Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5"

Transkript

1 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5

2 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet. Elektronisk, mekanisk eller anden gengivelse af indholdet af denne vejledning, eller dele deraf, er forbudt til ethvert brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra G4S Security Services A/S herefter kaldet G4S. Copyright G4S Alle rettigheder forbeholdt. Materiale fra denne manual må ikke, hverken helt eller delvist, kopieres uden skriftlig tilladelse fra G4S Varenummer: xx II Betjeningsvejledning Oktober 2006

3 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelt om S5...3 Personlig kode...4 Ændring af koder...5 Adgangsvej...6 Tilkobling...7 Tilkoblingsfejl...7 Tilkobling med udkobling...8 Frakobling...8 Gruppevis til/frakobling...9 Gruppevis udkobling...9 Alarm/fejlalarm...10 Fejltilstand...11 Test af detektorer...12 Test af udgange...13 Hændelseslog (rapport)...13 Indstilling af ur/dato...14 Nøglebetjening...14 Forbikobler...15 Tilkaldetryk...15 Tilslutning af andre installationer...16 Specielle signalgivere...16 Egne notater Betjeningsvejledning Oktober 2006

4 2 Generelt om S5 System S5 Indledning G4S S5 alarmsystem er et moderne, højtudviklet elektronisk tyverialarmanlæg, som kombinerer avancerede funktioner med enkel og logisk betjening. Der er mulighed for anvendelse af op til 8 tyverigrupper på anlægget. Det betyder, at man individuelt kan til- eller frakoble tyverisikringen af op til 8 forskellige dele af det sikrede område. Ved alarm aktiveres sirene eller klokke, og samtidigt sendes besked til en af G4S døgnbemandede kontrolcentraler. På indersiden af klappen til betjeningspanelet fi ndes en kortfattet instruktion samt en gruppeoversigt, der fortæller, hvilke områder de enkelte grupper på centralen dækker. For at kunne betjene alarmsystemet, skal man indtaste en 6-cifret kode den personlige kode. Efter man har indtastet sin personlige kode, skal man inden for 2 minutter have påbegyndt sin betjening af anlægget, idet betjeningspanelet ellers automatisk vender tilbage til normaltilstanden. Ved indtastning på betjeningspanelet kvitteres for hver indtastning med et kort lydsignal som indikation af, at systemet har modtaget indtastningen. S5 alarmsystemet er opbygget omkring en centralenhed. Denne har forbindelse til betjeningspanel(er), dørkontakter, bevægelsesdetektorer, klokker, sirener etc., og endelig en af G4S døgnbemandede kontrolcentraler. Oktober 2006 Betjeningsvejledning 3

5 Personlig kode 3 Personlig kode Der er mulighed for op til 48 individuelle brugerkoder med forskellige betjeningsrettigheder, og disse må selvfølgelig kun kendes af de personer, der har ret til at betjene anlægget. Når anlægget ikke betjenes, vises dato og klokkeslæt i betjeningspanelet. Endvidere vises teksten»kode:«som tegn på, at anlægget er klar til at blive betjent. Denne tilstand kaldes normaltilstand for betjeningspanelet. Ved indtastning af første ciffer i den personlige kode slukkes uret, lyset tændes i panelet, og en stjerne (»*«) fremkommer. Når anlægget betjenes, blokeres evt. andre tilsluttede paneler, og teksten»kode:«forsvinder på disse. Ved indtastning af næste ciffer fremkommer endnu en stjerne (»*«), og dette gentager sig, indtil man har indtastet det 6. ciffer. Hvis man taster forkert, trykkes på clear, og man begynder forfra. Ved indtastning af en ikke oprettet kode, returnerer betjeningspanelet automatisk til normaltilstand efter indtastning af det 6. ciffer. Hvis koden er korrekt, fremkommer alarmanlæggets status efter indtastning af det 6. ciffer. Statusbilledet, der fremkommer på displayet, kan for eksempel være følgende: A. Total tilkoblet ******** B. Delvis tilkoblet ** U C. Kode tilkoblet ****** D. Kode frakoblet * * En streg (» «) indikerer, at gruppen kan betjenes af den indtastede kode. En stjerne (»*«) indikerer, at gruppen er tilkoblet. Et (»U«) indikerer, at gruppen er udkoblet via gruppe udkobling eller valgt udkoblet under tilkobling p.g.a. tilkoblingsfejl. Udkobling af en gruppe er kun gyldig indtil næste frakobling. (se side 8 udkobling). Hvis der er udkoblede grupper uden for ens betjeningsret vises disse med *. 4 Betjeningsvejledning Oktober 2006

6 Personlig kode / Ændring af kode Det fremgår således af eksempel D, at den indtastede kode giver adgang til grupperne 1, 3, 4, 5 og 6, og at gruppe 2 og 7 fortsat er tilkoblet. Ved leveringen af dit anlæg fi k du at vide, hvilke koder du kan bruge. Kodernes prioritet og hvilke grupper, de giver adgang til, kan noteres på side 18 Alle koder kan altid tilkoble alle grupper ved brug af Gruppevis tilkobling (se side 9). Men koder kan kun frakoble og udkoble de grupper, koden giver adgang til at betjene. Alle koder kan afstille alarmer fra de grupper, koden giver adgang til (se side 10»Alarm/fejlalarm«). Kode med 1. prioritet kan afstille alarmer fra alle grupper (se side 10»Alarm/fejlalarm«). 4 Ændring af kode Hvis uvedkommende får kendskab til en kode, eller du af andre grunde fi nder de eksisterende koder uhensigtsmæssige, kan du selv ændre dem. Da dit anlæg blev installeret, fi k du besked om, hvilke af de 48 mulige koder der var åbnet på dit anlæg. Hver kode har et internt nummer i dit anlæg fra nummer 02 til 49 (se venligst skema side 18). Er ikke alle koder åbnet, og du ønsker at benytte fl ere koder end aftalt fra starten, kontaktes en af G4S serviceafdelinger. De kan selv ændre den 6-cifrede kode. Dette gøres på følgende måde: 1. Indtast 6-cifret kode (kun kode med 1. prioritet kan benyttes). 2. Indtast 42 og Enter. 3. Indtast det interne kodenummer (jfr. side 30) på den kode, der skal ændres, efterfulgt af Enter. 4. Indtast den nye kode, efterfulgt af Enter. 5. Tryk på Clear 2 gange. Hvis fl ere koder ønskes ændret, gentages punkt 3 og 4, før punkt 5 udføres. Hvis en åbnet kode ønskes midlertidigt blokeret, indtastes som kode under punkt 4. Oktober 2006 Betjeningsvejledning 5

7 Adgangsvej 5 Adgangsvej Betjeningspanelet er beregnet til at sidde i det sikrede område, for eksempel i en entré eller reception. Dette område kaldes adgangsvejen. For at undgå alarm, når man skal ind og betjene anlægget, er der tidsforsinkelse på den gruppe, som sikrer adgangsvejen. Tidsforsinkelse: Tidsforsinkelse betyder, at brugeren kan bevæge sig i adgangsvejen i et bestemt tidsrum ved til- og frakobling af alarmanlægget uden at udløse et alarmsignal. Tidsforsinkelsen tilpasses dit behov. Indgangstiden starter, når detektorer i adgangsvejen aktiveres. Mens indgangstiden løber, vil betjeningspanelets summer lyde, indtil anlægget frakobles indgangstiden. Overskrides tiden, udløses alarm. Alarm opstået i forbindelse med indgangstid: Alarm opstået imens indgangstiden løber (typisk 45 sek.), er lokal i de første 45 sekunder (kun summer og sirene lyder). Alarm fra grupper uden for adgangsvejen giver lokalalarm straks, mens aktiverede alarmkontakter i adgangsvejen, først giver lokalalarm efter indgangstidens udløb hvis der ikke forinden frakobles. Hvis gruppen med alarm frakobles og afstilles inden for de 45 sekunders lokalalarm, sendes denne ikke til kontrolcentralen. Efter tilkobling af anlægget startes udgangstiden. Hvis udgangstiden overskrides, starter summeren og indikerer, at anlægget skal frakobles for at undgå alarm. Ved anvendelse af koder, der tilkobler alle tyverigrupper, tilkobles adgangsvejen altid. Anvendes koder, som ikke kan tilkoble alle tyverigrupper, vil adgangsvejen først blive tilkoblet, når sidste tyverigruppe tilkobles. Der er dog altid mulighed for gruppevis tilkobling (se side 9»Gruppevis til- og frakobling«). 6 Betjeningsvejledning Oktober 2006

8 6 Tilkobling System S5 Tilkobling / Tilkoblingsfejl Når anlægget skal tilkobles, udføres følgende: 1. Indtast 6-cifret kode. 2. Tryk på Lukket lås. 3. Tryk på Clear. Bemærk: Detektorer i adgangsvejen skal være i hvile på det tidspunkt der tilkobles. Grupper, som den indtastede kode giver adgang til at betjene, er herefter tilkoblet, og dette vises på display med stjerner (»*«) ud for grupperne. 7 Tilkoblingsfejl Hvis man ved tilkobling af grupper får meldingen»tilkoblingsfejl«på display, sammen med lyd i summeren, er det fordi man prøver at tilkoble grupper med fejl. Årsagen til tilkoblingsfejlen kan for eksempel være, at en dør eller et vindue står åbent. Den eller de grupper, det drejer sig om, er markeret med en stjerne (»*«) i displayet. Ret fejlen(e) og forsøg tilkobling endnu en gang. Hvis fejlen ikke kan rettes, ring til kontrolcentralen. Fortsæt herefter tilkobling ved at udføre tilkobling med udkobling. Oktober 2006 Betjeningsvejledning 7

9 Tilkobling med udkobling / Frakobling 8 Tilkobling med udkobling Hvis en eller fl ere grupper ikke kan tilkobles, kan grupperne udkobles under tilkoblingsproceduren. En gruppe kan også udkobles enkeltvis ved at trykke gruppenummer og Åben lås. Grupper som udkobles, genindkobles ved næste frakobling. Hvis grupper skal udkobles i forbindelse med tilkoblingsfejl startes fra punkt 1. Hvis grupper er udkoblet (»U«) ved indlogning springes punkt 2. og 3. over. Bemærk! Grupper bør kun udkobles i tilfælde af fejl på gruppen. 1. Indtast 6-cifret kode. 2. Tryk på Lukket lås for at tilkoble. 3. Mens TILKOBLINGSFEJL vises tryk på Åben lås for at udkoble. De grupper der var tilkoblingsfejl på vises nu med (»U«). 4. Tryk på Lukket lås for at tilkoble 5. Når ACCEPTER UDKOBL. vises tryk på Lukket lås for at acceptere udkoblede grupper og tilkoble resten af kodens grupper. Hvis udkoblede grupper ønskes genindkoblet, tryk på Åben Lås. 6. Tryk på Clear. 9 Frakobling Når anlægget skal frakobles, udføres følgende: 1. Indtast 6-cifret kode. 2. Tryk på Åben lås 3. Tryk på Clear. De grupper, som den anvendte kode giver adgang til, er herefter frakoblet. Dette vises på display ved, at stjerner (»*«) ud for grupperne forsvinder. 8 Betjeningsvejledning Oktober 2006

10 10 Gruppevis til/fra-/udkobling System S5 Gruppevis til/fra-/udkobling Ønskes til-/frakobling af enkelte grupper, udføres følgende: 1. Indtast 6-cifret kode. 2. Indtast gruppenummer. 3. Tryk på Lukket lås for tilkobling eller tryk på Åben Lås for frakobling af gruppen. Ved til- eller frakobling af flere grupper, gentages punkt 2 og 3, før man går til punkt Tryk på Clear. Den indtastede brugerkode kan naturligvis kun frakoble de grupper, som koden giver adgang til at betjene (grupper med streg under (»_«) i display). Udkobling: Ønskes en gruppe udkoblet på grund af en fejl som du ikke selv kan rette, kan grupperne som koden kan betjene udkobles enkeltvis på følgende måde: Gruppen som ønskes udkoblet skal være frakoblet først. 1. Indtast 6-cifret kode. 2. Indtast gruppenummer. 3. Tryk på Åben lås. Udkoblede grupper markeres med (»U«) i display. 4. Tryk på Clear. Grupper som udkobles genindkobles ved næste frakobling (kun grupper som koden kan betjene). Udkoblede grupper kan genindkobles enkeltvis ved at taste gruppenummer efterfulgt af Lukket Lås. Oktober 2006 Betjeningsvejledning 9

11 Alarm/fejlalarm 11 Alarm/fejlalarm Ved alarm fra tilkoblet anlæg vil klokker/sirener samt summer i betjeningspanel lyde. Alarmsignal sendes til kontrolcentralen, der straks sender nærmeste alarmpatrulje til stedet. Afstilling af alarm: 1. Indtast 6-cifret kode. Herved stoppes de lokale alarmgivere og summeren i betjeningspanelet. Endvidere fremkommer et displaybillede, som fortæller kodens tilkoblingstilstand, og hvor mange alarmer/fejl der er på anlægget. Den røde lysdiode på betjeningspanelet indikerer, at alarmen er afsendt til G4S. 2. Tryk på Step. Herved fremkommer et nyt billede, som med blinkende stjerner (»*«) og/eller streger (» «) fortæller, hvilke grupper der er gået i alarm. 3. Tryk på Step. Det næste billede viser den første alarm med tidsangivelse. Ved fl ere alarmer trykkes Step, og den næste alarm vises. Når man har været alle alarmerne igennem, returneres automatisk til det første displaybillede. 4. Tryk på Åben lås. Når man er nået tilbage til det første displaybillede, trykkes Åben lås. Herefter undersøges årsag til alarm. Prøv at finde årsagen til alarmen, og ret den, hvis det er muligt. 5. Tryk på Afstilling. Alarmer fra grupper, som den anvendte kode giver adgang til, afstilles ved tryk på Afstilling. Kan alarmerne afstilles, slukkes den røde lampe på betjeningspanelet. Hvis det er sabotage-alarm eller nøgleboks-alarm, kan disse kun afstilles af G4S. 6. Tryk på Clear. Hvis du går til normaltilstand uden at have afstillet alle alarmer, vil summeren i betjeningspanelet lyde kortvarigt. 10 Betjeningsvejledning Oktober 2006

12 12 Fejltilstand System S5 Fejltilstand Hvis den gule lampe på betjeningspanelet lyser efter indtastning af 6-cifret kode, er det fordi, der er opstået en fejltilstand på anlægget. Disse fejl bliver vist i displayet ved tryk på»step«, på samme måde som beskrevet i afsnittet»alarm/ fejlalarm«man skelner mellem 3 typer fejl: A. 230 V Netfejl. B. Batterifejl. C. Fejl på det offentlige alarmnet/modemet. A. 230 V Netfejl. Forsvinder netspændingen, begynder den grønne lampe på betjeningspanelet at blinke. Den indbyggede nødstrømforsyning opretholder automatisk normal drift på anlægget i mindst 12 timer. Hvis netspændingen er væk i mere end en time, fremkommer Netfejl, summeren i betjeningspanelet lyder, og den røde lampe tændes. Der bliver automatisk sendt besked til kontrolcentralen. Afstilling af fejl: 1. Indtast 6-cifret kode. Summer i betjeningspanelet stopper. Ved fejl tændes lys i både den gule og den røde lampe. 2. Tilstanden Netfejl forsvinder automatisk, når netspændingen er i orden igen. Omfatter netfejlen hele huset, kontaktes el-selskabet. Hvis netfejlen kun gælder alarmanlægget, kontrolleres sikringer og HFI-relæ. Skyldes fejlen ikke sikring eller HFI-relæ, meldes fejlen til G4S. B. Batterifejl. Alarmanlægget afprøver jævnligt batteriets tilstand. Fejl på den indbyggede nødstrømforsyning (batterifejl) starter summer i betjeningspanelet, og kontrolcentralen modtager et fejlsignal. Afstilling af fejl: 1. Indtast 6 cifret kode. Summer i betjeningspanelet stopper. Ved fejl tændes lys i både den gule og den røde lampe. 2. Hvis der har været netspænding i den sidste time, udfør da en batteritest ved at taste 33 og Enter (kan kun udføres af kode med 1. prioritet). Hvis batteriet klarer testen, slukkes den gule og den røde lampe, og batterifejl-tilstanden fjernes. 3. Hvis batteriet ikke klarer testen, ring til G4S. Oktober 2006 Betjeningsvejledning 11

13 Fejltilstand / Test af detektore C. Fejl på det offentlige alarmnet/modemet. Hvis anlægget grundet fejl på det offentlige alarmnet mister forbindelsen til kontrolcentralen i mere end 2 minutter, lyser den gule fejllampe på panelet, summeren lyder, og G4S kontrolcentral registrerer fejlen, idet forbindelsen overvåges helt ud til anlægget. Tilstanden»Fejl på det offentlige alarmnet«fjernes automatisk, når forbindelsen til kontrolcentralen er genoprettet. Alarmanlæg udstyret med opkaldsmodem tilsluttet almindelig telefonlinie: Hvis modemet i alarmanlægget mister forbindelsen til telefonlinien i mere end 3 minutter eller modemet forgæves har forsøgt opkald 10 gange, lyser den gule fejllampe på panelet og summeren lyder. Display viser FEJL TELELINIE. I denne situation har alarmudstyret ingen mulig forbindelsesvej til G4S kontrolcentral. Fejlen kan forsøges resat, ved brug af funktion 35 Enter og Clear (kræver 1. prioritetskode). Fejltilstanden fjernes automatisk når der igen kan dannes kontakt til kontrolcentralen. 13 Test af detektore Ønsker man selv at teste sine detektorer, er der mulighed for dette uden at lave alarm, men kun på de grupper, der kan frakobles. Ved aktivering af grupper, som virker med lokalalarm i frakoblet tilstand, vil lokale signalgivere starte under test. Test af detektorer: 1. Indtast 6-cifret kode. Her kan kun anvendes kode med 1. prioritet, der kan frakoble alle grupper. 2. Tryk på Åben lås. Alle tilgængelige grupper skal være frakoblet, inden testen starter. 3. Tryk tallet 35 og Enter. Herefter vil grupper med en detektor/kontakt i alarm blive vist med en stjerne (»*«) i display. Testen kan foregå i 10 minutter, og derefter returneres automatisk til normaltilstand. 4. Tryk på Clear. Ønskes at teste i mindre end 10 minutter, stoppes testen ved at trykke på Clear. Herved fremkommer statusbillede på display. 5. Tryk på Clear. Trykkes endnu engang på Clear, returnerer anlægget til normaltilstand. 12 Betjeningsvejledning Oktober 2006

14 14 Test af udgange System S5 Test af udgange / Hændlelseslog (rapport) Ønsker man selv at teste sine lyd- og lysgivere eller betjeningspanel lamper og display, kan de aktiveres på følgende måde: 1. Indtast 6-cifret kode. 2. Tryk tallet 35 og Enter. 3. SERVICE/TEST 00: Indtast udgangsnummer som ønskes aktiveret, efterfulgt af Enter. 00 = Aktuelle betjeningspanel. 01 = Udgang 1 osv. op til udgang 05 = Udgang Tryk Clear for at stoppe testen. Ny udgang kan testes ved at udføre punkt 3 igen. Enter tasten kan anvendes for test af næste udgang. 5. Tryk Clear. Display skifter til statusbillede. 15 Hændelseslog (rapport) Anlægget er forsynet med en hændelseslog, som indeholder de sidste 200 hændelser på systemet. En hændelse kan f.eks. være en: log on med kode-nummer alarmtilstand fejltilstand total tilkobling frakobling (minimum én gruppe på et total tilkoblet anlæg) datoskift udkobling (hvilken gruppe) program menuer (menu) Hændelseslog en fremkaldes på følgende måde: 1. Indtast 6-cifret kode (kun kode med 1. prioritet kan anvendes) 2. Indtast tallet 25 og Enter. Sidste hændelse fremkommer på display. 3. Tryk Step. Næstsidste hændelse på systemet vises. Ved fornyet tryk på Step kommer næste i rækken osv. Når man trykker på Step efter den ældste hændelse, skiftes automatisk til normaltilstand. Visningen afbrydes ved at trykke på Clear, og display skifter herefter til normaltilstand. Oktober 2006 Betjeningsvejledning 13

15 Indstilling af ur/dato / Nøglebetjening 16 Indstilling af ur/dato Ur eller dato stilles på følgende måde: 1. Indtast 6-cifret kode (kun kode med 1. prioritet kan anvendes) 2. Tryk tallet 41 og Enter. 3. Ur: Indtast tid, f.eks. (0805) eller (1635), efterfulgt af Enter. Hvis uret ikke skal stilles: Tryk kun på Enter. 4. Dato: Indtast dato, f.eks. (010517), efterfulgt af Enter. Hvis datoen ikke skal stilles: Tryk på Enter. 5. Tryk Clear. Display skifter til normaltilstand 17 Nøglebetjening Er dit anlæg monteret med nøglebetjening, har du ved leveringen fået oplyst, hvilke grupper du kan til- og frakoble med denne funktion. Anvendelse af nøglebetjeningen: 1. Tilkobling. Ved tilkobling drejes nøglen i position tilkoblet. Anlægget kvitterer med blinkende lampe i ca. 3 sek., og anlægget er tilkoblet. Hvis lampen lyser konstant, er der tilkoblingsfejl (se afsnittet»tilkoblingsfejl«side 7) 2. Frakobling. Ved frakobling drejes nøglen over i position frakoblet. Bemærk: På betjeningspanel(erne) kan du altid til- og frakoble anlægget, uanset positionen på nøglebetjeningen. Dvs. hvis du tilkobler med nøgle og frakobler på betjeningspanelet, er anlægget frakoblet. Skal du igen tilkoble med nøgle, drejer du først til position frakoblet og derefter til position tilkoblet. Hvis anlægget er installeret med nøglebetjening, benyttes en af grupperne til denne funktion. En nøglebetjeningsgruppe kan ikke frakobles og vises altid på display som tilkoblet. 14 Betjeningsvejledning Oktober 2006

16 18 Forbikobler System S5 Forbikobler / Tilkaldetryk Er dit anlæg monteret med forbikobler, anvendes denne til start af indgangstid og stop af udgangstid i adgangsvejen. 1. Start af indgangstid. Forbikobler starter indgangstiden. Mens indgangstiden løber, vil betjeningspanelets summer lyde, indtil anlægget frakobles. Overskrides tiden udløses alarm. Alarm opstået i forbindelse med indgangstid: Alarm opstået imens indgangstiden løber (typisk 45 sekunder), er lokal i de første 45 sekunder (kun summer og sirene lyder). Alarm fra grupper uden for adgangsvejen giver lokalalarm straks, mens aktiverede alarmkontakter i adgangsvejen, først giver lokalalarm efter indgangstidens udløb hvis der ikke forinden frakobles. Hvis gruppen med alarm frakobles og afstilles inden for de 45 sekunders lokalalarm, sendes denne ikke til kontrolcentralen. Er anlægget tilkoblet, og færdes man i adgangsvejen uden at starte indgangstiden med forbikobleren, udløses alarm øjeblikkelig. 2. Stop af udgangstid. Der er mulighed for, efter tilkobling af adgangsvejen (og dermed start af udgangstid), at stoppe udgangstiden med forbikobleren. Bemærk: Hvis gruppen til sikring af adgangsvejen ikke er i»hvile«når udgangstiden stopper, udløses alarmen. Hvis anlægget er installeret med forbikobler benyttes en af grupperne til denne funktion. En forbikoblergruppe kan ikke frakobles og vises altid på display som tilkoblet. 19 Tilkaldetryk Ved anvendelse af tilkaldetryk aktiveres ingen lokale signalgivere, men besked sendes til kontrolcentralen. Den aftalte reaktion iværksættes. Ved fejlalarm: Ring straks til kontrolcentralen og opgiv kodeord. Afstilling af tilkaldetryk: Tilkaldetrykket afstilles med den udleverede specialnøgle. Yderligere skal alarmen afstilles på betjeningspanelet. Det gøres ved tryk på afstilletasten. Gruppe med tilkaldetryk kan ikke frakobles og vises altid som tilkoblet i display. Oktober 2006 Betjeningsvejledning 15

17 Tilslutning af andre installationer / Specielle signalgivere 20 Tilslutning af andre installationer Enkelte grupper kan anvendes til overvågning af tekniske installationer, f.eks. varme-, køle- og fryseanlæg, maskiner og pumper m.m. Ved alarm fra disse grupper starter lokale signalgivere, og besked sendes til kontrolcentralen, der iværksætter den aftalte reaktion. 21 Specielle signalgivere Lokal alarm: Ved alarm fra grupper med lokalalarmfunktion vil den tilsluttede alarmgiver (klokke/sirene) altid aktiveres, også hvis gruppen er frakoblet. 24 timeres gruppe (F&P anti-masking): Gruppe som er defi neret til 24 timers gruppe, er altid tilkoblet selv om * markering mangler i display for gruppen. Aktivering af gruppen vil altid aktivere fuld alarm dvs. lokal sirene og signal til kontrolcentral. 24 timers gruppen kan dog undertrykkes ved manuel udkobling af gruppen. Se side 9 for Udkobling. Tilkoblingskontrol: Hvis tilkoblingskontrollampe er tilsluttet, lyser denne, når alle grupper er tilkoblet. Hvis bare én af grupperne er frakoblet, er lampen slukket. Signalgiver til adgangsvejen: Hvis en signalgiver til adgangsvejen er tilsluttet, er denne aktiv, hvis indgangstiden kører, eller hvis en detektor i adgangsvejen er aktiv i udgangstiden. Dette kan bruges som en indikation af at alle detektorer i adgangsvejen er i»hvile«, og at man trygt kan sætte en forbikobler i kode for at stoppe udgangstiden. 16 Betjeningsvejledning Oktober 2006

18

19 Egne notater 22 Egne notater Kodernes gruppefordeling og prioritet: Kodenr. Prio. Grupper Betjeningsvejledning Oktober 2006

20 Egne notater Kodernes gruppefordeling og prioritet: Kodenr. Prio. Grupper Oktober 2006 Betjeningsvejledning 19

21 Egne notater Kodernes gruppefordeling og prioritet: Kodenr. Prio. Grupper Gruppeoversigt Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 5: Gruppe 6: Gruppe 7: Gruppe 8: 20 Betjeningsvejledning Oktober 2006

22 G4S Security Services A/S, Roskildevej 157, 2620 Albertslund ,

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S20 CAPP

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S20 CAPP Betjeningsvejledning Alarmsystem S20 CAPP Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral Betjeningsvejledning S4TP trådløs privathjemscentral Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Side 1 RICOCHET kompatibel Indhold Side 2 Indhold... 2 1. Oversigt... 4 Introduktion... 4 Betjeningspaneler... 5 2. Brug af alarmsystemet... 7 Menuer... 7 3. Tilkoblingsmenuen...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1 Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual Udgave 1 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2013 ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Denne manual må ikke kopieres, distribueres

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Betjeningsvejledning. System S20G

Betjeningsvejledning. System S20G Betjeningsvejledning System S20G Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet. Elektronisk,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere