StatS autoris erede r evis orer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StatS autoris erede r evis orer"

Transkript

1 StatS autoris erede r evis orer Side 2 Afgift på mættet fedt ny fedtafgift Side 3 Hvad er legal arveret? Side 4 Risikomærkning af investeringsprodukter Side 4 Hvidvask og terrorfinansiering hvad er revisors pligt? Side 5 Øget momsfradrag på hotelovernatninger Side 6 Et budget er ikke kun tal Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds fordele med den stores ressourcer. Side 7 Iværksætteraktier bliver skattefrie Side 7 Vi noterer at... C.E. Christiansens Vej 56, 4930 Maribo Telefon , Telefax Søndergade 14, 1. sal, 4900 Nakskov Telefon , Telefax K reston Den m a r k m ember o f Kre s t o n I n t e r n a t i o n a l A global network of independent accountants

2 2 Afgift på mættet fedt ny fedtafgift Af Jens A. Staugaard, VAt director Revitax I marts måned 2011 vedtog folketinget at indføre en ny afgift kaldet fedtafgiften. Fedtafgiften skal opkræves af de virksomheder, som erhvervsmæssigt fremstiller eller viderehandler bestemte fødevarer, som har et mættet fedtindhold på mere 2,3 procent. Fra 1. oktober 2011 er den nye lov trådt i kraft, afgiften udgør 16 kr. pr. kg. mættet fedt uanset om varen bliver fremstillet her i landet eller importeres. Hvilke varer er omfattet af afgiftspligten Med indførslen af den nye fedtafgift, skal der betales afgift af indholdet af mættet fedt i kød, mejeriprodukter, animalsk fedt, spiseolier og fedtstoffer, margarine, smørbare blandingsprodukter samt erstatninger for eller efterligninger af de nævnte varer. Det er dog en betingelse, at indholdet af mættet fedt overstiger 2,3 procent, før afgiftspligten indtræder. Bagatelgrænsen på indhold af mættet fedt på 2,3 procent eller derunder, skal ikke som mange tror, regnes på baggrund af det endelige fedtindhold i en vare, men regnes ud fra de råvarer, som er medgået til fremstilling af en vare. F. eks skal der betales fedtafgift af færdigvarer uanset, at det samlede indhold af mættet fedt ikke over stiger 2,3 procent, men hvor der er anvendt en afgiftspligtig råvare til fremstillingen, hvor indholdet af mættet fedt overstiger 2,3 procent. Dækningsafgift For at ligestille danskproducerede varer og udenlandske varer med helt eller delvis indhold af mættet fedt på over 2,3 procent, er der tillige indført en dækningsafgift, der sikrer, at varer der er færdigproducerede i udlandet, og som indeholder mættet fedt, også bliver afgiftspligtige ved salg her i landet. F.eks. skal en importør af klejner betale afgift ud fra den mængde fedtstof, der er anvendt til fremstilling af de importerede klejner. Registrering Alle virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller råvarer, som er omfattet af afgiftspligten, er pligtige til at lade sig registrere. Det samme gælder for virksomheder, der erhvervsmæssigt modtager afgiftspligtige varer fra andre EU-lande eller lande uden for EU. Og endelig skal virksomheder, der ved fjernsalg bliver momspligtige til Danmark, lade sig registrere og afregne afgift. Pligten til registrering og opkrævning af fedtafgift kan dog undlades, hvis virksomhedens omsætning af afgiftspligtige varer ikke overstiger kr. om året. Opgørelse af afgiftsgrundlaget Til brug for opgørelsen af beregningsgrundlaget for afregning af fedtafgift for afgiftspligtige råvarer kan der anvendes forskellige metoder. Enten kan næringsdeklaration anvendes, eller fødevaredatabasens gennemsnitlige indhold af mættet fedt i de bestemte råvarer, eller en teknisk analyse af råvaren. For importerede afgiftspligtige fødevarer (sammensatte fødevarer), hvor der skal betales dækningsafgift, skal afgiftsgrundlaget opgøres ud fra en leverandørerklæring, hvor producenten oplyser indholdet af mættet fedt medgået til fremstilling af fødevaren. Afregning af fedtafgiften skal for registrerede virksomheder ske pr. måned, og angives og betales senest den 15. i efterfølgende måned. I nedenstående er der vist et simpelt eksempel på, hvorledes afgiften skal beregnes, og hvilken prismæssig betydning dette har. 1/4 l piskefløde med et mættet fedtindhold på ca. 25 procent pr. 100 gram. Pris inklusive moms eksklusive fedtafgift 8,95 kr. Pris inklusive moms inklusive fedtafgift 10,20 kr. Fedtafgiften udgør (25 procent af 250 gram) gange 1,6 øre/gram.

3 3 HVAd er legal ARVeRet? Bilag 1 A afdøde B1 B2 B3 Af birte Rasmussen, Advokat, Hjulmandkaptain BB1 BB2 Har man ikke oprettet testamente, så taler man om, at de legale arveregler bruges til at fordele den arv, som man efterlader sig. Det betyder derfor, at det er reglerne i arveloven, som skal anvendes. Arveloven bygger på, at slægten arver. Ifølge arveloven er de legale slægtsarvinger inddelt i tre arveklasser, som består af arveladerens: 1. børn hvis et barn også faldet bort, træder dennes børn i stedet for, det vil sige børnebørnene til arveladeren o.s.v. 2. forældre hvis en eller begge er faldet bort før arveladeren, så træder forældrenes andre børn i deres sted. 3. bedsteforældre og er de faldet bort før arveladeren, så træder deres respektive børn i deres sted, det vil sige morbrødre, mostre, farbrødre og fastre. Her stopper slægtsarvereglerne, idet fætre og kusiner ikke er legale arvinger. Det er alene de arvinger, som hører ind under 1. arveklasse, som er tvangsarvinger, og som derfor ikke kan fratages al arv. Tvangsarven udgør 1/4 af den legale arv. Er der arvinger i 1. arveklasse, det vil sige børn eller deres livsarvinger, så fordeles arven kun blandt disse. Fordelingen inden for hver arveklasse sker efter stammer. Har man eksempelvis tre børn, er der derfor tre stammer. Arven vil blive fordelt med 1/3 til hver af børnene/deres slægt, se bilag 1. Det er det ældste led i en stamme, som arver. Kun, hvis et barn er faldet bort før arveladeren, træder børnebørnene i dennes sted. Er et barnebarn også faldet bort før arveladeren, men efterlader sig børn, det vil sige arveladerens oldebørn, træder disse ind. I den situation, hvor eksempelvis børnebør- nene er trådt i et barns sted, arver børnebørnene indbyrdes lige. Hvis der er tre børn, og et af disse er faldet bort før arveladeren, men efterlader sig to børnebørn, så vil de to børnebørn skulle dele den tredjedel, som deres far/mor skulle have arvet. De vil således arve 1/6 hver, se bilag 1. Stammeprincippet gælder også i relation til de andre arveklasser. Hvis der ikke er nogen arvinger i den første arveklasse, det vil sige, at der ikke er nogle børn, børnebørn eller oldebørn, vil afdødes forældre arve denne. Forældrene vil arve hver halvdelen. Er forældrene også døde, eller en af forældrene er døde, træder dennes øvrige børn i den pågældendes sted, se bilag 2. Overleves en arvelader af den ene forældre, vil denne arve halvdelen, mens den afdøde forældres øvrige børn deler den anden halvdel. Udover de tre nævnte arveklasser gælder også reglerne om arveret for ægtefæller. Ægtefællen er ligesom arvingerne i 1. arveklasse tvangsarving og er dermed også en legal arving. Efterlader afdøde sig en ægtefælle, men ingen børn, arver ægtefællen alt hvad afdøde efterlader sig. Efterlader arveladeren sig en ægtefælle og børn, arver ægtefællen halvdelen af afdødes formue, mens den anden halvdel fordeles ligeligt mellem arveladerens børn og efter de fordelingsprincipper, som fremgår ovenfor. Alt afhængig af, hvilke arvinger man efterlader sig, kan der blive tale om brøkregning i et større omfang. Det gælder særligt, hvis der ikke efterlades en ægtefælle eller arvinger i 1. arveklasse, og hvor arvingerne derfor ofte er søskende eller søskendebørn. Hvor der er arvinger i 1. arveklasse, men hvor der er tale om mine, dine og vore børn, kan rækkefølgen som ægtefællerne afgår ved døden i være meget afgørende for, hvor meget børnene hver især kommer til at arve. Derfor bør det i de konkrete situationer overvejes, om der skal oprettes testamente for at Bilag 2 Far Mor Bror A afdøde Søster Nevø Niece sikre, at arven bliver fordelt efter de ønsker, som arveladerne måtte have. Tvangsarv Arvingerne i 1. arveklasse og ægtefæller er tvangsarvinger. Det betyder, at disse har krav på at arve en del af afdødes formue. Afdøde kan oprette testamente og fordele arven anderledes end ifølge arvelovens regler om den legale arv. Afdøde kan som udgangspunkt testere 3/4 af en tvangsarvings legale arv til andre. Den sidste ¼ er arvingens tvangsarv. Udgør arvingens legale arv eksempel 1 mio. kr., kan afdøde ved sit testamente have bestemt, at kr deraf skal tilfalde en eller flere af de andre arvinger, nogle helt andre eller velgørende foreninger. Har afdøde en stor formue, som gør, at tvangsarven til et barn overstiger kr (2011), kan arven til den pågældende arving begrænses til mindre end ¼ af den legale arv eller i 2011 til kr Begrænsning af arv indarbejdes typisk i testamenter hvor man vil sikre, at den længstlevende ægtefælle arver mest muligt, hvor arveladeren enten ikke har haft kontakt med en arving i mange år eller har et modsætningsforhold til samme eller i situationer, hvor der ved et generationsskifte, foretaget i levende live er ført midler, herunder gaver over til én arving, og hvor der ved testamente skal kompenseres derfor over for de øvrige arvinger.

4 4 RiSikOmæRkning Af investeringsprodukter Af finn elkjær, Statsautoriseret revisor Som følge af de mange skuffede forventninger blandt værdipapirinvestorer, og som følge af, at de værdipapirer, der udbydes i dag, er langt mere komplekse end før, er der i 2011 indført en pligt for værdipapirhandlere til at risikomærke de papirer/produkter, der udby des til salg. Der er således typisk tale om, at pengeinstitutter skal oplyse kunderne om risikoen ved de enkelte papirer. Mærkningen tager udgangspunkt i trafikreguleringens grønne, gule og røde lys. I kategorien grøn findes de investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det in vesterede beløb må betragtes som meget lille, hvis investering holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gen nemskue. Gule investeringsprodukter er mere risikofyldte end grønne. Ved investering i gule pro dukter er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, men produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. De røde investeringsprodukter er de mest risikofyldte. Der er her tale om produkter, hvor man risikerer at tabe mere end det investerede beløb, eller hvor produkttypen er vanske lig at gennemskue. Økonomi- og Erhvervsministeriet har i april 2011 udstedt en bekendtgørelse om risikomærkningen. I bilag 1 til bekendtgørelsen findes en detaljeret liste over, hvorledes de enkelte investeringspro dukter skal kategoriseres. Det fører for vidt, at opremse alle investeringsprodukter, men nedenfor anføres typiske eksempler. Grønne produkter er typisk obligationer udstedt af EU-lande, danske realkreditinstitutioner eller kommuner. Gule produkter er typisk børsnoterede aktier, garantbeviser, andelsbeviser og investeringsforeningsbeviser. I kategorien røde produkter findes de mere eksotiske. Det drejer sig eksempelvis om diverse swaps, såkaldt strukturerede obligationer, pantebreve og ikke børsnoterede ak tier samt hedgefondbeviser. En investering i værdipapirer afhænger også fremover af investors risikovillighed, men nu er en investor i hver fald advaret på et sagligt grundlag om risikoen ved den investe ring, han foretager. En (mindre kyndig) investor kan derfor fremover ikke sige jeg tro ede, som der har været mange eksempler på de senere år. Ordningen med risikomærkning forekommer umiddelbart både overskuelig og fornuftig. Men kun fremtiden kan vise, om ordningen får den ventede succes. HVidVASk Og terrorfinansiering HVAd er ReViSORS pligt? Af Jakob dedenroth bernhoft, Juridisk chef, fsr danske revisorer Der er i de senere år kommet stor fokus på at forhindre hvidvask af penge fra kriminalitet og finansiering af terror. Godkendte revisorer er omfattet af reglerne og har pligt til at underrette Bagmandspolitiet (SØK) ved mistanke om, at klienter er involveret i hvidvask eller terrorfinansiering. Hvad er hvidvask og terrorfinansiering? Hvidvask er medvirken til eller forsøgt på at tage imod eller give andre del i et økonomisk udbytte, der stammer fra en strafbar lovovertrædelse. Det er også hvidvask at skjule, opbevare, transportere eller på anden måde hjælpe nogen til at sikre økonomisk udbytte fra en strafbar lovovertrædelse. Finansiering af terror behøver ikke nødvendigvis at ske med midler, der stammer fra kriminel aktivitet, men kan også stamme fra bidrag fra organisationer, statsmidler eller indsamling af penge under påskud af, at det sker til et velgørende formål det er ulovligt uanset. Hvilken betydning har reglerne om hvidvask for revisors klienter? Godkendte revisorer er omfattet af reglerne om hvidvask inden for revisors kerneområder: revision, regnskab, skat og beslægtede ydelser. Regelsættet betyder, at revisor har pligt til at kende sin klient. Revisor skal med andre ord være overbevist om, at klienten er den, som klienten udgiver sig for at være. Der må først leveres ydelser til klienten (rådgivning, erklæringer eller andre revisorydelser), når revisor har fået verificeret, at klienten er den, han oplyser at være.

5 5 Kravet til den legitimation, som klienter skal fremvise afhænger af en risikovurdering. Som udgangspunkt skal fysiske personer oplyse navn, adresse og cpr. nr. og legitimation som fx sygesikringsbevis. I skattesager vil en årsopgørelse typisk være tilstrækkeligt. For visse typer af klienter gælder skærpede krav til legitimation. Dette gælder fx klienter bosat i udlandet. For klienter, som er selskaber, gælder, at de som udgangspunkt skal oplyse navn, adresse og CVR-nr. og legitimation kan her være opslag i CVR-registret, udskrift fra SKAT, sammenskrevet resume fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende. Når der er tale om selskaber, er der desuden krav om, at de reelle (fysiske) ejere identificeres og legitimeres. Kravet gælder dog ikke, hvis klienten er et børsnoteret selskab. Med reelle ejere forstås som udgangspunkt personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer et selskab direkte eller indirekte eller ved aftale med mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet. Oplysninger skal kontrolleres, og det kan fx ske ved at undersøge, om det, som fremgår af regnskabet, stemmer med offentlige registre. Lejlighedsklienter Det er ikke alle klientforhold, som er omfattet af kravet om legitimering og kendskab til de reelle ejere. De såkaldte lejlighedsklienter er undtaget disse regler. Det er klienter, som revisor ikke har indgået en egentlig forretningsmæssig forbindelse med. Dette er tilfældet, når der er tale om en begrænset opgave uden udsigt til, at klienten henvender sig med nye opgaver, så kan revisor anse klienten for en lejlighedsklient uanset honorarets størrelse. Et eksempel herpå kan være kan være bistand med en klage til skattemyndighederne over en skatteansættelse. En revisionsopgave følger de almindelige regler og kan ikke anses for udført for en lejlighedsklient. Revisor har pligt til at være opmærksomhed på, om klienten kan være involveret i hvidvask eller finansiering af terrorvirksomhed. Opstår der mistanke herom, der ikke kan afkræftes, har revisor pligt til at indberette klienten til Bagmandspolitiet (SØK). Mere information om hvidvaskreglerne De krav, som reglerne om hvidvask stiller til revisor og revisors klienter, er ikke helt enkle. Derfor har Finanstilsynet udgivet en vejledning, som blandt andet FSR danske revisorer har været med til at udarbejde, og som er tilgængelig på Finanstilsynets hjemmeside (www.ftnet.dk). Øget momsfradrag på HOtelOVeRnAtningeR Af Jens A. Staugaard, VAt director Revitax Med virkning fra 1. januar 2011 er reglerne om momsfradragsret på hotel- og restaurationsydelser blevet ændret, hvilket betyder, at der nu kan opnås 50 procent i momsfradragsret for hotelovernatninger og 25 procent i momsfradrag for bespisning. Det er dog stadig en betingelse, at både overnatning og bespisning er af strengt erhvervsmæssig karakter. Retten til momsfradrag For at en virksomhed momsmæssigt kan opnå fradrag, er det en betingelse, at udgiften er afholdt til brug for virksomhedens momspligtige leverancer, at momsen er opkrævet i overensstemmelse med momsloven, og at momsfradraget kan dokumenteres. Med vedtagelsen af den nye fradragsbestemmelse skal hoteller og lignende være opmærksomme på, at den faktura som forretningskunden får, er udstedt korrekt i henhold til momsbekendtgørelsen. Af momsbekendtgørelsen fremgår det, at en faktura skal indeholde oplysning om leverancens art, omfang og pris. Opfylder fakturaen ikke ovenstående betingelse, vil kunden ikke kunne opnå det optimale momsfradrag. Specifikation af ydelserne Mange hoteller markedsfører i dag deres leverancer med angivelse af en samlet pris, hvilket fører til, at mange forretningsskunder vil miste en del af momsfradragsretten. Derfor anbefales det, at hoteller og lignende opdeler fakturaen med særskilt prisangivelse for henholdsvis overnatning og morgenmad. Findes der separate priser for de nævnte ydelser, kan markedsprismetoden anvendes. Eksempel anvendelse af markedsprismetoden Et hotel markedsfører overnatning og morgenmad til en samlet pris på 895,- kr. Hotellets normalpris for en overnatning er 999,- kr. og 99,- kr. for morgenmaden. Efter markedsprismetoden skal overnatningen faktureres med 805,- kr. og morgenmaden med 90,- kr. Findes der ikke separate prisangivelser, eller fører markedsprismetoden til et misvisende resultat, kan hotellet anvende den omkostningsbaserede metode, hvilket er en prisfastsættelsesmetode, der tager udgangspunkt i fordelingen af vederlaget på baggrund af de afholdte omkostninger til de leverede leverancer. Hoteller, moteller, kroer, vandrerhjem og lignende, bør med ændringen i momsfradragsretten for hotelovernatninger, indrette faktureringen således, at den er i overensstemmelse med kravene til fakturaindhold, jf. momsbekendtgørelsen, og i øvrigt følge de retningslinjer som SKAT har præciseret i SKM

6 6 et budget er ikke kun tal Af Jørn munch, Statsautoriseret revisor Bankerne er som reaktion på stigende hensættelser og nedskrivninger blevet mere påpasselige med udlån, og mange virksomheder oplever i øjeblikket en kreditklemme, idet de har problemer med at få finansieret den daglige drift og/eller udvidelser. I nogle tilfælde oplever virksomhederne endda, at bankerne opsiger engagementet. Bankerne selv afviser ifølge dagspressen, at der er tale om en kreditklemme, men erkender, at virksomheder, der beder om kredit, vurderes anderledes i dag end før krisen, idet nogle af de ting, der tidligere blev bevilget lån til, slet ikke skulle have været finansieret. Kommer der omvendt gode og fornuftige projekter, vil de få bevilget finansiering. Kravene til forarbejdet forud for forhandlinger med bankerne er dermed skærpet. Til forarbejdet hører udarbejdelse af forretningsplan, herunder gennemarbejdede budgetter/prognoser. En fornuftig økonomistyring i virksomheden vil vise behovet for finansiering i god tid, hvilket normalt vil være en forudsætning for konstruktive forhandlinger. Budgettet skal være gennemarbejdet, og opstillingsformen bør svare til den normale økonomirapportering, der anvendes i virksomheden. Nedenfor fremhæves budgettets væsentligste bestanddele: Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger er centrale, og herigennem dokumenteres virksomhedens implementering af forretningsplanen. Budgetforudsætninger (-beretning) er kilden til opnåelse af kreditten. Heri beskrives baggrunden for den prognosticerede udvikling, og endeligt for budgettets forventede tal for resultat, balance samt endeligt likviditets-/finansieringsbehov. Resultatopgørelsen Omsætningens udviklingstrend og -hastighed. Hvilke faktorer begrunder den ventede udvikling. Eventuelt med referencer til nye kunder, kundegrupper eller segmenter. Bruttoavance/dækningsgrad. Der skal vægtige argumenter til at overbevise om forventning om stigende avancer, som ellers må forventes stabile i forhold til tidligere. Øvrige omkostninger. Forventede besparelser i faste omkostninger bør kunne dokumenteres. Balancen Investeringer i anlægsaktiver og finansiering heraf er måske baggrund for mødet med banken. Øvrige investeringer bør holdes på et tidssvarende niveau. Kan balancen slankes? Arbejdskapital (pengebinding i omsætningsaktiver og varekreditorer) budgetteres på konsistent niveau i forhold til tidligere. Positive udsving i omsætningshastigheder, f.eks. forventning om kortere kredittider til kunder, kan være svær at argumentere for. Egenkapital. Bankerne efterspørger i stigende grad viljen/evnen til egenfinansiering, kaution eller private lån m.v. Forholdet vil reducere bankernes risici ved kreditgivningen, og bankerne argumenterer, at det viser øget engagement fra virksomhedsindehaveren. Det bør overvejes, om der er mulighed for anden kapitalfremskaffelse. Likviditetsprognose (pengestrømsopgørelse) Virksomhedens periodiske (måneds- eller kvartalsvise) udarbejdelse og opfølgning på budgetter viser, hvorledes likviditeten fordeles over året. Prognosen giver et overblik over finansieringsbehovet. Budgettet suppleres med noter i nødvendigt omfang, og herudover eventuelt følsomhedsanalyser, der opgør påvirkning på budgettets tal, såfremt forudsætninger afviger den ene eller anden vej. Budgettet bør være gennemgået med revisorerklæring fra virksomhedens revisor, som bl.a. undersøger om: ledelsens mest sandsynlige skøn over budgetforudsætninger ikke er urealistiske, budgettet er behørigt udarbejdet på baggrund af for udsætningerne, budgettet er behørigt præsenteret, og alle væsentlige for udsætninger er tilstrækkeligt oplyst, budgettet er udarbejdet på et konsistent grundlag ved passende anvendt regnskabspraksis. Såfremt virksomheden har gjort sit forarbejde grundigt, har udarbejdet forretningsplan og gennemarbejdede budgetter, står den bedre i forhandlingerne med bankerne. Hvorvidt virksomheden rammer bankernes parametre for optagelse, udvidelse eller forlængelse af låneengagement afklares herefter under forhandlingerne.

7 7 Iværksætterselskabet skal ved udstedelsen være unoteret, men kan både være et almindeligt dansk selskab eller et selskab i et andet EUmedlemsland med et fast driftssted i Danmark. Iværksætterselskabet må ikke omfatte udlejning af fast ejendom eller virksomhed inden for værfts-, kul- eller stålindustrien. Det er en betingelse, at iværksætteraktier tegnes i iværksætterselskaber, der på tegiværksætteraktier bliver SkAttefRie Af erik Høegh, tax partner En nylig vedtaget lovændring til aktieavancebeskatningsloven indebærer, at avancer og udbytter vedrørende unoterede aktieejerandele på under 10 % er skattefri, såfremt en række krav til både aktierne, det udstedende selskab og investorerne opfyldes. Der er de såkaldte iværksætteraktier. Reglerne vil få betydning for små og mellemstore virksomheder i opstartsfasen. Der er generelt snævre anvendelsesmuligheder, og lovændringen må alene forventes at omfatte et mindre antal virksomheder. Krav til iværksætteraktier Der skal være tale om nytegnede aktier, der ikke må tegnes til underkurs, og der må ikke være tale om fondsaktier. Krav til iværksætterselskabet ningstidspunktet opfylder definitionen af små (beskæftiger under 50 personer og har en årlig omsætning eller balance på under 74,5 mio. DKK) eller mellemstore virksomheder (beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på under 373 mio. DKK eller balance på under 321 mio DKK). Krav til investorerne Investorerne skal være et dansk selskab eller være et selskab i et andet EU-medlemsland, der er omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet. Der skal for hver investering udarbejdes en forretningsplan, hvortil der stilles mange krav. Iværksætter-selskabets revisor eller advokat skal påse, at betingelserne overholdes. Investor skal årligt selvangive, hvilke aktier der er omfattet af ordningen. Beskatningen af iværksætteraktier Iværksætteraktier beskattes efter realisationsprincippet. Aktierne kan afstås skattefrit efter en ejertid på tre år eller mere, selv om iværksætteraktierne på afståelsestidspunktet ikke er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Der er fradragsret for tab på aktierne efter tre års ejertid. Da aktierne realisationsbeskattes, vil tab være kildeartsbegrænset (kun fradrag i tilsvarende realisationsbeskattede gevinster). Et tab reduceres med tidligere realiserede skattefritagne gevinster og skattefritagne udbytter på iværksætteraktier i det pågældende selskab. Gevinster på iværksætteraktier er derimod skattepligtige, hvis de afstås inden tre år efter erhvervelsen, medmindre aktierne er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, hvilket vil sige, at aktierne beskattes på samme måde, som de ville være blevet beskattet uden iværksætterordningen. Der er tilsvarende fradrag for tab jævnfør ovenfor. Udbytte, der modtages inden treårs ejertid, beskattes som almindeligt udbytte fra porteføljeaktier med 25 %. Udbytte, der modtages efter treårs ejertid, vil være skattefrit. Ændring af status som iværksætteraktier Iværksætteraktier kan miste deres status som iværksætteraktier, hvis de afstås, eller hvis betingelserne for iværksætteraktier ikke opretholdes. Fortabelse af status indebærer afståelsesbeskatning, hvorefter aktierne skifter status til porteføljeaktier. Ikrafttræden Da reglerne indeholde statsstøtte til små og mellemstore virksomheder skal der ske godkendelse af EU- kommissionen. Denne godkendelse foreligger ikke på nuværende tidspunkt. VI NOTERER AT... Af erik Høegh, tax partner AMBI en spøger igen Den danske stat har netop tabt endnu en sag vedrørende AMBI ved EU-Domstolen. EU-Domstolen, som underkender den praksis, hvorefter sparede arbejdsgiverafgifter skulle modregnes i kravet om tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede AMBI. Dette sker efter 14 år i domstolssystemet. Der er tale om AMBI vedrørende perioden 1. januar 1988 til 31. december 1991, som udgjorde 2,5 %, og som i 1992 blev underkendt af EU domstolen. Mange virksomheder fik herefter beløbet tilbagebetalt, men reduceret med sparede arbejdsgiverafgifter på ca kr. pr. fuldtidsansat. Det er nu disse sidstnævnte modregnede besparelser, som er blevet underkendt af EU-Domstolen. Det må formodes, at der fra SKAT fremkommer en orientering omkring mulighederne for tilbagesøgning m.m. Indtil da henvises til at drøfte spørgsmålet med virksomhedens revisor.

8 8 Vi noterer At... Af erik Høegh, tax partner Så er det igen tid til at vurdere indbetalinger til pensionsordninger Inden længe går vi ud af 2011, og der er beløb over 10 år. Hvis 1/10 fradraget er dermed tid til at foretage indbetalinger til mindre end kr., kan dette beløb dog pensionsordninger senest 31/ Fradrag for pensionsordninger er i oversigtform mere, end der er indbetalt. Ovennævnte 30 fratrækkes. Der kan dog aldrig fratrækkes følgende % regel er ikke omfattet af fradragsbegrænsningen. Privataftaler Kapitalpension Arbejdsgiveraftaler Den årlige indbetaling til en kapitalpension Hvis pensionsordningen er oprettet som en fradrages i den personlige indkomst, dog arbejdsgiverordning, vil de årlige indbetalinger være fratrukket i det beløb, som indbe- ikke ved beregning af topskatten. Samtlige indbetalinger både privat og via arbejdsgiver må ikke overstige rettes af arbejdsgiveren. kr. Udfasning af TastSelv koderne SKAT arbejder hele tiden med nye ITløsninger. Det har i den forbindelse været udmeldt, at TastSelv-systemet skulle udfases i 2011, hvorefter indtastning til skattesystemet m.m. kun kunne ske via NemID. Denne løsning vil i høj grad besværliggøre revisors arbejde ved udfyldelse af selvangivelser, forskudsregistreringer m.m. via kundens skatteside. Der har derfor været drøftelser med SKAT omkring muligheder for at finde en tilfredsstillende struktur for rettighedstildelingen i NemID. Dette er dog indtil videre ikke lykkedes. Seneste udmelding fra SKAT er nu, at der ikke længere er en dato for udfasning af TastSelv koderne og der vil derfor fortsat kunne tildeles nye TastSelv koder. Ratepension/livrente Indbetalinger til en ratepension fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, også ved beregning af topskatten. Der kan maksimalt opnås et fradrag på kr. ( kr. hvis indbetalt via arbejdsgiver) i Som selvstændig erhvervsdrivende kan der indbetales op til 30 % af årets overskud på en ratepension. Livrente Indbetalingen til en livrente fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, også ved beregning af topskatten. Som selvstændig erhvervsdrivende kan der indbetales op til 30 % af årets overskud på en livrente. Indbetalingsperioden Hele indbetalingen kan fradrages i indbetalingsåret. Det forudsættes, at der er aftalt en årlig indbetaling med et fast beløb i en ti-årig periode eller mere. Hvis indbetalingsperioden er aftalt til under 10 år fordeles fradraget med lige store Solcelleanlæg Solcelleanlæg er på det seneste blevet meget populære, hvilket også ses af mange afgørelser fra Skatterådet. Sådanne anlæg, hvor der er tilkobling til det kollektive elnet, anses som en virksomhed, selv om den overvejende del af produktionen bruges til private formål. Der er mulighed for at anvende den skematiske ordning, hvorefter en nettoindtægt ved køb/salg af el på indtil kr. er skattefri, og en evt. overskydende del skal medregnes til indkomstopgørelsen med 60 %. Alternativt kan virksomhedsordningen anvendes, således at der er fradrag for samtlige udgifter herunder afskrivning af anlægget som driftsmidler med indtil 25 %, men hvor der i så fald skal ske modregning/ indtægtsføring af eget forbrug ganget med den gældende afregningspris som udgør 0,60 kr. pr. kwh de første 10 år fra nettilslutning og herefter 0,40 kr. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. september ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 % Fra 8. april ,00 % 1,30 % Fra 8. juli ,25 % 1,55 % Fra 3. november ,00 % 1,20 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Jørn Munch Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 9. november 2011

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 17/

TimeTax NYHEDSBREV 17/ Indskud på pensionsordninger Side 1 Pensioner indskud fradrag Vi nærmer os afslutningen på endnu et år, og årets indtægter er ved at være kendte. Det er derfor nu man skal begynde at overveje, om der skal

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Fedtafgift. Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet

Fedtafgift. Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet Fedtafgift Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet Baggrund Forslag om fedtafgift Et højt indtag af mættet fedt er forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme En

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Fedtafgift Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye lov om afgift

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente 1 Skriv kræft ud af historien Indhold Din arv kan være med til at finde kuren mod kræft 3 Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere