Ordination af topikale immunmodulatorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordination af topikale immunmodulatorer"

Transkript

1 2472 VIDENSKAB Ugeskr Læger 171/ august 2009 Ordination af topikale immunmodulatorer Cand.scient.san.publ. Mary Rosenzweig ORIGINALARTIKEL Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddelkontrol, Statistik og Analysesektionen RESUME INTRODUKTION: Lægemiddelstyrelsen har siden 2005 anbefalet topikale immunmodulatorer (TIM) til patienter, der er to år og derover, efter at man har forsøgt behandling med topikale kortikosteroider. TIM-salget blev opgjort, og det blev vurderet, om anbefalingerne følges. MATERIALE OG METODER: Fra lægemiddelstatistikregisteret er TIM-brugere udtrukket (juli ): tacrolimus- og pimecrolimusbrugere. Med χ 2 -test og U-test er undersøgt, om henholdsvis førstevalgsbrugere og aldersfordelingen er den samme over tid. RESULTATER: 1-års-prævalensen og incidensen steg til og med 2004, hvorefter der var et fald. I perioden var 21% af alle nye tacrolimusbrugere og 36% af alle nye pimecrolimusbrugere førstevalgsbrugere. I samme periode var 590 tacrolimusbrugere og pimecrolimusbrugere under to år. Disse pimecrolimusbrugere falder i antal fra i 2003 til 480 i Hos fire ud af fem førstevalgs-pimecrolimusbrugere under to år er den første recept ordineret af den alment praktiserende læge. KONKLUSION: Et fald i TIM-salget var tidsmæssigt sammenfaldende med Lægemiddelstyrelsens anbefalinger. Hvis hudområdet ikke tåler kortikosteroider, kan førstevalgsbehandling foretrækkes. På baggrund af data vides det ikke, om dette er årsag til andelen, og hermed om anbefalingerne følges. I det seneste år 2007 var der et mindre antal TIM-brugere under to år, hvor anbefalingen ikke følges. Tacrolimus (Protopic, markedsført juli 2002) og pimecrolimus (Elidel, markedsført august 2002) er to topikale immunmodulatorer (TIM), der er indicerede til behandling af atopisk dermatitis. Lægemiddelstyrelsen i Danmark (LMS) har i juli 2008 fået indberettet et mistænkt tilfælde af lymfekræft ved brug af pimecrolimus [1]. I USA har lægemidlerne været på markedet siden henholdsvis december 2000 og december 2001 [2]. Frem til december 2004 modtog den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministration ti indberettede tilfælde af hudkræft og ni af lymfekræft ved brug af tacrolimus og seks tilfælde af hudkræft og fire af lymfekræft ved brug af pimecrolimus [3, 4]. Ud fra disse indberetninger kunne en årsagssammenhæng hverken bekræftes eller afvises. Derfor pålagde Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMEA) producenterne af lægemidlerne at indsamle flere data om bivirkninger på langt sigt, samtidig med at de udsendte anbefalinger for ordination af lægemidlerne [5]. Lægemidlerne bør først og fremmest kun ordineres til patienter på to år eller derover med mild eller moderat atopisk dermatitis (for pimecrolimus) og moderat til svær atopisk dermatitis (for tacrolimus), når topikale kortikosteroider ikke tåles, eller virkningen er utilstrækkelig [5]. LMS har siden 2005 løbende udsendt anbefalinger, der understøtter EMEAs anbefalinger [6]. I 2006 blev andetvalgsbehandling tilføjet i produktresumeet for pimecrolimus [7], mens de andre oven for nævnte anbefalinger har været beskrevet i begge lægemidlers produktresumeer fra markedsføringstidspunktet [8, 9]. Formålet med nærværende undersøgelse er, at beskrive salget af TIM i Danmark siden lægemidlerne blev markedsført og indtil 1. januar Dernæst at vurdere om produktresumeerne og LMS s anbefalinger, om ikke at ordinere TIM som førstevalgsbehandling og ikke til børn under to år, følges. MATERIALE OG METODER Data er udtræk fra Lægemiddelstatistikregisteret på enkeltpersoner, der i den primære sundhedssektor har indløst mindst en recept på tacrolimus (anatomisk terapeutisk kemisk (ATC)-klassifikation: D11AX14) og/eller pimecrolimus (ATC-klassifikation: D11AX15) fra de respektive markedsføringsdatoer til 1. januar Dette inkluderer enkeltpersoner. Salget er opgjort separat for de to lægemiddelstoffer pga. forskelle i indikationen. Salget er beskrevet ud fra følgende typer af brugere: Antal brugere: Antal personer der har indløst mindst en recept på det pågældende TIM for hvert kalenderår Nye brugere: Personer, der i de tidligere kalenderår ikke har indløst recept på det pågældende TIM og derefter indløser den første recept i det pågældende kalenderår Engangsbrugere: Personer, der kun har indløst en recept på det pågældende TIM i hele perioden Antal engangsbrugere i 2007 er ikke vist, da det er antaget, at der skal være en periode på mindst et år frem i tiden uden køb for, at brugerne kan defineres som engangsbrugere. Engangsbrugere i 2004 er fulgt tre år (1.095 dage) frem i tid fra ekspeditionsdatoen, og det første skift til

2 Ugeskr Læger 171/ august 2009 VIDENSKAB 2473 et andet receptpligtigt lægemiddel, der er indiceret til atopisk dermatitis er opgjort. Der er set på skift til følgende lægemiddelgrupper: Kortikosteroider (lokalt): ATC-gruppe D07 med eller uden antibiotika, antiseptika og andre midler. Kortikosteroider (systemisk): ATC-gruppe H02AB. Immunsystemhæmmende midler (systemisk): ciclosporin (L04AA01), mycophenolatmofetil (L04AA06), azathioprin (L04AX01), methotrexat (L04AX03). I anden del af undersøgelsen er nye brugere inddelt i første- og andetvalgsbrugere: Førstevalgsbrugere: Nye brugere i perioden af henholdsvis tacrolimus og pimecrolimus, der ikke 730 dage forinden deres første receptindløsning har indløst recept på topikale kortikosteroider (D07). Andetvalgsbrugere: Nye brugere i perioden af henholdsvis tacrolimus og pimecrolimus, der inden for en periode på 730 dage forinden deres første receptindløsning har indløst recept på topikale kortikosteroider (D07). Første- og andetvalgsbrugere i perioden er beskrevet ud fra aldersfordelingen: Antal brugere under to år og aldersmedianen (kvartiler). For førstevalgsbrugere under to år er det undersøgt, hvilken type af læge ud fra variablen»lægens ydernummer«, der ordinerer den første recept på TIM. Alle data er analyseret i SAS 9.1. Med χ 2 -test er det undersøgt, om andelen af førstevalgsbrugere er den samme over årene ( ) der er foretaget manuel baglæns modelsøgning. Med Mann- Whitney U-test er det undersøgt, om centraltendensen i aldersfordelingerne (medianalderen) er den samme for førstevalgs-pimecrolimus-brugerne fra For samme periode er det med χ 2 -test undersøgt, om andelen af førstevalgs-pimecrolimus-brugerne under to år er den samme. RESULTATER Antal brugere, nye brugere og engangsbrugere af topikale immunmodulatorer Fra markedsføringstidspunktet af TIM til og med 2004 steg antallet af TIM-brugere. Efter 2004 var der et fald i antallet af brugere jf. Tabel 1. I 2004 købte 1,1/1.000 indbyggere tacrolimus og 2,5/1.000 pimecrolimus. I 2007 købte 1,0/1.000 tacrolimus og 2,0/1.000 pimecrolimus. Til sammenligning købte 102,7/1.000 i 2004 og 100,6/1.000 i 2007 topikale TABEL 1 Antal brugere, nye brugere og engangsbrugere af tacrolimus og pimecrolimus. Brugere År Brugere Nye brugere, n (%) Engangsbrugere, n (%) Tacrolimus 2002 a (100) 758 (44) (83) (41) (74) (41) (62) (39) (57) (38) (59) b Pimecrolimus 2002 a (100) (51) (86) (47) (74) (43) (61) (39) (55) (38) (55) b a) Præparaterne blev markedsført i henholdsvis juli og august Derfor er summen af brugerne ikke opgjort for hele året. b) Engangsbrugere 2007 er ikke vist, da det er antaget, at der skal være en periode på mindst et år frem i tiden uden køb for at være defineret som engangsbruger. kortikosteroider. Nye brugere fulgte mønsteret for alle TIM-brugere med en stigning til og med 2004 og derefter et fald. Et fald i antallet af brugere efter 2004 for både tacrolimus og pimecrolimus skyldes både en lavere tilgang af nye brugere og en lavere tilgang af flergangsbrugere (»antallet af brugere«minus»engangsbrugere«jf. Tabel 1). Andelen af engangsbrugere (%) i Tabel 1 er beregnet ud af alle brugere i det pågældende kalenderår. Skift hos engangsbrugere af topikale immunmodulatorer i 2004 til andet lægemiddel, der er indiceret til atopisk dermatitis Ud af alle nye brugere i 2004 var henholdsvis 55% og 58% engangsbrugere af tacrolimus og pimecrolimus. Hvad disse engangsbrugere efterfølgende købte, er vist i Tabel 2. Over halvdelen skiftede til topikale kor- TABEL 2 Første skift fra tacrolimus og pimecrolimus til andet lægemiddel, der var indiceret til atopisk dermatitis inden for en periode på tre år. Tacrolimus, % Pimecrolimus, % Topikale kortikosteroider Systemiske kortikosteroider 5 3 Immunsystemhæmmende midler (systemisk) 1 1 Pimecrolimus 2 Tacrolimus 0 Intet skift 34 43

3 2474 VIDENSKAB Ugeskr Læger 171/ august 2009 tikosteroider som første alternativ inden for en periode på tre år. Førstevalgsbrugere af topikale immunmodulatorer Førstevalgsbrugere fulgte mønsteret for alle brugere og nye brugere med en stigning til og med 2004 og derefter et fald jf. Figur 1A og Figur1B. I hele perioden var 21% af alle nye tacrolimusbrugere førstevalgsbrugere (røde og mørkegule områder mørkegule områder er ikke synlige) og 36% af alle nye pimecrolimusbrugere førstevalgsbrugere (blå og mørkegule områder). Fra steg andelen af førstevalgsbrugere af TIM statistisk signifikant (tacrolimus: 16-22% A Antal nye brugere B År Andetvalgsbrugere 2 år: brugere Andetvalgsbrugere < 2 år: 491 brugere Førstevalgsbrugere 2 år: brugere Førstevalgsbrugere < 2 år: 99 brugere Antal nye brugere FIGUR 1 Nye brugere af henholdsvis tacrolimus (A) og pimecrolimus (B) opdelt efter første- og andetvalgsbrugere samt over og under alderen to år År Andetvalgsbrugere 2 år: brugere Andetvalgsbrugere < 2 år: brugere Førstevalgsbrugere 2 år: brugere Førstevalgsbrugere < 2 år: brugere og pimecrolimus: 34-36%). I perioden var andelen den samme (henholdsvis p = 0,14 og p = 0,07) Antal nye brugere af topikale immunmodulatorer under to år I hele perioden var 3% (590) af alle nye tacrolimusbrugere og 13% (4.913) af alle nye pimecrolimusbrugere under to år (lyse- og mørkegule områder i Figur 1A og Figur 1B). For pimecrolimusbrugerne under to år faldt antallet fra i 2003 til 480 i Halvdelen af disse brugere var under et år (49%). Aldersfordelingen for førstevalgs-pimecrolimusbrugere I 2003 var 20% af førstevalgsbrugere af pimecrolimus under to år jf. Figur 1B (mørkegult område). Denne andel faldt over årene med det største fald fra 18% i 2005 til 13% i 2006 (p < 0,001). Medianalderen for førstevalgs-pimecrolimusbrugere steg over årene (2003: 20 (3-40, kvartiler) 2007: 31 (11-47, kvartiler)) med største stigning fra 2005 til 2006 (p < 0,001). Ordination af den første recept til førstevalgsbrugere under to år Hos fire ud af fem førstevalgs-pimecrolimusbrugere under to år var den første recept ordineret af den alment praktiserende læge. Ca. 70% af førstevalgs-tacrolimusbrugerne under to år modtog deres første recept fra en dermato-venerolog eller pædiater i primærsektoren. DISKUSSION Fra markedsføringen af TIM og indtil 2008 var der i Danmark mere end dobbelt så mange brugere af pimecrolimus som af tacrolimus. Når etårs-prævalensen i Danmark sammenlignes med etårs-prævalensen i Norge, er den tilsvarende for tacrolimus (henholdsvis 0,11% og 0,12% i 2004 og henholdsvis 0,10% og 0,9% i 2007), men i Norge er den væsentlig lavere for pimecrolimus (henholdsvis 0,25% og 0,10% i 2004 og henholdsvis 0,17% og 0,08%) [10]. I Sverige er salget for perioden opgjort i gram, og her er salget ti gange større for tacrolimus end for pimecrolimus [11]. Det samlede salg af TIM er dog langt fra udbredt i Danmark, når det sammenlignes med salget af topikale kortikosteroider (etårs-prævalens: ca. 10%). En sammenligning er mulig, da TIM har vist sig effektiv ved andre hudlidelser end atopisk dermatitis [12]. Det er også langt fra flertallet af personer med atopisk dermatitis, der er i behandling med TIM. Et studie fra 2001 viste således, at etårs-

4 Ugeskr Læger 171/ august 2009 VIDENSKAB 2475 prævalensen for atopisk dermatits var 6,7% hos skolebørn i Odense [13]. Ud over en lav prævalens af TIM-brugere var næsten halvdelen af alle brugerne engangsbrugere (ca. 40%). Disse er defineret så konservativt som muligt, dvs. brugerne har kun købt enten tacrolimus eller pimecrolimus en gang i hele undersøgelsesperioden. Andelen af engangsbrugere kan ikke umiddelbart forklares ved, at opfølgningstiden er for kort og ved at indløsning af recept på TIM kun er nødvendigt med et par års mellemrum, da en opfølgningstid på tre år viste, at ca. 60% af engangsbrugerne i 2004 skiftede til andet receptpligtigt lægemiddel indiceret til atopisk dermatitis. Inden for denne periode skiftede de ikke tilbage til TIM, som led i et strategisk behandlingsforløb, hvor det klinisk er set, at forudgående behandling med TIM kan øge effekten af topikale kortikosteroider [14]. For bedst muligt at undgå at udvælge en gruppe af brugere med større tendens til skift, blev netop år 2004 valgt, da andelen af engangsbrugere på det tidspunkt var mere eller mindre stabiliseret, og det samtidig var muligt at følge brugerne i nogle årrækker. Resultaterne viste også et fald i etårs-prævalensen og incidensen af TIM-brugere fra Dette er tidsmæssigt sammenfaldende med LMS s anbefalinger om at udvise forsigtighed ved ordination af TIM. Særligt stort var faldet for pimecrolimusbrugere med en tredjedel (fra ca i 2004 til i 2007), hvilket taler for en tilbageholdenhed i ordinationen frem for færre eksemudbrud. Fra 2005 var der også en markant stigning i alderen hos førstevalgsbrugere af pimecrolimus. I perioden var ca. en femtedel af alle nye tacrolimusbrugere og ca. en tredjedel af alle nye pimecrolimusbrugere førstevalgsbrugere. Flere af disse brugere kan forinden første køb af TIM have forsøgt svagt virkende steroider (gruppe I) i håndkøb, hvilket ikke kan opgøres på personniveau. Særligt foretrækkes gruppe I og II (middelstærktvirkende) - steroider til spædbørn og småbørn med atopisk dermatitis [15]. Det anbefales dog, at gruppe II-steroider, som er receptpligtige, også er forsøgt forinden [14]. Andelen af førstevalgsbrugere kan være overestimeret, hvis brugerne forinden har forsøgt med gruppe II-IV-steroider, der er købt til andre søskende i husstanden. Andelen kan også være overestimeret, hvis brugerne først har forsøgt med uopbrugte steroidcremer, der er købt længere tid tilbage end 730 dage før første køb af TIM. Ved recidiv af atopisk dermatitis er der dog stor sandsynlighed for, at patienten inden for en periode på 730 dage før første køb af TIM har været i kontakt med en læge og i denne sammenhæng fået ordineret en steroidcreme evt. i stærkere styrke. Ved valg af en tidsperiode på mere end 730 dage ville andelen af førstevalgsbrugere under to år afhænge af denne. Antallet af disse brugere er nemlig konstant efter 730 dage, mens førstevalgsbrugere over to år falder med længere tidsperiode. En generel tilbageholdenhed i ordinationen af TIM siden 2005, særligt for pimecrolimus, har også betydet færre førstevalgsbrugere fra Det tyder dog ikke på, at der har været særligt fokus på at indskrænke brugen af TIM som førstevalg, da andelen har været konstant siden Førstevalgsbehandling med TIM kan foretrækkes i de tilfælde, hvor eksemet sidder i ansigtet eller andre sarte hudområder f.eks. ved øjenlågseksem, og hvor der er risiko for blandt andet hudatrofi ved brug af steroider [12]. Ud fra tilgængelige data vides det ikke, om dette forklarer den fundne andel af førstevalgsbrugere, og hermed om anbefalingerne følges. I perioden var ca. 600 børn under to år tacrolimusbrugere og ca børn under to år pimecrolimusbrugere. Antallet af pimecrolimusbrugere under to år kan hænge sammen med, at lægemidlet er dokumenteret helt ned til tremånedersalderen [16]. Kendskab til denne litteratur og heraf afledte erfaringer og holdninger kan forklare den vedvarende ordination til denne patientgruppe, som dog har været faldende over årene fra i 2003 til knap 500 i Der er således i slutningen af 2007 et mindre antal TIM-brugere under to år, der ikke følger LMS s anbefalinger og ordlyden i de produktresumeer, der var godkendte fra markedsføringstidspunkterne. Det var overraskende at finde, at den første indløste recept på pimecrolimus hos førstevalgsbrugere under to år primært var udstedt af den alment praktiserende læge (ca. 80%). En stikprøveundersøgelse fra 2004 viste en gennemsnitlig fejlprocent på syv (spændvidde: 1,8-13,4%) mellem lægens ydernummer skrevet på recepten og det indtastede ydernummer i apotekernes edb-system. Fejlindtastningerne tenderede mod en underestimering af andre speciallæger end den alment praktiserende læge [17]. Selv ved en underestimering af andre specialer på 13% er det stadig overvejende den alment praktiserende læge, der ordinerer den første recept til denne patientgruppe. KONKLUSION Salget af TIM er ikke udbredt i Danmark sammenlignet med salget af topikale kortikosteroider. Etårsprævalensen og incidensen af TIM-brugere er faldet siden 2005, og i perioden fra 2005 til 2006 steg alderen markant for førstevalgs-pimecrolimusbrugere. Disse ændringer er tidsmæssigt sammenfaldende med LMS anbefalinger om at udvise forsigtighed ved ordination af TIM.

5 2476 VIDENSKAB Ugeskr Læger 171/ august 2009 I perioden var en femtedel af alle tacrolimusbrugere og en tredjedel af alle pimecrolimusbrugere førstevalgsbrugere. Førstevalgsbehandling kan foretrækkes, hvis hudområdet ikke tåler behandling med topikale kortikosteroider. Ud fra undersøgelsens data vides det ikke, om dette er årsag til andelen af førstevalgsbrugere, og hermed om anbefalingerne følges. I perioden var ca. 600 børn under to år tacrolimusbrugere og ca børn under to år pimecrolimusbrugere. For pimecrolimusbrugerne under to år faldt antallet fra i 2003 til knap 500 i I 2007 var der således et mindre antal TIM-brugere under to år, hvor LMS s anbefalinger ikke blev fulgt. KORRESPONDANCE: Mary Rosenzweig, Lægemiddelkontrol, Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København. ANTAGET: 1. februar 2009 INTERESSEKONFLIKTER: Ingen TAKSIGELSE: Tak til overlæge i Lægemiddelstyrelsens godkendelsesafdeling Steffen Thirstrup for bidrag til diskussionen af resultaterne og konklusionen. LITTERATUR 1. Lægemiddelstyrelsen. Søgning i bivirkningsdatabasen (7. januar 2009). 2. Search.DrugDetails (7. januar 2009). 3. (18. juli 2008). 4. (18. juli 2008). 5. (18. juli 2008). 6. (12. februar 2008). 7. (10. april 2008). 8. Lægemiddelstyrelsen. Produktresume for Elidel, creme. Lægemiddelstyrelsen 8. oktober 2002 (10. april 2008). 9. (11. april 2008) (11. april 2008). 11. Forespørgsel på (11. april 2008) (4. august 2008). 13. Mortz C, Lauritsen JM, Bindslev-jensen C et al. Prevalence of atopic dermatitis, asthma, allergic rhinitis, and hand and contact dermatitis in adolescents. The odense adolescence cohort study on atopic disease and dermatitis. Br J Dermatol 2001;144: (7. august 2008) (7. januar 2009). 16. Lægemiddelstyrelsen. Produktresume for Elidel, creme. Lægemiddelstyrelsen 15. marts 2002 (10. april 2008). 17. Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddeløkonomi. Vedrørende: Stikprøve på datakvaliteten af apotekernes indberetning af ydernummer og»ej S. Notat til Apotekerforeningen, 17. juni til præoperativ stadieinddeling af cancer recti Læge Line Aas Mortensen, overlæge Anne-Mette Leffers, overlæge Susanne Holck, overlæge Steffen Bülow & læge Michael Achiam ORIGINALARTIKEL Hvidovre Hospital, Gastroenheden, MR-Afdelingen og Patologiafdelingen, og Gentofte Hospital, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling RESUME INTRODUKTION: Behandling af rektumcancer afhænger bl.a. af tumorstadium og omfattede frem til 2005 præoperativ stråleterapi af T3- og T4-cancer. En nøjagtig præoperativ stadieinddeling er derfor essentiel. I Danmark anvendes som standardudredning magnetisk resonans (MR)-skanning af rektum evt. suppleret med transrektal ultralydskanning (TRUS). Formålet med denne opgørelse er at vurdere værdien af den præoperative T-stadieinddeling vha. MR-skanning. MATERIALE OG METODER: Retrospektiv opgørelse af MR-skanninger fra 173 patienter (98 mænd og 75 kvinder, medianalder 71 år), der var opereret for rektumcancer på Hvidovre Hospital i perioden MR-skanningens T-stadium blev sammenlignet med det histologiske T-stadium af tumorresektatet (pt). RESULTATER: Overordnet nøjagtighed af T-stadieinddeling var 58% (n = 100). Heraf var 41% af T2-tumorer (n = 18), 78% af T3-tumorer (n = 78) og 33% af T4-tumorer (n = 4) korrekt vurderet. I alt 29% blev tildelt et for højt T-stadie (n = 50) (100% af T1, 59% af T2, 7% af T3). Der blev tildelt et for lavt T-stadie hos i alt 13% (15% af T3, 67% af T4). Sensitivitet og specificitet for udvælgelse af patienter til neoadjuverende behandling var hhv. 83% og 48%. KONKLUSION: Den overordnede nøjagtighed for T-stadieinddeling på 58% viser, at MR-skanning i en tidlig indlæringsfase ikke var en optimal metode til præoperativ T-stadieinddeling. Især den lave specificitet for udvælgelse af patienter til neoadjuverende behandling kan føre til overbehandling og øget morbiditet. Rektumcancer er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2005 var der nye tilfælde. Femårsoverlevelsen har tidligere været lav, således i år % for mænd og 39% for kvinder [1], men den er steget i de seneste år. Den kirurgisk-onkologiske behandlingsstrategi ved rektumcancer afhænger af tumorstadiet og lokalisationen, og standardbehandlingen er total mesorektal excision (TME), som ved avancerede T3- og T4-tumorer forudgås af neoadjuverende kemoradioterapi (indtil 2005 af radioterapi) med henblik på reduktion af T-stadiet. Udvalgte T1-tumorer i nedre rektum kan behandles med lokalexcision ved transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) [2].

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer Ordiprax.dk Et hurtigt overblik over dine ordinationer 1 Indhold Forkortelser og begreber... 3 Hvor kommer data fra?... 4 Ordiprax - opbygning... 4 Kom godt i gang med Ordiprax... 5 Sådan logger du ind...

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter?

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? RESUMÉ Højt blodtryk, hjerteinsufficiens og kroniske nyresygdomme kan blandt andet behandles ved påvirkning af renin-angiotensin-systemet

Læs mere

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Indhold Baggrund...2 Metode...2 Resumé...3 Resultater...4 Forbruget...5 Nye brugere...7 Behandlingsforløb...8

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Elektronisk interaktionskontrol

Elektronisk interaktionskontrol Elektronisk interaktionskontrol test og sammenligning af nationale databaser udarbejdet af : Kell E. Greibe og Mikkel Viggers Kell E. Greibe, Læge, M.I. stud. Baggrund for undersøgelsen Kan nationale interaktionsdatabaser

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Forbrug af antipsykotika i Danmark

Forbrug af antipsykotika i Danmark Forbrug af antipsykotika i Danmark Demensdagene 2013 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og Psykiatrisk afd. P - Odense 2004 Sundhedsstyrelsen: Indskærper landets læger at

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

R o s k i l d e. "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen

R o s k i l d e. Bedst og billigst Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen R o s k i l d e A m t "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt Sundhedsforvaltningen Forord Der er gjort mange forsøg fra politisk side på at styre de hastigt stigende medicinudgifter. Trods

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Helbredsindikatorer for hyrevognschauffører

Helbredsindikatorer for hyrevognschauffører Analysen belyser helbredsstilstanden blandt hyrevognschauffører ud fra en række helbredsindikatorer. Der fokuseres navnlig på, hvor stor en andel af hyrevognschaufførerne, der får diabetesrelateret medicin,

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

Kausalitetsvurdering. Bivirkningsrådsmøde, november 2010

Kausalitetsvurdering. Bivirkningsrådsmøde, november 2010 Kausalitetsvurdering Bivirkningsrådsmøde, november 2010 6. december 2010 Standardiseret og rutinemæssig kausalitetsvurdering Tidligere ad hoc kausalitetsvurderinger af bivirkningsindberetninger 6 måneders

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag

Danskernes fuldkornsindtag E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2014 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2013 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle, Karsten Kørup og Tue Christensen Afdeling for Ernæring,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

[Samrådsspørgsmål E lyder således:

[Samrådsspørgsmål E lyder således: Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: LMS, SDS, SST

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Indhold PICO 1. Bør patienter med ny-opdaget håndeksem tilbydes afdækning af risikofaktorer? 1 PICO 2. Bør alle patienter med ny-opdaget håndeksem

Læs mere

Diagnose af atopisk dermatitis

Diagnose af atopisk dermatitis Atopisk dermatitis Atopisk dermatitis er den i den dag den hyppigste kroniske inflammationssygdom i de industrialiserede lande. Atopisk dermatitis seshos 20% af alle børn indenfor de første 4 leveår, men

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S E-mail: smov@dkma.dk Høringssvar vedr. vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen Danske Patienter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Informationsindsats vedr. Bivirkningsindberetning. Bivirkningsrådsmøde 3. September Karina Markersen

Informationsindsats vedr. Bivirkningsindberetning. Bivirkningsrådsmøde 3. September Karina Markersen Informationsindsats vedr. Bivirkningsindberetning Bivirkningsrådsmøde 3. September Karina Markersen 8. oktober 2009 Status til Bivirkningsrådet Resultat af undersøgelse af motivation og barrierer blandt

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet, den 7. december Vi har modtaget høringssvar fra følgende:

Medicintilskudsnævnet, den 7. december Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstillinger af 11 august 2016 om tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01 (anæstetika), N05C (mod søvnløshed) samt N07A, N07CA01,

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen i ATC-gruppe A01 og A07AA02 Baggrund

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers - 2013 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011 Regionernes udgifter til medicintilskud 1.-4. kvartal 2011 Rapporten beskriver, hvordan salget af de tilskudsberettigede lægemidler til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Til: Fra Bivirkningsrådet Mette Svenning Larsen Kopi til: Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Introduktion Eltroxin er et lægemiddel, som har været godkendt i Danmark siden 1955. Det er godkendt

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 2014 Af Ulla Holten Nielsen Kontakt: Lægemiddelstatistik, medicindata@ssi.dk, 32685125 Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere