Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik for Roskilde Katedralskole"

Transkript

1 Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle dette mål og understøtte ledelsens og medarbejdernes fælles ansvar for at opfylde skolens overordnede mission, som den er fastlagt af Undervisningsministeriet og den vision, som er fastlagt af bestyrelsen. Det betyder: At der er god mulighed for faglig og personlig udvikling. At arbejdsmiljøet er godt og inspirerende samt at kommunikationen er præget af åbenhed, tillid og gensidig respekt. At der er et frugtbart, respektfuldt og forpligtende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. At der er tydelige og gennemskuelige retningslinjer i personalemæssige forhold. Kvalitet og udvikling er nøgleord for hele skolens virke. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere foregår gennem dialog og åbenhed, både i den daglige kontakt og i samarbejdsorganernes beslutningsproces. Ledelsen er synlig, tilgængelig og tydelig. Det gælder både skolens ledelse og den ledelse, som alle medarbejdere udfører i forhold til eleverne, undervisningen eller andre medarbejdere. Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster og respekterer kompetencefordelingen som den kommer til udtryk i love og bekendtgørelser vedrørende gymnasiet. Personalepolitikken er blevet vedtaget i enighed i MIO, og det er derfor både ledelsens og medarbejdernes ansvar og pligt at overholde den. Personalepolitikken tages op til revision i MIO hvert tredje år. Personalepolitikken omhandler følgende områder: Rekruttering og ansættelse Samarbejde og organisation Kommunikation og information Kompetenceudvikling 1

2 Arbejdsmiljø; se også Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner, en udgivelse fra Partnerskabet for Ledelse under Undervisningsministeriet Fratrædelse og orlov Lønpolitik Rekruttering og ansættelse Medarbejderne er skolens vigtigste ressource. Kvalificerede og engagerede medarbejdere er en forudsætning for, at Roskilde Katedralskole kan give eleverne den bedst mulige gymnasiale uddannelse. Vi skal fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, der ser sig selv som en del af en samlet organisation, hvor den enkeltes indsats har værdi for det samlede resultat. Rekruttering af medarbejdere er et afgørende strategisk område. Fremtidssikring af skolen foregår bl.a. gennem rekruttering af kvalificerede og engagerede medarbejdere. Ledelsens personaleplanlægning i forhold til skolens mål danner baggrund for rekrutteringen. Enhver ledig stilling skal besættes med den ansøger, der ud fra en samlet vurdering er bedst kvalificeret, eller som bliver bedst kvalificeret inden for kort tid. Ved stillingsbesættelser tilstræbes en fordeling hvad angår race, køn og alder, der afspejler det omgivende samfunds mangfoldighed. I forlængelse af skolens rekrutteringspolitik vil vi, hvad angår det pædagogiske personale, fortsat have som indsatsområde at være et ambitiøst uddannelsessted for lærere uden pædagogikum. Ansættelsesprocedure I ansættelsesprocesser er ledelsen i løbende kontakt med tillidsmanden. Ved ansættelser af lærere i faste stillinger orienteres MIO om opslag og procedurer og får mulighed for at kommentere de planlagte opslag. Ved ansættelsessamtaler deltager rektor, pædagogisk vicerektor, tillidsrepræsentanten og repræsentanter for de relevante faggrupper. Ved ansættelse af tekniskadministrativt personale inddrages de berørte grupper i udvælgelse og samtaler. Når den rette ansøger er valgt til stillingen, udarbejdes der hurtigst muligt en ansættelseskontrakt til vedkommende. Eventuelle løntillæg og begrundelserne herfor drøftes og aftales i samarbejde med tillidsrepræsentanten. Den nyansatte modtager inden tiltrædelse en velkomstpakke, der bl.a. består af en medarbejderhåndbog, samt en invitation til et møde, hvor der introduceres til skolens 2

3 værdigrundlag, arbejdsgange og praktiske forhold på skolen. Lærerne modtager derudover information om kollegiale fora, ledelse, pedeller, it og GL samt orienteres om lov- og bekendtgørelsesgrundlaget for gymnasieuddannelsen. Lærere der ikke har undervisningserfaring tilbydes et kort kursusforløb på 6 timer (mini-pæd), hvor de introduceres til de grundlæggende pædagogiske og didaktiske begreber. Kurset fordeles over to dage og finder sted i august måned. Alle nye lærere får tildelt en tutor, som følger dem i det første år og er behjælpelig med store og små spørgsmål i direkte relation til undervisningen. Efter cirka 3 uger afholdes møde med pædagogisk vicerektor, hvor spørgsmål og udfordringer i forbindelse med skolestart tages op. Desuden vil der i løbet af det første år blive afholdt to dialogmøder med det formål at støtte de nye lærere. Det tilstræbes, at de nyansatte danner et netværk med hinanden. Samarbejde og organisation Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes er afgørende for et godt og tillidsfuldt klima. Vi har et tæt samarbejde om udvikling af skolen, og samarbejdet foregår i en positiv ånd. Dette er forudsætningen for, at skolen kan nå sine mål som beskrevet i skolens vision og værdigrundlag. Skolens organisation Se nærmere i skolens organisationsplan: [link] Samarbejdsfora Det formelle, løbende samarbejde mellem ledelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og øvrige medarbejdere foregår i skolens MIO-udvalg, som er nedsat i henhold til Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, MIO-udvalget er nedsat for at sikre, at alle medarbejdere på Roskilde Katedralskole har ret til og reel mulighed for medindflydelse og medbestemmelse gennem gensidig information og aftale af retningslinjer for arbejdet. Personfølsomme sager henvises dog til behandling mellem tillidsrepræsentanten for det pågældende område og skolens rektor. 3

4 Medlemmer er fra ledelsesside den strategiske ledelse bestående af rektor og de to vicerektorer, fra medarbejderside tillidsrepræsentant og -suppleant for GL-personale, sikkerhedsrepræsentant, Pædagogisk Råds formand samt en repræsentant for TAP-personalet. Udvalget mødes 4-6 gange pr. år. I øvrigt henvises til Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, [link] Skolens sikkerhedsorganisation, som består af sikkerhedsrepræsentanten, valgt blandt medarbejderne, og af rektor og pædagogisk vicerektor, er en del af MIO. Sikkerhedsorganisationen arbejder med løbende at beskrive og forbedre arbejdsforholdene på skolen i bred forstand, bl.a. gennem arbejdet omkring APV. En sådan gennemføres hvert tredje år og danner grundlaget for en handleplan om udvikling af arbejdsmiljøet. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er af afgørende betydning for vores mål om at være en attraktiv arbejdsplads. Ud over samarbejde i de mere formelle samarbejdsfora ønsker Roskilde Katedralskole, at alle medarbejdere har mulighed for at indgå og indgår aktivt i det daglige samarbejde om opgaveløsningen. Roskilde Katedralskole er en stor og kompleks organisation med mange forskellige medarbejdere, som hver for sig har spændende erfaringer og kompetencer. Alle medarbejdere opfordres derfor til at indgå aktivt i samarbejdet om udvikling af skolen. Kommunikation og information Det er en fællesopgave for alle på skolen, at der er en åben og respektfuld kommunikation, så samarbejdet kan fungere bedst muligt. Relevant, rettidig og overskuelig information er afgørende for en hensigtsmæssig opgaveløsning og for et godt psykisk arbejdsmiljø. Ledelse og medarbejdere har sammen ansvar for og pligt til gensidigt at opretholde et højt informationsniveau. Informationen til og kommunikationen mellem de ansatte skal således bidrage til at sikre: Samarbejde, medindflydelse og medansvar Et fælles ansvar over for udviklingen af arbejdspladsen Udvikling af medarbejdernes engagement og medejerskab. Skolens informationssystem (Lectio) og mailsystem anvendes af alle ansatte til arbejds- og professionsrelevant kommunikation. Medarbejdermedlemmerne af MIO har en forpligtelse til at videreformidle MIO-mødernes beslutninger til medarbejderne. 4

5 Det er ledelsens ansvar via MIO at holde medarbejderne informeret om forhold, der har betydning for den enkeltes arbejde. Ledelsen har desuden pligt til via skolens hjemmeside at orientere medarbejdere og skolens øvrige interessenter om skolens visioner, målsætninger, organisering, aktuelle indsatsområder og handleplaner. Den enkelte medarbejder og ledelsen er ansvarlig for selv at ajourføre sig med arbejdsrelevant information. Den skriftlige information foregår via skolens mailsystem og informationssystem. Den enkelte medarbejder er forpligtet til at orientere sig i disse mindst en gang i døgnet på skolehverdage. Ledelsen udsender desuden et ugentligt nyhedsbrev Ugenyt, som alle er forpligtet til at læse. Al vigtig information gives via mail, via informationssystemet og i Ugenyt. Den enkelte medarbejders arbejdsmailadresse offentliggøres på hjemmesiden, således at elever, medarbejdere, ledelse og eksterne interessenter har mulighed for at anvende den til direkte kommunikation indbyrdes. På skolens hjemmeside orienteres om skolens undervisning, studieplaner, studieretninger, sociale aktiviteter, samt om værdigrundlag, organisation, karaktergennemsnit og evalueringer. Det er skolens målsætning at fastholde en kultur med mundtlig kommunikation, når dette er muligt, typisk ved møder. Skolens ledelse er ansvarlig for, at der mindst en gang om året afholdes et møde for alle personalegrupper, f.eks. ved skolestart. Mødets formål er udveksling af information. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er af afgørende betydning for, at skolen fortsat kan tilbyde undervisning af højeste faglige og pædagogiske standard. Gode muligheder for kompetenceudvikling er desuden med til at gøre Roskilde Katedralskole til en attraktiv arbejdsplads. Skolens overordnede visioner, strategier og indsatsområder angiver den overordnede ramme for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Alle medarbejdere har ret til og pligt til at vedligeholde og videreudvikle deres kompetencer ved løbende at deltage i intern og ekstern kompetenceudvikling. Ledelsen forpligter sig til at sørge for, at den enkelte medarbejder får mulighed for efteruddannelse inden for de budgetmæssige og strategiske rammer, som er lagt af skolen. 5

6 Kompetenceudvikling er mange ting. Ud over deltagelse i faglige og pædagogiske kurser, interne såvel som eksterne, er det også deltagelse i konferencer, udvikling af undervisningsmateriale, masteruddannelser, arbejde for Undervisningsministeriet, særlige censoropgaver, tilrettelæggelse af og undervisning på efteruddannelseskurser og lignende. Man er som medarbejder forpligtet til at videndele således nyerhvervet viden og erfaring med sine kolleger. Behov for efteruddannelse kan endvidere udspringe af behov for tilpasning til strukturelle ændringer i skolesystemet. Det er skolens generelle politik at imødekomme behov for orlov eller nedsat arbejdstid med henblik på kompetenceudvikling, såfremt det er muligt at tilrettelægge skolens undervisning uden økonomiske og personalemæssige gener. Medarbejderudviklingssamtaler MUS-samtaler er et vigtigt instrument til at støtte den enkelte medarbejders kompetenceudvikling og arbejdsmæssige trivsel. I forbindelse med en sådan fokuseret og fremadrettet samtale fastlægges der en kompetenceudviklingsplan for medarbejderen. Det tilstræbes, at der afholdes MUS-samtale hvert år mellem hver enkelt medarbejder og et medlem af ledelsen. Den foregår som en åben og fortrolig dialog om faglige, karrieremæssige og personlige forhold af betydning for opgavevaretagelsen. Ledelsen kan desuden afholde gruppesamtaler (GRUS), som f.eks. kan være faggruppeudviklingssamtaler eller samtaler med henblik på udvikling af studieretningsteam. Se i øvrigt MUS-papir. [link] Andre typer af samtaler Medarbejdere, der går på længerevarende orlov, tilbydes en orlovssamtale lige inden, orloven træder i kraft, og umiddelbart efter orlovens ophør. Målet med disse samtaler er dels at fastholde medarbejdere, dels at skolen som organisation kan lære af orlovstagerens erfaringer og nye syn på skolen og jobbet. Skolens ledelse afholder desuden samtaler med medarbejdere, når de fylder 60 år (og hvert tredje år derefter) for at planlægge det videre arbejdsmæssige forløb, og for at skolen kan høste viden og erfaringer fra mangeårige medarbejdere. Sidst men ikke mindst holder skolens ledelse samtaler med nyansatte med det formål at afhjælpe eventuelle indkøringsproblemer og udfordringer. 6

7 Arbejdsmiljø Betydningen af et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, kan ikke overvurderes. Det danner rammen om den gode uddannelse, som Roskilde Katedralskole giver sine elever og er samtidig nødvendigt for, at skolen kan vedblive med at være en attraktiv arbejdsplads for velkvalificerede og engagerede medarbejdere. Arbejdsmiljøet overvåges af sikkerhedsorganisationen (sikkerhedsrepræsentanten, rektor og pædagogisk vicerektor), bl.a. gennem APV-undersøgelser hvert tredje år. Disse skal munde ud i handleplaner med konkrete tiltag, der kan afhjælpe eventuelle uhensigtsmæssigheder i arbejdsmiljøet. MIO-udvalget skal have arbejdsmiljø på dagsorden mindst én gang årligt og kan, hvis det skønnes nødvendigt, afholde temamøder for alle medarbejdere på Roskilde Katedralskole, hvor emner inden for psykisk arbejdsmiljø, stresshåndtering og lignende tages op. Medarbejderne kan til enhver tid henvende sig til sikkerhedsorganisationen med arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Både ledelse og medarbejdere har en gensidig forpligtelse til at fremme det bedst mulige arbejdsmiljø på skolen. Sammenfattende kan forpligtelserne beskrives således: Ledelsen og administrationen skal: være engageret i medarbejdernes trivsel opbygge en kommunikation omkring fravær, der tager udgangspunkt i en tæt dialog skabe bedst mulige forudsætninger for nærvær beskæftige sig systematisk og professionelt med fravær søge efter individuelle løsninger, hvis en medarbejder har særlige behov Medarbejderen skal: tage aktivt del i udvikling af et godt arbejdsmiljø tage medansvar for at være rustet til at klare arbejdet, både fysisk og fagligt vise engagement i forhold til at finde løsninger, der fremmer nærvær frem for fravær være åben, hvis han/hun har behov for særlige hensyn interessere sig for sine kolleger og respektere, at nogen kan have behov for særlige hensyn Fysisk arbejdsmiljø Skolen sørger løbende for velfungerende arbejds- og opholdsrum, ergonomisk gode møbler, et sundt indeklima med gode lys- og lydforhold og et bæredygtigt arbejdsmiljø præget af så lille en miljøbelastning som muligt. 7

8 Psykisk arbejdsmiljø Det gode psykiske arbejdsmiljø er kendetegnet ved gensidighed i både anerkendelse, dialog og feedback og udmærker sig ved, at man har indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse, at arbejdet giver god mening i forhold til sammenhæng, værdier og mål, at man får god og fyldestgørende information, at skolens interne kommunikation er båret af gensidig respekt, at der er tydelige og klare mål, at man har de kompetencer der skal til for at klare arbejdet, og sidst men ikke mindst at man bliver mødt med anerkendelse og social støtte fra ledelse og kolleger. For at fastholde og udvikle disse kvaliteter bør ledelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentant være opmærksomme og følge op på udviklinger, der bærer hen imod stress, punktvis fravær og sygdom, der alle kan være tegn på mistrivsel på arbejdspladsen. Skolen tilbyder sine ansatte mulighed for op til tre samtaler med den psykolog, som skolen anvender til eleverne. Anledningen skal være, at medarbejderen vurderer, at arbejdsevnen er negativt påvirket, uanset om det er af private eller arbejdsmæssige årsager. Baggrunden for psykologkontakten er skolen uvedkommende. Sygdom og stress Trivsel og nærvær på arbejdspladsen er nødvendige for at opfylde de omfattende krav til gymnasieuddannelsen. Sygdom og stress kan være tegn på, at arbejdstilrettelæggelse og arbejdsmiljø ikke er hensigtsmæssige. Desuden er sygefravær altid forbundet med ulemper for den enkelte, for elever og for ledelse og kolleger. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne har et lavt sygefravær. Det er Roskilde Katedralskoles politik at forholde sig aktivt til sygefravær. For den enkelte medarbejder kan sygefravær være et resultat af, at helbred, ressourcer og krav til arbejdet ikke hænger sammen. For at imødekomme denne situation har både ledelse og den enkelte medarbejder ovenfor beskrevne forpligtelser, som alle har til formål at mindske risiko for stress og sygefravær mest muligt. Det er Roskilde Katedralskoles ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen samt at sikre, at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Den enkelte medarbejder skal samtidig gøre sit til, at vedkommendes arbejde tilrettelægges, så stress undgås i videst muligt omfang, både for den enkelte person og for kolleger. 8

9 Sygefraværssamtaler Ledelsen holder, ud fra princippet om rettidig omhu, sygefraværssamtale med en medarbejder, der har haft et forholdsvis stort samlet sygefravær. Målet med en sådan samtale er at få årsagen til fraværet klarlagt, etablere en plan for forbedring af situationen og i sidste ende sørge for, at medarbejderen kommer tilbage til arbejdet og fastholdes i arbejdsforholdet. Der henvises i øvrigt til Servicefællesskabets forretningsgangsbeskrivelser vedrørende Fravær Barsel, adoption og omsorgsdage Ferie/feriepenge. Sundhedspolitik Roskilde Katedralskole har fokus på sundhed. Vores mål er at have en sund personalegruppe, at fastholde skolen som en attraktiv arbejdsplads også gennem vores sundhedspolitik og at sørge for, at alle på skolen kan gribe effektivt ind i akutsituationer. Sundhedsfremme medvirker således til at bevare og fremme lyst og evne til at blive på arbejdspladsen længst muligt og er tillige en hjælp til at mindske fravær. For at fremme disse mål sørger skolen for: At alle medarbejdere har gratis adgang til motionsrummet At der er en daglig frugtordning for medarbejderne At skolen har en tydelig misbrugspolitik (se denne) At alle medarbejdere hvert femte år tilbydes et førstehjælpskursus samt kursus i at håndtere skolens hjertemassagemaskine At der arbejdes på at etablere en frokostordning for medarbejderne. Misbrugspolitik Rygning: Tobaksrygning og passiv rygning er skadeligt. Derfor er gymnasiet røgfrit: RYGNING ER FORBUDT PÅ SKOLENS MATRIKEL. Ovenstående gælder også i forbindelse med fester. Alkohol- og rusmiddelpolitik: Indtagelse af alkohol og andre rusmidler i forbindelse med arbejdet er ikke foreneligt med de krav og forventninger, Roskilde Katedralskole har til medarbejderne. Eventuelle misbrugsproblemer er ikke en privatsag for den enkelte medarbejder. Både ledelse og kolleger har ret og pligt til at gribe ind, hvis misbrug konstateres. Møde på arbejde i påvirket 9

10 tilstand vil almindeligvis medføre bortvisning. Misbrug sidestilles med sygdom, og relevant og vellykket behandling vil normalt være en forudsætning for fortsat ansættelse. Skolen vil støtte op om behandling. Skolens ledelse kan ved specielle lejligheder, f.eks. ved fester på gymnasiet, give tilladelse til, at reglerne i alkoholpolitikken fraviges. Overtrædelse af misbrugspolitikken betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan medføre en skriftlig advarsel og vil i gentagelsestilfælde kunne få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Fratrædelse og orlov Skolens ledelse vil gerne indgå i uformelle overvejelser om orlov og er i udgangspunktet altid positivt indstillet over for medarbejderes ønske om orlov. Når forholdene om orloven er på plads udarbejdes en skriftlig aftale om orloven. Ligeledes vil skolens ledelse gerne indgå i uformelle overvejelser om medarbejderes ønsker om fratrædelse. Af hensyn til en eventuel genbesættelse af stillingen vil det være formålstjenligt at forholdene omkring fratrædelse er på plads i god tid. Lønpolitik 1.1 Overordnet formål Alle aftaler om løndannelse tager altid afsæt i de til enhver tid gældende overenskomster på området. Udmøntningen af lønpolitikken foregår til enhver tid inden for rammerne af skolens økonomi. Lønsystemet, dvs. anvendelsen af funktions-, kvalifikations- og resultatløn skal støtte Roskilde Katedralskoles visioner og tilhørende målsætninger, strategier og handleplaner. Aflønningen fokuserer derfor på, hvem der varetager funktioner, anvender kvalifikationer (dvs. viden og færdigheder) og opnår resultater, der i særlig grad fremmer realiseringen af disse visioner m.m. Lønpolitikken skal skabe grundlag for en målrettet og fleksibel løndannelse. Lønnen skal afspejle og understøtte medarbejderens ansvar, kompetencer og kvalifikationer og sætte fokus på teamets og den enkeltes opgavevaretagelse uafhængig af medarbejdernes anciennitet. Lønpolitikken skal 10

11 endvidere medvirke til at sikre en fornuftig lønudvikling for skolens medarbejdere på kort og langt sigt inden for rammerne af skolens økonomi. Lønpolitikken skal bidrage til at udvikle skolen og medarbejderne og til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det er udgangspunktet, at ens funktioner og/eller kvalifikationer aflønnes ens. Det er altid helhedsvurderinger, der ligger til grund for den enkelte medarbejders løn. I den samlede arbejds- og personvurdering indgår således medarbejderens faglige, personlige og almene kvalifikationer, arbejdsindsats, løsning af arbejdsopgaverne og samarbejdsrelationer. Lønpolitikken skal være med til at sikre, at ledelsen og medarbejdere er informeret om, hvordan og hvornår lønforhandlinger foregår og har kendskab til, hvilke kvalifikationer, indsatser og resultater der honoreres på skolen. Lønpolitikken skal udgøre fundamentet for en ensartet og sammenhængende praksis i forbindelse med lønforhandlinger på skolen. 1.2 Medarbejdergrupperne Lønpolitikken omfatter alle medarbejdere på skolen. Der er dog modifikationer med hensyn til tjenestemænd og eventuelle andre medarbejdere, der ikke er omfattet af ny løn. 1.3 Elementer i lønsystemet Lønsystemet giver mulighed for følgende løndele: grundløn, engangsvederlag, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn (dog kan tjenestemænd alene tildeles engangsvederlag og resultatløn) Grundløn Grundlønnen fastsættes ved overenskomstforhandlingerne inden for den enkelte stillingsgruppe. Grundlønnen dækker funktioner, som det forventes, at medarbejderen er i stand til at varetage som nyuddannet/nyansat. Grundløn ydes ud fra den forudsætning, at medarbejderen: kan varetage de generelle funktioner, der er knyttet til stillingen på en kvalificeret og selvstændig måde til stadighed påtager sig arbejdsopgaver, som må betragtes som liggende inden for det kompetenceområde, som grundlønnen ydes for, f.eks. ved lovgivningsmæssige, teknologiske eller arbejdsorganisatoriske ændringer 11

12 vedligeholder sin faglige kompetence, for lærere f.eks. ved at tilegne sig nyt stof og nye emneområder efter behov og i takt med fagets udvikling kan fungere i samspil med elever, kolleger, forældre og øvrige samarbejdspartnere udviser fleksibilitet, service- og udviklingsparathed i varetagelsen af jobbet medvirker til, at Roskilde Katedralskole til enhver tid løser sine opgaver optimalt inden for de givne rammer. Rækkefølgen af ovenstående er uprioriteret. Det er forventningen, at den enkelte medarbejders løn også kommer til at bestå af andre løndele Engangsvederlag kan udbetales til medarbejdere som en anerkendelse af de særlige resultater og indsatser, medarbejderen har leveret i løbet af året Funktionstillæg ydes for særlige funktioner, der varetages i en bestemt stilling. Varetagelsen af en bestemt funktion udløser ikke automatisk tillæg. Om der skal gives tillæg, afhænger af en individuel vurdering af funktionens omfang, og hvordan den enkelte varetager funktionen. Funktionstillæg kan ydes for en tidsbegrænset periode og bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører. Funktionstillæg er baseret på særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Et eventuelt funktionstillægs størrelse afhænger bl.a. af et eller flere af følgende forhold: stillingens ansvars-, kompetence- og arbejdsområder stillingens sværhedsgrad og kompleksitet graden af ledelsesmæssigt ansvar graden af tværgående arbejdsfunktioner og samarbejdsrelationer medarbejderens medvirken i funktioner, der særligt fremmer Roskilde Katedralskoles visioner og strategier, og som medvirker til at skabe større kvalitet i Roskilde Katedralskoles samlede opgaveløsning. Rækkefølgen af ovenstående er uprioriteret. Funktionstillæg ydes så længe en funktion varetages, med mindre der aftales andet Kvalifikationstillæg ydes på grundlag af medarbejderens faglige eller personlige kvalifikationer, der anvendes med henblik på at forøge kvaliteten af Roskilde Katedralskoles samlede opgavevaretagelse. 12

13 Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel som varige tillæg, men kan, når der er særlige begrundelser herfor, ydes som midlertidige tillæg. Kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som uddannelse og erfaring, der bringes i anvendelse af den enkelte medarbejder. Kvalifikationstillæg kan kun ydes for anvendte kvalifikationer, der ligger ud over, hvad der er honoreret via grundløn eller funktionstillæg. Kvalifikationstillæg tager bl.a. udgangspunkt i et eller flere af følgende forhold: medarbejderens udnyttelse af erfaring medarbejderens forandrings- og udviklingsparathed og fleksibilitet aftaler om relevant efter- og videreuddannelse af større omfang som efterfølgende bringes i anvendelse et særligt personligt engagement der udmønter sig i udviklingsinitiativer og gennemførelsen heraf til realisering af Roskilde Katedralskoles visioner og strategier at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft på skolen den enkelte medarbejders evne til at kunne omsætte ny viden til handling og resultater Rækkefølgen af ovenstående er uprioriteret Resultatløn er aftale om der udbetales løntillæg for en måleperiode i det omfang fastlagte kvantitative og/eller kvalitative mål er opnået. 1.4 Generelle forhold Funktions- og kvalifikationstillæg kan aftales som engangstillæg eller vedvarende tillæg. For funktionstillæg normalt så længe funktionen varetages. Aftalt funktionsløn bortfalder, hvis personen ikke længere bestrider funktionen. Funktions- og kvalifikationstillæg er pensionsgivende med mindre andet aftales. Engangstillæg og resultatløn er ikke pensionsgivende med mindre andet aftales. Løntillæg er med mindre andet aftales afhængige af medarbejderens beskæftigelsesgrad. 1.5 Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Lønforhandlinger finder altid sted i forbindelse med fastansættelse af nye medarbejdere. Andre lønforhandlinger kan finde sted når en af parterne ønsker det, normalt i perioden 1.4 til

14 Aftaler indgås skriftligt, og ikrafttrædelses- og evt. ophørsdato skal fremgå. Begrundelsen for tildelingen af tillæg/engangsvederlag skal angives i aftalen. 1.6 Forhandlingskompetencen Aftale om løntillæg/engangsvederlag forhandles og underskrives af skolens ledelse (rektor eller den rektor bemyndiger hertil) og den forhandlingsberettigede medarbejder eller organisation. Aftaleparterne er p.t.: - For lærere: skolens ledelse og GL-tillidsrepræsentant - For pædagogiske ledere: den enkelte leder og rektor - For administrativt personale under HK: skolens ledelse og HK-lokalafdeling - For pedelområdet: skolens ledelse og 3F-lokalafdeling Drøftelser af løntillæg/engangsvederlag kan foregå mellem den pågældende medarbejder og skolens ledelse. 1.7 Øvrigt Skolens ledelse fremskaffer i samarbejde med tillidsrepræsentanterne baggrundsmateriale til både ledelses- og medarbejderside forud for forhandlingerne, herunder: o Lønoplysninger om enkelte medarbejdere fordelt på faggrupper o Evt. lønstatistik o Oplysninger om skolens økonomiske situation, herunder budgetter. Når en eventuel forhandlingsrunde er afsluttet, giver skolens ledelse medarbejdere, der er indstillet til tillæg af ledelsen eller TR, information om og begrundelse for beslutning vedrørende tillæg. 1.8 Evaluering Lønpolitikken evalueres hvert tredje år i MIO, først gang i efteråret

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF

Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Indledning I det følgende beskrives de overordnede rammer og retningslinjer for personalepolitikken på Esbjerg Gymnasium. Personalepolitikken på skolen ligger

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere