Bosætningsanalyse februar Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune."

Transkript

1 Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

2 Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant tilfredshed med kommunen som bopæl. Undersøgelsen konkluderer således, at 94 % af tilflytterne er tilfredse med kommunen som bosted - en tilfredshed som 93 % af fraflytterne deler. Alligevel ses en svag stigende tendens til øget fraflytning. Med henholdsvis 94 og 93 procents tilfredshed opleves produktet med andre ord som tilfredsstillende - også af de fraflyttere som af andre grunde vælger Rebild Kommune fra. Til sammenligning var kun 80 % af fraflytterne i 2004 "tilfredse" med kommunen (Støvring) før kommunesammenlægningen. Trods den positive vurdering af kommunen er der en lille, men dog øget, tendens til at flere flytter fra, end til, kommunen. Sammenligner man med året før, var der således ifølge undersøgelsen fem færre, der forlod kommunen (2012: 142 personer mod 2013: 147 personer). Et paradoks, der potentielt rejser spørgsmålene: Hvorfor? - når nu folk er så tilfredse og Hvad kan vi eventuelt gøre for at vende tendensen? Formål med bosætningsanalysen Som led i en styrkelse af Rebild Kommunes viden om til- og fraflytteres opfattelse af kommunen er der udført en bosætningsanalyse bestående af 2013-bosætningsstatistik kombineret med en spørgeskemaundersøgelse udført i februar Undersøgelsen dækker til- og fraflyttere til kommunen og ikke bopælsflytninger internt i kommunen. Seneste lignende (men ikke direkte sammenlignelige) analyse blev udført i den tidligere Støvring Kommune i Denne nye analyse kan bidrage som opdateret videngrundlag for kommunens udvikling af ny vision og brandingstrategi. Rapporten kan også i kombination med besvarelserne, der ligger til grund anvendes som kvalitetssikring af f.eks. en strategi, der ikke blot bygger på myter, mavefornemmelser og antagelser. Du kan læse detaljeret om undersøgelsens spørgsmål, svar og konklusioner i nærværende rapport, der opsummerer resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen. Du kan læse mere om undersøgelsens deltagere i sidste afsnit. Motivation for valg af kommune uafhængigt af alder Årsagerne til at flytte til eller fra sin bopælskommune varierer afhængigt af alder: De helt unge flytter typisk fra Rebild Kommune for at studere typisk i Aalborg, men også i andre større byer. Børnefamilierne flytter gerne (til Rebild) efter billige kvalitetsboliger og trygge rammer, mens de ældre borgere typisk bliver hvor de er, i eller uden for kommunen. Hvis man som kommune ønsker at profilere sig effektivt over for en særligt udvalgt målgruppe er det relevant at kigge adskilt på de enkelte aldersgrupper. De enkelte aldersgrupper vil derfor blive omhandlet særskilt senere i rapporten. Men først en kort sammenfatning af hvad, der på tværs af aldersgrupper vægtes højt og som er både fra- og tilflytteres generelle ønsker til en god bopælskommune (i prioriteret rækkefølge): 1. Billige boligtilbud af god kvalitet 2. Trygge omgivelser og fravær af kriminalitet 3. Naturskønhed og fritidsaktivitetsmuligheder Side 2 af 10

3 4. Lille transporttid/god logistik 5. Jobmarked/erhvervsliv i trivsel. Ovenstående parametre er ifølge analysen af høj relevans for alle aldersgrupper hos både tilog fraflyttere på tværs af aldersgrupper. Rebild Kommune scorer samtidig højt på samtlige parametre når både til- og fraflyttere spørges. Det viser en markant tendens til at Rebild Kommune "kan noget", som rammer bredt for segmentet, der primært ønsker at bo (billigt) et sted med trygge, rolige og smukke naturomgivelser samt gode fritidstilbud. Undersøgelsen viser også klart hvad, der (på tværs af aldersgruppe) betyder mindre eller næsten intet i forbindelse med både til- eller fravalg af kommunen: Størrelsen af kommuneskatten Prisen på daginstitutionstilbud Kvaliteten af skoletilbuddet I forbindelse med en eventuel branding-indsats eller udarbejdelse af en vision for kommunen giver det naturligvis mening at iagttage undersøgelsens resultater: Hvad betyder meget?, noget? og hvad er mindre afgørende for borgerens valg af kommune? Udover denne generelle og overordnede tendens dykker undersøgelsen ned i særskilte aldersgruppers præferencer for valg af bopælskommune. Dette for at afklare ønskerne hos forskellige typer af borgere fordelt på alder. Til eksempel er naturomgivelserne af betydning for den yngste målgruppe på mellem 18 og 29, men ikke det vigtigste. Detaljeret viden om særskilte aldersgruppers præferencer er god, hvis man ønsker at fokusere på eller tiltrække et bestemt segment til kommunen. Aldersrelateret bopælsskifte De unge årige De unge årige er en gruppe, hvor flytning kan være betinget af flere forhold. F.eks. uddannelse, jobskifte, flytte sammen med kæreste eller stifte familie. Når man iagttager årsagerne til fraflytning i denne gruppe er der mange faktorer, der er svære at påvirke og kun få kan påvirkes gennem en aktiv kommuneindsats. At mange unge fraflytter kommunen på grund af uddannelse i universitetsbyerne er til eksempel naturligt og altså ikke nødvendigvis et udtryk for at kommunen ikke har prioriteret målgruppens behov. 43 tilflyttere har gennemført undersøgelsen inden for de udvalgte aldersgruppesegmenteringer og 51 fraflyttere. Tilflytterne (18-29-årige) Hele gruppen af de adspurgte (unge) tilflyttere er på arbejdsmarkedet og 28 % har børn. Samtidig har 44 % af tilflytterne en samlet husstandsindkomst på under kr. årligt. 42 % har en uddannelsesmæssig baggrund svarende til en læreplads eller er udlært i et fag. 44 % af tilflytterne har tidligere boet i Rebild Kommune. Sidstnævnte er relevant, hvis man over tid ønsker at måle tilbageflytningsprocenten og eventuelt gøre dette til et strategisk fokusområde. Ønsker Det, der har afgørende betydning eller stor betydning for at flytte til Rebild Kommune er overvejende, at tilflytteren kan få mere bolig for pengene svarende til 58 % af de adspurgte i målgruppen. Flytte til eller fra samlever har væsentligt betydning, mens Familieforøgelse er Side 3 af 10

4 en vigtig faktor for at tilflytte kommunen. Mindre transporttid har væsentlig betydning. Modsat har Jobskifte ikke den største betydning. Her er særligt det første punkt (boligtilbud) noget, der kan påvirkes, mens de øvrige er svære at påvirke målrettet. Igen kan undersøgelsen afklare, hvilke ting, man som kommune kan øve indflydelse på. Hvad angår de ungens bosætningsvalg af by eller område har nærheden til motorvejen en afgørende eller stor betydning svarende til 63 %. Ligeledes har Nærheden til Aalborg eller anden stor by, Nærhed til familie og venner og adgang til Indkøbsmuligheder og dagligvarer en særlig afgørende eller stor betydning for deres bosætningsvalg. Betydningen af nærhed til naturen har dog også en væsentlig betydning. Modsat har nærheden til et stort jobmarked og lokale arbejdspladser en ikke så stor betydning for de unge, når de vælger deres bosted. Kun en mindre gruppe tillægger det afgørende eller stor betydning, at der er sports- og fritidsaktiviteter, god folkeskole, daginstitutioner o. lign. og hvordan byens/områdets ry og omdømme er. Ved valg af boligområdet er det især tryghed og ingen kriminalitet der vægtes højt. Ingen støjgener og velholdte huse vægtes ligeledes højt. Områderne som udsigt til skov/vand, nærhed til offentlig transport og trafiksikre vej har desuden en betydelig betydning. Modsat vægtes nærhed til grønne områder og et stort boligudbud generelt lavt for af tilflyttere. 88 % af tilflytterne i målgruppen har tilkendegivet at de er tilfredse med at bo i kommunen. Tilflytternes vurdering af hvilke parametre, der er afgørende for om man falder til bygger på relationen til naboer og venner. Dernæst vurderer de, at udbuddet af sports- og fritidsaktiviteter har en væsentlig betydning. Fraflytterne (18-29-årige) Hvad angår fraflytterne i samme målgruppe har 84 % en samlet husstandsindtægt på under kr. årligt og uddannelsesmæssigt en baggrund primært fordelt indenfor læreplads eller er udlært i et fag, gymnasial uddannelse eller lang videregående uddannelse. Hele 92 % af fraflytterne har ikke børn. 71 % forlader overvejende Rebild Kommune for at starte på uddannelse. Set i denne sammenhæng er den anden største årsag til de fraflytter kommunen mindre transporttid til fra arbejde eller muligvis studiested. Ønsker 98 % af fraflytterne i målgruppen har tilkendegivet, at de var tilfredse med at bo i kommunen. Som tilflytterne, vurderer fraflytterne, at de mest betydelige parametre for om man falder til handler om relationen til naboer og venner og dernæst udbuddet af sports- og fritidsaktiviteter. Sammenfatning (18-29-årige) Rebild kommune tiltrækker særligt den mere etablerede del af de unge, der er begyndt at stifte familie, hvorfor denne gruppe har fokus på mere bolig for pengene og lave boligudgifter samtidig med pæne, trygge boligområder. Desuden er det parametre så som nærhed til motorvej, nærhed til familie og venner og nærhed til Aalborg/anden storby. Hvad angår de unge fraflyttere tegner der sig et billede af at disse flytter fra kommunen pga. studieliv/-start, men har været glade for at opvokse i kommunen. Begge grupper vægter: "Gode nabo-/vennerelationer", samt udbuddet af sports- og fritidsaktiviteter højt, når de vurderer, hvad der gør om de falder til i kommunen. Side 4 af 10

5 De årige Rebild Kommune har flere tilflyttere i denne (generelt ressourcestærke) aldersgruppe end fraflyttere. 57 personer/tilflyttere og 26 personer/fraflyttere har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen inden for denne aldersgruppe. Tilflytterne (30-59-årige) Størstedelen af tilflytterne har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Den uddannelsesmæssige fordeling af tilflytterne er således; 7 % Folkeskole eller tilsvarende, 16% Læreplads eller udlært i et fag, 4% Gymnasial uddannelse, 18% Kortere videregående uddannelse, 26% Mellemlang videregående uddannelse og 25% Lang videregående uddannelse. Hele gruppen af de adspurgte tilflyttere er på arbejdsmarkedet og 51 % har børn på bopælen. Samtidig har 29 % en samlet husstandsindtægt på under kr., 67 % har en husstandsindtægt på mio. kr. og 4 % har en indtægt på over 1 mio. kr. 21 % af tilflytterne har tidligere boet i Rebild Kommune. Ønsker Mere bolig for pengene, flytte til- eller fra samlever, mindre transporttid til arbejde og lave boligudgifter er de væsentligste flytte-til-motiver. Motiverne er karakteristiske for børnefamilier som udgør den yngre del af gruppen der ønsker mere tid med familien. Ved valg af by eller område er der primært fokus på nærhed til naturen og nærhed til Aalborg/anden storby. Desuden vægtes nærhed til motorvejen og indkøbsmuligheder af dagligvarer stort. Herefter er det parametre som prisniveauet i området, nærhed til familie- og venner og endelig nærhed til stort jobmarked, der vægter mest. Byens/områdets ry og omdømme, kulturliv og gode folkeskoler, daginstitutioner o.lign. vægtes ikke synderligt højt. Og hvad angår turistattraktioner og restaurations- og overnatningsmuligheder har disse ingen betydning. I forhold til boligområdet er der klare krav til ingen støjgener, velholdte huse, tryghed og ingen kriminalitet samt nærhed til grønne områder. Dernæst vægter udsigt til skov og vand, trafiksikkert for børn og nærhed til offentlig transport også som et betydningsfuldt parameter. 96 % af tilflytterne i målgruppen har tilkendegivet, at de er tilfredse med at bo i kommunen. Tilflytternes vurdering af hvilke parametre der er afgørende for, om man falder til bygger på relationen til naboer og venner og dernæst udbuddet af sports- og fritidsaktiviteter. Fraflytterne (30-59-årige) Tilsvarende er billedet af fraflytternes uddannelsesmæssige baggrund noget bredere; 27 % Folkeskole eller tilsvarende, 15 % Læreplads eller udlært i et fag, 4 % Gymnasial uddannelse, 12 % Kortere videregående uddannelse, 19 % Mellemlang videregående uddannelse og 23 % Lang videregående uddannelse. Hvad angår fraflytterne er 88 % på arbejdsmarkedet og 35 % har børn på bopælen. Samtidig har 35 % en samlet husstandsindtægt på under kr. og 58 % har en samlet husstandsindtægt på mio. kr. Ønsker Det, der har størst betydning for at flytte er, at man flytter til eller fra en samlever. Derudover er mindre transporttid til arbejde en afgørende faktor. Jobskifte en anden. Side 5 af 10

6 80 % af fraflytterne i aldersgruppen har tilkendegivet, at de var tilfredse med at bo i kommunen. Sammenfatning (30-59-årige) Gruppen for de mere etablerede familier ønsker, som de unge, mere bolig for pengene, lave boligudgifter samt mindre transporttid. I den forbindelse vægtes nærheden til motorvejen, nærhed til Aalborg/storby, hvor arbejdspladsen sandsynligvis er, indkøbsmuligheder og dagligvarer samt nærhed til naturen, når man vælger bosætningsområde. Dette understøtter typiske motiver for børnefamilier, der ønsker mere tid med familien. Hvad angår boligområde skal det være trygt, pænt og tæt på grønne områder. De samme krav til boligområde gør sig gældende for fraflytterne. Hvad angår fraflytterne har de overvejende valgt at flytte fra kommunen på grund af jobskifte og familiemæssige forhold og giver positivt udtryk for, at størsteparten har været tilfreds med at bo i Rebild Kommune. Begge grupper vægter gode nabo/vennerelationer højt, når de vurderer, hvad der gør om de falder til i kommunen. Tilflytterne vægter ligesom de unge også udbuddet af sports- og fritidsaktiviteter højt. Svag tendens til øget fraflytning fra Rebild Kommune i 2013 I 2013 flyttede personer til kommunen, mens personer forlod kommunen (Kilde Danmarks statistik FLY66). Det svarer til et flytteunderskud på 147 personer i år 2013 mod 142 i Antal til- og fraflyttere fordelt på aldersgrupper Tilflyttere Fraflyttere Netto 0-17 år år år år Over 60 år Total Kilde: Danmarks Statistik Flytteunderskuddet fordelt på alder - tendenser De unge flytter efter uddannelsestilbuddet De unge flytter generelt hyppigst og det er også her Rebild Kommune har det største antal fraflyttere ift. tilflyttere. En del af forklaringen kan være, at denne aldersgruppe søger mod de større byer for at studere. Rebild (overvejende Støvring/Skørping) tiltrækker de ressourcestærke børnefamilier Som det ses i ovenstående faktaboks er Rebild Kommune god til at tiltrække børnefamilier og især den ressourcestærke gruppe mellem år. Side 6 af 10

7 De midaldrende flytter både fra og til Den mere etablerede gruppe, de årige, der ofte har børn i skolealderen er tæt på ligevægtig, og der er næsten lige så mange tilflyttere som fraflyttere. De ældre bliver hvor de er Den ældre generation over 60 år flytter iflg. tallene sjældent hverken til eller fra kommunen. Flyttemønsteret affolker de mindre byer Folk flytter i omtrent lige så stort omfang fra kommunens små byer som fra de større byer. Derimod flytter ny-tilflytterne overvejende til Støvring og Skørping. Et mønster, der er i færd med at affolke landsbyerne. De fleste flytter mellem Rebild og Aalborg Kommune Ud af 1370 tilflyttere kommer 620 fra Aalborg kommune, mens 693 af 1517 fraflyttere flytter til Aalborg kommune. Derudover flytter folk til Mariagerfjord Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Aarhus Kommune, men ikke i samme målestok som til Aalborg Kommune. Det samme billede gør sig - omvendt - gældende for tilflytterne, hvor ca. halvdelen kommer til Rebild fra Aalborg Kommune. Både til- og fraflyttere i alle aldre flytter/bliver inden for regionen Når man ser på den regionale til- og fraflytterfordeling kommer hele 1014 (ud af 1370) tilflyttere til Rebild fra Region Nordjylland. I forhold til fraflytterne på 1517 personer er 1119 flyttet til en anden kommune i Region Nordjylland. Det vil sige, at størstedelen af både til- og fraflytterne i Rebild kommune kommer og flytter indenfor regionen. Folk flytter sig generelt ikke meget geografisk og Rebild kommunes primære konkurrenter er altså nabokommunerne, særligt Aalborg. Ikke Århus, Vejle eller København. I profilerings-øjemed retter det fokus på, hvad som Rebild har som ikke nabokommunerne har (at konkurrere på). (Kilde Danmarks Statistik) Byfordeling Oversigt over hvilke byer tilflytterne vælger som bopæl? Respondenter Procent Støvring 44 41,5 % Skørping 10 9,4 % Nørager 8 7,5 % Terndrup 9 8,5 % Suldrup 6 5,7 % Bælum 3 2,8 % Øster Hornum 2 1,9 % Haverslev 4 3,8 % Hvis anden by/område sæt kryds 20 18,9 % I alt ,0 % Side 7 af 10

8 Når man ser på bosætningsvalg ift. hvilke parametre, der har størst betydning for valget af boligområde ser man følgende top 5: By Støvring Skørping Nørager Terndrup Suldrup Bælum Øster Hornum Haverslev Anden by/opland Tilflytter Nærhed til off. transport Nærhed til grønne områder Nærhed/udsigt til grønne områder/skov/vand Nærhed til off. transport Nærhed til grønne områder Udsigt til skov/vand Nærhed/udsigt til grønne områder/skov/vand Trafiksikkert for børn Nærhed/udsigt til grønne områder/skov/vand Trafiksikkert for børn Nærhed til grønne områder Trafiksikkert for børn Nærhed til grønne områder Trafiksikkert for børn Nærhed/udsigt til grønne /skov/vand Resumé af bosætningsanalysens væsentligste iagttagelser: Mest vigtigt for valg af bo-kommune: Billige boligtilbud af god kvalitet, trygge omgivelser og fravær af kriminalitet, naturskønhed og fritidsaktiviteter, lille transporttid/god logistik, jobmarked/erhvervsliv i trivsel. Mindst vigtigt for valg af bo-kommune: Størrelsen af kommuneskatten, prisen på daginstitutionstilbud, kvaliteten af skoletilbuddet. 94 af tilflytterne og 93 % af fraflytterne er tilfredse med Rebild Kommune som bosætningskommune 80 % af kommunens borgere var tilfredse i 2004 før kommunesammenlægningen (Støvring Kommune) Gengangere: 30 % af tilflytterne i 2013 har boet i Rebild Kommune tidligere Den ressourcestærke aldersgruppe med de økonomisk velfunderede årige er gruppen, som har flest tilflyttere i forhold til fraflyttere = et flytteoverskud på 49 personer! Vigende tendens: I 2013 var der et flytteunderskud på 147 borgere mod 142 året før Side 8 af 10

9 Affolkning: Folk flytter fra alle kommunens byer, mens tilflytterne overvejende flytter til Støvring og Skørping Flytteunderskud: 1263 flyttede fra Rebild i flyttede til Rebild i Hvad kan bosætningsanalysen iagttagelser bruges til? I forbindelse med en eventuel branding-indsats eller udarbejdelse af en vision for kommunen giver det mening at gøre det på et validt grundlag. Blandt andet ved at iagttage nærværende undersøgelse af borgernes bosætningspræferencer: Hvad betyder meget? Hvad betyder noget? Og hvad er til gengæld ikke afgørende for borgerens valg af kommune? Undersøgelsens undersøgelse af særskilte aldersgruppers præferencer for valg af bopælskommune kan evt. bruges, hvis man særskilt ønsker at fokusere på - eller tiltrække - et bestemt segment til kommunen. Rapportens resultater giver et klart billede af Rebild Kommunes til- og fraflyttere som særdeles tilfredse med kommunen som bopælskommune. Aspekter, der vægtes højt får samtidig en høj tilfredshedsscore i undersøgelsen. Kommunens tilbud - i form af billige botilbud, god logistik, skønne naturomgivelser og tilbud om fritidsaktiviteter i en tryg ramme - gør kommunen attraktiv set med både tilflyttere og fraflytteres øjne. Samtidig er faktum, at kommunen har flere fraflyttere end tilflyttere - tilmed i forbindelse med en svagt stigende negativ tendens. Rapporten viser også, at der er parametre som kommunen ikke kan øve indflydelse på. Herunder kæresteforhold/sammenflytning eller flytning efter universitetstilbud. Det er ikke rapportens ærinde at formulere anbefalinger. Dog vil rapportens forfattere vove det ene øje og konkludere at Rebild Kommune har et godt "produkt" og set i lyset af en svagt øget tendens til fraflytning - stille spørgsmålet: Er der tilstrækkelig mange uden for kommunegrænsen, der ved hvor attraktiv Rebild Kommune er? Eller: Markedsfører Rebild Kommune sig tilstrækkeligt? Formalia: Baggrund og udførelse af bosætningsanalysen Bosætningsanalysen er foretaget af HR og Udvikling i uge 6 og 7 i februar 2014 Den bygger på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til de personer, som er tilflyttet eller fraflyttet Rebild kommune i år Dette betyder også, at undersøgelsen ikke omfatter de personer, der er flyttet internt i kommunen. Formål At styrke videngrundlaget for fremadrettet branding og visionsarbejde 1119 flyttede til Rebild i 2013 Rebild kommune har i år 2013 oplevet at 1119 personer over 18 år tilflyttede kommunen. Ud af disse har 180 sagt ja til at deltage i undersøgelsen. Andelen af personer, som har svaret på undersøgelsen af de adspurgte tilflyttere er 111 personer hvoraf 109 personer har gennemført hele undersøgelsen flyttede fra Rebild i 2013 Tilsvarende er der fraflyttet 1263 personer over 18 år. Ud af disse har 159 sagt ja til at deltage i undersøgelsen. Andelen/personer som har svaret på undersøgelsen af de adspurgte Side 9 af 10

10 fraflyttere er 84 personer hvoraf 82 personer har gennemført hele undersøgelsen. Overordnet set skal man derfor være opmærksom på at analysen ikke afspejler et fyldestgørende billede af alle til- og fraflytterne, men giver en solid indikation af tingenes tilstand. Side 10 af 10

Præsentation af den dugfriske BOSÆTNINGSANALYSE

Præsentation af den dugfriske BOSÆTNINGSANALYSE Præsentation af den dugfriske BOSÆTNINGSANALYSE Analysens formål Få viden om til- og fraflytteres opfattelse af kommunen Konkret viden om bevæggrunde og valg Kommunens politikker, strategier og planer

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med undersøgelsen...2 Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 Resultater...5 Træneren og træningen...5 Turneringen...7 Holdsporten - den sociale dimension...7

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg - En redegørelse af Aalborgs styrker og svagheder som uddannelsesby August 2015 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GENERELLE KONKLUSIONER... 4 BYFORHOLD MED HØJESTE RELEVANS... 7 BYFORHOLD

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der?

Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der? JANUAR 2015 Høje-Taastrup Kommune Perceptionsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvorfor bor de der? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune

Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune Introduktion Som en del af Handleplanen for vækstinitiativer i 2015/2016 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Rebild Kommune frem mod 2040. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Rebild Kommune frem mod 2040. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Rebild Kommune frem mod 2040 Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Rebild kommune i dag Det er en landkommune, og vi kender et par byer i kommunen, men kan ikke udpege kommunegrænserne

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Odense Kommune Imageundersøgelse

Odense Kommune Imageundersøgelse Odense Kommune Imageundersøgelse Udarbejdet af : Analysechef: Henrik Kjærgaard Clausen WILKE A/S KØBENHAVN ODENSE TLF 7 8 WWW.WILKE.DK Indholdsfortegnelse. Indledende oplysninger... 4. Formål med undersøgelsen...

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Højtuddannede og socialt udsatte gruppers flyttemønstre og motiver KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvorfor vælger henholdsvis højtuddannede og socialt udsatte

Læs mere

OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER BOSÆTNINGSPRÆFERENCER BAGGRUNDSRAPPORT RUP 11

OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER BOSÆTNINGSPRÆFERENCER BAGGRUNDSRAPPORT RUP 11 RUP 11 BAGGRUNDSRAPPORT BOSÆTNINGSPRÆFERENCER OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER Bosætningspræferencer og udviklingsperspektiver COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf.: 99 36 77 00 Fax: 99 36

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Godt liv på landet i fremtiden

Godt liv på landet i fremtiden Godt liv på landet i fremtiden Næstved kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere