Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT"

Transkript

1 Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Ahrensbach Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Anne-Marie Olsen Anne Ahrensbach Dorte Bitsch Anne-Marie Olsen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) Hanne Andersen Inge Bang Rita Langelund Thomassen Norddjurs Kommune

2 Områdeudvalg sundhed og omsorg Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Arbejdsmiljøarbejdet Fordeling af pladser i områdeudvalget Budgetopfølgning april Drøftelse og planlægning af ny mission/vision for Sundhed og omsorg Drøftelse af handleplan for integrationspolitikken Drøftelse og status på arbejdet med retningslinjer Nedsættelse af arbejdsgruppe ifm. udbud af tøj Information om arbejdet med kompetenceprofiler Information om dispositionsforslag for nye lokaler ved Glesborg Plejecenter Information om tidsregistreringen i sundhed og omsorg Information om status vedrørende kvalitetsstandarder Information om projekt styrkelse af senhjerneskadeindsatsen Information fra medarbejderne Information fra ledelsen Eventuelt Evaluering af mødet...31 Bilagsoversigt...32 Norddjurs Kommune

3 Områdeudvalg sundhed og omsorg Godkendelse af dagsorden A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Der lægges op til, at mødet afholdes efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan: Kl. 10:30 formøde for medarbejdersiden (afholdes på Rådhuset mødelokale 2) Kl. 11:30 formøde for ledersiden (afholdes på Rådhuset i mødelokale 3) Kl. 12:30 mødet starter (afholdes på Rådhuset mødelokale 2) Kl. 15:30 mødet slutter Bemærkninger: Frokost kl i kantinen Rita Melin er gået på efterløn. Stor tak til Rita Melin for et godt samarbejde. Indstilling Formanden indstiller, at dagsorden godkendes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Dagsorden godkendt. 1

4 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdsmiljøarbejdet A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling På mødet gives en generel orientering om sikkerhedsarbejdet fra henholdsvis medarbejderside, arbejdsmiljørepræsentant og fra ledelsessiden. 1. Arbejdsskadestatistik: Vedlagt dagsordenen findes arbejdsskadestatistikken for 1. kvartal Fraværsstatistik Der er udarbejdet en ny fraværsstatistik. Se bilag. 3. Arbejdsmiljørapport til hovedudvalget Alle lokale arbejdsmiljørapporter er indsendt. Arbejdsgruppen har gennemgået alle rapporter og udarbejdet vedhæftede forslag til arbejdsmiljørapport. Der lægges op til, at rapporten drøftes og videresendes til HMU. 4. Oplæg og drøftelse af nærved ulykker På sidste møde i områdeudvalget blev det aftalt, at Lone Munk og Laila F. R. Christensen giver en introduktion til arbejdet med nærved ulykker. 5. Lokaludvalgsoversigt på G-drevet Alle lokaludvalg opfordres til, at have fokus på opdatering af oversigten på G-drevet, hvis der skulle ske ændringer i udvalgets sammensætning. Oversigten anvendes ved udsendelse af diverse materiale og eksempelvis indkaldelse til arbejdsmiljødagen. Indstilling Formanden indstiller at: 1. Arbejdsskadestatistikken drøftes 2

5 Områdeudvalg sundhed og omsorg Sygefraværsstatistikken drøftes 3. Udkast til arbejdsmiljørapport drøftes og videresendes til HMU 4. Oplægget drøftes og tages til efterretning Bilag: 1 Åben Arbejdsmiljørapport fra OMU sundhed og omsorg /15 2 Åben Arbejdsskadestatistik 1. kvartal /15 3 Åben Fravær og sygefravær 76955/15 4 Åben Skema til brug ved nærved ulykker 84867/15 5 Åben Guide til læring ved ulykker 84864/15 6 Åben Udfyldte skemaer ved nærved ulykker - inspiration 84862/15 7 Åben Plancher 84857/15 8 Åben Skema ved nær-ved-ulykker 85987/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Arbejdsskadestatistik Laila Christensen informerede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe der har til formål, at arbejde med arbejdsskader og registreringspraksis i kommunen. Der arbejdes på, at få udarbejdet en pixi-udgave, der belyser emnet. Udvalget hæftede sig ved, at statistikken er faldet i forhold til samme periode i Fraværsstatistik Statistikken blev drøftet og taget til efterretning. 3

6 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdsmiljørapport Anette Hjelm informerede om arbejdsgruppens arbejde med lokaludvalgenes arbejdsmiljørapporter, der er samlet til en fælles arbejdsmiljørapport til hovedudvalget. Udvalget drøftede de lokale arbejdsmiljørapporter og de udfordringer der er nævnt. Udvalget godkendte rapporten. Rapporten fremsendes herefter til hovedudvalget. 4. Oplæg og drøftelse af nærved ulykker Laila Christensen informerede om arbejdet med nærved ulykker. Laila Christensen fremlagde det skema, der bliver anvendt ved registrering af ulykker i træning og hjemmepleje Vest. Skemaet vedhæftes referatet som bilag. Skemaerne anvendes desuden til videre drøftelse på LMU møder. Eksempler på udfyldte skemaer er vedlagt som bilag. Der var ros til brugen af foto-dokumentation. Hjælpemiddelafdelingen involveres i forslag til løsning af udfordringerne. Lone Munk informerede ligeledes om, hvordan der arbejdes med nærved ulykker i Øst. Her arbejdes der eksempelvis, ved psykisk arbejdsmiljøudfordringer, i teams, der i fællesskab løser udfordringerne. Hver 14. dag er der et fast punkt på dagsorden til LMU, hvor emnet drøftes, så der sikres systematisk opfølgning. 5. Opfordring om at lokaludvalgsoversigten på G-drevet opdateres, hvis der skulle ske ændringer i sammensætningen. Ud over ovennævnte blev det besluttet, at sætte et punkt på dagsorden til næste møde vedr. besøg fra arbejdstilsyn. Alle enheder bedes derfor gerne fremsende dokumenter fra arbejdstilsynets besøg. Materialet vil blive vedlagt dagsorden. 4

7 Områdeudvalg sundhed og omsorg Udvalget gør desuden opmærksom på, at alle nattevagter skal tilbydes sundhedstjek hver 3. år. 5

8 Områdeudvalg sundhed og omsorg Fordeling af pladser i områdeudvalget A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling På områdeudvalgets møde den 11. marts 2015 blev fordeling af pladser og valg til OMU drøftet. Punktet gav anledning til yderligere drøftelse, da der er uklarhed om den 13. plads og hvilken organisation der har udpegningsretten til pladsen. Baggrund I den nye MED aftale fik alle områdeudvalg tildelt 12 medarbejder repræsentanter. Områdeudvalget i sundhed og omsorg fik dog tildelt 13 medarbejder repræsentanter. Den 13. plads er en plads, der er blevet flyttet fra administrationens områdeudvalg. Da pladsen var en del af administrationens områdeudvalg havde FTF udpegningsretten. Hvilken organisation der har udpegningsretten efter pladsen er blevet en del af områdeudvalget sundhed og omsorg er uvist. Områdeudvalget i Sundhed og omsorg er pt. sammensat efter følgende fordeling: OAO 6 pladser udpeget af organisationerne FTF 3 pladser udpeget af organisationerne AMR 3 pladser 2 til OAO og 1 til FTF Plads 13? Afklaring af den 13. plads Sekretær for OMU sundhed og omsorg har undersøgt sagen hos Thøger Therp (HR). Den 13. plads er indskrevet i MED-aftalen og har derfor været en del af MED-aftalen fra start. De faglige organisationer var i forbindelse med udfærdigelsen af MED-aftalen inde over denne del også. 6

9 Områdeudvalg sundhed og omsorg Baggrunden for hvordan udvalget har fået tildelt den 13. plads er i teorien ikke relevant i denne henseende. Derimod skal fagorganisationerne forholde sig til, hvordan fordelingen er i dag. Det betyder, at udpegningsretten til den 13. plads fortsat tilhører FTF. Fordelingen af pladserne samt regler for valg skrives efterfølgende ind i forretningsordenen. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Fordelingen af pladser indskrives i forretningsordenen. Informationen blev taget til efterretning. 7

10 Områdeudvalg sundhed og omsorg Budgetopfølgning april A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Oversigten over budgetopfølgningen for april 2015 er vedlagt som bilag. (Mio. kr.) Korrigeret budget 2014 Forbrug April 2014 Forventet Regnskab 2014 Afvigelse Sundhed og Omsorg 498,7 144,7 498,7 0,0 På nuværende tidspunkt forventes budgettet indenfor sundheds- og omsorgsområdet at være i balance. De overførte midler fra 2014 forventes anvendt i Disse anvendes blandt andet til implementering af sundhedsaftalerne, nye lokaler, kompetenceudvikling, samt indkøb af inventar og vedligehold på plejecentrene. Opmærksomhedspunkter: Hjemmeplejen er udfordret af, at der er en forøget aktivitet, grundet tidlig udskrivning fra sygehus. Der er yderligere planlægningsmæssige udfordringer ved, at borgerne nu kan udskrives fra sygehuset uden varsel, hvor der har tidligere været 2 dages varsel. Der forventes at være et merforbrug på området uden for servicerammen grundet tomgangsleje på ældreboligerne. Dette dækkes delvis af et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det resterende underskud forventes at kunne dækkes af sundheds- og omsorgsområdet inden for servicerammen. Der er fortsat dyre enkeltsager som belaster områdets økonomi. Udviklingen i disse følges løbende. Området forventes at blive kompenseret budgetmæssigt fra

11 Områdeudvalg sundhed og omsorg Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning april /15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Formand Søs Fuglsang informerede om budgetopfølgningen for april Udvalget drøftede punktet og informationen blev taget til efterretning. 9

12 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse og planlægning af ny mission/vision for Sundhed og omsorg A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling I løbet af 2014 har en arbejdsgruppe under kommunalbestyrelsen på tværs af de politiske grupper udarbejdet en fælles og overordnet vision for Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen har den 24. februar 2015 godkendt visionen. Se vedlagte bilag. Visionen for Norddjurs Kommune fokuserer på fire hovedtemaer: Et liv med muligheder Alle med Vækst i job Gode forbindelser Visionen for Norddjurs Kommune bliver en del af udviklingsstrategien, som er under udarbejdelse. Der foreslås afholdelse af en temadag for områdeudvalget suppleret med repræsentanter fra de enheder, der ikke er repræsenteret i områdeudvalget. På temadagen drøftes visionens betydning for sundhed og omsorg og der foreslås udarbejdet en vision/mission for sundhed og omsorg. Materialet sendes til høring i lokaludvalgene og efterfølgende til orientering i hovedudvalget. Indstilling Formanden indstiller, at visionen kort drøftes og der planlægges en temadag. 10

13 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilag: 1 Åben Norddjurs Kommune vision /15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Udvalget besluttede, at fortsætte arbejdet med udformning af en vision/mission for sundhedsog omsorgsområdet. Der planlægges en temadag, hvor alle enheder er repræsenteret med enten medarbejder eller leder. 11

14 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse af handleplan for integrationspolitikken A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling I relation til integrationspolitikkens politiske godkendelse blev det besluttet, at alle områder skal udarbejde en handleplan for implementering af politikken Vedhæftet er forslag til handleplan for implementering af politikken i sundhed og omsorg. Der lægges op til en drøftelse af handleplanen og det fortsatte arbejde. Link til integrationspolitikken på hjemmesiden: Indstilling Formanden indstiller, at forslag til handleplan drøftes. Bilag: 1 Åben Handleplan integrationspolitikken, Sundhed og Omsorg 77901/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Punktet blev drøftet og informationen taget til efterretning. Anette Eriksen informerede om, at der eksempelvis er lavet en lille video om samarbejdet mellem Violskrænten og sprogskolen. Af videoen fremgår det, hvilke opgaver der kan varetages, hvis man kommer i sådan et forløb. Link til video på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rn4fwchlpdy 12

15 Områdeudvalg sundhed og omsorg Drøftelse og status på arbejdet med retningslinjer A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Siden 2014 har der været igangsat et større arbejde med indsamling og sortering af personalerelaterede retningslinjer. Sundheds- og omsorgsområdets personalerelaterede retningslinjer blev fremsendt til hovedudvalget januar I forbindelse med indsamlingen drøftede og efterspurgte områdeudvalget definitioner på retningslinjer, politikker osv. Det er efterfølgende blevet besluttet, at hvert område skal udarbejde egne definitioner. Områdeudvalget skal derfor tage stilling til, hvordan det fremtidige arbejde med retningslinjer skal organiseres. Retningslinjer foreslås opdelt i: Personalerelaterede retningslinjer. Personalerelaterede retningslinjer kan være retningslinjer, der har betydning for personalerelaterede forhold. Eksempelvis ferieafholdelse. Administrative retningslinjer. Administrative retningslinjer kan eksempelvis være retningslinjer vedrørende åbningstider, arbejdsgange eller lignende. Faglige retningslinjer. Faglige retningslinjer kan eksempelvis omhandle medicinadministration, Praktiske Procedurer i Sygepleje (PPS) eller lignende. Der udarbejdes ikke retningslinjer eller andet på emner, som er beskrevet i Norddjurs Kommunes personalepolitik. Oprydning i de eksisterende retningslinjer vil efterfølgende foregå i LMU regi. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes og der træffes beslutning om opdeling og definition. 13

16 Områdeudvalg sundhed og omsorg Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Ellen Birthe Christensen informerede om arbejdet med retningslinjer. Udvalget besluttede, at inddele retningslinjer i: personalerelaterede-, administrative og faglige retningslinjer. Hovedudvalget ønsker fortsat personalerelaterede retningslinjer indsendt 1. gang årligt. Det blev besluttet, at personalerelaterede retningslinjer fremover fremsendes til områdeudvalget til information for drøftelse. 14

17 Områdeudvalg sundhed og omsorg Nedsættelse af arbejdsgruppe ifm. udbud af tøj A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Arbejdstøj skal i udbud og arbejdet forventes at blive op startet efter sommerferien. Indkøb er i gang med at udarbejde en tidsplan for udbuddet. På nuværende tidspunkt påtænkes, at der i løbet af processen vil være en brugergruppe, som får mulighed for at prøve tøjet. Udbudsprocessen vil blive varetaget af indkøbsafdelingen i samarbejde med en arbejdsgruppe fra sundhed og omsorg. Derfor udpeges en arbejdsgruppe på max 8-10 personer. Indstilling Formanden indstiller, at der udpeges en arbejdsgruppe. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Områdeudvalget drøftede fordeling af pladser i arbejdsgruppen til udbud af tøj. Karina Kreutzfeldt og Anette Hjelm blev valgt som ledelsesrepræsentanter til arbejdsgruppen. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen derudover skal bestå af: - 1 repræsentant fra plejen ude og inde - 1 repræsentant for køkken - 1 repræsentant for træning - 1 repræsentant for rengøring - 1 repræsentant for sygeplejen Ledelsesrepræsentanterne udpeger repræsentanter ifølge ovennævnte. 15

18 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om arbejdet med kompetenceprofiler A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at arbejde med kompetenceprofiler. Arbejdsgruppen har på nuværende tidspunkt: færdiggjort den generelle del lavet kommissorium for den fagspecifikke del lavet forslag til trin 3 skabelon til vejledning af brugen ledelsesmæssigt Materialet forventes drøftet i områdeledergruppen den 28. maj 2015, hvorefter eventuelle bilag eftersendes. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Bilag: 1 Åben Bilag til punkt vedr. kompetenceprofiler 84871/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Karina Kreutzfeldt informerede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med kompetenceprofiler. De faglige organisationer er repræsenteret i arbejdsgruppen. Arbejdet foregår i samarbejde med socialområdet. 16

19 Områdeudvalg sundhed og omsorg Arbejdet med kompetenceprofiler er inddelt i tre trin, hvor den generelle del (trin 1) forventes godkendt inden sommerferien og forventes at køre indtil sommerferien næste år. Ud over den generelle del, som vil omhandle alle, er der også en fagspecifik del samt noget specifikt i forhold til, hvor den enkelte er ansat. På disse to trin, vil der være en del medarbejderinvolvering, ligesom der vil blive informeret ud løbende. Dette arbejde forventes igangsat efter sommeren Bilag til punktet er vedhæftet referatet. 17

20 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om dispositionsforslag for nye lokaler ved Glesborg Plejecenter A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 og budget 2015 besluttet at afsætte i alt 4,15 mio. kr. til et byggeri ved Glesborg Plejecenter, der skal skabe bedre faciliteter for Hjemmeplejen Vest og muliggøre etableringen af lokaler til trænings- og aktivitetsformål. Efterfølgende har voksen- og plejeudvalget på sit møde den 5. maj 2015 foreslået, at hjemmeplejen placeres i en selvstændig bygning, så der bliver plads til træningsaktiviteter i hjemmeplejens nuværende lokaler ved hovedindgangen til plejecentret. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget på mødet den 19. maj og afsatte yderligere 0,6 mio. kr. der indarbejdes i budget Det tilknyttede rådgiverteam Arkikon og Langenkamp.dk har i samarbejde med et byggeudvalg med repræsentanter for Hjemmeplejen Vest og forvaltningen, og et byggeudvalg med repræsentanter for Træning Vest, Glesborg Plejecenter og forvaltningen udarbejdet følgende materiale: Ét dispositionsforslag for en 230 m 2 (brutto) ny bygning til hjemmeplejen, der placeres nordvest for Glesborg Plejecenter. Ud over tegningsmateriale er der vedlagt en tidsplan. Økonomiske konsekvenser Der er afsat i alt 4,15 mio. kr. til byggeriet af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter. Det vurderes, at kunne realiseres inden for den økonomiske ramme. Det skal bemærkes, at der i høringssvaret fra lokaludvalget i Hjemmeplejen Vest fremsættes et ønske om at udvide forslaget til en ny bygning til hjemmeplejen med 28 m 2 brutto (24 m 2 18

21 Områdeudvalg sundhed og omsorg netto), således at bygningen bliver på i alt 258 m 2. Det er forvaltningens vurdering, at merudgiften ved en udvidelse af byggeriet vil blive på ca. 0,6 mio. kr. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Tidsplan for etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter 77121/15 2 Åben Dispositionsforslag for nye lokaler i hjemmeplejen vest i Glesborg.pdf 77174/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Søs Fuglsang informerede om byggeriet i Glesborg. Informationen blev taget til efterretning. 19

22 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om tidsregistreringen i sundhed og omsorg A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Områdeudvalget blev ultimo 2014 orienteret om, tidsregistrering i hjemmeplejen i perioden 17. januar til 1. februar Optællingen er foretaget for alle hjælperruter, dag og aften. Nattevagter og Anholt var undtaget. Der er optalt på alle hjemmeplejens opgaver, herunder også uddelegeret sygepleje. Baggrunden for gennemførelsen af tidsregistreringen er ikke et besparelsesinitiativ, men derimod en undersøgelse af, hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt indenfor rammen. Som resultatet af tidsregistreringen i hjemmeplejen er der udregnet en ATA-tid. Hjemmeplejeleder Anette Hjelm vil på mødet orientere om de første resultater og den foreløbige plan for det videre arbejde. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Anette Hjelm informerede om tidsregistreringen, der blev gennemført i januar, samt det arbejde der pågår nu og fremadrettet. Det fremadrettede arbejde vil pågå i dybden på aftaleholderniveau, så den enkelte aftaleholder har mulighed for at anvende viden i egen organisation. Der var ros til medarbejdernes gejst i tidsregistreringsperioden. 20

23 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om status vedrørende kvalitetsstandarder A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har i foråret 2015 udarbejdet en model for en ny type kvalitetsstandarder. Formålet med arbejdet har været at skabe en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved en øget overskuelighed. Indholdet i kvalitetsstandarderne er udarbejdet af medarbejdere på tværs af afdelinger og områder i velfærdsforvaltningen med udgangspunkt i serviceniveauet i de eksisterende standarder. Således er snitflader mellem afdelinger, paragraffer og kvalitetsstandarder afklaret og skrevet ind i de nye kvalitetsstandarder. Alle nye kvalitetsstandarder bliver opbygget efter en fælles skabelon og omfatter beskrivelser af, hvad borgeren kan forvente ud fra Norddjurs Kommunes serviceniveau. Al øvrig information, der relaterer sig til de indsatser og tilbud, som kvalitetsstandarden omhandler, vil fremadrettet være at finde i særlige indsatsbeskrivelser eller mere overordnet serviceinformation til borgerne. Indsatsbeskrivelserne er udvalgte indsatser fra kvalitetsstandarderne, der beskrives detaljeret. De beskrevne indsatser indeholder fastlagte kvalitetsmål og samles i et indsatskatalog. Ved behov fremsendes indsatserne til godkendelse sammen med kvalitetsstandarderne. I forlængelse af arbejdet med de nye kvalitetsstandarder vil der desuden blive udarbejdet en mere overordnet serviceinformation til borgerne. Serviceinformationen er en samlet beskrivelse af de enkelte tilbud eller den enkelte institution. Den indeholder faktuelle oplysninger om sted, og om hvilke ydelser borgeren typisk kan forvente at modtage i det aktuelle tilbud eller ud fra deres aktuelle situation. Den indeholder desuden kontaktoplysninger, oplysninger om tidsfrister samt praktiske informationer. Følgende kvalitetsstandarder er allerede nu sendt til politisk behandling: Personlig pleje og praktisk hjælp Træning 21

24 Områdeudvalg sundhed og omsorg Hjælpemidler Som tillæg til kvalitetsstandarderne er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for følgende udvalgte indsatser: Personlig pleje og praktisk hjælp: Klippekort Madservice Nødkald Personlig pleje Praktisk hjælp og støtte. I løbet af 2015 er det planen at sende samtlige nye kvalitetsstandarder på velfærdsområdet til godkendelse. Desuden udarbejdes der en række sammenhængende kvalitetsstandarder, hvor det i første omgang er planen at tage udgangspunkt i følgende konkrete målgrupper: Erhvervet hjerneskade Kommunikationsområdet Demens Aflastning og støtte/kontaktperson Socialområdets forebyggende foranstaltninger og indsatser til udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år Familieundervisning Forebyggende foranstaltninger for udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.pdf 67594/15 22

25 Områdeudvalg sundhed og omsorg Åben Forslag til kvalitetsstandard for træning.pdf 67595/15 3 Åben Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler.pdf 67593/15 4 Åben Indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp 67591/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Informationen blev taget til efterretning. 23

26 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information om projekt styrkelse af senhjerneskadeindsatsen A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Projektet er overordnet inddelt i to områder udvikling af eksterne projekter som er iværksat på tværs af de 19 kommuner i regionen, samt et internt projekt som kun vedrører Norddjurs Kommune. Det overordnede formål med det interne projekt i kommunen er, at borgere med erhvervet hjerneskade sikres et sammenhængende og velkoordineret rehabiliteringsforløb. Eksterne projekter: Status: Projekterne er afsluttet. Der er lavet en samlet evaluering af de eksterne projekter ved sekretariat for rammeaftaler i Viborg Kommune. Evalueringen er vedlagt som bilag. Kompetenceudvikling:Som del af det fælles kommunale projekt er der oprettet et kursus i Håndtering af Dysfagi i kommunal sektor i oktober/november Der tilmeldes en medarbejder fra træningsområdet. Internt projekt: Status: Der er lavet en slutevaluering for projektet, som blev sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse d. 31. marts Selve projektperioden kører frem til slutningen af juni Slutevalueringen er vedlagt som bilag. Anbefaling: På baggrund af slutevalueringen vil projektgruppen sammensætte en anbefaling til styregruppen om, hvilke indsatser der skal sættes i drift efter slutningen af projektperioden. Styregruppen træffer beslutninger om, hvilke indsatser der skal i drift den 8. juni til det sidste styregruppemøde. Hvis der er afledte økonomisk konsekvenser, vil det efterfølgende kræve en politisk behandling. Vedlagt som bilag er: Slutevaluering for de eksterne projekter Slutevaluering for det interne projekt Indstilling 24

27 Områdeudvalg sundhed og omsorg Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Slutevaluering - internt projekt 77835/15 2 Åben Slutevaluering - de eksterne projekter 77833/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Udsat til næste møde. 25

28 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra medarbejderne A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Fra medarbejdersiden informeres om aktuelle emner. På mødet informeres om: Nøgleudlevering på plejecentrene Kommunikation Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Nøgleudlevering på plejecentrene Udvalget havde en drøftelse af nøgleudlevering til medarbejdere i arbejdssammenhæng. Søs Fuglsang undersøger eventuelle muligheder i organisationen. 2. Kommunikation Udvalget drøftede udfordringer omkring, hvordan information fra HMU og OMU når frem til LMU. Fremover tydeliggøres det, ved udsendelse af eksempelvis mails, at der er tale om information fra OMU til drøftelse i LMU. 26

29 Områdeudvalg sundhed og omsorg Information fra ledelsen A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Fra ledelsen informeres om aktuelle emner. På mødet vil blive informeret om: 1. Organisering 2. Ændring af nattevagtstruktur 3. Dagsorden til fælles OMU Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Organisering Søs Fuglsang informerede om, at der netop er igangsat et arbejde med det formål at styrke ledelsesgrundlaget og ledernes arbejdsmiljø. Den enkelte leder deltager pt. i en række udviklingstiltag, som er med til, at fratage fokus fra den daglige ledelse på enhederne. 2. Ændring af nattevagtstruktur 27

30 Områdeudvalg sundhed og omsorg Der er samlet set en nattevagt for meget på vagt i Vest. Der foregår pt. et arbejde med at undersøge, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt. Der afholdes møde den 9. juni, hvor emnet drøftes. 3. Dagsorden til fælles OMU Dagsorden er under udarbejdelse, men temaerne for dagen er: Opsamling på sidste fællesmøde Trivselskonsulent Budget 2016 Borgerinddragelse 28

31 Områdeudvalg sundhed og omsorg Eventuelt A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Bilag: 1 Åben Nyhedsbrev - kompetenceudviklingsprojektet 84999/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Kompetenceudviklingsprojektet i Sundhed og omsorg Ninna Thomsen informerede om, at et stort stykke arbejde har resulteret i, at der nu for alvor kan sættes gang i kompetenceudviklingsprojektet. Områdeudvalget blev introduceret til en mappe på G-drevet, hvor det er muligt at finde materiale og information. Sti til G-drev: G:\Sundhed og Omsorg\Arbejdsgrupper\Kompetenceudvikling Derudover er der udsendt nyhedsbrev. Alle nyhedsbrevet vil også være at finde på G-drevet. Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag. 29

32 Områdeudvalg sundhed og omsorg Søs Fuglsang og Ninna Thomsen uddelte, til sidst, en lille kurv, med lidt hjælpemidler, til at skyde projektet godt i gang, i alle afdelinger. 30

33 Områdeudvalg sundhed og omsorg Evaluering af mødet A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling På OMU-mødet den 5. marts 2014 blev det besluttet, at møderne fremover evalueres. Indstilling Formanden indstiller, at mødet evalueres. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den Mødet blev evalueret. 31

34 Områdeudvalg sundhed og omsorg Bilagsoversigt 2. Arbejdsmiljøarbejdet 1. Arbejdsmiljørapport fra OMU sundhed og omsorg 2015 (76751/15) 2. Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2015 (76886/15) 3. Fravær og sygefravær (76955/15) 4. Skema til brug ved nærved ulykker (84867/15) 5. Guide til læring ved ulykker (84864/15) 6. Udfyldte skemaer ved nærved ulykker - inspiration (84862/15) 7. Plancher (84857/15) 8. Skema ved nær-ved-ulykker (85987/15) 4. Budgetopfølgning april Budgetopfølgning april 2015 (77882/15) 5. Drøftelse og planlægning af ny mission/vision for Sundhed og omsorg 1. Norddjurs Kommune vision 2015 (77782/15) 6. Drøftelse af handleplan for integrationspolitikken 1. Handleplan integrationspolitikken, Sundhed og Omsorg (77901/15) 9. Information om arbejdet med kompetenceprofiler 1. Bilag til punkt vedr. kompetenceprofiler (84871/15) 10. Information om dispositionsforslag for nye lokaler ved Glesborg Plejecenter 1. Tidsplan for etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter (77121/15) 2. Dispositionsforslag for nye lokaler i hjemmeplejen vest i Glesborg.pdf (77174/15) 12. Information om status vedrørende kvalitetsstandarder 1. Forslag til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.pdf (67594/15) 2. Forslag til kvalitetsstandard for træning.pdf (67595/15) 3. Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler.pdf (67593/15) 4. Indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp (67591/15) 13. Information om projekt styrkelse af senhjerneskadeindsatsen 1. Slutevaluering - internt projekt (77835/15) 2. Slutevaluering - de eksterne projekter (77833/15) 16. Eventuelt 1. Nyhedsbrev - kompetenceudviklingsprojektet (84999/15) 32

35 Områdeudvalg sundhed og omsorg Underskriftsside Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Ahrensbach Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Anne-Marie Olsen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) 33

36 Bilag: 2.1. Arbejdsmiljørapport fra OMU sundhed og omsorg 2015 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og omsorg Mødedato: 03. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 76751/15

37 Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist,

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere