Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 (side ) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøområdet kollektiv trafik trafiksikkerhed havn, marina og Det maritime Nordfyn hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning varmeforsyning vejvæsen skorstensfejning spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 s budget for 2016 er på 112,2 mio. kr. excl. renovationsområdet. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder SAMT OVERSLAGSÅRENE

3 Økonomisk oversigt OVERSLAG Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.) Teknik- og miljøudvalget Heraf udgør serviceudgifter Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, driftsudgifter Sportspladser og grønne områder Grønne områder Legepladser Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel Udvikling af Søbadet i Bogense Konkurrenceudsættelse Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv Teknik og Service Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Kollektiv trafik, fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Tele-/pendlerkørsel Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme Energibesparende foranstaltninger Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Havn og Marina Havn og Marina Havneudviklingsfonden Teknik- og miljøudvalget - forsyning Heraf udgør serviceudgifter Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation Indtægter SAMT OVERSLAGSÅRENE

4 OVERSLAG Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.) Genbrugsstation Indtægter SAMT OVERSLAGSÅRENE

5 Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendruplunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti. Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning. Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om vedligeholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park, og institutionen betaler for den leverede ydelse. Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner, er de ligeledes samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værkstedsopgaver. TOTAL 53, , , , Personale m.v Indtægter Sportspladser Grønne områder Legepladser Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materiel og reservedele) Udvikling af Søbadet i Bogense Konkurrenceudsættelse Indsatsplan mod bjørneklosbekæmpelse mv Personale m.v. Der er i Vej og Park budgetteret med 53,1 stillinger, hvilket fordeler sig på ledelse, administrativt personale samt fagpersonale. Der er tilført 1 medarbejder til området, da tilsynsopgaven vedrørende vandløb er flyttet til Driftsafdelingen. Indtægter Vej og Park skal årligt realisere en indtægt på 3,0 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet. Der udføres arbejde for egne institutioner, vintertjeneste samt mindre anlægsopgaver. Der udføres ligeledes en række transportopgaver for fx dagplejen. Der anvendes samlet 9,3 årsværk hertil. Sportspladser Der vedligeholdes i alt 49 boldbaner med tilhørende udenomsarealer. Banerne er opdelt i kampbaner og træningsbaner, men vedligeholdes efter samme principper. Vej og Park vedligeholder ikke kunstgræsbaner. (Der foreligger forslag til budgetændring med midler til vedligeholdelse af kunstgræsbaner). Timeforbruget til sportspladser fordeler sig således: SAMT OVERSLAGSÅRENE

6 Græsslåning - 0,9 årsværk. Vedligeholdelse, vertikalskæring, gødskning m.m. 0,3 årsværk. Muldvarpebekæmpelse 0,1 årsværk. Grønne områder Pasning af grønne områder er inddelt i 3 niveauer. Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Brugsplæner, som kan anvendes til leg, boldspil, aktivitet fx krolfbaner slås hver uge. Krolfbaner slås dog ugentligt i vækstperioden. Græsflader, grønne områder, som fremstår ensartede slås 8-10 gange årligt. Fællesgræs, højt naturgræs slås 2 gange årligt. Der anvendes samlet 8,9 årsværk, til vedligeholdelse af grønne områder. Det fordeler sig på 1,6 årsværk til græsslåning og 7,3 årsværk til beskæring, renholdelse, hækklipning, tilsyn med lodsejerforpligtigelser i byerne, samt tilsyn med særlige arrangementer samt vedligeholdelse af turistinformationsskabe m.m. Derudover vedligeholder Vej og Park bymidterne, hvortil der anvendes 1,3 årsværk. Opgaven fordeler sig på renholdelse, beplantning, blomster, reparation og vedligeholdelse af byrumsinventar m.v. Legepladser Der føres tilsyn med 33 offentlige legepladser, som er inddelt i følgende kategorier: Små legepladser 11 stk. Mellem legepladser 9 stk. Store legepladser 9 stk. Naturlegepladser 4 stk. Størrelsen er inddelt i forhold til antal legeredskaber samt vedligeholdelsesniveau. Der føres løbende tilsyn med pladserne samt et årligt hovedeftersyn med egen certificeret legepladsinspektør. Der anvendes 0,2 årsværk til tilsyn, renovering, vedligeholdelse af legepladser samt legepladsinspektioner. Øvrig drift (Strandområder og Søbadet) Vej og Park renholder og fjerner affald på offentlige strandarealer. Derudover foretages græsslåning, tømning af 70 affaldsstativer i Otterup samt 20 affaldsspande i Bogense. Yderligere rengøres og vedligeholdes 2 beachvolley-baner, og der fjernes tang fra stranden i Bogense. Vej og Park vedligeholder Søbadet i Bogense, som er ombygget og indeholder en række faciliteter. Endvidere foretages der rengøring af udenomsarealer og inventar. Der anvendes 1,2 årsværk på strandområder og Søbadet. Vejadministration Området anvendes til landsinspektører, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i forbindelse med fx ekspropriationer samt diverse abonnementer. Vejbelægninger Vej og Park vedligeholder 886 kilometer veje. Vejene er inddelt i følgende klarificeringer: A-veje 158 km B-veje 372 km C-veje 356 km Vejbelægninger og afstribninger udbydes en gang årligt i et samlet udbud. Prioriteringen af vedligeholdelsesbudgettet har fokus på de større veje - A- og B-veje. Vejdrift Vej og Park udfører følgende opgaver på området: Område Opgave Årsværk Veje Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn. 7,6 Fejning af veje (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige boligveje fejes 1 gang årligt, ellers i forbindelse med arrangementer. 0,5 Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje, parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i grøfter. 0, SAMT OVERSLAGSÅRENE

7 Rabatter Område Opgave Årsværk Græsslåning, opsamling af papir samt reparationer og vedligeholdelse. Rabatslåning foretages i 1 skår om foråret og 2 skår i efteråret. Der bliver ikke buskryddet omkring kantpæle og træer. Der buskryddes sikkerhedsmæssigt omkring oversigtsarealer og skilte. Der samles affald 1 gang årligt på indfaldsveje i byerne. Der samles ikke småskrald i rabatter, hvor der ikke bliver slået græs. Hegn Hegnsklipning 0,7 Grusveje Reparationer og vedligeholdelse 0,2 Stier Fortove Vejbrønde Dræn Skilte og Afmærkning Opgravningstilladelse Stier fejes 1 til 2 gange årligt. Stier med fast belægning indgår i prioriteringen af asfaltbelægninger. Ikke befæstede stier vedligeholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning og afretning 1 gang årligt eller efter behov. Der er 86 kilometer fortove i kommunen. Der udføres kun nødvendige reparationer af niveauforskelle på over 3 centimeter. Der omlægges ikke fortove, men i forbindelse med eksternes opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffelser af nye fliser til erstatning for defekte fliser. Der foretages sugning, spuling samt reparationer af vejbrønde. Der er igangsat registrering af alle vejbrønde. Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvanding, samt sikre at Drænslovens bestemmelser overholdes i forhold til egne dræn. Der forefindes ingen samlet registrering af alle skilte. Unødvendige skilte fjernes når de er udtjente og genetableres ikke. Der foretages løbende tilsyn, vask/rensning og opretning af skilte efter behov. Derudover foretages mindre opstribninger og afmærkninger af f.eks. hajtænder samt klargøring af skilte til udlån ved fx arrangementer m.v. Tilsyn og opmåling af opgravninger i asfalt og øvrige befæstede arealer til brug for opkrævning ved entreprenør. 3,5 0,2 0,8 1,1 0,4 1,4 0,7 Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin under vejdrift. Driftsbygninger Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter. Maskiner og Materiel Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark bestående af: Varebiler 23 stk. Traktorer 17 stk. Lastbiler 4 stk. (3 små) Rendegravere 2 stk. Fejemaskine 1 stk. Teleskoplæsser 1 stk. Diverse påhængsredskaber samt småmaskiner I alt anvendes 3,0 årsværk til reparation og klargøring af maskiner. På værkstedet er der yderligere ansat en mekanikerlærling. Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv. Der er i 2016 budgetteret med bekæmpelse af den invasive art Kæmpe Bjørneklo. Der udarbejdes formelt en indsatsplan, der forpligtiger lodsejere til at bekæmpe bjørnekloen. Nordfyns Kommune bekæmper på egne arealer, derud over forventes det at kommunen kan bekæmpe bjørneklo i to-meter bræmmen langs offentlige vandløb. Budgetelementet indeholder også udarbejdelse af en mågestrategi i Bogense, og en service for borgere om afhentning af vilde katte SAMT OVERSLAGSÅRENE

8 Alle tre elementer sættes i værk primo 2016 Budgetaftalen 2016 I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet: Vejbelægninger der er prioriteret kr. i 2016 til asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Vejbelægninger Der er indarbejdet en reduktion på kr. årligt Vejbelægninger midlerne i anlægsprojektet Asfaltbelægning er flyttet fra anlæg til drift fra 2017 Indsatsplan mod bjørneklos-bekæmpelse mv. der er prioriteret kr. årligt Vejdrift der er prioriteret i 2016 og 2017 til udskiftning af skilte Teknik og Service Pr. 1. august 2015 overgik alt teknisk servicepersonale til en samlet enhed, Teknik og Service, som har ansvaret for drift og indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af udenomsarealer på alle kommunale bygninger. Formålet med denne sammenlægning var at sikre koncerntanken, samskabelse og ensartede vilkår og serviceniveauer på alle de kommunale enheder. Samtidig blev enheden etableret for at sikre stordriftsfordelene og minimere sårbarheden på de enkelte institutioner ved fravær m.v. Der er fastansat ca. 27 personer i Teknik og Service samt en del seniorjobbene og øvrige ansatte med særlige forhold. Teknik og Service er opdelt i 6 distrikter, som hver ledes af en koordinerende teknisk serviceleder. Teknik og Service er i en opstartsfase, og der optimeres løbende på driften og de øvrige stordriftsfordele, som allerede nu viser sig. Alle opgaver tidsregistreres og opgaverne følges løbende. Opgaverne som varetages af Teknik og Service er primært den daglige drift at husene og mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver. Derudover passer Teknik og Service udenomsarealerne på alle de kommunale ejendomme. Driftsafdelingen varetager fortsat den udvendige bygningsvedligeholdelse, men koordineres, prioriteres og planlægges i tæt samarbejde med Teknik og Service, dette sikres ved en samlet ledelse af området. TOTAL 27, , , , Personale Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Indkøbspotentiale Tyverialarm Måtteservice Serviceaftaler Rengøringsmidler Rengøringsselskab Vinduespudser Vintervedligeholdelse Der udføres vintervedligeholdelse på de kommunale veje i henhold til det godkendte regulativ. Vintervedligeholdelsen består af glatførebekæmpelse og snerydning. Snerydningen er primært udliciteret til eksterne firmaer, hvor der indgås aftaler for et år af gangen. De eksterne vognmænd anvender kommunens vintermateriel. Budgettet er beregnet som et gennemsnit af 3 års forbrug SAMT OVERSLAGSÅRENE

9 Vej og Park anvendte i ,1 årsværk til vintertjeneste på de kommunale veje, stier og pladser. På baggrund af den forventede aktivitet og de 3 foregående års forbrug, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vintervedligeholdelse Budgetaftalen 2016 I forbindelse med budgetaftalen er der indarbejdet en reduktion på kr. årligt afledt af en anlægsinvestering i nyt materiel på kr. i Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget er den pris Nordfyns Kommune betaler til spildevandsselskabet Vandcenter Syd A/S for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg. Der betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes til Vandcenter Syd A/S. Der er afsat et budget til vejafvandingsbidrag på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til anlægsudgifter på ca. 17 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S. TOTAL Vejafvandingsbidrag Gadelys Alle gadelysarmaturer er udskiftet med nye LED armaturer, som har et meget lavt energiforbrug. De opnåede besparelser på energi samt drift og vedligehold finansierer investeringerne i de energibesparende gadelys. Der er indgået driftsaftale med Energi Fyn, som servicerer og vedligeholder alt gadelys. Den samlede udgift dækker: Elforbrug Drift og vedligehold Mindre investeringer i anlægget Alle beløb i hele kr. og priser TOTAL Gadelys SAMT OVERSLAGSÅRENE

10 Kollektiv trafik FynBus administrerer fortsat de lokale ruter samt telekørslen. Der er justeret i afgangstider og frekvenser i forhold til skolernes behov og benyttelsesgraden af de enkelte afgange. Budgettet til telekørsel er opskrevet med kr. årligt i forbindelse med at den nye Teleordning blev gjort permanent i TOTAL Fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Kollektiv trafik, telekørsel Trafiksikkerhedspulje Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til forbedring af trafiksikkerheden. TOTAL Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kommunale ejendomme Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Teknik og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede vedligeholdelsesarbejder. TOTAL Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme Lovpligtig energimærkning kommunale bygninger Kondemnering sundhedsfarlige boliger Budgetaftalen 2016 I forbindelse med budgetaftalen er der prioriteret kr. årligt til udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger SAMT OVERSLAGSÅRENE

11 Energibesparende foranstaltninger Der er i Energipolitikken vedtaget en model for energibesparende foranstaltninger, hvor det alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer hvorvidt investeringen skal gennemføres. TOTAL Energibesparende foranstaltninger Abonnement til energistyringssystem I Administrativt Budget 2016 er der afsat et anlægsbudget på kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneoptagelse. Der skal i 2016 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de institutioner og områder, der har fået udført energibesparende foranstaltninger. Der vil i 2016 være fokus på områderne: Energirigtig belysning Varmeanlæg udnyttelse og effekt Vedvarende energikilder Udmøntning af Energi og Miljøpolitikken Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelsespotentialet SAMT OVERSLAGSÅRENE

12 Miljøforanstaltninger Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, affald, diger, fortidsminder m.v. Derudover udarbejdes naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder. Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, som vedligeholdes jf. vandløbsregulativerne. TOTAL Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Budgetaftalen 2016 I forbindelse med budgetaftalen er følgende bemærkninger indarbejdet: Naturforvaltning Der er indarbejdet en reduktion på kr. årligt Naturforvaltning midlerne til natur- og kulturarvsgenopretning er flyttet fra anlæg til drift i 2017 og 2018 Vedligeholdelse af vandløb midlerne til Vandløbsliv er flyttet fra anlæg til drift fra SAMT OVERSLAGSÅRENE

13 Havn og Marina Drift af Bogense Havn og Marina - Havneinvesteringsfonden Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er 520 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2016 ca gæsteanløb. Fra og med 2013 budgetteres Bogense Havn og Marina efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at områdets udgifter og indtægter, over en årrække, skal opveje hinanden. I 2016 er der budgetteret med et driftsunderskud på kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Fra 2016 er der indarbejdet en vedligeholdelsespulje på kr. årligt til investeringer i driftsvedligeholdelser i Bogense Havn og Marina. I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneinvesteringsfonden økonomi vist. Grafen viser at Havneinvesteringsfonden vil hvile i sig selv i 2026, hvis der ses bort fra vedligeholdelsespuljen. Inkluderes vedligeholdelsespuljen i havneinvesteringsfonden betyder det at der i 2026 er oparbejdet et underskud på kr. samt Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til drift af Bogense Havn og Marina: Stillingelingelingelinger Stil- Stil- Stil- TOTAL 3, , , ,0 417 Personale, ejendomme m.v Faste bådpladser Gæstepladser Vareafgifter Bad, vaskeri og bom Øvrige indtægter Maskiner og materiel Elafgift (indtægter) Bådstativer Vedligeholdelsespulje Bogense Havn og Marina SAMT OVERSLAGSÅRENE

14 Budgetaftalen 2016 I forbindelse med budgetaftalen er følgende bemærkninger indarbejdet: Vedligeholdelsespulje Bogense Havn og Marina der er prioriteret kr. i 2016 samt årligt i overslagsårerne til løbende investeringer i driftsvedligeholdelser for Bogense Havn og Marina Vedligeholdelsespulje Bogense Havn og Marina Anlægsprojektet Havneinvesteringer er flyttet fra anlæg til drift Havneudviklingsfonden I 2012 er der anskaffet følgende ejendomme og arealer, som indgår i havneudviklingsfonden: Sejlerkajen 3 Vestre Havnevej 29 B Lejeindtægt havnearealer Tilbagebetalingen af investeringerne sker minimum over en 15 årig periode, via indtægter i form af en efterfølgende lejeindtægter. I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneudviklingsfondens økonomi vist. Ovenstående graf viser, at udviklingen i den akkumulerede saldo i havneudviklingsfonden er i balance i Idet de foretagne investeringer minimum skal tilbagebetales over en 15 årig periode, vil der med det nuværende indtægtsbudget i perioden opspares midler til brug for øvrige investeringer i udviklingen af havneområdet. Ovenstående graf viser, at der i perioden opspares kr. til sådanne investeringer. På baggrund af de forventede lejeindtægter fratrukket drift af ejendommene, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Sejlerkajen Vestrehavnevej 29 B Lejeindtægt havnearealer SAMT OVERSLAGSÅRENE

15 Renovationsområdet Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget på det brugerfinansierede område fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i renovationsområdet. Fordeling af budgettet på hovedområder Affaldsområdet generelt Der vil i de kommende år ske store ændringer på affaldsområdet affødt af regeringens ressourcestrategi, der som et af sine hovedmål har, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i Dette vil kun kunne opnås gennem en ændring af den måde affaldet indsamles på. Vi vil også helt givet se mange nye initiativer og muligheder indenfor behandlingen af det indsamlede affald. Dagrenovation Dagrenovationen i Nordfyns Kommune omfatter tømning af ca affaldsbeholdere. Der indsamles årligt ca ton affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk, svarende til ca. 250 kg dagrenovation pr. borger. Renovationsindsamlingen er i udbud og en ny kontrakt skal træde i kraft 1. januar For at opfylde målene i ressourcestrategien vil der fortsat være fokus på at indsamle og genbruge en større del af kommunens affald. Derfor følger vi udviklingen inden for indsamlings- og sorteringsteknologi tæt. Der indsamles fra 2016 pap og papir ved alle husstande og sommerhuse med helårstømning. Udgiften hertil er indarbejdet i taksten TOTAL Driftsudgifter Fagpersonale SAMT OVERSLAGSÅRENE

16 Indkøb af spande Bortskaffelse af affald Udbud, affaldsplaner m.v Administrationsudgifter IT-udgifter til styring af renovationsområdet Indsamling af dagrenovation Forsøg fællesindsamling sommerhuse Forrentning af mellemværende Reduktion jf. budgetaftalen Indtægter Salg af kerneydelser Genbrugspladserne Kommunen har tre genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere alt affald, undtagen dagrenovation. Derudover står genbrugspladsernes personale for tilsyn og tømning af bobler med papir og flasker på de ca. 70 nærgenbrugspladser, der er fordelt i kommunen. Genbrugspladserne håndterer årligt ca ton affald, svarende til kg affald pr. borger. Heraf er det kun 4 % eller ca. 26 kg pr. borger, der ikke genanvendes. Genbrugspladserne drives med hensyntagen til både miljø og økonomi, og forsøger hele tiden at være på forkant med nye teknologier og afsætningsmuligheder. I juni 2015 blev det besluttet at renovere den eksisterende genbrugsplads i Søndersø. Pladsen udvides med et areal beliggende op til pladsen, og der etableres tidssvarene mandskabsfaciliteter og en god og brugervenlig plads. Udgiften til renovering af Genbrugspladsen i Søndersø er indarbejdet i taksten for Der har ligeledes i 2015 været kørt forsøg med indsamling af storskrald denne ordning fortsætter i 2016, men som en tilmeldeordning. Det er ligeledes i 2015 besluttet, at virksomheder gratis kan aflevere haveaffald fra private husstande TOTAL 21, , , ,1-888 Genbrugsstationer Drift af genbrugsstationer Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladsgebyr SAMT OVERSLAGSÅRENE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 186-209) 186 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget (side 162-183) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget (side 130-143) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 202-225) 202 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes.

Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes. Budget for Teknik og miljøudvalget Generelle bemærkninger Der er taget udgangspunkt i 96 % af de 3 kommuners budgetter for 2006. Samtidig er der tillagt budgettal for de opgaver der overtages fra amtet.

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 4-11- 1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø Lejre Kommune Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 233 Lejre Kommune Strukturtekst Opr. vedt. overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 81.900 81.854

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser Skove og naturområder Strandområder Kolonihaver Idrætsanlæg Vandløb Materielgårde Vejvedligeholdelse Vintertjeneste Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 73.702.100 kr. -2.328.200 kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver:

Læs mere

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013

Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013 Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013 Formålet med denne oversigt er at give et overblik over indtægter og udgifter for G/F Vingen for perioden 2002-2013, specielt med henblik

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober 2013 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 Bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder Notat om opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud af veje/grønne områder 1. Omfang af udbuddet Plan og Teknikudvalget besluttede på mødet den 27. marts 2013 at gennemføre udbud af Drifts opgaver

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-08-2007 Dato: 01-08-2007 Sag nr.:øu 146 (TMU 56) Sagsbehandler: Bjarne Rieckmann Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

1 of 8. Indholdsfortegnelse

1 of 8. Indholdsfortegnelse 1 of 8 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø regnskabsbemærkninger...2 14.228 Vej og parkvæsen drift...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne drift...3 14.232

Læs mere

Servicekonceptet. servicekonceptet 1

Servicekonceptet. servicekonceptet 1 Servicekonceptet servicekonceptet 1 Servicekoncept Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at sikre, at ejendomskontoret er bekendt med beboernes ønsker til ren- og vedligeholdelsen på afdelingens inde- og

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2015 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 637 637 637 0 Brugerfinansierede

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ 17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ Vejområdet har haft travlt i det forløbende år og travlheden fortsætter i 2014. Der er udført trafiksikkerhedsprojekter for ca. 3 mio. kr. i 2013. Pengene var afsat i

Læs mere

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice a r k i l v ejser vice Mere end 30 år på de danske veje Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne serviceentreprenører inden for drift og vedligehold

Læs mere

Miljøpolitik. Kortlagt jordforurening. Sabro, August 2010 Revideret: Marts Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro

Miljøpolitik. Kortlagt jordforurening. Sabro, August 2010 Revideret: Marts Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Sabro, August 2010 Revideret: Marts 2012 Miljøpolitik Formål: Grundejerforeningens miljøpolitik har til formål at informere om gældende retningslinjer

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere