktur udover, hvad der fremgår af kommunernes hjemmesider. 22 Med baggrund i formuleringen af A-kontraktens 15, stk. 3 bedes det bekræftet, at der ikke i de konkrete pakker stilles alderskrav til reservebusser. Reservebusser skal jf. A-kontraktens 15, stk. 3, opfylde de samme busforskrifter, som er gældende for driftsbusserne. Det omfatter også alderskrav. 23 Som vikarbusser indtil Euro 6 eller gasbusser indsættes i pakke 772, kan der anvendes standard 12 m bybusser, der min. opfylder Euro 3 normen suppleret med partikelfilter. Da Euro 3 normen blev indført allerede i 2001, bedes det bekræftet, at alderskravet på max. 10 år ikke gælder for vikarbusserne. Alderskravet indebærer, at busserne højst må være 10 år gamle i kontraktperioden. Dette gælder også for busser, der midlertidigt er indsat. Sydtrafik kan derfor ikke bekræfte, at dette ikke gælder midlertidigt indsatte busser ( vikarbusser ). 24 I udbudsbetingelserne henvises specifikt til bekendtgørelse nr. 843/2009 om indhentning af børneattester. Den pågældende bekendtgørelse er i mellemtiden blevet erstattet af nr. 640/2012. Sidstnævnte bekendtgørelse synes ikke at være relevant for chauffører i almindelig rutetrafik. Derfor bedes Sydtrafik bekræfte at der ikke vil blive stillet krav om, at vognmanden skal indhente børneattester for chauffører, der skal udføre den af dette udbud omfattede kørsel. Alternativt bedes Sydtrafik præcisere for hvilke pakker eller ruter, man kræver indhentet børneattester for chaufførerne, samt hvor hyppigt sådanne attester skal fornys. Sydtrafik stiller ikke supplerende krav til den gældende lovgivning på området.

5 25 I A-kontraktens bilag 3, punkt er nøje anført krav til både præinstallation og slutinstallation af rejsekortudstyr i nye busser. Hvilke krav stiller Sydtrafik til slutinstallation af rejsekortudstyr i brugte busser? For installation i brugte busser skal påregnes op til 2 arbejdsdage, idet der udover slutinstallationen også skal foretages installationerne, der er nævnt under 1: Præinstallation, med mindre busserne tidligere har haft rejsekortudstyr installeret. Det forventes, at alle busser er klar til Rejsekortdrift fra kontraktstart, med mindre der tilbydes nye busser, der ikke kan leveres til kontraktstart og som er omfattet af dispensationen for gas- eller euro-6, der senest skal være i drift inden udgangen af Sydtrafik bedes bekræfte, at lejemålet hos Falck i Fredericia er uopsigeligt også fra udlejers side i hele kontraktperioden for pakke 772. Sydtrafik bedes i øvrigt rundsende huslejekontrakten til de potentielle bydere, idet andet en lejeniveauet vil have betydning, når en huslejekontrakt skal vurderes. Lejemålet er fra udlejeres side uopsigeligt i kontraktperioden herunder også i perioden for en eventuel kontraktforlængelse. 27 Om personaleforhold Hvis vi tæller de personer sammen under pakkerne hver især, som ikke er streget ud når vi frem til følgende antal personale til overdragelse: 1. Pakke 795 Esbjerg Billund: 17 personer Kan dette være rigtigt ved en pakke med bare 3 vognløb / busser? Ja, fordelingen af medarbejdere, der i givet fald skal overdrages er korrekt. Den tilbudsgiver, der opnår kontrakt på de enkelte pakker, kan efter de gældende regler tilpasse medarbejderstaben. 2. Pakke 794 Varde: 27 personer Er dette korrekt i forhold til, at der i pakken er 12 vognløb / busser? 3. Pakke 793 Blåbjerg: 1 person Hvordan kan det stemme, når pakken er på 2 vognløb / busser? 4. Pakke 792 Blåvand: 3 personer Er dette korrekt i denne pakke med bare 1 vognløb / bus?

6 28 Pakke Under pkt. 18 (Alternative tilbud) under pakkerne skriver i, at der ud over de 4 nævnte alternativer, ikke kan afgives alternative tilbud. Spørgsmål: Vil fx et tilbud på pakke 794 med busser, der overholder alderen og et tilbud på samme pakke 794 med alene nye busser, vil det ene tilbud så blive opfattet som et ikke acceptabelt alternativ tilbud?? Alternative tilbud med forskellige bustilsætning er velkomne. Det vil blive opfattet som en alternativ gennemsnitlig busalder og fuldt ud acceptabelt. Uanset busalderen skal kravene i bilag 3 til A- kontrakten overholdes. 29 Pakke 794 Vognløb 12 rute 473. Ifølge køreplan skal tur kl fra Lindbjerg skole kun køre på mandage og tirsdage, men er medregnet alle ugens dage på skoledage. Skal turen køres eller hvad? Turen skal kun køres mandag og tirsdag på skoledage. Vognløb, køreplan m.v. vil blive revideret og offentliggjort senest d Et værksted til reparation og vedligeholdelse af gasbusser skal opfylde en række særlige krav. Udbyder bedes bekræfte, at det obligatoriske lejemål i pakke 772 indrettes i overensstemmelse med disse særlige krav. Det er udlejers ansvar, at lejemålet lever op til de myndighedskrav m.v., der er forbundet med at reparation og vedligeholdelse af gasbusser. 31 Af udbudsmaterialets beskrivelse af pakke 772 fremgår, at såfremt der vælges et tilbud med (mindst 6) gasbusser, vil den årlige kontraktbetaling udgøre kr./år i oktober 2012 prisniveau. Da gasbusser er dyrere i indkøb og i vedligehold samt har en lavere gensalgsværdi, bedes det bekræftet, at der ikke vil blive skåret i antallet af driftsbusser i kontraktens løbetid. En sådan beskæring ville nødvendigvis skulle ske i antallet af dieselbusser, hvorved balancen mellem de to bustyper ville blive forrykket til alvorlig skade for busselskabets økonomi i kontrakten. Såfremt driftsbusserne består af et miks af gasog dieselbusser, vil en eventuel reduktion i antallet af driftsbusser ske ved at dieselbusser først tages ud af drift. Det kan imidlertid kun garanteres, at der ikke vil blive reduceret i antallet af gasbusser så længe, der er dieselbusser i drift. Hvis der eksempelvis skal reduceres med 3 busser og der er 10 gasbusser og 2 dieselbusser så vil reduktionen bestå af 2 dieselbusser og 1 gasbus. 32 En leverandør af gasbusser oplyser, at naturgasog biogaskvaliteten skal opfylde en af standarderne ISO/DIS klasse H eller svensk standard SS for at leverandøren kan garantere at motoren fungerer og giver rette ydelse og emissionsniveau. Vil den leverede gas kunne leve op til dette? Naturgassen vil leve op til bestemmelserne i det danske Gasreglement. Se Gasreglementets bilag 1A, der omhandler Bestemmelser om gaskvaliteter.

7 33 Sydtrafik leverer data til det auditive informationssystem (iht. pkt i bilag til A- kontrakten). Vil disse data være baseret på GPSkoordinater på de enkelte stoppesteder? 34 Kan Sydtrafik acceptere, at de midlertidige busser der indsættes indtil nye gasbusser kan leveres er af type LB2 (let bybuskørsel), når de i øvrigt overholder alderskravet. Nej. 35 Kan Sydtrafik acceptere, at reservebusser er type LB1 eller LB2, når de overholder alderskravet. Nej. 36 Vil entreprenøren modtage betaling for dokumenterede omkostninger ifm. manglende gas - uanset om det skyldes problemer med selve tankanlægget, eller strømsvigt? Vil entreprenøren modtage betaling for dokumenterede omkostninger, hvis gaskvaliteten ikke opfylder kvalitetsnormen for anvendelse på gasbusser? Betaling vil finde sted jf. A-kontraktens 19, stk. 7. Sydtrafik vil ikke godtgøre dokumenterede omkostninger i forbindelse med afvigende gaskvalitet. Et eventuelt krav i den forbindelse skal rettes til gasleverandøren. 37 I enhed 794 er der krav om en bus med max. højde på 3,10m. For at opfylde dette krav må der nødvendigvis bydes med en lavgulvsbus. Ingen kan levere en 12m lavgulvsbus med 41 siddepladser og bagagerum. Kan der dispenseres for disse krav? Den bus der i dag betjener strækningen er 3,07 m høj og har ca. 47 siddepladser. Der er tale om en lavgulvsbus (bybus), hvor der er eftermonteret flere siddepladser. Der må gerne anvendes en lavgulvsbus uden bagagerum til kørsel på vognløb 794/12. Men der kan ikke dispenseres fra kravet om minimum 41 siddepladser. Se også svar på spørgsmål Kommentar: Som uddybning til spørgsmål 30 henvises der til, at værkstedet for at kunne håndtere gasbusser skal opfylde krav i ATEX-Direktivet og godkendes af Teknologisk Institut. Kommentar fra Sydtrafik: Udlejer af værksted er ansvarlig for at lokalet lovligt kan anvendes som værksted til reparation og vedligeholdelse af gasbusser mens det er tilbudsgivers ansvar, at arbejdet med gasbusserne foretages på forsvarlig- og naturligvis lovlig vis.

8 39 Ved bud med gasbusser eller Euro-6 busser vil det sandsynligvis være vanskeligt at skaffe vikarbusser og sikkert også bekosteligt at indrette disse, så de opfylder kravene. Hovedparten af busserne i den nuværende kontrakt på pakke 772 er fra juni-2002, opfylder Euro-3 og har partikelfilter. Vil Sydtrafik med denne information genoverveje svaret på spørgsmål 23? Se svar på spørgsmål Side 9 i udbudsbetingelserne punkt 9.1. Virksomhedsoverdragelsesloven samt spørgsmål og svar 27: Hvordan har den nuværende vognmand dokumenteret overfor Sydtrafik, at tilknytningskravet til de enkelte enheder på min. 50 % er opfyldt, i forhold til antallet af medarbejdere, samt medarbejdertyper, der er angivet til overdragelse i henhold til oplysningsskemaet? På samme måde som det hidtil har været praksis: Ved udfyldelse af skemaet, der er en del af bilag 10 til A-kontrakten. 41 Pakke 772 spørgsmål og svar 2: Skal svaret fortolkes således, at der ikke er fordele, i forbindelse med vægtning af tilbud, ved udskiftning af busser i løbet af kontraktperiode da det er busserne ved kontraktstart der ligger til grund for vægtningen? Men det maksimale alderskrav til busserne på 10 år skal overholdes. 42 Pakke 772 Fredericia bybusser krav om pligt til at leje angivet anlæg: Foreligger der en miljørapport for det lejede? Har Tilbudsgiver mulighed for at tage forbehold over for forhold i lejekontrakten, hvis denne ikke kendes på tidspunktet for tilbudsafgivelsen? Sydtrafik bedes redegøre for om lejekontrakten bliver en integreret del af udbudsmaterialet? Hvilken reetableringspligt pålægges tilbudsgiver i forbindelse med det lejede? Foretages der indsyn og udsyn af det lejede og har lejer mulighed for at gøre indsigelser gældende overfor udlejer i forhold til det lejede? Vedr. spørgsmål og svar 4 og 31 vedrørende risiko for manglede dækning af omkostninger til det pligtige anlæg ved reduktion i antal afregningsbusser, bedes Sydtrafik oplyse om Sydtrafik, i tilfælde af nedskæring af afregningsbusser, kompenserer for den manglende betaling til dækning af leje og Det er Sydtrafik ikke bekendt med. Ja, lejekontrakten vil indgå som et bilag til A- kontrakten. Som udgangspunkt skal lejemålet forlades i den stand som det overtages i med mindre andet aftales med udlejer. Nej, det vil der ikke blive kompenseret for.

