KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU1 den 11/ Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Gæst: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) AFBUD Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Suppleant for seniorleder: Michael Pedersen (MP) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU 7+8) 4. Meddelelser fra formanden a. DBWF Forbundets referat af den 6/ Lovforslag fra KBU Mail til disciplinærudvalget fra den 26/11 vedr. Ændring af overfladen på kugler 5. Økonomi b. KBU Køreplan op til vores repræsentantskabsmøde Udskiftninger i bestyrelsen og genvalg Lovforslag til KBUs repræsentantskabsmøde 2012 Redaktionelle ændringer til vores love efter DBwFs repræsentantskabsmøde 25/10 indsendelse af klublove modtaget 17 ud af 44 Døvania ny postadresse Brev til UB fra formanden 6. Senior a. KM Mix protest b. Stævnehåndbogen 7. Ungdom 8. Turnering a. Aktivitetsplanen 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen, med et særligt velkommen til Lise Mollerup Sørensen, som overvejer at stille op som TUR-formand ved det kommende repræsentantskabsmøde. Planen er lige nu, at AS fortsætter som koordinator (for aktivitetsplanen) og LMS er indstillet på at overtage resten. AS vil selvfølgelig hjælpe med turneringsplanlægningen for den kommende sæson :19/ BM Side 1

2 AS fortæller, at der i denne sæson har været usædvanlig mange kampflytninger på grund af ændringer fra hallerne, samt ændring i sejlplanen for færgen til Bornholm. AH melder ud, at han IKKE overvejer at gå fra sin post som formand for KBU på trods af sygdom, som heldigvis går godt. Da LJ ikke er til stede, så tager AH selv posten som mødeleder. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt med ganske få tilføjelser: - Æresnål - Kredsenes repræsentantskabsmøder - Kontakt fra Trekroner Ad. 3 Godkendelse og opfølgning på referat (FU7+8) Der er ingen opfølgning på de to referater. MP har på sidste møde tilkendegivet, at han overvejer at overtage posten som licensformand hvis dette fremover udelukkende kan foregå elektronisk. MP er ikke til stede, og vi er nødt til at følge op på dette tilsagn. Ad. 4 Ad. 4a Meddelelse fra formanden: DBwF AH fortæller, at han har læst referater fra bestyrelsesmøder i forbundet, og at der i dem ikke er nyheder. KBU har sendt svar på anmodning fra forbundet på de lån som KBU har ydet, og vi har accepteret en udsættelse af tilbagebetalingen på et år LM og AH har været til mødet i forbundet som er refereret i referatet af FU7 og FU8. Forbundskontoret er flyttet den 13/12 til en ny adresse i Risskov. Det er til større men billigere lokaler. Senest den 1/ skulle forslag til forbundets repræsentantskabsmøde være fremsat. KBU havde allerede afleveret vores forslag ved et møde på et tidligere tidspunkt, men har alligevel fremsendt dem (officielt) inden for tidsfristen. På forbundets hjemmeside er beskrevet noget omkring en bowlingkugles overflade. AH har i den forbindelse kontaktet disciplinærudvalget, da dette krav ikke umiddelbart kan læses ud af forbundets love. AH kan finde noget i FIQ s love, men mener ikke at det kan være rigtigt, at vi skal så langt ud, for at finde ud af hvordan vores bowlingkugler skal være hvis det er et krav som vores bowlingspillere skal leve op til, så må det ind i vores love og paragraffer :19/ BM Side 2

3 Ad. 4b KBU KBUs repræsentantskabsmøde afholdes som tidligere meddelt den 18/ Vi skal forinden have udarbejdet vores repræsentantskabsmappe. BM har sidst i november udarbejdet en plan for arbejdet. ALLE bedes overholde planen, hvori der står at beretninger skal fremsendes til sekretæren senest den 27/ AH har fundet 3 personer der gennem årene har gjort et stort arbejde for KBU, og mener at disse tre er berettiget til at modtage KBUs æresnål på det kommende repræsentantskabsmøde. AH er dog i tvivl om det hedder Æresnål eller Guldnål (hedder forskelligt i lovene og i beskrivelsen på unionens hjemmeside). Et enigt forretningsudvalg mener at det hedder KBUs æresnål Der skal lægges en opfordring på hjemmesiden til, at klubberne indsender indstillinger til tildeling af 15 års fortjenstnål til formanden. Med hensyn til udskiftning i bestyrelsen står følgende klart på nuværende tidspunkt. AH genopstiller som formand AS stopper som TUR-formand, men LMS har indvilliget i at lade sig opstille AA genopstiller som ungdomsleder MG genopstiller som suppleant til forretningsudvalget IS genopstiller som suppleant til forretningsudvalget MP genopstiller som suppleant for seniorlederen (hvis han ikke accepterer at blive valgt som licensformand). Hvis MP ikke genopstiller, så har AS indvilliget i at lade sig opstille. LM kontakter Gert Nielsen omkring fortæring til repræsentantskabsmødet, og vil samtidig få lokalebestillingen bekræftet. Ud over de forslag som KBU har fremsendt til forbundet, er der et enkelt decideret KBU forslag omkring afskaffelse af slagsedler. BM fremsender disse til kredsene, så der er mulighed for, at forslaget bliver diskuteret på kredsenes repræsentantskabsmøder sidst i januar. Efter forbundets repræsentantskabsmøde i maj 2011, mangler vi en række redaktionelle ændringer af KBUs love Der skal kun 5 medlemmer med licens for at danne en klub Man går fra 8 til 3 dagens karantæne LM mener at dette umiddelbart kan ændres i vores love uden behandling på vores repræsentantskabsmøde. Det må være nok at bede BHR om at ændre det i vores love, så der kan komme en rettet version på unionens hjemmeside det bør ikke være nødvendigt at det kommer med i repræsentantskabsmappen. Midt i oktober 2011 blev alle klubber bedt om at fremsende deres gældende klublove. Kun 17 klubber har reageret på denne henvendelse, og BM fremsender en rykker til de resterende klubber. På sidste møde i unionsbestyrelsen blev kredsene opfordret til at koordinere dato for :19/ BM Side 3

4 afholdelse af deres repræsentantskabsmøder hvilket desværre ikke er lykkedes. Kreds 12 afholder deres møde den 30/1 KBU vil være repræsenteret af AS Kreds 13 afholder deres møde den 30/1 KBU vil være repræsenteret af LM og BM Kreds 14 afholder deres møde den 01/2 KBU vil være repræsenteret af AH Kreds 15 afholder deres møde den 26/1 KBU bliver ikke repræsenteret. Kreds 16 afholder deres møde den 30/1 KBU vil være repræsenteret af AH og IS Kreds 17 afholder deres møde den 07/2 KBU vil være repræsenteret af AH og AA Bowlingklubben Døvania har fremsendt en ny postadresse. Denne er rettet på hjemmesiden. AH har den 7/1 modtaget en henvendelse fra Bowlingklubben Trekroner, som pt. er hjemmehørende i Roskilde. Klubben overvejer at skifte hjemmebane til en hal i KBUs område. LM gør opmærksom på, at der ikke vil blive tale om karantæne for klubbens medlemmer, da de ikke skifter klub. Hvis de flytter hjemmebane til vores område, er de automatisk medlem af KBU og skal tilmelde sig til vores turnering (vi skal huske på at sende dem en indbydelse). AH sender svar til Trekroner. AH er skuffet over, at kredsformændene ikke byder ind med underpunkter til dagsordenen til unionsbestyrelsesmøderne. Unionsbestyrelsen er den næsthøjeste myndighed til forskel fra forretningsudvalget, som kun laver den daglige drift. AH ønsker at kredsformændene skal være mere aktive, og være med til at bestemme hvad der sker i unionen. Forretningsudvalget skal derimod gøre meget mere brug af udvalg (ungdomsudvalg, seniorudvalg og turneringsudvalg). Dengang kredsene blev oprettet, der var tanken, at alle kredse var repræsenteret i alle udvalg. Vi skal have kredsene med igen. Vi skal have det til at fungere bedre end det gør i dag. Vi har kritiseret forbundet for, at de ikke involverer unionerne. Det er det samme længere nede. Det behøver ikke at være senior- eller ungdomsleder der laver indbydelser. Det kan lige så godt være en anden i udvalget, som måske har bedre tid. Vi skal passe meget på, at ingen poster bliver for store. Gamle ildsjæle er der ikke mange af i dag, og de nye ildsjæle er sjældne. Man kan ikke forvente at der er mange der kan bruge mere end et par timer om ugen til frivilligt arbejde. AH ønsker et bedre og tættere samarbejde med kredsene. MG mener at det er en god tanke, men mener samtidig at det bliver meget svært at få klubberne/medlemmerne til at deltage Ad. 5 Økonomi LM har ikke noget nyt siden sidst arbejder på afslutning af regnskabet. MG spørger til ungdomspokalspillet i Assens. LM har ikke set en regning, og har ikke betalt noget Ad. 6 Senior Med hensyn til den kritik (for sent modtaget protest) der har været af baneforholdende ved KM-Mix, der har JH været i tvivl om, hvem der skulle formulere :19/ BM Side 4

5 et svar og fremsende det. AH mener at aftalen var, at JH skulle fremsende et svar. JH fremsender et svar. MG spørger til danske spillere der deltager i svenske stævner, om de får deres snit med. LM slår fast, at man ikke får sit snit med, hvis man stiller op for en svensk klub. AH supplerer med, at en dansk spiller kan have licens i både en dansk klub og en udenlandsk klub. Derimod kan en svensk spiller kun have licens i Sverige (det er altså lovene i Sverige der bestemmer dette). JH efterlyser hjælp til at revidere stævnehåndbogen MG stiller sig til rådighed. Ad. 7 Ungdom AA fortæller, at det er Camilla Keller som tager imod tilmelding til KM ungdom. Endnu er der ikke kommet så mange tilmeldinger (pt. kun 26) Til KBUs ungdomsstævne her den 21/1 er der modtaget 120 tilmeldinger. AH spørger til præmiesummen, hvortil MG svarer at der er en garanteret præmiesum som også vil blive udbetalt. MG fortæller i den forbindelse, at de nok kommer ud med et mindre underskud, da der er en præmiestørrelse som de er nødt til at overholde (præmiesum på kr ). MG fortsætter med at fortælle, at indbydelse til alle ungdomsstævner skal være forbundet i hænde senest den 1/4 for at blive godkendt. LM indskyder, at hvis stævnet ikke er godkendt, så må der ikke deltage andre end KBUs egne spillere. AA er blevet kontaktet af Sisu, som har store problemer med at stille hold til den sidste kamp (på grund af konfirmationer). Der er bred enighed om, at det i dette tilfælde skal være muligt at flytte den sidste kamp hvis man flytter til en tidligere dato. LM slår fast, at kampen skal flyttes på ordinær vis. Alle ungdomsklubber vil blive orienteret om denne mulighed. AA fortæller, at der er afholdt ungdomsledermøde i Odense (Kim T. Andersen er ny kontaktperson fra forbundet). På mødet blev aktivitetsplanen gennemgået. Ad. 8 Turnering På grund af en fejl i forbindelse med turneringsplanlægningen, har det været nødvendig at flytte et par turneringskampe. Turneringsudvalget fastsatte en nye datoer for kampene, dog med mulighed for, at holdene kunne flytte kampene på normal vis. Der har efterfølgende været diskussion med et hold fra Rødovre, som mente at det var KBU der skulle afholde flytteafgiften (på 250 kr.) til World Cup Hallen, hvis de efterfølgende ønskede at flytte den kamp, som turneringsudvalget havde fundet det nødvendig at flytte. Alle kampe i forbindelse med ændret sejlplan er på plads på nær en, som afhænger af, om Sporvejene gik videre i KBU-cuppen :19/ BM Side 5

6 Første udkast til aktivitetsplan er modtaget fra forbundet. AS beder om, at hun bliver orienteret om kendte stævner, så de kan komme ind i aktivitetsplanen. Herefter var der en længere diskussion om forskellige aktiviteter: OBG, Landsjunior og Landsynglinge, samt DM Trio. I 2013 er KBUs repræsentantskabsmøde fastsat til den 17/ Ad. 9 Under mødet har AA været i kontakt med MP som meddeler, at han gerne vil overtage posten som formand for licensudvalget. Dette betyder at AS stiller op som suppleant for seniorlederen. LM vil bede IHR om at tage kontakt til MP for overdragelse af posten. Mødet sluttede: 20: :19/ BM Side 6

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra ESBC Generalforsamling 2013

Referat fra ESBC Generalforsamling 2013 Referat fra ESBC Generalforsamling 2013 Søndag den 6. oktober 2013, kl. 15:00 Bowl n Fun, Holstebro Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens beretning herunder

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne JBU INFO 19. ÅRGANG NUMMER 22 17. / 18. AUG. 2002 Information fra JBU JBU s formand, Kai Svendsen, informerer om underslæbet mod Jydsk Bowling Union på side 3 og 4. JBU-INFO stopper udgivelserne Jfr. brevet

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Indhold. Unionslov 2005 1

Indhold. Unionslov 2005 1 Lov for Sjællands Bowling Union 2005 Indhold 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Organisation og tilhørsforhold. 4. Klubberne. 5. Medlemmer. 6. Kontingent. 7. Regnskab. 8. Lokalkredsenes organisation. 9.

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center.

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster.

Læs mere