ERSTATNING, PÅBUD OG AFSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERSTATNING, PÅBUD OG AFSLAG"

Transkript

1 MANGLER VED DET LEJEDE ERSTATNING, PÅBUD OG AFSLAG DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 11. NOVEMBER 2010 præsen TATION 1

2 DISPOSITION Mangelsbegrebet hvornår foreligger en mangel Oprindelige mangler Reklamation Efterfølgende mangler Beføjelser Udbedringd Forholdsmæssigt afslag. Erstatning 2

3 INDLEDENDE Lejelovens kapitel III angår udlejers misligholdelse og lejerens beføjelser i den forbindelse. Reglerne i LL, ELL og LLAB er stort set ens og vil derfor i det følgende blive behandlet samlet. Det følgende vil fokusere på faktiske mangler både oprindelige og efterfølgende og mangelsbeføjelserne. Særligt vedr. forholdsmæssigt afslag. Forsinkelse og retsmangler behandles ikke. 3

4 INDLEDENDE Lejeret er kontraktsret. LL s regler om udlejers misligholdelse er i vid udstrækning sammenfaldende med obligationsrettens almindelige regler om misligholdelse. ld l I det omfang loven ikke indeholder en særlig regulering af spørgsmålet, må de almindelige obligationsretlige misligholdelsesregler være anvendelige. 4

5 INDLEDENDE Mangelsbegrebet: Mangelsbedømmelsen er afhængig af parternes aftale: Afgørende er, om lejemålet ved overtagelsen og under lejemålets forløb er i den stand, som lejeren efter kontrakten og loven kan kræve. (jf. LL 11, stk. 1, 1. pkt) Mangelsbedømmelsen er objektiv, dvs. ikke en betingelse at forholdet kan bebrejdes udlejer. 5

6 INDLEDENDE Omfatter også andet end fysisk forringelse. Lydgener: U H neonreklamer. Støjgener: T:BB Ø: Støj fra nabolejemål. Andre forhold: T:BB Ø afslag for manglende opretholdelse af center med restauranter, forlystelser mv. U SH: U erstatningsansvar overfor tilbagebleven købmand ved flytning af stormagasin. 6

7 OPRINDELIGE MANGLER 2. Oprindelige mangler: Det lejedes stand ved indflytning: LL 9: God og forsvarlig stand. Deklaratorisk aftale nyistandsat, dårlig stand etc. Caveat emptor-reglen (som KBL 47 og alm. kontraktsret) Ved besigtigelse. Dog e.o. berettiget forventning om udbedring. T:BB Ø. Mindre areal end angivet i lejekontrakt. Hvis mangel skyldes andre lejeres adfærd, kan manglen desuagtet gøres gældende overfor U. U V lysskilt 7

8 REKLAMATION 3. Reklamation: LL 14/ELL 21: 14 dages reklamations frist fra lejemålets begyndelse. (kontraktsmæssige, ikke faktiske begyndelse). Skjulte mangler dog uden ugrundet ophold Jf. udtrykkeligt i ELL 21, stk. 1, 3. pkt. Vedrører alene oprindelige mangler. Undladt reklamation uden betydning ved flytteopgør, jfr. GD Ø. Undladt reklamation medfører alene bortfald af beføjelser efter JD Lejeres ret til naturalopfyldelse bevaret trods manglende reklamation. 8

9 REKLAMATION Ved efterfølgende mangler: Alm. obligtionsretlige reklamationsregler: Reklamation inden for rimelig tid/uden ugrundet ophold. 9

10 REKLAMATION Bevismæssig betydning. Hvis lejer har undladt reklamation. GD V: Tvist om gulvet stand ved indflytning i fraflytningssag tillagt betydning at L ikke havde gjort indsigelse overfor U i lejeperioden. 10

11 TILSIKRING Tilsikring: Et løfte om bestemte egenskaber behøver ikke at være udtrykkeligt. Tilsikring ik i vil både udgøre en mangel og et ansvarsgrundlag. U H: Kølerum i slagtevirksomhed fejlbehandlet. U H: Sædvanlige temperatur- og køleforhold U V: Vandindtrængen dt i kælder udlejet til lager. Anvendelsen afset for tilsikret. T:BB V: Opstigende kloakvand i kælder. Ikke tilsikring til lagerformål. Ikke erstatning. GD Ø: Ikke tilsikring af særlig anvendelse af kælder. Ikke ansvar for skade på varelager. 11

12 EFTERFØLGENDE MANGLER Efterfølgende mangler: Tilsvarende afhængige af kontraktens indhold. Se f.eks. U B om forsinkelse med installation af elevator. Afslag for forsinkelse, der lå ud over hvad der måtte påregnes. T:BB Ø afslag til pub-lejer for manglende opretholdelse af center med restauranter, forlystelser mv. U SH: U, et stormagasin, anset for erstatningsansvar overfor tilbagebleven købmand ved flytning af stormagasinet. 12

13 EFTERFØLGENDE MANGLER Udefrakommende forhold må anses for irrelevante for den lejeretlige mangelsbedømmense. Kommunale gadearbejde, vejændringer, vejsænkning og lign. Grænsetilfælde, hvis ændringen vedrører U s ejendom, f.eks. fortovet er privat fællesvej. aktiviteter på naboejendommen støj, skygge-effekt Disse forhold har heller ikke U nogen indflydelse på. Må anses for et stiltiende vilkår i lejeforhold, at naboarealer kan forandre sig. Ellers må leje afkræve en tilsikring. Forholdene har betydning for lejefastsættelse- lejeværdi, markedsleje. 13

14 EFTERFØLGENDE MANGLER Vedligeholdelsesfordelingen hænger tæt sammen med mangelsspørgsmålet. g Lejeforhold er længerevarende kontrakter. Før eller siden vil der opstå et bohov for vedligeholdelse af bygning og lejemål. Enten som reparation af indtrufne skader eller som led i løbende vedligeholdelse. Hvis udlejer ikke opfylder sin vedligeholdelsespligt foreligger en mangel. Hvis L selv har vedligeholdelsespligten foreligger ingen mangel. Da netop tale om L s risiko. 14

15 EFTERFØLGENDE MANGLER Et spørgsmål er, om der foreligger en mangel, hvor U løbende gennemfører vedligeholdelse af ejendommen og det lejede, og vedligeholdelsesarbejderne midlertidigt forringer det lejedes værdi. 15

16 EFTERFØLGENDE MANGLER Mangler kan tænkes at foreligge i 3 hovedtilfælde: 1. U udbedrer allerede indtrufne skader eller undlader at opfylde sig vedligeholdelsespligt og derved opretholde det lejede i aftalt stand. 2. U gennemfører arbejder på en uberettiget t mådeenten ved ikke at varsle arbejderne behørigt eller ved af, at arbejdet ikke gennemføres under tilstrækkeligt hensyn til lejer, herunder ikke tilstrækkeligt hurtigt. 3. Udlejer gennemfører vedligeholdelsesarbejder, der udenfor 1 og 2, og som forringer forringer det lejedes brugsværdi under udførelsen. 16

17 EFTERFØLGENDE MANGLER Ad 1: U udbedrer allerede indtrufne skader eller undlader (rettidigt) at foretage vedligeholdelse. Aktuelle skader er et typeeksempel på efterfølgende mangler. 1. Pludselig skade T:BB B: Vandskade pga. overboens hærværk. Udbedring var sket så hurtigt, som det var muligt. L tilkendt afslag, men ikke erstatning. 2. Langsom nedslidning i udsættelse af vedligeholdelse. ld l (forsømt vedligeholdelse kan være ansvarspådragende 3. Skimmelsvampeangreb Se som ex. T:BB Ø, T:BB Ø, T:BB Ø 17

18 EFTERFØLGENDE MANGLER Løbende vedligeholdelse: Hvis U har vedligeholdelsespligten g bærer han risikoen for hændelige forringelse af det pågældende forhold. Manglende behørig, løbende vedligholdelse udgør en mangel, hvis det lejede ikke lever op til den aftalte stand, også selv om der ikke er tale om aktuelle skader. 18

19 EFTERFØLGENDE MANGLER Svært at fastslå, hvornår U s pligt til vedligeholdelse indtræder: U har pligt til at holde det lejede forsvarligt ved lige og installationer i god og brugbar stand, jf. LL 19. Som udgangspunkt skal vedligeholdelse ske så ofte, det under hensyn til ejendommens karakter og det lejedes karakter er sædvanemæssigt påkrævet. Ejendommen og installationer bliver i sagens natur ældre med tiden. Aftalen har betydning fx. Hvor der er lejet en faldefærdig bygning. 19

20 EFTERFØLGENDE MANGLER Ad. 2: Udlejer gennemfører vedligeholdelsesarbejder på en uberettiget måde. LL 55: Varslingsregler (LLAB 33 er enslydende) HR: 6 ugers varsel U1: Væsentligt gene 3 mrd. U2: Uopsættelige arbejder ELL 27, stk. 2: 8 uger juli indgår ikke. Gælder for både forandringer og vedligeholdelsesarbejder. Gælder også ved arbejder udenfor det lejede, hvis L påføres gener, jf. 20 udtrykkeligt ELL 27, stk. 3 og forudsat i GD Ø.

21 EFTERFØLGENDE MANGLER Fristerne må også i beboelseslejemål kunne fraviges ved aftale, når L kender det konkrete projekt og kan forholde sig til generne. LL 57: Ikke fraviges til skade for L. Formålet med reglerne: at beskytte lejer mod generende arbejder med kort frist. 21

22 EFTERFØLGENDE MANGLER Hvis varslingsfristerne ikke iagttages, er iværksættelse uberettiget. Arbejderne udgør derfor en mangel. L skal ikke efter kontrakten eller loven tåle ændringerne. Manglen kan dog afhjælpes ved behørig varsling. Herefter kan arbejderne være berettigede. Tilsidesættelse vil ofte være culpøs og dermed ansvarspådragende. U Udbedring af svampeangreb uden behørigt varsel. 22

23 EFTERFØLGENDE MANGLER Praktisk gennemførelse: Uden afbrydelse og størst muligt hensyn til L alm loylalitetsprincip. p F.eks. Tilrettelæggelse af arbejdet, anvende mindre støjende værktøj mv. Må antages at indebære, at U må foretage løbende vedligeholdelse i stedet for en samlet og mere omfattende renovering, hvis mere hensynsfuldt. Vanskelig afvejning L må kunne gøre mangelskrav gældende, hvis dokumenterer, at opsat vedligeholdelse indebærer en mer-belastning. 23

24 EFTERFØLGENDE MANGLER Ad 3: Arbejdets gennemførelse forringer det lejedes brugsværdi. Kan gener ved vedligeholdelsesarbejde i sig selv udgøre en mangel? Næppe, når der ikke foreligger tilfælde 1 eller 2: Ellers vil udlejer misligholde uanset om han vedligeholder eller ej. Vedligeholdelsespligten er en del af aftalen, og genner følger dermed af retsforholdet. t Støttes af ELL 26 om ret til forandringer, der ikke væsentlig og varig ændrer det lejedes identitet. LL 55 Indfortolkes en ret til forandringer (Lejeret 2, p. 170ff) 24

25 EFTERFØLGENDE MANGLER Typeforudsætning: Vedligeholdelse skal ske før eller siden. Selv stærkt generende arbejder Fx udskiftning af køkken, bad osv. Andet kan være aftalt: Udtrykkeligt forbehold for konkrete arbejder. Henvisning til vedligeholdelsesplan. Evt. indfortolkes i kortvarige lejemål så en vis forventning om at fx køkkenudskiftning ikke skal ske i denne periode. 25

26 EFTERFØLGENDE MANGLER T:BB V: Marselis Boulevard. Omfattende facaderenovering i beton ejendom 15 mdr. Betydelige støj og støvgener. Enighed om at arbejderne var sket under størst mulig hensyntagen til lejerne. VLD: Arbejder sket for at opfylde vedligeholdelsespligt, L måtte tåle de gener som arbejderne i almindelighed gav anledning til. og lejelighederne ikke ubeboelige Ikke bevist, at generne havde et omfang eller ustrakt sig i så lang tid, der gav anledning til afslag. Ikke tilkendt afslag. 26

27 EFTERFØLGENDE MANGLER Sml. T:BB V: Ombygningsgener. g g Aftalt kompensation for gener og omsætningsnedgang. U ikke ansvarlig, men L tilkendt afslag. Vidtgående d i retningen af at tilkende afslag. T:BB B 27

28 BEFØJELSER LL 11: L kan foretage udbedring for U s regning g 1. U ikke afhjælper bevis for manglens eksistens må sikres. 2. Efter påkrav bevis må sikres 3. Lh hæfter overfor den udførende d håndværker. 28

29 BEFØJELSER Vedligeholdelsspørgsmål kan indbringes for huslejenævnet for private beboelseslejemål, jf. LL 106, nr.3, og BRL 22. I regulerede lejemål og småhuse kan vedligeholdelsespåbud efter BRL 22 gennemtvinges for U s regning af fgi G.I. jf. BRL

30 BEFØJELSER LL 11, stk. 2: Forholdsmæssigt afslag. L kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren ELL 18, stk. 2: brugsværdi i stedet t for det lejedes værdi. Ifølge forarbejder udtryk for alm. obligationsret. 30

31 BEFØJELSER Alm. beregning: Vederlaget af ydelsen i forhold til det aftalte vederlag nedsættes efter samme forhold som værdien af mangelfuld ydelse forholder sig til værdien uden manglen. Se T:BB Ø: Afslag i erhvervslejemål beregnet ud fra aktuel leje efter den forholdsmæssige forskel mellem lejeværdien for det faktiske lejemål og som lejemålet var forudsat at være. T:BB V: Udtalelse i boligretten. Afslag forudsætter værdiforringende mangel. Hvis ikke udslag i markedsværdien, da intet behov for at kompensere for nogen værdiforringelse. 31

32 BEFØJELSER For lejer Brugsværdi forringelse må bedømmes på objektiviseret grundlag. g Ikke L s subjektive forhold. Se på aftalt brug. E.o. Indfortolkes i aftalen kollegieværelser arbejder i eksamensperioden må anses for særligt generenden L s faktiske brug kan heller ikke være afgørende. L er hjemmegående. 32

33 BEFØJELSER Erhvervslejemål: Bør vurderes efter markedslejen i hhv. Kontraktsmæssig og mangelfuld stand ift. aftalt leje. T:BB Ø anvender lejeværdien selv om sag anlagt i 2004 ELL 89 vedligeholdelsespørgsmål? 33

34 BEFØJELSER Uregulerede lejemål: Forskellen i lejeværdi i kontraktsmæssig og mangelfuld stand ift. aftalte leje. Tilsvarende for uregulerede lejemål. 34

35 BEFØJELSER Regulerede lejemål Problem, hvor prisfastsættelse sker efter maksimalpriser. Prisfastsættelsen sker efter en beregning. Det lejedes værdi er typisk højere end OMK. Hvis OMK er højere, da ikke varsle forhøjelser, jf. BRL 7, men begyndelseslejen kan e.o. overstige lejeværdi. Hvis markedet ikke kan bære OMK, indrettes lejen efter, hvad markedet kan bære. 35

36 BEFØJELSER Hvis OMK er lavere end lejeværdien ( og let kan udlejes) E.o. vil en mangel ikke være værdiforringende. Hvis udlejning også i mangelfuld sand kunne ske til OMK. udgør afslaet 0%. OMK må anses for markedsprisen = den højst tilladte pris. Forholdsmæssig afslag derfor kun: Lejen er fastsat lavere end OMK (maksimalprisen gør ikke udslag), men derimod markedsbestemt. Lejeværdien med mangler er lavere end OMK. Her må værdi i mangelfri tilstand være OMK og prisen med mangler, hvad der kan bæres. F.eks. Hvor lejemålet er helt ubeboeligt. 36

37 BEFØJELSER LL 11 om lejeværdi må forstås i overensstemmelse med de korrigerende regler i BRL. I modsat fald kunne en lejer få afslag efter forringelse i lejeværdi, selv om lejeren netop ikke betaler lejeværdien. Dette har næppe været intentionen. ti 37

38 BEFØJELSER Almene boliger: Balancelejeprincip. Må behandles på samme måde som regulerede lejemål. Småhuse: Sammenligningsgrundlaget er OMK-lejemål, hvor regulering er sket efter BRL 7, jf. 29c. Da sammenliginngslejemålene er omkostinnsbestemte, vil dette give sig udslag i muligheden for afslag i småhusene, 38

39 BEFØJELSER Lejemålet med fri lejefastsættelse LL 53, stk. 3-5 og BRL 15a. Her må markedsforholdene som ved erhvervslejemål være afgørende. 39

40 BEFØJELSER Tidsmæssig udstrækning: Ved udbedring af skader: Frem til udbedring er sket. Selve gennemførelsen af arbejdet kan ikke anses som en mangel. Ved mangelfuld ld varsling: Indtil behørig varsling er sket. 40

41 BEFØJELSER LL 12: Hæveadgang hvis væsentlig mangel, og U ikke afhjælper straks, eller manglen ikke kan afhjælpes inden for rimelig tid. U handlet svigagtigt. Hæveadgang mistes, når afhjælpning er sket. 41

42 BEFØJELSER Erstatning: Ansvarsgrundlag: Tilsikring Svig Udlejers forsømmelse U V: Manglende lys på trappeopgang GD : Manglende glatførebekæmpelse. T:BB Ø Støjgener fra nabolejemål ansvarsgrundlag for U manglende rettidige reaktion. 42

43 Lejere af ejerlejligheder treuenigheden Problem: L s krav mod U, kan U ikke få gennemført overfor E/F. Hvis L var lejer før opdeling. L s krav efterkommes, da L først i tid og U s successorer fuldt forpligtet. Hvis L først lejer efter opdeling U kan have taget forbehold Hvis ikke, har L de mangelsbeføjelser, som ikke berører E/F, dvs. ikke naturalopfyldelse. py 43

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Istandsættelseskrav uden istandsættelse?

Istandsættelseskrav uden istandsættelse? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 5 juni 2008 5 Juridisk artikel Istandsættelseskrav uden istandsættelse? FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR I den seneste tid er der blevet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forbedringskontoen efter lejelovens 63 a 4 2.1 Forbedringskontoen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 Den studerende bør indledningsvis konstatere, at der er tale om en ejendom, hvor boligreguleringsloven finder anvendelse, idet ejendommen er beliggende

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Sommerhusudlejning et overset problemkompleks inden for lejeretten

Sommerhusudlejning et overset problemkompleks inden for lejeretten TBB2014.277 Sommerhusudlejning et overset problemkompleks inden for lejeretten I artiklen redegøres for den lejeretlige retsstilling i relation til sommerhusudlejning, som vil forbavse mange, idet sommerhusudlejning

Læs mere