9 driftsomkostninger, der ikke kan opsiges/reduceres, i den resterende del af kontraktperioden? Vedr. spørgsmål og svar 18 adgang til busvaskehal. Når det nu er konstateret, at det er busentreprenøren, der udstyrer hallen med de/det fornødne udstyr herunder tankanlæg for diesel, vaskemaskine m.v., er der vel ikke længere begrænsninger i adgang til brug af egne installationer og det således er modsat at såfremt busentreprenøren vil give adgang til leje/brug af disse faciliteter sætter begrænsninger for andres eventuelle brug? Kan Sydtrafik således bekræfte, at busentreprenøren ikke har begrænsninger i brug af vaskehal og eget udstyr? I tilslutning til spørgsmål 30 bedes Sydtrafik tillige bekræfte, at det obligatoriske lejemål i alle henseender, for alle udlejede faciliteter, ved såvel diesel som gasbusdrift opfylder myndighedernes miljø- og arbejdsmiljøkrav. Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 18 er vaskehallen som udgangspunkt til rådighed i tidsrummet kl Sydtrafik kan derfor ikke bekræfte, at der ikke er begrænsninger i brug af vaskehal og eget udstyr, der måtte befinde sig i vaskehallen. Udlejer af værksted er ansvarlig for at lokalet lovligt kan anvendes som værksted til reparation og vedligeholdelse af gasbusser, mens det er tilbudsgivers ansvar, at arbejdet med gasbusserne foretages på forsvarlig- og naturligvis lovlig vis. Det kan oplyses, at den nuværende entreprenør fik efter besøg af Arbejdstilsynet i efteråret 2007 tildelt en Grøn Smiley, som man stadig har. Såfremt det ved indflytning viser sig, at de nødvendige krav for drift- og værkstedsudførelse ikke kan udføres efter gældende regler, vil Sydtrafik/udlejer foretage/etablere den/disse nødvendigheder uden merberegning for busentreprenøren, herunder stille andre faciliteter til rådighed med afdækning af eventuelle meromkostninger til driftsafvikling? 43 Pakke 772 Fredericia bybusser krav om pligt til at leje angivet anlæg: Anmodning om fremsendelse af skitse med målangivelse for de faciliteter der er pligtigt at leje. Det har ikke været muligt at fremlægge tegningsmateriale. Men pakkebeskrivelsen for pakke 772 er jf. rettelsesblad nr. 3 ajourført med en skitse af arealfordelingen inkl. målestok. 44 Pakke 772: I pakkebeskrivelse side 3 er angivet at indeks er for september 2012 må være oktober Kan Sydtrafik acceptere, at midlertidige busser frem til levering af nye diesel- eller gasbusser ikke opfylder krav til busser, herunder at være ældre end 10 år, ikke i Sydtrafik-design og uden auditivt informationssystem mv. Den reelle vægt for brændstof på 19,6 % er for oktober 2012 og ikke som anført september Sydtrafik kan acceptere en maksimal alder på de midlertidige vikarbusser på 12 år, der indsættes indtil der kan leveres gas- eller euro-6-busser. Der kan dispenseres til kravet om Sydtrafik-design, men busserne skal være gule. Det er ikke et krav, at der installeres auditivt stoppestedsannoncering

10 i disse vikarbusser. Svaret på spørgsmål 23 ændres i overensstemmelse med ovestående tilsvarende. Funktionalitetskrav for overførelse af lydfiler fra Sydtrafik for det auditive annonceringssystem bedes oplyst. Sydtrafik leverer ikke lydfiler, men data der beskriver linje-forløb, stoppesteder og gpskoordinater. 45 Pakke 792: Der er uoverensstemmelse mellem oplyst i pakkeoversigt og i pakkebeskrivelse vedr. busalder 12 eller 16 år. Det korrekte bedes angivet. Pakkeoversigten er korrekt. Pakkebeskrivelsen vil blive rettet. Maksimal tilladt busalder er 12 år for pakke Pakke 793: Der er uoverensstemmelse mellem oplyst passagerkapacitet i pakkeoversigt og i pakkebeskrivelse 2 busser til 70 passager eller 1 bus til 70 passagerer og 1 bus til 60 passagerer. Det korrekte bedes oplyst. Pakkebeskrivelsen er korrekt. Pakkeoversigten vil blive rettet. Det korrekte er 1 bus til minimum 60 passagerer og 1 bus til 70 passagerer for pakke Pakke 794, vognløb 12 Kan Sydtrafik acceptere, at bus med maksimalhøjde på 3,10 m og reservebus herfor må være gul og i ikke Sydtrafik-design. Nej, kontraktbussen skal være i Sydtrafiks design og dermed blå. Det samme gælder for reservebussen. Det kan imidlertid accepteres, at reservebussen for den lave bus, også anvendes som reservebus for andre busser i pakke 794. Pakke 794, vognløb 8 Det er problematisk med en højgulvsbus med 100 passagerpladser (AL 3) med en maksimal højde på 3,30 m Som alternativ til en højgulvsbus kan en lav- eller laventré bus accepteres, hvis krav til pladser og design i øvrigt overholdes. 48 Generelt: Hvem afholder omkostninger ved flytning af rejsekortsystemet ved busudskiftning. Hvis entreprenøren skal afholde bedes forventede omkostninger for flytning af rejsekortsystemet fra en bus til en anden bus oplyst. Jf. A-kontraktens 12, stk. 1, betaler Sydtrafik for installationen første gang udstyret installeres. Vognmanden afholder udgifterne ved en senere overflytning til en anden bus. Prisen for flytning af rejsekortudstyr kendes ikke. Ved tilbud på kombination af pakker skal der så fortsat afsættes mindst 1 bus til ekstrakørsel pr. pakke eller 1 bus pr. 8 driftsbusser? Antal faglærte chauffører pr. pakke bedes oplyst. Det fremgår af Oplysning om personaleforhold i de enkelte pakkebeskrivelser.

11 Spørgsmålene er fra spørgerunden på Fredericia Rådhus d. 19. november 2012 og besøget på garageanlægget på Vejlevej 119 i fredericia. Nr. Spørgsmål Svar 49 Hvad er baggrunden for at Fredericia Kommune ønsker gasbusser. Kommunen ønsker en grønnere bybuskørsel, vil gerne være pionerer på området men samtidig skal det ske økonomisk forsvarligt. Der er udover på busområdet også et potentiale med at få bilerne til dagrenovation over på gas. Hvis gas bliver en realitet, vil der blive etableret en offentlig tankstation således, at også private får mulighed for at anvende gas som drivmiddel. 50 Hvad nu hvis der ikke kan tankes gas? Der etableres et parallelt tankanlæg til slowtankning busser, hvor minimum alle gasdriftsbusserne kan tankes samtidig. Derudover etableres en hurtig offentlig gas-tankangang, der i tilfælde af problemer med slow-tankningen vil kunne anvendes. Der påregnes en oppetid på tankningsfaciliteterne ca. 99 %. I det tilfælde, at operatøren kan dokumentere, at forstyrrelser i bybusdriften skyldes gastankningsproblemer, og at operatøren har gjort, hvad der har været praktisk muligt for at afværge driftsforstyrrelserne vil sanktioner overfor operatøren, der er defineret i A-kontrakten blive suspenderet. 51 Hvem er ansvarlig for gaskvaliteten? Gasleverandøren. Gasleverancen skal overholde gaskvalitetskravene i Gasreglementets bilag 1A. 52 Er der særlige kvalifikationskrav til personalet i forbindelse med gas? Fredericia Kommune oplyser, at der ikke særlige krav om uddannelse for at tanke busserne. 53 Opfylder de fysiske forhold på adressen Vejlevej 119 de krav, der er i forhold til arbejdsmiljø vedrørende beredskab og indeklima? Udlejer oplyser, at værkstedet bliver indrettet efter gældende regler. Kan gasbusser lovligt repareres på værkstedet?

12 54 Er omklædningsfaciliteterne lovlige? Udlejer oplyser, at der ikke skulle være problemer i dette. 55 Er der tilstrækkelig højde i værkstedsfaciliterne til en gasbus på 3,4 meter i højden? Udlejer oplyser: Ja, hvis ikke laves dette. 56 Vil en budhøjde på 3,4 meter give begrænsninger i rutekørslen? (broer, viadukter osv.) Fredericia Kommune oplyser, at det vil ikke være tilfældet. 57 Tilbuddet skal vedstås til 3. maj Hvis en tilbudsgiver først på dette tidspunkt får tilsagn om en kontrakt vil det blive en udfordring af fremskaffe det tilbudte materiel. Hvordan forholder Sydtrafik og Kommunen sig til det? I det tilfælde vil det være tale om en helt speciel situation. Derfor vil det bero på en aftale mellem tilbudsgiver og Sydtrafik, hvilket busmateriel der i kontraktens første tid kan anvendes. 58 Er en årlig kontraktbetaling før eventuel fradrag for gaslevering på ca. 27 mio. kr. realistisk for gasbusdrift? Den nævnte økonomiske ramme er den ramme, kommunen har stillet til rådighed. 59 På oplysningsskemaet vedrørende personaleoverdragelse er der ikke sat kryds i et af felterne angående faglige konflikter. Er der verserende fagretslige sager med organisationernes inddragelse? City-Trafik oplyser, at der ikke er verserende fagretlige sager med organisationernes inddragelse. 60 Vil udbyder garantere for at aktiviteterne på Vejlevej 119, Fredericia, kan udføres lovligt? Udlejer oplyser, udlejer lovliggør det som kræves jf. Arbejdstilsyn m.v. Og hvis det viser sig ikke at være lovligt at sørge for genhusning? Erstatning for mere tomkørsel? 61 Infotainment? Infotainment indgår som et tildelingskriterie, der kun kommer i anvendelse, hvis der er lighed mellem 2 tilbud på bustilsætningen. Der er ikke noget krav om at tilbyde infotainment. Auditiv stoppestedsannoncering er et krav. 62 Krav til reservebusser? Reservebusserne opfylder de samme krav som der er til driftsbusserne. Med hensyn til emissionsnorm skal reservebusserne som minimum opfylde samme norm som den driftsbus med laveste norm. Hvis eksempelvis der er 11 gasbusser og 1 euro-3-bus (m/partikelfilter) så er kravet til alle

13 reservebusserne, at disse som minimum skal opfylde euro-3-normen og være udstyret med partikelfilter. 63 Kan der bydes uden gasbusser? Ja eller en kombination mellem gas og diesel. Hvis der tilbydes gasbusser, skal der minimum indgå 6 gasbusser i tilbuddet. 64 Reguleringsindeket? Der anvendes samme reguleringsindeks uanset bustilsætning. Dog reduceres betalingen fri gasleverance. Reguleringsmekanismen er nærmere beskrevet i pakkebeskrivelsen for pakke 772 og i bilag 1 til A- kontrakten. Fra besøget på garageanlægget, Vejlevej 119, Fredericia 65 Antal værkstedsspor? Der er 2 spor. 66 Trykluft? Leveres af Falck som en del af lejen. 67 Lift? Ejes af City Trafik. 68 Buslængder Der kan ikke serviceres led- eller 13,7 meter busser. De er for lange. 69 Personalefaciliteter? Lokaler til omklædning, pauser, møder m.v. findes i administrationspavillonen. 70 Vaskehal m.v. Vaskehallen anvendes fælles med Falck. Vaskehallen er som udgangspunkt til rådighed for busvask i tidsrummet Der ud over efter aftale med Falck. Vaskemaskinen er fra 2002 og City Trafiks ejendom. 71 Tank til diesel City Trafik har en tank til liter diesel. 72 Driftsudgifter til vand, varme og el? Forventes i 2013 at udgøre ca kr.

14 73 Ny ud-/indkørsel Kommunen arbejder på etablering af en ny ud- /indkørsel til området. Samtidig vil der eventuelt kunne etableres plads til flere busser. 74 Vedligeholdelse? Udvendige arealer vedligeholdes af Falck, herunder også vintervedligehold. Indvendigt sørger lejer for almindelig vedligeholdelse.

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

4. Udbud. Spørgsmål og svar. Spørgsmål nr. 1-15, offentliggjort d. 18.09.2009 Spørgsmål nr. 16-27, offentliggjort d. 06.10.2009

4. Udbud. Spørgsmål og svar. Spørgsmål nr. 1-15, offentliggjort d. 18.09.2009 Spørgsmål nr. 16-27, offentliggjort d. 06.10.2009 4. Udbud Spørgsmål og svar Spørgsmål nr. 1-15, offentliggjort d. 18.09.2009 Spørgsmål nr. 16-27, offentliggjort d. 06.10.2009 Nr. Spørgsmål Svar 1 Ad p 15 (Udbudsbetingelser) Korrektion af tilbud i forhold

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt 29. juni 2012 3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Pakke 772, Fredericia bybusser

Pakke 772, Fredericia bybusser Sydtrafik, Pakke 77, Fredericia bybusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 0. juni 0 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: Primære ruter: Bybuslinjerne,,, 4, 5 og 6 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

2. Udbud. Spørgsmål og svar Formuleringen i udbudsbetingelsernes punkt 20 ændres efter 1. punktum til:

2. Udbud. Spørgsmål og svar Formuleringen i udbudsbetingelsernes punkt 20 ændres efter 1. punktum til: 2. Udbud Spørgsmål og svar 24.11.2008 Nr. Spørgsmål Svar 1 Det fremgår af udbudsbetingelserne, side 18, at anfordringsgarantien skal stilles af et af en international tilsynsmyndighed godkendt pengeinstitut/kautionsforsikrings-selskab.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Supplerende oplysninger samt spørgsmål og svar vedr. udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Supplerende oplysninger samt spørgsmål og svar vedr. udbud af buskørsel i Svendborg Kommune 15.december 2011 Supplerende oplysninger samt spørgsmål og svar vedr. udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Supplerende oplysning 1: Personale Bilag A Personale I Personale - Bilag A Personale er opdateret

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Anvendelse af gas i transportsektoren

Anvendelse af gas i transportsektoren Anvendelse af gas i transportsektoren Gasstationer i Danmark Gasbusser i Danmark Hvad koster det at få opsat en gasstation? HMN Naturgas oplyser, at en gasstation i runde tal koster 6 mio. kr. at det ikke

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 11. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 23. juli 2012 7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 35. udbud

3. rettelsesblad vedrørende 35. udbud 16. november 2012 3. rettelsesblad vedrørende 35. udbud Spørgsmål / Fejl Svar / Rettelse Indgik i 1. rettelsesblad udsendt 26. oktober 2012 1 Overenskomst Forventer Midttrafik, at kørslen kan forsætte

Læs mere

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 11. Udbud Spørgsmål og svar pr. 30. november 2017 Nr. Spørgsmål Svar 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 Her står der: Dog har vognmanden krav på at oppebære samme betaling, hvis vejrforholdene eller andre udefra

Læs mere

8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 30. juli 2012 8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 11. juli 2012 5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING 2015-16 Mellem Randers Kommune, i det følgende kaldet udlejer, og Randers Egnsteater, i det følgende kaldet lejer, er indgået følgende kontrakt vedrørende leje af lokaler

Læs mere

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser

Pakke 471A, Fredericia bybusser - dieselbusser Sydtrafik,. udbud Pakke 7A, Fredericia bybusser - dieselbusser Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 7. juni 00 Kontraktløbetid: år Antal vognløb / busser: Primære linjer:,,,, 5, 6, 7,

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS November 2015 1 Mulighedsanalyse for bybusser i Randers Mulighedsanalysen for regionale ruter

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

25. udbud. Bybuskørsel i Aarhus Kommune. Bilagsbind 4 Munkevejen - lejemål og udstyr April 2011

25. udbud. Bybuskørsel i Aarhus Kommune. Bilagsbind 4 Munkevejen - lejemål og udstyr April 2011 25. udbud Bybuskørsel i Aarhus Kommune Bilagsbind 4 Munkevejen - lejemål og udstyr April 2011 Indholdsfortegnelse: side Generelt 3 Lejeaftale vedrørende Munkevejen 4 4 Bilag til lejeaftale. Kort med indtegnet

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 1. december Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 1. december Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 1. december 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4 mekanikere

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel

Læs mere

Arriva Danmark. Krav til værksted og personale. Arriva Danmark. de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

Arriva Danmark. Krav til værksted og personale. Arriva Danmark. de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik Krav til værksted og personale De bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik Danmarks største busoperatør og næststørste tog operatør Del af Arriva Groupe, ejet af DB Arriva Bus Ca. 3.800 medarbejdere

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1 FG6 Præcisering Afsnit 6.2 udskiftes med nedenstående: 6.2 Uddannelse Operatøren skal sørge for, at ingen chauffører sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Movia, inden de har gennemgået

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. 12-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 2 3 Pkt. 3.4 Regler for betaling. Alle udkald skal faktureres

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i / Udbud efter forhandling: FR3 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

Der indarbejdes følgende ændringer til kontraktens 15, idet nuværende stk. 4 og stk. 5 flyttes til stk. 7 hhv. stk. 8:

Der indarbejdes følgende ændringer til kontraktens 15, idet nuværende stk. 4 og stk. 5 flyttes til stk. 7 hhv. stk. 8: Samsø Kommune udbyder bus- og teletaxakørsel på Samsø med kørselsstart fra og med 25. juni 2017. Nedenfor er vist de indkomne spørgsmål til udbudsmaterialet samt tilhørende svar. Bemærk venligst, at Samsø

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet (Bilaget vil blive udfyldt med de eventuelle spørgsmål, der vil blive stillet under udbudsperioden) Spørgsmål modtaget under informationsmøde d. 27.09.2013 Spørgsmål

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere