STOFMISBRUGSBEHANDLING BLANDT GRØNLÆNDERE I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOFMISBRUGSBEHANDLING BLANDT GRØNLÆNDERE I DANMARK"

Transkript

1 NOTAT STOFMISBRUGSBEHANDLING BLANDT GRØNLÆNDERE I DANMARK SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2016

2 STOFMISBRUGSBEHANDLING BLANDT GRØNLÆNDERE I DANMARK Afdelingsleder: Anne-Dorthe Hestbæk Afdelingen for børn og familie 2016 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden.

3 INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 GRØNLÆNDERE I STOFMISBRUGSBEHANDLING 7 Status i Stofmisbrugsbehandling fordelt på køn 8 Stofmisbrugsbehandling og alder 9 Stofmisbrugsbehandling fordelt på kommuner 9 Resultater fra forløbsundersøgelsen 10 Opsummering 10 LITTERATUR 11

4

5 KAPITEL 1 INDLEDNING Dette notat beskriver omfanget af stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark. Det er et supplement til rapporten Grønlændere i Danmark: En registerbaseret kortlægning, som blev udgivet i september Den udkomne rapport belyser levevilkårene blandt de omkring grønlandskfødte voksne personer, der bor i Danmark i dag, med særlig fokus på de mest sårbare personer. Den indgår i Strategi for socialt udsatte grønlændere i Danmark , som er en del af satspuljeaftalen, og som er forankret i Socialstyrelsen. Strategien er målrettet socialt udsatte grønlændere bosiddende i Danmark samt nytilkomne grønlændere, både børn og voksne, med betydelig risiko for at blive socialt udsatte i Danmark. Strategiens formål er at sikre bedre inklusion for gruppen af socialt udsatte grønlændere i de involverede kommuner og på langt sigt at nedbringe antallet af socialt udsatte grønlændere i Danmark. På lige fod med den ovennævnte rapport beskriver vi i dette notat for det første stofmisbrugsbehandlingen for grønlænderne i Danmark sammenlignet med den øvrige danske befolkning med henblik på at vurdere, hvor stor en andel af grønlænderne der er sårbare på dette område. Det er en tværsnitsanalyse, dvs. et øjebliksbillede, som er baseret på en analyse af oplysninger indhentet fra to repræsentative stikprøver af henholdsvis grønlændere i Danmark og danskere i øvrigt for De to grupper, grønlændere og danskere, defineres på følgende måde: Grønlændere er alle personer, der er født i Grønland, og som voksne (dvs. 18 år eller ældre) er flyttet til Danmark i perioden 1. januar 1999 til 31. december 2011 (3.787 voksne i alt) samt deres børn. Gruppen af danskere består af en repræsentativ 5-procentsstikprøve af den øvrige del af den voksne befolkning (18 år eller æl- 5

6 dre), der var bosiddende i Danmark i perioden 1. januar december 2011 ( voksne i alt) samt deres børn. For det andet foretager vi en forløbsanalyse, hvor vi undersøger, hvordan deltagelse i stofmisbrugsbehandlingen har udviklet sig over tid for grønlændere i Danmark. Således består anden del af undersøgelsen af en forløbsanalyse af en udvalgt gruppe på 221 grønlændere over en 5-årig periode, Denne gruppe ankom for første gang til Danmark i 2007 og opholdt sig i landet i alle årene til og med Dermed opnår vi viden om både graden af sårbarhed blandt grønlænderne på stofmisbrugsområdet målt i forhold til de øvrige danskere, og hvordan grønlændernes sårbarhed ændrer sig over tid i Danmark. Oplysninger vedrørende stofmisbrugsbehandling stammer fra Register over stofmisbrugere i behandling (SIB), som er et register over borgere, der gennem deres kommune er visiteret til behandling for deres stofmisbrug. Indberetninger af oplysningerne til SIB foretages af kommunerne og dækker over en høj andel, men dog ikke af alle de visiterede borgere grundet fejl i registreringerne (Sundhedsstyrelsen, 2015). Registret indeholder følgende oplysninger: Stamdata (fx CPR-nummer, opholdskommune, nationalitet) Demografiske og socioøkonomiske karakteristika (fx skoleog erhvervsuddannelse, hovedindtægtskilde, boligsituation, civilstatus, børn) Hvilke stoffer der indtages (både hovedstoffer, fx hash, metadon, heroin, amfetamin og kokain, og sidestoffer såsom alkohol) Hvor hyppigt og hvordan stofferne indtages (injektion, rygning mv.) Type og omfang af behandlingen. Informationen om alkoholmisbrug er også indsamlet, men bruges alene ved beskrivelse af klientens sidemisbrug. Erfaringer fra stofmisbrugsbehandling tyder på, at stort set alle, der kommer i stofmisbrugsbehandlingen, har misbrug af både alkohol og stoffer (især hash). Tak til Morten Dalsgaard, direktør for Frederiksberg Centeret, og Socialstyrelsen for gode og konstruktive kommentarer. 6

7 KAPITEL 2 GRØNLÆNDERE I STOFMISBRUGSBEHANDLING STATUS I 2011 På basis af oplysningerne fra SIB-registret ser vi på de personer i de to stikprøver, som blev registreret som modtagende behandling mindst én gang i Det drejer sig om i alt 319 personer, hvoraf 25 var grønlændere og 294 danskere. Ser vi på disse personer som andel af gruppen af hhv. danskere og grønlændere, finder vi, at 0,66 pct. af grønlænderne gennem deres kommune var visiteret til behandling for deres stofmisbrug i 2011 mod 0,13 pct. af stikprøven af danskere. Det vil sige, at andelen af grønlænderne i Danmark tilmeldt stofmisbrugsbehandlingen i 2011 er markant højere fem gange så høj som andelen af danskerne. Antager vi, at andelen af stofmisbrugere, som modtager behandling, er den samme i begge grupper, betyder det, at andelen af stofmisbrugere blandt grønlændere i Danmark er fem gange så stor som blandt de øvrige danskere. For begge grupper er der dog sandsynligvis en undervurdering af omfanget af stofmisbrug. Erfaringer fra misbrugsbehandlingssteder tyder på, at de fleste stofmisbrugere samtidig har et alkoholmisbrug, og at mange af disse misbrugere bliver registreret primært som alkoholmisbrugere. Hash er det mest hyppigt registrerede stof blandt misbrugere. Mens 53 pct. af danske misbrugere i behandling i 2011 har indtaget hash, gælder det samme for 72 pct. af misbrugerne blandt grønlændere i Danmark. Andelen, som indtager andre illegale stoffer, fx kokain, heroin, amfetamin og ecstasy, er langt mindre i begge grupper. Disse tal skal ses i lyset af to rapporter fra 2008, som samlet set tyder på, at en større andel af den voksne befolkning i Grønland end i 7

8 Danmark bruger hash 1, men at forbrug af andre illegale stoffer som fx heroin, kokain, amfetamin og ecstasy er væsentlig større i Danmark. Andelen af grønlændere, der har prøvet hash mindst én gang i deres liv, var mindst 9,2 procentpoint højere i Grønland end i Danmark i 2005 (Bjerregaard & Dahl-Petersen, 2008: s ; Sundhedsstyrelsen, 2008). Til gengæld er brug af andre illegale stoffer (fx heroin, kokain, ecstasy og amfetamin) ubetydelig i Grønland (Departement for Sundhed, 2014). STOFMISBRUGSBEHANDLING FORDELT PÅ KØN Blandt grønlænderne udgør kvinderne en langt større andel af dem, der modtager behandling for stofmisbrug, end de gør blandt danskerne. Således udgør kvinderne 44 pct. af alle grønlændere i behandling for stofmisbrug, mens de kun udgør 23 pct. af alle danskere i tilsvarende behandling. Det er en forskel på 19 procentpoint. Kvinder i begge grupper er dog underrepræsenteret blandt borgere i stofmisbrugsbehandlingen, fordi de udgør en større andel 58 pct. og 51 pct. af hhv. alle grønlændere og danskere. En forklaring på den større andel af kvinder i stofmisbrugsbehandling blandt grønlænderne sammenlignet med de øvrige danskere kunne simpelthen være, at andelen af kvindelige stofmisbrugere er højere blandt grønlændere i Danmark sammenlignet med de øvrige danskere. Kvinderne blandt grønlændere i Danmark er mere udsatte på en række områder (Baviskar, 2015), og det kunne gøre dem mere sårbare over for misbrug af stoffer, fx hvis de har deres sociale netværk i misbrugsmiljøet. 1. Denne sammenligning i forhold til andelen af hashmisbrugere i hhv. Grønland og Danmark er baseret på nogle antagelser. Det er, fordi oplysningskilderne (Befolkningsundersøgelsen i Grønland og Sundhed og Sygelighedsundersøgelse (SUSY) 2005) er baseret på stikprøver, som er opbygget forskelligt. Undersøgelsen i Grønland dækker alle personer i Vestgrønland (hvor 92 pct. af befolkningen bor), som er mindst 18 år gamle, mens den i Danmark dækker personer på 16 år eller ældre i hele landet. Derudover er ordlyden i spørgsmålene om hashforbrug og svarmulighederne lidt forskellig i de to undersøgelser. Disse forskelle betyder, at vi er nødt til at lave nogle antagelser for at kunne sammenligne andelen af hashmisbrugere i de 2 lande. Rapporten Befolkningsundersøgelsen i Grønland (tabel 5.7, s. 73) angiver, at 44,7 pct. af deltagerne svarede, at de aldrig havde prøvet at ryge hash. Det betyder, at 55,3 pct. af deltagerne i undersøgelsen har røget hash mindst én gang i deres liv. Til sammenligning kan man se i rapporten Narkotikasituation i Danmark 2008 (tabel 2.1.2, s. 16), at 46,1 pct. af de årige i 2005 nogensinde har brugt hash. Vi ved, at brugen af hash generelt er lavere blandt ældre personer, og vi antager, at dette også gælder for personer over 44 år. På den basis konkluderer vi, at andelen af den danske befolkning (16+ år), som nogensinde har brugt hash, er lavere end 46,1 pct. Vi kan dog ikke sige noget om, hvor meget lavere. Og denne andel inkluderer formentlig også grønlændere bosiddende i Danmark. Vi antager desuden, at andelen af hashbrugere blandt de årige i Grønland (som ikke er inkluderet i Befolkningsundersøgelsen ) er den samme som blandt dem, der er 18 år eller ældre. En sidste antagelse er, at andelen af hashbrugere i hhv. Grønland og Danmark er uændret siden Med disse antagelser kan vi konkludere, at andelen af grønlændere, der har prøvet hash mindst én gang i deres liv, var mindst 9,2 procentpoint (55,3 pct. minus 46,1 pct.) højere i Grønland end i Danmark i

9 STOFMISBRUGSBEHANDLING OG ALDER Grønlændere registreret i behandling har en gennemsnitlig alder på 40 år og er dermed 8 år ældre end de registrerede danskere, som har en gennemsnitlig alder på 32 år. Det er det modsatte af aldersforskellen mellem de to grupper som helhed. Med en gennemsnitlig alder på 42 år er grønlænderne samlet set 7 år yngre end de øvrige danskere. En mulig forklaring kunne være, at de ældre grønlandske borgere har større udfordringer i Danmark og sværere ved at takle disse udfordringer, hvilket også gør dem mere sårbare over for stofmisbrug. En anden mulig forklaring på denne forskel kunne være, at man i Danmark hurtigere erkender at have et misbrug, fordi den enkelte nemmere indser sin afvigende adfærd i sammenligning med det øvrige samfund. Dette afspejles i, at gennemsnitsalderen for, hvornår en borger definerer sig selv som værende i misbrug og søger hjælp, også er lavere for danskerne end for grønlænderne. STOFMISBRUGSBEHANDLING FORDELT PÅ KOMMUNER En meget høj andel (68 pct.) af grønlandske stofmisbrugere i behandling bor i de fem største danske kommuner (København, Aalborg, Aarhus, Odense og Esbjerg) sammenlignet med 36 pct. af den tilsvarende gruppe af danskere. Det vil sige, at næsten 7 ud af 10 grønlændere i behandling har bopæl i disse kommuner. De to grupper, grønlændere og danskere, er i forvejen overrepræsenteret i disse kommuner, idet 47 pct. og 25 pct. af hhv. grønlændere i Danmark og danskere bor der. Der er således en markant højere koncentration af personer i stofmisbrugsbehandling blandt grønlænderne i disse kommuner end blandt danskerne. Der kan være forskellige årsager til den markante overrepræsentation blandt begge grupper. Det kan skyldes, at stofmisbrugerne samler sig i de større kommuner, hvor adgang til stofferne er nemmere, og at netop disse kommuner har bedre behandlingstilbud til stofmisbrugere (Benjaminsen, Andersen & Sørensen, 2009). En anden årsag, som især gælder for de grønlandske stofmisbrugere, kan være, at de nemmere kan finde et fællesskab med andre misbrugere i disse kommuner. Erfaringen blandt praktikere på stofmisbrugsområdet er, at mange i målgruppen kender hinanden på kryds og tværs og i øvrigt ofte vandrer mellem de større byer. 9

10 RESULTATER FRA FORLØBSUNDERSØGELSEN Forløbsundersøgelsen følger de 221 grønlændere, som ankom til Danmark i 2007 og boede i landet i hele perioden Knap 5 pct. af disse grønlændere (svarende til 10 personer) blev gennem deres kommune visiteret i behandling for deres stofmisbrug på et eller andet tidspunkt i perioden personer startede deres behandling ca. 1 år efter ankomst (i 2008), 5 begyndte i 2009 og 2 i Flere af disse personer havde mere end ét behandlingsforløb i perioden. OPSUMMERING Andelen af grønlændere i Danmark visiteret af deres kommuner til stofmisbrugsbehandling i 2011 var fem gange så høj som andelen af de øvrige danskere. Det tyder på, at andelen af stofmisbrugere blandt disse grønlændere er betydeligt højere end den tilsvarende andel blandt danskerne. Generelt er både grønlandske og danske kvinder underrepræsenterede blandt gruppen i stofmisbrugsbehandling, omend den grønlandske andel af kvinder i behandling er næsten dobbelt så stor som den danske. Grønlænderne registreret i behandling er betydeligt ældre end de registrerede danskere, selvom grønlænderne som helhed er markant yngre end danskerne i gennemsnit. Det er formentlig et tegn på, at de ældre borgere samt kvinder blandt grønlændere i Danmark er mere sårbare over for stofmisbrug, fordi de har en højere sandsynlighed for at være udsatte. Der er desuden en meget højere koncentration af personer i behandling for et stofmisbrug i de fem største kommuner blandt grønlænderne end blandt danskerne også når vi tager den højere overrepræsentation i disse kommuner blandt grønlændere i betragtning. Det kan bl.a. skyldes, at stofmisbrugerne samler sig i de større kommuner, hvor de har nemmere adgang både til misbrugsmiljøet og til behandlingstilbud til stofmisbrugere. Forløbsanalysen viser, at knap 5 pct. af de 221 grønlændere, som ankom til Danmark i 2007 og boede i landet i hele perioden , kom i stofmisbrugsbehandling. Disse tal bør læses dog med forbehold både på grund af databrud i forbindelse med registeromlægningen i 2007, og fordi det drejer sig om små tal. 10

11 LITTERATUR Baviskar, S. (2015): Grønlændere i Danmark: En registerbaseret kortlægning. København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 15:29. Benjaminsen, L., D. Andersen & M. Sørensen (2009): Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 09:19. Bjerregaard, P. & I.K. Dahl-Petersen (red.) (2008): Befolkningsundersøgelsen i Grønland : Levevilkår, livsstil og helbred. (SIF s Grønlandsskrifter; Nr. 18). København: Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed.. Hentet fra: _1_002.pdf. Besøgt 10. oktober Departementet for Sundhed (2014): Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur. Hentet fra: Departement%20for%20Sundhed%20og%20Infrastruktur/ Sundhed/Misbrugsbehandling/Redegoerelse_Misbrugs behandling.pdf. Besøgt 11. november Sundhedsstyrelsen (2015): Registerdeklaration for Register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Hentet fra: %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Stofmisb rugere/registerdeklaration%20for%20register% 20over%20stofmisbrugere%20i%20behandling.ashx Besøgt 14. oktober

12 Sundhedsstyrelsen (2012): Narkotikasituationen i Danmark Årsrapport til det europæiske center for overvågning af narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA. Hentet fra: CE2B76D7EC00F36.ashx. Besøgt 14. oktober Sundhedsstyrelsen (2010): Fællesindhold for registrering over stofmisbrugere i behandling: Hentet fra: %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Stofmisb rugere/f%c3%a6llesindhold%20for%20registrering% 20af%20stofmisbrugere%20i%20behandling.ashx. Besøgt 14. oktober Sundhedsstyrelsen (2008): Narkotikasituationen i Danmark Årsrapport til det europæiske center for overvågning af narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA. Hentet fra: E563CD B5.ashx. Besøgt 11. december SUSY (2010): Sundhed og Sygelighed i Danmark Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Hentet fra: Besøgt 3. december

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær i 2007 og 2009 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i dagsværk er faldet med 15,4 % fra 2007 til 2009. Faldet i langtidssygefraværet er sket både

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Centrale initiativer. Henriette Zeeberg, Kontorchef, Socialstyrelsen. KABS konference: Stofmisbrug 2014 - Styr på misbrugsbehandlingen?

Centrale initiativer. Henriette Zeeberg, Kontorchef, Socialstyrelsen. KABS konference: Stofmisbrug 2014 - Styr på misbrugsbehandlingen? Centrale initiativer Henriette Zeeberg, Kontorchef, Socialstyrelsen KABS konference: Stofmisbrug 2014 - Styr på misbrugsbehandlingen? Centrale initiativer Anonym stofmisbrugsbehandling Socialministeriets

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Dato 6. oktober 2015. Narkotikarelaterede dødsfald aktuelt og udviklingstendenser, opgørelsesmåder og registre.

Dato 6. oktober 2015. Narkotikarelaterede dødsfald aktuelt og udviklingstendenser, opgørelsesmåder og registre. Dato 6. oktober 2015 Sagsnr. 1-2613-16/1 kag kag@sst.dk Narkotikarelaterede dødsfald aktuelt og udviklingstendenser, opgørelsesmåder og registre. Når narkotikarelaterede dødsfald i Danmark præsenteres,

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Social ulighed i indlæggelser

Social ulighed i indlæggelser Social ulighed i indlæggelser Michael Davidsen Mette Bjerrum Koch Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, oktober 2013 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN 2 3 Sammenfatning I nærværende

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde I denne faktaguide finder du fakta og tal om danskernes frivillige arbejde og engagement.

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Høring om lov om røgfri miljøer

Høring om lov om røgfri miljøer Høring om lov om røgfri miljøer Knud Juel Axelborg, 11. oktober 2010 Indhold Rygning Tobaksforurenet luft (passiv rygning) Loven fra 15/8 2007 Hvor farlig er rygning? 20-25 % af alle dødsfald er relateret

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Stamoplysninger stamdata. forvaltningsmyndighed myndighed

Stamoplysninger stamdata. forvaltningsmyndighed myndighed Page 1 of 5 SØG IGEN Udskriv 42 resultater Sortering: Generelle begreber Notation: 1 klient person, der modtager hjælp eller rådgivning af en fagligt uddannet person Notation: 2 stamoplysninger stamdata

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber 24. marts 2015 Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber Erhvervsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af kønsfordelingen pr. 19. februar 2015 samt pr. 1. januar i de seneste 10

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Side 1 af 49 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Analyseudvalg... 5 Analyseudvalgets repræsentativitet... 5 Køn... 5 Alder...

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

STYRKELSE AF SOCIALE FÆRDIGHEDER KAN FOREBYGGE STOFMISBRUG BLANDT UNGE

STYRKELSE AF SOCIALE FÆRDIGHEDER KAN FOREBYGGE STOFMISBRUG BLANDT UNGE NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2007 Artiklen bygger på denne forskningsoversigt: Faggiano F, Vigna-Taglianti FD, Versino E, Zambon A, Borraccino A, Lemma P: School-based

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

8 SOCIALE KONSEKVENSER VED ALKOHOLOVER- FORBRUG

8 SOCIALE KONSEKVENSER VED ALKOHOLOVER- FORBRUG 8 SOCIALE KONSEKVENSER VED ALKOHOLOVER- FORBRUG Dette afsnit belyser nogle af de sociale konsekvenser, som et højt alkoholforbrug kan have for den enkelte borger. Oplysninger stammer fra: Kommunale omkostninger

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret

FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret FREMGANG I UDDANNELSE: Første bevægelser i Integrationsbarometeret Regeringen lancerede det nationale integrationsbarometer i november 2012 med det formål at synliggøre regeringens mål for integrationsindsatsen

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse for unge

Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge 2014 Ved udgangen af 2014 var 5.795 eller 65 pct. af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år tilknyttet uddannelsessystemet eller

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Bilag 3. Samfundsmæssige udfordringer i implementeringen af Hjemløsestrategien Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Bilag 3. Samfundsmæssige udfordringer i implementeringen af Hjemløsestrategien Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen Notat Emne Til Kopi til Bilag 3. Samfundsmæssige udfordringer i implementeringen af Hjemløsestrategien Socialudvalget Aarhus Kommune Den 8. maj 2013 Demografisk udvikling i Aarhus, udvikling i antal borgere

Læs mere

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes 10-1037 - lagr - 19.11.2010 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 78 Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes Unge starter på uddannelse tidligere og tidligere. Over

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Behandling af stofog alkoholmisbrug

Behandling af stofog alkoholmisbrug KVALITETSSTANDARD 2016 Behandling af stofog alkoholmisbrug Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Tema om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes. Dok.nr. 14/01741-2/ RI

Tema om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes. Dok.nr. 14/01741-2/ RI Tema om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes Dok.nr. 14/01741-2/ RI 2/7 Hvad har temaet ført til? Forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes var tema for de tilsynsbesøg,

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

1. Om projektet. 2. Problemstillinger. Det Fælles Ansvar II. Emne Workshop Brugernes Væresteder (projekt 222) 7. november 2008, Fredericia

1. Om projektet. 2. Problemstillinger. Det Fælles Ansvar II. Emne Workshop Brugernes Væresteder (projekt 222) 7. november 2008, Fredericia Projekt Det Fælles Ansvar II Emne Workshop Brugernes Væresteder (projekt 222) Dato og sted 7. november 2008, Fredericia Referent Jacob Holch Deltagere Niels Danstrup, centerleder Helle Foged, teamchef,

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Baggrund Denne rapport beskriver dødeligheden blandt mennesker med psykiatrisk sygdom i Syddanmark

Læs mere

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Serviceniveau for Ledsagelse efter 85 i Serviceloven Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Til borgere, pårørende og medarbejdere på handicapområdet

Læs mere

Unge med særlige behov og seksualitet. v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund

Unge med særlige behov og seksualitet. v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund Unge med særlige behov og seksualitet v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund Program Introduktion Særlige temaer og problematikker Case del 1: Charlotte onanerer i timen Case del

Læs mere

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et grundforløb på landets social- og sundhedsskoler i

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED Frivilligpolitik - Social og Sundhed 2016 /2 Ollerup Plejecenter Vi vil Frivillighed i Svendborg Kommune Den første frivilligpolitik udkom i 2009. Her blev grundstenen til det

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Allergi hos indskolingsbørn

Allergi hos indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Allergi hos indskolingsbørn Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2014/2015 Anette Johansen

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste

5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg 5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste På nogle skoler er eleverne næsten garanteret en praktikplads i en virksomhed, mens sandsynligheden

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Tal om efterskolen august 2011

Tal om efterskolen august 2011 Tal om efterskolen august 2011 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Notat: Forlist, men ikke fortabt

Notat: Forlist, men ikke fortabt 1 Notat: Forlist, men ikke fortabt Tænketanken DEA sætter i denne analyse fokus på de unge på kanten. Det handler om de unge, som af forskellige årsager aldrig rigtig får fat i hverken uddannelse eller

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3. Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Til Socialudvalget Kopi til Aarhus Kommune Den 3. april 2013 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Organdonation og -transplantation

Organdonation og -transplantation Organdonation og -transplantation Undersøgelse om befolkningens holdning til organdonation m.v. Marts 2001 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse om befolkningens holdning til organdonation m.v. Udarbejdet af

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2015

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2015 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2015 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Unge med en psykisk sygdom efterlyser større opmærksomhed og støtte fra lærerne på skoler og uddannelsesinstitutioner. Det viser en rundspørge foretaget for EN

Læs mere

INDBLIK I BRUGERBEHOV

INDBLIK I BRUGERBEHOV INDBLIK I BRUGERBEHOV FØRSTE SKRIDT MOD VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL DET SOCIALE OMRÅDE I KØBENHAVN FOKUS PÅ BØRN Ved IS IT A BIRD 19. januar 2014 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Introduktion fra

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR INDSKRIVNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.): Dato for udfyldelse af skema (dd.mm.):.. 6.. Generel information

Læs mere