Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavebeskrivelse. Reimplementering af Prophix"

Transkript

1 Opgavebeskrivelse Reimplementering af Prophix Maj 2014

2 2 Opgavebeskrivelse Indhold Indhold 1 Indledning Generelt om Trafikstyrelsen Opgavens omfang 3 2 Baggrund og forventninger 5 3 Økonomistyringsmodel Økonomistyringsmodel 6 4 Budgettering Begreber Rapporthierarki Budgetproces Budgetopfølgning Omkostningsfordelingsmodel Registreringsramme Øvrige funktionelle krav 10 5 Datakonvertering, test og uddannelse Datakonvertering Test Uddannelse Dokumentation 12 6 Integrationer Systemoversigt Indtægter Løn Timer Øvrig drift Anlæg/investeringer Projekter/særbevillinger Rapportering og analyse 15 7 Trafikstyrelsens IT miljø Trafikstyrelsens IT-driftsmiljø Brugere og licenser Udviklingsmiljø Driftsoverdragelse Support og tilkald 18 8 Tidsplan og ressourcer Tidsplan Ressourcer 19

3 3 Opgavebeskrivelse Indledning 1 Indledning 1.1 Generelt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet. Styrelsen er myndighed for tilsyn og regulering inden for transportområdet (biler, bane, havne og luftfart). Styrelsen driver endvidere Bornholm Lufthavn. Styrelsen har en kompleks driftsøkonomi med mange forskellige indtægtstyper og decentral rammebaseret styring af omkostninger. Det stiller store krav til økonomistyringen, som Center for Ressourcestyring har det overordnede ansvar for. Trafikstyrelsen består af en direktion, der understøttes af et direktionssekretariat, syv centre, samt Bornholms lufthavn. 1.2 Opgavens omfang Opgaven vedrører reimplementering af Prophix til aktivitetsbaseret budgettering og budgetopfølgning, herunder opsætning, udvikling af integrationer, test, uddannelse, datakonvertering og overdragelse til drift. Der er ikke tale om grundlæggende ændringer i anvendelsen af Prophix, men mere om en effektivisering og forbedring. Systemet skal dække følgende nøgleprocesser og områder hos Trafikstyrelsen: Budgettering Budgetopfølgning Rapporter og views Omkostningsfordelingsmodel For yderligere beskrivelse henvises til de efterfølgende afsnit. Systemet skal være integreret med øvrige systemer, som anvendes i Trafikstyrelsen. Der henvises til beskrivelse af integrationer i afsnit 6. I det efterfølgende er fokus på styring af det omkostningsbaserede regnskab, men Prophix indeholder også tabeller og information om det udgiftsbaserede regnskab.

4 4 Opgavebeskrivelse Indledning Systemet skal, når det er udviklet, leveres til brug i Trafikstyrelsens driftsmiljø på baggrund af gældende licenser, herunder systemintegration og datakonvertering fra Trafikstyrelsens nuværende budgetsystem. Opsætning vedrører bl.a. tilrettelæggelse af workflow, udformning af dataviews/templates og diverse skabeloner samt øvrig konfiguration, som er nødvendig for idriftsættelse af Prophix budgetsystem, samt rettighedsadministration, rettighedsbegrænsning og log af ændringer. Implementeringen skal ske ved brug af agile metoder i tæt samarbejde med relevante medarbejdere fra Trafikstyrelsen. Der skal afsættes nødvendig tid i projektplanen til test af løsningen. Opgaven omfatter endvidere uddannelse af brugere, samt test, overdragelse og dokumentation af Prophix løsningen til Trafikstyrelsens godkendelse. Endelig skal leverandøren sørge for den nødvendige tilpasning af integrationer i forhold til andre systemer. Trafikstyrelsen ønsker, at det nye system skal baseres på standard funktionalitet, således at eventuelle specialtilretninger og udviklingsaktiviteter holdes på et minimum. Efter at systemet er udviklet, skal det testes, og der skal gennemføres overdragelses- og driftsprøve. Systemet skal være klar til ibrugtagning den 1.december 2014, således at systemet kan anvendes i forbindelse med budgetopfølgning for Systemet skal være tilgængeligt for brugere, som er placeret hos Trafikstyrelsen og Bornholms Lufthavn.

5 5 Opgavebeskrivelse Baggrund og forventninger 2 Baggrund og forventninger Budgettering og budgetopfølgning løses i dag hos Trafikstyrelsen ved brug af budgetsystemet Prophix. Trafikstyrelsen blev etableret i 2010 ved sammenlægning af flere styrelser med hver deres kultur. Fagcentrene har forskellige arbejdsområder med forskellige styringsbehov. Reimplementeringen er en del af et samlet projekt, hvis formål er dels at styrke tilliden til de tal, budgetter og rapporter, som Trafikstyrelsens budgetopfølgning bygger på, dels at få en hurtigere rapportering i den løbende opfølgning. Disse formål opnås dels ved organisatoriske og processuelle tiltag, dels ved en forbedret IT systemunderstøttelse. Det er besluttet, at der som led heri skal ske en reimplementering af Prophix. Der er ikke tale om grundlæggende ændringer, men mere om en præcisering af styring, processer, organisation og ansvar, således at retningslinjer for hvem, der gør hvad hvornår bliver mere konkrete og håndfaste. Der er derudover foreslået en mere enkel fordelingsmodel og en mere struktureret rapporteringsform. Der skal ske en optimering af systemer og integrationer, men de anbefalede systemændringer holdes indenfor eksisterende systemer. Det nye system skal kunne håndtere de i udbudsmaterialet angivne processer samt opfylde en række krav, som nærmere anført i underbilag 1.1, Kravspecifikation. Systemet skal herudover kunne medvirke til en række konkrete forbedringer i forhold til budgettering og budgetopfølgning, som nævnt nedenfor: Større gennemsigtighed i rapporteringen Større sammenhæng i rapporteringen Forenklet omkostningsfordeling Optimeret anvendelse af Prophix Optimerede grænseflader til omgivende systemer, der leverer og modtager data, herunder NavisionStat, ØSLDV, SOL, TimeSag og Data Ware House.

6 6 Opgavebeskrivelse Økonomistyringsmodel 3 Økonomistyringsmodel 3.1 Økonomistyringsmodel Trafikstyrelsen har besluttet at implementere en ny økonomistyringsmodel. Formålet er at skabe en tættere kobling mellem styrelsens ressourceforbrug og de ydelser styrelsen leverer samt at sikre, at der er en sammenhæng i de økonomidata der gøres tilgængelig på de forskellige niveauer i organisationen. Den nye økonomistyringsmodel skal derfor understøtte følgende behov: Kunne håndtere mange forskellige finansieringskilder, produkter og en kompliceret omkostningsfordeling Mulighed for aktivitetsbaseret styring der kobler ressourcer, aktiviteter og resultater. Opstille råderum og handlemuligheder ved omprioriteringer eller igangsættelse af nye aktiviteter Sikre sammenhæng i den økonomiske rapportering på alle niveauer i organisationen Løbende økonomiopfølgning mellem Center for ressourcestyring og de faglige centre, baseret på aktuelle tal. Adressere modtagerens styringsbehov Flerårigt perspektiv på udviklingen i styrelsens økonomi (sammenhæng til finansloven)

7 7 Opgavebeskrivelse Budgettering 4 Budgettering 4.1 Begreber Der anvendes følgende grundbegreber i forbindelse med budgettering og budgetopfølgning: Ved starten af året er der fastlagt et ankerbudget. Dette kan ændres i løbet af budgetåret, f.eks. ved bevillingsændringer, nytilkomne aktiviteter, omplaceringer af budget, mv. Det opdaterede budget kaldes herefter godkendt budget. Prognosen indeholder det forventede resultat for hele budgetåret. Prognose opdateres løbende i forbindelse med budgetopfølgning, hvis der sker ændring i aktiviteter m.v. Budget og prognose sammenholdes løbende med realiseret forbrug til dato og ved årsafslutning med det endelige regnskab. 4.2 Rapporthierarki Hierarkiet i økonomistyringen omfatter følgende niveauer: Departement, Direktion, Vicedirektørniveau og Fagcentre. Dette er illustreret i nedenstående figur:

8 8 Opgavebeskrivelse Budgettering Der skal være en tydelig sammenhæng i den rapportering, som foretages på de forskellige niveauer. 4.3 Budgetproces Som led i økonomistyringsprojektet er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for den årlige budgetlægningsproces samt den løbende budgetopfølgning. Den nye model for budgetlægningsprocessen gælder fra og med budgettet for 2016, mens den nye budgetopfølgningsproces vil gælde fra En væsentlig nyskabelse i udarbejdelsen af de årlige budgetter for Trafikstyrelsen er en tættere kobling mellem ressourcer og aktiviteter. Modellen indebærer en større involvering af de faglige centre og ledelsen i budgetlægningsprocessen. Nedenstående figur illustrerer budgetprocessen frem til godkendt ankerbudget. I forbindelse med fastlæggelse af budget skal der kunne trækkes følgende rapporter fra systemet. Det bemærkes generelt, at en rapport kan indeholde flere tabeller: Råbudget, Trafikstyrelsen Grundramme på centerniveau Centrets budgetforslag på aktivitetsniveau Samlet prioriteringsoplæg Ankerbudget (vedtaget budget) Ankerbudget på centerniveau Budgetrevision Krav til budgetproces og rapporter fremgår af underbilag 1.1 Kravspecifikation.

9 9 Opgavebeskrivelse Budgettering 4.4 Budgetopfølgning De to væsentligste produkter i den løbende økonomistyring: Månedlig budgetopfølgning til centre og direktionen Kvartalsvis budgetopfølgning til departementet Hertil kommer særlige rapporter og analyser som det enkelte center eller direktionen måtte efterspørge løbende. Nedenstående figur illustrerer budgetopfølgningen: I forbindelse med budgetopfølgning skal der kunne trækkes rapporter, der for forskellige organisatoriske niveauer økonomiområder viser periodiseret budget, forbrug og prognose for: Indtægter Løn Øvrig drift investeringer Udover ovenstående kan der være behov for særlige rapporter for fx opgaver med særlig finansiering, Investeringer og Gebyrberegning Krav til budgetopfølgning og rapporter fremgår af underbilag 1.1 Kravspecifikation. 4.5 Omkostningsfordelingsmodel Fordelingsmodellen fordeler alle omkostninger til ledelses, administration, hjælpefunktioner, IT-systemer m.v. ud på de produkter, Trafikstyrelsens leverer. Fordelingsmodellen bruges både i forbindelse med prisfastsættelse af opgaver, herunder

10 10 Opgavebeskrivelse Budgettering gebyr og afgifter, samt til fordeling af omkostningerne mellem ordninger (delregnskaber). Modellen arbejder med ét step til direkte fordeling og ét step til fordeling af overhead mv.: Step 1 fordeler lønomkostninger ud på produkter, finansieringskilder og delregnskaber. Der fordeles på baggrund af medarbejdernes timekontering ganget med gennemsnitlønnen i medarbejderens center. Step 2 fordeler omkostninger til generel ledelse og administration samt ITsystemer, der bruges af alle. Der fordeles på baggrund af tidskontering. Løn og øvrig drift fordeles på baggrund af to nøgler, én for løn og én for øvrig drift. Beskrivelsen er en overordnet principbeskrivelse. Modellen beskrives nærmere i forbindelse med designfasen. Der er etableret en kube i det nuværende Prophix, hvor fordelingsmodellen er opsat for budget Denne kube (den såkaldte TS 4.0) har ingen systemintegration Prophix skal understøtte ovennævnte fordelingsmodel. 4.6 Registreringsramme Der skal kunne anvendes følgende registreringsramme til budgettering og budgetopfølgning: Finanskonti Delregnskab Finansiering Organisering Medarbejder Produkt/Sag Anlæg Dimensionerne delregnskab, finansiering og produkt/sag er sammenkædet via en alias tabel, som vedligeholdes i Navision. Aktivitetsbudgettering foregår som udgangspunkt på finansieringsdimensionen. 4.7 Øvrige funktionelle krav Løsningen skal især understøtte controllere, som er centralt placeret i økonomicenteret (CfR). Hver af controllerne har ansvaret for løbende at følge op på 2-3 fagcentres økonomi, herunder at udføre quality checks, budgetopfølgning, prognose og formidling. Løsningen skal understøtte workflow funktionalitet, således at der gives besked til relevante personer i forbindelse med godkendelse af budget, budgetopfølgning m.v. Derudover skal der være rettighedsadministration, herunder liste med oversigt over tildelte rettigheder, log over ændringer, samt systematiske advarsler om fejl (f.eks. fejl ved indlæsninger).

11 11 Opgavebeskrivelse Datakonvertering, test og uddannelse 5 Datakonvertering, test og uddannelse 5.1 Datakonvertering Leverandøren skal konvertere følgende data fra det eksisterende budgetsystem (Prophix) til det nye budgetsystem: Brugere Kontoplan og dimensioner Historiske data fra 2011, 2012, 2013 og 2014 (både budget og regnskab fra TS 3.0) Budget 2015 (TS 4.0) Budget og regnskab skal konverteres på fuld kontostreng. Der skal konverteres både udgiftsbaseret og omkostningsbaseret budget og regnskab. Leverandøren skal udarbejde en plan for konverteringen af data fra det eksisterende budgetsystem, indlæsning i det nye budgetsystem, samt kontrol af, at det stemmer. Trafikstyrelsen etablerer en ny server, der skal benyttes til testmiljø og senere til drift således, at data ved konverteringen flyttes fra den nuværende server til det nye miljø. 5.2 Test Leverandøren skal i forbindelse med tilbudsafgivelse aflevere en teststrategi, overordnet testplan og metode, som beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 4.3. En mere detaljeret testplan skal udarbejdes i løbet af projektet, indeholdende testscenarier, drejebog for gennemførelse af test, testcases samt beskrivelser af testdata, unittest og øvrige elementer, der indgår i testen. Trafikstyrelsen stiller testmiljø til rådighed, jf. afsnit 7. Leverandøren skal anvende it-værktøj(er) til gennemførelse, styring og dokumentation af prøver og test. Testværktøjer skal være tilgængelige for projektdeltagere fra Trafikstyrelsen. Alle fejl der identificeres under testen skal registreres i testværktøjet. Registreringen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at behandle fejlen. En fejl forbliver åben, til fejlen er udbedret, gentestet og testen er godkendt af Trafikstyrelsen, eller Trafikstyrelsen vælger at lukke fejlen. 5.3 Uddannelse Leverandøren skal udarbejde en uddannelsesplan og stå for uddannelse af brugere hos Trafikstyrelsen. Der forventes at være følgende antal brugere: 15 brugere i CfR (Center for Ressourcestyring), som skal have en mere grundig uddannelse i brug af værktøjet

12 12 Opgavebeskrivelse Datakonvertering, test og uddannelse 25 ledere og medarbejdere i Trafikstyrelsen, som skal have en overordnet uddannelse i brug af systemet og rapporter 3 IT-medarbejdere, som skal have en overordnet teknisk uddannelse i Prophix. Leverandøren skal udarbejde en uddannelsesplan, som skal godkendes af Trafikstyrelsen. Leverandøren skal forestå uddannelsen. Uddannelsen skal sikre, at brugerne umiddelbart herefter skal kunne tage systemet i brug samt at Trafikstyrelsens tekniske support kan fungere fra ibrugtagning. Uddannelsesplanen skal endvidere omfatte rettighedsadministration, inkl. oversigter over tildelte rettigheder. 5.4 Dokumentation Leverandøren skal levere brugervejledninger/instrukser til alle relevante transaktioner i systemet, som skal kunne betjenes af brugerne hos Trafikstyrelsen. Leverandøren skal desuden levere relevant systemdokumentation, herunder især for de specialtilpasninger som er foretaget til standardsystemet. Leverandøren skal dokumentere, at systemet opfylder alle sædvanlige krav til sporbarhed af transaktioner. Leverandøren skal levere en teknisk installationsvejledning, som kan anvendes i forbindelse med ibrugtagning af systemet. Uddannelse og brugervejledninger skal være på dansk. Systemdokumentation skal være på dansk eller engelsk. Al dokumentation skal levereres elektronisk. Udover ovennævnte skal leverandøren udarbejde et samlet overblik over systemet, der som minimum angiver systemsammenhænge, og grænseflader til interne og eksterne systemer.

13 13 Opgavebeskrivelse Integrationer 6 Integrationer 6.1 Systemoversigt Det fremtidige system skal integreres med følgende omkringliggende systemer: NavisionStat/ØSLDV SOL (lønbudget) TimeSag (tidsregistrering) Data Ware House (rapporter og analyse) Nedenstående figur illustrerer dette: Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte integrationer opdelt på hovedområder (indtægter, løn, øvrig drift m.v.). Det forventes, at leverandøren i samarbejde med Trafikstyrelsen foretager en mere detaljeret gennemgang af integrationer i afklaringsfasen (analyse og design) med henblik på at opnå en hensigtsmæssig og effektiv integration. 6.2 Indtægter Faktiske bogførte indtægter Der skal være integration, hvor faktisk bogførte indtægter hentes fra NavisionStat til Prophix (via ØSLDV). Eksisterende integration kan genanvendes. Budget og prognose Registreres manuelt i Prophix på baggrund af information fra fagsystemer (esyn, BAT, T-system m.v.). Analyse og simulering foretages i Data Ware House, hvorefter det endelige budget og prognose registreres i Prophix med antal, sats og beløb.

14 14 Opgavebeskrivelse Integrationer 6.3 Løn Faktisk bogførte løn overføres fra SLS til ØSLDV og herefter til Prophix. Eksisterende integration kan genanvendes. Budget og prognose udarbejdes i SOL og overføres til Prophix. Integration skal ændres således, at det ikke er nødvendigt at mappe budgetversion mellem SOL og Prophix i Excel, før det indlæses i Prophix. Mapning skal foretages som del af integration. 6.4 Timer Timer overføres fra TimeSag til Prophix. I forbindelse med overførsel af timer påføres finansieringskilde og delregnskab ud fra aliastabel. I dag vedligeholdes aliastabel manuelt flere steder (både NavisionStat, Prophix og TimeSag). Integration skal ændres, så aliastabel kun vedligeholdes i NavisionStat, og så der i forbindelse med integration automatisk påføres de yderligere oplysninger fra aliastabel i NavisionStat. Skyldig frihed skal kvartalsvis ind i budgetprognosen. Løses via proces, og ikke via et system. 6.5 Øvrig drift Faktisk bogførte udgifter overføres fra NavisionStat til Prophix (via ØSLDV). NavisionStat modtager oplysninger bl.a. fra IndFak og RejsUd. Eksisterende integrationer kan genanvendes. Budget og prognose registreres manuelt i Prophix. 6.6 Anlæg/investeringer Der er behov for at udvide integration til ØSLDV, så der også overføres oplysninger om anlæg til Prophix. Tilbuddet skal indeholde forslag til, hvordan de afledte driftsomkostninger systematisk fanges og lægges i Prophix. Forbrugstal (f. eks. Løbende licensafgifter) kommer via Navision. 6.7 Projekter/særbevillinger Registrering af budget og budgetopfølgning på projekter og særbevillinger forventes løst via den nye registreringsramme.

15 15 Opgavebeskrivelse Integrationer 6.8 Rapportering og analyse Data Ware House skal fremadrettet primært anvendes til rapportering, analyse og simulering på data. Data Ware House skal trække data der er behov for fra Prophix. Det kan f.eks. være i form af en kopi, som overføres hver nat, så der ikke sker træk i dagtimerne.

16 16 Opgavebeskrivelse Trafikstyrelsens IT miljø 7 Trafikstyrelsens IT miljø 7.1 Trafikstyrelsens IT-driftsmiljø Trafikstyrelsen drifter IT in-house. Trafikstyrelsens driftsmiljø er fysisk placeret på Trafikstyrelsens adresse. Serverrummet er udstyret med redundant UPS, brandslukning, sensorer til overvågning af temperatur med sms-alarm, derudover er der en nødgenerator til længerevarende strømafbrydelser. Trafikstyrelsens it-infrastruktur Trafikstyrelsen har opbygget sit server- og storage-miljø som vist i ovenstående figur. Dette udbygges løbende, så det altid sikres, at der er mulighed for at tilføje ressourcer til de servere, som er i produktion. Alle servere er virtualiserede, hvilket sikrer, at de er uafhængige af den underliggende hardware og problemfrit kan opgraderes. Det virtuelle miljø er baseret på VM Ware 5.x. IT-driftsmiljøet er bygget op omkring Microsoft System Center produkter (Configuration Manager (SCCM), Operation Manager (SCOM) og Service Manager (SCSM)) hvilket giver mulighed for en hurtig implementering af henholdsvis desktop og serverprodukter.

17 17 Opgavebeskrivelse Trafikstyrelsens IT miljø Der er lavet skabeloner for en standard server, der leveres i en konfiguration med 8 GB RAM, 4 processorkerner og med operativsystemet MS Windows 2008 R2 eller MS SQL 2008 R2. Nye servere er konfigureret med Windows 2012 R2. Overvågning af driften foretages med hjælp fra SCOM serveren, som sender alarmer til den ansvarshavende systemadministrator. Der foretages dagligt backup både internt via NetApp applikationer direkte til disk og eksternt til Backup leverandør, for at sikre redundans og maksimal sikkerhed for genetablering af data. Netværksinfrastrukturen er baseret på et 20 GB fiberbackbone, med kabling på 1 GB ud til den enkelte medarbejder. Ekstern kommunikation foretages på en redundant internetforbindelse på 1 Gbit (upload/download), som kan tilgås via VPN adgang for navngivne brugere. Til dataudveksling mellem Trafikstyrelsen og eksterne leverandører eller kunder er der etableret et FTP-site med mulighed for sikker udveksling af data. Trafikstyrelsens forretning understøttes af en mailløsning baseret på Exchange 2010 SP2, men opgraderes i efteråret til Exchange Brugere og licenser Trafikstyrelsen har licenser til Prophix, der i 3 år har kørt virtuelt på den eksisterende platform. Trafikstyrelsen anvender i dag Prophix version August Der er købt licenser til 70 brugere, fordelt med 1 administrations licens, ca. 10 avancerede brugere og ca. 60 almindelige brugere. Det forventes, at der vil være færre brugere i forbindelse med reimplementeringen og de øvrige tiltag som led i det samlede projekt. Der forventes fremadrettet at være følgende antal brugere: 15 brugere i CfR (Center for Ressourcestyring) 25 ledere og medarbejdere i Trafikstyrelsen 3 IT-medarbejdere. Brugerne er fysisk placeret hos Trafikstyrelsen, Edward Thomsens Vej 14, 2300 København S, samt i Bornholms Lufthavn. 7.3 Udviklingsmiljø Det forudsættes, at leverandøren har sit eget udviklings- og supportmiljø. Det er et krav, at leverandøren opbygger en prototype i eget miljø, som er tilgængeligt for projektdeltagerne i løbet af implementeringen. Trafikstyrelsen stiller i styrelsens almindelige arbejdstid fysisk adgang til Trafikstyrelsens lokaler, udstyr og systemer i det omfang, det er nødvendigt for Kontraktens gennemførelse, og forudsat Trafikstyrelsens til enhver tid værende sikkerhedsforskrifter overholdes.

18 18 Opgavebeskrivelse Trafikstyrelsens IT miljø Trafikstyrelsen stiller i sædvanligt omfang kontorfaciliteter til rådighed for Leverandørens personale i forbindelse med udførelse af arbejde hos Trafikstyrelsen. Såfremt Leverancen forudsætter særlige krav til de fysiske forhold, herunder indretning af lokaler, el, temperatur/udluftning, kommunikationsfaciliteter m.v., skal sådanne krav fremgå af tilbuddet. 7.4 Driftsoverdragelse Ved driftsoverdragelse skal der foreligge tilstrækkelig dokumentation for løsning, både teknisk og processer, og nedskrevne aftaler om alle driftsforhold. Trafikstyrelsen skal godkende løsning og dokumentation. Leverandøren skal beskrive, hvorledes driftsoverdragelse tænkes gennemført, samt hvilken dokumentation der leveres i forbindelse med driftsoverdragelse. 7.5 Support og tilkald Leverandøren skal yde support i form af ad hoc bistand på Trafikstyrelsens anmodning, jf. Kontraktens afsnit 3.1.

19 19 Opgavebeskrivelse Tidsplan og ressourcer 8 Tidsplan og ressourcer 8.1 Tidsplan Systemet skal være færdigudviklet, testet og godkendt af Trafikstyrelsen, så det er klar til ibrugtagning 1. december 2014, og således at systemet kan anvendes til budgetopfølgning for Der skal inden udgangen af november 2014 være gennemført datakonvertering, test, undervisning m.v. Vigtige milepæle: Dato Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Kort beskrivelse Kontraktindgåelse med leverandør Sommerferie Kick-off på projektet, afklaringsfase Design og udvikling Udvikling, fortsat Test, uddannelse og konvertering December 2014 Overdragelse og ibrugtagning af nyt budgetsystem den 1.december Ressourcer Trafikstyrelsen vil stille medarbejderressourcer til rådighed i forbindelse med afholdelse af workshops, besvarelse af spørgsmål, brugertest m.v. i det omfang, det er nødvendigt. Trafikstyrelsen stiller følgende ressourcer til rådighed for projektet: Henning L. Kristensen, projektleder, 2-3 dage om ugen i projektperioden Charlotte Burgess, budgetkoordinator, 1 dag om ugen i projektperioden Tina Henriksen, regnskabskoordinator, deltagelse i workshops Dorthe Laursen, på ad hoc basis i projektperioden Lasse Vestergaard, på ad hoc basis i projektperioden Christina Steiner Vedel, IT support og testansvarlig, 3 dage om ugen i testperioden Derudover vil der løbende under projektet være deltagelse af relevante it-drift ressourcer, når det kræves.

20 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Opgavebeskrivelse

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) BILAG 2 IT-MILJØER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER Løn CAMBER Effektiv administration af campingpladser Rapportering/nøgletal CAMBER Bogføring Budget CAMBER At drive en campingplads kræver en stor arbejdsindsats. Med CAMBER kan vi hjælpe jer med de mange

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

SES.DK. Økonomistyring i Slotsog Ejendomsstyrelsen Økonomidirektør Anders V. Møller

SES.DK. Økonomistyring i Slotsog Ejendomsstyrelsen Økonomidirektør Anders V. Møller Økonomistyring i Slotsog Ejendomsstyrelsen Økonomidirektør Anders V. Møller Disposition 1. Omkostningsreform, ØSC et og ny økonomistyring 2. Fakta om økonomiområdet 3. Realiteter: Konkrete udfordringer

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Velkommen til. Brugerdag 2014

Velkommen til. Brugerdag 2014 Velkommen til Brugerdag 2014 Dagens program 09.00 09.15 Velkomst og opstart 09.15 09.45 Dynamics NAV & C5 v/thomas Halse, Microsoft - Produktstrategi & nyhederc5 2 NAV - 5 forslag til hvordan Dynamics

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere