KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU1 den 15/ Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Gæst: Michael Pedersen (MP) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) AFBUD Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat (FU7+8) 4. Ændringer i forretningsudvalget (konstitution) 5. KBUs repræsentantskabsmøde 17/ a. Sted og fortæring b. Dirigent c. Nåle og krus d. Valg i. Formand (ekstraordinært) ii. Næstformand iii. Kasserer iv. Sekretær v. Seniorleder vi. Suppleant 1 vii. Suppleant 2 viii. Suppleant for ungdomsleder ix. 2 Revisorer og revisorsuppleant x. Dommerkoordinator xi. Udvalgsmedlem til disciplinærudvalget e. Beretninger f. Regnskab og budget g. Forslag i. Unionens love 4 stk. 8 (klubdragt) ii. Spilleregler 5 stk. 1.2 (Flytning af kamp) iii. Spilleregler 8 stk. 8.5 (Scoretavler) iv. Spilleregler 8 stk. 9.4 (Slagsedler) h. Forslag til DBwF s repræsentantskabsmøde i. Forbundets love 10 (Repræsentantskabet) ii. Forbundets love 38 (Fordeling af stederne for mesterskaber) 6. Meddelelser a. DBwF Spilleform for Liga og divisioner Certificering af haller b. KBU Kredsenes repræsentantskabsmøder 7. Økonomi 8. Senior a. Old Boys/Girls 2013/ :53/ BM Side 1

2 b. Status KM Ungdom a. Aflysning af ranking stævnet næste weekend b. KM 44 tilmeldte ud af ca. 75 licenser i KBU c. Information fra UU mødet i forbundet søndag den 13/ Turnering 11. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen og bad IS om at lede mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden BM har glemt et punkt. Nyt punkt 5c nåle og krus Ad. 3 Opfølgning på referat (FU7+8) Der er ingen ændring eller opfølgning på referat af FU7+8 Ad 4 Ændring i forretningsudvalget (konstitution) LJ blev konstitueret som formand IS blev konstitueret som næstformand Ad. 5 KBUs repræsentantskabsmøde 17/ Ad. 5a Ad. 5b Ad. 5c Sted og fortæring: Af hensyn til dem der kommer fra Bornholm, flyttes mødets start fra kl. 10:00 til kl. 10:30. LM har allerede bestilt festsalen på Tinderhøj skole. Der var her vi holdt mødet sidste år. Et godt lokale med gode parkeringsforhold. LM kontakter Sisu Venner (v/gert Nielsen) omkring det praktiske (buffet, salg af drikkevarer og oprydning). Dirigent: De sidste år har vi haft Bente Hansen til at varetage opgaven som dirigent. BM kontakter Bente Hansen for at høre, om hun atter vil hjælpe os i år. Nåle og krus: Indstilling til 15 års fortjenstnål kan foretages af KBU-klubbernes bestyrelse, KBUs kredsbestyrelser og KBUs forretningsudvalg. Indstilling til KBUs guldnål kan foretages af klubber, kredse og forretningsudvalg :53/ BM Side 2

3 BM lægger en opfordring på hjemmesiden om indstillinger til 15 års fortjenstnål og guldnål. BM undersøger om der er klubber der skal have tildelt årskrus. Det er tidligere besluttet (på FU3 den 10/4 2007), at der uddeles krus til klubberne i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum og i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum. Ad. 5d Valg Ekstraordinært valg til formandsposten (1 år): Lars Jacobsen stiller op som formand Valg som næstformand (2 år): Hvis LJ ikke bliver valgt som formand, så genopstiller han som næstformand. Hvis LJ bliver valgt som formand, så stiller Michael Pedersen op som næstformand kan godt varetage denne post sammen med sin post som licensformand Valg som kasserer (2 år): Leif Makholm genopstiller Valt som sekretær (2 år): Bente Makholm geneopstiller Valg som seniorleder (2 år): Jan Heilmann genopstiller Valg som suppleant 1 (1 år): Inge Sambleben genopstiller Valg som suppleant 2 (1 år): Martin Guldager genopstiller Valg som suppleant for ungdomsleder: Daisy Møller Vi har ikke set DM i mange år, og vi vil gerne have en aktiv suppleant. MG foreslår Camilla Keller fra Sundby. MG kontakter hende: Valg som revisor: Erik Pedersen (1 år): LM tjekker op på om Erik genopstiller Valg som revisor: Jonna Odér (1 år): LM tjekker op på om Jonna genopstiller Valg som revisorsuppleant: Denne post er i dag vakant vi prøver at finde en kandidat. Det kan ikke være rigtigt, at denne post har været vakant i så mange år. Valg som dommerkoordinator: Jørgen Botting (2 år): BM tjekker op på om Jørgen genopstiller Valg som udvalgsmedlem til disciplinærudvalget: Hans Svane (2 år): BM tjekker op på om Hans genopstiller. Ad. 5e Ad. 5f Beretninger: BM gør opmærksom på, at sidste frist for indleverig af materiale til repræsentantskabsmappen er den 28/ BM har taget fri fra arbejde den 29/1 for at redigere indlæg til repræsentantskabsmappen. Det er derfor vigtigt, at alle overholder fristen da vi ellers ikke får repræsentantskabsmappen ud til tiden. Regnskab og budget: LM har snart styr på et regnskab. Det foreløbige regnskab viser et underskud kr mod et budgetteret underskud kr :53/ BM Side 3

4 Der er 2 store udgiftsposter, som ikke har været med i budgettet. 1) ekstraudgifter til turneringen, det vil sige, flyttede kampe hvor vi har lavet fejl i bookingen osv. 2) ungdomsstævner, det vil sige, gavekort som ekstra præmier CYO 2011 samt det aflyste julestævne 2011 (her har Grøndalscentret forlangt at få betalt banelejen) LM udarbejder revideret budget for 2013 samt budget for Disse vil blive udsendt i starten af februar. Budgettet skal godkendes på UB1 som afholdes den 12/ LJ husker på, at der skal budgetteres en udgift til udviklingsaktiviteter i KBU (klubbesøg v/jesper Mikkelsen) LM gør selv opmærksom på, at der skal budgetteres en udgift til pokalslutspil ungdom (eliteserie) Ad. 5g Forslag til KBUs love og regler fremsat af forretningsudvalget KBUs love 4 stk. 8 (klubdragten). Lovene omkring klubdragten er ikke ens i Forbundet, i KBU og i SBwU. Forskelligheden i reglerne omkring klubdragt har givet anledning til megen usikkerhed hos vores dommere. Divisionerne spiller under forbundets regler, og Københavnsserien spiller under KBUs regler. I den samme dommervagt kan der afvikles kampe under forskellige regler om klubdragt. MG ser det som et stort problem, at sanktionerne ved overtrædelse af reglerne omkring klubdragt er forskellige. Det kan give problemer i Old Boys/Girls hvor klubber fra KBU og SBwU spiller mod hinanden. LM opfatter forbundets regler som overordnede regler som alle bør følge. Vores regler er strammere, og vi vil gerne have strammet forbundets regler. LJ konkluderer, at vi vil komme med ændringsforslag til forbundets love omkring klubdragten. Derefter var der en længere diskussion om klubdragtens underdel. Her fik vi for et par år siden ændret vores regler, så der nu kun er krav om ens farve på underdelen (man må på et hold spille i både korte og lange bukser samt i nederdel). Det viser sig dog gang på gang, at reglen om ens farve på underdelen ikke bliver overholdt og dommerne skrider ikke ind. BM mener ikke at der er grund til at have en regel, hvis den alligevel ikke bliver overholdt. LJ konkluderer, at vi skal lave et forslag til os selv, hvor vi fjerner reglen om ens farve på underdelen. LM indskyder, at vi ikke kan fjerne denne regel uden at den også fjernes i forbundets regler vi kan ikke have slappere regler end forbundet. MG anbefaler, at vi spiller efter forbundets regler. Hvis der er noget vi ikke kan acceptere, så må vi prøve at ændre på forbundets regler. Det er håbløst at vi har flere regler om dette. LM siger, at unionen kan komme med forslag til forbundets love og regler. Disse skal være indsendt inden den 31/3 MG undrer sig over, at KBU har unionslove, ordensregler og spilleregler. LM fortæller, at hvis vi snakker klubdragt, så er det beskrevet i lovene. For mange år :53/ BM Side 4

5 siden (før min tid) var der så stor diskussion om klubdragt, at man flyttede dem ind i loven, hvor der skal 2/3 flertal for at ændre. MG fortsætter med, at DBwF kun har 1 sæt regler. LM svarer, at 23 i forbundets love indeholder det, som KBU har trukket ud i nogle selvstændige spilleregler. MG undrer sig over, at vi har ordensregler. LM svarer, at han ikke ved det, men spillereglerne omhandler selve spillet, og ordensreglerne omhandler hvordan med opfører sig. Dommerhåndbogen er et sammenkog af spille- og ordensregler. MG undrer sig over, at KBU love ikke er opbygget efter sammen struktur som forbundet, hvor man kun har et regelsæt. LJ afslutter med, at vi skal prøve at tilnærme os forbundet. Vi skal dog spille i klubtrøje som minimum. Vi kan håndtere en sanktion med, at man ikke må spille, men vi kan ikke håndtere en sanktion som er en bøde. Det er fint at vi har vores egne regler og love hvis forbundet pludselig ændrer noget som vi ikke kan håndtere. MG indskyder, at det virker som om unionens love er lavet lidt i trods. LJ vil komme med forslag til ændring af forbundets regler, og med forslag til at KBU følger forbundets love omkring spilledragten. KBUs spilleregler 5 stk 1.2 (Flytning af kamp) LMS har i samarbejde med lovudvalgsformand Bent Holst Rasmussen formuleret ændringer til denne regel. Baggrund for ændringsforslaget er, at Grøndal Bowlingcenter fremover kræver 19 dages varsel ved flytning af en kamp, hvis det skal gøres uden ekstra omkostninger. LM spørger ind til, hvor ofte unionen har behov for at flytte en kamp med mindre end 3 ugers varighed hvis det er klubberne der ønsker at flytte kampen, så er det unionen underordnet. MG ser kun at unionen har problemer ved stævner (afbestilling af baner), men det må vi bare forholde os til ved tilmeldingsfristen. Efter diskussion blev der enighed om at bibeholde fristen på 14 dage klubberne skal dog orienteres om de nye regler for flytning af kampe i Grøndal. LM mener at vi skal lave en generel opsamling til klubberne om reglerne (brug af scoretavler samt flytning af kampe). LJ indskyder, at problemstillingen skal med i de fremtidige kontraktforhandlinger med hallerne. Forretningsudvalget fremsætter ikke forslag til ændring af 5 stk KBU spilleregler 8 stk. 8.5 (Scoretavler) LMS har i samarbejde med lovudvalgsformand Bent Holst Rasmussen formuleret ændringer til denne regel det er kun en redaktionel tilretning. Unionens spilleregler 8 stk. 9.4 (Slagsedler) LMS har i samarbejde med lovudvalgsformand Bent Holst Rasmussen formuleret ændringer til denne regel det er kun en redaktionel tilretning. Ad. 5h Forslag til DBwFs repræsentantskabsmøde Forbundets love 10 (Repræsentantskabet) :53/ BM Side 5

6 LJ har hørt flere steder fra, at mange mener at det er en dårlig ide, at bestyrelserne for de enkelte klubber ud over klubarbejde også skal tage sig af forbundet. Man har valgt en union, og mener derfor at det er unionen der skal repræsentere ved forbundets repræsentantskabsmøde. Der har tidligere været stillet et forslag fra Limfjordsbowlerne, som i princippet er det forslag som vi ønsker at genfremsende. Der var herefter diskussion om evt. unionsmandaters ret til at stemme - fortsat skal afspejlede dem afstemning der havde været på KBUs repræsentantskabsmøde. - hvis en argumentation for et forslag er god, kan man så ændre mening - skal man være loyal over for beslutningen på KBUs rep.møde LM mener, at det måske er for tidligt at lave om på noget. Konklusionen blev, at forretningsudvalget stille ændringsforslag til forbundets love 10 LJ formulerer et forslag. Forbundets love 38 (Fordeling af stederne for mesterskaber) Der er generelt utilfredshed med, at forbundet placerer danske mesterskaber som de finder bedst og at disse ikke placeres hvert andet år i Østdanmark og hvert andet år i Vestdanmark. LMS påpeger at Forbundsmesterskabet i Old Boys/Girls nu for 3. gang i træk placeres i vest Danmark. For medlemmer af ESBC (som afholder deres årlige generalforsamling i forbindelse med Forbundsmesterskabet i Old Boys/Girls) er det rigtig skidt, da de fleste medlemmer kommer fra Østdanmark. LMS fortsætter, at der tidligere har været den klausul, at dem der kom langvejs fra havde mulighed for at tilmelde sig før dem der kom fra nærområdet. MG ved onlinetilmelding er der ikke mulighed for, at lave denne forskelsbehandling. Det blev besluttet, at LMS formulerer et forslag om øst/vest fordeling samt med en klausul for fortrinsret for tilmelding for dem der kommer langvejs fra. Ad. 6 Ad. 6a Meddelelser: DBwF LJ der er kommet et forslag fra DM/DTU vedrørende ændring af spilleformen i ligaen og i divisionerne. Man vil ændre så man spiller 6 mandshold med en udebanekamp og en hjemmebanekamp mod hver modstander. Generelt vil klubberne spare penge på denne ændring. LMS spørger ind til, om dette forslag allerede vil være gældende for sæsonen 2013/2014 eller det først vil være gældende for sæsonen 2014/2015. Certificering af haller: LJ der er kommet et forslag fra forbundsbestyrelsen om certificering af bowlinghallerne. Det er tanken, at forbundet skal tjene kr på denne konto. Der er enighed om, at hallerne ikke vil hilse dette velkommen. Vi formoder, at haller der allerede er certificeret skal starte forfra. Hvis en hal ikke bliver godkendt, så skal alle kampe / arrangementer flyttes fra hallen fordi unionerne ikke må lægge arrangementer i haller som ikke er certificeret. Der var herefter en længere diskussion: :53/ BM Side 6

7 - vil dette tiltag være for at skaffe bowlingspillerene bedre baner? - vil dette primært være for at skaffe penge til forbundet? Konklusion: Forretningsudvalget i KBU kan ikke anbefale dette. Ad.6b KBU Ifølge lovene skal kredsene afholde repræsentantskabsmøde inden den 10/2 Kreds 12: Dato for repræsentantskabsmødet kendes ikke Kreds 13: 30/ (LM og MG deltager) Kreds 14: 11/ (JH og LJ deltager) Kreds 15: 07/ (BM deltager) Kreds 16: 28/ (IS deltager) Kreds 17: 22/ (LJ deltager) Ad. 7 Økonomi LM er kommet frem med, hvad han har omkring økonomi under punktet næste repræsentantskabsmøde. Ad. 8 Senior Ad. 8a Old Boys/Girls 2013/14: JH vil gerne ændre propositionerne for Old Boys/Girls for den kommende sæson til, at der spilles 6 stævne. Alle 6 stævner er gældende og der fortsat ikke skal være et finalestævne. MG supplerer med information om dette års Old Boys/Girls. Det netop overståede OBG stævne 3 gik godt. Der deltog 68 hold. Med hensyn til problemerne ved stævnet i Næstved, så er holdet der klagede over at de på grund af vejret ikke kunne få lov til at spille en anden dag, ikke tilfreds med det svar de har fået. SBwU har regler om, at de ikke behøver at møde frem til en turneringskamp, hvis det er dårligt vejr. KBU mener ikke at disse regler er gældende for et stævne. Fremover skal der i propositionerne for Old Boys/Girls stå, at man spiller efter KBU regler. Det skal være en KBU-turnering, hvor der må deltage spillere fra SBwU. MG har intet hør fra kredsen i Tårnby vedrørende det kommende OBG stævne. MG tilbyder at køre Old Boys/Girls stævnerne igen den kommende sæson. Herefter kom diskussionen ind på onlinebetaling. LM mener at vi den kommende sæson skal ændre det til, at der betales på en betalingsside der tilhører KBU i stedet for en side der tilhører Center. Vi har nu afprøvet systemet, som fungerer til alles tilfredshed. Vi må tage konsekvensen af dette, og betale hvad det koster for KBU at oprette en selvstændig betalingsside. Ad. 8b Status KM 2013: JH beklager den ringe tilmelding til KM men er informeret om, at det skyldes :53/ BM Side 7

8 afvikling af et andet stævne i samme weekend. Der er kun tilmeldt 101 spillere. Stævnet afholdes i Tårnby og der er afbestilt baner. AH efterlyser et beløb på, hvor meget der kan bruges til præmier. LM mener at dette kan udledes ud af budgettet i forhold til antal deltagere. AS mener at problemet med manglende deltagelse i KM i høj grad skyldes, at man skal tilmelde sig og betale omkring juletid. Herefter var der igen diskussion om, hvorfor det er forbundet der skal diktere hvilken weekend der skal afholdes unionsmesterskaber. Der er enighed om, at vi selv kan bestemme, hvis vi holder os fra de weekender hvor der er DM er eller divisionsrunder. Ad. 9 Ad. 9a Ad. 9b Ungdom Aflysning af rankingstævnet næste weekend MP mener at denne aflysning er færdigdiskuteret. MG giver udtryk for, at denne aflysning har givet en masse kommentarer, fra folk som ikke tidligere har sagt noget. Der er blevet indkaldt til ungdomsmøde den 10/3 i Odense, og alle er velkommen. Man kan her komme med alle de input som man har lyst til. MG mener at vi skal væk fra de store pengepræmier. Det koster måske tilmelding fra de dygtige spillere, men det er vigtigt at vi får fat i de nye ungdomsspillere. KM 44 tilmeldt ud af ca. 75 licenser i KBU Der er nu modtaget 46 tilmeldinger til KM ungdom. LM syntes egentlig det er flot i forhold til seniorer (antal spillere i forhold til antal licenser). AA har afbestilt overskydende baner. Ad. 9 c Information fra UU mødet i forbundet søndag 13/1 13 Der er et åbent møde 10/3 i Odense, og der kommer en masse information. Der skal findes nye mennesker til ungdomsudvalget, man har fået et ny, Jette Bergendorff (forbundsbestyrelsens kontaktperson). Aflysning af ranking har resulteret i en beslutning om, at spillere der tilmelder sig til UDM får rankingpoint. Der var diskussion om det gælder alle spillere, eller kun dem der havde tilmeldt sig til KBUs ungdomsstævne. Det bliver nu alle spillere der får rankingpoint. AS spørger ind til, om der er sat dato på UDM i sæsonen 2013/14, hvilket ikke er tilfældet. AA skal hurtigt meddele AS hvor KM er skal placeres i den kommende sæson. MG fortæller, at man snakkede om langtidsplanlægning omkring afvikling af KM er (ungdom) i hvert fald 3 sæsoner ud i fremtiden. MP fortæller om de spørgeskemaer som en Lars og Claus skulle arbejde med. De skulle være uddelt ved Køge Youth Open. Når skemaerne er gennemgået skulle der blive meldt et resultat ud :53/ BM Side 8

9 Ad. 10 LMS fortæller at der har været afholdt planlægningsmøde med de to øvrige unioner, og det gik godt. LMS fortæller, at forbundet har accepteret at vi trækker turneringsafslutningen hen i maj måned i sæsonen 2013/14 AS indskyder, at FSKBH har reserveret 3. weekend i marts i stedet for 2. weekend hvilket kan give problemer med afvikling af KBU-cuppen. Forretningsudvalget kan ikke se noget problem i, at der spilles Old Boys/Girls i samme weekend, hvor der afvikles KBU-Cup. Ad. 11 Eventuelt: LM fortæller, at han har aftalt med Børge Holm, at han stopper som lokaleforvalter. LJ fortæller, at han er blevet kontaktet af forbundet i forbindelse med et breddearrangement. Det skal være enten KBU eller JBU som byder ind med et arrangement. Man er tilbudt 8 pladser i VM for Old Boys/Girls som afholdes i Amerika. Unionerne skal byde ind med 3 kvalifikationsstævner. LJ har meddelt forbundet, at vi ikke kan nå det inden udgangen af juni Der er desuden enighed om, at dette ikke har noget med bredden at gøre det er de tidligere top-bowlere der får chancen for at komme ud at rejse igen. LMS spørger hvad damernes bowlingdag den 22/ handler om. Det er meldt ud fra forbundet, at man ikke må planlægge turneringskampe denne dag. MG efterlyser at KBU anskaffer sig en fane. Emnet er tidligere diskuteret interesserede er velkommen til at skrive en ansøgning, som kan sendes til Danmarkssamfundet. MP fortæller at han har bestilt medaljer til KM. Efter lidt diskussion lover MP at bestille medaljer til hele turneringsafslutningen. Mødet sluttede: 21: :53/ BM Side 9

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen FA09 Afdelingsmøde Huskeliste til afdelingsbestyrelsen INDLEDNING Boligafdelingens øverst bestemmende organ er afdelingsmødet. Afdelingsmødet skal drøfte og godkende afdelingens budget for det kommende

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2008 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2008 i World Cup Hallen. Sammen

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE.

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Vedtægter for Odsherred Civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Foreningen er medlem af landsforeningen DANMARKS CIVILE

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Vedtægter for DcH-Svendborg

Vedtægter for DcH-Svendborg Forslag til vedtægtsændring til behandling på generalforsamling d. 19.11.2015 Vedtægter for DcH-Svendborg 1 Foreningens navn er DcH-Svendborg. Dens hjemsted er Svendborg. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er Vamdrup civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Vamdrup. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013 1. Thomas Milverts vælges som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Referant Anne Larsen Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog s afdelingshåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 2 PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN:... 3 FORRETNINGSORDEN... 4 UNGDOMSAFDELINGEN:... 5 TRÆNERE & HJÆLPETRÆNERE:... 5 TURNERINGS- OG MOTIONISTAFDELINGEN:...

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere