BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c."

Transkript

1 VITROS Chemistry Products Reagent Kit Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c) i humant fuldblod vha. kvantitativ måling af hæmoglobin (Hb) og hæmoglobin Alc (HbA1c) på VITROS 5,1 FS Chemistry System og VITROS 5600 Integrated System. Målinger af A1c procentdelen er effektive til overvågning af langtidsglukosekontrol hos personer med diabetes mellitus. Opsummering og forklaring af analysen HbA1c er den vigtigste art af glycohæmoglobin, som findes i humant blod og dannes vha. den ikke-enzymatiske glykosylering af den frie aminogruppe ved N-terminalen af hæmoglobin A 0 ß-kæden. 1 Procentdelen af HbA1c (%A1c) finder stor anvendelse som et retrospektivt glykemisk kontrolindeks i diabetespatienter. 2 Undersøgelser viser, at de glykemiske kontrolresultater giver en reduktion i diabetesproblemer. 3, 4 Glykosyleringen af hæmoglobin afhænger af både de røde blodlegemers levetid og blodglukosekoncentrationen. Da hastigheden for dannelsen af glykeret hæmoglobin er direkte proportional med glukosekoncentrationen i blodet, er niveauet af glykeret hæmoglobin et indeks over blodglukosekoncentrationer over længere tid (~6-8 uger). 5 Procedureprincipper Bestemmelsen af % glykeret hæmoglobin () udføres vha. VITROS Chemistry Products -reagenskit sammen med VITROS Chemistry Products kalibratorkit 18 og VITROS Chemistry Products FS kalibrator 1 på VITROS 5,1 FS Chemistry System og VITROS 5600 Integrated System. VITROS Chemistry Products -reagens er to pakker med to beholdere, der indeholder brugsklare, flydende reagenser. Hele blodprøver hæmolyseres på VITROS 5,1 FS Chemistry System. Koncentrationen af HbA1c og total Hb måles i de hæmolyserede prøver, kontroller og kalibratorer. Hæmoglobin A1c Kalibratorer, kontroller og hæmolyserede hele blodprøver blandes med reagens 1, der indeholder et anti-hba1c-antistof og danner et opløseligt antigen-antistofkompleks. Ubundet anti-hba1c-antistof reagerer med polyhapten (hexapeptide-glycan, A1c-reagens 2) og danner et uopløseligt antistof-polyhapten immunkompleks, som måles turbidimetrisk ved 340 nm. Når der er udført en kalibrering for hvert reagenslot, kan hæmoglobin A1c-koncentrationen i hver ukendt prøve bestemmes ved hjælp af den lagrede kalibreringskurve og den målte absorbans, der findes ved analysering af den hæmolyserede prøve. Hæmoglobin Hæmoglobinkoncentrationen bestemmes i den hæmolyserede prøve vha. a en separat analyseprotokol. Hele blodprøver hæmolyseres på VITROS 5,1 FS Chemistry System. Hæmoglobinen i det hæmolyserede fuldblod omdannes i en alkalisk opløsning til et hematin-derivat, som måles bikromatisk ved 575 nm og 700 nm. Når der er udført en kalibrering for hvert reagenslot, kan hæmoglobin-koncentrationen i hver ukendt prøve bestemmes ved hjælp af den lagrede kalibreringskurve og den målte absorbans, der findes ved analysering af den hæmolyserede prøve. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. Analyseprincip og -betingelser HbA1c Omtrentlig Reaktionsprøvevol Testtype VITROS system inkubationstid Temperatur Bølgelængde umen Slutpunkt 5600, 5,1 FS 8 minutter 37 C 340 nm 7,5 µl Version 3.0 Pub. nr. J23413_DA 1 af 11

2 BRUGSANVISNING Advarsler og forholdsregler Hb Omtrentlig Reaktionsprøvevol Testtype VITROS system inkubationstid Temperatur Bølgelængde umen Slutpunkt 5600, 5,1 FS minutter 37 C 575/700 nm 16 µl Ikke alle produkter og systemer er tilgængelige i alle lande. Reaktionsskema Hæmolyse af prøver Fuldblod R1 (Hb-reagens 1) Hæmolysering af reagenser Hæmolyseret fuldblod HbA1c trin 1: Immunkompleks HbA1c Hæmolyseret fuldblod R1 (HbA1c Reagens 1) Overskydende-HbA1c HbA1c-anti-HbA1c immunkompleks og ubundet anti-hba1c (opløseligt) HbA1c trin 2: Påvis ubundet (fri) anti-hba1c Ubundet anti-hba1c Hæmoglobin R2 (HbA1c-reagens 2) Overskydende-HbA1c polyhapten HbA1c polyhapten/anti-hba1c immunkompleks (uklart/opløseligt) Hæmolyseret fuldblod R2 (Hb-reagens 2) -reagens Hæmoglobin kromofor Advarsler og forholdsregler Kun til in vitro diagnostisk brug. Reagenser ADVARSEL: Udvis forsigtighed ved håndtering af materialer og prøver af human oprindelse. Da ingen testmetode helt kan garantere, at der ikke forekommer infektiøse stoffer, skal alle prøver, kontroller og kalibratorer betragtes som potentielt infektiøse. Håndter prøver, fast og flydende affald og testkomponenter i overensstemmelse med lokale regulativer og CLSI retningslinjer M29 6 eller andre offentliggjorte sikkerhedsmæssige retningslinjer for biologisk farlige produkter. Se specifikke advarsler og forholdsregler for kalibratorer, kvalitetskontrolmaterialer og andre komponenter i brugsanvisningen til det relevante VITROS produkt eller i andre fabrikanters produktlitteratur. Reaktive ingredienser HbA1c HbA1c-reagens 1 (R1): HbA1c antistof (fåreserum) 0,5 mg/ml HbA1c-reagens 2 (R2): HbA1c polyhapten 8 µg/ml Andre ingredienser HbA1c HbA1c-reagens 1 (R1): Buffer, stabilisatorer og konserveringsmidler HbA1c-reagens 2 (R2): Buffere, stabilisatorer og konserveringsmidler Reaktive ingredienser Hb Hb-reagens (R1): Tetradecyltrimethylammoniumbromid (TTAB) <1% (w/v) Hb-reagens (R2): Ingen Andre ingredienser Hb Hb-reagens (R2): Buffer, stabilisatorer og konserveringsmidler Håndtering af reagenser Forsigtig: Anvend ikke reagenskit med beskadigede eller ufuldstændigt forseglede pakninger. 2 af 11 Pub. nr. J23413_DA Version 3.0

3 Reagensopbevaring og -stabilitet Efterse pakningen for tegn på skader. Udvis forsigtighed, hvis den ydre pakning åbnes med et skarpt instrument, så den enkelte produktpakning ikke beskadiges. Reagenserne leveres klar til brug. Undgå omrystning, hvilket kan forårsage skum eller bobler. Reagenspræparat 1. Tag reagenset ud af køleskabet. 2. Placér det straks i Reagensbeholdning 3. Reagensopbevaring og -stabilitet VITROS Chemistry Products -reagenser er holdbare indtil udløbsdatoen på kartonen, når det opbevares og håndteres som angivet. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Må ikke fryses. Reagens Opbevaringstilstand Stabilitet Uåbnet Nedkølet 2 8 C Indtil udløbsdato Åbnet I analyseinstrument System tændt 28 dage I analyseinstrument System slukket 30 minutter Kontroller ydeevnen ved hjælp af kvalitetskontrolmaterialer efter at have genindført reagenser, som er blevet fjernet fra Beholdning 3 og opbevaret til senere brug. Prøvetagning, -forberedelse og -opbevaring Egnet prøvemateriale Fuldblod med antikoagulant: EDTA Ikke-egnet prøvemateriale Heparin Fluornatrium/kaliumoxalat Fuldblod Der er offentliggjort rapporter om, at visse typer prøvetagningssystemer kan påvirke analytter og analyser 7. På grund af forskelligartetheden af de prøveindsamlingsenheder, der kan fås på markedet, kan Ortho-Clinical Diagnostics ikke give en endelig erklæring om produkternes ydeevne ved brug af disse enheder. Bekræft, at dit system er kompatibelt med denne analyse. Prøver skal overføres til prøvekopper for analyse. Anvendelse af det oprindelige blodprøveglas kan forårsage spaltning af blodet ved håndtering af instrumentet og kan medføre ugyldige resultater. Prøvetagning og -forberedelse Tag prøver vha. standard laboratorieprocedurer. 8, 9 Patientforberedelse Ingen særlig patientforberedelse er nødvendig. Særlige forholdsregler None. Prøvehåndtering og -opbevaring Håndtér og opbevar prøver i tilproppede prøverør for at undgå kontamination og fordampning. Prøver bør fuldt suspenderes igen før brug. Prøver må ikke indeholde klumper. Prøveopbevaring og -stabilitet Opbevaring Temperatur Stabilitet Original prøve Stuetemperatur C 3 dage Nedkølet 2 8 C 3 dage Version 3.0 Pub. nr. J23413_DA 3 af 11

4 BRUGSANVISNING Analyseprocedure Analyseprocedure Vedlagte materialer VITROS Chemistry Products Reagent Kit Nødvendige, ikke vedlagte materialer VITROS Chemistry Products FS Reconstitution Diluent VITROS Chemistry Products kalibratorkit 18 VITROS Chemistry Products FS kalibrator 1 Kvalitetskontrolmaterialer, f.eks. VITROS Chemistry Products %A1c Performance Verifier I og II Isotonisk saltvand Driftsanvisninger Kontrollér reagensbeholdningerne mindst én gang om dagen for at sikre, at mængderne er tilstrækkelige til de planlagte analyser. Der står flere oplysninger i betjeningsvejledningen til dit system. Lad alle væsker og prøver opnå stuetemperatur, C, inden analysering. Prøveanalysering Bemærk: Hele blodprøver skal anbringes i prøvekopper til analyse. Læg ikke et fordampningslåg over prøvekoppen. Hvis du anvender VITROS-mikroprøvekopper til analyse, du skal altid bruge VITROS FS-adaptor til mikroprøverkopper. 1. De hele blodprøver skal straks fuldt suspenderes igen, inden de overføres til prøvekopper. 2. Prøver må ikke indeholde klumper. 3. Hvis systemet skal blande de hele blodprøver korrekt før aspiration, skal der pipetteres 350 µl i en prøvekop. Prøvevoluminer på mindre end 300 µl eller på mere end 400 µl kan medføre en ukorrekt blanding af hele blodprøven. Prøvefortynding Prøvefortynding i analyseinstrumentet Analysatorfortynding anbefales ikke. Manuel prøvefortynding Hvis en af komponentkoncentrationerne (Hb eller HbA1c) overstiger systemets måleområde (lineært): 1. Fortynd den oprindelige fuldblodsprøve med en lige så stor volumen saltvand. Sørg for, at den oprindelige prøve suspenderes igen før fortynding. 2. Suspendér den fortyndede fuldblodsprøve igen med forsigtig inversion, og analysér igen. 3. Gang ikke resultaterne med fortyndingsfaktoren for at opnå et estimat af den oprindelige prøves %A1c-værdi. Hæmoglobin og glykeret hæmoglobin er begge fortyndet, og man skal derfor ikke gange fortyndingsfaktoren for at opnå et estimat af den oprindelige prøves %A1c-værdi. Kalibrering Nødvendige kalibratorer Kalibrering er lot-specifik; reagenspakker og kalibratorer er sammenkædet vha. lotnummeret. Anvend kun med VITROS-kalibratorer fra samme lotnummer. VITROS Chemistry Products kalibratorkit 18 VITROS Chemistry Products FS kalibrator 1 Forberedelse, håndtering og opbevaring af kalibratorer Se brugervejledningen for VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 18 og VITROS Chemistry Products FS Calibrator 1. Kalibreringsprocedure Se betjeningsvejledningen til dit system. 4 af 11 Pub. nr. J23413_DA Version 3.0

5 Kalibrering Kalibrering foretages i følgende tilfælde Kalibrér: Når der skiftes lotnummer for reagens og kalibrator. Når kritiske systemdele udskiftes i forbindelse med service eller vedligeholdelse. Når det er påkrævet i henhold til regeringsregulativer. I USA kræver CLIA-regulativer f.eks. kalibrering eller kalibreringskontrol mindst én gang hver sjette måned. Det kan også være nødvendigt at kalibrere VITROS -analysen: Hvis kvalitetskontrolresultater vedvarende er uden for acceptabelt område. Når visse serviceprocedurer er blevet udført. Der står flere oplysninger i betjeningsvejledningen til dit system. Beregninger HbA1c Absorbansen måles ved 340 nm efter en fastsat inkubationstid. Når der er udført en kalibrering for hvert reagenslot, kan HbA1c-koncentrationen i de ukendte prøver bestemmes ved hjælp af den lagrede kalibreringskurve og den målte absorbans, der findes ved analysering af hver prøve. Hb Absorbansen måles bikromatisk ved 575 nm og 700 nm efter en fastlagt inkubationstid. Når der er udført en kalibrering for hvert reagenslot, kan Hb-koncentrationen i de ukendte prøver bestemmes ved hjælp af den lagrede kalibreringskurve og den målte absorbans, der findes ved analysering af hver prøve. %A1c IFCC-enheder %A1c = HbA1c [g/dl] 100 Hb [g/dl] NGSP-enheder %A1c = (IFCC 0,915) + 2,15 Validitet af en kalibrering Kalibreringsparametre fastsættes automatisk af systemet i forhold til et sæt kvalitetsparametre, der er angivet på skærmbilledet Review Assay Data (fundet via Options Review/Edit Calibrations Review Assay Data). Hvis ikke alle disse prædefinerede kvalitetsparametre overholdes, vil det resultere i en fejlkalibrering. Kalibreringsrapporten bør anvendes sammen med kvalitetskontrolresultaterne til validering af en kalibrering. Måleområde (lineært) Måleområde for Hb: 6,0 22,0 g/dl Måleområde for HbA1c: 0,2 2,5 g/dl Måleområde for %A1c: %A1c NGSP * enheder %A1c IFCC ** enheder * NGSP National Glycohemoglobin Standardization Program ** IFCC International Federation of Clinical Chemistry VITROS -testen skal bruges til beregning af %A1c. For patientprøver må de enkelte resultater for total hæmoglobin (Hb) eller hemoglobin A1c (HbA1c) ikke rapporteres. VITROS 5,1 FS Chemistry System kan beregne og rapportere %A1cresultater, som overstiger %A1c-måleområdet. Dette kan ske, når hæmoglobin (Hb) og/eller A1c (HbA1c)-koncentrationen nærmer sig måleområdets grænse for de forskellige test. Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. anbefaler ikke rapportering af %A1cresultater uden for %A1c-måleområdet. Sporbarhed af kalibrering Værdier, der tildeles VITROS Chemistry Products kalibratorkit 18 og VITROS Chemistry Products FS kalibratorkit 1 til %A1c, kan spores til IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)Reference Method. 1 Det afledte resultat (%A1c) beregnes ud fra de enkelte kvantitative resultater af hæmoglobin (Hb) og glykeret hæmoglobin (HbA1c). Version 3.0 Pub. nr. J23413_DA 5 af 11

6 BRUGSANVISNING Kvalitetskontrol NGSP-resultater stammer fra IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) %A1c-enheder ved brug af Master Equation 14 : NGSP = (0,915 IFCC) + 2,15. Kvalitetskontrol Valg af kvalitetskontrolmateriale VITROS Chemistry Products %A1c kvalitetskontrolmaterialer anbefales til brug sammen med VITROS 5,1 FS Chemistry System og VITROS Integrated System. Evaluér andre kommercielle kontrolvæskers ydeevne med henblik på kompatibilitet med analysen, før de anvendes til kvalitetskontrol. Andre kontrolmaterialer end VITROS Chemistry Products %A1c-kvalitetskontrolmaterialer kan vise en forskel ved sammenligning med andre %A1c-kvalitetskontrolmaterialemetoder, hvis de: Afviger fra en ægte human matrix. Indeholder høje koncentrationer af konserveringsmidler, stabilisatorer eller andre nonfysiologiske tilsætningsstoffer. Brug af enten præ-hæmolyserede eller fuldblods kvalitetskontrolmaterialer er acceptable. Under programmering af prøven skal man sørge for at vælge den korrekte konfiguration. Anbefalinger til kvalitetskontrolprocedure Brug af præ-hæmolyserede eller fuldblods kvalitetskontrolmaterialer er acceptable til denne analyse. Sørg for, at systemet konfigureres korrekt til den kontroltype, der anvendes. Gå til QC Define Controls Wh Blood for at konfigurere kvalitetskontrolvæsker. Hvis man anvender en præ-hæmolyseret kontrol, skal boksen ved siden af "Pretreated" afkrydses. Hvis man anvender en fuldblodskontrol, skal boksen ved siden "Pretreated" ikke markeres. Vælg kontrolniveauer, der kontrollerer det klinisk relevante område. Analysér kvalitetskontrolmaterialer på samme måde som forbehandlet fuldblod før eller under patientprøvebehandling. Analysér kontrolmaterialer for at kontrollere systemets kvalitet: Efter kalibrering. Ifølge lokale regulativer eller mindst én gang om dagen, når analysen udføres. Når specificerede serviceprocedurer er blevet udført. Se betjeningsvejledningen til dit system. Hvis kontrolresultaterne befinder sig uden for det acceptable område, undersøges årsagen, før det besluttes, om patientresultaterne skal rapporteres. Se generelle kvalitetskontrolanbefalinger i Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline-Third Edition 10 eller andre offentliggjorte retningslinjer. Der står flere oplysninger i betjeningsvejledningen til dit system. Klargøring, håndtering og opbevaring af kvalitetskontrolmaterialer Se brugsanvisningen til VITROS Chemistry Products %A1c Performance Verifier I og II eller andre fabrikanters produktlitteratur. Resultater Rapporteringsenheder og omregningsfaktor VITROS Integrated System og VITROS 5,1 FS Chemistry System kan programmeres til rapportering af VITROS Chemistry Products -analyseresultater i enten IFCC eller NGSP ækvivalente %A1c-enheder. Omregningsfaktor fra IFCC til NGSP %A1c NGSP-resultater stammer fra IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) -enheder ved brug af Master Equation 14 : NGSP = (0,915 IFCC) + 2,15. Procedurens begrænsninger Kendte interferenser Ingen er identificeret. Se Specificitet vedrørende substanser, der blev undersøgt og ikke interfererede. 6 af 11 Pub. nr. J23413_DA Version 3.0

7 Forventede værdier Andre begrænsninger Eventuel afkortet overlevelse af de røde blodceller (hæmolytisk anæmi eller andre hæmolytiske sygdomme, graviditet, nylig betydeligt blodtab) vil reducere udsættelse af de røde blodceller til glukose med en efterfølgende reduktion i %A1c values. Vær forsigtig ved fortolkning af %A1c-resultater fra patienter med kronisk blodtab og en efterfølgende variabel levetid for erythrocytter. Jernmangelanæmi kan føre til en øget erythocytmasse og dermed ændre erythrocytternes gennemsnitslevetid. 5, 13 Testen skal bruges til beregning af %A1c. For patientprøver må de enkelte resultater for total hæmoglobin (Hb) eller hemoglobin A1c (HbA1c) ikke rapporteres. Testen skal ikke bruges til diagnosticering af diabetes mellitus. Denne test er ikke virkningsfuld i bedømmelsen af den daglige glukosekontrol og bør ikke anvendes i stedet for den daglige testning af urin og blodglukose. Forventede værdier Referenceinterval NGSP-intervaller er offentliggjort af NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program). 11 Intervallerne er baseret på ADA (American Diabetes Association) erklæring om testning af glykeret hæmoglobin. 12, 13 Referenceintervallerne gælder for metoder, som er sporbare til DCCT (Diabetes Control and Complications Trial). 3 %A1c (NGSP) Fortolkning <6,0 Ikke-diabetisk område 6,0 7,0 ADA terapeutisk mål >7,0 Foreslået handling Hvert laboratorium skal bekræfte gyldigheden af disse intervaller for de befolkningsgrupper, der arbejdes med. For at give vejledning for referenceområde til laboratorier, der rapporterer resultater, er følgende værdier beregnet ud fra NGSP-referenceværdierne vha. Master Equation 14 : NGSP = (0,915 IFCC) + 2,15. Beregnet %A1c (IFCC) Fortolkning <4,2 Ikke-diabetisk område 4,2 5,3 ADA terapeutisk mål >5,3 Foreslået handling Præstationskarakteristika Metodesammenligning Grafen og tabellen viser resultaterne af en sammenligning mellem prøver, der er analyseret på VITROS 5,1 FS Chemistrysystemet og prøver, der er analyseret vha. et kommercielt tilgængeligt system. Endvidere viser tabellen resultaterne af sammenligninger med fuldblodprøver på VITROS 5600 Integrated System og VITROS 5,1 FS Chemistry System. Undersøgelse ifølge NCCLS protokol EP9. 15 VITROS -analysen opfylder kravene fra National Glycohemoglobin Standardization-programmet og er sporbar til Diabetes Control and Complications Trial Reference Method. Fuldblod NGSP-enheder IFCC-enheder VITROS 5,1 FS Chemistry System () VITROS 5,1 FS Chemistry System () HPLC-sammenligningsmetode: HPLC-sammenligningsmetode: Version 3.0 Pub. nr. J23413_DA 7 af 11

8 BRUGSANVISNING Præstationskarakteristika n Område for prøver NGSP-enheder Sy.x Område for prøver IFCC-enheder Hældning Korrelationskoefficient Skæringspunkt Skæringspunkt 5,1 FS vs. sammenlignende metode * 40 1,06 0,990 5,1 12,8-0,59 0,33 3,2 11,6-0,51 0, vs. 5,1 FS * 106 1,01 0,995 4,5 13,6-0,02 0,21 2,6 12,5-0,01 0,23 * Tosoh HPLC-metode 16 Præcision Præcisionen blev evalueret med kvalitetskontrolmaterialer (hemolysat- og fuldblodbaseret) og patientprøver af fuldblod på VITROS 5,1 FS Chemistry System og VITROS 5600 Integrated System ifølge NCCLS Protocol EP5 17 Disse resultater er vejledende. Variabler som f.eks. instrumentvedligeholdelse, miljø, opbevaring og håndtering af reagenset, rekonstituering af kontrolmateriale og håndtering af prøverne kan påvirke reproducerbarheden af testresultaterne. 5,1 FS 5600 Specificitet Gns. værdi SD inden for samme dag * NGSP Intern laboratorie-sd ** Intern laboratorie-cv% ** Gns. værdi SD inden for samme dag * IFCC Intern laboratorie-sd ** Intern laboratorie- CV% ** Antal observ. 5,3 0,05 0,09 1,77 3,4 0,05 0,10 2, ,9 0,14 0,20 2,84 5,2 0,16 0,22 4, ,9 0,16 0,37 3,12 10,7 0,18 0,41 3, ,1 0,17 0,35 2,90 10,9 0,19 0,38 3, ,7 0,07 0,07 1,38 2,8 0,05 0,07 2, ,9 0,06 0,09 1,52 4,1 0,06 0,10 2, ,8 0,21 0,29 2,65 9,5 0,23 0,31 3, ,5 0,40 0,53 4,23 11,3 0,44 0,58 5, * Præcision inden for samme dag blev bestemt vha. to kørsler pr. dag med to gentagelser pr. kørsel. ** Lab.præcision blev bestemt ved hjælp af et enkelt lot reagenser på et enkelt instrument og kalibrering en gang om ugen. Hemolysat-baseret kontrol Substanser, der ikke interfererer Rheumatoid faktor (RF) op til 750 IU/mL interferer ikke. Prøver, der indeholder hæmoglobin varianterne S, C, E og F er acceptable for analyse med denne metode. Anti-HbA1c-antistoffer anvendt i dette kit krydsreagerer ikke med HbA0, HbA1a, HbA1b, acetyleret hæmoglobin, carbamyleret hæmoglobin og glykeret albumin. Denne metode påvirkes ikke af tilstedeværelsen af labilt glykeret hæmoglobin. Substanserne i nedenstående tabel blev testet med VITROS Chemistry Products -analysen ved at %A1c-værdier på ca. 5,0 % til 7,0 % og blev fundet ikke at interferere, bias <0,5 %A1c, ved de viste koncentrationer. Sy.x. Antal dage 8 af 11 Pub. nr. J23413_DA Version 3.0

9 Referencer Substans * Koncentration Acetominophen 20 mg/dl 1,32 mmol/l Acetylcystein 15 mg/dl 0,92 mmol/l Acetylsalicylsyre 100 mg/dl 5,55 mmol/l Ampicillin 100 mg/dl 2,86 mmol/l Ascorbinsyre 80 mg/dl 45,42 mmol/l Bilirubin 50 mg/dl 0,86 mmol/l Ca-dobesilat 20 mg/dl 0,46 mmol/l Cefoxitin 250 mg/dl 5,56 mmol/l Ciclosporin 0,5 mg/dl 4 μmol/l Doxycyclin 5 mg/dl 0,1 mmol/l Ibuprofen 50 mg/dl 2,24 mmol/l Intralipid 1,000 mg/dl Ikke relevant Levodopa 2 mg/dl 0,1 mmol/l Methyldopa 2 mg/dl 90 μmol/l metronidazol 20 mg/dl 1,17 mmol/l phenylbutazon 40 mg/dl 1,3 mmol/l Rifampicin 6 mg/dl 70 μmol/l Theophyllin 10 mg/dl 0,56 mmol/l * Disse resultater skal forestille at være repræsentative. Dine resultater kan dog afvige noget på grund at reagenslot og prøverelaterede differencer. Interferensgraden ved andre koncentrationer end de angivne for substansen og analytten er ikke forudsigelig. Referencer 1. Jeppsson, Jan-Olof, et al, IFCC Scientific Working Group on HbA1c Standardisation and Network of Reference Laboratories for HbA1c. Approved IFCC Reference Method for the Measurement of HbA1c in Human Blood. Clin Chem Lab Med; 40(1): 78-89, Goldstein DE, Little RR, Wiedmeyer HM, England JD, Rohlfing CL, Wilke AL. Is glycohemoglobin testing useful in diabetes mellitus: Lessons from the diabetes control and complications trial. Clin Chem; 40: , The Diabetes Control and Complications Trial Research Group: The effect of intensive treatment of diabetics on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 329:977-86; Intensive blood glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 325:837-53; Burtis C, Ashwood ER (ed). Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed. Philadelphia, PA; WB Saunders Co; 791, CLSI. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition. CLSI document M29-A3 [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; Calam RR. Specimen Processing Separator Gels: An Update. J Clin Immunoassay. 11:86 90; CLSI. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard Sixth Edition. CLSI document H3-A6 (ISBN ). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania USA; NCCLS. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard Fifth Edition.. NCCLS document H4-A5 [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline Third Edition. NCCLS document C24-A3 [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; National Glycohemoglobin Standardization Program web site: ADA Recommedations. June 7, American Diabetes Association: Tests of Glycemia in Diabetes (Position Statement). Diabetes Care 26: S106-S108, Sacks DB, Bruns DE, Goldstein DE, Maclaren NK, McDonald JM, Parrot M. Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. Clin Chem; 48(3): , Hoelzel W, Weykamp C, Jeppsson J, Miedema K, Barr JR, Goodall I, Hoshino T, John G, Kobold U, Little R, Mosca A, Mauri P, Paroni R, Susanto F, Takei I, Thienpont L, Umemoto M, Wiedmeyer H. IFCC Working Group on HbA1c Standardization, IFCC Reference System for Measurement of Hemoglobin A1c in Human Blood and the National Standardization Schemes in the United States, Japan and Sweden: A Method Comparison Study, Clin Chem; 50 (1): , Version 3.0 Pub. nr. J23413_DA 9 af 11

10 BRUGSANVISNING Symbolforklaring 15. NCCLS. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline Second Edition. NCCLS document EP9-A2 (ISBN ). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania USA, Tosoh Bioscience, Inc. A1c 2.2 Plus Glycohemoglobin Assay- Application Instruction Guide PN Version 1.3 Revised: January, Tosoh Bioscience, Inc. 347 Oyster Point Blvd., Suite 201, South San Francisco, CA USA. 17. NCCLS. Evaluation of Precision Performance of Qualitative Measurement Methods; Approved Guideline Second Edition. NCCLS document EP5-A2 [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; Symbolforklaring Revisionshistorie Revisionsdato Version Beskrivelse af tekniske ændringer* Tilføjet information for VITROS 5600 Integrated System Analyseprincip og betingelser tilføjet erklæring Prøvediagram korrigeret data Metodesammenligning korrigeret data Referencer opdateret Symbolforklaring opdateret Mindre terminologi- og formateringsændringer Lineært område tilføjet information Referencer opdateret H3, H4, C af 11 Pub. nr. J23413_DA Version 3.0

11 Revisionshistorie Revisionsdato Version Beskrivelse af tekniske ændringer* Metodesammen Første udgivelse af dokumentet ligning - Mindre rettelse * Ændringsmarkeringerne angiver en teknisk ændring i teksten i forhold til den tidligere version af dokumentet. Underskriv og datér herunder. Opbevar den gamle brugsanvisning ifølge relevante lokale regulativer eller laboratoriets retningslinjer. Underskrift Forældet dato Ortho-Clinical Diagnostics Johnson & Johnson Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4DP United Kingdom Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 100 Indigo Creek Drive Rochester, NY VITROS er et registreret varemærke, der tilhører Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., Version 3.0 Pub. nr. J23413_DA 11 af 11

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent TRFRN 6801767 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

glucoseoxidase peroxydase

glucoseoxidase peroxydase BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products GLU slides GLU 170 7801 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS GLU slides måler kvantitativt koncentrationen af glucose (GLU) i serum, plasma,

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides VITROS Chemistry Products Slides 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS slides måler kvantitativt kreatininkoncentrationen i serum, plasma og urin. Opsummering og forklaring

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CRP slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CRP slides VITROS Chemistry Products slides 192 6740 809 7990 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af () i serum og plasma ved

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products VANC Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products VANC Reagent VITROS Chemistry Products Reagent 680 1709 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen af vancomycin ()

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products GENT Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products GENT Reagent VITROS Chemistry Products Reagent 680 1711 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen af gentamicin ()

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

ph 4,2 p-methylaminfenolsulfat

ph 4,2 p-methylaminfenolsulfat BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products PHOS slides PHOS 151 3209 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS PHOS slides måler kvantitativt koncentrationen af fosfor (PHOS) i serum,

Læs mere

BRUGSANVISNING BUN/UREA. VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides

BRUGSANVISNING BUN/UREA. VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides BUN/UREA 174 3418 810 2204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS BUN/UREA slides måler kvantitativt koncentrationen af

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products malb Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products malb Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products malb Reagent malb 680 1740 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products malb reagens bruges til kvantitativ måling af albumin

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

G8 Variant Elution Buffer HSi No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

G8 Variant Elution Buffer HSi No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) Tosoh Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G8 Brugsvejledning G8 Variant Elution Buffer HSi No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) 1/12 EU Rev. G8V-0301103 Sikkerhedsregler For at bidrage til at beskytte dig

Læs mere

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten.

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation Ordreinformation 04528123 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (150 tests) System-ID 07 6850 2 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) System-ID 07 6852 9 05479207 190 PreciControl HbA1c norm (4 1 ml) System-ID

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

ABX Pentra. HbA1c WB. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A01702

ABX Pentra. HbA1c WB. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A01702 (Fuldblod) Ref.nr. : A11A01702 Mængden R1 : 1 x 23 ml Mængden R2 : 1 x 23 ml Mængden R3 : 1 x 110 ml Mængden R4 : 2 x 21 ml Mængden R5 : 1 x 25 ml Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Inden udgangen af 2009 kan I få følgende svar, når I har bestilt HbA1c :

Inden udgangen af 2009 kan I få følgende svar, når I har bestilt HbA1c : HbA1 c Inden udgangen af 2009 kan I få følgende svar, når I har bestilt HbA1c : Hæmoglobin A1c;Hb(B) = 7,0 % Hæmoglobin A1c (IFCC); Hb(B) = 53 mmol/mol Glucose, middel (fra HbA1c); P = 8,5 mmol/l Dette

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA-slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA-slides BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products CREA-slides CREA 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products CREA-slides måler kvantitativt koncentrationen af kreatinin

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2014/10/22 A93A01338CDA A11A01954 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

A1C-2. Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

A1C-2. Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation REF CONTENT 05401640 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (2 100 tests) cobas c 111 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) Kode 674 20764833 322 HbA1c Control N (4 0.5 ml) Kode 357 20764841

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

ABX Pentra HbA1c WB. HbA1c WB Hemolysate. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A Haemolysat.

ABX Pentra HbA1c WB. HbA1c WB Hemolysate. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A Haemolysat. Hemolysate ABX Pentra Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). 2004/08/10 A93A01057 F A11A01702 Klinisk interesse (1,7) HbA1c er resultatet af ikke-enzymatisk fiksering af

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra HbA1c WB. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi A11A x 23 ml 1 x 23 ml 1 x 110 ml 2 x 21 ml 1 x 23 ml

ABX Pentra HbA1c WB. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi A11A x 23 ml 1 x 23 ml 1 x 110 ml 2 x 21 ml 1 x 23 ml 2010/12/06 A93A01052QDA A11A01702 Hæmolysat 400 1 x 110 ml 2 x 21 ml Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af hæmoglobin A1c-procentdel (%HbA1c) ved turbidimetri

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

ABX Pentra. HbA1c WB. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A01702

ABX Pentra. HbA1c WB. Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin A1c (HbA1c). A11A01702 (Fuldblod) Ref.nr. : A11A01702 Mængden R1 : 1 x 23 ml Mængden R2 : 1 x 23 ml Mængden R3 : 1 x 110 ml Mængden R4 : 2 x 21 ml Mængden R5 : 1 x 25 ml Reagens til kvantitativ in-vitro-bestemmelse af hæmoglobin

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

HbA1c. HPLC på Tosoh G8 sammenlignes med kapillærelektroforese på MiniCap Sebia

HbA1c. HPLC på Tosoh G8 sammenlignes med kapillærelektroforese på MiniCap Sebia HbA1c HPLC på Tosoh G8 sammenlignes med kapillærelektroforese på MiniCap Sebia Vibeke Toubro Mette Hult Linda Larsen Dorte Krüger 2015/2016 Forside Titel: HbA1c Undertitel: HPLC på Tosoh G8 sammenlignes

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering Udarbejdet af: Taget i brug: 29.01.2007 Karin Heidemann Erstatter: 03.11.2006 Målegruppe: Alle, der deltager i validering Dokumenthistorik Revision: 29.01.2009 Rum nr.: Side / punkt Ændring / tilføjelse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL DIRECT LDL Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Læs markerede ændringer. Revideret i december 2012

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02 BILE ACIDS BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK: Ændringer er

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri.

Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri. 2015/12/23 A93A01022TDA A11A01702 Fuldblod 400 1 x 110 ml 2 x 21 ml Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri.

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Professionsbachelorprojekt af Valentina Knezic Kokanovic (205405 BIOLYT) Periode: 17.03.2014.

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis

Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis Opgave løsere: Annette Larsen Studie nr: 99905 Klasse/modul: Hold 7/modul 14 Antal tegn: 42.542 Opgaves type og fag Profession

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Capillarys 2 FlexPiercing

Capillarys 2 FlexPiercing BIOANALYTIKERUDDANNELSEN UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Capillarys 2 FlexPiercing En ny analysemetode til kvantificering af HbA1c Capillarys 2 FlexPiercing a new method for quantification of HbA1c Elektroferogram

Læs mere

BRUGSANVISNING K + VITROS Chemistry Products K + slides

BRUGSANVISNING K + VITROS Chemistry Products K + slides BRUGSANVISNING K + VITROS Chemistry Products K + slides 161 6200 815 7596 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS K + slides måler kvantitativt kalium (K + ) koncentration i serum,

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

ABX Pentra HbA1c WB. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi

ABX Pentra HbA1c WB. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Metode (8) Klinisk kemi 2015/12/23 A93A01326EDA A11A01702 Fuldblod Pentra C400 1 x 110 ml 2 x 21 ml Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af procentdelen af hæmoglobin A1c (%HbA1c) ved kolorimetri og turbidimetri.

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE da GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE 7D65 B7DTF6 G2-8840/R02 GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Gamma-Glutamyl Transferase-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere