Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT"

Transkript

1 Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Ahrensbach Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Anne-Marie Olsen Anne Ahrensbach Dorte Bitsch Anne-Marie Olsen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) Hanne Andersen Inge Bang Rita Langelund Thomassen Norddjurs Kommune

2 Områdeudvalg sundhed og omsorg Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Arbejdsmiljøarbejdet Fordeling af pladser i områdeudvalget Budgetopfølgning april Drøftelse og planlægning af ny mission/vision for Sundhed og omsorg Drøftelse af handleplan for integrationspolitikken Drøftelse og status på arbejdet med retningslinjer Nedsættelse af arbejdsgruppe ifm. udbud af tøj Information om arbejdet med kompetenceprofiler Information om dispositionsforslag for nye lokaler ved Glesborg Plejecenter Information om tidsregistreringen i sundhed og omsorg Information om status vedrørende kvalitetsstandarder Information om projekt styrkelse af senhjerneskadeindsatsen Information fra medarbejderne Information fra ledelsen Eventuelt Evaluering af mødet...31 Bilagsoversigt...32 Norddjurs Kommune

3 Områdeudvalg sundhed og omsorg Godkendelse af dagsorden A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Der lægges op til, at mødet afholdes efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan: Kl. 10:30 formøde for medarbejdersiden (afholdes på Rådhuset mødelokale 2) Kl. 11:30 formøde for ledersiden (afholdes på Rådhuset i mødelokale 3) Kl. 12:30 mødet starter (afholdes på Rådhuset mødelokale 2) Kl. 15:30 mødet slutter Bemærkninger: Frokost kl i kantinen Rita Melin er gået på efterløn. Stor tak til Rita Melin for et godt samarbejde. Indstilling Formanden indstiller, at dagsorden godkendes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Dagsorden godkendt. 1

4 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdsmiljøarbejdet A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling På mødet gives en generel orientering om sikkerhedsarbejdet fra henholdsvis medarbejderside, arbejdsmiljørepræsentant og fra ledelsessiden. 1. Arbejdsskadestatistik: Vedlagt dagsordenen findes arbejdsskadestatistikken for 1. kvartal Fraværsstatistik Der er udarbejdet en ny fraværsstatistik. Se bilag. 3. Arbejdsmiljørapport til hovedudvalget Alle lokale arbejdsmiljørapporter er indsendt. Arbejdsgruppen har gennemgået alle rapporter og udarbejdet vedhæftede forslag til arbejdsmiljørapport. Der lægges op til, at rapporten drøftes og videresendes til HMU. 4. Oplæg og drøftelse af nærved ulykker På sidste møde i områdeudvalget blev det aftalt, at Lone Munk og Laila F. R. Christensen giver en introduktion til arbejdet med nærved ulykker. 5. Lokaludvalgsoversigt på G-drevet Alle lokaludvalg opfordres til, at have fokus på opdatering af oversigten på G-drevet, hvis der skulle ske ændringer i udvalgets sammensætning. Oversigten anvendes ved udsendelse af diverse materiale og eksempelvis indkaldelse til arbejdsmiljødagen. Indstilling Formanden indstiller at: 1. Arbejdsskadestatistikken drøftes 2

5 Områdeudvalg sundhed og omsorg Sygefraværsstatistikken drøftes 3. Udkast til arbejdsmiljørapport drøftes og videresendes til HMU 4. Oplægget drøftes og tages til efterretning Bilag: 1 Åben Arbejdsmiljørapport fra OMU sundhed og omsorg /15 2 Åben Arbejdsskadestatistik 1. kvartal /15 3 Åben Fravær og sygefravær 76955/15 4 Åben Skema til brug ved nærved ulykker 84867/15 5 Åben Guide til læring ved ulykker 84864/15 6 Åben Udfyldte skemaer ved nærved ulykker - inspiration 84862/15 7 Åben Plancher 84857/15 8 Åben Skema ved nær-ved-ulykker 85987/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Arbejdsskadestatistik Laila Christensen informerede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe der har til formål, at arbejde med arbejdsskader og registreringspraksis i kommunen. Der arbejdes på, at få udarbejdet en pixi-udgave, der belyser emnet. Udvalget hæftede sig ved, at statistikken er faldet i forhold til samme periode i Fraværsstatistik Statistikken blev drøftet og taget til efterretning. 3

6 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdsmiljørapport Anette Hjelm informerede om arbejdsgruppens arbejde med lokaludvalgenes arbejdsmiljørapporter, der er samlet til en fælles arbejdsmiljørapport til hovedudvalget. Udvalget drøftede de lokale arbejdsmiljørapporter og de udfordringer der er nævnt. Udvalget godkendte rapporten. Rapporten fremsendes herefter til hovedudvalget. 4. Oplæg og drøftelse af nærved ulykker Laila Christensen informerede om arbejdet med nærved ulykker. Laila Christensen fremlagde det skema, der bliver anvendt ved registrering af ulykker i træning og hjemmepleje Vest. Skemaet vedhæftes referatet som bilag. Skemaerne anvendes desuden til videre drøftelse på LMU møder. Eksempler på udfyldte skemaer er vedlagt som bilag. Der var ros til brugen af foto-dokumentation. Hjælpemiddelafdelingen involveres i forslag til løsning af udfordringerne. Lone Munk informerede ligeledes om, hvordan der arbejdes med nærved ulykker i Øst. Her arbejdes der eksempelvis, ved psykisk arbejdsmiljøudfordringer, i teams, der i fællesskab løser udfordringerne. Hver 14. dag er der et fast punkt på dagsorden til LMU, hvor emnet drøftes, så der sikres systematisk opfølgning. 5. Opfordring om at lokaludvalgsoversigten på G-drevet opdateres, hvis der skulle ske ændringer i sammensætningen. Ud over ovennævnte blev det besluttet, at sætte et punkt på dagsorden til næste møde vedr. besøg fra arbejdstilsyn. Alle enheder bedes derfor gerne fremsende dokumenter fra arbejdstilsynets besøg. Materialet vil blive vedlagt dagsorden. 4

7 Områdeudvalg sundhed og omsorg Udvalget gør desuden opmærksom på, at alle nattevagter skal tilbydes sundhedstjek hver 3. år. 5

8 Områdeudvalg sundhed og omsorg Fordeling af pladser i områdeudvalget A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling På områdeudvalgets møde den 11. marts 2015 blev fordeling af pladser og valg til OMU drøftet. Punktet gav anledning til yderligere drøftelse, da der er uklarhed om den 13. plads og hvilken organisation der har udpegningsretten til pladsen. Baggrund I den nye MED aftale fik alle områdeudvalg tildelt 12 medarbejder repræsentanter. Områdeudvalget i sundhed og omsorg fik dog tildelt 13 medarbejder repræsentanter. Den 13. plads er en plads, der er blevet flyttet fra administrationens områdeudvalg. Da pladsen var en del af administrationens områdeudvalg havde FTF udpegningsretten. Hvilken organisation der har udpegningsretten efter pladsen er blevet en del af områdeudvalget sundhed og omsorg er uvist. Områdeudvalget i Sundhed og omsorg er pt. sammensat efter følgende fordeling: OAO 6 pladser udpeget af organisationerne FTF 3 pladser udpeget af organisationerne AMR 3 pladser 2 til OAO og 1 til FTF Plads 13? Afklaring af den 13. plads Sekretær for OMU sundhed og omsorg har undersøgt sagen hos Thøger Therp (HR). Den 13. plads er indskrevet i MED-aftalen og har derfor været en del af MED-aftalen fra start. De faglige organisationer var i forbindelse med udfærdigelsen af MED-aftalen inde over denne del også. 6

9 Områdeudvalg sundhed og omsorg Baggrunden for hvordan udvalget har fået tildelt den 13. plads er i teorien ikke relevant i denne henseende. Derimod skal fagorganisationerne forholde sig til, hvordan fordelingen er i dag. Det betyder, at udpegningsretten til den 13. plads fortsat tilhører FTF. Fordelingen af pladserne samt regler for valg skrives efterfølgende ind i forretningsordenen. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Fordelingen af pladser indskrives i forretningsordenen. Informationen blev taget til efterretning. 7

10 Områdeudvalg sundhed og omsorg Budgetopfølgning april A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Oversigten over budgetopfølgningen for april 2015 er vedlagt som bilag. (Mio. kr.) Korrigeret budget 2014 Forbrug April 2014 Forventet Regnskab 2014 Afvigelse Sundhed og Omsorg 498,7 144,7 498,7 0,0 På nuværende tidspunkt forventes budgettet indenfor sundheds- og omsorgsområdet at være i balance. De overførte midler fra 2014 forventes anvendt i Disse anvendes blandt andet til implementering af sundhedsaftalerne, nye lokaler, kompetenceudvikling, samt indkøb af inventar og vedligehold på plejecentrene. Opmærksomhedspunkter: Hjemmeplejen er udfordret af, at der er en forøget aktivitet, grundet tidlig udskrivning fra sygehus. Der er yderligere planlægningsmæssige udfordringer ved, at borgerne nu kan udskrives fra sygehuset uden varsel, hvor der har tidligere været 2 dages varsel. Der forventes at være et merforbrug på området uden for servicerammen grundet tomgangsleje på ældreboligerne. Dette dækkes delvis af et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det resterende underskud forventes at kunne dækkes af sundheds- og omsorgsområdet inden for servicerammen. Der er fortsat dyre enkeltsager som belaster områdets økonomi. Udviklingen i disse følges løbende. Området forventes at blive kompenseret budgetmæssigt fra

11 Områdeudvalg sundhed og omsorg Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning april /15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Formand Søs Fuglsang informerede om budgetopfølgningen for april Udvalget drøftede punktet og informationen blev taget til efterretning. 9

12 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse og planlægning af ny mission/vision for Sundhed og omsorg A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling I løbet af 2014 har en arbejdsgruppe under kommunalbestyrelsen på tværs af de politiske grupper udarbejdet en fælles og overordnet vision for Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen har den 24. februar 2015 godkendt visionen. Se vedlagte bilag. Visionen for Norddjurs Kommune fokuserer på fire hovedtemaer: Et liv med muligheder Alle med Vækst i job Gode forbindelser Visionen for Norddjurs Kommune bliver en del af udviklingsstrategien, som er under udarbejdelse. Der foreslås afholdelse af en temadag for områdeudvalget suppleret med repræsentanter fra de enheder, der ikke er repræsenteret i områdeudvalget. På temadagen drøftes visionens betydning for sundhed og omsorg og der foreslås udarbejdet en vision/mission for sundhed og omsorg. Materialet sendes til høring i lokaludvalgene og efterfølgende til orientering i hovedudvalget. Indstilling Formanden indstiller, at visionen kort drøftes og der planlægges en temadag. 10

13 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilag: 1 Åben Norddjurs Kommune vision /15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Udvalget besluttede, at fortsætte arbejdet med udformning af en vision/mission for sundhedsog omsorgsområdet. Der planlægges en temadag, hvor alle enheder er repræsenteret med enten medarbejder eller leder. 11

14 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse af handleplan for integrationspolitikken A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling I relation til integrationspolitikkens politiske godkendelse blev det besluttet, at alle områder skal udarbejde en handleplan for implementering af politikken Vedhæftet er forslag til handleplan for implementering af politikken i sundhed og omsorg. Der lægges op til en drøftelse af handleplanen og det fortsatte arbejde. Link til integrationspolitikken på hjemmesiden: Indstilling Formanden indstiller, at forslag til handleplan drøftes. Bilag: 1 Åben Handleplan integrationspolitikken, Sundhed og Omsorg 77901/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Punktet blev drøftet og informationen taget til efterretning. Anette Eriksen informerede om, at der eksempelvis er lavet en lille video om samarbejdet mellem Violskrænten og sprogskolen. Af videoen fremgår det, hvilke opgaver der kan varetages, hvis man kommer i sådan et forløb. Link til video på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rn4fwchlpdy 12

15 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse og status på arbejdet med retningslinjer A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Siden 2014 har der været igangsat et større arbejde med indsamling og sortering af personalerelaterede retningslinjer. Sundheds- og omsorgsområdets personalerelaterede retningslinjer blev fremsendt til hovedudvalget januar I forbindelse med indsamlingen drøftede og efterspurgte områdeudvalget definitioner på retningslinjer, politikker osv. Det er efterfølgende blevet besluttet, at hvert område skal udarbejde egne definitioner. Områdeudvalget skal derfor tage stilling til, hvordan det fremtidige arbejde med retningslinjer skal organiseres. Retningslinjer foreslås opdelt i: Personalerelaterede retningslinjer. Personalerelaterede retningslinjer kan være retningslinjer, der har betydning for personalerelaterede forhold. Eksempelvis ferieafholdelse. Administrative retningslinjer. Administrative retningslinjer kan eksempelvis være retningslinjer vedrørende åbningstider, arbejdsgange eller lignende. Faglige retningslinjer. Faglige retningslinjer kan eksempelvis omhandle medicinadministration, Praktiske Procedurer i Sygepleje (PPS) eller lignende. Der udarbejdes ikke retningslinjer eller andet på emner, som er beskrevet i Norddjurs Kommunes personalepolitik. Oprydning i de eksisterende retningslinjer vil efterfølgende foregå i LMU regi. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes og der træffes beslutning om opdeling og definition. 13

16 Områdeudvalg sundhed og omsorg Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Ellen Birthe Christensen informerede om arbejdet med retningslinjer. Udvalget besluttede, at inddele retningslinjer i: personalerelaterede-, administrative og faglige retningslinjer. Hovedudvalget ønsker fortsat personalerelaterede retningslinjer indsendt 1. gang årligt. Det blev besluttet, at personalerelaterede retningslinjer fremover fremsendes til områdeudvalget til information for drøftelse. 14

17 Områdeudvalg sundhed og omsorg Nedsættelse af arbejdsgruppe ifm. udbud af tøj A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Arbejdstøj skal i udbud og arbejdet forventes at blive op startet efter sommerferien. Indkøb er i gang med at udarbejde en tidsplan for udbuddet. På nuværende tidspunkt påtænkes, at der i løbet af processen vil være en brugergruppe, som får mulighed for at prøve tøjet. Udbudsprocessen vil blive varetaget af indkøbsafdelingen i samarbejde med en arbejdsgruppe fra sundhed og omsorg. Derfor udpeges en arbejdsgruppe på max 8-10 personer. Indstilling Formanden indstiller, at der udpeges en arbejdsgruppe. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Områdeudvalget drøftede fordeling af pladser i arbejdsgruppen til udbud af tøj. Karina Kreutzfeldt og Anette Hjelm blev valgt som ledelsesrepræsentanter til arbejdsgruppen. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen derudover skal bestå af: - 1 repræsentant fra plejen ude og inde - 1 repræsentant for køkken - 1 repræsentant for træning - 1 repræsentant for rengøring - 1 repræsentant for sygeplejen Ledelsesrepræsentanterne udpeger repræsentanter ifølge ovennævnte. 15

18 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om arbejdet med kompetenceprofiler A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at arbejde med kompetenceprofiler. Arbejdsgruppen har på nuværende tidspunkt: færdiggjort den generelle del lavet kommissorium for den fagspecifikke del lavet forslag til trin 3 skabelon til vejledning af brugen ledelsesmæssigt Materialet forventes drøftet i områdeledergruppen den 28. maj 2015, hvorefter eventuelle bilag eftersendes. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Bilag: 1 Åben Bilag til punkt vedr. kompetenceprofiler 84871/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Karina Kreutzfeldt informerede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med kompetenceprofiler. De faglige organisationer er repræsenteret i arbejdsgruppen. Arbejdet foregår i samarbejde med socialområdet. 16

19 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdet med kompetenceprofiler er inddelt i tre trin, hvor den generelle del (trin 1) forventes godkendt inden sommerferien og forventes at køre indtil sommerferien næste år. Ud over den generelle del, som vil omhandle alle, er der også en fagspecifik del samt noget specifikt i forhold til, hvor den enkelte er ansat. På disse to trin, vil der være en del medarbejderinvolvering, ligesom der vil blive informeret ud løbende. Dette arbejde forventes igangsat efter sommeren Bilag til punktet er vedhæftet referatet. 17

20 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om dispositionsforslag for nye lokaler ved Glesborg Plejecenter A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 og budget 2015 besluttet at afsætte i alt 4,15 mio. kr. til et byggeri ved Glesborg Plejecenter, der skal skabe bedre faciliteter for Hjemmeplejen Vest og muliggøre etableringen af lokaler til trænings- og aktivitetsformål. Efterfølgende har voksen- og plejeudvalget på sit møde den 5. maj 2015 foreslået, at hjemmeplejen placeres i en selvstændig bygning, så der bliver plads til træningsaktiviteter i hjemmeplejens nuværende lokaler ved hovedindgangen til plejecentret. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget på mødet den 19. maj og afsatte yderligere 0,6 mio. kr. der indarbejdes i budget Det tilknyttede rådgiverteam Arkikon og Langenkamp.dk har i samarbejde med et byggeudvalg med repræsentanter for Hjemmeplejen Vest og forvaltningen, og et byggeudvalg med repræsentanter for Træning Vest, Glesborg Plejecenter og forvaltningen udarbejdet følgende materiale: Ét dispositionsforslag for en 230 m 2 (brutto) ny bygning til hjemmeplejen, der placeres nordvest for Glesborg Plejecenter. Ud over tegningsmateriale er der vedlagt en tidsplan. Økonomiske konsekvenser Der er afsat i alt 4,15 mio. kr. til byggeriet af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter. Det vurderes, at kunne realiseres inden for den økonomiske ramme. Det skal bemærkes, at der i høringssvaret fra lokaludvalget i Hjemmeplejen Vest fremsættes et ønske om at udvide forslaget til en ny bygning til hjemmeplejen med 28 m 2 brutto (24 m 2 18

21 Områdeudvalg sundhed og omsorg netto), således at bygningen bliver på i alt 258 m 2. Det er forvaltningens vurdering, at merudgiften ved en udvidelse af byggeriet vil blive på ca. 0,6 mio. kr. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Tidsplan for etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter 77121/15 2 Åben Dispositionsforslag for nye lokaler i hjemmeplejen vest i Glesborg.pdf 77174/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Søs Fuglsang informerede om byggeriet i Glesborg. Informationen blev taget til efterretning. 19

22 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om tidsregistreringen i sundhed og omsorg A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Områdeudvalget blev ultimo 2014 orienteret om, tidsregistrering i hjemmeplejen i perioden 17. januar til 1. februar Optællingen er foretaget for alle hjælperruter, dag og aften. Nattevagter og Anholt var undtaget. Der er optalt på alle hjemmeplejens opgaver, herunder også uddelegeret sygepleje. Baggrunden for gennemførelsen af tidsregistreringen er ikke et besparelsesinitiativ, men derimod en undersøgelse af, hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt indenfor rammen. Som resultatet af tidsregistreringen i hjemmeplejen er der udregnet en ATA-tid. Hjemmeplejeleder Anette Hjelm vil på mødet orientere om de første resultater og den foreløbige plan for det videre arbejde. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Anette Hjelm informerede om tidsregistreringen, der blev gennemført i januar, samt det arbejde der pågår nu og fremadrettet. Det fremadrettede arbejde vil pågå i dybden på aftaleholderniveau, så den enkelte aftaleholder har mulighed for at anvende viden i egen organisation. Der var ros til medarbejdernes gejst i tidsregistreringsperioden. 20

23 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om status vedrørende kvalitetsstandarder A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har i foråret 2015 udarbejdet en model for en ny type kvalitetsstandarder. Formålet med arbejdet har været at skabe en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved en øget overskuelighed. Indholdet i kvalitetsstandarderne er udarbejdet af medarbejdere på tværs af afdelinger og områder i velfærdsforvaltningen med udgangspunkt i serviceniveauet i de eksisterende standarder. Således er snitflader mellem afdelinger, paragraffer og kvalitetsstandarder afklaret og skrevet ind i de nye kvalitetsstandarder. Alle nye kvalitetsstandarder bliver opbygget efter en fælles skabelon og omfatter beskrivelser af, hvad borgeren kan forvente ud fra Norddjurs Kommunes serviceniveau. Al øvrig information, der relaterer sig til de indsatser og tilbud, som kvalitetsstandarden omhandler, vil fremadrettet være at finde i særlige indsatsbeskrivelser eller mere overordnet serviceinformation til borgerne. Indsatsbeskrivelserne er udvalgte indsatser fra kvalitetsstandarderne, der beskrives detaljeret. De beskrevne indsatser indeholder fastlagte kvalitetsmål og samles i et indsatskatalog. Ved behov fremsendes indsatserne til godkendelse sammen med kvalitetsstandarderne. I forlængelse af arbejdet med de nye kvalitetsstandarder vil der desuden blive udarbejdet en mere overordnet serviceinformation til borgerne. Serviceinformationen er en samlet beskrivelse af de enkelte tilbud eller den enkelte institution. Den indeholder faktuelle oplysninger om sted, og om hvilke ydelser borgeren typisk kan forvente at modtage i det aktuelle tilbud eller ud fra deres aktuelle situation. Den indeholder desuden kontaktoplysninger, oplysninger om tidsfrister samt praktiske informationer. Følgende kvalitetsstandarder er allerede nu sendt til politisk behandling: Personlig pleje og praktisk hjælp Træning 21

24 Områdeudvalg sundhed og omsorg Hjælpemidler Som tillæg til kvalitetsstandarderne er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for følgende udvalgte indsatser: Personlig pleje og praktisk hjælp: Klippekort Madservice Nødkald Personlig pleje Praktisk hjælp og støtte. I løbet af 2015 er det planen at sende samtlige nye kvalitetsstandarder på velfærdsområdet til godkendelse. Desuden udarbejdes der en række sammenhængende kvalitetsstandarder, hvor det i første omgang er planen at tage udgangspunkt i følgende konkrete målgrupper: Erhvervet hjerneskade Kommunikationsområdet Demens Aflastning og støtte/kontaktperson Socialområdets forebyggende foranstaltninger og indsatser til udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år Familieundervisning Forebyggende foranstaltninger for udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.pdf 67594/15 22

25 Områdeudvalg sundhed og omsorg Åben Forslag til kvalitetsstandard for træning.pdf 67595/15 3 Åben Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler.pdf 67593/15 4 Åben Indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp 67591/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Informationen blev taget til efterretning. 23

26 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om projekt styrkelse af senhjerneskadeindsatsen A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Projektet er overordnet inddelt i to områder udvikling af eksterne projekter som er iværksat på tværs af de 19 kommuner i regionen, samt et internt projekt som kun vedrører Norddjurs Kommune. Det overordnede formål med det interne projekt i kommunen er, at borgere med erhvervet hjerneskade sikres et sammenhængende og velkoordineret rehabiliteringsforløb. Eksterne projekter: Status: Projekterne er afsluttet. Der er lavet en samlet evaluering af de eksterne projekter ved sekretariat for rammeaftaler i Viborg Kommune. Evalueringen er vedlagt som bilag. Kompetenceudvikling:Som del af det fælles kommunale projekt er der oprettet et kursus i Håndtering af Dysfagi i kommunal sektor i oktober/november Der tilmeldes en medarbejder fra træningsområdet. Internt projekt: Status: Der er lavet en slutevaluering for projektet, som blev sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse d. 31. marts Selve projektperioden kører frem til slutningen af juni Slutevalueringen er vedlagt som bilag. Anbefaling: På baggrund af slutevalueringen vil projektgruppen sammensætte en anbefaling til styregruppen om, hvilke indsatser der skal sættes i drift efter slutningen af projektperioden. Styregruppen træffer beslutninger om, hvilke indsatser der skal i drift den 8. juni til det sidste styregruppemøde. Hvis der er afledte økonomisk konsekvenser, vil det efterfølgende kræve en politisk behandling. Vedlagt som bilag er: Slutevaluering for de eksterne projekter Slutevaluering for det interne projekt Indstilling 24

27 Områdeudvalg sundhed og omsorg Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Slutevaluering - internt projekt 77835/15 2 Åben Slutevaluering - de eksterne projekter 77833/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Udsat til næste møde. 25

28 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra medarbejderne A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Fra medarbejdersiden informeres om aktuelle emner. På mødet informeres om: Nøgleudlevering på plejecentrene Kommunikation Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Nøgleudlevering på plejecentrene Udvalget havde en drøftelse af nøgleudlevering til medarbejdere i arbejdssammenhæng. Søs Fuglsang undersøger eventuelle muligheder i organisationen. 2. Kommunikation Udvalget drøftede udfordringer omkring, hvordan information fra HMU og OMU når frem til LMU. Fremover tydeliggøres det, ved udsendelse af eksempelvis mails, at der er tale om information fra OMU til drøftelse i LMU. 26

29 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra ledelsen A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Fra ledelsen informeres om aktuelle emner. På mødet vil blive informeret om: 1. Organisering 2. Ændring af nattevagtstruktur 3. Dagsorden til fælles OMU Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Organisering Søs Fuglsang informerede om, at der netop er igangsat et arbejde med det formål at styrke ledelsesgrundlaget og ledernes arbejdsmiljø. Den enkelte leder deltager pt. i en række udviklingstiltag, som er med til, at fratage fokus fra den daglige ledelse på enhederne. 2. Ændring af nattevagtstruktur 27

30 Områdeudvalg sundhed og omsorg Der er samlet set en nattevagt for meget på vagt i Vest. Der foregår pt. et arbejde med at undersøge, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt. Der afholdes møde den 9. juni, hvor emnet drøftes. 3. Dagsorden til fælles OMU Dagsorden er under udarbejdelse, men temaerne for dagen er: Opsamling på sidste fællesmøde Trivselskonsulent Budget 2016 Borgerinddragelse 28

31 Områdeudvalg sundhed og omsorg Eventuelt A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Bilag: 1 Åben Nyhedsbrev - kompetenceudviklingsprojektet 84999/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Kompetenceudviklingsprojektet i Sundhed og omsorg Ninna Thomsen informerede om, at et stort stykke arbejde har resulteret i, at der nu for alvor kan sættes gang i kompetenceudviklingsprojektet. Områdeudvalget blev introduceret til en mappe på G-drevet, hvor det er muligt at finde materiale og information. Sti til G-drev: G:\Sundhed og Omsorg\Arbejdsgrupper\Kompetenceudvikling Derudover er der udsendt nyhedsbrev. Alle nyhedsbrevet vil også være at finde på G-drevet. Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag. 29

32 Områdeudvalg sundhed og omsorg Søs Fuglsang og Ninna Thomsen uddelte, til sidst, en lille kurv, med lidt hjælpemidler, til at skyde projektet godt i gang, i alle afdelinger. 30

33 Områdeudvalg sundhed og omsorg Evaluering af mødet A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling På OMU-mødet den 5. marts 2014 blev det besluttet, at møderne fremover evalueres. Indstilling Formanden indstiller, at mødet evalueres. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Mødet blev evalueret. 31

34 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilagsoversigt 2. Arbejdsmiljøarbejdet 1. Arbejdsmiljørapport fra OMU sundhed og omsorg 2015 (76751/15) 2. Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2015 (76886/15) 3. Fravær og sygefravær (76955/15) 4. Skema til brug ved nærved ulykker (84867/15) 5. Guide til læring ved ulykker (84864/15) 6. Udfyldte skemaer ved nærved ulykker - inspiration (84862/15) 7. Plancher (84857/15) 8. Skema ved nær-ved-ulykker (85987/15) 4. Budgetopfølgning april Budgetopfølgning april 2015 (77882/15) 5. Drøftelse og planlægning af ny mission/vision for Sundhed og omsorg 1. Norddjurs Kommune vision 2015 (77782/15) 6. Drøftelse af handleplan for integrationspolitikken 1. Handleplan integrationspolitikken, Sundhed og Omsorg (77901/15) 9. Information om arbejdet med kompetenceprofiler 1. Bilag til punkt vedr. kompetenceprofiler (84871/15) 10. Information om dispositionsforslag for nye lokaler ved Glesborg Plejecenter 1. Tidsplan for etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter (77121/15) 2. Dispositionsforslag for nye lokaler i hjemmeplejen vest i Glesborg.pdf (77174/15) 12. Information om status vedrørende kvalitetsstandarder 1. Forslag til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.pdf (67594/15) 2. Forslag til kvalitetsstandard for træning.pdf (67595/15) 3. Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler.pdf (67593/15) 4. Indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp (67591/15) 13. Information om projekt styrkelse af senhjerneskadeindsatsen 1. Slutevaluering - internt projekt (77835/15) 2. Slutevaluering - de eksterne projekter (77833/15) 16. Eventuelt 1. Nyhedsbrev - kompetenceudviklingsprojektet (84999/15) 32

35 Områdeudvalg sundhed og omsorg Underskriftsside Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Ahrensbach Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Anne-Marie Olsen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) 33

36 Bilag: 2.1. Arbejdsmiljørapport fra OMU sundhed og omsorg 2015 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 76751/15

37 Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådhuset, Rådssalen Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette

Læs mere

Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet

Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet Fravær og Norddjurs Kommune, Samlet 2016 Arbejdsmarkedsdirektørens område antal Fravær i medarbejdere e pr. Sygefrav ær i Arbejdsmarkedsdirektørens område i alt 167,67 1,49% 0,94 4,07% Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Østergade 36, 8500 Grenaa Formøde for medarbejdersiden kl. 8.30 Dato: Fredag den 8. februar 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Anette Hjelm Anne Birthe Kajhøj Bibi

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Dato: Onsdag den 9. december 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 11. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 11. maj 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette

Læs mere

Leders vurdering. Sidste måneds forventning. Mer-/mindre forbrug

Leders vurdering. Sidste måneds forventning. Mer-/mindre forbrug Oversigt over forbrug ultimo oktober 2015 Acadre 15/113 Forbruget ultimo oktober burde være ca. 83,34% Slå kolonne H + I sammen og lave betinget formatering så tallet bliver rødt ved merforbrug. Mer-/mindre

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 12 marts 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 16. juni 2013 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen, Michael Quist, Janne Karlsson (til kl. 12,30), Henrik Stougaard Larsen, Bente

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Rådsalen Dato: Mandag den 18 august 2014 Start kl: 13:00 Slut kl: 16:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kenneth Koed

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg 02-05-2016 Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Mandag den 2. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. februar 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokalet Østergade 36, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 8. januar 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget Hovedudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/11 Sted : Grenaa Dato : 18. august 2011 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:30 efter frokost er der møde med økonomiudvalget frem til kl. 14. Medlemmer (Ledelse)

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den 2. september 2013 Start kl.: 12:30

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Tirsdag den 4 juni 2013 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:30 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen - (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten Povlsen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS Sundhed og Omsorg + DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS 23-8- 2016 Ninna Thomsen Norddjurs Kommune Østergade 36 Side 8500 1 af Grenaa 6 Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Mål Målet er at borgerne

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 02/2011 Sted : Grenaa Dato : 9. marts 2011 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Eva Holm Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Hans Carsten Rasmussen (Ledelse)

Læs mere

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Formålet

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Mødelokale 2, Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 15.00 Medarbejdersiden holder formøde samme dag, samme

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 2. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette Hjelm Anne

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Onsdag den 9. oktober Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00. Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Onsdag den 9. oktober Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødested: RC Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Mona Otte Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist,

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet Områdeudvalg voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Hjemmeplejen Øst Sygehusvej 6, Grenaa Dato : 3. december 2008 Start kl. : 12:30 Slut kl. : 14:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Adrienne Mc Nally Jensen Anni Hovmann

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST.

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Glesborg og Ørum Belysning i kontorer i Ørum Initiativer for at igangsætte bedring af fysiske forhold i Ørum Højdeindstillelige borde

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 9. marts 2011

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 9. marts 2011 Referat Mødeforum MED-områdeudvalget Job og Arbejdsmarked Sagsnr. 2010-15230 Dokumentnr. 2011-56222 Mødedato 9. marts 2011 Tid Kl. 9:30-11:30 Formøde B-siden 8:30-9:30 Sted Rådmandshaven mødelokale 3 Deltagere

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag)

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Stillings- og personprofil Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Norddjurs Kommune November 2014 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs Kommune,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Trekanten 34, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00 Mødet slutter med frokost. Dato: Onsdag den 26. februar

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Hedebo Centret - Grenaa Dato : 23. januar 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.45 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere)

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 8, administrationsbygningen i Glesborg Dato : 02. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Formøde for medarbejdersiden kl.

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet.

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 04/2010 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 8. november 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 24. januar, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Hans Bækvang Susan Thøstesen Martin Jeppesen Pia Linn Buch Christina Rosenquist Mette

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl. MTSU Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere