Afsender - ansvarlig for projektet. Underdirektør Karina Petersen, Rådet for Sikker Trafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsender - ansvarlig for projektet. Underdirektør Karina Petersen, Rådet for Sikker Trafik"

Transkript

1 Question Projektets navn/emne Afsender - ansvarlig for projektet Navn og adresse på kontaktperson Answer Kør bil, når du kører bil Underdirektør Karina Petersen, Rådet for Sikker Trafik Rådet for Sikker Trafik Karina Petersen Lersøpark Allé Kbh Ø Telefonnummer Bureau, der evt. har været med på kommunikationsprojektet Formål med kommunikations-projektet Bureau: Bates. Partner: Forsikring & Pension Uopmærksomhed, der er temaet for kampagnen Kør bil, når du kører bil, er et nyt tema inden for trafiksikkerhed. På meget kort tid har kampagnen fået rigtig godt fat i bilisterne og opnået virkelig flotte resultater. Kampagnen blev lanceret til en bred målgruppe, årige bilister, men består i dag også af en kampagne, der er målrettet medarbejdere i virksomheder og kommuner under titlen Vi kører bil, når vi kører bil. Kampagnens relevans stiger, i takt med at der kommer flere teknologiske devices i bilerne, der stjæler vores opmærksomhed. At køre bil er en opgave, der kræver koncentration, og hensigten med indsatsen er derfor en forståelse og accept af payoff samt færre distraherende handlinger under kørslen både privat og på arbejdet. Baggrund: I 2010 viste en rapport fra DTU-Transport, at en tredjedel af alle trafikulykker skyldes uopmærksomhed i trafikken. Vejdirektoratets dødsulykkestatistikker slog samtidig fast, at uopmærksomhed er en afgørende faktor i 38 % af alle dødsulykker i trafikken. Rådet for Sikker Trafiks (herefter Rådet) løbende videns- og holdningsundersøgelser blandt befolkningen bekræftede ligeledes, at uopmærksomhed i trafikken var et tema, som bilisterne fandt relevant. Denne nye viden betød, at Rådet allerede i 2011 udarbejdede en treårig strategi for temaet og upegede det til et af Rådets tre strategiske fyrtårne. Da Færdselssikkerhedskommissionen udvikler handlingsplanen Hver ulykke er en for meget, , vælger man ligeledes at tage temaet uopmærksomhed

2 med. I 2011 blev Kør bil, når du kører bil -kampagnen udviklet. En forundersøgelse omkring bilisternes holdning, viden og adfærd viste, at brug af mobiltelefon under kørslen blev opfattet som særlig risikofyldt. Kampagnens indhold, udvikling og prioriteringer bygger således på en solid viden om modtagerens antagelser og behov. Uopmærksomhed i trafikken består af fire distraktionstyper: den kognitive, den visuelle, den auditive og den motoriske. Brug af mobiltelefonen involverer den kognitive (hvis man f.eks. har en samtale, der kræver koncentration), den visuelle (hvis man skriver eller læser en sms) og den motoriske (når man skriver sms er eller kører og taler i håndholdt mobil. Kampagnekonceptet Kør bil, når du kører bil benytter en papirspose som et visuelt symbol, der på en meget enkel og sanselig måde demonstrerer begrebet uopmærksomhed. I tvspottene Posedamen og Posemanden (læs mere i afsnittet Flerstrenget og integreret) tydeliggør papirsposen, som bilisterne tager over hovedet, faren ved ikke at være i stand til at orientere sig, når man kører bil. Det understreger, at kørsel kræver både koncentration og opmærksomhed. Posen som symbol er konkret og håndgribelig, og man kan som modtager nemt forestille sig, hvor ubehageligt det vil være at køre ude i trafikken med en pose over hovedet. Kampagnen er delt i to spor: En bred national kampagne "Kør bil, når du kører bil" og et virksomhedsspor "Vi kører bil, når vi kører bil". Nationalt kampagnespor Det nationale spor Kør bil, når du kører bil, som så dagens lys i 2011, var målrettet bredt mod de årige bilister, da temaet er relevant for alle, der kører bil. På grund af temaets nyhedsværdi var behovet en bred forankring i målgruppen. Formålet med første etape af kampagnen var at sætte temaet uopmærksomhed på dagsordnen. På sigt var formålet med Kør bil, når du kører bil at minimere brugen af mobiltelefoni under kørslen. Fra 2011 til2012 blev der etableret en forståelse for og accept af, at mobiltelefoni kan være skyld i uopmærksomhed under kørslen. I blev begrebet uopmærksomhed foldet ud i en national kampagne, hvor der ud over mobiltelefonen også blev sat fokus på f.eks. at bladre i papirer og noter, skændes med kæresten, rode efter ting i handskerummet, trøste børn på

3 bagsædet, taste på GPS en mv. Formålet med indsatsen i 2013 er at nuancere bilisternes viden om uopmærksomhed i trafikken at få målgruppen til at få fokus på alle de ting, der kan distrahere os, når vi kører bil. Hermed ønsker Rådet, at budskabet på sigt kan bidrage til at minimere antallet af distraherende handlinger under kørslen. Virksomhedsspor I kampagnens virksomhedsspor Vi kører bil, når vi kører bil rettede Rådet i 2014 fokus på virksomheder, da undersøgelser viser, at der er et erhvervskøretøj involveret i hver tredje dødsulykke, og at der årligt er medarbejdere, som har en eller flere sygedage i forbindelse med en trafikulykke. En indsats mod uopmærksomhed i trafikken i virksomheder kan både mindske ulykker, skabe bedre arbejdsmiljø og dermed også spare virksomheden penge. Vi kører bil, når vi kører bil er en vigtig komponent i arbejdet med at lægge et krydspres på borgerne. Konkret betyder det, at man som bilist møder budskabet i flere kontekster, både via tv-spots hjemme i sofaen og nu også på sin arbejdsplads og i dialog med kollegaer. Vi kører bil, når vi kører bil er målrettet og tilpasset medarbejdere i virksomheder. Samtidig er der tilføjet et vi i kampagnens payoff, da kampagnen skal udnytte det positive sociale pres, der kan være mellem kollegaer på en arbejdsplads: Vi gør det her sammen! Vi kører bil, når vi kører bil! De tre første virksomheder, som kørte kampagnen blandt virksomhedens ansatte, var DONG Energy, Carlsberg og Arriva. De er alle samarbejdsvirksomheder i et af Rådets andre indsatsområder Erhverv, som har til formål at gøre virksomheder mere trafiksikre, blandt andet ved at udvikle og implementere en trafiksikkerhedspolitik. Den interne kampagne i de tre virksomheder blev evalueret, og på baggrund af resultaterne er kampagnen blevet justeret og herefter udrullet i 18 kommuner samt i Topdanmark og brancheorganisationen Forsikring & Pension. Alle de deltagende virksomheder og kommuner har forskellige chaufførgrupper buschauffører, lastbilchauffører, teknikere, driftsmedarbejdere, hjemmepleje, administrativt personale mfl. Se kampagnens flotte resultater i afsnittet Større gevinst end

4 indsats. Målene for det nationale kampagnespor er at påvirke viden, holdning og adfærd, som måles på følgende mål. Målene for 2013 er: Hjulpet kendskab til kampagnen: min. 70 % Budskabsforståelse: min. 80 % Kampagnens relevans: min. 60 % Målstyret - fastlagte, målbare mål og delmål for kommunikations-projektet Holdning: min. 67 % siger, at håndholdt eller håndfri telefon, at se eller skrive på telefon, betjene GPS, drage omsorg for børn eller finde ting i bilen under kørsel, har meget stor eller stor betydning for antallet af alvorlige ulykker. Adfærd: Færre end 22 % siger, at de benytter håndholdt eller håndfri telefon, ser eller skriver på telefon, betjener GPS, drager omsorg for børn, eller finder ting i bilen mindst en gang imellem. Både det nationale kampagnespor og virksomhedssporet er også evalueret ift. liking og word of mouth. Læs om resultaterne i afsnittet Større gevinst end indsats. Ledelsen i Rådet det nationale kampagnespor Ledelsens involvering, rolle og ansvar. Projektets forankring i virksomhedens eller organisationens overordnede strategi Temaet opmærksomhed er som nævnt et af Rådets tre strategiske fyrtårne. Temaet og kampagnen Kør bil, når du kører bil har derfor ledelsens konstante bevågenhed. Det er ledelsen, der i kraft af en styregruppe fastsætter omfang, indhold og mål for hele uopmærksomhedsindsatsen. Ledelsen i samarbejdsvirksomhederne virksomhedssporet Da virksomhedssporet Vi kører bil, når vi kører bil blev skudt i gang, var det med ledelsen i samarbejdsvirksomhederne og ledelsen i forsikringsselskaberne som afsender. Kampagnen blev koordineret i tæt samspil mellem ledelse, de respektive kommunikationsafdelinger og de ildsjæle, der til dagligt driver samarbejdet med Rådet om at øge trafiksikkerheden blandt medarbejderne. Vi kører bil, når vi kører bil blev startskuddet til, at samarbejdsvirksomhederne fik udarbejdet retningslinjer/politikker for trafiksikkerhed i arbejdstiden.

5 Beslutningsstrukturen i kommunerne er mere kompleks. Det har derfor været op til kommunerne, hvordan kampagnen skulle forankres. Nogle har valgt at få enten kommunaldirektør, borgmester eller udvalgsformand til at stå i spidsen for kampagnen, hvor andre har valgt ledelsen inden for det tekniske fagområde. Rådets egen research viser, at lidt under en tredjedel af de kommuner, der har deltaget i "Vi kører bil, når vi kører bil", allerede har interne trafiksikkerhedspolitikker eller retningslinjer for medarbejdernes kørsel. I disse tilfælde har den interne kampagne været let at integrere i kommunens overordnede strategi. For de øvrige kommuner gælder det, at det har givet god mening at sætte uopmærksomhed på dagsordnen og tage ansvar for medarbejdernes kørsel. Test af elementer i det nationale spor Efter DTU-rapporten i 2010, fokusgruppeinterviews samt Rådets årlige måling på viden, holdning og adfærd var det tydeligt, at bilisterne opfattede det at tale i mobiltelefon under kørslen som en betydelig risikofaktor. Som nævnt i afsnittet Formål med kommunikationsprojektet blev undersøgelserne udgangspunkt for det nationale kampagnekoncept "Kør bil, når du kører bil". Rådet testede konceptet i fokusgrupper for at sikre, at modtagerne forstod payoff og posen som symbol på risikofyldt adfærd. Efter mindre justeringer blev konceptet produceret og eksekveret. Modtagerorienteret - viden om målgrupperne og test af kommunikationen I 2013 valgte Rådet at udvikle den nationale kampagne med det formål at udvide begrebet uopmærksomhed. Rådet udviklede tv-spottet "Balletten", der på samme måde blev testet for budskab, relevans og liking i fokusgrupper. Test af elementer i virksomhedssporet I samarbejdsvirksomhederne gav møder med ledelse og medarbejderrepræsentanter samt målingen af medarbejdernes holdning, viden og adfærd til trafiksikkerhed Rådet et billede af, at telefoni, indstilling af GPS, mødepapirer, kørselslister mv. er en del af medarbejdernes hverdag også når de kører i trafikken. "Vi kører bil, når vi kører bil" og elementerne herunder blev med virksomhedssporet en test i sig selv ift. at afdække, hvordan de forskellige kampagneelementer spiller ind i en virksomhedskontekst. Læs mere om kampagneelementer i afsnittet Flerstrenget og integreret, og se resultaterne i afsnittet

6 Større gevinst end indsats. Det nationale kampagnespor Kør bil, når du kører bil består af flere elementer, der spiller tæt sammen (se vedhæftede oversigt, Bilag 1): Tv-spottene "Posedamen" og "Posemanden" har posen som det bærende element. Posen er med til at sanseliggøre det at være uopmærksom i form af forskellige situationer, hvor personer tager en papirspose over hovedet, mens de kører bil. Filmene spiller også på en følelsesmæssig appel særligt i relation til de børn, der er med i filmene. Online prerolls med 20 sekunders uddrag af kampagnefilmene. De er målrettet blandt andre småbørnsmødre, unge og erhvervsbilister. Billboards ved indkøbscentre med opfordringer som Indstil GPS nu kør bil, når du kører bil, Ring nu kør bil, når du kører bil. Flerstrenget og integreret - kommunikationsprojektets elementer, discipliner og kanaler og prioriteringen af dem Mobilsite med Hvor langt kører du på en sms? som et involverende element, der giver særligt den yngre målgruppe mulighed for at teste sig selv på en sjov måde. Mobilbannere var med til at øge synligheden af mobilsitet. Virksomhedssporet Vi kører bil, når vi kører bil har elementer fra det nationale kampagnespor tilpasset virksomheder og deres medarbejdere. Andre af virksomhedssporets elementer er produceret netop til dette spor. Kampagnefilm til virksomhedssporet: "Direktøren" sætter på en sjov og overraskende måde fokus på upassende brug af mobiltelefonen på arbejdet og i bilen. Filmen kickstarter kampagnen med et glimt i øjet. Et splitsekund der ændrede alt består af et gribende indblik i konsekvenserne ved at være uopmærksom i trafikken. Filmens hovedperson Dennis fortæller om den dag, hvor han slog to mennesker ihjel. Han kørte ind i en soldaterkolonne, mens han indstillede radioen. Filmen skaber dialog blandt medarbejdere. Indendørs plakater med gode råd til at være opmærksom i trafikken samt en konkurrence, hvor den enkelte medarbejder kan bidrage med sit eget gode råd. Det gode råd skrives på kampagnewebsitet og medarbejderen deltager i en

7 Større gevinst end indsats - kommunikationsprojektets resultater og effekt. Måling før og efter. Dokumentation af kommunikationsprojektets værdi. konkurrence. Postkort med kampagnebudskaber på den ene side og en bilsticker på den anden side. Stickeren kan trækkes af og sættes inde i bilen eller på bagsmækken. Store klistermærker til spejle og glasflader. De store klistermærker giver på en sjov og uhøjtidelig måde handlingsanvisninger til at sætte håret nu, sms e nu, ringe nu mv. og køre bil, når man kører bil. Skilte på P-pladser. Fordelen ved parkeringspladser er, at bilisten er i lav fart og tæt på kørselssituationen. P-båse med kampagnelogo på asfalt. For at styrke kampagnebudskabet fik virksomheder og kommuner spraymalet kampagnelogo på asfalten. Fordelen ved parkeringspladser er, at bilisten er i lav fart og tæt på kørselssituationen. Da kampagnelogo på asfalten er et mere utraditionelt kampagneelement, kan det være med til at skabe større opmærksomhed om kampagnen. Kampagnesite med fakta, film, app og konkurrence. Oplæg til medarbejdermails og -signatur. Rådet leverer medarbejder- s. Her står lidt om baggrunden for kampagnen, links til kampagnesite og opfordring til at deltage i konkurrencen. Kommunikationsplan, der skitserer, hvordan kampagnen udrulles. Skabelon til pressemeddelelse Rådgivning og sparring til virksomheder og kommuner, der ønsker assistance før, under og efter kampagnen. Det nationale kampagnespor "Kør bil når du kører bil" bliver årligt evalueret via en større kampagnemåling blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Evalueringen bliver foretaget af Epinion. Kampagnen udvikler sig således også i takt med nye målinger og viden om kampagnens effekt. Evalueringen af kampagneindsatsen fra evaluerede flot og blev udgangspunktet for kampagnen i Den nyeste evaluering i 2013 viser overordnet, at kampagnen fortsat rammer målgruppen flot (se Bilag 2):

8 Uhjulpet kendskab til kampagnen ender på 73 %, og hjulpet kendskab ender på 82 %. Det hjulpne kendskab er langt højere end målet på 70 % Budskabsforståelsen ender på 77 %. Det er i fin overensstemmelse med målet på 80 % Kampagnen opfattes som relevant hos mere end halvdelen af modtagerne 53 %. Dette flotte tal, til trods for at temaet stadig er relativt nyt for bilisterne. Målet blev sat på baggrund af resultaterne fra "Posemanden" og "Posedamen", der kun har fokus på ét uopmærksomhedselement. At udvide og nuancere begrebet i Balletten kræver mere af modtageren, og vil alt andet lige ikke kunne indfri samme relevans på så mange forskellige situationer. 67 % af bilisterne har en holdning til uopmærksomhed (betjening af telefon og GPS, finde ting frem i bilen mv.) som medvirkende faktor til antallet af alvorlige ulykker i trafikken. Her er det ambitiøse mål på 67 % opnået. 23 % af bilisterne reducerer distraherende handlinger (betjening af telefon og GPS, finde ting frem i bilen mv.) mindst engang imellem, når de kører bil. Det er i flot overensstemmelse med målet på 22 %. Ud over ovenstående kampagnemål evaluerede det nationale kampagnespor også over al forventning på følgende områder: Liking af kampagnen ligger i 2013 på 83 %, hvilket er meget højt og vidner om stor accept hos modtagerne. Word of mouth er på 38 %, som sammenlignet med andre af Rådets landsdækkende kampagner er meget højt og vidner om, at kampagnekonceptet interesserer modtagerne og skaber dialog. 54 % siger, at kampagnen har gjort dem mere opmærksomme, når de kører bil. Kampagnen bliver beskrevet som "rammende", "tankevækkende" og "oplysende". Mobilsitet "Hvor langt kan du køre på en sms?" har siden 2012 haft næsten unikke brugere. Virksomhedssporet "Vi kører bil, når vi kører bil" bliver evalueret umiddelbart efter kampagnens afslutning i de

9 enkelte virksomheder. Evalueringen er foretaget af Promonitor hos et bredt udsnit af de medarbejdere, der har deltaget i kampagnen (se Bilag 3). Også i virksomhedssporet evaluerede kampagnen flot både i forhold til de enkelte elementer og i forhold til kampagnens relevans: Kendskabet til kampagnen er på op til 93 %, blandt medarbejdere, der har set en eller flere af kampagnens elementer. Kampagnen opleves i høj grad som relevant både for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Kampagnen opfattes som relevant af op til 74 % af virksomhedernes medarbejdere. Op til 97 % af medarbejderne oplever kampagnen som relevant for deres virksomhed. Kampagneelementerne har en høj liking. Særligt positiv er filmen "Direktøren" med 81 % og "Et splitsekund" med 88 %. Også klistermærkerne har en høj liking på 78 %. Word of mouth er ekstremt højt set i forhold til Rådets øvrige kampagner. 66 % har talt med kolleger, venner eller familie om kampagnen. Op til 55 % siger, at kampagnen har påvirket deres adfærd under kørslen. Kampagnen i kommunerne bliver evalueret i uge af Promonitor. Et bredt udsnit af medarbejdere modtager et evalueringsskema udformet efter samme model som til samarbejdsvirksomhederne. Herudover gennemfører Rådet telefoninterviews med kontaktpersonerne. Formålet er at afdække, hvilke udfordringer og læringspunkter der har været, samt sikre, at erfaringerne bliver inddraget i en fremtidig kampagneudvikling. Kampagnen "Kør bil, når du kører bil er en ikke-kommerciel kampagne. Det betyder, at der ikke er krav til indtjening eller ROMI. Sammen med denne elektroniske ansøgning eftersender vi et usb-stick med: Ansøgningen, bilag 1, 2 og 3 samt filmene: Poasedamen, Posemanden, Balletten, Direktøren og Et splitsekund

10

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013

Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013 Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013 Rådet for Sikker Trafik og De regionale Færdselssikkerhedsudvalg har planlagt en fælles indsats om uopmærksomhed i trafikken. Indsatsen retter sig primært mod førere

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED

TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED FAKTA 90 pct. af alle ulykker skyldes menneskelige fejl. Hver fjerde arbejdsulykke med døden til følge sker i trafikken. En sælger kører i gennemsnit 50.000 km om året. Ca. 1/4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed Forord Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig: Den landsdækkende kampagne vil blive rullet ud, hvor vi for færrest midler kan møde flest mulige borgere indenfor målgruppen.

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Oplysningskampagne i Grønland

Oplysningskampagne i Grønland Rådet for Sikker Trafik 2008 Baggrund Justitsministeriet havde fremsat et lovforslag, der medførte en række ændringer af Færdselsloven i Grønland som ikke havde været ændret siden 1991. Lovforslaget blev

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Bilag til. KomPris 2015 Kampagne: Hjælp en hjelmløs Organisation: TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik

Bilag til. KomPris 2015 Kampagne: Hjælp en hjelmløs Organisation: TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik Bilag til KomPris 2015 Kampagne: Hjælp en hjelmløs Organisation: TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik Kan det lade sig gøre at få studerende på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 FADDD Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 Baggrund Spirituskørsel er et kontinuerligt indsatsområde for Vejdirektoratet og dets regionale Vejcentre, herunder Østjyllands

Læs mere

Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer

Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer Jesper Sølund Rådet for Større Færdselssikkerhed Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 200-202 Mål

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

kampagneguide Av for en snubler! PAS PÅ DINE KOLLEGER Faldulykker sker altid kun for de andre

kampagneguide Av for en snubler! PAS PÅ DINE KOLLEGER Faldulykker sker altid kun for de andre kampagneguide Av for en snubler! Faldulykker sker altid kun for de andre Sig farvel til faldulykker Umiddelbart virker det at snuble ikke som noget dramatisk. Men hvis den lette snublen bliver til et

Læs mere

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012.

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012. 2012 Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med

Læs mere

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09.

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09. Kampagne Vi vil lave en kampagne projekt rettet mod de unge i trafikken. Kampagnen skal sikre unge i at køre mere sikkert, bl.a. ved at få dem til at holde fartgrænsen. Først undersøges trafiksikkerheden

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015 PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014 Mandag d. 16. februar 2015 Baggrund for kampagne Opdragsgiver: Center for Ludomani Baggrund/kampagneårsag: Siden liberaliseringen af det danske spilmarked er

Læs mere

MUSIC AGAINST DRUGS SUNDHEDSSTYRELSEN IAA PRISEN 2014

MUSIC AGAINST DRUGS SUNDHEDSSTYRELSEN IAA PRISEN 2014 MUSIC AGAINST DRUGS SUNDHEDSSTYRELSEN IAA PRISEN 2014 BAGGRUND BAGGRUND OPDRAGSGIVER Aros Kommunikation var ansvarlig for at udvikle og afvikle Sundhedsstyrelsens festmiljøkampagne i 2014. Festmiljøer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed.

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed. til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed www.gftrafiksikker.dk til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed GF Fonden har udviklet en gratis undervisningspakke til brug i køreuddannelsen.

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Fotovogne - Holdninger - Adfærd Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Agenda Politiets TV Spot og kampagne Befolkningens holdning til ATK Kontrol APP Fartkontrol.nu Kommunikationsindsats

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013

Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013 Strategisk Kommunikation Ledertræf 2013 Strategi adskiller sig fra taktik. Taktik handler om, hvordan man gennemfører noget, mens strategi handler om, hvordan de forskellige aktiviteter er forbundet med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 -

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det leteste at sætte gode initiativer i gang

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste

Læs mere

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008 Hudallergi - en partner for livet 23. oktober - 23. november 2008 Baggrund for opgaven Mange af de produkter, vi som forbrugere omgiver os med, giver anledning til hudallergi. Faktisk anslås det, at ca.

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Strategi. Indsigt: Vi ved det godt, men vi får det ikke gjort

Strategi. Indsigt: Vi ved det godt, men vi får det ikke gjort Bilag 1 - Kampagnestrategi Strategi Indsigt: Vi ved det godt, men vi får det ikke gjort Om det gælder cykelhjelm, lys på cyklen eller højresving ved vi det jo godt, men kendskab bliver sjældent til ændret

Læs mere

Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser

Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser Malmø Inga löjlige bilresor Hovedbudskab: halvdelen

Læs mere

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning:

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning: Præsentation af kampagne efterår 2009 Generelt Baggrund Kampagnen tager afsæt i det forhold, at tinglysning i forbindelse med bolighandler bliver digitaliseret fra den 8. september 2009 samt det forhold,

Læs mere

Kampagne Brug hovedet i trafikken Kunde Vejdirektoratet Bureau Aros Kommunikation

Kampagne Brug hovedet i trafikken Kunde Vejdirektoratet Bureau Aros Kommunikation Kampagne Brug hovedet i trafikken Kunde Vejdirektoratet Bureau Aros Kommunikation Baggrund Kampagnen var en af Vejdirektoratets fire kampagner i Østjylland i 2008. Emnerne for kampagnerne blev udvalgt

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND!

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Placering af telt: Kæmpestranden mellem J14 Alle arrangementer er åbne og kræver ikke tilmelding Torsdag 11.juni 15.00-16.00 TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Hvor meget ved danskerne egentlig om trafiksikkerhed?

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE 2015 FORMÅL MED BORGERPANELET Som en del af Demokratieksperimentariet og Strategi for brugerundersøgelser er det besluttet, at der som et 1-årigt eksperiment etableres et borgerpanel.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Jørgen Falk, chefkonsulent Oplæg på konferencen Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Disposition Hvor langt er vi i Danmark?

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til

12-11-2010. www.brygryg.dk. Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen. Workshop Program. Det vi har fået støtte til Tænk med Ryggen når du bærer på bryggen Workshop Program 15.30-15.40: www.brygryg.dk 15.40-15.50: Fakta (formål, aktiviteter, evaluering - resultater) 15.50-16.00: Superbrugerne (uddannelse og roller)

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

REJSEKORTET. Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist. Roskilde Tekniske Skole Kom/It

REJSEKORTET. Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist. Roskilde Tekniske Skole Kom/It REJSEKORTET Af Christian Thorsø og Nanna Søderquist Roskilde Tekniske Skole Kom/It Indholdsfortegnelse Informations problem... 2 Afsender... 3 Hvordan er kendskabet til den eksisterende kommunikation?...

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere