Afsender - ansvarlig for projektet. Underdirektør Karina Petersen, Rådet for Sikker Trafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsender - ansvarlig for projektet. Underdirektør Karina Petersen, Rådet for Sikker Trafik"

Transkript

1 Question Projektets navn/emne Afsender - ansvarlig for projektet Navn og adresse på kontaktperson Answer Kør bil, når du kører bil Underdirektør Karina Petersen, Rådet for Sikker Trafik Rådet for Sikker Trafik Karina Petersen Lersøpark Allé Kbh Ø Telefonnummer Bureau, der evt. har været med på kommunikationsprojektet Formål med kommunikations-projektet Bureau: Bates. Partner: Forsikring & Pension Uopmærksomhed, der er temaet for kampagnen Kør bil, når du kører bil, er et nyt tema inden for trafiksikkerhed. På meget kort tid har kampagnen fået rigtig godt fat i bilisterne og opnået virkelig flotte resultater. Kampagnen blev lanceret til en bred målgruppe, årige bilister, men består i dag også af en kampagne, der er målrettet medarbejdere i virksomheder og kommuner under titlen Vi kører bil, når vi kører bil. Kampagnens relevans stiger, i takt med at der kommer flere teknologiske devices i bilerne, der stjæler vores opmærksomhed. At køre bil er en opgave, der kræver koncentration, og hensigten med indsatsen er derfor en forståelse og accept af payoff samt færre distraherende handlinger under kørslen både privat og på arbejdet. Baggrund: I 2010 viste en rapport fra DTU-Transport, at en tredjedel af alle trafikulykker skyldes uopmærksomhed i trafikken. Vejdirektoratets dødsulykkestatistikker slog samtidig fast, at uopmærksomhed er en afgørende faktor i 38 % af alle dødsulykker i trafikken. Rådet for Sikker Trafiks (herefter Rådet) løbende videns- og holdningsundersøgelser blandt befolkningen bekræftede ligeledes, at uopmærksomhed i trafikken var et tema, som bilisterne fandt relevant. Denne nye viden betød, at Rådet allerede i 2011 udarbejdede en treårig strategi for temaet og upegede det til et af Rådets tre strategiske fyrtårne. Da Færdselssikkerhedskommissionen udvikler handlingsplanen Hver ulykke er en for meget, , vælger man ligeledes at tage temaet uopmærksomhed

2 med. I 2011 blev Kør bil, når du kører bil -kampagnen udviklet. En forundersøgelse omkring bilisternes holdning, viden og adfærd viste, at brug af mobiltelefon under kørslen blev opfattet som særlig risikofyldt. Kampagnens indhold, udvikling og prioriteringer bygger således på en solid viden om modtagerens antagelser og behov. Uopmærksomhed i trafikken består af fire distraktionstyper: den kognitive, den visuelle, den auditive og den motoriske. Brug af mobiltelefonen involverer den kognitive (hvis man f.eks. har en samtale, der kræver koncentration), den visuelle (hvis man skriver eller læser en sms) og den motoriske (når man skriver sms er eller kører og taler i håndholdt mobil. Kampagnekonceptet Kør bil, når du kører bil benytter en papirspose som et visuelt symbol, der på en meget enkel og sanselig måde demonstrerer begrebet uopmærksomhed. I tvspottene Posedamen og Posemanden (læs mere i afsnittet Flerstrenget og integreret) tydeliggør papirsposen, som bilisterne tager over hovedet, faren ved ikke at være i stand til at orientere sig, når man kører bil. Det understreger, at kørsel kræver både koncentration og opmærksomhed. Posen som symbol er konkret og håndgribelig, og man kan som modtager nemt forestille sig, hvor ubehageligt det vil være at køre ude i trafikken med en pose over hovedet. Kampagnen er delt i to spor: En bred national kampagne "Kør bil, når du kører bil" og et virksomhedsspor "Vi kører bil, når vi kører bil". Nationalt kampagnespor Det nationale spor Kør bil, når du kører bil, som så dagens lys i 2011, var målrettet bredt mod de årige bilister, da temaet er relevant for alle, der kører bil. På grund af temaets nyhedsværdi var behovet en bred forankring i målgruppen. Formålet med første etape af kampagnen var at sætte temaet uopmærksomhed på dagsordnen. På sigt var formålet med Kør bil, når du kører bil at minimere brugen af mobiltelefoni under kørslen. Fra 2011 til2012 blev der etableret en forståelse for og accept af, at mobiltelefoni kan være skyld i uopmærksomhed under kørslen. I blev begrebet uopmærksomhed foldet ud i en national kampagne, hvor der ud over mobiltelefonen også blev sat fokus på f.eks. at bladre i papirer og noter, skændes med kæresten, rode efter ting i handskerummet, trøste børn på

3 bagsædet, taste på GPS en mv. Formålet med indsatsen i 2013 er at nuancere bilisternes viden om uopmærksomhed i trafikken at få målgruppen til at få fokus på alle de ting, der kan distrahere os, når vi kører bil. Hermed ønsker Rådet, at budskabet på sigt kan bidrage til at minimere antallet af distraherende handlinger under kørslen. Virksomhedsspor I kampagnens virksomhedsspor Vi kører bil, når vi kører bil rettede Rådet i 2014 fokus på virksomheder, da undersøgelser viser, at der er et erhvervskøretøj involveret i hver tredje dødsulykke, og at der årligt er medarbejdere, som har en eller flere sygedage i forbindelse med en trafikulykke. En indsats mod uopmærksomhed i trafikken i virksomheder kan både mindske ulykker, skabe bedre arbejdsmiljø og dermed også spare virksomheden penge. Vi kører bil, når vi kører bil er en vigtig komponent i arbejdet med at lægge et krydspres på borgerne. Konkret betyder det, at man som bilist møder budskabet i flere kontekster, både via tv-spots hjemme i sofaen og nu også på sin arbejdsplads og i dialog med kollegaer. Vi kører bil, når vi kører bil er målrettet og tilpasset medarbejdere i virksomheder. Samtidig er der tilføjet et vi i kampagnens payoff, da kampagnen skal udnytte det positive sociale pres, der kan være mellem kollegaer på en arbejdsplads: Vi gør det her sammen! Vi kører bil, når vi kører bil! De tre første virksomheder, som kørte kampagnen blandt virksomhedens ansatte, var DONG Energy, Carlsberg og Arriva. De er alle samarbejdsvirksomheder i et af Rådets andre indsatsområder Erhverv, som har til formål at gøre virksomheder mere trafiksikre, blandt andet ved at udvikle og implementere en trafiksikkerhedspolitik. Den interne kampagne i de tre virksomheder blev evalueret, og på baggrund af resultaterne er kampagnen blevet justeret og herefter udrullet i 18 kommuner samt i Topdanmark og brancheorganisationen Forsikring & Pension. Alle de deltagende virksomheder og kommuner har forskellige chaufførgrupper buschauffører, lastbilchauffører, teknikere, driftsmedarbejdere, hjemmepleje, administrativt personale mfl. Se kampagnens flotte resultater i afsnittet Større gevinst end

4 indsats. Målene for det nationale kampagnespor er at påvirke viden, holdning og adfærd, som måles på følgende mål. Målene for 2013 er: Hjulpet kendskab til kampagnen: min. 70 % Budskabsforståelse: min. 80 % Kampagnens relevans: min. 60 % Målstyret - fastlagte, målbare mål og delmål for kommunikations-projektet Holdning: min. 67 % siger, at håndholdt eller håndfri telefon, at se eller skrive på telefon, betjene GPS, drage omsorg for børn eller finde ting i bilen under kørsel, har meget stor eller stor betydning for antallet af alvorlige ulykker. Adfærd: Færre end 22 % siger, at de benytter håndholdt eller håndfri telefon, ser eller skriver på telefon, betjener GPS, drager omsorg for børn, eller finder ting i bilen mindst en gang imellem. Både det nationale kampagnespor og virksomhedssporet er også evalueret ift. liking og word of mouth. Læs om resultaterne i afsnittet Større gevinst end indsats. Ledelsen i Rådet det nationale kampagnespor Ledelsens involvering, rolle og ansvar. Projektets forankring i virksomhedens eller organisationens overordnede strategi Temaet opmærksomhed er som nævnt et af Rådets tre strategiske fyrtårne. Temaet og kampagnen Kør bil, når du kører bil har derfor ledelsens konstante bevågenhed. Det er ledelsen, der i kraft af en styregruppe fastsætter omfang, indhold og mål for hele uopmærksomhedsindsatsen. Ledelsen i samarbejdsvirksomhederne virksomhedssporet Da virksomhedssporet Vi kører bil, når vi kører bil blev skudt i gang, var det med ledelsen i samarbejdsvirksomhederne og ledelsen i forsikringsselskaberne som afsender. Kampagnen blev koordineret i tæt samspil mellem ledelse, de respektive kommunikationsafdelinger og de ildsjæle, der til dagligt driver samarbejdet med Rådet om at øge trafiksikkerheden blandt medarbejderne. Vi kører bil, når vi kører bil blev startskuddet til, at samarbejdsvirksomhederne fik udarbejdet retningslinjer/politikker for trafiksikkerhed i arbejdstiden.

5 Beslutningsstrukturen i kommunerne er mere kompleks. Det har derfor været op til kommunerne, hvordan kampagnen skulle forankres. Nogle har valgt at få enten kommunaldirektør, borgmester eller udvalgsformand til at stå i spidsen for kampagnen, hvor andre har valgt ledelsen inden for det tekniske fagområde. Rådets egen research viser, at lidt under en tredjedel af de kommuner, der har deltaget i "Vi kører bil, når vi kører bil", allerede har interne trafiksikkerhedspolitikker eller retningslinjer for medarbejdernes kørsel. I disse tilfælde har den interne kampagne været let at integrere i kommunens overordnede strategi. For de øvrige kommuner gælder det, at det har givet god mening at sætte uopmærksomhed på dagsordnen og tage ansvar for medarbejdernes kørsel. Test af elementer i det nationale spor Efter DTU-rapporten i 2010, fokusgruppeinterviews samt Rådets årlige måling på viden, holdning og adfærd var det tydeligt, at bilisterne opfattede det at tale i mobiltelefon under kørslen som en betydelig risikofaktor. Som nævnt i afsnittet Formål med kommunikationsprojektet blev undersøgelserne udgangspunkt for det nationale kampagnekoncept "Kør bil, når du kører bil". Rådet testede konceptet i fokusgrupper for at sikre, at modtagerne forstod payoff og posen som symbol på risikofyldt adfærd. Efter mindre justeringer blev konceptet produceret og eksekveret. Modtagerorienteret - viden om målgrupperne og test af kommunikationen I 2013 valgte Rådet at udvikle den nationale kampagne med det formål at udvide begrebet uopmærksomhed. Rådet udviklede tv-spottet "Balletten", der på samme måde blev testet for budskab, relevans og liking i fokusgrupper. Test af elementer i virksomhedssporet I samarbejdsvirksomhederne gav møder med ledelse og medarbejderrepræsentanter samt målingen af medarbejdernes holdning, viden og adfærd til trafiksikkerhed Rådet et billede af, at telefoni, indstilling af GPS, mødepapirer, kørselslister mv. er en del af medarbejdernes hverdag også når de kører i trafikken. "Vi kører bil, når vi kører bil" og elementerne herunder blev med virksomhedssporet en test i sig selv ift. at afdække, hvordan de forskellige kampagneelementer spiller ind i en virksomhedskontekst. Læs mere om kampagneelementer i afsnittet Flerstrenget og integreret, og se resultaterne i afsnittet

6 Større gevinst end indsats. Det nationale kampagnespor Kør bil, når du kører bil består af flere elementer, der spiller tæt sammen (se vedhæftede oversigt, Bilag 1): Tv-spottene "Posedamen" og "Posemanden" har posen som det bærende element. Posen er med til at sanseliggøre det at være uopmærksom i form af forskellige situationer, hvor personer tager en papirspose over hovedet, mens de kører bil. Filmene spiller også på en følelsesmæssig appel særligt i relation til de børn, der er med i filmene. Online prerolls med 20 sekunders uddrag af kampagnefilmene. De er målrettet blandt andre småbørnsmødre, unge og erhvervsbilister. Billboards ved indkøbscentre med opfordringer som Indstil GPS nu kør bil, når du kører bil, Ring nu kør bil, når du kører bil. Flerstrenget og integreret - kommunikationsprojektets elementer, discipliner og kanaler og prioriteringen af dem Mobilsite med Hvor langt kører du på en sms? som et involverende element, der giver særligt den yngre målgruppe mulighed for at teste sig selv på en sjov måde. Mobilbannere var med til at øge synligheden af mobilsitet. Virksomhedssporet Vi kører bil, når vi kører bil har elementer fra det nationale kampagnespor tilpasset virksomheder og deres medarbejdere. Andre af virksomhedssporets elementer er produceret netop til dette spor. Kampagnefilm til virksomhedssporet: "Direktøren" sætter på en sjov og overraskende måde fokus på upassende brug af mobiltelefonen på arbejdet og i bilen. Filmen kickstarter kampagnen med et glimt i øjet. Et splitsekund der ændrede alt består af et gribende indblik i konsekvenserne ved at være uopmærksom i trafikken. Filmens hovedperson Dennis fortæller om den dag, hvor han slog to mennesker ihjel. Han kørte ind i en soldaterkolonne, mens han indstillede radioen. Filmen skaber dialog blandt medarbejdere. Indendørs plakater med gode råd til at være opmærksom i trafikken samt en konkurrence, hvor den enkelte medarbejder kan bidrage med sit eget gode råd. Det gode råd skrives på kampagnewebsitet og medarbejderen deltager i en

7 Større gevinst end indsats - kommunikationsprojektets resultater og effekt. Måling før og efter. Dokumentation af kommunikationsprojektets værdi. konkurrence. Postkort med kampagnebudskaber på den ene side og en bilsticker på den anden side. Stickeren kan trækkes af og sættes inde i bilen eller på bagsmækken. Store klistermærker til spejle og glasflader. De store klistermærker giver på en sjov og uhøjtidelig måde handlingsanvisninger til at sætte håret nu, sms e nu, ringe nu mv. og køre bil, når man kører bil. Skilte på P-pladser. Fordelen ved parkeringspladser er, at bilisten er i lav fart og tæt på kørselssituationen. P-båse med kampagnelogo på asfalt. For at styrke kampagnebudskabet fik virksomheder og kommuner spraymalet kampagnelogo på asfalten. Fordelen ved parkeringspladser er, at bilisten er i lav fart og tæt på kørselssituationen. Da kampagnelogo på asfalten er et mere utraditionelt kampagneelement, kan det være med til at skabe større opmærksomhed om kampagnen. Kampagnesite med fakta, film, app og konkurrence. Oplæg til medarbejdermails og -signatur. Rådet leverer medarbejder- s. Her står lidt om baggrunden for kampagnen, links til kampagnesite og opfordring til at deltage i konkurrencen. Kommunikationsplan, der skitserer, hvordan kampagnen udrulles. Skabelon til pressemeddelelse Rådgivning og sparring til virksomheder og kommuner, der ønsker assistance før, under og efter kampagnen. Det nationale kampagnespor "Kør bil når du kører bil" bliver årligt evalueret via en større kampagnemåling blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Evalueringen bliver foretaget af Epinion. Kampagnen udvikler sig således også i takt med nye målinger og viden om kampagnens effekt. Evalueringen af kampagneindsatsen fra evaluerede flot og blev udgangspunktet for kampagnen i Den nyeste evaluering i 2013 viser overordnet, at kampagnen fortsat rammer målgruppen flot (se Bilag 2):

8 Uhjulpet kendskab til kampagnen ender på 73 %, og hjulpet kendskab ender på 82 %. Det hjulpne kendskab er langt højere end målet på 70 % Budskabsforståelsen ender på 77 %. Det er i fin overensstemmelse med målet på 80 % Kampagnen opfattes som relevant hos mere end halvdelen af modtagerne 53 %. Dette flotte tal, til trods for at temaet stadig er relativt nyt for bilisterne. Målet blev sat på baggrund af resultaterne fra "Posemanden" og "Posedamen", der kun har fokus på ét uopmærksomhedselement. At udvide og nuancere begrebet i Balletten kræver mere af modtageren, og vil alt andet lige ikke kunne indfri samme relevans på så mange forskellige situationer. 67 % af bilisterne har en holdning til uopmærksomhed (betjening af telefon og GPS, finde ting frem i bilen mv.) som medvirkende faktor til antallet af alvorlige ulykker i trafikken. Her er det ambitiøse mål på 67 % opnået. 23 % af bilisterne reducerer distraherende handlinger (betjening af telefon og GPS, finde ting frem i bilen mv.) mindst engang imellem, når de kører bil. Det er i flot overensstemmelse med målet på 22 %. Ud over ovenstående kampagnemål evaluerede det nationale kampagnespor også over al forventning på følgende områder: Liking af kampagnen ligger i 2013 på 83 %, hvilket er meget højt og vidner om stor accept hos modtagerne. Word of mouth er på 38 %, som sammenlignet med andre af Rådets landsdækkende kampagner er meget højt og vidner om, at kampagnekonceptet interesserer modtagerne og skaber dialog. 54 % siger, at kampagnen har gjort dem mere opmærksomme, når de kører bil. Kampagnen bliver beskrevet som "rammende", "tankevækkende" og "oplysende". Mobilsitet "Hvor langt kan du køre på en sms?" har siden 2012 haft næsten unikke brugere. Virksomhedssporet "Vi kører bil, når vi kører bil" bliver evalueret umiddelbart efter kampagnens afslutning i de

9 enkelte virksomheder. Evalueringen er foretaget af Promonitor hos et bredt udsnit af de medarbejdere, der har deltaget i kampagnen (se Bilag 3). Også i virksomhedssporet evaluerede kampagnen flot både i forhold til de enkelte elementer og i forhold til kampagnens relevans: Kendskabet til kampagnen er på op til 93 %, blandt medarbejdere, der har set en eller flere af kampagnens elementer. Kampagnen opleves i høj grad som relevant både for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Kampagnen opfattes som relevant af op til 74 % af virksomhedernes medarbejdere. Op til 97 % af medarbejderne oplever kampagnen som relevant for deres virksomhed. Kampagneelementerne har en høj liking. Særligt positiv er filmen "Direktøren" med 81 % og "Et splitsekund" med 88 %. Også klistermærkerne har en høj liking på 78 %. Word of mouth er ekstremt højt set i forhold til Rådets øvrige kampagner. 66 % har talt med kolleger, venner eller familie om kampagnen. Op til 55 % siger, at kampagnen har påvirket deres adfærd under kørslen. Kampagnen i kommunerne bliver evalueret i uge af Promonitor. Et bredt udsnit af medarbejdere modtager et evalueringsskema udformet efter samme model som til samarbejdsvirksomhederne. Herudover gennemfører Rådet telefoninterviews med kontaktpersonerne. Formålet er at afdække, hvilke udfordringer og læringspunkter der har været, samt sikre, at erfaringerne bliver inddraget i en fremtidig kampagneudvikling. Kampagnen "Kør bil, når du kører bil er en ikke-kommerciel kampagne. Det betyder, at der ikke er krav til indtjening eller ROMI. Sammen med denne elektroniske ansøgning eftersender vi et usb-stick med: Ansøgningen, bilag 1, 2 og 3 samt filmene: Poasedamen, Posemanden, Balletten, Direktøren og Et splitsekund

10

Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013

Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013 Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013 Rådet for Sikker Trafik og De regionale Færdselssikkerhedsudvalg har planlagt en fælles indsats om uopmærksomhed i trafikken. Indsatsen retter sig primært mod førere

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 FADDD Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 Baggrund Spirituskørsel er et kontinuerligt indsatsområde for Vejdirektoratet og dets regionale Vejcentre, herunder Østjyllands

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015 PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014 Mandag d. 16. februar 2015 Baggrund for kampagne Opdragsgiver: Center for Ludomani Baggrund/kampagneårsag: Siden liberaliseringen af det danske spilmarked er

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning:

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning: Præsentation af kampagne efterår 2009 Generelt Baggrund Kampagnen tager afsæt i det forhold, at tinglysning i forbindelse med bolighandler bliver digitaliseret fra den 8. september 2009 samt det forhold,

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer Briefing Del II Praktiske informationer Indholdsfortegnelse: 5: Praktiske oplysninger side 3 6: Kontaktpersoner side 7 7: Juridiske forhold side 8 5. Praktiske oplysninger 5.1 Afsender af kampagnen: Alzheimerforeningen

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013

Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013 Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013 Strategi adskiller sig fra taktik. Taktik handler om, hvordan man gennemfører noget, mens strategi handler om, hvordan de forskellige aktiviteter er forbundet med

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen Workshop Program 15.30-15.40: www.brygryg.dk 15.40-15.50: Fakta (formål, aktiviteter, evaluering - resultater) 15.50-16.00: Superbrugerne (uddannelse og roller)

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Sunde vaner. Forebyggelses kampagne for Diabetesforeningen Indstilling til IAA prisen 2011 HEY!

Sunde vaner. Forebyggelses kampagne for Diabetesforeningen Indstilling til IAA prisen 2011 HEY! Sunde vaner Forebyggelses kampagne for Diabetesforeningen Indstilling til IAA prisen 2011 Baggrund: En donation muliggjorde kampagnen Herman Sallings Fond efter indstilling fra Føtex Pressemeddelelse Diabetesforeningen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Indstilling til IAA Prisen 2011 Aalborg Kommune, Cykelhjelmkampagne 2011

Indstilling til IAA Prisen 2011 Aalborg Kommune, Cykelhjelmkampagne 2011 Indstilling til IAA Prisen 2011 Aalborg Kommune, Cykelhjelmkampagne 2011 Baggrund for kampagnen Aalborg Kommune ønsker at gennemføre en cykelhjelmkampagne målrettet skolelever i 7.-10. klasse Sidst nye

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND!

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Placering af telt: Kæmpestranden mellem J14 Alle arrangementer er åbne og kræver ikke tilmelding Torsdag 11.juni 15.00-16.00 TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Hvor meget ved danskerne egentlig om trafiksikkerhed?

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef Jobbeskrivelse Kreativ & rummelig Partnerskabschef 1. Indledning Muskelsvindfonden søger en Partnerskabschef, som kan hjælpe virksomheder med at styrke deres værdi ved at styrke vores arrangementer. Vi

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil.

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil. Til Rådets repræsentanter i politiet Samt kolleger i forebyggelsesafdelinger, som har kontakt med skolerne Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012 Februar 2012 Årsmøde og Politiseminar

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

En beretning om en direct mail kampagne og dens effekt

En beretning om en direct mail kampagne og dens effekt RESPONSUM! En beretning om en direct mail kampagne og dens effekt I Den Grafiske Branche har vi igennem tre år argumenteret for, at en direct mail har stor effekt. Vores overordnede budskab har været,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Artikel til Vejforum 2004-12-01

Artikel til Vejforum 2004-12-01 Artikel til Vejforum 2004-12-01 Preben H. Rosenberg, Ingeniør, Projektleder Respekt for fart Vejle Amt. Respekt for fart er et kursustilbud rettet mod 18-24årige bilister, som er stærkt overrepræsenteret

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere