Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007

2 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Forventninger til de kommende år 7 2. Målrapportering Målrapporteringens 1. del skematisk oversigt Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten 18 Obligatoriske noter til Resultatopgørelse og balancen 18 Supplerende noter 19 Bilag 1: Årets resultatopfyldelse 20 Bilag 2: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 21 Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95) 21 Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) 22 Bilag 4: Nøgletal 22 Bilag 5: Aktivitetsoplysninger 23 Bilag 6: Klare mål for brugerrettede opgaver 24 Bilag 7: Metode til omkostningsfordeling 24 Forside: SPACE HOTEL - en rumstation for turisme, Afgangsprojekt 2007 af Astrid Graabæk og Lise Kassow Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Figur 1: Indtægter og omkostninger Figur 2: Balancens sammensætning Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for opgaver Tabel 3: Reservation Regnskabstabeller Tabel 4: Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatdisponering Tabel 6: Balancen Tabel 7: Egenkapitalforklaring Tabel 8: Inddækning af merforbrug Tabel 9: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1: Årets resultatopfyldelse Bilag 2: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95) Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) Bilag 4: Nøgletal Øvrige tabeller Bilag 5: Aktivitetsoplysninger Bilag 6: Klare mål for brugerrettede opgaver Bilag 7: Metode til omkostningsfordeling Supplerende noter til regnskabet Note 4: Hensatte forpligtelser (balancen) Note 5: Eventualaktiver og forpligtelser Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

4 1. Beretning 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000 har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitekturen. Arkitektskolen skal endvidere bidrage til at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for fagområdet. Arkitektskolens mission er på denne baggrund at: tilbyde akademiske, professionsorienterede bachelor- og kandidatuddannelser på højeste niveau i arkitektur, samt ph.d.-uddannelser inden for arkitektfaglige felter, tilbyde professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau udføre forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse, arkitekturens tværfaglige integration og offentlighedens arkitekturforståelse. Arkitektskolens vision er International Excellence. Arkitektskolen Aarhus er en lokalt forankret, selvstændig organisation, som er aktiv i faglige og tværfaglige netværk lokalt og globalt, hvis uddannelse, forskning og kunstneriske udviklingsarbejder er i verdensklasse og som bidrager til den danske kulturudvikling. Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti: Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (Driftsbevilling) 1.2 Årets faglige resultater Opgave Omkostninger 1 Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav kr. Antal Antal Antal Uddannelse Forskning I alt Tabel 1 Ad. Uddannelse I Resultatkontrakten er der opstillet ti resultatkrav for opgaven Uddannelse, otte krav er opfyldt tilfredsstillende, to krav er delvist opfyldt, detaljeret beskrivelse fremgår af bilag 1 Årets resultatopfyldelse. Der er anvendt 82 mio. kr. til arbejdet med opgaven Uddannelse. Resultatet vurderes som tilfredsstillende jf. målrapporteringen. 1 Inkl. omkostninger til generel ledelse og hjælpefunktioner, se fordelingskriterier i bilag 7. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

5 Ad. Forskning I Resultatkontrakten er der opstillet fem resultatkrav for opgaven Forskning og alle fem krav er opfyldt tilfredsstillende, detaljeret beskrivelse fremgår af bilag 1 Årets resultatopfyldelse. Der er anvendt 31 mio. kr. til arbejdet med opgaven Forskning. Resultatet vurderes som tilfredsstillende jf. målrapporteringen. Samlet vurdering af årets resultat Overordnet har 2007 været et tilfredsstillende år. Arkitektskolen Aarhus modtog 681 ansøgninger om optagelse, heraf blev 153 svarende til 22 % optaget. Der har gennem de seneste år været tale om en stigning i antallet af ansøgere. Blandt studerende på 4. årgang valgte ca. 90 % af de studerende at gå i praktik. 160 kandidater tog afgang i 2007 og beskæftigelsessituationen er positiv. Forskningen viser tilsvarende gode resultater, skolens forskningsområder er attraktive for eksterne samarbejdspartnere og den eksterne forskningsfinansiering steg i 2007 til 51,5 % af de interne forskningsmidler. Arkitektskolen Aarhus har en vision om International Excellence og resultatet for 2007 viser, at skolen er på vej. De studerende er internationalt orienterede og tager i vidt omfang i praktik i udlandet, de første undervisningsforløb på engelsk er gennemført og en stor del af forskernes formidling finder ligeledes sted uden for landets grænser. 1.3 Årets økonomiske resultater Figur 1 4 viser regnskab 2007 og budget 2008 i oversigtform. Indtægter og omkostninger tusinde kr Figur 1 Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Som det fremgår af figur 1 balancerede arkitektskolens indtægter og omkostninger i Der henvises til afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet for en uddybende beskrivelse af årets indtægter og omkostninger. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

6 Balancens sammensætning Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver tusinde kr Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Figur 2 Arkitektskolens immaterielle anlægsaktiver består fortrinsvis af en projektdatabase til registrering af forskeres forskningstid og forskningsprojekter samt Arkitektskolens intranet, som er særegne for skolens styring og kommunikation. Den langfristede gæld stiger fra 07 til 08, hvilket forklares i afsnit 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen side 15. Egenkapitalens sammensætning tusinde kr Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Figur 3 Figur 3 viser sammensætningen af Arkitektskolens egenkapital, som udelukkende består af startkapitalen og det overførte overskud. Det overførte overskud er et midlertidigt lån ydet fra Kulturministeriet, se endvidere afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet side 16. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

7 Låneramme og SKB-gæld tusinde kr Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Figur 4 Arkitektskolen fik i 2007 en midlertidig forhøjelse af lånerammen, hvorfor udnyttelsesgraden kun er 55%. Tallene for 2008 er taget fra FFL 2008-II, men Arkitektskolen har søgt om forhøjelse af lånerammen, da den langfristede gæld forventes at blive større end forudsat i forbindelse med udarbejdelse med åbningsbalance. Arkitektskolen har i 2007 i månederne januar til november overskredet lånerammen med op til 264%. For en nærmere forklaring af overskridelsen se afsnit 3.5. Samlet set er det økonomiske resultat tilfredsstillende. Arkitektskolen Aarhus havde efter halvårsregnskabet forventet et nulresultat, men resultatet blev et underskud på kr. 1.4 Forventninger til det kommende år Det kommende år 2008 er året, hvor den ny strategi for Arkitektskolen Aarhus for skal vedtages og en implementering påbegyndes. Strategien, som skal føre skolen frem mod International Excellence, har fire indsatsområder: Uddannelse, Forskning, Ledelse og organisation samt Kommunikation. Bacheloruddannelsen opprioriteres ved at nytænke såvel tilførslen af ressourcer som udbud af kurser, bemanding samt uddannelsens kunstneriske og videnskabelige grundlag. Samtidig skal kandidatuddannelsens samspil med forskningen styrkes. For at styrke forskningen fokuseres der på færre, men større forskningsprogrammer med internationalt potentiale samt et øget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Desuden skal der fokuseres på forskningsformidling. Skolen vil i endnu højere grad arbejde med de studerendes vilkår og vil i den forbindelse udarbejde en studiepolitik. Desuden er der igangsat et arbejde med at styrke undervisningens pædagogisk-didaktiske niveau. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

8 For at opnå International Excellence er det desuden afgørende at sikre professionel ledelse og kompetente, motiverede medarbejdere samt at skabe en effektiv organisation med en fælles, debatskabende kultur. Implementeringen af strategiplanen skal ske parallelt med etableringen af et kvalitetsstyringssystem og en efterfølgende akkreditering og skal realiseres inden for de givne bevillingsrammer. Det stiller store krav til organisationen i form af effektiv planlægning og styring af ressourcer og løsning af opgaver. Bevillingsreduktionerne i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2008 skærper yderligere kravene til skolens prioritering af de givne ressourcer. 2. Målrapportering 2.1 Målrapporteringens 1. del skematisk oversigt Sammenfatning af økonomi for opgaver kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Indtægter i alt Opgave Omkostninger Andel af årets under/over skud Uddannelse Forskning I alt Tabel 2 Andel opfyldte resultatkrav 8 af 10 krav er opfyldt 5 af 5 krav er opfyldt 13 af 15 krav er opfyldt Ad. Uddannelse Til opgaven har der været indtægter på i alt 81,6 mio. kr. og udgifter på 82,1 mio.kr. Resultat for 2007 viser et underskud på kr. Der var i 2007 opstillet ti resultatkrav, af disse er otte opfyldt med tilfredsstillende resultat og to er delvist opfyldt. Se i øvrigt bilag 1. Ad. Forskning Til opgaven har der været indtægter på i alt 31,4 mio. kr. og der har været udgifter på 31,1 mio. kr. Resultat for 2007 viser et overskud på kr. Der var i 2007 opstillet fem resultatkrav, som alle er opfyldt med tilfredsstillende resultat. Se i øvrigt bilag 1. Med det samlede resultat, hvor 13 ud af 15 resultatkrav er opfyldt med tilfredsstillende resultat og to krav, som er næsten opfyldt, vurderes årets samlede faglige resultat at være tilfredsstillende. Fordelingen af indtægter og omkostninger på de to opgaver Uddannelse og Forskning er baseret på et skøn foretaget ved hjælp af fordelingsnøgler og kan ikke direkte relateres til de enkelte resultatkrav. Se bilag 7. Årets resultater vurderes samlet at være tilfredsstillende, den økonomiske styring af skolens aktiviteter skal dog styrkes. Tallene i tabel 2 kan ikke læses som et under/overskud på hhv. undervisning og forskning, idet Arkitektskolen ikke får tildelt Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

9 bevillinger særskilt til de to opgaver. Den indtægtsførte bevilling er derfor fordelt efter metoden beskrevet i bilag Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger I målrapporteringens 2. del foretages en uddybende analyse og vurdering af fire af Resultatkontraktens mål: Mål 3 Øget fokus på beskæftigelsen, Mål 4 Styrket internationalisering, Mål 6 Arkitektskolen Aarhus udfører forskning på højt niveau samt Mål 7 Arkitektskolen Aarhus styrker sin position i det danske kulturliv. Ad. Mål 3 Øget fokus på beskæftigelsen Målet Øget fokus på beskæftigelsen drejer sig om at sikre, at Arkitektskolens studerende finder beskæftigelse efter endt uddannelse og omhandler praktik, partnerskaber med erhvervslivet, beskæftigelsesundersøgelser samt viden om jobmuligheder. Målet omfatter fem resultatkrav, heraf er fire opfyldt og et er næsten opfyldt. Beskæftigelsessituationen for skolens dimittender er meget positiv. Af beskæftigelsesrapporten for institutionerne under Kulturministeriet fremgår, at dimittender fra Arkitektskolen Aarhus har den laveste ledighedsprocent blandt Kulturministeriets uddannelser. Det fremgår ligeledes, at dimittenderne er mobile, ca. 40 % af dimittenderne finder beskæftigelse uden for regionen. Arkitektskolens selvstændige beskæftigelsesrapport, som udarbejdes på baggrund af den fælles rapport, præsenteres først ultimo marts 2008, da den fælles rapport var forsinket. I 2007 blev der ved hjælp af midler fra EU s Socialfond yderligere sat fokus på arkitektuddannelsen og dens jobmuligheder gennem et omfattende projekt Arkitekter nu og i fremtiden, som bestod af to faser; henholdsvis en aftagerundersøgelse og en scenariedel, hvor ti fagfolk gav hver deres bud på arkitektfagets fremtidige udvikling. Projektet resulterede i udgivelsen af to publikationer, som begge er tilgængelige på skolens hjemmeside. Aftagerundersøgelsen, som omfattede 133 aftagere, konkluderede, at arkitektuddannelsen klæder de nye medarbejdere godt på og at deres erfaringer fra praktikophold anses for meget værdifulde. Essaysamlingen giver et godt indblik i arkitekternes fremtidige jobmuligheder og udfordringer. De studerendes kvalifikationer svarer i høj grad til erhvervets og samfundets behov og de nationale og internationale praktikophold giver de studerende gode erfaringer og netværk til brug i deres efterfølgende valg af fremtidige arbejdspladser. Kravet om at præsentere uddannelsens jobmuligheder og erhvervets muligheder for at få del i skolens videnopbygning på aarch.dk er kun opfyldt 75 %. I løbet af 2007 opnåede syv kandidater en ph.d.-grad og der blev gjort en særlig indsats for at informere arkitekterhvervet om Ph.d.- forsvarene og om virksomhedernes muligheder for at ansætte en ErhvervsPhD-studerende. Arkitektskolen Aarhus ønsker at præsentere uddannelsens jobmuligheder endnu bedre, ligeledes skal rådgivningen af erhvervslivet om samarbejdsmuligheder forbedres. Udover praktiksamarbejdet, samarbejder skolen også med erhvervet om konkurrencer, projekter og uddannelsesforløb. Et af mange eksempler i 2007 var kandidatfor- Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

10 løbet Byens Fornyelse, som var tilrettelagt i et samarbejde med sbs Århus, Socialministeriet og Center for Bygningsforbedring i Raadvad. Den tætte kontakt med erhvervslivet blev yderligere styrket i januar 2007, hvor Arkitektskolen lancerede et digitalt nyhedsbrev til skolens eksterne interessenter. I løbet af året har over 600 tegnet abonnement på nyhedsbrevet, som udkommer en gang om måneden. I 2007 blev forarbejdet til etableringen af et studentervæksthus gjort med ansøgning og efterfølgende bevilling fra Erhvervsministeriet. Væksthuset Ark:Idea åbnede primo 2008 og tilbyder lokaler samt rådgivning og vejledning af studerende og forskere, som ønsker at starte egen virksomhed. Ad. Mål 4 Styrket internationalisering. Målet Styrket internationalisering handler om at sikre, at Arkitektskolen fremmer de studerendes meritgivende ophold i udlandet samt tilbyder uddannelse på engelsk. Målet omfatter 2 resultatkrav, hvoraf 1 er opfyldt og 1 er delvist opfyldt. Resultatkravet om meritgivende ophold i udlandet var på 55 studerende, kravet er med resultatet 45 studerende opfyldt 82 % og det er særligt studieopholdene, der er meget begrænset i antal. Arkitektskolen må konstatere, at de studerende foretrækker praktik i udlandet frem for eksterne studieophold, 40 % af Arkitektskolens praktikaftaler er da også indgået med udenlandske virksomheder. Både praktik og eksternt studieophold skal finde sted inden for den 2-årige kandidatuddannelse, hvilket kan være vanskeligt at indpasse studiemæssigt. Arkitektskolen ønsker derfor i den kommende tid at vurdere mulighederne for at placere de eksterne studieophold i bacheloruddannelsen og mulighederne for at knytte endnu tættere kontakt mellem skolens undervisere og undervisere på udvalgte, udenlandske arkitektskoler for at sikre en studiemæssig sammenhæng og kontinuitet. En række internationale undervisere og forskere har i løbet af 2007 gæstet skolen og den internationalt anerkendte østrigske arkitekt Walter Unterrainer tiltrådte som adjungeret professor ved Institut for Arkitektonisk Design i slutningen af Walter Unterrainer er især kendt for sine energibesparende huse. I 2007 blev International Architecture Programme, IAP gennemført for første gang og tilbudt skolens 59 gæstestuderende. Programmet var et engelsksproget forløb med forelæsninger, seminarer, studieture og workshops. De studerendes projektarbejde foregik decentralt på kandidatforløbene, hvor undervisere var udpeget til at varetage den individuelle vejledning og kritik på engelsk. Erfaringerne herfra skal nu anvendes i tilrettelæggelsen af de kommende års tilbud. Den engelske hjemmeside åbnede i 2007 i det samme nye design, som den danske hjemmeside. Det var og vil fortsat være en stor udfordring at finde tilstrækkelige ressourcer til at oversætte og ajourføre den engelske hjemmeside samtidig med at flere studieplaner og mere vejledningsmateriale også skal forefindes på engelsk. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

11 Ad. Mål 6 Arkitektskolen Aarhus udfører forskning på højt niveau Målet omhandler tre resultatkrav, som alle er opfyldt. Det samlede forskerårsværk er steget en anelse i forhold til 2006; primært på grund af øgede eksterne bevillinger, idet de internt finansierede årsværk er faldet. De eksterne forskningsmidler svarede således i 2007 til 51,5 % af de interne forskningsmidler. Målt i forskerårsværk svarede de eksternt finansierede årsværk til 53,2 % af de internt finansierede årsværk. Årets forskningsmæssige resultater viser sig først og fremmest i den udvikling og konsolidering, der har fundet sted i forbindelse med to af Arkitektskolens satsningsområder: Strategisk Byforskning og Pervasive Technologies. Disse områder har udviklet bæredygtighed som egentlige forskningscentre, der i kraft af tværfaglige og tværinstitutionelle netværk, publicering, evaluering, forskertalent og -årsværk forventes i stand til at generere nye forskningsbevillinger og dermed videreføre forskningsindsatsen på et højt internationalt niveau. På områder som Det Digitale Byggeri samt Lys og Energi er der endvidere opbygget solide forskningspositioner, ligeledes i et omfattende netværk med andre forskningsinstitutioner såvel som med en lang række private virksomheder. På det nye forskningsområde Tilgængelighed og design for alle med en bevilling fra Kunststyrelsen på 1,5 mio. kr. er der i løbet af året etableret en strategi for indsatsen og yderligere eksterne midler er modtaget til forskningsområdet. Arkitektskolen Aarhus har deltaget aktivt i Center for Designforskning, som nu er omstruktureret og 2007 var det første år, hvor forskerskolesamarbejdet mellem de danske arkitekt- og designskoler kunne tilbyde seminarer og masterclasses til ph.d.- studerende. Ad. Mål 7 Arkitektskolen Aarhus styrker sin position i det danske kulturliv Målet omfatter to resultatkrav, som alle er opfyldt. Der er dog et fald i antal konferencebidrag pr. forskerårsværk (jf. bilag 6 Klare mål). Arkitektskolen Aarhus formidler sine forskningsaktiviteter og resultater i en lang række forskellige sammenhænge og via en bred vifte af medier; fra forskningsbaseret undervisning over forlagsvirksomhed, publicering og oplæg ved konferencer til populærvidenskabelige fremstillinger og deltagelse i Forskningens Døgn. Formidlingsindsatsen er generelt i fremgang, men især deltagelsen i internationale konferencer og publiceringen i udenlandske/internationale medier har udviklet sig markant. 25% af de publicerede titler i 2007 blev bragt i udenlandske medier og 38% af konferenceindlæggene blev holdt ved internationale konferencer. Desværre lukkede Den Danske forskningsdatabase (DDF) for direkte upload pr. 1. september Der arbejdes p.t. på etablering af et fælles forskningsregistreringssystem for arkitekt- og designskolerne med automatisk upload til DDF. Indtil det nye system er implementeret, er Arkitektskolens seneste forskningsaktiviteter og resultater ikke tilgængelige for søgning i DDF. I 2007 udgav Arkitektskolens Forlag to bøger og for at formidle forskningsresultater til den brede offentlighed deltog Arkitektskolen Aarhus aktivt i Forskningens Døgn, hvor regionens gymnasier fik tilbudt besøg af forskere til foredrag, workshops m.v. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

12 2.3 Redegørelse for reservation, hovedkonto kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Uddannelse Forventet afslutning Master i kulturarv Udvikling af masteruddannelser Studentervæksthus Ark:Idea Arkitektfagligt netværk Tabel 3 Midlerne er reserveret for 2008 til følgende formålsbestemte og planlagte opgaver: Udvikling af masteruddannelser: kr Masteruddannelsen i Bygherrerådgivning og Værdidesign udbydes i 2008, hvorfor der videreføres midler til udvikling og optimering af uddannelsens indhold. Endvidere videreføres midler til udviklingsarbejde af nye efter- og videreuddannelsestiltag inden for bæredygtighedstemaet (lavenergi byggeri/passivhus konceptet) - jf. mål 5 i resultatkontrakten for Arkitektskolen Aarhus Studentervæksthus Ark:Idea: kr Arkitektskolen Aarhus har fra Erhvervs- og Byggestyrelsen modtaget tilsagn på i alt 2,0 mio. kr. til realisering og drift af et studentervæksthus i perioden juli 2007 juni 2009 (sagsnr. 07/07561 EBST). Tilsagnet udgør 57,6 % af de faktisk afholdte, tilskudsberettigede nettoomkostninger, hvilket nødvendiggør videreførelse af midler til opfyldelse af kravet om medfinansiering for Arkitektfagligt netværk og kompetenceudvikling: kr Arkitektskolen Aarhus er af Danmarks Vækstråd blevet indstillet til tilsagn om midler fra Den Konkurrenceudsatte Pujle under Erhvervs- og Byggestyrelsen med det formål at kortlægge og udvikle et samlet og systematisk efter- og videreuddannelsesprogram for arkitekterhvervet. Projektet, der gennemføres i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder, Arkitektforbundet, Akademisk Arkitektforening, arkitektvirksomhederne Arkitema K/S og 3XN A/S samt Vejle Kommune, understøtter mål 5a i resultatkontrakten for Arkitektskolen Aarhus De samlede støtteberettigede udgifter andrager 4,0 mio. kr. i perioden med 25 % medfinansiering, hvilket nødvendiggør videreførelse af midler til opfyldelse af dette krav. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsen regnskabsprincipper, der er anvendt data fra SKS og Navision Stat. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

13 3.2 Resultatopgørelse kr., løbende priser Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer 0 0 Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0 0 Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Tabel 4 Lønninger Andre personaleomkostninger Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 Årets resultat Årets resultat er et underskud på kr. Det budgetterede merforbrug på kr. i 2008 dækkes af det overførte overskud. For note 1: Personaleomkostninger henvises til afsnit 5, side 18. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

14 Resultatdisponering kr., løbende priser Regnskab Budget note: Tabel 5 Disponeret til bortfald 0 0 Disponeret til reserveret egenkapital 0 0 Disponeret udbytte til statskassen 0 0 Disponeret til overført overskud Balancen Aktiver i kr. Primo Ultimo Passiver i kr. Primo Ultimo note: Note: Anlægsaktiver: Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Startkapital Opskrivninger Reserveret egenkapital Bortfald af årets resultat Udbytte til staten Materielle anlægsaktiver Overført overskud Grunde, arealer og bygninger Egenkapital i alt Tabel 6 Infrastruktur Hensatte forpligtelser Transportmateriel 0 0 Produktionsanlæg og maskiner Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr FF4 Langfristet gæld Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 FF6 Bygge og IT-kredit Donationer 0 0 Statsforskrivning Prioritetsgæld 0 0 Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 0 0 Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Varebeholdning 0 0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Værdipapirer 0 0 Anden kortfristet gæld Likvide beholdninger Skyldige feriepenge FF5 Uforrentet konto Reserveret bevilling FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for fremmed regning Andre likvider Periodeafgrænsningsposter 7 0 Likvide beholdninger i alt Kortfristet gæld i alt Omsætningsaktiver i alt Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

15 Differencen mellem anlægsaktiver og FF4 Langfristet gæld skyldes bogføring af en anlægsudgift i periode 13. Registreringen på FF4 er sket i januar. Tallene Primo 2007 stemmer ikke med tilpasset åbningsbalance. Der er en difference på 627 t kr. i hhv. aktiver i alt og passiver i alt. Dette skyldes, at kontoen "SCLkonto til SE-nr.afstemning" (7870) inden kontoplankonverteringen i 2007 indgik som en negativ saldo på omsætningsaktiverne på aktivsiden og efter konverteringen (9870) indgår i anden kortfristet gæld på passivsiden. For note 2: Immaterielle anlægsaktiver, note 3: Materielle anlægsaktiver samt note 4: Hensatte forpligtelser henvises til afsnit 5, side Egenkapitalforklaring kr. Egenkapital primo R-året Startkapital primo Ændring i startkapital 0 Startkapital ultimo Opskrivninger primo 0 +Ændringer i opskrivninger 0 Opskrivninger ultimo 0 Reserveret egenkapital primo 0 +Ændring i reserveret egenkapital 0 Reserveret egenkapital ultimo 0 Overført overskud primo 945 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 2 +Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat 0 - Bortfald af årets resultat 0 - Udbytte til staten 0 Overført overskud ultimo 799 Egenkapital ultimo R-året Tabel Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Arkitektskolen Aarhus har i januar til november overskredet lånerammen med op til 264 %. Overskridelsen skyldes, at der primo 2007 var en ekstraordinær stor kreditorgæld, som vedrørte finansåret 2006, men som blev trukket af 12. dels raten for januar Dette har medført, at FF7 kontoen hele året har udvist en negativ saldo og dermed påvirket lånerammen. Finansministeriet har i brev af 18. september 2007 givet statsinstitutioner under Kulturministeriet tilladelse til at overskride lånerammen mod, at forholdet er bragt i orden inden årets udgang. Arkitektskolen Aarhus forventer at overskride lånerammen i de første måneder af Dette skyldes, at en leasingaftale på kopimaskiner udløb i januar 2008, hvorfor det har været nødvendigt at investere i nye multifunktionsmaskiner. Denne ekstraordinære store investering i januar måned betyder, at FF7 kontoen bliver over- Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

16 3.6 Opfølgning på lønsumsloft, inddækning af merforbrug kr. Akk. opsparing 2007 ultimo 2006 Lønsumsloft Lønforbrug Difference Tabel 8 Overskridelsen af lønsumsloftet i 2007 bliver dækket af den videreførte lønsum fra For forbrug af årsværk henvises til Note 1 Personaleomkostninger i afsnit 5, side Bevillingsregnskabet kr. Budget 2007 Bevilling 2007 trukket og dermed påvirker lånerammen. Kulturministeriet har godkendt denne disposition. Tillægsbevilling 2007 Regnskab 2007 Difference Budget 2008 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Indtægter i alt Udgifter Årets resultat Tabel 9 Årets resultat er samlet set tilfredsstillende. Merudgifter og -indtægter skyldes flere eksternt finansierede projekter end forventet. Arkitektskolen har i 2007 anvendt kr. af den reserverede bevilling primo 2007, mens der er reserveret kr. af årets bevilling. Arkitektskolen Aarhus fik i 2007 forøget bevillingen på lov om tillægsbevilling med 0,2 mio. kr. Dette er et resultat af, at Arkitektskolens bevilling dels blev reduceret med 0,8 mio. kr. pga. de fælles indkøbsaftaler, dels blev forhøjet med 0,2 mio. kr. til Resultatkontrakten og 0,8 mio. kr. blev ydet som et midlertidigt lån. Det midlertidige lån på 0,8 mio. kr. er fra Kulturministeriets generelle reserve til Arkitektskolen til løsning af diverse problemer i forbindelse med implementering af omkostningsreformen. De uforbrugte midler er opført som overført overskud i Arkitektskolens resultatdisponering og forventes anvendt i Der er en mindre difference mellem registreringen i SKS og Statens Budgetsystem som betyder, at beløbet for overført overskud primo 2007 og egenkapitalen ultimo 2007 ikke er ens i de to systemer. Et af problemerne er udsalderingen af FF1-konti i 2007, som påvirker egenkapitalen ultimo 2007, men ikke overføres til bevillingsafregningen. Uoverensstemmelsen mellem SKS og bevillingsafregningen i Statens Budgetsystem vil blive løst i samarbejde med Økonomistyrelsen i løbet af Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

17 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Arkitektskolen Aarhus, CVR-nr er ansvarlig for: Hovedkonto nr Arkitektskolen Aarhus, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

18 5. Bilag til årsrapporten Note 1: Personaleomkostninger Årsværk/antal Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Budget 2008 Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Note 2: Immaterielle anlægsaktiver kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Primobeholdning Opskrivning Kostpris pr (før afskr.) Tilgang Afgang Kostpris pr (før afskr.) Akk. afskrivninger Akk. nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år 5 år 3 år I alt Note 3: Materielle Anlægsaktiver kr. Grunde, arealer og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr I alt Primobeholdning Opskrivning Kostpris pr (før afskr.) Tilgang Afgang Kostpris pr (før afskr.) Akk. afskrivninger Akk. nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år 6 år år 5-8 år Saldo/3-5 år Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

19 Note 4: Hensatte forpligtelser (balancen) Arkitektskolen Aarhus har hensatte forpligtelser i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelse for åremålsansatte. Note 5: Eventualaktiver og forpligtelser (er ikke indregnet i balancen) Reetableringsforpligtelse, Nørreport kr. Uafskrevet beløb, Kaløgade kr. Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

20 Bilag 1 Årets resultatopfyldelse Uddannelse Resultatkrav 2007 Årets resultat Mål 1 Arkitektskolen Aarhus lever op til de fastsatte aktivitetskrav 1a) Antallet af aktive finansårs-studerende inden for De er tale om en difference på 7 i forhold til resultatmålet, hvilket skønnes Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid er 668. normeret studietid ved Arkitektskolen Aarhus er 675. at ligge inden for rammerne af tilfredsstillende målopfyldelse. Mål 2 Højere kvalitet i uddannelsen Mål 3 Øget fokus på beskæftigelsen 3b) Antallet af studerende i meritgivende praktik svarer til mindst 90 procent af en årgang. 3c) Der er mindst 150 aktive partnerskaber med bl.a. erhvervslivet med fokus på fx undervisning, praktikeller mentorordninger 3d) Arkitektskolen Aarhus udarbejder i fællesskab med øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet en årlig rapport om beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede fra institutioner. 3e) Arkitektskolen Aarhus udarbejder hvert andet år en selvstændig beskæftigelsesrapport på baggrund af de årlige fælles beskæftigelsesrapporter og egen undersøgelse af de færdiguddannedes situation. Arkitektskolens beskæftigelsesrapport skal sætte fokus på uddannelsens relevans i forhold til arbejdsmarkedets behov. Rapporten koordineres med sammenlignelige uddannelsesinstitutioner med henblik på sammenlignelige analyser. 3f) Oplysning om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelig på Arkitektskolen Aarhus hjemmeside, sammen med rådgivning til erhvervslivet om, hvordan skolens forskningsaktiviteter kan blive en del af erhvervslivets videnopbygning. Der har i 2007 været 112 studerende i praktik gennem skolens praktikordning. Dette svarer til, at 88 % af de som i 2007 var aktive finansårsstuderende på 4. årgang, har været i praktik. Fraregnes endvidere de studerende, som var gæstestuderende på en anden uddannelsesinstitution var 92 % af årgangen i praktik. 186 danske og udenlandske virksomheder har udfærdiget en samarbejdsaftale med Arkitektskolen vedrørende praktiksamarbejde. I disse tilkendegives, at man samlet ser sig i stand til at etablere 287 praktikforløb for AAA studerende pr. år. AAA har parallelt med Kulturministeriet øvrige uddannelsesinstitutioner bidraget til den fælles beskæftigelsesrapport. Rapporten er frigivet medio januar og offentliggjort på skolens hjemmeside. På baggrund af den fælles beskæftigelsesrapport udarbejder Arkitektskolen Aarhus en selvstændig rapport til offentliggørelse på skolens hjemmeside. Da fremkomsten af datamateriale og den fælles beskæftigelsesrapport blev forsinket, afsluttes arbejdet med skolens selvstændige rapport ultimo april. Oplysninger om jobmuligheder er tilgængelige men ikke med direkte link fra forsiden og ikke samlet: Et tryk på det generelle link Arkitektskolen Aarhus fører til undersiden Beskæftigelsesrapporter og under Efteruddannelsen / Metode, analyse og udvikling ligger Kandidatundersøgelsen 2006, Aftagerundersøgelsen 2007 og essaysamlingen Arkitekter nu og i fremtiden. Linket Forskning og udvikling på hjemmesidens forside fører til undersiden Forskning ved Arkitektskolen Aarhus med link til Tilknytning af forskere og ph.d.-studerende, hvor der nederst er et kort afsnit om virksomheders muligheder for ansættelse af ErhvervsPhD-studerende. For begge emners vedkommende er der behov for mere direkte link og sammenfattende, informative beskrivelser. Mål 4: Styrket internationalisering 4b) Antallet af studerende på Der har i 2007 været 45 studerende i studie- eller praktikophold i udlandet. Det er i særdeleshed de eksterne studieophold (11) der ikke lever op meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet er til forventningerne. 55 Dette er en konstatering generelt på danske videregående institutioner efter opfyldelsen af Bologna Deklarationens mål om en 2-årig kandidatuddannelse. Det er blevet mindre attraktivt (SU-mæssigt) og studiemæssigt (i forhold til kontinuitet og sammenhæng) for de studerende at integrere et eksternt studieophold. AAA drøfter, hvorvidt man skal integrere muligheden for eksterne studier for bachelorstuderende. 4c) Der udbydes uddannelse på engelsk International Architecture Programme gennemførtes første gang i foråret IAP er et engelsksproget aktivitetsforløb for gæstestuderende, forløbet inkluderer forelæsninger, seminarer, studieture og workshops. Det ordinære projektarbejde udarbejdes decentralt på kandidatforløbene, hvor undervisere er udpeget til at varetage den individuelle vejledning og kritik på engelsk. Programmet gennemføres ligeledes i studieåret Målopfyldelsesgrad 99% 100% 100% 100% 100% 75% 82% 100% Arkitektskolen Aarhus Årsrapport

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2008 Energistyrelsen

Årsrapport 2008 Energistyrelsen Årsrapport 2008 Energistyrelsen ÅRSRAPPORT 2008 ENERGISTYRELSEN CVR 59 77 87 14 ISBN: (www udgave) 978-87-7844-790-6 ISSN: 1603-5402 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1. Præsentation af Energistyrelsen...3

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere