Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Bilag - Høringssvar for fejl og opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen, Fensmarkgade 65 Leder Hjemmeplejeleder Tina Faarup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg D. 20. oktober 2015 kl D. 21. oktober 2015 kl D. 22. oktober 2015 kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere med forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp aften. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 aften. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 12 medarbejdere: 11 social- og sundhedshjælpere 1 social- og sundhedsassistent 3 medarbejdere kunne ikke kontaktes på tilsynsdagen. Tilsynsførende Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO vurderet Hjemmeplejen til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2015). 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Ledelsen oplever, at udviklingen og kravende til den sundhedsfaglige dokumentation er blevet markant større. Ledelsen har i den forbindelse iværksat en målrettet indsats for at højne og kvalitetsikre den sundhedsfaglige dokumentation. Alle medarbejdere har blandt andet været på et tre dags dokumentationskursus og der foretages løbende audit af udvalgte borgeres journaler. Der er afsat ressourcer i hverdagen, således at alle medarbejdere har mulighed for at sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation er ajourført. Medarbejdere med ordblindhed har fået tilbud om installering af et ordblinde-program på computeren. Ledelsen oplever, at dette har været 4

5 med til at give den enkelte medarbejder et ekstra grundlag for at kunne varetage den sundhedsfaglige dokumentation og samtidig styrke den enkelte medarbejders selvværd. Ledelsen har desuden fokus på, at medarbejderne er velinformeret og klædt på til at varetage kommende udfordringer på det hygiejniske område. Der taget udgangspunkt i de nationale hygiejneregler. Ledelsen fortæller, at der i forhold til de mere komplekse borgerforløb er fokus på, at disse opgaver bliver varetaget af medarbejdere med særlige kompetencer. Der er foranstaltet et specielt team af medarbejdere, som kaldes Kaos-brydere, som igangsætter en indsats og træner de øvrige medarbejdere til at varetage opgaverne fremadrettet. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan, og der er sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager de planlagte besøg, og oplever generelt, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er meget tilfredsstillende. Borgerne inddrages og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de generelt har god kontakt til medarbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres medicin, og medarbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden medicinen gives. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen og kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til koordinator/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at 6 ud af 15 døgn- og ugeplaner individuel og handlevejledende beskrivelser af den visiterede hjælp. Derud over bemærker tilsynet, at døgn- og ugeplanerne er mindre tydelige i beskrivelsen Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen fortsat underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at disse fremstår individuelt og handlevejledende gennem hele døgnet. 5

6 af støtten, som skal udføres, når denne afviger fra den normale faglige standard. Tilsynet bemærker at 5 ud af 15 døgn- og ugeplaner beskrivelse af, hvorledes borgernes psykiske, mentale og sociale ressourcer medinddrages i hverdagen. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen Nørrebro/ Bispebjerg underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at disse indeholder beskrivelser af borgernes ressourcer og medinddragelsen, hvor dette er relevant. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang det er muligt 99 % 95 % 96 % 98 % 90 % Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til 98 % medarbejderne og respekt i hverdagen De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplaner. Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgernes tilstand. 99 % Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til koordinator/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 7

8 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplaner. 14 ud af 15 døgn- og ugeplaner beskriver den visiterede hjælp 1 døgn- og ugeplan beskriver, at borger får hjælp om aftenen. Borger er ikke visiteret til aftenhjælp og modtager heller ikke denne. Opfyldt 14 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 93 % Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? Opfyldt Der er sammenhæng mellem den hjælp borger modtager og borgerens tilstand Opfyldt 15 Ikke relevant 0 Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? Opfyldt Alle 15 borgere mener, at de får den hjælp, de har behov for. Opfyldt 15 8

9 Ikke relevant 0 Indikator 1.4 Interview med borger Ved borgeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? Opfyldt Borgerne tilkendegiver, at de ved, hvordan man kan få hjælp til at klage. En borger fortæller, at hun netop har taget kontakt til hjemmeplejens leder, da hun mener hun har været udsat for tyveri i sidste uge. Hjemmeplejen har kontaktet borgeren vedrørende dette. 2 borgere kan ikke svare på spørgsmålet grundet kognitive problemstillinger. Opfyldt 13 Ikke relevant 2 Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? Opfyldt 12 medarbejdere kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til koordinator/sygeplejen ved ændringer i hjemmet. 3 medarbejdere kunne ikke kontaktes efter tilsynet. Opfyldt 12 Ikke relevant 3 9

10 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til beskrivelsen af den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplanerne, således at den fremstår individuelt og handlevejledende beskrevet. 95 % Borgerne modtager den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejder. Medarbejderne kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. Medarbejderne har kendskab til indholdet i døgn- og ugeplanen i egen vagt. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn-og ugeplanerne er beskrevet individuelt og handlevejledende. 9 ud af 15 døgn- og ugeplaner beskriver den visiterede hjælp på en individuel og handlingsvejledende måde, således at døgn- og ugeplanerne Opfyldt 9 Delvis opfyldt 5 Ikke opfyldt 1 10

11 Der udover vurderer tilsynet, at døgn- og ugeplanerne bør være mere tydelige i beskrivelsen af støtten, som skal udføres, når denne afviger fra den normale faglige standard, således at der sikres den nødvendige omsorg og pleje for borgeren. kan benyttes som et praktisk arbejdsredskab for medarbejderne i Hjemmeplejen. 5 døgn- og ugeplaner er delvis opfyldte. I en døgn- og ugeplan er feltet generelt om borgeren mangelfuldt beskrevet. Der beskrivelse af borgerens normale psykiske funktionsniveau, ingen oplysninger om at borgeren bruger rollator. Adgangsforhold (Hjemmeplejen har nøgle til borgeren) er ikke beskrevet samt tiltaleform. I en anden døgn- og ugeplan ajourføring i forhold til den konkrete pleje, der faktisk tilbydes borgeren. Der er beskrevet hjælp til aften, men borger får ikke denne. I en tredje døgn- og ugeplan er der sparsom beskrivelse i det generelle felt. Desuden der beskrivelse af opgaver i forhold til at bestille varer, vaskeordning, indkøbsordning, som borger selv varetager. En fjerde døgn- og ugeplan er der, idet det ikke er beskrevet, at borger har en infektion, som kræver, at der Ikke relevant 0 77 % 11

12 bliver anvendt værnemiddel ved rengøring og personlig pleje. I en femte døgn- og ugeplan er det generelle felt i forhold til beskrivelse af det psykiske funktionsniveau, herunder borgers hukommelse og kommunikation ikke beskrevet. 1 døgn- og ugeplan er mangelfuld og opfylder ikke kravende, som er beskrevet i Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Det generelle felt beskrivelse af borgerens normale psykiske og fysiske funktionsniveau. Eneste oplysning er, at borgeren har lungesygdom og selv kan åbne døren. Tilsynet vurderer, at det bør fremgå, at borgeren er i terminalfasen og for nylig har forsøgt selvmord. Det er tilsynets vurdering, at der er behov for særlig fokus på dialogen med borgeren i forhold til at yde psykisk pleje og omsorg. Døgn- og ugeplanen bør være mere detaljeret i beskrivelsen. Borger er psykisk meget ustabil på grund af sin meget alvorlige helbredsmæssige situation. 12

13 Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? Opfyldt Borgerne har modtaget alle planlagte besøg. 1 borger kan ikke svare på spørgsmålet grundet kognitive problemstillinger. Opfyldt 14 Ikke relevant 1 Indikator 2.3 Interview med borger Får borgeren den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejdere? Opfyldt 13 borgere tilkendegiver, at de modtager den aftalte hjælp. 1 borger er delvis tilfreds. Borger fortæller, at hun godt har hørt om klippekortsordningen, men hun er ikke klar over om hun er visiteret til denne ordning og hvorledes det fungerer. Borgeren er visiteret til klippekort. Borgeren ville meget gerne bruge denne mulighed til at gøre et indkøb, da borgerens støvsuger netop er gået i stykker. Borger fortæller, at hun ikke selv kan gå på gaden uden støtte. 1 borger kan ikke svare på spørgsmålet grundet kognitive problemstillinger. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 96 % Indikator 2.4 Opfyldt Medarbejderne kender til indholdet i instruks for Opfyldt 12 13

14 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager? tidsregistrering og aflysningsårsager. 3 medarbejdere kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. Ikke relevant 3 Indikator 2.5 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? Opfyldt 12 medarbejdere kan redegøre for indholdet i borgernes døgnog ugeplan. 3 medarbejdere kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. Opfyldt 12 Ikke relevant 3 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Tilsynet vurderer, at den hygiejniske standard er forsvarlig i alle de besøgte borgeres boliger. Borgerne tilkendegiver generelt, at de oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 96 % 14

15 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler Opfyldt Alle 15 borgers boliger fremtræder i en hygiejnisk forsvarlig standard. Tilsynet observerer, at det er tydeligt, at der er helt særlige udfordringer med renholdelse af to borgeres hjem. Hjemmeplejen gør, hvad der er muligt. Opfyldt 15 Ikke relevant 0 Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? Tilsynet vurderer, at borgerne generelt får den praktiske støtte tilrettelagt efter borgers ressourcer, vaner og ønsker. 13 borgere udtrykker tilfredshed med den praktiske hjælp. Flere borgere udtrykker, at hjælpen leveres med grundighed, og der også er mulighed for at bede medarbejder om små andre praktiske opgaver i forbindelse med besøget. I forhold til en borger er indikatoren ikke opfyldt. Borger mener, at kvaliteten af rengøringshjælpen er for dårlig. Borgeren oplever ikke, at støvsugningen sker i hjørnerne og at der støvsuges under sengen. Borger er ligeledes utilfreds med, Opfyldt 13 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 93 % 15

16 at der ved rengøring på badeværelset ikke rengøres omkringafløbet. 1 borger kan ikke svare på spørgsmålet grundet kognitive problemstillinger med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Borgerne fremstår velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan den personlige pleje udføres hos borgerne. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? Opfyldt Alle borgere fremstår velplejede. Tilsynet bemærker, at der er helt særlige udfordringer i forhold til en borgers personlige hygiejne. Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen gør, hvad der er muligt for at motivere borgeren. Opfyldt 10 Ikke relevant 5 16

17 Indikatoren er ikke relevant i forhold til 5 borgere, idet de ikke modtager hjælp til personlig pleje. Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? Opfyldt Borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med tilrettelæggelsen af den personlige pleje. Flere giver udtryk for, at de er meget trygge ved den måde, de får hjælp på. I forhold til 6 borgere er indikatoren ikke relevant, idet fem borgere ikke modtager hjælp til personlig hygiejne og en borger ikke er i stand til at svare på spørgsmålet grundet kognitive problemstillinger Opfyldt Medarbejderne fremstår kompetente og kan redegøre for borgernes personlige pleje. Medarbejderne kan beskrive væsentlige detaljer omkring plejen i relation til at skabe livskvalitet for borgerne. En medarbejder beskriver de særlige udfordringer, der er med at motivere borgeren til at modtage den nødvendige hjælp. Medarbejderen er ny i hjemmet og vil forsøge sig langsomt med at lære borgeren at kende og på Opfyldt 9 Ikke relevant 6 Opfyldt 9 Ikke relevant 6 17

18 den måde opbygge tillid, så borgeren lettere kan motiveres. I forhold til 6 borgere er indikatoren ikke relevant, idet fem borgere ikke modtager hjælp til personlig hygiejne og en borger ikke er i stand til at svare på spørgsmålet, grundet kognitive problemstillinger med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Tilsynet vurderer, at medicinen generelt er givet på tilsynstidspunktet. Borgerne får deres medicin på de aftalte tidspunkter. 98 % Medarbejderne ved, hvad de skal kontrollere i forbindelse med medicingivning 18

19 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den medicin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? Den medicin som skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet hos 7 ud af 8 borgere. I forhold til 7 borgere er medicinen, der skal være givet på tilsynstidspunktet givet til borgerne, der er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Indikatoren er delvist opfyldt hos 1 borger. Borger har på tilsynstidspunktet fået medicinen fra dagens doseringsæske, men tilsynet bemærker, at der i tre andre doseringsæsker stadig ligger medicin der burde være givet. Medarbejder opfordres til at undersøge baggrunden herfor nærmere. Ikke relevant 7 94 % 7 af de 15 besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Indikator 5.2 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? Opfyldt Alle borgere, der modtager hjælp til medicinindtagelse tilkendegiver, at de får medicinen på de aftalte tidspunkter. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 19

20 Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? 7 af de 15 besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt Alle medarbejdere kan redegøre for korrekt kontrol af medicinen. 7 af de 15 besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Ikke relevant 7 Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 7 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. Beskrivelse af borgernes ressourcer kan i højere grad fremgå af døgnog ugeplanerne. Borgerne oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. Medarbejderne kan redegøre for inddragelsen af borgernes ressourcer i opgaveløsningen og den indsats, der gøres for at fastholde borgernes funktionsevne. 90 % 20

21 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens ressourcer? Tilsynet vurderer, at medinddragelse af borgernes psykiske, mentale og sociale ressourcer i langt højere grad bør afspejles i døgn- og ugeplanen. Hos 10 borgere afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelsen af borgernes ressourcer. Eksempelvis beskriver en døgnog ugeplan, hvordan en borger selv kan deltage i personlig pleje ved udførlig guidning. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 4 I 1 døgn- og ugeplaner fremgår borgerens ressourcer kun delvist. Borgerens fysiske, psykiske/mentale og sociale ressourcer er ikke fyldestgørende beskrevet. Eksempelvis beskrivelse af, at borgeren har lidt udfordringer med hukommelsen. Medinddragelse af borgerens ressourcer er kun beskrevet ift. det ugentlige bad. Det står ikke beskrevet, at borgeren selv klarer personlig pleje i hverdagen. Døgn- og ugeplanen tager meget udgangspunkt i, hvilken hjælp borgeren skal have. I 4 døgn- og ugeplaner der helt beskrivelse af borgerens Ikke relevant 0 70 % 21

22 Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? ressourcer eller medinddragelse af disse i forhold til hjælpen til personlig pleje/praktiske støtte. Opfyldt Alle borgere oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. Flere borgere giver udtryk for, at de selv er meget opsat på at vedligeholde deres funktionsniveau, f i forhold til gang- og trappetræning, og i forhold til dagligdags gøremål. 2 borgere kan ikke svare på spørgsmålet grundet kognitive Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan beskrive, hvordan borgernes ressourcer medinddrages i opgaveløsningen. problemstillinger Alle medarbejdere har fokus på, at borgerne skal anvende egne ressourcer og skal medinddrages i det omfang det er muligt. En medarbejder fortæller, at hun i forhold til en meget svagtseende borger altid fortæller borger, hvilke fødevarer der, derved kan borger selv klare indkøb i nærmeste butik. I forhold til den samme borger stiller medarbejder medicin frem på et aftalt sted, således at borger selv kan tage sin medicin og derved Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 2 Opfyldt 12 Ikke relevant 3 22

23 ikke behøver besøg aften og nat til at få sin medicin. En anden medarbejder fortæller, at borgeren er meget god til at komme i køkkenet og hjælper til, når morgenmaden gøres klar. En tredje medarbejder fortæller, at der laves daglige aftaler med borger om at udføre små opgaver i forbindelse med den personlige pleje for eksempelvis barbering. 3 medarbejdere kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen Borgerne oplever en god kontakt, en høflig omgangstone og en respektfuld adfærd i hverdagen. Medarbejderne kan redegøre for, hvilke ønsker borgerne har i forhold til tiltaleform, vaner og levevis 98 % 23

24 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis Tilsynet vurderer, at borgerne generelt har en fin kontakt med medarbejderne og mødes med respekt i hverdagen. 14 borgere fortæller om gode relationer til medarbejderne. Mange udtrykker stor glæde ved særligt den/de faste hjælper(e). En borger fortæller, at hun nok kommanderer lidt med medarbejderne, der kommer i hjemmet. Borgeren mener, at hermed ved medarbejderen præcist, hvad der skal gøres og der er størst chance for, at hun får den hjælp, hun ønsker. En anden borger deltager kun sparsomt i interviewet, men tilkendegiver, at han er rimelig tilfreds med de medarbejdere, der kommer i hjemmet. 1 borger er delvist tilfreds med samarbejdet. Borger er meget frustreret og bekymret, idet hun mener, at en medarbejder har stjålet nips fra køkkenet. De stjålne ting er af stor betydning for borgeren, da disse var arvestykker fra forældrene. Borgeren redegør i detaljer for, hvordan hun er helt sikker på, hvornår hændelsen skete og hvem der har stjålet fra hende. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 97 % 24

25 Borgeren er i kontakt med Hjemmeplejen herom. Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? Opfyldt Alle medarbejdere kan forklare, hvilke ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Medarbejder beskriver, at kommunikationen med borgeren er vanskeliggjort ved, at borgeren er så fåmælt og kun svarer med enstavelsesord. Medarbejder oplever dog, at borgeren trives og er tilfreds med hjælpen. En anden medarbejder kan fortælle, at det er vigtigt at signalere ro og følge faste rutiner hos en borger, der let bliver distraheret og ængstelig. En tredje medarbejder beskriver, at der er meget stor forskel på, hvordan kommunikationen fungerer med borgeren. Medarbejder beskriver, hvordan man prøver sig frem med forskellige metoder og tilgange for at få borgeren i dialog og for at sikre, at der bliver taget hensyn til borgers ønsker og vaner. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 3 25

26 3 medarbejdere kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. 26

27 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

28 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Hjemmeplejen, Fensmarkgade 65, 2200 København N Leder Tina Faarup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg D. 20. oktober 2015, kl D. 21. oktober 2015, kl D. 22. oktober 2015, kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data fra 12 borgere, der er fordelt på forskellige plejetyndekategorier og borgere, som modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 aften. Fordelingen har været: 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen, fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn i aftentimer. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen, fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn i aftentimer. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgerens pleje og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observation af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og med medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage ved det uanmeldte tilsyn. Tilsynet har gennemført interview med 10 medarbejdere: 4 social- og sundhedsassistenter 6 sygeplejersker 1 medarbejder er interviewet i forhold til 2 borgere. 1 medarbejder kunne der ikke opnås kontakt med. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske 28

29 4 Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmesygeplejen til Alvorlige fejl og ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2015). 29

30 4.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Ledelsen oplyser, at der er etableret fagteams i Hjemmesygeplejen både på Nørrebro og Bispebjerg. Fagteams arbejder blandt andet med emner som palliation, ernæring, faldforebyggelse, sårpleje og rehabilitering. Der er planlagt undervisning af medarbejdere i forbindelse med implementering af FMK (Fælles medicinkort). Hjemmesygeplejen har såkaldte medicinansvarlige medarbejdere. Disse medarbejdere har ansvar for opfølgning på utilsigtede hændelser og iværksættelse af fremadrettede indsatser i forhold til medicinhåndtering. Ledelsen oplever, at kompleksiteten i borgernes sundhedsmæssige tilstand er stigende og har derfor fokus på, at Hjemmesygeplejens kompetencer svarer til behovet. Ledelsen oplyser at Hjemmesygeplejens medarbejdergruppe består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Ledelsen fortæller, at der er planer om at tilføre flere social- og sundhedsassistentressourcer til gruppen. Ledelsen beskriver, at Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejens adskilte fysiske placering kan være en udfordring i hverdagen. Samarbejdet er baseret på, at medarbejderne kommunikerer pr. telefon eller elektronisk. Tilsynet vurderer, at dokumentationen i forhold til handleplaner, helbredsoplysninger og medicinskemaer har sporadiske, der ved en mindre indsats hurtigt kan rettes op på. Borgerne giver udtryk for, at de modtager de hjemmesygeplejeydelser, de er visiteret til og har behov for. Borgerne udtrykker tilfredshed med leveringen af sygeplejeydelser og oplever tryghed ved at modtage hjemmesygepleje. Borgerne oplever generelt respektfuld kommunikation og respekt for den enkeltes levevis. Medarbejderne har kendskab til arbejdsgangen ved ændringer i borgernes tilstand. Medarbejderne kan redegøre for gældende retningslinjer i forhold til medicindosering og medicinadministration. Medarbejderne kan redegøre for de gældende retningslinjer i forhold til levering af sygeplejeydelser. Medarbejderne har kendskab til de relevante handleplaner og kan fagligt redegøre for, hvorledes der følges op på disse. Medarbejderne har generelt kendskab til den enkelte borger og dennes individuelle ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Mangler Der er ikke fundet på målniveau i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og Tilsynet har fundet 4 doseringsfejl. 30

31 4.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at dokumentationen i forhold til handleplaner, helbredsoplysninger og medicinskemaer har sporadiske, der ved en mindre indsats hurtigt kan rettes op på. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation på medicinskemaer. Det er tilsynets vurdering, at hjælpen til medicindosering har alvorlige fejl og. Tilsynet vurderer, at en medarbejder har behov for information og viden om korrekte arbejdsgange i forbindelse med medicindosering.(jf. Indikator 3.4) Tilsynet vurderer, at en medarbejder har behov for information om, hvorledes der udvises en væsentlig større respektfuld adfærd, når man låser sig ind i en borgers bolig. Anbefalinger 1. Hjemmesygeplejen bør sikre, at der foreligger ajourførte handleplaner i forhold til sygeplejeydelser, hvor dette er relevant samt sikrer, at der altid er overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinskema. Herunder bør der sættes fokus på korrekt dokumentation på medicinskemaer. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejens medicinansvarlige fortsætter de allerede igangsatte indsatser omkring utilsigtede hændelser - dog med et særligt målrettet fokus på de nylig fundne doseringsfejl. Tilsynet anbefaler ligeledes, at der med udgangspunkt i gældende retningslinjer - Vejledning til medicinhåndtering og dokumentation samt instrukserne på de relevante områder italesættes over for medarbejderne, hvorledes der altid skal ske egenkontrol i form af eftertælling, når en medicindosering er udført. 3. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt tages initiativ til handling i forhold de beskrevede situationer vedrørende en medarbejders arbejdsgang omkring medicindosering og en medarbejders adfærd i borgers hjem. 31

32 4.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen 94 % 89 % 96 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 3 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af medicindosering vurderes ud fra et fagligt skøn at være til alvorlige fejl og, selvom der er opnået en målopfyldelse på 89 % i pointtildelingen. Begrundelsen for ovenstående vurdering skal ses på baggrund af, at der er fundet 4 doseringsfejl. 32

33 5 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov Der er generelt udarbejdet korrekte helbredsoplysninger på borgerne. Hjemmesygeplejen bør sikre, at der foreligger ajourførte handleplaner, hvor dette er relevant samt sikre, at der altid er overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinskema. 94 % Der er sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand. Der er generelt overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Borgerne oplever tilfredshed med den tildelte hjælp til sygepleje og oplever, at hjælpen svarer til 33

34 deres behov. Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for indsatser i forhold til ændringer i borgernes behov for sygepleje. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? Det er tilsynets vurdering, at der generelt er udarbejdet korrekte helbredsoplysninger på borgerne. Hos 11 borgere er der udarbejdet helbredsoplysninger. 1 helbredsoplysning udfyldelse i forhold til 8 punkter. Opfyldt 11 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 92 % Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2? Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen bør sikre, at der foreligger ajourførte handleplaner, hvor dette er relevant samt sikre, at der altid er overensstemmelse mellem Hos 10 borgere stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2. I forhold til 2 borgere er indikatoren ikke opfyldt. Opfyldt 10 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 34

35 helbredsoplysninger og medicinskema. Eksempelvis udarbejdelse af handleplan på katheterskiftning. Det er tilsynets vurdering, at hvis handleplan var udarbejdet, ville der have været større mulighed for forebyggelse af akut indlæggelse af borgeren. 83 % I forhold til anden borger, handleplan for "Forløbskoordination" en evaluering på aktuel problemstilling fra september. I helbredsoplysningerne beskrivelse af flere medicinske præparater, som samme borger er i behandling med. Eksempelvis behandling for smerter, forstoppelse, depression og mavesår. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? Opfyldt Tilsynet observerer, at der er sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand. Opfyldt 12 Ikke relevant 0 Indikator 1.4 Observation Tilsynet vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem Hos 11 borgere er indikatoren opfyldt. Opfyldt 11 35

36 Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Hos 1 borger ajourføring af helbredsoplysningerne, så disse stemmer overens med borgerens aktuelle helbred. Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 92 % Indikator 1.5 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, hvis borgerens behov for sygepleje ændrer sig? Opfyldt Alle borgere oplever, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til deres behov. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med hjælpen. En borger oplever det meget positivt, at sygeplejersken helt på eget initiativ kom og gav borger influenzainjektion. Opfyldt Medarbejderne kan med faglig overbevisning beskrive indsatser ved ændringer i borgerens behov. Flere medarbejdere beskriver, hvorledes der ofte samarbejdes med Hjemmeplejen og sker udveksling af erfaringer omkring borgernes komplekse problemstillinger. Medarbejderne har fokus på det tværfaglige samarbejde og kontakten til pårørende, når der sker ændringer i borgernes tilstand. Opfyldt 12 IKKE opfyldt 0 Ikke relevant 0 Opfyldt 11 Ikke relevant 1 36

37 Medarbejderne beskriver, at der er fokus på at sikre ajourføring af dokumentationen. På trods af gentagne forsøg kunne der ikke opnås kontakt til 1 medarbejder på tilsynstidspunktet. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Borgerne har modtaget de senest planlagte besøg. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? Opfyldt Alle borgere oplyser, at de har modtaget senest planlagte besøg. Opfyldt 12 Ikke relevant 0 37

38 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation på medicinskemaer. 89 % Medicinen, inkl. den doserede, er opbevaret i henhold til gældende retningslinjer. Der er generelt overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og Medicin ordinationsskema i hjemmet. Det er tilsynets vurdering, at hjælpen til medicindosering har alvorlige fejl og. Tilsynet vurderer, at det ledelsesmæssigt bør sikres, at medarbejderen i en konkret sag bliver informeret omkring korrekte arbejdsgange i forbindelse med medicindosering(jf. Indikator 3.4). Bemærkningsfeltet i forhold til - medicin er korrekt udfyldt. Medarbejderne kan redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering (jf. dog beskrivelse under indikator 3.4). 38

39 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Dokumentation Indeholder arket Klient medicin dokumentation iht. gældende retningslinjer om: Præparatnavn? Styrke? Dosis og dosisinterval? Dispenseringsform? Evt. mængde? Til behandling for (Indikation)? Ordineret af? Dato ordination/ seponering? Administrationsmåde? Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation på medicinskemaer. I forhold til 10 borgere er dokumentationen på medicinskemaet i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Hos 2 borgere lever dokumentationen ikke op til gældende retningslinjer. Hos en borger bemærker tilsynet at, der i et felt under ord. Dosis står efter skriftlig anvisning. Det drejer sig om medicin for blodtrykket. Det er uklart, hvilken skriftlig anvisning, der er tale om. Der er ikke anført dosis-mængde i feltet. Hos anden borger observeres det, at et præparat mod forhøjet blodtryk ikke er korrekt beskrevet i medicinskemaet. Der står, at der skal gives 1 tablet 2 gange dagligt, men under tidsfelterne står der 2 tabletter både ved kl. 8 og kl. 16. Opfyldt 10 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 83 % 39

40 Indikator 3.2 Observation Er medicinen, inkl. den doserede, opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer i fht: Doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med borgerens navn og personnummer? Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin Opfyldt Tilsynet observerer, at medicinen opbevares i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Opfyldt 12 Ikke relevant 0 Indikator 3.3 Observation Er der overensstemmelse ml. Klient medicin i KOS2 og det Medicin ordinationsskema som ligger i borgerens hjem? Tilsynet vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem medicinskema i KOS2 og medicinskemaet i borgerens hjem. Tilsyn får oplyst, at Hjemmeplejen er i gang med en udfasning af borgermapper. Tilsynet bemærker, at flere medarbejdere henviser til, at de dog stadig bruger medicinskemaet i borgermappen, i forbindelse med dosering og hjælp til indtagelse af medicin. I forhold til 11 borgere er der overensstemmelse mellem medicinskema i KOS2 og borgermappen. Opfyldt 11 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 92 % I forhold til 1 borger er der ikke overensstemmelse. De to medicinskemaer fremtræder ikke ens på alle punkter. 40

41 Det medicinskema, der ligger i borgermappen, er påtegnet håndskrevne ændringer af dosis. Desuden er der på medicinskemaet håndskrevet påtegning om, at det skal udskiftes ved næste medicindosering. Tilsynet kan se, via dato på præparatændring, at der efterfølgende har været mange medicindoseringer, og skemaet burde være skiftet for længst. Desuden hersker der tvivl om dosis på et præparat, da der i det ene medicinskema står 5 mg og i det andet 10 mg. Indikator 3.4 Observation Er der overensstemmelse ml. Klient medicin i KOS2 og indhold i doseringsæsken? Tilsynet vurderer, at hjælpen til medicindosering har alvorlige fejl og. Tilsynet vurderer, at det ledelsesmæssigt bør sikres, at medarbejderen i den konkrete sag bliver informeret omkring korrekte arbejdsgange i forbindelse med medicindosering. I forhold til 8 borgere observeres overensstemmelse mellem medicinskema fra KOS2 og indholdet i doseringsæskerne. I forhold til 4 borgere er der observeret doseringsfejl. Hos en borger der to tabletter om morgenen i tirsdagsæsken. Opfyldt 8 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 0 67 % Hos anden borger observeres, at der i en mandagsæske 3 tabletter til aften. Tilsynet bemærker, at pillerne er meget store og undrer sig over fejlen, hvorfor det undersøges, hvorvidt det eventuelt skyldes, at 41

42 42 der medicin til doseringen. Tilsynet bemærker, at borgeren har tilstrækkeligt med medicin til en fuld dosering. Hos tredje borger observeres det, at der i en lørdagsæske og tirsdagsæske er doseret 1 tablet for meget til middag. Hos fjerde borger er der i en søndagsæske doseret 1 tablet for meget om morgenen. Hos ovenstående borger har tilsynet yderligere følgende bemærkning på baggrund af observationer ved kontrol af medicindoseringen: Tilsynet får oplyst af både medarbejder og borger, at borgeren ikke ønsker et ordineret præparat (Prednisolon) i den dosis, som det er ordineret fra lægen. Medarbejderen fortæller, at hun har aftalt med borgeren, at hun doserer medicinen i doseringsæskerne, som borgeren ønsker det. Medarbejderen tager efterfølgende skriftligt kontakt til lægen med henblik på ændring af ordination og bekræftelse på, at borgeren tager sin medicin, som hun selv ønsker det. Tilsynet finder det ikke korrekt, at der doseres efter borgerens ønske,

43 Indikator 3.5 Observation Hvis borgeren får - medicin: Er dokumentationen i KOS2, herunder bemærkningsfeltet udfyldt korrekt? FØR der er taget kontakt til lægen, og FØR at der ligger bekræftelse herpå. Medarbejder er orienteret om, at dette ikke er den korrekte arbejdsgang. Ledelsen er ligeledes orienteret. Opfyldt I forhold til 6 borgere er dokumentationen i forhold til - medicin tilfredsstillende. 6 borgere får ikke -medicin doseret. Opfyldt 6 Ikke relevant 6 Indikator 3.6 Interview med medarbejder Kender og anvender medarbejderen de gældende retningslinjer for medicindosering, herunder: Ophældning af medicin til en periode af gangen? Medicindosering i æske? Dosisdispensering? Observation af bivirkninger? Opfyldt 9 medarbejdere kan med faglig overbevisning redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. I forhold til en borger drøfter tilsynet med medarbejderen, at borger bør have sin medicin låst ned og kun udleveret doseringsæske på daglig basis, da borgeren selv foretager ændringer i doseringsæskerne. Medarbejderen vil tage handling på situationen. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 2 95 % 43

44 I forhold til en anden borger bemærker tilsynet, at borgerens medicin er stabil og dermed muligvis vil kunne overgå til dosisdispensering. Medarbejder oplyser, at dette umiddelbart ikke har været på tale, da det skønnes, at borger ikke selv kan åbne poserne. Tilsynet oplyser, at hjemmeplejen kommer i hjemmet dagligt og kunne bistå med hjælp hertil. I forhold til en tredje borger bemærker tilsynet, at borgerens medicin har været stabil gennem en længere periode og er egnet til dosisdispensering. Medarbejderen er bevidst herom, men oplever det problematisk, at få borger motiveret hertil, da dosisdispenseringen vil påføre borgeren en udgift hertil. 1 medarbejder kan redegøre for gældende retningslinjer, men tilsynet bemærker, at medarbejderen umiddelbart har en opfattelse af, at det i en konkret situation har været i overensstemmelse med gældende retningslinjer at dosere medicin til en borger efter dennes ønsker, uden at der først er konfereret 44

45 med lægen herom. Medarbejderen reflekterer fagligt over dialogen med tilsynet og vil snarest bringe situationen i orden. I forhold til 2 medarbejdere er indikatoren ikke relevant. En medarbejder er i aftenvagt og doserer ikke medicin. En anden medarbejder kunne der ikke opnås kontakt med. med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/in jektion er tilfredsstillende Tilsynet vurderer, at dokumentationen i forhold til medicinadministration/injektion følger gældende retningslinjer. Der er overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og Medicin ordinationsskema i borgers hjem. Der er korrekt dokumentation af - medicin, der skal administreres. Medarbejderne kan redegøre for observationer i forbindelse med medicinadministration/injektion og har kendskab til gældende retningslinjer. 45

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere