REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED"

Transkript

1 REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig

2 Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle bekendtgørelser mv. samt Byrådets øvrige fastsatte regler ydes tilskud til og anvises kommunale lokaler og udendørsfaciliteter til folkeoplysende foreningsarbejde i Struer Kommune. Reglerne for tilskuddene mv. er i videst muligt omfang beskrevet her i materialet. Enkelte tilskudsregler er dog så omfattende, at der kun er foretaget en kort beskrivelse, mens de uddybende regler kan fås i Sekretariatet. Efter folkeoplysningsloven er fritidsområdet opdelt i to områder: I. DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING: Oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen. II. DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE: Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber mv. Reglerne sendes årligt til alle foreninger, som Struer Kommune har kontakt med. Sekretariatet er til rådighed for uddybning af tilskudsreglerne mv., ligesom vi i videst muligt omfang vil være behjælpelig med rådgivning i andre spørgsmål indenfor området. Ved en positiv dialog mellem brugerne, Kultur- og Fritidsudvalget, Byrådet og Sekretariatet håber vi på den bedst mulige udnyttelse af samtlige økonomiske midler og faciliteter indenfor folkeoplysningsområdet. Alle henvendelser omkring folkeoplysningsområdet rettes til Struer Kommunes Tekniske Sekretariat: Kultur- og fritidskonsulent tlf / Søren Sørensen Aktivitetstilskud, leder- og instruktøruddannelse, lokaletilskud og aftenskoler Sekretariatsmedarbejder tlf Pia Bach Sognegårde Sekretariatsmedarbejder tlf Jette Pilgaard Lokalebevillinger Sekretariatsmedarbejder tlf Else Jensen Postadresse: Struer Kommune, Teknisk Sekretariat, Østergade 13, 7600 Struer e-mal 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 13 side 15 side 16 side 17 side 18 side 19 side 20 Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget Mødekalender for Kultur- og Fritidsudvalget Budget Tilskud til voksenundervisning - undervisning og lokaler Tilskud til foreningsarbejde - ungdomsklubber Tilskud til foreningsarbejde - aktivitetstilskud Tilskud til foreningsarbejde - a contoudbetaling af aktivitetstilskud Tilskud til foreningsarbejde - leder- og instruktøruddannelse Tilskud til foreningsarbejde - driftstilskud til lokaler Tilskud til foreningsarbejde - leje af idrætshaller Brug af kommunale lokaler og udendørsfaciliteter Anlægstilskud - øvrige tilskud - talentudvikling Udviklingspuljen Tilskud til opstart af folkeoplysende foreninger Sognegårde, Folkets Hus og Aktivitetscenter Struer Ekspeditionstider Huskeliste - tidsfrister LOVHENVISNING Reglerne for folkeoplysningsområdet tager udgangspunkt i følgende love og bekendtgørelser, som kan fås i Sekretariatet: Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) senest ændret ved lov nr. 574 af 7. juni Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og friviligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen) senest ændret ved lov nr af 20. december er under revision i FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET 2

4 Folkeoplysningsområdet i Struer Kommune er omfattet af Kultur- og Fritidsudvalgets fagområde med virkning fra byrådsperioden KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I PERIODEN 2010/2013 Formand: Næstformand: Flemming Odde (A) Per Jakobsen (V) Damtoften 15 Kjeldinghøj Struer 7600 Struer Tlf / Tlf Lars Møller Pedersen (A) Steen Jakobsen (V) Søndergade 35A, lejl. 5 Kirketoft 68, Asp 7600 Struer 7600 Struer Tlf Tlf Søren Christensen (A) Bredgade Struer tlf

5 MØDEKALENDER 2011 FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Onsdag d. 12. januar kl Ordinært møde Onsdag d. 9. februar kl Ordinært møde Onsdag d. 16. marts kl Ordinært møde Onsdag d. 6. april kl Ordinært møde Onsdag d maj kl Ordinært møde Onsdag d. 15. juni kl Ordinært møde Onsdag d. 17. august kl Ordinært møde Onsdag d. 7. september kl Ordinært møde Onsdag d. 12. oktober kl Ordinært møde Onsdag d. 9. november kl Ordinært møde Onsdag d. 7. december kl Ordinært møde SAGER TIL BEHANDLING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sager til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget skal være kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen i hænde senest 14 dage før mødet. TRÆFFETID Kultur- og Fritidsudvalgets formand har ikke fast træffetid, men der kan ved henvendelse til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen aftales træffetid. 4

6 BUDGET 2011 Fælles formål Budget 2011 Øvrige tilskud, tilskud til etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter Udviklingspuljen kultur- og fritidsområdet Omklædningsbygninger Servicebistand på skoler kr kr kr kr. Den folkeoplysende voksenundervisning Pulje til undervisning mv. Mellemkommunal betaling til kommuner Mellemkommunal betaling fra kommuner kr kr kr. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Aktivitetstilskud Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Tilskud til orkestre Sommerferieaktiviteter Vinterferieaktiviteter Lokaletilskud egne og lejede klublokaler Hallejetilskud Gymnasiehallen (netto) Gebyr for benyttelse af gymnastiksale Gebyr for benyttelse af Gimsinghallen Tilskud til handicapsvømning Struer Børnebilledskole - børn Ungdomsklubber Driftstilskud samrådene kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Budgetramme i alt kr. 5

7 TILSKUD TIL DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING UNDERVISNING OG LOKALER Der ydes tilskud til oplysningsforbund og andre foreningers undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen. TILSKUD TIL UNDERVISNING MV. Der er i 2011 afsat et rammebeløb på kr. til fordeling mellem de tilskudsberettigede oplysningsforbund og foreninger. Tilskuddet fordeles efter reglerne Tilskud mv. til voksenundervisning efter folkeoplysningsloven. Reglerne kan fås ved henvendelse til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. TILSKUD TIL LOKALER Der ydes tilskud til leje af private lokaler, i det omfang der ikke kan anvises egnede offentlige lokaler efter Folkeoplysningslovens regler. Eventuelle udgifter hertil skal bevilges af Kultur- og Fritidsudvalget inden lejemålet indgås. 6

8 TILSKUD TIL FORENINGSARBEJDE UNGDOMSKLUBBER Inden for en budgetramme på kr. ydes tilskud til godkendte ungdomsklubber. Tilskuddet fordeles i forhold til medlemstal, antal åbningstimer og åbningsaftener. De nærmere regler fremgår af Regler for tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune som kan fås ved henvendelse til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. 7

9 TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE AKTIVITETSTILSKUD Efter folkeoplysningslovens kapitel 5, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, skal der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Dette tilskud ydes i Struer Kommune i form af aktivitetstilskud til alle foreninger - med undtagelse af ungdomsklubber - omfattet af folkeoplysningslovens område. Tilskuddet udgør 100% af kontingentbetalingen, dog max. 121,00 kr. pr. medlem i foreningernes regnskabsår Ved foreninger med forskudt regnskabsår benyttes tilskudssatsen ved regnskabsårets afslutning TILSKUDDET YDES PÅ FØLGENDE BETINGELSER - Foreningen skal være hjemmehørende i Struer Kommune og skal være godkendt efter reglerne i folkeoplysningsloven. - Medlemmerne skal være bosiddende i Struer Kommune. - Medlemmerne skal være under 25 år ved regnskabsårets afslutning eller ved nærmere aftalt fast opgørelsesdato. - Ved handicapforeninger ydes tilskud til alle medlemmer uanset alder. - Paraplyforeninger med underafdelinger for forskellige idrætsaktiviteter, der har eget regnskab, kan opnå tilskud til hver underafdeling - ansøgninger indsendes samlet. Et medlem kan dog maks. medregnes i tre underafdelinger. - Aktivitetstilskuddet skal indgå som en selvstændig post i regnskabet. - Det skal kunne dokumenteres, hvad hvert enkelt medlem har betalt i kontingent i regnskabsåret medlemmer i kontingentrestance er ikke tilskudsberettigede. TILSKUDDET SØGES OG BETALES EFTER FØLGENDE REGLER Standardskemaet Ansøgning om aktivitetstilskud sendes til Struer Kommune udfyldt og underskrevet af foreningens formand, kasserer og revisorer, vedlagt: - Kopi af regnskab, der er revideret af foreningens revisorer iht. foreningens vedtægter og reglerne Revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven. Ansøgningen sendes senest 2 måneder efter regnskabsårets slutning. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. 8

10 A CONTO UDBETALING AF AKTIVITETSTILSKUD 1. Det seneste regnskab vedlægges ansøgningen om aktivitetstilskud, der danner grundlag for beregning af a conto tilskuddet samt regnskabsårets tilskud. 2. A conto udbetalingen udgør 100% af det beregnede tilskud. 3. Aktivitetstilskuddet udbetales ratevis således: 1. rate - 1 måned efter indsendelse af regnskab og ansøgning. 2. rate - 3 måneder efter regnskabsperiodens begyndelse. 3. rate - 6 måneder efter regnskabsperiodens begyndelse. 4. rate - 9 måneder efter regnskabsperiodens begyndelse. Hver rate udgør 25% af det beregnede tilskud. 4. Den ratevise udbetaling er betinget af, at bestemmelsernes punkt 1 er opfyldt. 5. A conto udbetalingerne reguleres en gang årligt på baggrund af det reviderede regnskab, idet beregning finder sted efter reglerne om Tilskud til foreningsarbejde - aktivitetstilskud. 6. Eventuel regulering af aktivitetstilskuddet finder sted i efterfølgende års første rate. 7. A conto tilskuddet skal fremgå som en selvstændig post i foreningens regnskab. 8. Ved nye foreninger foretages a conto udbetalingen på baggrund af ansøgning til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. 9

11 TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE LEDER- OG INSTRUKTØRUDDANNELSE Tilskud ydes til forbedring af leder- og instruktørarbejde. Tilskuddet ydes til følgende udgifter ekskl. tilskud fra anden side: - kursusafgift - særskilt forplejning - kursusmateriale - rejseudgifter maks. billigste offentlige transportmiddel eller kørselsgodtgørelse efter den for statens tjenestemænd fastsatte pris for kørsel over km årligt - 1,90 kr. pr. 1/ og 2,00 kr. pr. 1/ eller - faktiske dokumenterede udgifter til instruktør eller lignende, udgift til lokaleleje, rimelig forplejning samt kursusmateriale. Tilskuddet udgør 75% af foreningens udgifter - dog maks kr. (kurser afholdt i 2010) og maks kr. (kurser afholdt i 2011) i tilskud pr. deltager. Der ydes ikke tilskud til erhvervsmæssige kompetencegivende uddannelse, landsmøder, årsmøder, lederseminar, distriktsmøder, instruktørårsmøder, årligt tilbagevendende konferencer og lignende. Tilskuddet udbetales ved indsendelse af ansøgning vedlagt følgende: - kursusbeskrivelse, hvoraf det tydeligt fremgår, at kurset er led i forbedring af leder- og instruktørarbejdet i foreningen. Ansøgningen sendes til Struer Kommune, snarest muligt efter kurset eller senest en måned efter regnskabsårets slutning. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. 10

12 TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE DRIFTSTILSKUD TIL LOKALER (LOKALETILSKUD) Der ydes tilskud til foreningers egne og lejede lokaler ekskl. leje af idrætshaller i Struer Kommune. Tilskud til leje af idrætshaller i kommunen fremgår af specielle regler herfor. Der ydes tilskud til følgende udgifter - Egne lokaler og lejrpladser a) renter af prioritetsgæld b) skatter, afgifter og forsikring vedr. ejendommen c) udgifter til almindelig vedligeholdelse, varme, lys, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. - Lejede lokaler og lejrpladser a) det afholdte lejebeløb b) afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Tilskuddet udgør - 74% af 117,90 kr. pr. brugstime (2011) for almindelige lokaler. 74% af 235,85 kr. pr. brugstime (2011) for haller (ekskl. ridehaller og haller i Struer Kommune). Der foretages fradrag i lokaletilskud for aktive medlemmer over 25 år. Under 5% foretages intet fradag. Over 5% foretages et fradrag med den procentsats der overstiger 5%. Der er specielle regler for rideklubber. Der ydes ikke tilskud til leje af motionscentre. Der ydes tilskud til leje af bowlingbaner i Vest Bowl, Bredgade 50, Struer, til tilrettelagte og kontinuerlige foreningsaktiviteter efter nærmere angivne regler, og efter forhåndsgodkendelse fra Struer Kommune. Nye lejemål eller udvidelser af bestående skal godkendes af Struer Kommune for så vidt angår tilskud efter folkeoplysningsloven eller lokalt fastsatte regler. 11

13 TILSKUDDET SØGES OG UDBETALES EFTER FØLGENDE REGLER Standardskemaet Ansøgning om lokaletilskud iht. folkeoplysningsloven sendes til Sekretariatet udfyldt og underskrevet af foreningens formand, kasserer og revisorer, bilagt kopi af regnskab, der er revideret af foreningens revisorer iht. foreningens vedtægter og reglerne Revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven. Ansøgningen sendes senest to måneder efter regnskabsårets slutning. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. A CONTO TILSKUD Der kan efter nærmere aftale med kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. udbetales a conto driftstilskud til lokaler. 12

14 TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE LEJE AF IDRÆTSHALLER I STRUER KOMMUNE Tilskud ydes til foreningers leje af de selvejende idrætshaller i Struer Kommune, hvor der er indgået aftale om prispolitikken. Der ydes lokaletilskud til idrætsaktiviteter, herunder ungdomsklubber, spejdere og andre foreninger, som tilbyder aktiviteter, der naturligt finder sted i idrætshaller. Fester, teater-, kultur- og musikarrangementer er ikke omfattet af reglerne, men henvises til øvrige kulturinstitutioner, eller betaler den af hallerne fastsatte leje 100%. Vest Bowl, Bredgade 50, Struer er ikke omfattet af reglerne. Squashbanerne ved Struer Hallerne er ikke omfattet af reglerne for leje af idrætshaller. Der ydes kommunalt ikke aktivitetsbestemt tilskud til Struer Squash Clubs leje af banerne nye lejemål skal godkendes af Struer Kommune. Hallejepriser og tilskud udgør følgende i Leje af idrætshaller 436 kr. pr. time heraf betaler foreningerne 117 kr. pr. time - Leje af Hjerm Hallens træningshal 263 kr. pr. time heraf betaler foreningerne 72 kr. pr. time - Leje af Langhøjhallens træningshal 103 kr. pr. time heraf betaler foreningerne 32 kr. pr. time - Leje af Gymnasiehallen 117 kr. pr. time heraf betaler foreningerne 117 kr. pr. time - Leje Gimsinghallen Sommersæson (1/4 31/8) 466 kr. pr. sæson Vintersæson (1/9 31/3) kr. pr. sæson Der udlånes kun for en hel sæson. Udlån til enkeltstående aktiviteter er gratis Gebyr opkræves 1. juli for sommersæson og 1. december for vintersæson. Der reguleres ikke for eventuelle aflysninger. - Leje af Vejrum Fritidscenter 214 kr. pr. time heraf betaler foreningerne 31 kr. pr. time - Leje af Struer Svømmehal 13

15 Sats 1 leje af hele hallen 757 kr. pr. time heraf betaler foreningerne 245 kr. pr. time Hallejepriser og tilskud reguleres hvert år pr. 31. december, i forhold til den kommunale budgetlægning og fastsættelse af takster. De nærmere regler fremgår af Regler for afregning af udgifter ved foreningers leje af idrætshaller i Struer Kommune som kan fås ved henvendelse til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. Udgifter til leje af idrætshaller, der ikke er beliggende i Struer Kommune afregnes efter reglerne for driftstilskud til egne og lejede lokaler efter folkeoplysningslovens regler. Nye lejemål eller udvidelser af bestående skal godkendes af Struer Kommune for så vidt angår tilskud efter folkeoplysningslovens eller lokalt fastsatte regler. Aftale om idrætshallerne træffes ved henvendelse til de enkelte idrætshaller, undtagen Gimsinghallen og Gymnasiehallen som administreres af Struer Kommune. Gimsinghallen og Gymnasiehallen bookes online gennem lokalebookingsystemet Conventus 14

16 BRUG AF KOMMUNALE LOKALER OG UDENDØRSANLÆG Kommunale klasse- og faglokaler Klasse- og faglokaler stilles gratis til rådighed for foreningerne. Tiderne fordeles for perioden 1. september til 31. august. Der annonceres med ansøgningsfrist i april måned, men der kan også søges løbende. Klasse- og faglokaler bookes online gennem lokalebookingsystemet Conventus Kommunale gymnastiksale Der betales fast gebyr pr. sæson ved brug af kommunale gymnastiksale. Sommersæson 1. april til 31. august 267,00 kr. (2011) Vintersæson 1. september til 31. marts 582,00 kr. (2011/2012) Der udlånes kun for en hel sæson. Udlån til enkeltstående aktiviteter er gratis Gebyr opkræves 1. juli for sommersæson og 1. december for vintersæson. Der reguleres ikke for eventuelle aflysninger. Der annonceres om frister for booking i henholdsvis januar og april måned. Der kan også bookes i løbet af sæsonen men der betales gebyr for hel sæson. Gymnastiksalene bookes online gennem lokalebookingsystemet Conventus Kommunale udendørsfaciliteter Kommunens sportspladser stilles gratis til rådighed til idrætslige formål. Ansøgninger om benyttelse af sportspladserne sendes til Struer Kommunes Driftsafdeling, Teknisk Sekretariat, Østergade 13, 7600 Struer, tlf , med mindre der er andre aftaler. Henvendelse om opkridtning mv. af baner rettes til Struer Kommunes Driftsafdeling på tlf

17 ANLÆGSTILSKUD ØVRIGE TILSKUD Generelle betingelser Ansøgninger om ekstraordinære tilskud skal være behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget inden etableringen/anskaffelsen udføres. Der må forventes afslag, såfremt dette ikke respekteres. Anlægstilskud I forbindelse med klubhusbyggeri, etablering af nye anlæg, forbedringer af faciliteter og lignende kan der søges om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget har afsat et rådighedsbeløb til sådanne formål. Der findes ikke nærmere regler eller ansøgningsskemaer. Ansøgning sendes til Kultur- og Fritidsudvalget ved kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. Øvrige tilskud Til afhjælpning af mindre forhold/ønsker mv. inden for folkeoplysningsområdet har Kultur- og Fritidsudvalget et rådighedsbeløb. Der findes ikke nærmere regler eller ansøgningsskemaer. Ansøgning sendes til Kultur- og Fritidsudvalget ved kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. Talentudvikling Med udgangspunkt i Struer Kommunes Fritids- og Idrætspolitik samt ønske om individuel støtte til talentudvikling har Struer Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg afsat en pulje til talentudvikling blandt idrætsudøvere i Struer Kommune. Idrætsudøvere som har potentiale til at komme på landsholdet inden for en kort årrække, kan gennem deres idrætsforening, søge om støtte til talentudvikling. Der er ikke fastsat nærmere krav til udformning af ansøgningen eller ansøgningsfrister, men af hensyn til vurderingen bør ansøgningen blandt andet indeholde: udtalelser fra idrætsorganisationer og lignende som understøtter talentet beskrivelse af hidtidige præstationer budget for den ønskede støtte Ansøgning sendes til Kultur- og Fritidsudvalget ved kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. 16

18 Udviklingspuljen Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne medvirke til udvikling på folkeoplysningsområdet ved støtte til nye initiativer, udviklingsarbejder og virksomhed af tværgående karakter. Der er afsat en pulje til formålet, som kan søges efter følgende regler: Ansøgning sendes til Struer Kommune, Kultur- og Fritidsudvalget ved kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen der er intet ansøgningsskema. Der er ingen ansøgningsfrist, men projektet må ikke påbegyndes, eller materialer og lignende anskaffes, inden Kultur- og Fritidsudvalget har taget stilling til ansøgningen. Ansøgningen skal mindst indeholde følgende oplysninger: - foreningens navn enkeltpersoner kan også søge - kontaktperson navn, adresse, tlf., evt. mail - beskrivelse af projektet - budget for projektet - finansieringsforslag eget bidrag, eksterne bidrag samt ønsket tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget - forventninger til fremtidig drift og finansiering. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at forholde sig til alle ønsker mv. Derfor er der ikke foretaget en nærmere afgrænsning af mulighederne. Kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen hjælper gerne med udformning af ansøgningen og andre praktiske spørgsmål. Tilskud til opstart af nye folkeoplysende foreninger Der ydes etableringstilskud på kr. til nye foreninger der godkendes som folkeoplysende foreninger efter Folkeoplysningslovens regler. Tilskuddet udbetales i forbindelse med godkendelse af foreningen. Henvendelse om godkendelse af foreninger rettes til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. Sognegårde 17

19 Der rettes direkte henvendelse til de enkelte bestyrere, der kan oplyse nærmere. Foreninger kan efter nærmere regler fritages helt eller delvist for betaling af leje i forbindelse med arrangementer. De nærmere regler herfor fremgår af folderen Du kan leje en sognegård, som kan fås ved henvendelse til kultur- og fritidskonsulent Søren Sørensen. Folkets Hus Faciliteterne i Folkets hus er til foreningernes rådighed i forbindelse med kulturelle arrangementer og foreningsaktiviteter efter nærmere retningslinier. Retningslinierne fås ved henvendelse til Folkets Hus. Henvendelser rettes til Folkets Hus, Tegltorvet 2, 7600 Struer, tlf Se også hjemmesiden Aktivitetscenter Struer Aktivitetscenter Struer har til formål at stille gratis lokaler til rådighed for de frivillige sociale foreninger i Struer Kommune ældreaktiviteter i Struer Kommune folkeoplysende foreningsaktiviteter i Struer Kommune naturlige interessegrupper indenfor de 3 nævnte områder. Retningslinierne fås ved henvendelse til Aktivitetscenter Struer. Henvendelse rettes til Aktivitetscenter Struer, Skolegade 1A, 7600 Struer, tlf eller 18

20 EKSPEDITIONSTIDER PÅ ANSØGNINGER MV. SEKRETARIATET Folkeoplysningsloven fastsætter ikke regler for sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiderne er fastsat så realistiske som muligt, ud fra at alle nødvendige oplysninger foreligger. Ansøgninger er meget sæsonbetonede. Derfor kan der i enkelte perioder opstå længere sagsbehandlingstid. Fordeling af rammebevillinger og sæsonfordeling af lokaler sker efter nærmere udmeldinger. Sagstype Sagsbehandlingstid Folkeoplysningsområdet Aktivitetstilskud Lokaletilskud - a contobetalinger Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Lokaleansøgninger (enkeltstående ansøgninger). Betaling for leje af kommunale Idrætshaller Ansøgninger, der ikke er omfattet af generelle regler Ansøgninger om fritagelser for Betaling Udsendelse af regninger for leje Inden for otte uger Inden for otte uger to uger Inden for otte uger To uger Sognegårde I løbet af efterfølgende måned. Kvitteringsskrivelse i løbet af en uge, med oplysning om forventet og begrundet sagsbehandlingstid To uger I løbet af måneden efter lejemålet 19

21 HUSKELISTE TIDSFRISTER Denne Huskeliste er lavet for at skabe overblik over de gældende tidsfrister for de forskellige foreninger/klubber/aftenskoler mv. FORENINGER (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde) 15. februar Booking af kommunale lokaler (gymnastiksale, Gimsinghallen og Gymnasiehallen) for perioden 1. april 31. august. 15. april Booking af kommunale lokaler (gymnastiksale, Gimsinghallen og Gymnasiehallen samt klasse- og faglokaler) for perioden 1. september 31. marts. To mdr. efter regnskabsårets afslutning En mdr. efter regnskabsårets afslutning (løbende) Løbende Løbende Løbende Skemaet Ansøgning om aktivitetstilskud vedlagt revideret regnskab sendes. Skemaet Ansøgning om lokaletilskud vedlagt revideret regnskab sendes. Skemaet Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse vedlagt program + dokumentation for evt. rejseudgifter sendes. (Disse ansøgninger kan sendes løbende) Efter ansøgning kan der udbetales a conto lokaletilskud. Ansøgning fra nye foreninger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningsloven Skemaet Rettelse i foreningsbestyrelser mv. sendes hver gang, der skiftes kasserer og/eller formand. 20

22 AFTENSKOLER (Folkeoplysende voksenundervisning) 1. februar Skemaet Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for indeværende år sendes. Skemaet Beregning af tilskud til voksenundervisning for foregående år sendes. 1. marts Kultur- og Fritidsudvalget udmelder det endelige tilskudstilsagn for indeværende år. 15. april Booking af kommunale lokaler (klasse- og faglokaler samt gymnastiksale) for perioden 1. september 31. august. 1. august Ønsker om ændring af tilskudstilsagn sendes. 1. december Oplysninger om deltagere fra andre kommuner sendes. Inden 5. hverdag i md. Skemaet Ansættelse som timelønnet lærer (gul) og Aftale om foredragshonorar (grøn) for udbetaling af løn til underviser/foredragsholder afleveres. Samtidig betales deltagerbetaling. UNGDOMSKLUBBER 1. januar Skemaet Oplysning til brug ved bevilling af tilskud for indeværende regnskabsår sendes. 15. januar Udbetaling af 50% a conto tilskud for indeværende år. Afregning af tilskud for foregående regnskabsår. 1. marts Revideret regnskab for foregående regnskabsår sendes. 14 dage før Kultur- og Fritidsudvalgets møde 14 dage før Kultur- og Fritidsudvalgets møde ØVRIGE TILSKUD Ansøgninger om anlægstilskud og øvrige tilskud. Ansøgninger skal være behandlet af udvalget inden etableringen/anskaffelsen udføres. Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender kan ses på side 4. Ansøgninger om ekstraordinære tilskud af enhver art (f.eks. arrangementer, aktiviteter, istandsættelse/udskiftninger/forbedringer ) Ansøgninger skal være behandlet af udvalget inden etableringen/anskaffelsen udføres. Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender kan ses på side 4. 21

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter.

Læs mere

Kommunale tilskud til fodboldklubberne

Kommunale tilskud til fodboldklubberne Kommunale til fodboldklubberne En kortlægning af de kommunale sordninger til fodboldklubberne i Jylland. Udgivet af Jydsk Boldspil-Union november 2007. 2. udgave, februar 2008 Kommunale til fodboldklubberne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere