KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU7 den 30/ Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Suppleant for ungdomsleder: Yvonne Nielsen (YN) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Næstformand: Michael Pedersen (MP) AFBUD Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) AFBUD Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU6) 4. Meddelelser a. DBwF i. Status på strukturarbejde (LJ) ii. Arbejde i strukturudvalgene (LMS + LM) b. KBU 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 27/ (LM) b. Kontorets fremtid (MG) 6. Turneringen a. Ændring i MIX-turneringen (LMS) 7. Ungdom a. KM Mix fremtid (MG) b. KBU ungdomsstævne (MG) c. Fællesturnering- Resultatformidling (MG) d. Ungdomsledermøde (MG) e. Ungdomsleder (MG) 8. Senior a. KM Mix (JH) KM Mix Fremtid MG) b. Unionskamp (JH) c. KM 2015 (JH) d. OBG Stævner e. Afvikling af arrangementer (LJ+MG) f. Status for ibowl (LJ) Ny inbooking af ibowl finale (LMS) 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen og bad IS om at lede mødet, da MP havde meldt afbud :30/ BM Side 1

2 Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden yderligere tilføjelser. Ad. 3 Opfølgning på referat (FU6) Der var ingen opfølgning på referat af FU6, som samtidig blev godkendt. Ad. 4 Ad. 4a Meddelelser DBwF LJ gav en status på strukturarbejde, hvor der ikke har været møde omkring selve strukturen eller møde omkring lovene. LJ fortætter med at informere om sammenlægningen med SBwU, hvor det endelig er lykkedes at få kontakt til Peter Halgreen. LJ vil sørge for, at der bliver udsendt nogle datoer for en møderække, men mener ikke at det er relevant for KBUs sekretær at deltager i disse møder. Der vil blive udsendt en dagsorden til godkendelse. LJ fortæller videre, at man gerne vil finde en disciplinærudvalgsformand fra øst, men må erkende, at folk ikke står i kø. MG fortæller, at han har hørt om et nyt emne til posten. LMS fortæller, at der har været møde i den arbejdsgruppe som hun deltager i. Alle unioner var repræsenteret med undtagelse af SBwU. Lars Nielsen deltog i mødet, og der blev snakket meget på tværs. Man ønsker en fælles holdtilmelding og en fælles licensbetaling. LMS er lidt i tvivl om, hvordan det stemmer overens med KBUs love. LMS fortæller desuden, at der er nedsat et nyt DM udvalg bestående af Nils Jensen og Kim T. Andersen. Desuden er Allan Jacobsen også blevet en del af DT udvalget, og han deltager ved det næste møde den 13/ LJ indskyder, at en fælles holdtilmelding og fælles licens først kan komme på tale, når den nye struktur er vedtaget. LMS informerede om, at Torben V. Andersen også deltog i mødet, og han kom med mange gode input. Der blev snakket meget afvikling af DM er, og LMS har atter pointeret, at man ved fastlæggelse af forbundsmesterskab for OBG bør tage hensyn til de internationale stævner, som mange +50 årige deltager i. LMS fortæller, at man kun ønsker at afvikle DM Mix hvert andet år og et MIXmesterskab i unionerne hvert andet år. LJ spørger ind til hvad man vil gøre, hvis vi i øst beslutter at afholde et MIX-mesterskab hvert år. MG mener klart, at hvis forbundet kun vil afvikle DM-Mix hvert andet år så gør de det. Mener ikke at dette kan have indflydelse på, om man i øst ønsker at afvikle et Mix-mesterskab hvert år. Der var enighed om, at man ikke skal ødelægge vores årlige stævne, hvis der er :30/ BM Side 2

3 interesse for at deltage i disse. I den forbindelse mener MG, at vi skal revurdere præmiefordelingen ved vores MIX-mesterskab. Det har aldrig været meningen, at det var de samme der skulle have præmier både i mesterskabet og i handicapstævnet. LJ mener at det er vigtigt, at vi får mulighed for at afvikle de stævner vi har lyst til, også efter vedtagelse af en ny struktur. Han vil tage det op i styregruppen. LM fortæller om det mødet i økonomigruppen, som han er medlem af. Her deltog Hans Græsvig, som nu er næstformand i forbundet og Jan Donde. Der har på nuværende tidspunkt været afholdt 2 møder, hvor man primært har diskuteret pengestrømmen. Holdningen er, at tingene skal harmoniseres i forhold til forbundet. KBUs kontingent er billigere end i JBU, og det samme er tilfældet for kampafgiften. Der skal kun være en pengekasse og et samlet budget. Derudover skal der være et underbudget for underafdelingerne (unionerne). LM mener, at det vil være naturligt med en samlet administration ved en ny struktur. LM fortæller videre, at man har diskuteret implementeringsplanen, som er en meget følsom diskussion. Det er ikke helt klart, om JBUs formue skal tilbage til klubberne, men arbejdsgruppens oplæg går på, at unionernes penge skal tilhøre spillere og klubber som har haft et tilhørsforhold til den enkelte union. Unionernes formue skal placeres i en fond. Der er lagt op til en tidsbegrænset levetid for denne fond på 5 år, og hvis pengene ikke er brugt på det tidspunkt, så skal de tilfalde forbundet. LJ mener godt at fonden kan fortsætte efter de 5 år, hvis der fortsat er drift i fonden. MG slår fast, at det må være repræsentantskabet i KBU der bestemmer hvad vores penge skal bruges til, og mener desuden at vi er nødt til at lave fonden, inden vi lægges sammen med SBwU. Der er enighed om, at vi skal have et forslag klar til vores eget repræsentantskabsmøde i marts LM giver udtryk for, at økonomien giver store udfordringer, fordi vi er 4 meget forskellige unioner. Økonomigruppen afleverer deres materiale den 9. november, som de er blevet bedt om. LJ fortæller i den forbindelse, at han ud af referater fra JBU kan se, at der er et ønske om, at JBUs repræsentantskabsmøde fremover skal bestå af klubrepræsentanter til forskel fra i dag, hvor det er de enkelte regioner der er repræsenteret. LMS fortæller, at der er forslag om en ny struktur i turneringen, hvor man ønsker at dele op i øst og vest fra ligaen og nedefter. Klubberne siger allerede nu, at den nuværende spilleform er for dyr. BM mener klart, at det er klubberne selv der har valgt at spille 6 serier i liga og 1. division. Det er klubberne der har valgt at spille ude og hjemmekampe, og det var klubberne der ønskede at der skulle være 10 hold i ligaen. LJ mener, at en liga som er delt op i øst og vest er ikke den bedste sportslige løsning. MG undrer sig, vi vil gerne være en sportsgren, men vi vil samtidig gerne afvikle turneringen i øst og vest og så kun mødes i et slutspil. YN mener, at det altid har været dyrt at spille bowling, men i dag vil folk ikke ofre :30/ BM Side 3

4 det. Problemet er nok, at forbundets økonomi er så dårlig. MG gør opmærksom på, at pengene til et eventuelt tilskud kun kan komme fra dem, der spiller længere nede i rækkerne. LJ mener at problemet langt hen af vejen består i, at man i samme weekend skal spille i flere forskellige dele af landet. LMS gør opmærksom på, at det på det tidspunkt hvor turnerigsplanlægningen foregik ikke var et DT udvalg. MG mener klart, at man skal spille samme disciplin hele vejen fra top til bund. Dette var der enighed om for herrerne, hvorimod der var diskussion omkring afviklingen af dameturneringen skal det være en anderledes turnering? LM giver udtryk for, at man kan lave en alternativ Københavnsserie, hvor der ikke er oprykning til Danmarksserien hvis man ikke ønsker at spille på samme måde som det er vedtaget for ligaen. Vi har i dag hold der kun vil spille i 2. division, hvor man spiller på en anden og billigere måde. YN det er en kedelig tendens, at man bare lader spillerene selv bestemme det er usportslig. Ad.4b KBU Her var der en generel diskussion omkring KBUs fremtid i forbindelse med den nye struktur. Ad. 5 Ad. 5a Ad. 5b Økonomi Budgetkontrol LM har inden mødet udsendt en budgetkontrol. Den ser stadig fornuftigt ud det eneste der mangler er noget afregning fra Skånekampen. Der har været underskud på nogle stævner i sæsonen. Der mangler en afregning på banelejen vedrørende kredskampen. LM fortæller om ungdomsfonden pr , som blev overført fra Amager Bowling Alliance da de lukkede. Disse penge er forbeholdt ungdomsspillere fra Bornholm, der skal til København for at spille turneringskampe. YN spørger ind til, hvem der skal betale, hvis en kamp på Bornholm bliver aflyst på grund af vind og vejr. Dette er specielt et problem for ungdommen, hvor der er flere hold. Kontorets fremtid: MG mener, at de penge ( om året) som det koster at holde kontoret i gang vil kunne bruges bedre. Emnet har været diskuteret tidligere uden der blev truffet en endelig beslutning. Man vil fremover benytte de mødefaciliteter der findes i bowlinghallerne, mod at købe kaffe og kage i stedet. Der er enighed om, at dette er en ren FU beslutning. LM vil sørge for, at lejemålet bliver opsagt :30/ BM Side 4

5 Ad. 6 Ad. 6a Turneringen Ændring i MIX-turneringen LMS har fået en henvendelse fra en klub, som gerne ser, at der ikke må deltage elitespillere i MIX-turneringen. MG mener ikke at man kan sætte en sådan begrænsning, men at man derimod sørger for, at de dårligste hold ikke bliver placeret i MIX1. BM foreslår en seatning af holdene. Herefter var der en længere diskussion om, hvad de enkelte klubber bruger MIXturneringen til. Ad. 7 Ad 7a Ungdommen KM Mix fremtid MG fortæller, at der i år har deltaget 12 hold til både indledende og finale. Anbefaler at man fremover ændrer KM Mix til KM Trio. YN mener at det er et problem, at der er klubber der ikke informerer deres spillere om stævnerene. Når man taler med forældrerene, så har de aldrig hørt om stævnerne. LJ fortæller, at der er klubber, der ikke har oplyst hvem der er deres ungdomsleder og så kommer informationen om stævner ikke frem. Ad 7b KBU Ungdomsstævner MG fortæller om KBUs ungdomsstævne, som skal afholdes midt i januar. Det bliver afviklet som et breddestævne uden de store pengepræmier. Ad 7c Fællesturnering resultatformidling Der har været store problemer med indtastning af resultater i ungdomsturneringen. Der er derfor lavet en særlig resultatside, som KBUs hjemmeside henviser til. Denne side indeholder de korrekte resultater. Næste runde er her først i november. Ad 7d Ungdomsledermøde Ungdomsledermøde blev diskuteret under punkt 7e :30/ BM Side 5

6 Ad 7e Ungdomsleder MG gør opmærksom på, at vi skal have en ungdomsleder, og der vil blive indkaldt til et ungdomsledermøde. LJ fortæller, at han er begyndt at bearbejde en mulig kandidat men hun vil gerne afvente repræsentantskabsmødet med at tiltræde som ny ungdomsleder. YN og MG vil gerne lave arbejdet, men de vil ikke stå officielt for det. Ingen af dem deltager i ungdomsledermødet i Ålborg. Forbundet vil gerne drosle unionernes aktivitet ned. YN fortæller, at det ikke lykkedes at få ideen om bussen gennemført. Problemet var, at SBwU ønsker at køre selv. Hvis folk havde valgt at bruge bussen, så havde vi kunne gennemføre den. Det har kostet enkelte klubber rigtig mange penge. YN formoder fortsat, at KBU yder et tilskud på 100 kr. pr person. Ad. 9 Ad. 9a Senior KM Mix og fremtiden JH fortæller, at vi fik afviklet KM mix med kun 24 par. Der blev uddelt både medaljer og præmier. Stævnet kørte generelt stille og fredeligt. JH mener dog ikke, at 24 hold er nok sidste år var vi 32 hold. JH spørger ind til, hvor mange ungdomshold der kunne have været med.. YN mener, at de der stillede op til KM ungdom, ikke har kvalitet til at stille op til KMsenior. De gode ungdomsspillere var i Belgien og spille. JH foreslår, at man fremover lave en række for OBG-spillere lige som ved senior single og double. Handicapberegningen skulle dog være lidt anderledes. MG mener ikke, at der burde være pengepræmier blandet ind i det. LM mener, at præmiestævnet blev indført for at gøre det til et breddestævne. Der er ikke noget at spille efter, hvis der ikke er præmier i hver række det kan dog volde problemer med KM-Mix. MG mener, at det i de sidste mange år, har været toppen der også vandt præmiestævnet. Der var diskussion om, hvorvidt handicap skulle være 100 %. LM gør opmærksom på, at dette vil betyde, at vinderen er de spillere der har det højeste resultat i forhold til deres registrerede snit. Der var en længere diskussion om, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at deltage, og det var enighed om, at holdenes placering i rækker skulle beregnes ud fra parrets gennemsnit i stedet for ud fra bedste spiller. Ad. 9b Unionskamp JH fortæller, at der er styr på unionskampen der afvikles den 30/ Der er udtaget spillere fra de to andre unioner, og nu mangler vi kun at udtage vores egne :30/ BM Side 6

7 spillere. AS tager sig af dameren og JH sætter sammen med MP holdene for herrerne. Der er bestilt buffet til kr. 109,00. Hallen skal have endelig besked om antal til spisning senest 14 dage før. Ad 9c KM2015 JH har været i dialog med hallen i Tårnby, og der skal afholdes et møde med kredsen. Indbydelse skal udsendes senest den 22/11. Der var en kort diskussion om prisen, hvorefter der var enighed om kr. 300,00 for 6 serier. Ad 9d OBG Stævner MG fortæller, at dette stævne afvikles uden problemer. Det er det samme damehold der har vundet både i stævne 1 og stævne 2. MG fortæller videre, at der har været problemer omkring gebyrer. Det betyder at man er gået tilbage til den gamle ordning, hvor man kun kan betale med Dankort. Dette vil være gældende fra stævne 3. Spillere der har problemer med at betale med Dankort, må kontakte MG. Betalingen skal stå på kontoen, inden man bliver skrevet på listen (hvis man vil betale på en anden måde). MG forsøger med overskrifter at opdele betalingssiden, men fortæller at der også er et kalendersystem på betalingssiden. LM foreslår, at man linker til kalenderen i stedet for arrangementet. MG slutter med at fortælle: - Køge har fremsendt en regning på oliering - Tårnby vil ikke stille reservebaner til rådighed - resultater skal i første gang lægges på som foreløbige resultater. Ad 9e Afvikling af arrangementer LJ opfordrer til, at dem der sender information ud om arrangementer også er meget bevidst om, at det er det rigtige der bliver sendt ud. Vi kan ikke være bekendt at komme med rettelser igen og igen. MG jeg er utilfreds med, hvordan opgaverne omkring afviklingen af KM Mix blev formidlet til kredsen/hallen. Hallen skal mindst 14 dage før stævnet have besked om, hvilke baner der skal bruges, og have fremsendt en startliste. Der var herefter en generel diskussion om eftertilmelding :30/ BM Side 7

8 Ad 9f Status for ibowl og ny inbooking Status er, at der er 800 der har indberettet resultater til ibowl men der er endnu lidt tid tilbage. Det er et helt nyt system der er lavet, og dette skulle kunne håndterer de spillere der ikke har et snit. Der er mange på et snit over 180 der har spillet. LM mener at vi efterfølgende skal vurder, om det betyder at man har tabt bunden. Alle zoner har meldt tilbage, hvornår de afholder deres zonefinale. Ad. 10 Eventuelt: Der var intet som blev behandlet under dette punkt. Mødet sluttede: 21:29 Referent: Bente Makholm :30/ BM Side 8

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: Team Millennium v/steffen H. Jensen Lyngby v/frank Rasmussen,

Læs mere

Referat fra ESBC Generalforsamling 2013

Referat fra ESBC Generalforsamling 2013 Referat fra ESBC Generalforsamling 2013 Søndag den 6. oktober 2013, kl. 15:00 Bowl n Fun, Holstebro Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens beretning herunder

Læs mere

Referat fra ESBC Generalforsamling 2014

Referat fra ESBC Generalforsamling 2014 Referat fra ESBC Generalforsamling 2014 Lørdag den 1. november 2014, kl. 11:00 World Cup Hallen, Rødovre Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassererens beretning

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center.

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere