Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Nivå Bypark I"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse, revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændring: 1 Karlebo kommune udgår og erstattes af Fredensborg kommune. 6. Forslag fra bestyrelsen. Trægavle: Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre renovering af trægavlene inden for en beløbsramme på kr Indkomne forslag. 8. Valg til bestyrelsen. Formand Klaus Dan ønsker at udtræde. Bestyrelsen indstiller Niels Erik Hougaard som ny formand. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Steen Carlsson og Anders Hede, der begge modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Jette Nielsen ønsker at udtræde. På valg er også suppleanterne Christian Berg og Jane Crane, der ikke ønsker genvalg. 9. Valg af administrator. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent og referent. Pernille Meden blev valgt til dirigent. Det blev oplyst, at deltagerantallet (incl. 13 fuldmagter) var på 37. Den udsendte dagsorden blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger til indhold og rækkefølge. Jette Nielsen blev valgt til referent. Ad 2. Bestyrelsens beretning. Formanden omtalte, at selvom det har været en hård vinter, var effektiviteten af snerydningen god bedre end på de offentlige områder. I det sidste år har der konstant været 5 6 boliger til salg. Antallet er ikke specielt højere end de sidste år der har blot manglet aftagere. 2 handler er blevet gennemført i Foreningen byder velkommen til nye beboere i Koppen. Valuarvurderingen er faldet med 2 mill. kr. til 52 mill. kr. Det har den effekt, at andelskronen i år må nedsættes fra kurs 609 til 594. Ved salg kan man ikke påregne opnå den pris, som er baseret på andelskronen. Den nye offentlige vurdering er på kr. 50 mill. kr. Med hensyn til økonomien: 2010 skulle være det store oprydningsår. Det nye lån blev udbetalt - efter oprettelsen af garanti fra Dan-Ejendomme as. Status er nu, at begge nedsparingslån er væk. Af indeks-lånene resterer der kun 3 små lån med en restgæld på knapt kr. Disse 3 lån udløber inden for de næste 3 år. På det nye Flex-T lån var renten sidste år på 2,07 %. I år er renten Side 1 af 8

2 på 2,03 % inkl. bidrag. Der betales en fast ydelse på ca. kr pr. år, hvilket medfører, at foreningen ved dette års udgang vil have en restgæld på ca. 9,8 mill. kr. Hvis renten forbliver på det nuværende niveau, vil lånet være tilbagebetalt om cirka 20 år. Foreningens likviditet er rimelig. Der er 1,4 mill. kr. i kassebeholdningen. Hvis gavl-projektet vedtages, er der derefter kr i fri likviditet. De løbende udgifter stiger, f.eks ejendomsskatten, der er fordoblet på 10 år. Fra i år er der moms på administrationshonorar. Der er planlagt en del vedligeholdelse i år. Udgifter vedr. varme-units er overtaget af foreningen en del af dem kører på sidste vers, så udskiftning i større eller mindre omfang må påregnes. Derfor foreslås det, at boligafgiften fastholdes på det nuværende niveau. Overordnet følger likviditeten de beregninger, der blev lagt til grund ved optagelsen af det nye lån. Ved udgangen af sidste år udviklede likviditeten sig ikke helt som forventet. Realkredit Danmark havde i forbindelse med med det store nedsparingslåns forfald beregnet et ekstra afdrag. På den positive side i forbindelse med låneomlægningen kan det nævnes, at foreningen ikke som forventet blev pålagt en kassekreditrente på kr. (som mellemfinanciering). Antenne-afgiften vil blive sat op fra kr. 65 til kr. 95 pr. måned. Angående fjernvarme. Nordforbrænding har baseret slutafregningen for 2010 på kr. 640 pr. MWH. Der er opkrævet kr. 725 i a conto bidrag, hvilket må medføre nogle tilbagebetalinger? For 2011 afregnes der kr. 610 pr. MWH. Der er en gruppe andels- og boligforeninger i Nivå, som har indgivet klage til Energiankenævnet, fordi beboere i Nivå betaler væsentligt mere end Hørsholm/Kokkedal på grund af en gammel kontrakt mellem Nivå Fjernvarme og Vattenfall, som løber til Med hensyn til eksterne grupper har der været nogenlunde ro. Larmen fra ræsende knallerter synes at være blevet lidt mindre, efter at politi og SSP har gjort det til et focusområde sidste år. Et andet problem var bodega-gruppen, som holder til på det åbne plads mellem Nivå center og Løberen. Foreningen har skrevet direkte til borgmesteren men uden at sagen blev løst. Pladsen ejes af Den Hagenske Stiftelse. Området er omfattet af lokalplan nr. 1 og 4, der foreskriver, at pladsen skal være åben. Så tilplantning af hjørnet er ikke mulig. Område-vedligehold. Der synes at være en god dialog med gartneren, og der er allokeret gode folk til at passe vort område. Selvom vi ikke når det niveau, der var, da Det grønne udvalg var aktivt. Sidste år blev det i samråd med gartneren besluttet, at træerne på parkeringspladsen i Koppen skulle udskiftes til en mere robust sort. Opgaven skulle have været udført sidste efterår, men blev forhindret af den tidlige og hårde frostperiode. De små stakitter omkring egen bolig skal behandles med farveløs imprægnering. Hvis enkelte beboere har glemt det, kan det nås her i foråret. Der er kommet nye regler for energimærkning, som betyder, at vort energimærke nu er gyldigt i 7 år i stedet for 5 år. Placering af postkasser. Der er kommet en ny lov gældende fra Reglerne betyder, at der muligvis skal flyttes et antal postkasser. Sagen vil blive diskuteret med postvæsenet. Bygningsvedligehold v/steen Carlsson. I 2010 var der budgetteret med en samlet udgift på kr Men forbruget udgjorde ca kr. Rensning af tage udbygninger og skure samt tagrender er blevet udskudt til forår 2011 p.g.a. den tidlige vinter. Den største enkeltpost blev VVS ca kr. Heraf ca kr ved udskiftning til et helt nyt unit incl. montage. Resten af udgifterne til VVS fordeler sig på diverse ventil og cirkulationspumper. Der blev indkøbt en del pumper og foreningen sparede således svarende til 2 pumpers pris. Resten fordelte sig på: Maling af pergolaer og stakitter ca kr. Rådgivende ingeniør ca kr. ( Hvoraf en del af timerne er fra 2009). Desværre døde vores hidtidige rådgivende ingeniør Hans Mortensen i Vi har derfor måttet finde en ny rådgiver. Side 2 af 8

3 Dette blev Michael Øster fra Dan ejendomme, tidligere Kuben. Det er det samme firma som vores nabo forening Skiftet benytter sig af. Tømrer ca kr. og rest på diverse. Store poster i Maling af vinduer, terrassedøre og indgangsdøre. Der indhentes tilbud fra 2 malerfirmaer. I forbindelse med malerarbejdet vil der kunne forventes en udgift til af tømrer til udbedring af evt. skader inden maling. VVS må stadig forventes at koste penge, da det efterhånden er gamle anlæg vi har siddende. Det vil blive overvejet fra sag til sag, om det kan betale sig at skifte hele anlægget. Hvis dette er tilfældet, vil de dele der kan genbruges blive gemt, og foreningen vil hermed kunne spare nogle penge på reparationer af eksisterende anlæg. I forbindelse med et evt. kommende gavlprojekt vil tagene også blive gennemgået. Noget af dette arbejde vil indgå som en del af gavlprojektet, men der må også regnes med en udgift udover til en murer. I denne forbindelse opfordres beboerne til at gå op på loftet (bedst en solskinsdag) og kigge efter utætheder (lys indtrængen), og give undertegnede Steen Carlsson, Koppen 2, besked herom, hvis der er lysindtrængen. Som det er sagt de tidligere år er det alles ansvar at kigge efter sin bolig, så evetuelle skader kan blive udbedret så tidligt som muligt. Dette vil minimere evt. omkostninger til reparationer. Salg v/christian Berg. Der vedligeholdes en venteliste. I 2010 er Koppen 1 og Koppen 17 blevet solgt. For nylig er Løberen 17 og 22 blevet solgt. Løberen 2, 6 og 8 samt Koppen 18 er sat til salg. Formanden rettede en tak til sine kollegaer i bestyrelsen. Og udtalte en tak til de andelshavere, som på forskellig vis har givet en hånd med ved at rydde op ved containeren, klippe hæk, hjælpe med at holde området rent samt med at hjælpe naboen. En speciel tak blev rettet til Inge Leth fra Dan-Ejendomme, som har været en hurtig og effektiv hjælp for foreningen. Men som fra årskiftet er blevet afløst af Sofie Thielsen. Som afslutning nævnte formanden, at han følte sig slidt og manglede iniativ. Men Niller (Niels Erik) har erklæret sig klar til at træde til. Dirigenten åbnede for debat om beretningen. På forespørgsel blev det oplyst, at udgiften til et nyt fjernvarme-unit var på ca kr. Udskiftning vil ske løbende. Anlægget har en begrænset levetid på cirka 25 år. Christian Berg oplyste, at de seneste salg generelt blev gennemført til priser, der lå cirka 20 % under den maximale værdiansættelse. En beboer ønskede, at oplysning om godkendte fremleje-kontrakter fremgik af referaterne fra bestyrelsesmøderne. Koppen 11 var blevet fremlejet fra medio februar Formanden beklagede, at det ikke havde været medtaget i referaterne. Anders Hede havde følgende bemærkninger: 1) Selvom boligen stod tom, var der ikke noget at gøre, sålænge andelshaveren var tilmeldt folkeregistret på adressen. 2) Varme-units. Det var blevet besluttet, at risikoen skulle være kollektiv (udgifterne tages fra den fælles pulje ). 3) Energi-mærkning. Bebyggelsen er klassificeret til C, dvs. at boligerne er i en rimelig god stand. Og store tiltag er ikke blevet anbefalet. Angående fremleje. Der skal udfærdiges en standard kontrakt med en udløbsdato (maximalt på 2 år). Formanden nævnte, at fremleje bør begrænses og at vedtægterne har betingelser om gyldige grunde (situationer) for fremleje. Side 3 af 8

4 Dirigenten konkluderede herefter, at med de faldne bemærkninger var beretningen godkendt. Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse, revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen. Formanden henviste til side 8 i regnskabet, Resultatopgørelse. Boligafgifterne passede i forhold til budget. Ejendomsskatter og forsikring var steget. Posten Containere samt snerydning var højere end budgetteret på grund af vinteren i starten af 2010 samt november og december måneder. Foreningsomkostningerne har været lidt lavere end forudsat Vedligeholdelse og reparationer var budgetteret til kr Men udgiften for 2010 blev på i alt kr Som tildels skyldes udskudte aktiviteter. Udgiften til Fællesarealer er angivet ekskl. snerydning. (Fejlen blev først opdaget efter kopiering). Den mindre omkostning set i forhold til budgettet skyldes ingen beskæring af træer i 2010, og at de nye træer på Koppens parkeringsplads endnu ikke er plantet. Fælleshuslauget har fået dækket udgift til 1 nyt toilet fra hver forening. Summen af finansieringsindtægter minus -udgifter for 2010 er på kr og er væsentlig lavere end for Der er mindre gæld og renter. Likviditet. Det nye lån på 10,6 mill. kr. blev udbetalt i januar måned Der er afdraget kr på det nye lån. Balance pr. 31. december. Der er 1,4 mill. kr. i kassebeholdning (likvide beholdninger i alt). Under passiver er egenkapitalen opgjort til 42 mill. kr. Prioritetsgælden er på 10,340 mill. kr. Lån nr. 3, 4 og 5 (se side 13) forfalder inden for de næste 3 år. Flexlånet udgør 10,6 mill. kr. Hvis renten forbliver som niveauet pr , vil lånet være tilbagebetalt om 20 år. De samlede gældsforpligtigelser udgør 10,445 mill. kr. På side 14 er den indre værdi opgjort til kr. mod sidste år kr Hvis valuarvurderingen (alternativ 2) lægges til grund ved beregningen af kursen, kan kursen højest udgøre 595,16. Bestyrelsen foreslår, at kursen sættes til 594. Dirigenten nævnte, om der var spørgsmål til regnskabet. En andelshaver ville vide, hvorfor boligafgiften udviste en mindre indtægt end budgettet. Der forekom en forudbetalt boligafgift under aktiverne. Anders Hede mente, af differencen vedr. boligafgiften på ca kr. skyldes unøjagtighed ved budgettet. Da der ikke var yderligere bemærkninger til regnskabet, erklærede dirigenten, at årsregnskabet var godkendt, og at kursen var fastsat til 594. På forespørgsel blev det oplyst, at den vedtagne kurs var gældende indtil en eventuel anden kurs blev vedtaget på næste generalforsamling. Ad 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Side 4 af 8

5 Anders Hede gennemgik budgetforslaget for 2011, som var blevet omdelt forud for mødet. Boligafgiften er uændret i forhold til Under driftsudgifter blev nævnt, at ejendomsskattebeløbet på kr er oplyst af kommunen. Forsikringer. Der var varslet stigning til kr Udgiften til hybridnet bør være 0 kr. Containere og snerydning svarede til budgettet for Forbruget i denne vinter har været begrænset. Beløbet til Administration og valuar på kr er nu inklusive moms. Vedligeholdelse og reparationer er skønnet til kr Skal anvendes bl.a. til VVS udgifter og maling af vinduer og terassedøre. Udgiften til Fællesarealer stiger til kr Haveprojekter forandringer. Udgiften på kr skal anvendes til nye træer på parkeringspladsen i Koppen. Projekter (2011 Postkasser) med kr Der skal eventuelt flyttes et antal postkasser. Budgettet angiver et samlet udgiftsniveau på kr Hvilket er en stigning set i forhold til regnskabet for De nuværende lån består af dels 3 små indekslån med en lille indeks regulering samt 1 flexlån. Vedr. flexlånet betales der kr som samlet ydelse (afdrag + renter). Renten fastsættes hvert år. Der afdrages cirka kr. Årets forventede likviditet er opgjort til kr Udgifter til facaderenoveringen hentes fra kassebeholdningen. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til fremlæggelsen af budgettet. Med facaderenovering menes udskiftning af træ-gavlene. Efter vedtagelse af dette projekt vil likviditeten være på ca kr. Dirigenten nævnte, at bestyrelsen foreslog uændret boligafgift, og spurgte om, der var andre kommentarer budget og boligafgift. Det var ikke tilfældet. Det forelagte budget for 2011 blev vedtaget. Budgettet for 2011 udviser således følgende beløb: Indtægter Boligafgift Ventelistegebyrer Indtægter i alt Udgifter drift Ejendomsskatter Forsikringer Hybridnet, netto Containere og snerydning Elektricitet Administration og valuar Revision Foreningsomkostninger, incl. kontingent Vedligeholdelse og reparationer Fællesarealer, espalier vedligehold Haveprojekter forandringer Projekter 2011 Postkasser Fælleshuslauget, incl. anlæg Udgifter drift i alt Resultat før renter m.v Renter netto, bank og administrator Indeksregulering af lån Side 5 af 8

6 Rente 10,6 mio lån fra 4. marts Årets resultat, overskud Indeksering tilbageført Afdrag på indekslån Afdrag 10,6 mio lån fra 4. marts Årets likviditetsoverskud Ad 5. Forslag om vedtægtsændring af 1. Karlebo kommune udgår og erstattes af Fredensborg kommune. Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for. 1 stemte imod. Ad 6. Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre renovering af trægavlene inden for en beløbsramme på kr Der var blevet omdelt et projektnotat: Beslutningsoplæg udskiftning gavlbeklædninger Nivå Bypark I. Steen Carlsson orienterede om, at murstens-gavlene også var blevet renoveret tidligere mht. fuger. De store trægavle er ikke blevet lavet som tiltænkt. Der mangler bl.a. vind gips plader. Zink inddækningerne er ikke helt i orden med vandindtrængen til følge. Ved vinter tide fyger megen pulver sne ind på lofterne. Ved tø kan der sive vand ned i boligen. Maling af træ-gavlene omkoster minumum kr hvert 5. år (inkl. leje af stillads eller lift). Belægningen skal skiftes til vedligeholdelsesfrit materiale. Forslaget anviser fibercement kaldet Ivarplank. Anders Hede omtalte økonomien. Der indgår et håndværker-overslag på kr før moms. Til uforsete udgifter er afsat cirka 10 % eller kr. Med honorar og moms udgør det samlede overslag i alt kr Der er lagt kr. oveni, så rammebeløbet lyder på i alt kr Tilbud fra håndværkere skal holdes inden for det anførte beløb på kr På forespørgsel om muligheden for at udskifte træ-områder med murværk, oplyste Steen Carlsson, at facaden ikke kunne bære vægten af nyt øget murværk. Det fremgik af diskussionen, at plankerne kan leveres med en struktur, der ligner træ. Plankerne vil blive lidt bredere end de nuværende. En beboer foreslog, at der blev anvendt natur skifer, som er meget holdbart. Det blev forespurgt om levetiden for Ivarplank. Det antages, at der er tale om max. 50 år. Dirigenten spurgte om forslaget vedr. natur skifer skulle betragtes som et ændringsforslag. Ved afstemningen stemte 1 for, og forslaget blev frafaldet. Dirigenten henviste til det stillede forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om at arbejde videre inden for den angivne beløbsramme. Da ingen stemte imod og ingen undlod at stemme, var forslaget enstemmigt vedtaget. Side 6 af 8

7 Ad 7. Indkomne forslag. De indkomne forslag var blevet omdelt forud for generalforsamlingen. a) Forslag til udskiftning af vinduer Forslagstilleren mente, at vinduerne i mange af boligerne ikke fungerer optimalt. Steen Carlsson udtalte, at vinduer med råd kunne udskiftes helt eller delvist. Beboerne opfordres til at holde øje med træværket (for at begrænse eventuelle skader). Duggen skal tørres af hver dag. Det er vigtigt at holde en temperatur på omkring 20º - og at lufte ud med gennemtræk meget kortvarigt. Man skal være opmærksom på, at gummilisterne omkring vinduet kan udskiftes. Det blev oplyst, at II eren i maj måned 2011 starter et projekt med udskiftning af alle vinduer til ruder med aluminium-rammer. Udgifterne beløber sig til ca. 2,9 mill. kr. + moms + projekteringsom-kostninger. Det blev nævnt, at energi-ruder kunne være en løsning. Udskiftning af vinduer fordelt over de næste 5 10 år var en mulighed. Anders Hede anførte, at håndgrebene til vinduerne skal fungere (beboers eget ansvar). Smøring af skinnen på undersiden af nederste vinduesramme skal udføres jævnligt. Dirigenten spurgte, om forslagsstiller ville opretholde forslaget. Forslaget blev trukket tilbage. b) Forslag til ændring af husordnens punkt 9, Husdyr Ny tekst: Det er tilladt at holde husdyr i bebyggelsen, dog maksimalt ét stort husdyr, defineret ved husdyr over 10 kg., eller 2 mindre husdyr pr. husstand. Dueslag eller hønse- og kaninhold er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at sætte mad ud til katte, duer eller lignende. Det er dog er klar forudsætning, at husdyrhold ikke medfører lugt, støj eller andre gener for de øvrige beboere. Evt. efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren. Hunde skal føres i snor på området. Under behandlingen af punktet, blev det bl.a. fremført, at der blev behandlet et lignende forslag sidste år, at den nuværende regel bør bibeholdes ingen gener p.t., at bestyrelsen var betænkelig ved at skulle agere politi og dermed indgå i en eventuel konflikt, at vi bor meget tæt, og at status quo bør bibeholdes, at 2 hunde muligvis ville være mere larmende end 1. Ved afstemningen blev der optalt følgende stemmeantal: Imod 24 stemmer For 6 stemmer Undladte at stemme 3. Ad 6. Valg til bestyrelsen. Som ny formand blev indstillet Niels Erik Hougaard, der uden modkandidat blev valgt for 1 år. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Steen Carlsson og Anders Hede, som blev genvalgt for 2 år. Side 7 af 8

8 Som nyt bestyrelsesmedlem er indstillet Nicole Rasmussen, som blev valgt for 1 år. Suppleanterne Jane Crane og Christian Berg ønsker ikke genvalg. Pernille Meden blev foreslået som suppleant. Og valgt. Da ikke andre personer blev bragt i forslag, valgte Christian Berg at fortsætte som suppleant. Suppleanterne er valgt for 1 år. Ad 9. Valg af administrator. Bestyrelsen indstillede Dan- Ejendomme as, der blev genvalgt. Ad 8. Valg af revisor. Bestyrelsen indstillede TT revision, som blev genvalgt. Ad 9. Eventuelt. En andelshaver omtalte, at beskæring af aske træer og noget stedse grønt ved Koppen 5 var blevet udført noget hårdhændet. Gartneren ville blive forespurgt om årsagen. Til slut takkede dirigenten for en god og konstruktiv debat. Generalforsamlingen blev afsluttet kl Nivå, den 18. april I bestyrelsen: Niels Erik Hougaard Steen Carlsson Anders Hede Bent Larsen Nicole Rasmussen Afgående formand: Klaus Dan Dirigent: Pernille Meden Referent: Jette Nielsen Side 8 af 8

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 25 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere