Retten på Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten på Frederiksberg"

Transkript

1 Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. oktober 2014 i sag nr. BS F-1370/2013: Sami Kurjieh Trekronergade 9,5.tv 2500 Valby samt hovedintervenienterne Robert Stidsborg Christensen Trekronergade 1A, 5.th Valby og Tine Kragh Nielsen og Jose Antonio Cuesto Seijo Trekronergade 1A, 5.tv Valby og Simon Nanael Svensson og Sarah Kristina Cheetham Trekronergade 1B, Valby og Carina Andersen og Per Valdemar Andersen Trekronergade 3A, Valby og Benedikte Heldt og Lars Høg Trekronergade 3B, Valby og Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg Trekronergade 7A, Valby og Lise Jepsen og Seyed Amirhossein Rahmani Trekronergade 7B, Valby og

2 Side 2/30 Chrine L.W. Nielsen og Kasper Lethan Trekronergade 9, 5.th Valby og Mikkel Bredmose og Karen Kirstine Lindegaard Jensen Vigerslev Allé 19, Valby mod E/F Trekroner c/o advok Marina Andersen Østbanegade København Ø Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører, om sagsøgte, E/F Trekroner, er forpligtet til vedligeholde og udskifte dampspærrer, og om sagsøger og hovedintervenienterne er forpligtet til betale for renoveringen af ejerforeningens tag i henhold til fordelingstal. Sagsøger, Sami Kurjieh, og hovedintervenienterne, Robert Christensen, Tine Kragh Nielsen, Jose Seijo, Simon Nanael Svensson, Sarah Cheetham, Carina og Per Valdemar Andersen, Benedikte Heldt, Lars Høj, Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg, Lise Jepsen, Seyed Rahmani, Chrine Nielsen, Kasper Lethan, Mikkel Bredmose og Karen Jensen, har nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte, E/F Trekroner, skal anerkende, ejerforeningens vedligeholdelsesforpligtelser på ejendommen Trekronergade 1 m.fl. i henhold til vedtægternes 19 også omfter vedligeholdelse og nødvendig udskiftning/fornyelse af isolering/dampspærre/fugtmembran mellem taglejlighederne og ejendommens tag og i skunken, og ejerforeningen skal anerkende, pågældende vedligeholdelsesforpligtelse er aktuel, således sagsøgte nu tilpligtes foretage vedligeholdelse og nødvendig udskiftning/fornyelse af isolering/ dampspærre/fugtmembran mellem taglejlighederne og ejendommens tag og i skunken. 2. E/F Trekroner skal anerkende, denne er uberettiget til hos sagsøger og hovedintervenienterne opkræve beløb, der vedrører den igangværende, men endnu ikke tilendebragte udbedring af ejendommens tag for fejl og mangler, inkl. udskiftning af fugtspærre mv. E/F Trekroner har nedlagt påstand om frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, :

3 Side 3/30 Sami Kurjieh skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af duplik, og Sami Kurjieh skal anerkende, han skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Robert Stidsborg Christensen skal betale ,35 kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Robert Stidsborg Christensen skal anerkende, han skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Tine Kragh Nielsen og Jose Antonio Cuesto Seijo skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Tine Kragh Nielsen og Jose Antonio Cuesto Seijo skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Simon Nanael Svensson og Sarah Kristina Cheetham skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Carina Andersen og Per Valdemar Andersen skal betale ,93 kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Carina Andersen og Per Valdemar Andersen skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Benedikte Heldt og Lars Høg skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Lise Jepsen og Seyed Amirhossein Rahmani skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Lise Jepsen og Seyed Amirhossein Rahmani skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Chrine L.W. Nielsen og Kasper Lethan skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen.

4 Side 4/30 Mikkel Bredmose og Karen Kirstine Lindegaard Jensen skal betale kr. til E/F Trekroner med procesrente fra afgivelse af processkrift A, og Mikkel Bredmose og Karen Kirstine Lindegaard Jensen skal anerkende, de skal deltage i betaling for vedligeholdelse af taget på E/F Trekroners ejendom efter fordelingstal og beslutning på generalforsamling i foreningen. Sagsøger og hovedintervenienterne har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Oplysningerne i sagen A/B Trekroner solgte ved købsaftale af 31. august 2007 loftsarealet på andelsboligforeningens ejendom til - i sidste ende - Trekroner Penthouses ApS. Købesummen skulle berigtiges ved, Trekroner Penthouses blandt andet skulle forestå udskiftningen af det eksisterende tag. Trekroner Penthouses etablerede lejligheder i loftsarealet og videresolgte disse. Der blev i den anledning etableret en ejerforening, E/F Trekroner, hvori andelsboligforeningen er største medlem. Af vedtægterne for ejerforeningen fremgår blandt andet: Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed efter repræsenterede lejligheder. Ved repræsenterede lejligheder menes lejligheder repræsenteret enten ved ejeren eller andelshavere Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflertal en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resulter. 8. Ændring af vedtægter 8.1. Beslutning om ændring af vedtægterne eller væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse træffes på generalforsamlingen og er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal og antal medlemmer. 19 Vedligeholdelse Forpligtelsen til indvendig vedligeholdelse af de benyttede lejligheder/lokaler, herunder maling, tapetsering og anden indvendig overfladebehandling påhviler den enkelte ejer. Endvidere påhviler det ejerne vedligeholde og forny døre i og til lejligheden, gulve, kummer, cisterne, haner, ruder, elinstallioner fra måler, gasinstallioner fra måler, varme- og vandinstallioner fra tilgangsrør og afløb fra faldstammer.

5 Side 5/ Bestyrelsen kan dog beslutte vedligeholde ruder og/eller dele af de tekniske installioner Fælles forsynings- og afløbsledninger, det vil sige sådanne hovedledninger, der betjener flere lejligheder frem til afregningen til forsyningsledninger til de enkelte lejligheder/lokaler, vedligeholdes af foreningen Al anden vedligeholdelse afholdes af foreningen. Der blev efterfølgende konsteret en række mangler ved selve taget og isoleringen og i de solgte ejerlejligheder, ligesom det blev konsteret, den sikkerhed for entreprisens gennemførelse, som der skulle stilles i henhold til købsaftalen af 31. august 2007, ikke var blevet stillet. Manglerne blev ikke udbedret og den manglende sikkerhed blev ikke stillet af Trekroner Penthouses. Ved Retten på Frederiksbergs udeblivelsesdom af 18. juli 2011 blev Trekroner Penthouses dømt til betale kr. med en nærmere angiven procesrente til ejerforeningen og andelsboligforeningen. Trekroner Penthouses blev den 21. november 2011 taget under konkursbehandling. Der forventes ikke dividende til de simple kreditorer. Andelsboligforeningen og ejerforeningen anlagde den 30. januar 2012 sag mod andelsboligforeningens tekniske rådgiver og tilsynsførende under byggesagen, Rios A/S, med påstand om betaling af kr. Til støtte for den nedlagte påstand anførtes navnlig, Rios under byggesagen, herunder tagprojektet, med sit mangelfulde tilsyn havde handlet ansvarspådragende. Den 25. april 2012 anlagde foreningerne endvidere sag mod foreningernes tidligere administror, advokfirmaet Nicolai Giødesen med påstand om betaling af kr. under henvisning til, Giødesen havde tilsides sin rådgivningsforpligtelse i forbindelse med tagprojektet som advok og administror. Foreningerne anlagde endelig den 9. maj 2012 sag mod de tidligere bestyrelsesmedlemmer med påstand om betaling af kr. under henvisning til, bestyrelsen i forbindelse med tagprojektet havde handlet ansvarspådragende ved dels ikke sikre sig fornødent byggeteknisk tilsyn, dels ved ikke have sikret sig tilstrækkelig juridisk bistand. Sagerne blev behandlet samlet, og den 14. august 2014 afsagde Københavns Byret dom i sagerne, der alle blev afvist. Dommen er anket til Østre Landsret. Den 25. april 2013 blev der i ejerforeningen holdt generalforsamling. Det fremgår af generalforsamlingsreferet blandt andet:

6 Side 6/30 Ad 4. Forslag om renovering af taget og forskellige forhold ud fra besvarelsen af synog skønserklæring af 14. januar 2013 fra syn- og skønsmand Ole Vigel og entreprenørbeskrivelse af tagrenovering af 2. februar 2013 udarbejdet af V-consult ved Ole Vigel, herunder beslutning om finansieringsform... Forslag Ad. Beslutning om renovering af taget SKP forklarede, bestyrelsen i januar 2013 havde modtaget erklæringen fra det retlige syn og skøn, som var blevet gennemført i november Besvarelsen af de stillede spørgsmål viste, der var en række fejl og mangler vedrørende ejendommens klimaskærm, tagrender, zinkinddækninger, murværk, vinduer, vandrør og vandtryk, som skal udbedres, jf. syns- og skønserklæringen af 14. januar På den baggrund indstiller bestyrelsen, generalforsamlingen vedtager: renovere foreningens tag, tagrender, zinkinddækninger, murværk, vinduer på 5. sal i henhold til entreprisebeskrivelse af tagrenovering af Ad. Beslutning om finansiering Bestyrelsen indstiller gennemførsel af forslaget om renovering af taget finansieres på følgende måde: Ejerne inbetaler hver især deres andel af udgifterne til renovering af taget i h.t. fordelingstal i h.t. nedenstående betalingsmodel: 50 % indbetales den 1. i den måned, hvor arbejdet planlægges påbegyndt 20 % indbetales den 1. i den efterfølgende måned, hvis arbejdet er igangs 20 % indbetales den 1. i måneden derefter 10 % indbetales den 1. i måneden derefter, dog således den samlede sum skal være indbetalt, når betalingen for den samlede entreprisesum forfalder til betaling Spørgsmål En ejer spurgte, hvorfor dampspærre ikke rettes med det samme? Ole Vigel forklarede, der ikke er sammenhæng mellem dampspærre og selve taget. Såfremt dampspærren tillige skal udbedres, vil det betyde, alle gipsplader i 5. sals lejlighederne skal afmonteres, og dermed vil alle lejlighederne blive ubeboelige i en periode. Beslutning Forslaget blev enstemmigt, men betinget vedtaget. Ejeren A/B Trekroners stemmeafgivelse er betinget af, A/B Trekroners ordinære generalforsamlings beslutning af 25. april 2013 bekræftes på en kommende ekstraordinær generalforsamling i h.t. A/B Trekroners vedtægter. A/B Trekroner vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i maj 2013.

7 Side 7/30 Generalforsamlingen forkastede samtidig beslutningsforslag vedrørende generalforsamlingens anerkendelse af, ejerforeningens vedligeholdelsesforpligtelse tillige omftede isolering/dampspærre/fugtmembran, og denne nu skulle udskiftes. Rockwool undersøgte risikoen for kondens i ejerforeningens tagkonstruktion, såfremt dampspærren ikke udbedres. Konklusionen i Rockwools rapport af 1. maj 2013 er, der ingen risiko er for kondens. Af Ole Vigels følgebrev af 8. maj 2013 til Rockwool rapport til ejerforeningen fremgår blandt andet: Der blev under gennemgangen efter skønsforretningen ikke konsteret fugt i nogen af lejlighederne. Der er kun set vand hos Karina og Per Valdemar Andersen, men det havde ikke noget med membran eller kondens gøre. Den omtalte fugt flere steder i de nyetablerede lejligheder (Rios rapport) har intet med isolering eller dampspærre gøre. Det nævnes yderligere, målingerne var usikre på grund af, konstruktionen var udført med gipsplader og stålregler. Netop stålreglerne er årsag til kuldebroer og det samme gælder fuger omkring vinduespartier. Kuldebroer har intet med dampspærre gøre. De optræder ved dårligt udførte konstruktioner. I min rapport af 14. maj er der i besvarelsen af spørgsmål 37 netop ikke omtalt fugt, men kun kold luft. En udskiftning af dampspærren er kun nødvendig, såfremt man ønsker en tæt dampspærre. Rent teknisk er det ikke nødvendigt, og i skønsrapporten er der intet skrevet om, dampspærren skal udskiftes. Med den viden vi har i dag, anser jeg det ikke for nødvendigt udskifte dampspærren, Ved ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen den 23. maj 2013 blev forslaget om renovering af taget mv. genfrems og vedtaget. Ved ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen den 27. maj 2013 blev der frems forslag om udbedring af dampspærren, om ejerforeningen ville anerkende dampspærren som en fælles omkostning, og om ejerforeningen skulle øge kravene i de verserende sager mod teknisk rådgiver og tilsynsførende, advok og administror og de tidligere bestyrelsesmedlemmer, så de også indeholder et krav i relion til dampspærrens mangelfulde udførelse. Alle forslagene blev forkastet, da der ikke kunne opnås tilstrækkeligt flertal. Renoveringen af taget gik i gang i juli Der blev i forbindelse med åbningen af taget konsteret en række mangler i tagets konstruktion, ligesom der to steder blev konsteret skimmelsvampeangreb.

8 Side 8/30 Af Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktion mod gårdsiden i ejendommen, Trekronergade 1-9, 2500 Valby af 20. august 2013 fremgår blandt andet: 5. Result Undersøgelsesområde UO1, lejlighed 12: Der blev registeret synlige forekomster af skimmelsvampe på overside af gipspladeloft, se fig. 2 Der blev registreret synlige forekomster af skimmelsvampe på underside af tagkrydsfiner, se fig. 3. Der blev registreret synlige tegn på fugtskader på spær, isolering og dampspærre. Undersøgelsesområde UO2, bagtrappehus til opgang Bryggerivej 6 Der blev registreret synlige forekomster af skimmelsvampe på underside af tagkrydsfiner. 6. Konklusion Undersøgelsesområde UO1, lejlighed 12 På baggrund af undersøgelsen er det vores vurdering, de registrerede skader i den flade tagkonstruktion skyldes de oplyste byggetekniske fejl. Vi anbefaler, der udføres yderligere blotlægninger, og isolering, dampspærre og loftgips fjernes under hele kvisttaget over lejlighed nr. 12. Alt træværk afrenses efterfølgende som beskrevet i nedenstående afsnit Forslag til renovering/sanering. Vi anbefaler, der udføres blotlægninger i de øvrige gennemgående kviste mellem bagtrappetårne, som var opbygget på samme måde som over lejlighed nr. 12, for nærmere undersøgelser. Undersøgelsesområde UO2, bagtrappehus til opgang Bryggerivej 6: På baggrund af undersøgelsen er det vores vurdering, de registrerede forekomster af skimmelsvampe på underside af tagkrydsfiner øverst i bagtrappehuset skyldes kondensdannelse, hvor varm fugtig luft fra lejlighedernes køkkendøre trænger ud på trappeopgangen og op i tagkonstruktionen og kondenserer på de kolde overflader. Problemet er størst i de kolde perioder. Man kan eventuelt afhjælpe problemet ved sørge for, dampspærren i loftet er tæt og sørge for en bedre udluftning af trappehuset, tætning af dørene ind til de enkelte lejligheder eller opsætte et varmeappar for hæve temperuren i trappetårnet. Af skønserklæring af 31. oktober 2013 til Københavns Byret i sagen mod Rios m.fl., der er udarbejdet efter blandt andet en besigtigelse af den åbnede del af taget, fremgår blandt andet, der er mangler i tagets bygningskonstruktion og generelle fejl ved dampspærren, og disse bør afhjælpes. Skønsmændene kunne ikke oplyse priser for afhjælpninger på det foreliggende grundlag.

9 Side 9/30 På baggrund af skønserklæringen af 31. oktober 2013 blev der udarbejdet et nyt budget til tagrenoveringen. Af dette byggebudget af 26. november 2013 fremgår, en tagrenovering i overensstemmelse med det af skønsmændene anbefalede ville koste ejerforeningen i alt ca. 20 mio. kr. i stedet for de oprindeligt budgetterede ca. 5 mio. kr. Der er i budgettet ikke medtaget omkostninger til udbedring af dampspærre. Den 5. december 2013 blev der i ejerforeningen afholdt ekstraordinær generalforsamling. Af referet fremgår blandt andet: Ad. 2. Orientering fra bestyrelsen om baggrunden for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling, stilstanden af tagrenoveringen siden august 2013 og de beslutninger, som generalforsamlingen skal tage stilling til Beslutningerne vedrører en væsentlig forhøjelse af den beløbsramme, som det vil koste færdiggøre tagrenoveringen, idet der er konsteret yderligere væsentlige mangler ved tagets isolering og konstruktion. Disse mangler har desværre også medført følgeskader, som det er nødvendigt genoprette. Redegørelse fra bestyrelsesformanden Generalforsamlingen i dag handler om beslutte, hvad der skal gøres ved problemerne ved vores bygning og finansieringen heraf. Foreningen er nu i en situion, hvor vi for komme videre med renoveringen af vores tag, er nødt til træffe en række beslutninger, som fremgår under pkt. 3 af indkaldelsen til generalforsamlingen. Da vi afholdte vores sidste generalforsamling i april og maj 2013, forventede vi, renoveringen af taget ville gå i gang i juli, og den ville være afsluttet senest ved udgangen af november Selv om renoveringen af taget gik i gang som planlagt, så blev forløbet desværre slet ikke, som vi forventede for knapt et halvt år siden. Da bestyrelsen i august fik besked om, fejl og manglerne ved taget på den åbne del af taget var alvorlige, besluttede bestyrelsen efter rådgivning fra foreningens advok Marina Andersen bede Københavns Byret om foretage et nyt syn- og skøn, så resultet kunne indgå i foreningens igangværende retssager. Vi måtte vente indtil 9. oktober, før retten udmeldte en skønsmand. Der har nu været afholdt syn og skøn den 31. oktober og igen den 7. november. Syn- og skønsrapporten dokumenterer fejl og mangler ved den del af taget, som er åben. Det gør de to øvrige rapporter, som I har modtaget også. De tre rapporter er tilsammen det grundlag, som bestyrelsen har for sige til jer, taget skal udbedres. Ole Vigel vil kunne besvare eventuelle spørgsmål hertil. Da håndværkerne ikke har måttet arbejde videre på byggepladsen, indtil syn og skøn har været foretaget, har tagarbejdet måtte stå stille. For komme videre i den nuværende situion er det afgørende, I giver tilslutning til, bestyrelsen må anvende foreningens penge på udbedre de konsterede fejl og mangler. Bestyrelsen er af den opftelse, vi for komme videre er nødt til bede jer om godkende en budgetramme på kr. 15 mio. Denne opbakning håber bestyrelsen, I giver i dag!

10 Side 10/30 Bestyrelsen er af den overbevisning, vi kun kan løse problemerne etape for etape og ved løbende følge udbedringen tæt. Bestyrelsen er endvidere af den overbevisning, det for sikre foreningens ejendom, og for foreningens lejligheder forts kan omsættes på markedet for ejer- og andelsboliger, er afgørende få udbedret fejl og mangler ved etape 2, 3, og 4 hurtigst muligt. Ad. 3. Forslag 3.1 Færdiggørelse af etape 1 (tagrenoveringen) Bestyrelsen bemyndiges til iværksætte færdiggørelsen af etape 1 ifm. tag-renoveringen inden for den beløbsramme, som generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til anvende til renovering af hele ejendommen (etape 1-4). Det forventes, hele beløbsammen vil blive anvendt til udbedringen og færdiggørelse af etape 1, men såfremt der er overskydende midler, vil disse blive anvendt til etape 2, jf. forslag 3.2. Stillingtagen til forslaget sker i h.t. vedtægternes 8, stk. 1. [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, 971 stemmer imod og 102 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 3 medlemmer stemte for, 10 medlemmer stemte imod, og 1 medlem stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 8, stk. 1, kan forslaget vedtages, såfremt det tiltrædes af 2/3 stemmer efter fordelingstal og antal medlemmer. Da forslaget ikke blev tiltrådt af 2/3 medlemmer, forkastes forslaget. 3.2 Færdiggørelse af etape 2, 3 og 4 (tagrenoveringen) Bestyrelsen bemyndiges til [] iværksætte foranstaltninger til udbedring og færdiggørelse af tagrenoveringens etape 2, 3 og 4, herunder indgåelse af rådgiveraftale om teknisk bistand samt entrepriseaftale inden for en samlet tillægsramme på kr. 15,0 mio. [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, 971 stemmer imod og 102 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 3 medlemmer stemte for, 10 medlemmer stemte imod, og 1 medlem stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 8, stk. 1, kan forslaget vedtages, såfremt det tiltrædes af 2/3 stemmer efter fordelingstal og antal medlemmer.

11 Side 11/30 Da forslaget ikke blev tiltrådt af 2/3 medlemmer, forkastes forslaget. 3.3 Ekstraordinære indbetalinger (finansiering) Til finansiering af forslag 3.1 skal ejerne foretage ekstraordinær indbetaling. Indbetaling sker i én re senest den 5. januar Det bemærkes, en række ejere allerede har foretaget hel eller delvis indbetaling heraf i forlængelse af beslutning truffet på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 25. april Stillingtagen til forslaget sker i h.t. vedtægternes 7.1. [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, 971 stemmer imod og 102 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 3 medlemmer stemte for, 10 medlemmer stemte imod, og 1 medlem stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 7, stk. 1, kan forslaget vedtages med simpel stemmeflertal efter repræsenterede lejligheder. Forslaget blev vedtaget. 3.5 Beslutningsforslag fra Mikkel Bredmose indsendt pr. mail den 27. november 2013 Grundet problemer med gå i bad mellem 6.30 og 7.30 som følge af manglende vandtryk henstilles der til, foreningen prioriterer udbedre dette snarest. Problemet er anerkendt og bestemt til udbedring af foreningen, men først når de almindelige driftsbudgetter tillader dette. De øvrige omstændigheder taget i betragtning har dette nok lange udsigter, så hermed ønske om foreningen beslutter prioritere afhjælpningen af dette problem inden for 6 måneder. Den største ejer AB Trekroner begrundede sit nej med, den ikke ville binde bestyrelsen til løse problemet inden for en bestemt tidsperiode i den nuværende situion, når der var medlemmer i EF Trekroner, der ikke ville bidrage til det finansielle grundlag, som der blev iværks arbejde på baggrund af. Bl.a. manglede ni enkeltejere forts indbetale ca. kr til den tagrenovering, der var iværks på baggrund af generalforsamlingsbeslutning fra april [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, stemmer imod og 102 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 11 medlemmer stemte for, 1 medlem stemte imod, og 1 medlem stemte hverken for eller imod.

12 Side 12/30 Jf. foreningens vedtægter 8, stk. 1, kan forslaget vedtages, såfremt det tiltrædes af 2/3 stemmer efter fordelingstal og antal medlemmer. Da forslaget ikke blev tiltrådt af 2/3 medlemmer, forkastes forslaget. Den 7. januar 2014 blev der ter afholdt ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen. Af referet fremgår blandt andet: Ad. 2. Forslag 2.1 Færdiggørelse af etape 1 (tagrenoveringen) Bestyrelsen bemyndiges til iværksætte færdiggørelsen af etape 1 ifm. tag-renoveringen inden for den beløbsramme, som generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til anvende til renovering af hele ejendommen (etape 1-4). Det forventes, hele beløbsammen vil blive anvendt til udbedringen og færdiggørelse af etape 1, men såfremt der er overskydende midler, vil disse blive anvendt til etape 2, jf. forslag 3.2. Som det bl.a. fremgår af skønsrapporten af 5. december 2013, er færdiggørelsen af etape 1 et påkrævet og nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, som det påhviler ejerforeningen få udført. Såfremt forslaget vedtages, vil arbejdet blive igangs umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Stillingtagen til forslaget sker i h.t. vedtægternes 7.1. Formanden forklarede, generalforsamlingen var indkaldt alene med det formål sikre, bestyrelsen kan igangsætte færdiggørelsen af etape 1 nu ved simpelt flertal efter vedtægternes 7.1. Han fremførte derefter en række argumenter, hvorfor det var tvingende nødvendigt få udbedret etape 1 nu med det samme. [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 3 medlemmer stemte for, 11 medlemmer stemte imod, og 0 medlemmer stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 7, stk. 1, kan forslaget vedtages med simpel stemmeflertal efter repræsenterede lejligheder. Forslaget blev vedtaget. 2.2 Ekstraordinære indbetalinger (finansiering) Til finansiering af forslag 3.1 skal ejerne foretage ekstraordinær indbetaling. Indbetaling sker i én re senest den 1. februar Det bemærkes, en række ejere allerede har foretaget hel eller delvis indbetaling heraf i forlængelse af beslutning truffet på foreningens ekstraordinære generalfor-

13 Side 13/30 samling den 25. april [Beslutning] Efter fordelingstal: stemmer for, 971 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod. Efter medlemsantal: 4 medlemmer stemte for, 10 medlemmer stemte imod, og 0 medlemmer stemte hverken for eller imod. Jf. foreningens vedtægter 7, stk. 1, kan forslaget vedtages med simpel stemmeflertal efter repræsenterede lejligheder. Forslaget blev vedtaget. Forklaringer Seyed Amirhossein Rahmani har forklaret, lejligheden, Trekronergade 7B, 5. sal, ikke var færdigbygget, da han underskrev købsaftalen med Trekroner Penthouses i juli Han og Lise Jepsen havde, inden de købte lejligheden, set en tilsvarende. De havde ikke på tidspunktet for underskriften fået noget vide om, taget skulle være mangelfuldt. De fik tværtimod vide, taget ville være helt nyt. Han havde advok på under handlen. De flyttede ind i lejligheden den 4. eller 5. december 2009; umiddelbart efter overleveringsforretningen. De registrerede ikke med det samme, der var problemer med lejligheden. Det var først i vinteren 2010/2011, de blev opmærksomme på, det var problemer med blandt andet træk i deres lejlighed. De talte med de øvrige lejlighedsejere, der havde tilsvarende problemer. De henvendte sig derfor til bestyrelsen og Magnus Gardarsson i forbindelse med 1 års gennemgangen. Der blev iværks en fælles indss efter den første generalforsamling i ejerforeningen i Bestyrelsen oplyste, de var i dialog med Trekroner Penthouses, og han og de øvrige taglejlighedsejere ste lid til, bestyrelsen ordnede det. Han og de øvrige taglejlighedsejere mente, bestyrelsen skulle gå hårdere til Trekroner Penthouses, men det ville de ikke. Han var til stede på generalforsamlingen den 25. april Taglejlighedsejerne kunne ikke se, hvorfor de skulle betale for renoveringen af taget. Det virkede uretfærdigt, men henset til det beløb de ud fra det lagte budget skulle betale, stemte de for forslaget. Han har betalt første re. Han har ikke betalt de efterfølgende rer. Han var på barsel, da 1. etape af tagrenoveringen var i gang, og han kunne høre håndværkerne bande over det dårlige håndværksarbejde. Han fik vide, alt, hvad der var lavet, var lavet forkert, og det hele skulle laves om. Han stemte nej til tagrenoveringen på generalforsamlingen i december 2013 og januar Det gjorde de fleste taglejlighedsejere. De blev imidlertid trumfet. Han mener, taget skal laves hurtigst muligt, men han skal ikke bidrage

14 Side 14/30 med betaling. Det var andelsboligforeningen, der iværkste hele projektet, og det må derfor være andelsboligforeningen, der skal betale regningen for det nye tag. Per Valdemar Andersen har forklaret, han og Carina Andersen underskrev købsaftalen i juni De havde inden underskriften set lejlighederne, der bestod af rå vægge. Det var et rent projektsalg, de købte af Trekroner Penthouses. De flyttede ind i 2009 efter have afsluttet diverse overtagelsesforretninger. De havde en byggesagkyndig med under overtagelsesforretningerne. De ville sikre, alt var på plads, da der var tale om et projektsalg. Der blev påtalt en del mangler. De tilbageholdte kr. af købesummen efter rådgivning af deres advok. Beløbet blev fasts af advoken og afspejler ikke de mangler, der blev påpeget i afleveringsrapporten. Fra de overtog lejligheden var der en løbende korrespondance mellem dem og Trekroner Penthouses vedrørende mangler. Han talte både med Magnus Gardarsson og Thomas Hübschmann. Deres vandrør i skunken var frosne, det var unormalt koldt, og det trak i lejligheden. Der var også andre mindre mangler. De mangler, der blev udbedret, var dem, der kunne udbedres overfladisk; de umiddelbare synlige mangler. Han drøftede termografering med både Magnus Gardarsson og Thomas Hübschmann. Det tilbageholdte beløb er stadig deponeret. De essentielle mangler blev ikke udbedret, og i maj 2009 så de sig nødsaget til stævne Trekroner Penthouses. Retssagen er ikke afgjort endnu, og de konsterede mangler er der stadigvæk. De konsterede i vinteren 2010/2011 i forbindelse med, deres vandrør var frosset til, der i skunken var sporadisk isolering, og vandrørene i skunken ikke var isoleret. De kontaktede straks Trekroner Penthouses, der anerkendte manglen med det samme. Rørene blev isoleret, men det gjorde taget ikke. Camilla Hübschmann blev involveret i problemstillingen om den manglende isolering og den defekte dampspærre. Hun fik mødereferet af 2. januar 2009 mv., og hun deltog også på byggemøder. Hun blev selvfølgelig bekymret og ville gå videre med det. Hun sagde, hun præsenterede det for Trekroner Penthouses. Der kom imidlertid ingen feedback fra hende. Han talte godt med Camilla Hübschmann, og hun opnåede hans fortrolighed. I løbet af foråret begyndte hun præsentere sig som Camilla Jacobsen. Han spurgte hende, om hun er i familie med Thomas Hübschmann. Hun svarede, Thomas er hendes bror. Ved generalforsamlingen i august 2010 blev hun erklæret inhabil. Han indtrådte i bestyrelsen for ejerforeningen i oktober Samarbejdet i bestyrelsen bar præg af, andelsboligforeningen og taglejlighedsejerne havde modstående interesser. De var enige om være uenige om, hvem der havde ansvaret for taget. Det var taglejlighedsejernes opftelse, også andelsboligforeningen var ansvarlig. Taglejlighedsejerne blev nedstemt, hver gang der skulle træffes beslutninger om taget. Han trådte ud af bestyrelsen i starten af 2012.

15 Side 15/30 Han stemte for tagrenoveringen på generalforsamlingen den 25. april Han mente fundamentalt set ikke, det var hans problem, men han vurderede, hans bidrag var under hans bagelgrænse og ønskede få lukket sagen. Han har betalt 1. re. Det stod imidlertid hurtigt klart, der ikke rigtigt skete nogen udvikling. Der kom ingen informion fra ejerforeningen, der var handlingslammet. Hans forudsætning fra beslutningen i april var skredet, og han betalte derfor ikke 2. re. Han stemte nej på generalforsamlingerne i december 2013 og januar Bidraget er langt over hans bagelgrænse. Sarah Kristina Cheetham har forklaret blandt andet, hun og Simon Svensson ikke havde set lejligheden, inden de købte den i marts 2009 af Trekroner Penthouses. De havde set en anden tilsvarende. Det var Magnus Gardarsson, der viste dem rundt i den anden lejlighed. Der blev ikke nævnt problemer med træk, kulde og fugt. De købte et projekt og så først deres lejlighed, da de overtog den i juni De blev opmærksomme på de indvendige problemer i forbindelse med afleveringsforretningen. De havde en sagkyndig med. De havde en drøftelse med Trekroner Penthouses om deres mangelsliste, og de blev enige om, alle manglerne ville blive udbedret. De oplevede først kulde, træk og fugt i løbet af efteråret. Det trak kraftigt mange steder i lejligheden, hvilket de gjorde Trekroner Penthouses opmærksomme på. De frigav en del af det tilbageholdte beløb i 2009, da Magnus Gardarsson havde anerkendt manglerne. I sensommeren 2009 var taglejlighedsejerne til komsammen hos Per og Karina. De fik der talt om, der var mange mangler ved lejlighederne, og det var svært få Trekroner Penthouses i tale og få manglerne udbedret. Hun skrev til Camilla Hübschmann i februar 2010, da de ikke havde vand i køkkenet. Hun bad også Trekroner Penthouses om se på problemet. Magnus Gardarsson svarede, det var isoleringen, der var mangelfuldt udført, og det ville blive udbedret i forbindelse med 1 års gennemgangen. Der blev aldrig åbnet ind til deres skunk, da de fik vand igen. Hun og de øvrige taglejlighedsejere forsøgte få Trekroner Penthouses i tale, hvilket var umuligt. De ønskede blandt andet få fastslået, hvilke mangler der kunne henføres til dem, og hvilke der kunne henføres til ejerforeningen. Trekroner Penthouses svarede ikke, og hun spurgte derfor Camilla Hübschmann. Hun kunne ikke svare og spurgte Rios. Hun blev rasende over, Camilla Hübschmann ste Magnus Gardarsson cc på mailen af 2. marts Hun printede mailen ud og så, hvad Camilla Hübschmanns mailadresse var. Det var først der, ti-øren faldt. Der var ikke en organiseret indss før efter generalforsamlingen i april Magnus Gardarsson deltog på generalforsamlingen, og der var en åben dia-

16 Side 16/30 log om de fejl og mangler, der var konsteret. Magnus Gardarsson oplyste, der var foretaget en termografisk undersøgelse, men han havde ikke medbragt den til mødet. Hun har ikke set den. Camilla Hübschmann deltog også som bestyrelsesformand, og der blev talt om, Thomas Hübschmann var hendes bror. Camilla Hübschmann var meget tillidsvækkende, og de havde alle oplevelsen af god kommunikion og imødekommenhed. De stolede på, bestyrelsen tog hånd om problemerne. De havde i ejerforeningen fået valgt en bestyrelse, hvor Nicolai Nyberg og Lotte Pedersen var valgt ind. Hun blev medlem af bestyrelsen i efteråret Hun var medlem af juridisk udvalg, der var en udstikker af tagudvalget. Poul Arne Lund, Mikkel Bredmose og Sune Kaur-Pedersen var også medlem af udvalget. De skulle prøve nå til enighed om en redegørelse og skulle derfra kontakte advok, der skulle vurdere, hvordan de stod - primært over for Trekroner Penthouses. Der var ikke 100% fælles fodslag i udvalget. En del af de enkelte taglejlighedsejere ville anlægge sag, mens flertallet i ejerforeningen mente, vejen frem var dialog. Det var under arbejdet i udvalget, spørgsmålet om dampspærren blev bragt op, da man forsøgte fordele ansvarsfordelingen mest muligt. De enkelte taglejlighedsejere ville have, ejerforeningen skulle vedkende, dampspærren hører under ejerforeningens vedligeholdelsespligt. Det var flertallet ikke interesseret i skulle tage stilling til. De drøftede i udvalget også Camilla Hübschmanns rolle under hele forløbet. Hendes rolle blev også drøftet åbent i bestyrelsen. Flertallet (andelsboligforeningen) fastholdte i lang tid, man ikke kunne være bekendt gå efter de tidligere bestyrelsesmedlemmer personligt. Det var prækært gå efter sine naboer, som havde gjort deres arbejde efter bedste evne. Dette blev også drøftet med advokerne. De forsøgte i deres redegørelse, beskrive forløbet så neutralt og kort som muligt. De havde et møde med Trekroner Penthouses i november Sune prøvede få Trekroner Penthouses i dialog og få dem til anerkende, de skulle lave deres arbejde færdigt. Magnus Gardarsson prøvede indledningsvist aflyse mødet, men de fastholdt, de ville have det. Under mødet gik han pludseligt. Det var tydeligt, det var voldsomt provokerende for han, de sad der. Han mente, de havde modstridende interesser og ville kun tale med andelsboligforeningen. Han forstod ikke, hvorfor de var der. De holdt et møde med Mads Schierbeck og advok Marina Andersen, hvor de drøftede tingende, herunder et muligt modsætningsforhold. Det blev sagt, det ikke kunne udelukkes, der var et modsætningsforhold, men det ikke var væsentligt, da de havde sammenfaldende interesser for så vidt angår sag mod Trekroner Penthouses, rådgivere og dens tidligere bestyrelsesmedlemmer. De fik efterfølgende en redegørelse fra advok Marina Andersen. Hun var til stede og stemte for renoveringen af taget i april De har betalt de indskud, der er blevet opkrævet, da de ikke ville løbe risikoen for blive sendt i fogedretten. Hun husker ikke, om hun var til stede til generalfor-

17 Side 17/30 samlingerne i slutningen af 2013 og starten af Tagrenoveringen havde fuldstændig skiftet karakter; der var ikke længere tale om den samme entreprise. Endvidere var Ole Vigels beskrivelse af, hvordan man skulle lufte ud omftet af forslaget, der skulle stemmes om. De stemte nej. Det var dybt krænkende, de skulle pålægges lufte ud på en bestemt måde. Beskrivelsen er i øvrigt aldrig sendt ud. Mikkel Bredmose har forklaret blandt andet, han og Karen Jensen købte deres lejlighed af Bjarke Møller og Lea Jensen. De så lejligheden to gange, inden de købte den. Sælgerne fortalte, 1 år gennemgangen endnu ikke var gennemført. De spurgte til hvilke ting, de skulle medtage under gennemgangen, og fik udpeget to gulvbrædder, der skulle udskiftes. De havde ingen byggesagkyndig med. De fik ikke noget vide om træk og kulde. De så lejligheden en høj solskinsdag i februar. Der var ingen træk eller kuldegener under besigtigelsen. Formuleringen i købsaftalen side 7 nederst er inds, da de skulle sikre sig, de kunne gøre eventuelle mangler gældende over for Trekroner Penthouses. De flyttede ind i starten af juni 2010, og først da de talte med Nicolai Nyberg og Per Andersen, hørte de om de frosne vandrør. De blev opmærksomme på træk og kulde, da de om vinteren kom hjem med deres nyfødte dter. Der var rigtigt koldt i det rum, hvor hun skulle sove. De iværkste derfor en række foranstaltninger med sagkyndige og fik blandt andet lavet en termografi. Både den berigtigende advok og to advokvenner henviste til, de skulle sørge for få manglerne med under et års gennemgangen. Han skrev til Trekroner Penthouses om sommeren. Trekroner Penthouses var lang tid om svare. Han anlagde sag mod sælgerne af lejligheden og Trekroner Penthouses, da der ikke skete noget vedrørende 1 års gennemgang. Sagen er endnu ikke berammet. Han indgik i et samarbejde med de øvrige taglejlighedsejere og kom med i tagudvalget. Han mente, der var et modsætningsforhold mellem taglejlighedsejerne og andelsboligforeningen, da det var tydeligt, hver part forsøgte mele deres egen kage. De blev enige om en formulering, der gjorde alle tilfredse. Modsætningsforholdet var ikke med i den overordnede drøftelse på mødet hos Nielsen og Thomsen, men det blev kommenteret, det ikke var relevant for nuværende gå nærmere ind i et eventuelt modsætningsforhold, da der var fælles front. Han var til stede og stemte for tagrenoveringen på generalforsamlingen i april De betalte det første afdrag på 50 %. Så gik arbejdet i stå. Han stemte mod tagrenoveringen i december 2013 og igen i januar Han opponerede mod beslutningens gyldighed. Han er enig i, taget skal laves; det er et stort problem, og taget burde være lavet for mange år siden. Renoveringen af taget har været uopsætteligt hele tiden. Robert Stidsborg Christensen har forklaret, han købte lejligheden af Dustin

18 Side 18/30 Greenhill i Han fik i forbindelse med købet oplyst, der kørte nogle sager vedrørende taget. Dustin Greenhill havde købt lejligheden af en, der hedder Emil. Han havde et islandsk-klingende efternavn. Emil havde kun lejligheden i ganske kort tid. Han boede aldrig i den. Sune Kaur-Pedersen har vedstået sin i Københavns Byrets dom af 18. august 2014 i sag BS 12A-452/2012 m.fl. gengivne forklaring og har forklaret blandt andet, han er formand for både ejerforeningen og andelsboligforeningen. Da han i 2010 indtrådte i bestyrelsen, var der mange ting, der var galt. Bestyrelsen havde begået den store fejl, der ikke var indhentet en sikkerhedsstillelse i henhold til købsaftalen af 31. august 2007, og så var der problemet med relionen mellem Camilla Hübschmann og Thomas Hübschmann. Bestyrelsen i ejerforeningen erklærede Camilla Hübschmann inhabil den 19. august Han var ikke bekendt med hendes relion til Thomas Hübschmann, førend det blev bragt op af Nicolai Nyberg i Camilla Hübschmann fortalte ham, hun havde orienteret andelsboligforeningens bestyrelsen om relionen, hvor bestyrelsen accepterede den. Han opfordrede hende til trække sig fra bestyrelsen i ejerforeningen, hvilket hun gjorde. Hun var stadig medlem af bestyrelsen i andelsboligforeningen, men gik på barsel. Tagrenovionen som beskrevet i entreprisebeskrivelsen blev vedtaget på en generalforsamling den 25. april Arbejdet gik herefter i gang i juli I august opdagede man en række mangler, der skulle laves, og der blev foretaget et yderligere syn og skøn. Efter den nye skønsrapport var budgettet for tagrenoveringen af hele taget opskrevet med 15 mio. kr. Tagrenoveringen stod stille frem til oktober/november Afstemningen i december 2013, der skete efter vedtægternes 8 efter anbefaling fra den nye administror, var var delt op i etaperne 1-4, hvor etape 1 vedrørte den del af taget, der var åbent. Taglejlighedsejerne blokerede ikke kun for færdiggørelsen af etape 2-4, men også for færdiggørelsen af etape 1. I januar 2014 stod man derfor i den situion, taget stadig var åbent. Henset hertil og til det kostede ejerforeningen kr. om måneden have et stillads oppe, mente han, det var helt nødvendigt få vedtaget det nye budget på tagrenoveringen. Han havde inden ændringen af stemmeprincippet rådført sig med administror og advok. De var enige om, det skulle gøres, så de kunne afslutte det arbejde, der var i gang. Etape 2-4, hvilket vil sige renovionen af resten af taget, fandt han ikke var påkrævet, og den blev derfor ikke stemt igennem med simpelt flertal. Tagentreprisen, der blev færdiggjort i juli 2014, har kostet over 7 mio. kr. Da en gruppe ikke har villet betale, har andelsboligforeningen været nødt til låne ejerforeningen penge for holde ejerforeningen solvent. Der er endnu ikke konsteret skimmelsvamp i de lejligheder, der ligger under etape 2-4. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelsen af 20. august 2013

19 Side 19/30 blev iværks, da håndværkerne under renoveringen af taget (etape 1) opdagede en række yderligere fejl og mangler, herunder skimmelsvampeangreb to steder. Begge angreb var lokale, og det ene angreb skyldtes vandindtrængning og den anden en konkret byggefejl ved ventilionen. Begge skader er udbedret efter rådgivning af byggerådgiver. Skimmelsvamp i en lejlighed, der skyldes kondensvand fra tag, vil være en fælles omkostning i ejerforeningsregi. Ejerforeningen har konsulteret sagkyndig rådgiver i forbindelse med nødvendigheden af en udbedring af dampspærren. Dampspærren er defekt, og flere beboere har gener i form af kulde og træk i deres lejligheder. Den sagkyndige rådgiver, Ole Vigel, mener ikke, det er den defekte dampspærre, der er årsag til generne i lejligheden, ligesom der ikke er konsteret skimmelsvamp i lejlighederne. Han forstår det således, en ny tagfod vil udbedre problemerne vedrørende kulde og træk. De har håndteret forpligtelsen i generalforsamlingen, hvor der var flertal for rette sig efter Ole Vigels råd givet i brev af 8. maj Ejerforeningen har ikke overvejet anlægge sag mod andelsboligforeningen. De har ikke modtaget rådgivning herom, og det vil være absurd, anlægge sag mod sig selv. Ole Vigel har forklaret blandt andet, den første entreprisebeskrivelse blev udarbejdet, inden man åbnede taget. Der var fokus på de udvendige tagplader, på udbedringen af isoleringen og på ønsket om få udskiftet undertaget. Dampspærrens funktion er undgå fugt i tagkonstruktionerne. Den bremser den fugtige luft, inden den når ud i konstruktionen, og den hindrer opfugtning. Der er imidlertid også andre måde, hvorved man kan undgå fugt i tagkonstruktionen. Det er derfor drastisk rive loft ned og montere ny dampspærre, når alternivet er bortlede den fugtige luft ved ventilion; både i taget og i lejlighederne. Dampspærren forhindrer luft i trække igennem, men den har ingen isoleringsværdi. Rockwools opdrag var beregne kondensrisikoen ved den defekte dampspærre. De fik tilsendt snittegningen, oplysninger om isoleringstykkelse mv. Der er tale om en beregning af kondensrisikoen under forudsætning af, taget, herunder ventileringen af hulrummet og isoleringen, blev udbedret. Skimmelsvampen, der blev konsteret, var en isoleret problemstilling, der blev udbedret under etape 1. Der var dels tale om, der kom vand ind under et paplag, dels et defekt aftræk oppe under taget. Der er ikke konsteret skimmelsvamp andre steder. Han har åbnet skunkrum og boret huller flere steder for konstere isoleringstykkelse og har ikke derved konsteret skimmelsvampe.

20 Side 20/30 Allan Hansen har vedstået sin i Københavns Byrets dom af 18. august 2014 i sag BS 12A-452/2012 m.fl. gengivne forklaring og har forklaret blandt andet, dampspærrens primære funktion er holde fugten tilbage i boligen. Dampspærren fugtisolerer, men isolerer ikke på andre måder. Det er korrekt, træk vil kunne fortsætte ind i boligen, hvis dampspærren ikke er intakt, men det er ikke dampspærrens egentlige funktion. Han kunne ikke angive en samlet pris for afhjælpning af manglerne angivet i skønsrapporten af 31. oktober 2013, da han ikke havde detailtegninger eller konstruktionsbeskrivelser. Han havde under besigtigelsen af taget ikke fundet de bygningstiltag, han havde forventet. Tagkonstruktionen var ændret og afveg fra det, man i almindelighed kunne forvente. Han tvivler på sikkerheden af tagkonstruktionen. Han har kun haft adgang til besigtige den del af tagkonstruktionen, der var omftet af etape 1. Peter Sunesen har forklaret blandt andet, han udarbejdede besvarelsen af spørgsmål 5 i skønsrapporten af 31. oktober 2013 efter en undersøgelse af en mindre del af taget. Dampspærrens funktion med den type tagkonstruktion, som der var, er forebygge kondens. En tæt dampspærre kan hindre skimmelsvamp i lejligheder men ikke i tagkonstruktionen. Hvis der er en høj fugtbelastning fra boligen, og er dampspærren utæt, kan dette forøge kondensdannelsen i tagrummet og dermed øge risikoen for dannelse af skimmelsvamp. Den primære udluftning af tagrummet foregår over isolering. Udluftning i boligerne er generelt nødvendig. Argumention Sami Kurjieh og hovedintervenienterne, Robert Christensen, Tine Kragh Nielsen, Jose Seijo, Simon Nanael Svensson, Sarah Cheetham, Carina og Per Valdemar Andersen, Benedikte Heldt, Lars Høj, Lone Nilsson og Birgitte Schaumburg, Lise Jepsen, Seyed Rahmani, Chrine Nielsen, Kasper Lethan, Mikkel Bredmose og Karen Jensen har hovedsagligt procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet, hvori er anført blandt andet: Sagsøgeren og intervenienterne gør til støtte for den overfor sagsøgte nedlagte påstand 1 gældende, Sagsøgte ifølge vedtægterne er forpligtet til vedligeholde hele ejendommen, bortset fra hvad der kan henregnes til indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed, Isoleringen/fugtmembranen/dampspærren imellem taget/tagrummet og de enkelte taglejligheder er omftet af sagsøgtes vedligeholdelsesforpligtelse efter vedtægterne, Sagsøgtes egen praksis er i overensstemmelse hermed, Anvendelsen af almindelige fortolkningsprincipper og fornuftsbetragt-

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere