Elektronisk tinglysning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk tinglysning"

Transkript

1 Elektronisk tinglysning Arkitekturkonferencen Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

2 Dagsorden 2 Tinglysningen i dag og i fremtiden Opbygningen af elektronisk tinglysning Arkitektur i praksis - Forretningshændelser - Netværksdata - Udstilling af forretningsprocesser som services - Partnernetværk / Orkestreringer - Mange eksterne interessenter - Brug af digital signatur - De fysiske akter Yderligere bemærkninger

3 Tinglysningens opgaver 3 Rettigheder over objekter skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler om objektet - Rettigheder der ikke tinglyses udsætter sig for at blive fortrængt af senere tinglyst rettighedshavere - Ejendom, biler, andelsbolig, personer, testamenter, fuldmagter Typer af dokumenter (eksempler) - Overdragelse af ejendom (Skøde) - Pantstiftning (Pantebreve) - Rettigheder over ejendom (Servitutter) Omfang i dag - 4 mill. anmeldelser pr. år - Værdi af 6 mia. kr.

4 Troværdighed og tilgængelighed 4 Tingbogens troværdighed skyldes statens erstatningsansvar - Brugeren skal kunne indrette sig i tillid til tingbogens oplysninger Enten opnå den angivne retsstilling Eller modtage økonomisk kompensation for tab forårsaget af fejlagtigt registreret data : 1,1 mio, 2003 : 0,5 mio, 2004 : 1,7 mio Grundlæggende ret at oplysninger er offentligt tilgængelige - Publikumsterminal opstillet på tinglysningskontoret - Mulighed for etablering af ekstern terminaladgang til tingbogen - Adgang til begrænset data via - Bestille papirudskrift af oplysninger og genpart af dokumenter i aktmapperne

5 Overordnet arbejdsgang i dag 5 Modtagelse af dokument - Papirbaseret - Indførsel i dagbogen Prøvelse - Er formkrav overholdt? - Kan dokumentet efter sin natur overhovedet tinglyses? - Er den åbenbart overflødig? - Er udstederen berettiget til at råde over ejendommen eller den pågældende ret? - Opfylder rettigheden diverse lovkrav? - Kan den opnå ønsket prioritetsstilling? Indførsel i tingbogen - Alene summariske oplysninger registreres i it-system - Påtegning på dokumentet Sidenummer samt oplysning om at dokumentet er tinglyst og datoen for tinglysningen Efterbehandling - Genpart sættes i aktmappe Papirbaseret genpart af samtlige gældende dokumenter for hver enkelt fast ejendom - Tinglyste dokument returneres til anmelderen

6 Fundamentale ændringer indenfor tinglysning 6 Centralisering - Fra 82 embeder til én Tinglysningsret i Hobro Digitalisering - Udelukkende tinglysning af digitale dokumenter Traditionelle dokumenter kan vedhæftes i elektronisk form Fremtidig fleksibilitet sikres gennem brug af XML - Digital signatur er omdrejningspunktet CPR og CVR nummer kræves til den helt grundlæggende prøvelse om ret til at disponere Man kan kun tinglyse med digital signatur - Nuværende akt digitaliseres ved indskanning i PDF-dokumenter Automatisering - Prøvelsen foretages af 200 automatiske kontroller Følger de hidtil gældende regler - Fokuserer på at automatisere 70% af tinglysningerne Det er de vanskelige 30% der resterer Manuel behandling

7 Forventede forbedringer i serviceniveauet 7 Bygget til at samarbejde med mange forskellige interessenter - Realkredit, Banker, Advokater, Ejendomsmægler, Kommuner, SKAT, Landinspektører, Kort og Matrikelstyrelsen, Borgere, mindre virksomheder Professionelle aktører (banker, realkreditinstitutter, advokater og ejendomsmæglere) - Kan integrere med e-tl fra egne systemer - kan foretage anmeldelser og straks modtage svar fra Tinglysningen om resultatet af den automatiserede prøvelse på egen skærm. - Grundlag for at digitalisere den samlede sagsbehandling Det papirløse huskøb Automatisere administrative og rutineprægede opgaver Borgerne - Oplevelsen af en hurtigere tinglysningsproces - Bedre rådgivning på det tidsmæssige forløb Forenkling af en ejendomshandel - Lettere at se, hvilke rettigheder der er tinglyst på ens ejendom Ensartet service. - Sagsbehandlingstiden vil være ens i hele landet - Fortolkning af formalia vil være den samme Mindre følsomt over for perioder med særligt mange tinglysninger - f.eks. ved konverteringsbølger

8 Business casen vedr. elektronisk tinglysning 8 Digitaliseringen af tinglysningen vil medføre væsentlige besparelser hos Domstolene - Fra ca. 400 medarbejdere til 150 medarbejdere Samfundsmæssige besparelser er højere - Ekspeditionstiden for tinglysning falder fra op til 14 dage til få sekunder Gennemsnit i dag er 5 dage - Anslået til millioner kr. om året Et reduceret tidsforbrug for medarbejderne hos de professionelle aktører - Automatisk indhentning af informationer - Automatisk udfyldelse af elektroniske dokumenter/formularer. - Færre afbrudte arbejdsprocesser og kundemøder som følge af strakssagsbehandling - Bortfald af kopiering, kuvertering, udarbejdelse af følgebreve m.m.. - Ingen ekspeditioner til og fra arkivet, da arkivet bliver digitalt En reduktion i direkte omkostninger (materialer og porto m.m.) Sparede finansielle omkostninger for borgeren ved en hurtigere tinglysningsekspedition (estimeret til 100 mio kr). - Bankgaranti i kortere tid - Rentetab på deponering af salgsprovenue Samlet pris for e-tl indtil Anskaffelse og drift mio. kr. - Indskanning af fysiske akter mio. kr.

9 Generisk arbejdsgang i e-tl 9 Anmelder Eget System Signer e-tl-dok Modtag besked fra e-tl Opbyg tinglysningsdokument (e-tl-dok) Send e-tl-dok e-tl XML Afvisning Hent information i e-akten Modtag e-tl-dok Kontroller digital signatur Indledende kontroller, løbenr, tidsstempling Foretag prøvelse Registrer i e-tl akten Signer og Send information E-TL akten Manuel prøvelse Abonnent

10 Den fremtidige elektroniske tinglysningsmodel 10 Fx ansatte i realkredit institutter Interne skærmbilleder Ekstern service snitflade Klient system Klient system Klient system Processer Hændelser Services Begrebsmodel Browser Bruger skærmbilleder Ekstern e-tl portal Fx almindelig borger eller mindre virksomhed Browser Intern e-tl portal e-tl motor e-tl akt Database Ansatte i Tinglysningen Eksternt system Eksternt system Eksternt system Fx CPR, CVR, KMS, SVUR

11 Serviceorientering i praksis C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

12 Dagsorden 12 Tinglysningen i dag og i fremtiden Opbygningen af elektronisk tinglysning Arkitektur i praksis - Forretningshændelser - Netværksdata - Udstilling af forretningsprocesser som services - Partnernetværk / Orkestreringer - Mange eksterne interessenter - Brug af digital signatur - De fysiske akter Yderligere bemærkninger

13 Forretningshændelser - Teori 13 Budskabet : Organisationer må hurtigere opfange og reagere på ændringer, trusler og muligheder - Ændringer, trusler og muligheder manifesterer sig som en forretningshændelse Har en forretningsmæssig interesse En registrering af noget der er sket i den virkelige verden Udsendt på det tidspunkt hvor det sker Forretningsprincippet: - Enhver vigtig forretningshændelse skal let, effektivt og troværdigt blive identificeret, opfanget og offentliggjort Informationen, der beskriver hændelsen, fortsætter gennem organisationen - Potentiale til at påvirke flere forretningsenheder, der kan udlede unik værdi ved at abonnere på disse hændelser - Simple hændelser kan aggregeres til komplekse sammensatte hændelser Hændelser er en vigtig del af en effektiv integrationsarkitektur - Muliggør øjeblikkelig reaktion - Udvider traditionel SOA - En funktionalitet det offentlige bør tilbyde vores virksomheder

14 Forretningshændelser i forhold til service 14 Eksempler på en service Anmeldelse af tinglysning Forespørgsel på saldo Overførsel til udlandet Et ønske om at noget skal ske Eksempler på hændelser En tinglysning er sket En råvare pris er ændret En aktiekurs er ændret Information om at noget er sket Realkredit Skøde tinglyst på matrikel nr Ejendoms mægler Anmelder Jeg vil gerne tinglyse dette pantebrev Tinglysningen Tinglysning Fordeler Politiet Det er hermed gjort Landinspektør SKAT

15 Forretningshændelser i Tinglysningen 15 Alle tinglysninger i e-tl udsendes som forretningshændelser - XML-dokument der beskriver hændelsen - Signeret med Tinglysningsrettens digitale signatur Alle kan abonnere på forretningshændelser - Elektronisk modtagelse - Baseret på WS-Eventing standarden Alle interesserede - Får besked sekunder efter en tinglysning er sket - Kan reagere i eget forretningskontekst

16 E-TL er designet til Netværksdata 16 En enkelt datakilde tilgængelig for hele netværket E-TL skal tilgå data direkte fra kilden, hver gang E-TL udstiller tinglysningsinformation som netværksdata - Komplet dokument leveres - Modtager må selv plukke Situationen indenfor Netværksdata i dag - Alle leverandører er ikke klar med Webservices Villige til udvikle og indgå SLA med os Bør udvikles generisk og kan indgå i en offentlig serviceorienteret infrastruktur - Vi tillader kopiregister hvis klar strategi for overgang Ifølge kontrakten skal begge dele udvikles - Information er ikke struktureret F.eks. er tegningsrettigheder hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beskrevet i fri tekst Medfører manuel behandling af mange virksomheders anmeldelser - Vi anbefaler asynkron præsentation for brugerne Kan ikke garantere få sekunders svar Får bekræftelse på modtagelse og forventet behandlingstid øjeblikkeligt Resultatet placeres i Mine tinglysninger

17 Udstilling af forretningsprocesser som services- Teori 17 På sigt vil alle virksomheder tilbyde interne og eksterne services, - Repræsenterer det samlede servicetilbud fra hele virksomheden - Tillader andre at bruge, udvide og specialisere den sammenhæng, hvori forretningsservicen bruges. - Uafhængige parter kan samarbejde for at levere et kombineret tilbud, Funktionalitet udtrækkes fra eksisterende systemer eller udvikles fra grunden - Uafhængig af underliggende teknologi - Kun integration med grænsefladen Kan blive uafhængigt opdateret eller udskiftet. - Så længe grænsefladen overholdes Udfører en forretningsfunktionalitet på tværs af alle systemer - Fokuserer på interoperabilitet mellem heterogene it-miljøer Kender ikke på forhånd det sted den skal bruges - Uafhængig af fysisk placering - Funktionalitet kan tilgås hvor og hvornår der er behov

18 Serviceorienteret efter bogen 18 Interne services - De ca. 200 Kontroller udfører veldefinerede uafhængige opgaver - Kan ændres uden det kræver ændring af andre kontroller - Kan sammensættes uafhængigt - Hele tinglysningsdokumentet er tilgængeligt (Altså ingen specifik inputparameter) Kontrollen kan berige tinglysningsdokumentet - Veldefineret resultat for alle kontroller Afvist, Manuel behandling, tinglyst med frist, (tinglyst) Eksterne services - Al funktionalitet udstilles eksternt som webservices - Både de større processer såsom anmeldelse og forespørgsel - Også mindre processer som kontrolererklæringer, findadkomsthaver E-Tls services vil kaldes fra flere hundrede forskellige platforme - Fra store mainframe til mindre Navision-installationer - Alle kalder samme service

19 Detaljer omkring services 19 Versioneres - Vi kan ikke sætte krav om at alle skal skifte på samme tid - Flere versioner aktive per gang Udvides - Gjort det let for andre at udvide e-tls funktionalitet Kan indgå i internet-banker Troværdig udveksling af beskeder - Begge parter skal have samme opfattelse af status på beskeden - Anvendelse af WS-ReliableMessaging sikre uafhængighed af teknologi Anvender XML- Digital Signatur - Mange roller involveret i en anmeldelse Anmelder, disponent, meddelelseshaver osv. Alle kan skrive under på deres del i dokumentet Portalen udvikles i WSRP

20 Processer sammensættes ved orkestrering - Teori 20 Standardisering af forretningsprocesser på Web Services medfører - Væk fra Siloer og ø er - Ensartet præsentation af alle partneres forretningsprocesser Orkestreringer nedbryder siloer - Behovet er en dirigent ikke et fælles system Hvem skal være dirigenten? - Det er ikke nok at åbne systemerne (jf. nedenstående) - De skal også bindes sammen igen på tværs af afdelinger og organisationer Det er et forretningsansvar ikke et it-ansvar Det foretages af i dirigent i en orkestrering Hele den offentlige sektor skal blive bedre til at arbejde på tværs. I stedet for at de enkelte myndigheder og institutioner laver deres egne løsninger og udvikler siloorienterede it-systemer, skal systemerne åbnes, så de kan virke sammen. Kilde: Videnskabsminister Helge Sander

21 Orkestering - Praksis 21 Private processer Aktør 1 Aktør 2 Aktør n Offentlig proces Finansielle processer (Papirløs bolighandel) Private processer Elektronisk Tinglysning (e-tl) Private processer KMS CPR CVR DMR ESR SKAT Beliggenhedskom. Hændelsesmod. Hændelsesmod. Hændelsesmod.

22 Mange eksterne interessenter 22 Kravspecifikationen var i tre høringer - Modtog svar fra potentielle leverandører såvel som fremtidige brugere Diverse grupper nedsat - Projektgruppen for e-tl, Styregruppen for e-tl, Test- og teknikgruppen, OIOstandardiseringsarbejdsgruppen, Stedfæstelsesgruppen, Arbejdsgruppen med Kommunerne, KL, DFFE og SKAT, Arbejdsgruppen med tinglysningsafgiftsenheden, Arbejdsgruppen vedr. fælles ejendomsreference (i KMS s regi), Fuldmagtsdatabasegruppe Det er Domstolsstyrelsen der træffer beslutningerne Test opdelt i - Interne funktionstest Inkludere eksterne dataleverandører Domstolsstyrelsen bestemmer om e-tl-motoren kan tinglyse - Fællestest Sikre at de forskellige aktørers IT-systemer fungerer i samspil Kommunikationstest overholdes specifikationen for den anvendte kommunikationsprotokol. Meddelelsestesten - Stemmer meddelelsernes indhold overens med specifikationerne. Den eksterne funktionstest - Fungerer samspillet mellem aktørernes IT-systemer indbyrdes og mellem e-tl - Testsekretariat - Permanent testsystem Eksterne interessenter kan løbende teste systemer og fælles processer op mod e-tl Fælles kerne af data såvel som individuelle testdata

23 Digital signatur 23 Udfordringer - Ikke alle har digital signatur - Den digitale signatur er ikke mobil - En tinglysning kan kræve digital signatur fra flere parter. Tre initiativer er iværksat - Fuldmagtsbasen Kan afgives ved digital signatur, Hovedreglen forventes at blive afgivelse på papir - Indskannes og OCR-læses Krav om at den kan udvides til en generel offentlig fuldmagtsbase - Fælles komponent Skræddersyet til den enkelte myndigheds formål - Skræddersyningen sker gennem XML-namespace og UDDI-opslag - Anmelderordning Autoriserede virksomheder kan anmelde tinglysninger på vegne af disponenter - Afhænger af deres formål beskrevet hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen Kræver kun den autoriserede virksomheds egen digitale signatur. Vedrører kun hæftelser og ejendomsforbehold. - Underskriftmappe En anmelder kan lægge et dokument i underskriftmappen De forskellige interessenter kan besøge underskriftmappen for at påføre deres digital signatur Funktionalitet tilgængelig som webservice

24 Andet vedr. sikkerhed 24 Vi opretter ikke brugere - Alle har lov til at se alt (mod betaling) - Alle kan anmelde en tinglysning (mod betaling) Vi overlader det til partnerne at sikre at medarbejderne overholder deres interne regler - Vi har godkendt alle system-system virksomheders servercertifikat Hvem de tillader at bruge deres services er deres problem - Alle medarbejdere med et certifikat kan se virksomhedens tinglysninger! Men det kan de jo alligevel - De kan også påføre udgifter ved køb af tinglysningsattester! Virksomhedens interne procedure må kontrollere regninger fra e-tl - Hvor speciel tilladelse kræves (Anmelderordning og enkelte offentlige myndigheder) Billet sendes med anmeldelsen (SAML-Token) - Virksomhedens portvagt udsteder - E-TL kontrollere billetten Vi signerer al information der udsendes fra e-tl Vi krypterer ikke tinglyst information Krav om at notarfunktionen kan bruges som generel offentlig notarfunktion - Tidsstempling og opbevaring af kopi af dokumentet

25 Opsummering 25 Projektet er på sporet Den manuelle behandling sikrer, at vi har noget klart til 25. marts Er 150 medarbejdere det rigtige antal? Test bliver en stor udfordring - De eksterne skal også føle sig trygge - Ligebehandling medfører at vi ikke kan holde en til en-møder Der er en risiko for at skabe et a og b-hold af digitale virksomheder, hvis ikke de mindste virksomheder tænkes ind i næste generation af offentlig it-infrastruktur - Kilde: Vision og milepæle for en national IT-infrastruktur (marts 2007) Godkendelse af de enkelte system-system bruger kan være tidskrævende - Vi skal have defineret automatiske godkendelsesprocesser

26 Mere information på Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting Blogs og nyhedsbrev på C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

27 Tilgængelighed af fysiske akter 27 Størrelse: - 2,5 millioner fysiske akter med i alt omkring 75 millioner sider papir Skanningsprojektet er opdelt i tre dele - Pilotskanning Begrænset antal akter indskannes for at opnå førstehåndsindtryk af opgavens form - Skanningskonkurrence Givet tilbud på indskanning af 5 retskredse Har givet megen værdifuld viden - Hvordan fjernes clips fra 75 millioner sider papir! - Lastbilen er en konkurrenceparameter! - Stor forskel i fil-størrelsen på dokumentet fra den enkelte leverandører Skal man lave manuel efterbehandling eller kan det meste køre automatisk - I nogle situationer er kopien bedre end orginalen - OCR-læsning - Det store udbud To skanningsleverandører er valgt Der er fuld gang i skanningen Dokumentstørrelsen er på et acceptabelt niveau Det er ikke en simpel opgave - Logistikken skal hænge sammen

Tinglysningens it-arkitektur

Tinglysningens it-arkitektur Tinglysningens it-arkitektur Kortdage 2006, Herning Messecenter, tirsdag 7. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Forfatter og Projektchef, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk, Blogs, nyhedsbrev og konferencetilbud

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NNK=ã ÇÉ= ÇK=ONK=à~åì~êI=OMNM= Mødet afholdtes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13:00 15:30 i Direktionens

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Erhvervsjuridisk institut Cand. Merc. Jur. Hovedopgave Forfatter Vejleder Hans Henrik Edlund Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Med specielt fokus på pengemangeldoktrinen Handelshøjskolen

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning.

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning. Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Land Management, 10. semester

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Tværgående moduler Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Tværgående Moduler e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere