Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix"

Transkript

1 Opgavebeskrivelse Reimplementering af Prophix Maj 2014

2 2 Opgavebeskrivelse Indhold Indhold 1 Indledning Generelt om Trafikstyrelsen Opgavens omfang 3 2 Baggrund og forventninger 5 3 Økonomistyringsmodel Økonomistyringsmodel 6 4 Budgettering Begreber Rapporthierarki Budgetproces Budgetopfølgning Omkostningsfordelingsmodel Registreringsramme Øvrige funktionelle krav 10 5 Datakonvertering, test og uddannelse Datakonvertering Test Uddannelse Dokumentation 12 6 Integrationer Systemoversigt Indtægter Løn Timer Øvrig drift Anlæg/investeringer Projekter/særbevillinger Rapportering og analyse 15 7 Trafikstyrelsens IT miljø Trafikstyrelsens IT-driftsmiljø Brugere og licenser Udviklingsmiljø Driftsoverdragelse Support og tilkald 18 8 Tidsplan og ressourcer Tidsplan Ressourcer 19

3 3 Opgavebeskrivelse Indledning 1 Indledning 1.1 Generelt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet. Styrelsen er myndighed for tilsyn og regulering inden for transportområdet (biler, bane, havne og luftfart). Styrelsen driver endvidere Bornholm Lufthavn. Styrelsen har en kompleks driftsøkonomi med mange forskellige indtægtstyper og decentral rammebaseret styring af omkostninger. Det stiller store krav til økonomistyringen, som Center for Ressourcestyring har det overordnede ansvar for. Trafikstyrelsen består af en direktion, der understøttes af et direktionssekretariat, syv centre, samt Bornholms lufthavn. 1.2 Opgavens omfang Opgaven vedrører reimplementering af Prophix til aktivitetsbaseret budgettering og budgetopfølgning, herunder opsætning, udvikling af integrationer, test, uddannelse, datakonvertering og overdragelse til drift. Der er ikke tale om grundlæggende ændringer i anvendelsen af Prophix, men mere om en effektivisering og forbedring. Systemet skal dække følgende nøgleprocesser og områder hos Trafikstyrelsen: Budgettering Budgetopfølgning Rapporter og views Omkostningsfordelingsmodel For yderligere beskrivelse henvises til de efterfølgende afsnit. Systemet skal være integreret med øvrige systemer, som anvendes i Trafikstyrelsen. Der henvises til beskrivelse af integrationer i afsnit 6. I det efterfølgende er fokus på styring af det omkostningsbaserede regnskab, men Prophix indeholder også tabeller og information om det udgiftsbaserede regnskab.

4 4 Opgavebeskrivelse Indledning Systemet skal, når det er udviklet, leveres til brug i Trafikstyrelsens driftsmiljø på baggrund af gældende licenser, herunder systemintegration og datakonvertering fra Trafikstyrelsens nuværende budgetsystem. Opsætning vedrører bl.a. tilrettelæggelse af workflow, udformning af dataviews/templates og diverse skabeloner samt øvrig konfiguration, som er nødvendig for idriftsættelse af Prophix budgetsystem, samt rettighedsadministration, rettighedsbegrænsning og log af ændringer. Implementeringen skal ske ved brug af agile metoder i tæt samarbejde med relevante medarbejdere fra Trafikstyrelsen. Der skal afsættes nødvendig tid i projektplanen til test af løsningen. Opgaven omfatter endvidere uddannelse af brugere, samt test, overdragelse og dokumentation af Prophix løsningen til Trafikstyrelsens godkendelse. Endelig skal leverandøren sørge for den nødvendige tilpasning af integrationer i forhold til andre systemer. Trafikstyrelsen ønsker, at det nye system skal baseres på standard funktionalitet, således at eventuelle specialtilretninger og udviklingsaktiviteter holdes på et minimum. Efter at systemet er udviklet, skal det testes, og der skal gennemføres overdragelses- og driftsprøve. Systemet skal være klar til ibrugtagning den 1.december 2014, således at systemet kan anvendes i forbindelse med budgetopfølgning for Systemet skal være tilgængeligt for brugere, som er placeret hos Trafikstyrelsen og Bornholms Lufthavn.

5 5 Opgavebeskrivelse Baggrund og forventninger 2 Baggrund og forventninger Budgettering og budgetopfølgning løses i dag hos Trafikstyrelsen ved brug af budgetsystemet Prophix. Trafikstyrelsen blev etableret i 2010 ved sammenlægning af flere styrelser med hver deres kultur. Fagcentrene har forskellige arbejdsområder med forskellige styringsbehov. Reimplementeringen er en del af et samlet projekt, hvis formål er dels at styrke tilliden til de tal, budgetter og rapporter, som Trafikstyrelsens budgetopfølgning bygger på, dels at få en hurtigere rapportering i den løbende opfølgning. Disse formål opnås dels ved organisatoriske og processuelle tiltag, dels ved en forbedret IT systemunderstøttelse. Det er besluttet, at der som led heri skal ske en reimplementering af Prophix. Der er ikke tale om grundlæggende ændringer, men mere om en præcisering af styring, processer, organisation og ansvar, således at retningslinjer for hvem, der gør hvad hvornår bliver mere konkrete og håndfaste. Der er derudover foreslået en mere enkel fordelingsmodel og en mere struktureret rapporteringsform. Der skal ske en optimering af systemer og integrationer, men de anbefalede systemændringer holdes indenfor eksisterende systemer. Det nye system skal kunne håndtere de i udbudsmaterialet angivne processer samt opfylde en række krav, som nærmere anført i underbilag 1.1, Kravspecifikation. Systemet skal herudover kunne medvirke til en række konkrete forbedringer i forhold til budgettering og budgetopfølgning, som nævnt nedenfor: Større gennemsigtighed i rapporteringen Større sammenhæng i rapporteringen Forenklet omkostningsfordeling Optimeret anvendelse af Prophix Optimerede grænseflader til omgivende systemer, der leverer og modtager data, herunder NavisionStat, ØSLDV, SOL, TimeSag og Data Ware House.

6 6 Opgavebeskrivelse Økonomistyringsmodel 3 Økonomistyringsmodel 3.1 Økonomistyringsmodel Trafikstyrelsen har besluttet at implementere en ny økonomistyringsmodel. Formålet er at skabe en tættere kobling mellem styrelsens ressourceforbrug og de ydelser styrelsen leverer samt at sikre, at der er en sammenhæng i de økonomidata der gøres tilgængelig på de forskellige niveauer i organisationen. Den nye økonomistyringsmodel skal derfor understøtte følgende behov: Kunne håndtere mange forskellige finansieringskilder, produkter og en kompliceret omkostningsfordeling Mulighed for aktivitetsbaseret styring der kobler ressourcer, aktiviteter og resultater. Opstille råderum og handlemuligheder ved omprioriteringer eller igangsættelse af nye aktiviteter Sikre sammenhæng i den økonomiske rapportering på alle niveauer i organisationen Løbende økonomiopfølgning mellem Center for ressourcestyring og de faglige centre, baseret på aktuelle tal. Adressere modtagerens styringsbehov Flerårigt perspektiv på udviklingen i styrelsens økonomi (sammenhæng til finansloven)

7 7 Opgavebeskrivelse Budgettering 4 Budgettering 4.1 Begreber Der anvendes følgende grundbegreber i forbindelse med budgettering og budgetopfølgning: Ved starten af året er der fastlagt et ankerbudget. Dette kan ændres i løbet af budgetåret, f.eks. ved bevillingsændringer, nytilkomne aktiviteter, omplaceringer af budget, mv. Det opdaterede budget kaldes herefter godkendt budget. Prognosen indeholder det forventede resultat for hele budgetåret. Prognose opdateres løbende i forbindelse med budgetopfølgning, hvis der sker ændring i aktiviteter m.v. Budget og prognose sammenholdes løbende med realiseret forbrug til dato og ved årsafslutning med det endelige regnskab. 4.2 Rapporthierarki Hierarkiet i økonomistyringen omfatter følgende niveauer: Departement, Direktion, Vicedirektørniveau og Fagcentre. Dette er illustreret i nedenstående figur:

8 8 Opgavebeskrivelse Budgettering Der skal være en tydelig sammenhæng i den rapportering, som foretages på de forskellige niveauer. 4.3 Budgetproces Som led i økonomistyringsprojektet er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for den årlige budgetlægningsproces samt den løbende budgetopfølgning. Den nye model for budgetlægningsprocessen gælder fra og med budgettet for 2016, mens den nye budgetopfølgningsproces vil gælde fra En væsentlig nyskabelse i udarbejdelsen af de årlige budgetter for Trafikstyrelsen er en tættere kobling mellem ressourcer og aktiviteter. Modellen indebærer en større involvering af de faglige centre og ledelsen i budgetlægningsprocessen. Nedenstående figur illustrerer budgetprocessen frem til godkendt ankerbudget. I forbindelse med fastlæggelse af budget skal der kunne trækkes følgende rapporter fra systemet. Det bemærkes generelt, at en rapport kan indeholde flere tabeller: Råbudget, Trafikstyrelsen Grundramme på centerniveau Centrets budgetforslag på aktivitetsniveau Samlet prioriteringsoplæg Ankerbudget (vedtaget budget) Ankerbudget på centerniveau Budgetrevision Krav til budgetproces og rapporter fremgår af underbilag 1.1 Kravspecifikation.

9 9 Opgavebeskrivelse Budgettering 4.4 Budgetopfølgning De to væsentligste produkter i den løbende økonomistyring: Månedlig budgetopfølgning til centre og direktionen Kvartalsvis budgetopfølgning til departementet Hertil kommer særlige rapporter og analyser som det enkelte center eller direktionen måtte efterspørge løbende. Nedenstående figur illustrerer budgetopfølgningen: I forbindelse med budgetopfølgning skal der kunne trækkes rapporter, der for forskellige organisatoriske niveauer økonomiområder viser periodiseret budget, forbrug og prognose for: Indtægter Løn Øvrig drift investeringer Udover ovenstående kan der være behov for særlige rapporter for fx opgaver med særlig finansiering, Investeringer og Gebyrberegning Krav til budgetopfølgning og rapporter fremgår af underbilag 1.1 Kravspecifikation. 4.5 Omkostningsfordelingsmodel Fordelingsmodellen fordeler alle omkostninger til ledelses, administration, hjælpefunktioner, IT-systemer m.v. ud på de produkter, Trafikstyrelsens leverer. Fordelingsmodellen bruges både i forbindelse med prisfastsættelse af opgaver, herunder

10 10 Opgavebeskrivelse Budgettering gebyr og afgifter, samt til fordeling af omkostningerne mellem ordninger (delregnskaber). Modellen arbejder med ét step til direkte fordeling og ét step til fordeling af overhead mv.: Step 1 fordeler lønomkostninger ud på produkter, finansieringskilder og delregnskaber. Der fordeles på baggrund af medarbejdernes timekontering ganget med gennemsnitlønnen i medarbejderens center. Step 2 fordeler omkostninger til generel ledelse og administration samt ITsystemer, der bruges af alle. Der fordeles på baggrund af tidskontering. Løn og øvrig drift fordeles på baggrund af to nøgler, én for løn og én for øvrig drift. Beskrivelsen er en overordnet principbeskrivelse. Modellen beskrives nærmere i forbindelse med designfasen. Der er etableret en kube i det nuværende Prophix, hvor fordelingsmodellen er opsat for budget Denne kube (den såkaldte TS 4.0) har ingen systemintegration Prophix skal understøtte ovennævnte fordelingsmodel. 4.6 Registreringsramme Der skal kunne anvendes følgende registreringsramme til budgettering og budgetopfølgning: Finanskonti Delregnskab Finansiering Organisering Medarbejder Produkt/Sag Anlæg Dimensionerne delregnskab, finansiering og produkt/sag er sammenkædet via en alias tabel, som vedligeholdes i Navision. Aktivitetsbudgettering foregår som udgangspunkt på finansieringsdimensionen. 4.7 Øvrige funktionelle krav Løsningen skal især understøtte controllere, som er centralt placeret i økonomicenteret (CfR). Hver af controllerne har ansvaret for løbende at følge op på 2-3 fagcentres økonomi, herunder at udføre quality checks, budgetopfølgning, prognose og formidling. Løsningen skal understøtte workflow funktionalitet, således at der gives besked til relevante personer i forbindelse med godkendelse af budget, budgetopfølgning m.v. Derudover skal der være rettighedsadministration, herunder liste med oversigt over tildelte rettigheder, log over ændringer, samt systematiske advarsler om fejl (f.eks. fejl ved indlæsninger).

11 11 Opgavebeskrivelse Datakonvertering, test og uddannelse 5 Datakonvertering, test og uddannelse 5.1 Datakonvertering Leverandøren skal konvertere følgende data fra det eksisterende budgetsystem (Prophix) til det nye budgetsystem: Brugere Kontoplan og dimensioner Historiske data fra 2011, 2012, 2013 og 2014 (både budget og regnskab fra TS 3.0) Budget 2015 (TS 4.0) Budget og regnskab skal konverteres på fuld kontostreng. Der skal konverteres både udgiftsbaseret og omkostningsbaseret budget og regnskab. Leverandøren skal udarbejde en plan for konverteringen af data fra det eksisterende budgetsystem, indlæsning i det nye budgetsystem, samt kontrol af, at det stemmer. Trafikstyrelsen etablerer en ny server, der skal benyttes til testmiljø og senere til drift således, at data ved konverteringen flyttes fra den nuværende server til det nye miljø. 5.2 Test Leverandøren skal i forbindelse med tilbudsafgivelse aflevere en teststrategi, overordnet testplan og metode, som beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 4.3. En mere detaljeret testplan skal udarbejdes i løbet af projektet, indeholdende testscenarier, drejebog for gennemførelse af test, testcases samt beskrivelser af testdata, unittest og øvrige elementer, der indgår i testen. Trafikstyrelsen stiller testmiljø til rådighed, jf. afsnit 7. Leverandøren skal anvende it-værktøj(er) til gennemførelse, styring og dokumentation af prøver og test. Testværktøjer skal være tilgængelige for projektdeltagere fra Trafikstyrelsen. Alle fejl der identificeres under testen skal registreres i testværktøjet. Registreringen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at behandle fejlen. En fejl forbliver åben, til fejlen er udbedret, gentestet og testen er godkendt af Trafikstyrelsen, eller Trafikstyrelsen vælger at lukke fejlen. 5.3 Uddannelse Leverandøren skal udarbejde en uddannelsesplan og stå for uddannelse af brugere hos Trafikstyrelsen. Der forventes at være følgende antal brugere: 15 brugere i CfR (Center for Ressourcestyring), som skal have en mere grundig uddannelse i brug af værktøjet

12 12 Opgavebeskrivelse Datakonvertering, test og uddannelse 25 ledere og medarbejdere i Trafikstyrelsen, som skal have en overordnet uddannelse i brug af systemet og rapporter 3 IT-medarbejdere, som skal have en overordnet teknisk uddannelse i Prophix. Leverandøren skal udarbejde en uddannelsesplan, som skal godkendes af Trafikstyrelsen. Leverandøren skal forestå uddannelsen. Uddannelsen skal sikre, at brugerne umiddelbart herefter skal kunne tage systemet i brug samt at Trafikstyrelsens tekniske support kan fungere fra ibrugtagning. Uddannelsesplanen skal endvidere omfatte rettighedsadministration, inkl. oversigter over tildelte rettigheder. 5.4 Dokumentation Leverandøren skal levere brugervejledninger/instrukser til alle relevante transaktioner i systemet, som skal kunne betjenes af brugerne hos Trafikstyrelsen. Leverandøren skal desuden levere relevant systemdokumentation, herunder især for de specialtilpasninger som er foretaget til standardsystemet. Leverandøren skal dokumentere, at systemet opfylder alle sædvanlige krav til sporbarhed af transaktioner. Leverandøren skal levere en teknisk installationsvejledning, som kan anvendes i forbindelse med ibrugtagning af systemet. Uddannelse og brugervejledninger skal være på dansk. Systemdokumentation skal være på dansk eller engelsk. Al dokumentation skal levereres elektronisk. Udover ovennævnte skal leverandøren udarbejde et samlet overblik over systemet, der som minimum angiver systemsammenhænge, og grænseflader til interne og eksterne systemer.

13 13 Opgavebeskrivelse Integrationer 6 Integrationer 6.1 Systemoversigt Det fremtidige system skal integreres med følgende omkringliggende systemer: NavisionStat/ØSLDV SOL (lønbudget) TimeSag (tidsregistrering) Data Ware House (rapporter og analyse) Nedenstående figur illustrerer dette: Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte integrationer opdelt på hovedområder (indtægter, løn, øvrig drift m.v.). Det forventes, at leverandøren i samarbejde med Trafikstyrelsen foretager en mere detaljeret gennemgang af integrationer i afklaringsfasen (analyse og design) med henblik på at opnå en hensigtsmæssig og effektiv integration. 6.2 Indtægter Faktiske bogførte indtægter Der skal være integration, hvor faktisk bogførte indtægter hentes fra NavisionStat til Prophix (via ØSLDV). Eksisterende integration kan genanvendes. Budget og prognose Registreres manuelt i Prophix på baggrund af information fra fagsystemer (esyn, BAT, T-system m.v.). Analyse og simulering foretages i Data Ware House, hvorefter det endelige budget og prognose registreres i Prophix med antal, sats og beløb.

14 14 Opgavebeskrivelse Integrationer 6.3 Løn Faktisk bogførte løn overføres fra SLS til ØSLDV og herefter til Prophix. Eksisterende integration kan genanvendes. Budget og prognose udarbejdes i SOL og overføres til Prophix. Integration skal ændres således, at det ikke er nødvendigt at mappe budgetversion mellem SOL og Prophix i Excel, før det indlæses i Prophix. Mapning skal foretages som del af integration. 6.4 Timer Timer overføres fra TimeSag til Prophix. I forbindelse med overførsel af timer påføres finansieringskilde og delregnskab ud fra aliastabel. I dag vedligeholdes aliastabel manuelt flere steder (både NavisionStat, Prophix og TimeSag). Integration skal ændres, så aliastabel kun vedligeholdes i NavisionStat, og så der i forbindelse med integration automatisk påføres de yderligere oplysninger fra aliastabel i NavisionStat. Skyldig frihed skal kvartalsvis ind i budgetprognosen. Løses via proces, og ikke via et system. 6.5 Øvrig drift Faktisk bogførte udgifter overføres fra NavisionStat til Prophix (via ØSLDV). NavisionStat modtager oplysninger bl.a. fra IndFak og RejsUd. Eksisterende integrationer kan genanvendes. Budget og prognose registreres manuelt i Prophix. 6.6 Anlæg/investeringer Der er behov for at udvide integration til ØSLDV, så der også overføres oplysninger om anlæg til Prophix. Tilbuddet skal indeholde forslag til, hvordan de afledte driftsomkostninger systematisk fanges og lægges i Prophix. Forbrugstal (f. eks. Løbende licensafgifter) kommer via Navision. 6.7 Projekter/særbevillinger Registrering af budget og budgetopfølgning på projekter og særbevillinger forventes løst via den nye registreringsramme.

15 15 Opgavebeskrivelse Integrationer 6.8 Rapportering og analyse Data Ware House skal fremadrettet primært anvendes til rapportering, analyse og simulering på data. Data Ware House skal trække data der er behov for fra Prophix. Det kan f.eks. være i form af en kopi, som overføres hver nat, så der ikke sker træk i dagtimerne.

16 16 Opgavebeskrivelse Trafikstyrelsens IT miljø 7 Trafikstyrelsens IT miljø 7.1 Trafikstyrelsens IT-driftsmiljø Trafikstyrelsen drifter IT in-house. Trafikstyrelsens driftsmiljø er fysisk placeret på Trafikstyrelsens adresse. Serverrummet er udstyret med redundant UPS, brandslukning, sensorer til overvågning af temperatur med sms-alarm, derudover er der en nødgenerator til længerevarende strømafbrydelser. Trafikstyrelsens it-infrastruktur Trafikstyrelsen har opbygget sit server- og storage-miljø som vist i ovenstående figur. Dette udbygges løbende, så det altid sikres, at der er mulighed for at tilføje ressourcer til de servere, som er i produktion. Alle servere er virtualiserede, hvilket sikrer, at de er uafhængige af den underliggende hardware og problemfrit kan opgraderes. Det virtuelle miljø er baseret på VM Ware 5.x. IT-driftsmiljøet er bygget op omkring Microsoft System Center produkter (Configuration Manager (SCCM), Operation Manager (SCOM) og Service Manager (SCSM)) hvilket giver mulighed for en hurtig implementering af henholdsvis desktop og serverprodukter.

17 17 Opgavebeskrivelse Trafikstyrelsens IT miljø Der er lavet skabeloner for en standard server, der leveres i en konfiguration med 8 GB RAM, 4 processorkerner og med operativsystemet MS Windows 2008 R2 eller MS SQL 2008 R2. Nye servere er konfigureret med Windows 2012 R2. Overvågning af driften foretages med hjælp fra SCOM serveren, som sender alarmer til den ansvarshavende systemadministrator. Der foretages dagligt backup både internt via NetApp applikationer direkte til disk og eksternt til Backup leverandør, for at sikre redundans og maksimal sikkerhed for genetablering af data. Netværksinfrastrukturen er baseret på et 20 GB fiberbackbone, med kabling på 1 GB ud til den enkelte medarbejder. Ekstern kommunikation foretages på en redundant internetforbindelse på 1 Gbit (upload/download), som kan tilgås via VPN adgang for navngivne brugere. Til dataudveksling mellem Trafikstyrelsen og eksterne leverandører eller kunder er der etableret et FTP-site med mulighed for sikker udveksling af data. Trafikstyrelsens forretning understøttes af en mailløsning baseret på Exchange 2010 SP2, men opgraderes i efteråret til Exchange Brugere og licenser Trafikstyrelsen har licenser til Prophix, der i 3 år har kørt virtuelt på den eksisterende platform. Trafikstyrelsen anvender i dag Prophix version August Der er købt licenser til 70 brugere, fordelt med 1 administrations licens, ca. 10 avancerede brugere og ca. 60 almindelige brugere. Det forventes, at der vil være færre brugere i forbindelse med reimplementeringen og de øvrige tiltag som led i det samlede projekt. Der forventes fremadrettet at være følgende antal brugere: 15 brugere i CfR (Center for Ressourcestyring) 25 ledere og medarbejdere i Trafikstyrelsen 3 IT-medarbejdere. Brugerne er fysisk placeret hos Trafikstyrelsen, Edward Thomsens Vej 14, 2300 København S, samt i Bornholms Lufthavn. 7.3 Udviklingsmiljø Det forudsættes, at leverandøren har sit eget udviklings- og supportmiljø. Det er et krav, at leverandøren opbygger en prototype i eget miljø, som er tilgængeligt for projektdeltagerne i løbet af implementeringen. Trafikstyrelsen stiller i styrelsens almindelige arbejdstid fysisk adgang til Trafikstyrelsens lokaler, udstyr og systemer i det omfang, det er nødvendigt for Kontraktens gennemførelse, og forudsat Trafikstyrelsens til enhver tid værende sikkerhedsforskrifter overholdes.

18 18 Opgavebeskrivelse Trafikstyrelsens IT miljø Trafikstyrelsen stiller i sædvanligt omfang kontorfaciliteter til rådighed for Leverandørens personale i forbindelse med udførelse af arbejde hos Trafikstyrelsen. Såfremt Leverancen forudsætter særlige krav til de fysiske forhold, herunder indretning af lokaler, el, temperatur/udluftning, kommunikationsfaciliteter m.v., skal sådanne krav fremgå af tilbuddet. 7.4 Driftsoverdragelse Ved driftsoverdragelse skal der foreligge tilstrækkelig dokumentation for løsning, både teknisk og processer, og nedskrevne aftaler om alle driftsforhold. Trafikstyrelsen skal godkende løsning og dokumentation. Leverandøren skal beskrive, hvorledes driftsoverdragelse tænkes gennemført, samt hvilken dokumentation der leveres i forbindelse med driftsoverdragelse. 7.5 Support og tilkald Leverandøren skal yde support i form af ad hoc bistand på Trafikstyrelsens anmodning, jf. Kontraktens afsnit 3.1.

19 19 Opgavebeskrivelse Tidsplan og ressourcer 8 Tidsplan og ressourcer 8.1 Tidsplan Systemet skal være færdigudviklet, testet og godkendt af Trafikstyrelsen, så det er klar til ibrugtagning 1. december 2014, og således at systemet kan anvendes til budgetopfølgning for Der skal inden udgangen af november 2014 være gennemført datakonvertering, test, undervisning m.v. Vigtige milepæle: Dato Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Kort beskrivelse Kontraktindgåelse med leverandør Sommerferie Kick-off på projektet, afklaringsfase Design og udvikling Udvikling, fortsat Test, uddannelse og konvertering December 2014 Overdragelse og ibrugtagning af nyt budgetsystem den 1.december Ressourcer Trafikstyrelsen vil stille medarbejderressourcer til rådighed i forbindelse med afholdelse af workshops, besvarelse af spørgsmål, brugertest m.v. i det omfang, det er nødvendigt. Trafikstyrelsen stiller følgende ressourcer til rådighed for projektet: Henning L. Kristensen, projektleder, 2-3 dage om ugen i projektperioden Charlotte Burgess, budgetkoordinator, 1 dag om ugen i projektperioden Tina Henriksen, regnskabskoordinator, deltagelse i workshops Dorthe Laursen, på ad hoc basis i projektperioden Lasse Vestergaard, på ad hoc basis i projektperioden Christina Steiner Vedel, IT support og testansvarlig, 3 dage om ugen i testperioden Derudover vil der løbende under projektet være deltagelse af relevante it-drift ressourcer, når det kræves.

20 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Opgavebeskrivelse

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Reimplementering af Prophix

Udbudsbetingelser. Reimplementering af Prophix Udbudsbetingelser Reimplementering af Prophix Maj 2014 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3 1.3 Regelgrundlag 3 2 Udbudsbetingelserne

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme August 2015 INDLEDNING Styringsrelevans Hensigten med en registreringsramme er at understøtte styringsbehovene. Derfor kan opsætningen af en registreringsramme

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Fagsystem til IT understøttelse af flyvepladser (Standardsystem)

Fagsystem til IT understøttelse af flyvepladser (Standardsystem) Bilag 1 Opgavebeskrivelse Fagsystem til IT understøttelse af flyvepladser (Standardsystem) Oktober 2014 2 Bilag 1 Opgavebeskrivelse Indhold Indhold 1 Indledning 3 1.1 Generelt om Trafikstyrelsen og Center

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Der er ikke tale om regler og krav, men om inspirationsmateriale, som I kan tilpasse efter behov.

Der er ikke tale om regler og krav, men om inspirationsmateriale, som I kan tilpasse efter behov. Intern Budgettering Koncept for intern budgettering skal understøtte jeres budgetlægning og opfølgning. Det indeholder materiale om budgetprocesser, den interne kontoplan, ledelsesinformation og systemunderstøttelse.

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Styringsmodel Ny økonomi-

Styringsmodel Ny økonomi- MORTEN VILS SØRENSEN Styringsmodel Ny økonomi- Fra Forskellige udgangspunkter og virkeligheder Til Én fælles aktivitetsbaseret projektøkonomistyringsmodel Det er jo hele tre ting! Medfører forskellige

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstillinger af ØS LDV

Indstillinger af ØS LDV Indstillinger af ØS LDV Indledning Denne vejledning omhandler rapporten Indstillinger af ØS LDV, hvorfra I tilgår webapplikationerne til at foretage ændringer i jeres ØS LDVs opsætning. Herved kan I løbende

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Velkommen til. Brugerdag 2014

Velkommen til. Brugerdag 2014 Velkommen til Brugerdag 2014 Dagens program 09.00 09.15 Velkomst og opstart 09.15 09.45 Dynamics NAV & C5 v/thomas Halse, Microsoft - Produktstrategi & nyhederc5 2 NAV - 5 forslag til hvordan Dynamics

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER Løn CAMBER Effektiv administration af campingpladser Rapportering/nøgletal CAMBER Bogføring Budget CAMBER At drive en campingplads kræver en stor arbejdsindsats. Med CAMBER kan vi hjælpe jer med de mange

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Løn- og omkostningsfordeling

Løn- og omkostningsfordeling Løn- og omkostningsfordeling Inspirationsmøde 2. november 2015 DAGENS EMNE SE EVT. MERE Bilag 3 fra inspirationsmaterialet om sammenhængende styring: Løn- og omkostningsfordeling Vejledning til Udgiftsfordelings-

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Denne vejledning henvender sig til de institutioner, der bruger Navision Stat (NS) til at udarbejde/opbevare deres budgetter. Vejledningen

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Miljøstyrelsens registreringsramme

Miljøstyrelsens registreringsramme Miljøstyrelsens registreringsramme Oplæg til gå-hjem møde Linda Drengsgaard & Sidsel Hviid Hvem er vi og baggrunden for styringskonceptet 1. januar 2017: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning klar som

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV. Januar 2017

Vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV. Januar 2017 Vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV Januar 2017 FORORD Statslige institutioner udfordres af stadig strammere rammer. Faldende bevillinger og stigende forventninger fra borgere og samfund

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Mellem Trafikstyrelsen og xx vedrørende Levering af Standardsystem til IT Understøttelse af Flyvepladser

Mellem Trafikstyrelsen og xx vedrørende Levering af Standardsystem til IT Understøttelse af Flyvepladser Kontrakt Mellem Trafikstyrelsen og xx vedrørende Levering af Standardsystem til IT Understøttelse af Flyvepladser Oktober 2014 3 Kontrakt Indhold 1 Parterne 5 2 Baggrund og Formål 5 3 Fortolkningsprincipper

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Guide Danmark. 29. oktober 2015

Guide Danmark. 29. oktober 2015 Guide Danmark 29. oktober 2015 Nyt GuideDanmark Beslutning om konkurrenceudsættelse af GuideDanmark på Partnerskabets konstituerende møde 3. november 2014 Gennemførelse af begrænset EU-udbud 14 firmaer

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET HVAD VIL VI OPNÅ MED EN NY ØKONOMIMODEL OG HVILKE TILTAG ER NØDVENDIGE? 1. Entydig sammenhæng mellem AU s målsætning, strategi og daglige drift: 2.

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

God-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme. - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme -

God-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme. - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme - God-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme - 1. oktober 2015 DAGSORDEN Velkomst Relevante processer på vejen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer Notat Projekt Kunde Fremtidig organisering af bygningsdriften på Aarhus Universitet Aarhus Universitet Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Emne Fra Til Visioner for digitalisering

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere