Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene"

Transkript

1 Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene

2 Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. En samlede årsberetning for stabene De respektive stabe har udfyldt en årsberetning som offentliggøres. Direktionen opsummeret stabenes resultater i en årsberetning for stabene. Årsberetningen indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for 2007 Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Steen Klausen, EPO-staben Direktør Kai Winton Hansen 1

3 Indholdsfortegnelse FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING FOR STABENE ØKONOMI FOR STABENE... 5 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR ØKONOMISTABEN... 5 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR HR... 5 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR STAB EPO... 6 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR STAB IKT... 6 ØKONOMI REGNSKAB 2007 FOR FÆLLESSEKRETARIATET... 6 BILAG 1 ÅRSBERETNINGER FOR STABENE... 8 ÅRSBERETNINGER FOR ØKONOMI... 8 ÅRSBERETNING FOR EPO ÅRSBERETNINGER FOR FÆLLESEKRETARIAT ÅRSBERETNINGER FOR IKT ÅRSBERETNING FOR HR

4 1.0 Årsberetning for stabene Politikker, mål og indsatser for 2007 Året 2007 det første år i Faaborg-Midtfyn Kommunes historie har været et yderst udfordrende år for stabene. Det har været væsentligt for stabene at få styr på den tværgående servicering af de ca. 110 aftaleholdere ikke mindst driftsmæssigt, men også udviklingsmæssigt. Opbygning af stabene har været en opgave, der har fyldt godt, hvor opgave- og personsammensætning har foregået i flere tempi. Det kan konstateres, at det til stadighed er nødvendigt at arbejde med at opbygge en fælles forståelse af opgaverne, idet alle medarbejdere naturligt har medbragt gamle rutiner. I forbindelse med etableringen af en ny organisation har der være en række arbejdsmæssige snitflader mellem fagsekretariater, stabe og aftaleholdere som krævede en afklaringsproces. Stabene har i afklaringsprocessen arbejdet og understøttet forskellige aktører med overordnede snitflader samt mere detaljerede driftsmæssige snitflader som f.eks. afklaring af tidsterminer, skemaer og opbygning af samarbejdsrelationer internt i organisationen og mellem forskellige aktører. Årets væsentligste begivenheder Dialogbaseret aftalestyring Dialogbaseret aftalestyring/kontraktstyring anvendes i 2008 af 2/3 af de 98 kommuner i Danmark. Udfordringen i 2007 har helt klart været, at udvikle og implementere et dialogbaseret aftalestyringskoncept sideløbende med fusionsprocessen. Fusionsprocessen har for lederne i Faaborg-Midtfyn Kommune naturligvis medført udfordringer mht. harmonisering af serviceydelser og kulturopbygning i fusionerede afdelinger, institutioner, fagsekretariater og stabe. Sideløbende med harmoniseringen og opbygningen af de enkelte aftaleenheder har det for en række ledere været endnu en udfordring, at skulle arbejde målformulerende og med en styreform baseret på bl.a. dialogbaserede aftaler. Det forhold at alle aftaleholdere i 2007 havde en aftale med direktionen, hvor de politisk og fagligt prioriterede målsætninger var synlige sammen med aftaleholdernes egne målsætninger, var tilfredsstillende forholdene taget i betragtning. Udfordringerne med dialogbaseret aftalestyring har været mange i løbet af 2007, men dialogbaseret aftalestyring forudsætter en implementeringsperiode således at input til aftaler, budgetprocedure, målsætningskatalog, udviklingsstrategi og budgetredegørelse opleves og tilrettelægges som en sammenhængende proces for både aftaleholdere og politikere. Aftalerne i 2007 blev udarbejdet på et meget stressende tidspunkt i fusionsprocessen, hvilket klart har været medvirkende til, at den fremadrettede målformulering og opfølgning kan forbedres på en række områder. Økonomi, budget og regnskab De kvartalsvise budgetopfølgninger, regnskabsaflæggelse for de 5 gamle kommuner samt sammenlægningsudvalget, opbygning af åbningsbalance samt det store arbejde med udarbejdelse af budget 2008 har været nogle af de store milepæle i Økonomistaben. Opgaven omkring budgetprocessen for 2008 ( ) blev løst. 3

5 IKT Årets største begivenhed for IT-staben har ubetinget været indførelsen af helpdesk. Endvidere udvikles der til stadighed på systemet og der forventes en stadig forbedret brugeroplevelse af systemet ikke mindst efter serviceportalen bliver implementeret i starten af april Andre væsentlige begivenheder har været en stadig udbygget fiberinfrastruktur til FMK`s institutioner. Digitalisering Digitalisering har for EPO-staben i 2007 været koncentreret omkring udfasning, harmonisering og implementering af IT-systemer fra KMD A/S som udgør ca. kr. 23 mio. årlig samt andre tredje parts leverandører. Det har i 2007 været afgørende for EPO- og IT-staben at fokusere på udfasning og harmonisering som led i udmøntningen af den årlige besparelse på IT-området på kr. 4 mio. Digitaliseringen er i 2007 gennemført med fokus på basissystemer for driften og kun med enkle mindre understøttende tiltag til den digitale kommune i udviklingsstrategien. LEAN Et projekt som ikke var en del af 2007-aftalen for EPO-staben, var lanceringen af LEAN som et værktøj i organisationen. På nuværende tidspunkt er der uddannet ca. 45 interne LEAN konsulenter og ca. 180 medarbejdere og ledere er introduceret til LEAN og de processer som anvendes til kortlægning af arbejdsgange og fjernelse af spild. LEAN er ikke et mirakelmiddel for organisationen, men et værktøj som har til formål at fokusere på hvad der kan gøres bedre i eget regi og derefter på tværs i organisationen. VALG Afholdelse af det første valg i den nye kommunes historie forløb godt, selv om der var kort tid til planlægningen. Arkiverne Arkiverne er blevet bragt i orden og afleveret til Statens Arkiver Formentlig som en af de første kommuner i Danmark. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlaget er på plads med aftalen imellem samtlige ledere om de 4 ldelsesværdier: Vi tager LEDERSKABET på os DIALOG er en forudsætning for at vi lykkes Det skal være SJOVT og meningsfuldt at gå på arbejde Vi FORENKLER det komplicerede. Trivselsundersøgelse Den første trivselsundersøgelse i hele organisationen er gennemført og bliver fulgt op af en ny undersøgelse i Udfordringer og udviklingstendenser Den helt overordnede udfordring for stabene i 2008 vil være at opretholde et godt - og gerne udbygget serviceniveau overfor fagsekretariater og øvrige aftaleholdere på trods af væsentlige sparekrav på stabenes budgetter. Den generelle udfordring for stabene i 2008 vil være at få tilpasset endeligt serviceringen af de øvrige aftaleholdere og få afklaring af de få hængepartier, som er overført fra

6 2.0 Økonomi for stabene Økonomi regnskab 2007 for økonomistaben Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. I løbende priser budget budget Økonomi U Økonomi I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Der vil blive søgt om en overførsel på 1.8 mio. kr. fra 2007 til På funktion (Driftssikring af boligbyggeri) er der givet en negativ tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. Der er i årets løb flyttet en del beløb rundt vedr. lederløn, tjenestemandspensioner, forsikringer, IT og telefoni. Økonomi regnskab 2007 for HR Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget HR U HR I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Fra 2007 til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Afvigelsen på kr. i udgift samt kr. i indtægt skyldes at budgettet for afgåede tjenestemænd endnu ikke er endeligt tilrettet, samt at der i 2007 har været langt flere barsler end forudsat i budgettet for 2007 og det har derfor betydet et merforbrug på kontoen. 5

7 Økonomi regnskab 2007 for Stab EPO Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. I løbende priser budget budget Stab EPO U Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Der er meddelt tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. til IKT-harmonisering og på 0,6 mio. kr. til lean. Økonomi regnskab 2007 for Stab IKT Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget Stab IKT U Stab IKT I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Der er foretaget tekniske omplaceringer af ca. 23 mio. kr. til de respektive fagområder IT-budgetter og tilført indtægt på 0,4 mio. kr. fra staten. Herudover er overført 2,5 mio. kr. til anlæg. Økonomi regnskab 2007 for fællessekretariatet Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget Fællessekr. U Fællessekr. I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal 6

8 Regnskabsbemærkninger Fra 2007 til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Der er i 2007 overført budget til Fællessekretariatet fra alle aftaleholderne vedr. forsikring, budgettet skal bruges til hensættelse til skader da Faaborg-Midtfyn Kommune er selvforsikret. På indtægtssiden skyldes afvigelsen kr. primært at budgettet vedr. færgedrift er tilrettet senere og derfor først tilrettet i det korrigerede budget. Afvigelsen på kr. skyldes merforbrug på kontorholdskonti, overtagelsen af Bygmestervej samt IT stabens bygning, der ikke var indarbejdet i oprindeligt budget Hvilket nu er indarbejdet i korrigeret budget. 7

9 Bilag 1 Årsberetninger for stabene Årsberetninger for økonomi Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Økonomistyringskoncept (bilag 1) Kommentarer Betydning Resultat 2007 Konceptet er stadig under udarbejdelse de første elementer opbygges på intranettet, men der mangler en stor del endnu. Videreføres til 2008, hvor konceptet er forelagt Økonomiudvalget den 7. januar 2008, og herefter igangsat. Vil løbende blive suppleret med udbygning af nøgletal Sæt kun et Sæt kun et Faglig indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag 1. Ingen Sæt kun et Sæt kun et Egen indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag 1. Uddannelse (bilag 2) Samtlige aftaleholdere har været tilbudt alle de kurser vi har beskrevet Sæt kun et Sæt kun et i indsatsen. Resultat af spørgeundersøgelse viser generelt stor tilfredshed med kurserne. Der er ønsker om gennemførelse af nye grundkurser og også om videregående kurser Disse kurser er udbudt i

10 Politikker, mål og indsatser for Udarbejdelse af økonomistyringskoncept, der sikrer sammenhæng mellem Økonomiudvalges målsætninger og dets rolle i forhold til økonomisk politik og styring her delpolitik vedr. økonomisk driftssikkerhed, styrelsesvedtægt, kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag, spilleregler for decentral ledelse central styring samt tilhørende ydelseskatalog for økonomistaben. Konceptet skal beskrives, og godkendes af Økonomiudvalget samt implementeres i forhold til samtlige aftaleholdere. Det er målet at konceptet er fuldt implementeret, og at min. 75% af aftaleholderne (ultimo 2007) føler sig trygge ved konceptet samt er tilfredse med ydelserne der leveres fra Økonomistaben angående konceptet. 2. Kasse- og regnskabsregulativet er udarbejdet og sendt til politisk behandling januar 2007 Det er målet, at de tilhørende bilag er udarbejdet i løbet af 2007, samt implementeret i forhold til aftaleholdere. 3. Udarbejdelse af en finansiel strategi for kommunens formue- og gældspleje. Målet er at strategien er udarbejdet i 1. kvartal 2007, og implementeres efterfølgende, med virkning i Udarbejdelse af bedre styringsværktøjer samt indførelse af ledelsesinformationssystemer. Målet er at undersøge markedet for bedre økonomistyringsværktøjer samt værktøj til ledelsesinformationsssystemer i 2007, med henblik på implementering i efterfølgende år. 5. Udarbejdelse af budgetproces, der sikrer det bedst mulige politiske udgangspunkt for, at der hvert år skabes et ikke ubetydeligt økonomisk råderum til politisk prioritering. Dette skal ske i et samarbejde med EPO-staben. I den første aftale for økonomistaben (2007) var fokus rettet på at få den basale økonomistyring til at fungere, med kvartalsvise budgetopfølgninger samt månedlige rapporteringer, såfremt der var områder der ville overskride budgettet udover de aftalte 5 pct. ma. grænse, der ligger i kommunens aftalesystem. Økonomistyringskonceptet blev udarbejdet ultimo 2007, og er igangsat i 2008 De mange problemer der har vist sig i løbet af 2007 i forhold til økonomistyring har gjort, at aftalen for 2008 primært skal bygge på nøgleordene Sikker drift. Sikker drift på to fronter: Sikker drift = budgetoverholdelse Sikker drift = valide data (korrekt bogføring og budgetbeløb) De mange opgaver og problemløsninger der var i 2007, for at få den basale økonomistyring til at fungere (kontoplan, konteringsproblemer i f.t. lønsystemer, diverse kulegravningsopgaver etc.) medførte en nedprioritering af flere af de opgaver der ellers lå i aftalen for 2007, 9

11 herunder udarbejdelse af bilag til kasse- og regnskabsregulativ, strategi vedr. formue- og gældspleje samt bedre styringsværktøjer. Alle opgaver der er overført til aftalen for Opgaven omkring budgetprocessen blev løst. Årets væsentligste begivenheder Opbygning af økonomistaben har været en opgave der har fyldt godt, hvor opgave- og personsammensætning har foregået i flere tempi. Det kan konstateres, at det til stadighed er nødvendigt at arbejde med at opbygge en fælles forståelse af opgaverne omkring økonomistyring, idet alle naturligt har medbragt gamle rutiner De kvartalsvise budgetopfølgninger, regnskabsaflæggelse for de 5 gamle kommuner samt sammenlægningsudvalget, opbygning af åbningsbalance samt det store arbejde med udarbejdelse af budget 2008 har været nogle af de store milepæle i Økonomistabens 1. leveår. Mange erfaringer herfra kan der arbejdes videre på i efterfølgende år. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Der er et klart behov for at forholdsvis stor efteruddannelse af personalet, for at kunne matche den efterspørgsel der er i den nye, og for de fleste medarbejdere, store organisation. Ligeledes er det vigtigt at sikre sig at økonomistaben tilføres nye kompetencer, hvilket der arbejdes målrettet på i forbindelse med personaleudskiftning. Der ligger endvidere en stor udfordring i at få staben til at fungere efter hensigten, samtidigt med at der foretages en yderligere reduktion i personalet, hvor målet nu er fastsat til 10 procents reduktion for alle fagsekretariater og stabe, jf. budgetvedtagelsen for

12 Årsberetning for EPO Politisk indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. Ingen Sæt kun et Sæt kun et Faglig indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. Projektorganisation (bilag 1) Behandlet på direktionsmøde, og prioriteret i forhold til pilotprojekt før evt. implementering. Sæt kun et Sæt kun et 2. Aftalestyring (bilag 2) Dialogbaseret aftalestyring er implementeret i organisationen, men der er tale om en ny organisation og en ny styreform som naturligvis kræver en implementeringsperiode. 3. Ledelsesinformation (bilag 3) - foranalyse Der er udarbejdet en projektbeskrivelse vedr. valg af ledelsesinformationssystem, samt tids- og handleplan. (foranalyse er gennemført). Der iværksættes en række tiltag i 2008 herunder valg af IT-system. Egen indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. Evaluering (bilag 4) Koncept for Faaborg-Midtfyn Kommune er under udarbejdelse således nationaleindikatorer indarbejdes i samarbejde med KREWI (Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut) Sæt kun et Sæt kun et 2. Ressourcestyring (bilag 5) Der er implementeret et ressourcestyringsværktøj (TimeLog) som pt. evalueres mht. effekt og ressourceforbrug. Konkret er samtlige større projekter i EPO-staben registeret mht. delfaser og ressourceforbrug, 11

13 Politikker, mål og indsatser for 2007 Her beskrives kort erfaringerne/ resultaterne i forhold kommunens overordnede politik og målsætninger på området. Dialogbaseret aftalestyring EPO-stabens primære kerneopgaver er, jf. aftalen for 2007, at understøtte organisationens styringsform med hensyn til implementering af bl.a. dialogbaseret aftalestyring. Dialogbaseret aftalestyring/kontraktstyring anvendes i 2008 af 2/3 af de 98 kommuner i Danmark. Udfordringen i 2007 har helt klart været, at udvikle og implementere et dialogbaseret aftalestyringskoncept sideløbende med fusionsprocessen. Fusionsprocessen har for lederne i Faaborg-Midtfyn Kommune naturligvis medført udfordringer mht. harmonisering af serviceydelser og kulturopbygning i fusionerede afdelinger, institutioner, fagsekretariater og stabe. Sideløbende med harmoniseringen og opbygningen af de enkelte aftaleenheder har det for en række ledere været endnu en udfordring, at skulle arbejde målformulerende og med en styreform baseret på bl.a. dialogbaserede aftaler. Det forhold at alle aftaleholdere i 2007 havde en aftale med direktionen, hvor de politisk og fagligt prioriterede målsætninger var synlige sammen med aftaleholdernes egne målsætninger, var tilfredsstillende forholdene taget i betragtning. Udfordringerne med dialogbaseret aftalestyring har været mange i løbet af 2007, men dialogbaseret aftalestyring forudsætter en implementeringsperiode således at input til aftaler, budgetprocedure, målsætningskatalog, udviklingsstrategi og budgetredegørelse opleves og tilrettelægges som en sammenhængende proces for både aftaleholdere og politikere. EPO-staben har i implementeringsprocessen for dialogbaseret aftalestyring 07 forsøgt at minimere ressourceforbruget for den enkelte aftaleholder, men dialog med medarbejdere og brugerbestyrelser mfl. er krævende og forudsætter planlægning af alle parter. Aftalerne i 2007 blev udarbejdet på et meget stressende tidspunkt i fusionsprocessen, hvilket klart har været medvirkende til, at den fremadrettede målformulering og opfølgning kan forbedres på en række områder. Evalueringskoncept Evalueringstankegangen er i 2007 aktivt anvendt i forbindelse med dialogbaseret aftalestyring, hvor der i okt./nov. blev lavet en statusopfølgning på samtlige aftaler. Statusopfølgningen var for aftaleholderne opbygget med en elektronisk besvarelse og for en række aftaleholdere var dialog med fagchefer eller direktionsmedlemmer ligeledes en understøttende indsats i afrapporteringen. På nationalt niveau deltager EPO-staben i et udviklingsprojekt med KREVI som har til formål, at skabe en fælles referenceramme for arbejdet med evaluering i den kommunale sektor. 12

14 Årsberetningerne fra aftaleholderne er en del af regnskabsaflæggelsen som er baseret på aftaleholdernes statusopfølgning i 2007 og opfølgningssamtaler, hvilket er en del af evalueringsgrundlaget i relation til dialogbaseret aftalestyring. Årets væsentligste begivenheder Digitalisering Digitalisering har for EPO-staben i 2007 været koncentreret omkring udfasning, harmonisering og implementering af IT-systemer fra KMD A/S som udgør ca. kr. 23 mio. årlig samt andre tredje parts leverandører. Det har i 2007 været afgørende for EPO- og IT-staben at fokusere på udfasning og harmonisering som led i udmøntningen af den årlige besparelse på IT-området på kr. 4 mio. Digitaliseringen er i 2007 gennemført med fokus på basissystemer for driften og kun med enkle mindre understøttende tiltag til den digitale kommune i udviklingsstrategien. Organisationsudvikling I forbindelse med etableringen af en ny organisation vil der være en række arbejdsmæssige snitflader mellem fagsekretariater, stabe og aftaleholdere som kræver en afklaringsproces. EPO-staben har i afklaringsprocessen arbejdet og understøttet forskellige aktører med overordnede snitflader samt mere detaljere driftsmæssige snitflader som f.eks. afklaring af tidsterminer, skemaer og opbygning af samarbejdsrelationer internt i organisationen og mellem forskellige aktører. EPO-staben har prioriteret arbejdet med coaching og sparring af aftaleholdere som haft en række interne udfordringer i relation til aftaleområdets arbejdsform, organisering og styring. Ny organisation på ældreområdet har ligeledes været et projekt som er prioriteret i 07/08, Et projekt som ikke var en del af 2007-aftalen for EPO-staben, var lanceringen af LEAN som et værktøj i organisationen. På nuværende tidspunkt er der uddannet ca. 45 interne LEAN konsulenter og ca. 180 medarbejdere og ledere er introduceret til LEAN og de processer som anvendes til kortlægning af arbejdsgange og fjernelse af spild. LEAN er ikke et mirakelmiddel for organisationen, men et værktøj som har til formål at fokusere på hvad der kan gøres bedre i eget regi og derefter på tværs i organisationen. Af andre organisationsudviklingsprojekter som bør nævnes i forbindelse med EPO-stabens arbejde i 07 er hhv. etableringen af en ny organisation på ældreområdet, implementeringen af intranettet og en organisationsfolder som beskriver de mest centrale dele af 13

15 organisationen (styreform og organisation, organisering og ansvarsfordeling, ledelsesværdier, udviklingsstrategien, dialogbaseret aftalestyring og MED-aftalen.) Projektkultur Der arbejdes løbende med opbygning af en fælles projektkultur i hele kommunen, men Plan og Kultur og EPO-staben har sammen udviklet et uddannelsesforløb for proces- og projektledere med forventet opstart medio Uddannelsesforløbet skal være medvirkende til at der opbygges en fælles referenceramme mht. projektledelse i organisationen, understøttet af et tværgående netværk mellem fagsekretariater og stabe med fokus på projektledelse. Ressourcestyring EPO-staben har i 2007 testet TimeLog, som er et tidsregisterings- og projektstyringsværktøj på en række forskellige projekter og opgaver. Formålet med implementeringen af TimeLog er primært projektstyring og ressourceallokering således projekter/opgaver løses med de rette ressourcer og afsluttes til tiden. Pilottesten af TimeLog forsætter i 08, og vil løbende blive evalueret internt i EPO-staben. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Kvalitetsreformen, økonomiaftalen 08 og KL s kvalitetsudviklingsprojekt peger på en række centrale udfordringer for kommunerne. Afbureaukratisering og akkreditering Der skal udvikles metoder, der gør det muligt at måle og sammenligne den faglige kvalitet på driftsområder, at der gennemføres sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, og at der udvikles akkrediteringsmodeller på det sociale område og dagtilbud. Styringsmodeller i kommunerne Det er et mål at udvikle styringsmodeller og udbrede løsninger som kan være med til at understøtte en høj kvalitet i kommunernes service Målformulering på centrale områder af driften. Fælleskommunal ledelsesinformation (FLIS) Formålet med lokal ledelsesinformation er først og fremmest at tilvejebringe et redskab, der giver den kommunale topledelse mulighed for at følge udviklingen i kommunens opgaveløsning, herunder sammenligningsmulighed på tværs af kommunegrænser. KL er tovholder på projektet og signalerer at et alternativ til standardiserede nationale indikatorer kan være, at kommunerne forpligtiger sig til at anvende dokumentation i deres kvalitetsudvikling og dialog med brugerne. 14

16 Målformulering Styreformen i Faaborg-Midtfyn Kommune forudsætter politisk- og administrativ målformulering, hvilket er i overensstemmelse med ændringen af rammerne for kommunernes servicestrategi og som en del af kommunernes kvalitetsudvikling. Faaborg-Midtfyn Kommune er på rette vej mht. krav om politisk målformulering og 1. generation af et samlet målsætningskatalog blev præsenteret feb Målsætningskataloget skal udvikles og forberedes således det bliver mere formidlingsvenligt og i tråd med de nationale udmeldinger. Faaborg-Midtfyn Kommune er på nuværende tidspunkt involveret i en række af KL s kvalitetsudviklingsprojekter og vil i den forbindelse deltage aktivt i konkretiseringen af disse. Opmærksomheden henledes på direktionens strateginotat, som beskrive en række udfordringer og udviklingstendenser. 15

17 Årsberetninger for Fællesekretariat Politisk indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag 1. Køb og salg af jord (bilag 1) Har prioriteret erfaringsopsamling og at få skabt overblik. Der er etableret et godt samarbejde med de tekniske områder. Samtidig står det nu klart, at der er mange spillere på banen. Sæt kun et Sæt kun et Den overordnede planlægningsdel har der ikke været tid at arbejde meget med, da det har været prioriteret at efterkomme de henvendelser, der er kommet. Faglig indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. ESDH (bilag 2) Implementering ift. institutionerne forsinket, bl.a. på grund af, at ikke Sæt kun et Sæt kun et alle fagsekretariater har arbejdet tilstrækkkeligt med implementering af ESDH. Der er tillige tekniske udfordinger ift. at udstyr et på institutionerne.ikke er på plads.. 2. Åben og proaktiv (bilag 3) Der er indført åbne postlister, Hængeparti ift. tilknytning af dokumenter. Der arbejdes med: Gode historier, kommentere kritisk medieomtale, pressepolitik og retningslinier for medarbejderes udtalelser. 3. Kommunikation (bilag 4) Intranettet taget i brug og udvikles ift. brugeradgang og indhold. Der er lavet brugerundersøgelser på personalebladet og planlagt for evaluering af hjemmesiden. 16

18 Egen indsats Kommentarer Betydning Resultat 2007 jf. bilag i aftalen 1. IT-sikkerhed (bilag 5) Proces omkring udarbejdelse af sikkerhedsregler stadig kun på i planlægningsfasen. Sæt kun et Sæt kun et 2. Der er i vidt omfang foretaget anmeldelser til Datatilsynet. Der skal følges op på om der er eventuelle hængepartier. 3. Proces omkring udarbejdelse af retningslinier for kontrol af logning er i gang men endnu ikke implementeret. 4. Opfølgning ift. IT Arkitektur ikke sat i gang. 5 Der er udarbejdet oversigt over problemstillinger ift. IT- sikkerhed. Ikke foretaget en konkret prioritering. Politikker, mål og indsatser for har også i Fællessekretariatet været præget af at få driften på plads. Fællessekretariatets blandede opgaveportefølje, hvor der er en servicedel (drift af administrationsbygningerne, herunder kantine og rengøring) og en administrativ del har budt på store udfordringer. For servicedelens vedkommende er opgaverne fordelt på 5 geografisk spredte locationer. I den administrative del har en del af opgaveløsningerne skullet udvikles samtidig med at driften fungerede. Det svarer til at lægge skinner ud til et tog samtidig med at toget kører og fartplanen skal holdes. 17

19 Som nævnt indledningsvis under driften indgår hovedparten af Fællessekretariatets driftsopgaver ikke i aftalen som særlige indsatsområder, hvorfor resultatopfølgningen på indsatsområder giver et billede, der ikke svarer til status på de egentlige driftsopgaver. Årets væsentligste begivenheder 2. januar 2007, hvor vi mødte på arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Medarbejderne er kommet helskindet igennem kommunesammenlægningen. Der er opbygget tryghed, fællesskab og positiv tilgang til arbejdsopgaverne i Fællessekretariatet. Afholdelse af det første valg i den nye kommunes historie forløb godt, selv om der var kort tid til planlægningen. Arkiverne er blevet bragt i orden og afleveret til Statens Arkiver Formentlig som en af de første kommuner i Danmark. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Mål og indsatser for det næste år indgår i et eller andet omfang i aftalen for Det er vigtigt at have fokus på en bedre servicering af politikerne. Politikerne er Fællessekretariatets kunder og skal som sådan have en service, der bidrager til at bevare incitamentet til at blive lokalpolitiker. Fællessekretariatet sætter en virksomhedskulturproces i gang. 18

20 Årsberetninger for IKT Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Nedbringe omkostningerne (bilag 1) Kommentarer Betydning 2007 Omkostningerne er reduceret med 4,0 mio. kr. 2. Driften er justeret og optimeret til FMK. Dette arbejde pågår hele tiden og konstant og IT-staben føler et stort engagement og ansvar for at understøtte processer, feks. LEAN med digitale løsninger. Sæt kun et Sæt kun et Faglig indsats Kommentarer Betydning 2007 jf. bilag 1. Helpdesk (bilag 2a) Implementering af Helpdesksystem. Systemet er dog ikke impelenteret Sæt kun et i den endelige version, hvorfor det er aftalt med direktion og EPO, at brugerundersøgelsen udsættes. Det er klart IT-stabens hensigt, at resultatet skal danne baggrund for en optimering af processen. I april 2008 vil helpdesk serviceportal blive implementeret. 2. IKT-Sikkerhed (bilag 2b) Sikkerhedsfolder er udarbejdet og publiceret på intranettet. Sikkerhed er planlagt i en større sammenhæng i sidste kvartal sammen med fællessekretariatet. Sæt kun et 3. IKT-strategi (bilag 2c) IKT-strategi er endnu ikke fremlagt i selvstændigt dokument, men er repræsenteret i form af budget og investeringsplan (anlæg). I skrivende stund er arbejdes der med IT-strategien. EPO-staben og IT-staben har afholdt de første indledende møder i bestræbelserne på at udfærdige 1. udkast til til en IT-strategi. 19

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008 Plejecenter Nørrevænget -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Version d. 6. marts 2009. Samlet Årsberetning 2008 for stabene

Version d. 6. marts 2009. Samlet Årsberetning 2008 for stabene Version d. 6. marts 2009 Samlet Årsberetning 2008 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...7

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...4 3.0 Den faglige ramme...4

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Handlingsplan for Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Version 28.5.2009 Oversigt over handlinger i it-strategien 2009-2012 Nr. Indsats (handling) Ansvarlig Budget Sættes Bemærkning

Læs mere

Aftale 2010. for IT-staben

Aftale 2010. for IT-staben Aftale 2010 for IT-staben Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen rammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008 Ældrecentret Lysbjergparken Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Aftale 2010. For Job og Aktiv

Aftale 2010. For Job og Aktiv Aftale 2010 For Job og Aktiv 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Referat fra dialogmøde med klubberne, Tandplejen samt Skovbo vedrørende kontrakter 2007 Mandag den 4. juni 2007

Referat fra dialogmøde med klubberne, Tandplejen samt Skovbo vedrørende kontrakter 2007 Mandag den 4. juni 2007 Referat fra dialogmøde med klubberne, Tandplejen samt Skovbo vedrørende kontrakter 2007 Mandag den 4. juni 2007 Deltagere: Jens Kaptain Kommunaldirektør, Henning Haahr Pedersen Direktør - fagområderne,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Min Lederside i BUF - Bedre ledelsesrum i KK

Min Lederside i BUF - Bedre ledelsesrum i KK Min Lederside i BUF - Bedre ledelsesrum i KK René Bugge, BUF Min lederside forside Ledersiden giver: Fast ramme for: 1. Struktureret og systematisk ledelsesdialog 2. Nemmere at samle op og følg på 3. Vedværende

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere