Hvordan Kepler fandt sine love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan Kepler fandt sine love"

Transkript

1 Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved hjælp af den moderlige jords omløb selv alle hans krumninger (Johannes Kepler, ) Kepler drømte om at finde planeternes sande baner. Han var klar over at det eneste sted han kunne få adgang til præcise data var hos den danske astronom Tycho Brahe (! ), der havde tilbragt tyve år på øen Hven med at udføre omhyggelige målinger af stjernernes og planeternes postioner. I februar 1600 blev Kepler ansat som matematisk assistent hos Tycho Brahe og fik overdraget arbejdet med at udarbejde en beskrivelse for Mars bane, der var lige så præcis som Tycho Brahes målinger, dvs. den skulle kunne gengive Mars position med en nøjagtighed på 4 buesekunder. Kepler bekendtgjorde i sit overmod, at det ville tage ham 8 dage at løse denne opgave. Det skulle imidlertid komme til at tage ham 6 år at løse problemet med at finde en præcis beskrivelse af den sande bane for Mars. Første trin i løsningen af opgaven er en omhyggelig beregning af udvalgte Mars postioner rundt langs banen. Udgangspunktet er omløbstiden for Mars omkring en, som blev fastlagt til 687 dage. Hver gang der går 687 dage er Mars altså tilbage i den samme position i forhold til en. Ved at slå op i Tycho Brahes tabeller med 687 dages mellemrum kunne Kepler derfor finde retningen til såvel en som til Mars på sådanne sammenhørende datoer. Men dermed kunne han også beregne vinklen mellem en og Mars på sådanne sammenhørende datoer: Jorden Mars en Jorden 687 dage senere Keplers bestemmelse af Marspositioner Dermed har han to uafhængige sigtelinjer til Mars set fra Jordens to positioner og kan dermed bestemme Mars position i forhold til Jordens to positioner. Forudsætningen for at kunne gennemføre en sådan beregning er derfor, at Kepler kender Jordens position i forhold til en de pågældende datoer (idet han nok kan slå vinklen op i Tycho Brahes tabeller, men Jordens bane er ikke cirkelformet, så han mangler at kende afstanden). Kepler tog her udgangs punkt i en simpel men velprøvet model for Jordens bane omkring en. I denne model er Jordens bane omkring en nok cirkelformet, men en ligger ikke i centrum for banen. I stedet flyttes en ud til et punkt som ligger 0,018 astronomiske enheder fra centrum. Forholdet mellem ens afstand til centrum og Jordens afstand til centrum er altså 0,018. Dette kaldes ens excentricitet e. (Den moderne værdi for excentriciteten er e 0,0167). 1

2 Jord radius astronomisk enhed 0,018 E C Vinklen vokser jævnt Keplers model for Jordens bane Lige modsat en ligger ens antipunkt, og det er omkring dette punkt Jorden roterer med konstant vinkelhastighed. Herved opnåede Kepler, at Jorden bevæger sig hurtigst, når den er tættest på en (i perihelet) og langsomst, når den er fjernest fra en (i aphelet). Modellen gør også rimeligt rede for forskellen i længden af de fire årstider. Selvom vi nu ved, at modellen er forkert, var den altså i så god overensstemmelse med Tycho Brahes data at den ikke forstyrrede de følgende beregninger. På basis af denne model for Jordens bane som altså tillod Kepler at finde Jordens position i forhold til en på et vilkårligt tidspunkt bestemte Kepler nu en lang række positioner for Mars rundt langs banen. Med disse positioner som udgangspunkt blev det klart, at Mars ikke følger en cirkelbane, men nok en oval bane med to symmetriakser og et centrum: Mars b 0,99573a 0,096a a 1,5 E Keplers ovalbane for Mars Forholdet mellem lilleaksen b og storeaksen a kunne Kepler bestemme til b a 0,99573

3 Ydermere stod det klart fra begyndelsen at en ikke lå i centrum for den ovale bane, men forskudt langs storeaksen med en excentricitet givet ved e 0,096, dvs. forholdet mellem ens afstand til centrum og den halve storeakse a er netop givet ved dette tal: e SC a (Den moderne værdi er givet ved 0,0934). I begyndelsen prøvede Kepler nu sig frem med forskellige former for banebeskrivelser baseret på ideen om epicykler, dvs. han lod et fiktivt centrum C * bevæger sig rundt på ovalens omskrevne cirkel og lod så Mars bevæge sig rundt på en eller flere cirkler med centrum i C *. C* Mars Keplers epicykelmodel for Marsbanen 3

4 Keplers første lov: Den første ligning Keplers originaltegning af modellen for Marsbanen Efter fire års forgæves beregninger måtte han imidlertid indse, at han ikke kunne komme videre med epicyklerne. f kringlede omveje gjorde han nu i stedet en bemærkelsesværdig iagttagelse i sin jagt på at forstå ovalens form. Mars b 0,99573a 0,096a Keplers første bemærkelsesværdige iagttagelse Ved at beregne afstanden fra en til Mars på det tidspunkt, hvor Mars krydser lilleaksen opdagede han at afstanden fra en til Mars var endog meget tæt på den halve storeakse: SM (0,096a) + (0,99573a) 1, 00003a a 4

5 Men det er en meget vigtig ledetråd, for blandt alle ovalerne er ellipsen karakteriseret ved at afstanden fra brændpunktet til lilleaksens toppunkt netop er den halve storeakse. Det kunne derfor pege på at baneformen i virkeligheden var elliptisk med en i det ene brændpunkt. Kepler overbeviste nu sig selv om, at ellipsebanen var den søgte kandidat til Marsbanen ved endnu et inspireret gæt: Kepler antog, at det fiktive center C * netop ville passere lilleaksen samtidigt med Mars: C* Mars Keplers anden bemærkelsesværdige iagttagelse Men så er projektionen af forbindelsesstykket mellem en og det fiktive center, dvs. SC * på radius for det fiktive center, dvs. CC * netop lig med den halve storeakse a, dvs. det samme som afstanden fra en til Mars. Kepler fik nu det lykkelige indfald at gætte på, at dette ville være tilfældet overalt langs Mars bane! Projektionen af forbindelsesstykket fra en til det fiktive center C * er netop lig med afstanden fra en til Mars. Kaldes retningsvinklen for den fiktive radius for θ (Keplervinklen) ser vi derfor, at afstanden fra en til Mars er givet ved den simple ligning C* Mars r aecos(θ) θ ae r a ae cos(θ) (Keplers første ligning) 5

6 Spørgsmålet er så blot hvad der fastlægger retningen fra en til Mars. Efter kringlede og endnu flere fejlslagne forsøg gættede Kepler til sidst på, at Mars netop lå på den linje fra det fiktive center C *, der står vinkelret på storeaksen: C* M (a cos(θ), a sin(θ)) (a cos(θ), b sin(θ)) θ S v Keplers model for det fiktive center C * Til sin store glæde opdagede han nemlig, at dette passede perfekt med at banen var en ellipse med en i det ene brændpunkt. I så fald er afstanden fra en til Mars nemlig lig med længden af den tilhørende brændstråle. Men der kender vi jo en simpel formel: r a ex a ea cos(θ) i perfekt overensstemmelse med Keplers første ligning. Vi har her udnyttet, at ellipsen er en fladtrykt cirkel, hvorfor det fiktive center har koordinaterne Mars får så koordinaterne dvs. vi har netop C * ( a cos( θ), a sin( θ)) M ( a cos( θ), b sin( θ)) x a cos(θ) Kepler checkede nu sin ellipsemodel mod Tycho Brahes Marsdata og opdagede at de endelig passede. Overbevist om sin teoris storslåethed overførte han derefter stort set uden videre undersøgelser sin model til alle de øvrige planetbaner, inklusive Jordens bane! Dermed var han nået frem til den første af sine berømte planetlove: 6

7 Keplers første lov: Planeterne bevæger sig i ellipseformede baner omkring en med en i det ene brændpunkt. C* M θ r S fstanden fra en til planeten er givet ved Keplers første ligning r a ae cos(θ) hvor θ er Keplervinklen, dvs. retningsvinklen for den fiktive radius. Bemærkning: I vore dage ville man nok ikke hæfte sig så meget ved den fiktive radius og den tilhørende retningsvinkel θ. I stedet ville man udtrykke afstanden fra en til planeten direkte ved planetens egen retningsvinkel v i forhold til storeaksen. Hertil lægger vi mærke til, at vi har to formler for x-koordinaten til planeten. Dels kan den udtrykkes direkte ved retningsvinklen: x ae + r cos(v) Dels kan den som før udtrykkes ved hjælp af Keplervinklen θ, dvs. der gælder også: Der gælder derfor sammenhængen: x a cos(θ) ae + r cos( v) a cos( θ) r cos( v) a cos( θ) ae er cos( v) aecos( v) ae Sammenligner vi det med Keplers første lov: r a ae cos(θ) ser vi, at de minder meget om hinanden, idet leddet aecos(θ) optræder i dem begge, men med modsat fortegn. Vi kan derfor nemt eliminere dette led: er cos( v) + r ae cos( θ) ae Men så er det jo trivielt at isolere r: + a ae cos( θ) a(1 e ) 7

8 a(1 e ) r 1+ e cos( v) Denne formel har ydermere den fordel at den også gælder for hyperbelbaner og passende omskrevet endda også for parabelbaner. Hertil bemærker vi, at når v 90, så er der netop tale om den halve bredde, dvs. p. Samtidigt er cos(v) 0, hvorfor vi slutter at der må gælde p a(1 e Dermed kan formlen for ellipsen også skrives på formen ) p r 1+ e cos( v) og det er på denne form, den kan anvendes på alle keglesnit! Men som vi skal se er den ikke til nogen hjælp, når vi kommer til Keplers anden lov! 8

9 Keplers anden lov: Den anden ligning Det lykkedes også for Kepler gennem kringlede omveje at fastlægge dynamikken for banebevægelsen. Udgangspunktet var hans primitive cirkelmodel for Jordens bevægelse, der i første omgang også blev brugt på planeterne: Planet Vinklen vokser jævnt C En simpel model for planetdynamik Udgangspunktet var en excentrisk sol med et modsat antipunkt, hvor vinklen til planeten med udgangspunkt i antipunktet vokser jævnt. Det fører til, at planeten bevæger sig langsomst i det fjerneste punkt fra en, dvs. aphelet, og tilsvarende hurtigst i det nærmeste punkt, dvs. perihelet. Det passede fint med en generel observation om planethastighederne, ifølge hvilken de synes at bevæge sig langsommere, jo længere væk de var fra en. Kepler kiggede nu nærmere planetens bevægelse lige i nærheden af aphelet og tilsvarende lige i nærheden af perihelet. I stedet for at kigge på vinklen fra antipunktet, betragtede han nu forbindelseslinjen fra planeten til en: H θ C θ Planet h Kepler opdager arealloven 9

10 Kepler vidste nu, at planeten i det samme lille tidsrum t ville overstryge den samme lille vinkel θ set fra antipunktet. Men så vil de to små retvinklede trekanter (med fælles toppunkt i ) være ligedannede, dvs. højderne h og H vil forholde sig som afstandene til antipunktet: h H R R Re + Re R(1 e) R(1 + e) 1 e 1+ e Ser vi i stedet på forbindelseslinjen til en, ser vi derfor at de tilsvarende retvinklede trekanter (med fælles toppunkt i ens centrum), har samme areal: 1 e 1+ e 1 ½h G ½h R (1 + e) ½H R (1 + e) ½H R (1 e) ½ H g De arealer, der overstryges af forbindelseslinjen til en er derfor lige store. Selv om Kepler kun havde argumenteret for reglen i forbindelse med meget små tidsrum lige omkring aphelet og perihelet udvidede han den til vilkårlige tidsrum overalt langs banen. I stedet for vinklen set fra antipunktet er det altså arealet set fra en, der vokser jævnt. Og selv om cirkelbanen i virkeligheden er er forkert og må erstattes med en ellipsebane, flyttede han blot beskrivelsen med sig over til ellipsen (hvor antipunktets rolle overtages af det andet brændpunkt), og nåede på den måde til sidst frem til den berømte anden lov. Keplers anden lov: Hvis en, der befinder sig i det ene brændpunkt, forbindes med planeten, så vil det overstrøgne areal vokse jævnt med tiden. Da hele ellipsens areal er πab, vil det overstrøgne areal derfor være givet ved formlen overstrøget πab t T hvor T er omløbstiden og t er den tid, der er gået siden planeten startede i perihelet (svarende til retningsvinklen v 0 ). 10

11 Kepler fandt nu en formel for det overstrøgne areal. Keplers arealberegning Først udvides det overstrøgne areal til en hel centralsektor med toppunkt i ellipsens centrum. Det sker ved at tilføje den viste trekant. Dernæst udnyttes det, at ellipsen er en fladtrykt cirkel med fladtrykningsfaktoren a b, hvorfor der må gælde ellipsesektor b a cirkelsektor b a θ π πa 1 θab Det samme gælder for trekanterne: ellipsetre kant b b 1 1 cirkeltrek ant a ae sin( θ) abe sin( θ) a a lt i alt finder vi derfor det følgende udtryk for det overstrøgne areal: overstrøge t 1 1 ellipse trekant θab abe sin( θ) Kombinerer vi de to fundne udtryk for det overstrøgne areal finder vi hermed Keplers anden ligning: πab t T 1 1 π θab abe ( θ) t θ esin( θ) T Læg mærke til at den giver tiden t (fra perihelpassagen) som funktion af Keplervinklen θ. Det ville selvfølgelig være endnu bedre, om vi kunne have fundet Keplervinklen θ som funktion af tiden t. Men det lader sig desværre ikke gøre, da ligningen ikke kan løses eksplicit med hensyn til θ. 11

12 Som det ses af ligningen bevæger det fiktive center C * sig ikke jævnt rundt på cirklen, idet der er en lille korrektion e sin(θ), der skal trækkes fra. Men forskellen er så lille, fordi excentriciteten e er så lille, at vi kan løse ligningen iterativt: θ π t + e sin( θ) T Hvis vi for eksempel vil finde Keplervinklen hørende til en kvart periode, fås derfor i første omgang: π T θ π T 4 Indsættes det nu i den itereative formel fås i første omgang: θ π π π + e sin( ) + e I næste omgang fås så: θ π π + e sin( + e) π + e cos( e) osv. I løbet af gangske få iterationer vil værdien nu stabilisere sig på et bestemt decimaltal. Med e 0,096 fås således: ltså er Keplervinklen givet ved θ (målt i radianer!). Det fiktive center C * befinder sig nu i punktet (a cos(θ), a sin(θ)), mens planeten befinder sig i punktet (a cos(θ), b sin(θ)), og vi er derfor nu i stand til at regne sig frem i hvilken retning set fra Jorden vi skal kigge for at få øje på planeten en kvart periode efter at den har passeret perihelet. Dermed var Kepler nået frem til kronen på sit værk: Han kunne nu opstille planettabeller over ens, månens og planeternes fremtidige positioner med hidtil uset nøjagtighed. Det er yderst bemærkelsesværdigt, at Kepler nåede frem til både at finde en korrekt beskrivelse af baneformen, og af dynamikken for planetens bevægelse rundt i ellipsebanen, på et tidspunkt, hvor den moderne differentialregning ikke var opfundet. Det blev Newton, der senere hen skulle såvel opfinde differentialregningen, som bruge den i forbindelse med sin berømte gravitationslov til at udlede Keplers love på et fysisk grundlag. Men det er en anden historie. 1

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Workshop i Grafer og Geometri

Workshop i Grafer og Geometri Workshop i Grafer og Geometri Indholdsfortegnelse: 1. Øvelser i plangeometri side 1 Elementære geometriopgaver (C) side 1 Vejledende eksamensopgaver (B/A) side 4 Eksempler på projektopgaver i plangeometri

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad af Bjørn Felsager, Knud Nissen og Niels Fruensgaard Flagskibet blandt geometriprogrammer The Geometers SketchPad

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen)

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29 Bjørn Grøn Fra græsk geometri til moderne algebra (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) INDHOLD Oprindelsen... 2 Påvirkninger

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere