Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup"

Transkript

1 Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup Frenede Care Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1

2 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse... 3 Ledelse... 3 Antal brgere g medarbejdere... 3 Målgruppe... 3 Dat fr tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetder... 3 Lvgrundlag, rammer:... 3 Vurderingen... 4 Samlet vurdering... 4 Anbefalinger

3 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering Navn g Adresse Ledelse Antal brgere Målgruppe Hjemmeplejegruppen i Regstrup, Hvedgaden 36, 4420 Regstrup Distriktschef Lisbeth Petersen g Birgit Hestbek Antal brgere: På dagen var 142 brgere registreret sm brugere af mrådets ydelser i distriktet Brgere, der efter ansøgning m hjælp til mindst én af nedenstående ydelser har fået bevilget dette i henhld til Servicelvens 83 g sygeplejeydelser efter Sundhedslven g mdtager hjælpen fra Frenede-Care i Hlbæk øst ved hjemmeplejegruppen i Regstrup g Hjemmesygepleje fra Frenede-Care i Hlbæk. Ydelser: Sundhedslven Sygeplejeydelser Servicelvens 83 persnlig pleje praktisk hjælp nødkald træning i frbindelse med prjekt; Mit liv min hverdag Kilde: Gældende Kvalitetsstandard fr ældremrådet; behv fr hjælp. Dat fr tilsynet: 29. nvember 2013 Anvendte tilsynsmetder: Der er gennemført fællesinterview med 2 distriktschefer; én fr hjemmeplejedistriktet g én fra hjemmesygeplejen. Der er gennemført interview med medarbejdere i distriktet; 1 scial- g sundhedsassistent g 2 scial- g sundhedshjælpere Frmålet har været drøftelse af knstaterede g bserverede frhld Der ud ver er der fretaget 4 brgerinterviews blandt mrådets brugere samt 1 interview af pårørende til brgere, der ikke selv kan verskue knsekvenser af egne valg. Ved udvælgelsen af disse har der været fkus på brgere med behv fr både praktisk hjælp, persnlig pleje g sygepleje. Frmålet var at knstatere en verensstemmelse mellem de aftalte ydelser g de faktiske plevede frhld. I frhld til verhldelse af Service- g Sundhedslvens rammer er 15 jurnaler gennemgået i frhld til dkumentatinen. I frhld til dkumentatin af tilstrækkeligt faglig medarbejderdækning er ugens tjenestelister gennemgået. I frhld til vurdering af faglige anvisninger g verhldelse af én-strengethed i dkumentatinen er 3 dages kørelister gennemgået. Lvgrundlag, rammer: Servicelvens 151. Den stedlige kmmune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kmmunale pgaver efter 83 g 86 løses i verensstemmelse med de afgørelser, kmmunalbestyrel-sen har truffet efter disse bestemmelser g i henhld til kmmu-nalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. 138 g 139. Der er supplerende taget afsæt i det udbudsmateriale, der ligger sm grundlag fr Hlbæk Kmmunes kntrakt med Frenede-Care g specielt de indbyggede faglige krav til levering af ydelser. 3

4 Endelig er der taget afsæt kvalitetsstandarder fr ældremrådet besluttet i Hlbæk Kmmunes byråd Vurderingen Servicelven g Sundhedslven g anden relevant lvgivning Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, sm blandt andet via de ældres plysninger, skal kntrllere g følge p på m de ældre får den hjælp, de er visiteret til, g at hjælpen udføres på en måde, der tilfredsstiller krav fra relevant lvgivning. Tilsynet vil indehlde pfølgning på f.eks. regler m retssikkerhed, g magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge p på Embedslægeanbefalinger, da mrådet er ikke løbende er underlagt dette tilsyn Tilsynets knklusiner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger g i grvere tilfælde påbud Samlet vurdering Visitatin, afgørelse, klageadgang Det er svært at få et indtryk af visitatin, infrmatin af brgere m af valgmuligheder i frhld til leverandør g bytteydelser, mulighed fr tilstedeværelse af bisidder samt fremsendelse af visitatinens afgørelse sker på en struktureret g fr brgeren tilfredsstillende måde. Alle brgere erindrer visitatinen sm gd g meningsfuld men kun 1 af disse erindrer mdtagelse af afgørelse med klagevejledning g fr flere er det uklart, m der er infrmeret m mulighed fr valg af andre leverandører m.m.. Alle er dg tilfredse med samarbejdet med hjemmeplejegruppen i Regstrup g vil alligevel ikke ønske et skifte. Derfr er det svært at vurdere m de interviewede brgere plever frståelige skriftlige afgørelser. Når kmmunerne udliciterer, er det en udfrdring at sikre at kmmunikatin g dialg med de private leverandører pnår samme kvalitative høje niveau, sm i den interne kmmunale verden. Under tilsynet angives det, at det undertiden pleves, at vigtig infrmatin m f.eks. udskrivelser g pfølgning på behandlinger samt meddelelser m ændrede ydelser bliver unødigt frsinket grundet en ikke tilstrækkeligt tilpasset infrmatinspraksis med gener fr brgeren. En pfrdring til at stramme p på denne praksis vil fremgå af Tilsynets årsrapprt til Udvalget fr Vksne. Det er ligeledes Tilsynets vurdering, at ansvaret fr at tilvejebringe rammer fr f.eks. den af Sundhedsstyrelsen krævede dkumentatin ligger hs kmmunen. Sm vi neden fr beskriver stiller de hastigt stigende krav fra senest vejledning m sygeplejefaglige ptegnelser fra 2013 krav m udvikling af ny systematik, sm alle leverandører kan gøre brug af. Dette vil gså fremgå af tilsynets årsrapprt. Levering af ydelser Visitatrs helhedsvurdering, jurnalen, eventuelle handleplaner g kørelisten angives sm scial- g sundhedshjælperens daglige skriftlige arbejdsbeskrivelse. Derudver plyses der, at der i alle hjem frefindes en plejeplan hvr krav til den individuelle indsats skrives g løbende pdateres af de medarbejdere, der kmmer i hjemmet Tilsynet har fået 2 eksempler på dette fremvist 2 plejeplaner med særlige g relevante anvisninger til ernæringspfølgning g rehabilitering 4

5 Helbred, generelt Udgangspunktet fr tilsynet er Vejledning i sygeplejefaglige ptegnelser g Vejledning i rdinatin g håndtering af lægemidler ; begge udgivet af Sundhedsstyrelsen. Det er kmmunens/ledelsens frpligtelse at rammerne fr pfyldelse af kravene fra disse vejledninger understøttes gennem interne relevante instrukser g vejledninger samt gennem mulighed g tilgængelighed i kmmunens elektrniske brgerjurnal på mrådet. Vejledning m sygeplejemæssige ptegnelser har ved delegerede sundhedslvspgaver til hjemmeplejen krav m en helhedsvurdering ud fra 12 frmaliserede punkter. Der er i frlængelse af dette ligeledes krav m i samarbejde med egen læge eller speciallæge at udpege væsentlige g / eller krniske helbredsmæssige g plejemæssige mråder, hvr den p følgende indsats aftales. Aftaler frventes fulgt p g dkumenteret i den elektrniske jurnal. Ved gennemgang af de 15 jurnaler findes ingen helhedsvurderinger, der tilfredsstiller krav fra venstående vejledning g dermed heller ikke den af Embedslægen ønskede pfølgning på krniske sygdmme g særlige helbredsmæssige prblemstillinger. Ved gennemgang af distriktets persnalemæssige instrukser g vejledninger fr denne indsats ses frventninger til denne indsats heller ikke beskrevet. Det anbefales distriktets ledelse at udarbejde handleplan fr hvrnår g hvrdan det vil blive sikret, at der fremadrettet ved delegerede sundhedslvspgaver frefindes venstående helhedsvurderinger med udvalgte særlige indsatsmråder samt aftaler med rdinerende læge m pfølgning på disse. Det anbefales samtidigt at udarbejde tidsplan fr udvikling af lkale persnalemæssige instrukser fr denne indsats. Ernæring Ved interview af ledelse g medarbejdere får tilsynet det indtryk, at der er en gd bevidsthed m g der fregår en systematisk pfølgning på individuelle brgeres ernæringsprblematikker. Ledelsens beskrivelse af indsatsen bekræftes af medarbejderne g kan i et meget spradisk genfindes i plejeplaner, altså arbejdsredskabet fr de medarbejdere sm nrmalt arbejder nærmest brgeren. Der angives at være undervist i ernæringsprblematikker g i frbindelse med dette er der anvist relevant pfølgning. Tilsynet finder det svært, at genfinde denne indsats i frm af individuelle handleplaner i de gennemgåede jurnaler. Ej heller ses særlige instrukser fr denne indsats Det anbefales distriktets ledelse at den gde praksis ved pfølgning på ernæringsprblematikker gså gøres synlig i frmelle handleplaner. Rehabilitering /mbilitet Det er meget psitivt at se den meget målrettede indsats fr rehabilitering af brgere, der deltager i indsatsen i Min hverdag / mit liv. Indsatsen vurderes at være præget af systematik g en gd pfølgning, sm gså brgeren er inddraget i. En enkelt brger, der er visiteret til denne ydelse tilkendegiver værdsættelse af denne mulighed fr hurtigst muligt at blive uafhængig af hjælp. Medarbejdernes bevidsthed m behv fr en rehabiliterende indsats ved gså andre brgere angives desuden psitivt at være præget af denne udvikling. Der savnes dg ved brgere der ikke deltager i Min hverdag / mit liv en dkumenteret vurdering af brgerens behv fr træning g herunder vedligehldelse af diverse færdigheder. Derved kmmer pfølgning i frhld til denne restgruppe af brgere til at 5

6 fremtræde tilfældig g ikke dkumenteret, selvm det er tydeligt at medarbejdernes bevidsthed m behvet er til stede. Dialg g medinddragelse Det fremgår af den skriftlige dkumentatin g interview af de frskellige parter at der er dialg, g at der i dagligdagen sker inddragelse af brgere g i ngle tilfælde nærmeste pårørende. Tnen bekræftes af alle parter sm gd. Inddragelsen ses dg ikke knsekvent dkumenteret i jurnalerne. Alle medarbejderne plever en gd g løbende dialg med brgeren eller hs brgere med f.eks. demens den nærmeste pårørende. Tnen i den gennemgåede dkumentatin vurderes pæn g sber. Retssikkerhed g magtanvendelse I en del af de gennemgåede jurnaler ses samtykke aftaler g angivelse af nærmeste pårørende eller værge. Tilsynet har gennemgået de 15 jurnaler g ser følgende mangler: Ved brgere, der selv kan verskue egne beslutninger g handlinger savnes angivet hvem der må invlveres i hvad, hvis brgeren ikke selv mere kan verskue egne beslutninger g handlinger. Ved brgere der på nuværende tidspunkt ikke selv kan verskue egne beslutninger g handlinger savnes præcisering af hvilke aftaler der er fr inddragelse af nærmeste pårørende eller værge I frhld til det infrmerede samtykke til behandling g tilsagn m ret til videregivelse af persnfølsmme plysninger stiller lven krav m dkumentatin fra gang til gang. Også her kan efterlevelse af dette lvkrav ikke bekræftes ved gennemgang af jurnaler. Interviews af brgere g pårørende vidner dg m at der løbende sker en gd inddragelse. Tilsynet anbefaler en generel pstramning i frpligtelser til inddragelse i frhld til individuelle aftaler, samt til inddragelse af brgere g de juridisk definerede pårørende ved delegatin af det infrmerede samtykke g ved behv fr videregivelse af persnfølsmme plysninger. Det er Tilsynsenhedens vurdering, at der er en grundlæggende viden m Servicelvens bestemmelser vedrørende magtanvendelse, men sm nedenfr beskrevet savnes dette msat i praksis. Instrukser g vejledninger fr Hlbæk Kmmunes døgnmråde angives stadig at være kendt g efterlevet. Servicelvens bestemmelser har dg et primært frebyggende sigte, dvs. at man tidligt i frløbet frsøger at strukturere sin praksis, så man sikrer værdighed g tryghed g frebygger senere magtanvendelse gennem en målrettet pædaggisk indsats. Der fremvises under tilsynet eksempel på plejeplan med anvisning af særlig pædaggisk praksis ved brgere, der prfiterer af dette. Der savnes dg en systematisk g generel frebyggende indsats hs brgere med en sygdmsbetinget adfærd, der kræver en ensartet g pædaggisk afstemt levering af ydelser. Derfr anbefales det, at man evt. i samråd demensknsulent, udvikler en mdel fr scialpædaggiske handleplaner, sm kan tjene sm et trygheds- g værdighedsskabende arbejdsredskab fr medarbejderen nærmest brgeren Det angives, at der kun sjældent er berøring med brgerens øknmiske midler. Hs en enkelt brger med værgemål angives det, at der i et vist mfang 6

7 tilbydes støtte fra medarbejdere til hjælp med diverse betaling. