Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Nivå Bypark I"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse, revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændring: 1 Karlebo kommune udgår og erstattes af Fredensborg kommune. 6. Forslag fra bestyrelsen. Trægavle: Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre renovering af trægavlene inden for en beløbsramme på kr Indkomne forslag. 8. Valg til bestyrelsen. Formand Klaus Dan ønsker at udtræde. Bestyrelsen indstiller Niels Erik Hougaard som ny formand. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Steen Carlsson og Anders Hede, der begge modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Jette Nielsen ønsker at udtræde. På valg er også suppleanterne Christian Berg og Jane Crane, der ikke ønsker genvalg. 9. Valg af administrator. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent og referent. Pernille Meden blev valgt til dirigent. Det blev oplyst, at deltagerantallet (incl. 13 fuldmagter) var på 37. Den udsendte dagsorden blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger til indhold og rækkefølge. Jette Nielsen blev valgt til referent. Ad 2. Bestyrelsens beretning. Formanden omtalte, at selvom det har været en hård vinter, var effektiviteten af snerydningen god bedre end på de offentlige områder. I det sidste år har der konstant været 5 6 boliger til salg. Antallet er ikke specielt højere end de sidste år der har blot manglet aftagere. 2 handler er blevet gennemført i Foreningen byder velkommen til nye beboere i Koppen. Valuarvurderingen er faldet med 2 mill. kr. til 52 mill. kr. Det har den effekt, at andelskronen i år må nedsættes fra kurs 609 til 594. Ved salg kan man ikke påregne opnå den pris, som er baseret på andelskronen. Den nye offentlige vurdering er på kr. 50 mill. kr. Med hensyn til økonomien: 2010 skulle være det store oprydningsår. Det nye lån blev udbetalt - efter oprettelsen af garanti fra Dan-Ejendomme as. Status er nu, at begge nedsparingslån er væk. Af indeks-lånene resterer der kun 3 små lån med en restgæld på knapt kr. Disse 3 lån udløber inden for de næste 3 år. På det nye Flex-T lån var renten sidste år på 2,07 %. I år er renten Side 1 af 8

2 på 2,03 % inkl. bidrag. Der betales en fast ydelse på ca. kr pr. år, hvilket medfører, at foreningen ved dette års udgang vil have en restgæld på ca. 9,8 mill. kr. Hvis renten forbliver på det nuværende niveau, vil lånet være tilbagebetalt om cirka 20 år. Foreningens likviditet er rimelig. Der er 1,4 mill. kr. i kassebeholdningen. Hvis gavl-projektet vedtages, er der derefter kr i fri likviditet. De løbende udgifter stiger, f.eks ejendomsskatten, der er fordoblet på 10 år. Fra i år er der moms på administrationshonorar. Der er planlagt en del vedligeholdelse i år. Udgifter vedr. varme-units er overtaget af foreningen en del af dem kører på sidste vers, så udskiftning i større eller mindre omfang må påregnes. Derfor foreslås det, at boligafgiften fastholdes på det nuværende niveau. Overordnet følger likviditeten de beregninger, der blev lagt til grund ved optagelsen af det nye lån. Ved udgangen af sidste år udviklede likviditeten sig ikke helt som forventet. Realkredit Danmark havde i forbindelse med med det store nedsparingslåns forfald beregnet et ekstra afdrag. På den positive side i forbindelse med låneomlægningen kan det nævnes, at foreningen ikke som forventet blev pålagt en kassekreditrente på kr. (som mellemfinanciering). Antenne-afgiften vil blive sat op fra kr. 65 til kr. 95 pr. måned. Angående fjernvarme. Nordforbrænding har baseret slutafregningen for 2010 på kr. 640 pr. MWH. Der er opkrævet kr. 725 i a conto bidrag, hvilket må medføre nogle tilbagebetalinger? For 2011 afregnes der kr. 610 pr. MWH. Der er en gruppe andels- og boligforeninger i Nivå, som har indgivet klage til Energiankenævnet, fordi beboere i Nivå betaler væsentligt mere end Hørsholm/Kokkedal på grund af en gammel kontrakt mellem Nivå Fjernvarme og Vattenfall, som løber til Med hensyn til eksterne grupper har der været nogenlunde ro. Larmen fra ræsende knallerter synes at være blevet lidt mindre, efter at politi og SSP har gjort det til et focusområde sidste år. Et andet problem var bodega-gruppen, som holder til på det åbne plads mellem Nivå center og Løberen. Foreningen har skrevet direkte til borgmesteren men uden at sagen blev løst. Pladsen ejes af Den Hagenske Stiftelse. Området er omfattet af lokalplan nr. 1 og 4, der foreskriver, at pladsen skal være åben. Så tilplantning af hjørnet er ikke mulig. Område-vedligehold. Der synes at være en god dialog med gartneren, og der er allokeret gode folk til at passe vort område. Selvom vi ikke når det niveau, der var, da Det grønne udvalg var aktivt. Sidste år blev det i samråd med gartneren besluttet, at træerne på parkeringspladsen i Koppen skulle udskiftes til en mere robust sort. Opgaven skulle have været udført sidste efterår, men blev forhindret af den tidlige og hårde frostperiode. De små stakitter omkring egen bolig skal behandles med farveløs imprægnering. Hvis enkelte beboere har glemt det, kan det nås her i foråret. Der er kommet nye regler for energimærkning, som betyder, at vort energimærke nu er gyldigt i 7 år i stedet for 5 år. Placering af postkasser. Der er kommet en ny lov gældende fra Reglerne betyder, at der muligvis skal flyttes et antal postkasser. Sagen vil blive diskuteret med postvæsenet. Bygningsvedligehold v/steen Carlsson. I 2010 var der budgetteret med en samlet udgift på kr Men forbruget udgjorde ca kr. Rensning af tage udbygninger og skure samt tagrender er blevet udskudt til forår 2011 p.g.a. den tidlige vinter. Den største enkeltpost blev VVS ca kr. Heraf ca kr ved udskiftning til et helt nyt unit incl. montage. Resten af udgifterne til VVS fordeler sig på diverse ventil og cirkulationspumper. Der blev indkøbt en del pumper og foreningen sparede således svarende til 2 pumpers pris. Resten fordelte sig på: Maling af pergolaer og stakitter ca kr. Rådgivende ingeniør ca kr. ( Hvoraf en del af timerne er fra 2009). Desværre døde vores hidtidige rådgivende ingeniør Hans Mortensen i Vi har derfor måttet finde en ny rådgiver. Side 2 af 8

3 Dette blev Michael Øster fra Dan ejendomme, tidligere Kuben. Det er det samme firma som vores nabo forening Skiftet benytter sig af. Tømrer ca kr. og rest på diverse. Store poster i Maling af vinduer, terrassedøre og indgangsdøre. Der indhentes tilbud fra 2 malerfirmaer. I forbindelse med malerarbejdet vil der kunne forventes en udgift til af tømrer til udbedring af evt. skader inden maling. VVS må stadig forventes at koste penge, da det efterhånden er gamle anlæg vi har siddende. Det vil blive overvejet fra sag til sag, om det kan betale sig at skifte hele anlægget. Hvis dette er tilfældet, vil de dele der kan genbruges blive gemt, og foreningen vil hermed kunne spare nogle penge på reparationer af eksisterende anlæg. I forbindelse med et evt. kommende gavlprojekt vil tagene også blive gennemgået. Noget af dette arbejde vil indgå som en del af gavlprojektet, men der må også regnes med en udgift udover til en murer. I denne forbindelse opfordres beboerne til at gå op på loftet (bedst en solskinsdag) og kigge efter utætheder (lys indtrængen), og give undertegnede Steen Carlsson, Koppen 2, besked herom, hvis der er lysindtrængen. Som det er sagt de tidligere år er det alles ansvar at kigge efter sin bolig, så evetuelle skader kan blive udbedret så tidligt som muligt. Dette vil minimere evt. omkostninger til reparationer. Salg v/christian Berg. Der vedligeholdes en venteliste. I 2010 er Koppen 1 og Koppen 17 blevet solgt. For nylig er Løberen 17 og 22 blevet solgt. Løberen 2, 6 og 8 samt Koppen 18 er sat til salg. Formanden rettede en tak til sine kollegaer i bestyrelsen. Og udtalte en tak til de andelshavere, som på forskellig vis har givet en hånd med ved at rydde op ved containeren, klippe hæk, hjælpe med at holde området rent samt med at hjælpe naboen. En speciel tak blev rettet til Inge Leth fra Dan-Ejendomme, som har været en hurtig og effektiv hjælp for foreningen. Men som fra årskiftet er blevet afløst af Sofie Thielsen. Som afslutning nævnte formanden, at han følte sig slidt og manglede iniativ. Men Niller (Niels Erik) har erklæret sig klar til at træde til. Dirigenten åbnede for debat om beretningen. På forespørgsel blev det oplyst, at udgiften til et nyt fjernvarme-unit var på ca kr. Udskiftning vil ske løbende. Anlægget har en begrænset levetid på cirka 25 år. Christian Berg oplyste, at de seneste salg generelt blev gennemført til priser, der lå cirka 20 % under den maximale værdiansættelse. En beboer ønskede, at oplysning om godkendte fremleje-kontrakter fremgik af referaterne fra bestyrelsesmøderne. Koppen 11 var blevet fremlejet fra medio februar Formanden beklagede, at det ikke havde været medtaget i referaterne. Anders Hede havde følgende bemærkninger: 1) Selvom boligen stod tom, var der ikke noget at gøre, sålænge andelshaveren var tilmeldt folkeregistret på adressen. 2) Varme-units. Det var blevet besluttet, at risikoen skulle være kollektiv (udgifterne tages fra den fælles pulje ). 3) Energi-mærkning. Bebyggelsen er klassificeret til C, dvs. at boligerne er i en rimelig god stand. Og store tiltag er ikke blevet anbefalet. Angående fremleje. Der skal udfærdiges en standard kontrakt med en udløbsdato (maximalt på 2 år). Formanden nævnte, at fremleje bør begrænses og at vedtægterne har betingelser om gyldige grunde (situationer) for fremleje. Side 3 af 8

4 Dirigenten konkluderede herefter, at med de faldne bemærkninger var beretningen godkendt. Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse, revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen. Formanden henviste til side 8 i regnskabet, Resultatopgørelse. Boligafgifterne passede i forhold til budget. Ejendomsskatter og forsikring var steget. Posten Containere samt snerydning var højere end budgetteret på grund af vinteren i starten af 2010 samt november og december måneder. Foreningsomkostningerne har været lidt lavere end forudsat Vedligeholdelse og reparationer var budgetteret til kr Men udgiften for 2010 blev på i alt kr Som tildels skyldes udskudte aktiviteter. Udgiften til Fællesarealer er angivet ekskl. snerydning. (Fejlen blev først opdaget efter kopiering). Den mindre omkostning set i forhold til budgettet skyldes ingen beskæring af træer i 2010, og at de nye træer på Koppens parkeringsplads endnu ikke er plantet. Fælleshuslauget har fået dækket udgift til 1 nyt toilet fra hver forening. Summen af finansieringsindtægter minus -udgifter for 2010 er på kr og er væsentlig lavere end for Der er mindre gæld og renter. Likviditet. Det nye lån på 10,6 mill. kr. blev udbetalt i januar måned Der er afdraget kr på det nye lån. Balance pr. 31. december. Der er 1,4 mill. kr. i kassebeholdning (likvide beholdninger i alt). Under passiver er egenkapitalen opgjort til 42 mill. kr. Prioritetsgælden er på 10,340 mill. kr. Lån nr. 3, 4 og 5 (se side 13) forfalder inden for de næste 3 år. Flexlånet udgør 10,6 mill. kr. Hvis renten forbliver som niveauet pr , vil lånet være tilbagebetalt om 20 år. De samlede gældsforpligtigelser udgør 10,445 mill. kr. På side 14 er den indre værdi opgjort til kr. mod sidste år kr Hvis valuarvurderingen (alternativ 2) lægges til grund ved beregningen af kursen, kan kursen højest udgøre 595,16. Bestyrelsen foreslår, at kursen sættes til 594. Dirigenten nævnte, om der var spørgsmål til regnskabet. En andelshaver ville vide, hvorfor boligafgiften udviste en mindre indtægt end budgettet. Der forekom en forudbetalt boligafgift under aktiverne. Anders Hede mente, af differencen vedr. boligafgiften på ca kr. skyldes unøjagtighed ved budgettet. Da der ikke var yderligere bemærkninger til regnskabet, erklærede dirigenten, at årsregnskabet var godkendt, og at kursen var fastsat til 594. På forespørgsel blev det oplyst, at den vedtagne kurs var gældende indtil en eventuel anden kurs blev vedtaget på næste generalforsamling. Ad 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Side 4 af 8

5 Anders Hede gennemgik budgetforslaget for 2011, som var blevet omdelt forud for mødet. Boligafgiften er uændret i forhold til Under driftsudgifter blev nævnt, at ejendomsskattebeløbet på kr er oplyst af kommunen. Forsikringer. Der var varslet stigning til kr Udgiften til hybridnet bør være 0 kr. Containere og snerydning svarede til budgettet for Forbruget i denne vinter har været begrænset. Beløbet til Administration og valuar på kr er nu inklusive moms. Vedligeholdelse og reparationer er skønnet til kr Skal anvendes bl.a. til VVS udgifter og maling af vinduer og terassedøre. Udgiften til Fællesarealer stiger til kr Haveprojekter forandringer. Udgiften på kr skal anvendes til nye træer på parkeringspladsen i Koppen. Projekter (2011 Postkasser) med kr Der skal eventuelt flyttes et antal postkasser. Budgettet angiver et samlet udgiftsniveau på kr Hvilket er en stigning set i forhold til regnskabet for De nuværende lån består af dels 3 små indekslån med en lille indeks regulering samt 1 flexlån. Vedr. flexlånet betales der kr som samlet ydelse (afdrag + renter). Renten fastsættes hvert år. Der afdrages cirka kr. Årets forventede likviditet er opgjort til kr Udgifter til facaderenoveringen hentes fra kassebeholdningen. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til fremlæggelsen af budgettet. Med facaderenovering menes udskiftning af træ-gavlene. Efter vedtagelse af dette projekt vil likviditeten være på ca kr. Dirigenten nævnte, at bestyrelsen foreslog uændret boligafgift, og spurgte om, der var andre kommentarer budget og boligafgift. Det var ikke tilfældet. Det forelagte budget for 2011 blev vedtaget. Budgettet for 2011 udviser således følgende beløb: Indtægter Boligafgift Ventelistegebyrer Indtægter i alt Udgifter drift Ejendomsskatter Forsikringer Hybridnet, netto Containere og snerydning Elektricitet Administration og valuar Revision Foreningsomkostninger, incl. kontingent Vedligeholdelse og reparationer Fællesarealer, espalier vedligehold Haveprojekter forandringer Projekter 2011 Postkasser Fælleshuslauget, incl. anlæg Udgifter drift i alt Resultat før renter m.v Renter netto, bank og administrator Indeksregulering af lån Side 5 af 8

6 Rente 10,6 mio lån fra 4. marts Årets resultat, overskud Indeksering tilbageført Afdrag på indekslån Afdrag 10,6 mio lån fra 4. marts Årets likviditetsoverskud Ad 5. Forslag om vedtægtsændring af 1. Karlebo kommune udgår og erstattes af Fredensborg kommune. Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for. 1 stemte imod. Ad 6. Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre renovering af trægavlene inden for en beløbsramme på kr Der var blevet omdelt et projektnotat: Beslutningsoplæg udskiftning gavlbeklædninger Nivå Bypark I. Steen Carlsson orienterede om, at murstens-gavlene også var blevet renoveret tidligere mht. fuger. De store trægavle er ikke blevet lavet som tiltænkt. Der mangler bl.a. vind gips plader. Zink inddækningerne er ikke helt i orden med vandindtrængen til følge. Ved vinter tide fyger megen pulver sne ind på lofterne. Ved tø kan der sive vand ned i boligen. Maling af træ-gavlene omkoster minumum kr hvert 5. år (inkl. leje af stillads eller lift). Belægningen skal skiftes til vedligeholdelsesfrit materiale. Forslaget anviser fibercement kaldet Ivarplank. Anders Hede omtalte økonomien. Der indgår et håndværker-overslag på kr før moms. Til uforsete udgifter er afsat cirka 10 % eller kr. Med honorar og moms udgør det samlede overslag i alt kr Der er lagt kr. oveni, så rammebeløbet lyder på i alt kr Tilbud fra håndværkere skal holdes inden for det anførte beløb på kr På forespørgsel om muligheden for at udskifte træ-områder med murværk, oplyste Steen Carlsson, at facaden ikke kunne bære vægten af nyt øget murværk. Det fremgik af diskussionen, at plankerne kan leveres med en struktur, der ligner træ. Plankerne vil blive lidt bredere end de nuværende. En beboer foreslog, at der blev anvendt natur skifer, som er meget holdbart. Det blev forespurgt om levetiden for Ivarplank. Det antages, at der er tale om max. 50 år. Dirigenten spurgte om forslaget vedr. natur skifer skulle betragtes som et ændringsforslag. Ved afstemningen stemte 1 for, og forslaget blev frafaldet. Dirigenten henviste til det stillede forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om at arbejde videre inden for den angivne beløbsramme. Da ingen stemte imod og ingen undlod at stemme, var forslaget enstemmigt vedtaget. Side 6 af 8

7 Ad 7. Indkomne forslag. De indkomne forslag var blevet omdelt forud for generalforsamlingen. a) Forslag til udskiftning af vinduer Forslagstilleren mente, at vinduerne i mange af boligerne ikke fungerer optimalt. Steen Carlsson udtalte, at vinduer med råd kunne udskiftes helt eller delvist. Beboerne opfordres til at holde øje med træværket (for at begrænse eventuelle skader). Duggen skal tørres af hver dag. Det er vigtigt at holde en temperatur på omkring 20º - og at lufte ud med gennemtræk meget kortvarigt. Man skal være opmærksom på, at gummilisterne omkring vinduet kan udskiftes. Det blev oplyst, at II eren i maj måned 2011 starter et projekt med udskiftning af alle vinduer til ruder med aluminium-rammer. Udgifterne beløber sig til ca. 2,9 mill. kr. + moms + projekteringsom-kostninger. Det blev nævnt, at energi-ruder kunne være en løsning. Udskiftning af vinduer fordelt over de næste 5 10 år var en mulighed. Anders Hede anførte, at håndgrebene til vinduerne skal fungere (beboers eget ansvar). Smøring af skinnen på undersiden af nederste vinduesramme skal udføres jævnligt. Dirigenten spurgte, om forslagsstiller ville opretholde forslaget. Forslaget blev trukket tilbage. b) Forslag til ændring af husordnens punkt 9, Husdyr Ny tekst: Det er tilladt at holde husdyr i bebyggelsen, dog maksimalt ét stort husdyr, defineret ved husdyr over 10 kg., eller 2 mindre husdyr pr. husstand. Dueslag eller hønse- og kaninhold er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at sætte mad ud til katte, duer eller lignende. Det er dog er klar forudsætning, at husdyrhold ikke medfører lugt, støj eller andre gener for de øvrige beboere. Evt. efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren. Hunde skal føres i snor på området. Under behandlingen af punktet, blev det bl.a. fremført, at der blev behandlet et lignende forslag sidste år, at den nuværende regel bør bibeholdes ingen gener p.t., at bestyrelsen var betænkelig ved at skulle agere politi og dermed indgå i en eventuel konflikt, at vi bor meget tæt, og at status quo bør bibeholdes, at 2 hunde muligvis ville være mere larmende end 1. Ved afstemningen blev der optalt følgende stemmeantal: Imod 24 stemmer For 6 stemmer Undladte at stemme 3. Ad 6. Valg til bestyrelsen. Som ny formand blev indstillet Niels Erik Hougaard, der uden modkandidat blev valgt for 1 år. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Steen Carlsson og Anders Hede, som blev genvalgt for 2 år. Side 7 af 8

8 Som nyt bestyrelsesmedlem er indstillet Nicole Rasmussen, som blev valgt for 1 år. Suppleanterne Jane Crane og Christian Berg ønsker ikke genvalg. Pernille Meden blev foreslået som suppleant. Og valgt. Da ikke andre personer blev bragt i forslag, valgte Christian Berg at fortsætte som suppleant. Suppleanterne er valgt for 1 år. Ad 9. Valg af administrator. Bestyrelsen indstillede Dan- Ejendomme as, der blev genvalgt. Ad 8. Valg af revisor. Bestyrelsen indstillede TT revision, som blev genvalgt. Ad 9. Eventuelt. En andelshaver omtalte, at beskæring af aske træer og noget stedse grønt ved Koppen 5 var blevet udført noget hårdhændet. Gartneren ville blive forespurgt om årsagen. Til slut takkede dirigenten for en god og konstruktiv debat. Generalforsamlingen blev afsluttet kl Nivå, den 18. april I bestyrelsen: Niels Erik Hougaard Steen Carlsson Anders Hede Bent Larsen Nicole Rasmussen Afgående formand: Klaus Dan Dirigent: Pernille Meden Referent: Jette Nielsen Side 8 af 8

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Kjeld (formand) fremlagde bestyrelsens beretning, som efterfølgende blev godkendt uden bemærkninger.

2. Bestyrelsens beretning Kjeld (formand) fremlagde bestyrelsens beretning, som efterfølgende blev godkendt uden bemærkninger. Randers 23. april 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Fuglsangsparken onsdag den 15. april 2015 kl. 17.00. Afholdtes Hos Anne Marie, Messingvej 74, 8940 Randers 11 boliger var repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1).

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1). SIDE 1/8 GENERALFORSAMLING AB MARINAEN III DATO 2014.04.03 REFERENT Mark DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning, samt godkendelse af

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 24. ordinære generalforsamling d. 8. april 2013 Formand Helle Bernstein (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 24. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Lone C. Tilstede: Peter, Annette, Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Michael, Birgit, Christian, Michel,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 14. april 2015 kl. 18.00 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 14. april 2015 kl. 18.00 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 14. april 2015 kl. 18.00 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 24 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Referat af 19. ordinære generalforsamling den 15. april 2008

Referat af 19. ordinære generalforsamling den 15. april 2008 Referat af 19. ordinære generalforsamling den 15. april 2008 År 2008 den 15. april blev der i Andelsboligforeningen Antaresvænget kl. 19.00 afholdt generalforsamling i foreningens fælleshus. Dagsordenen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere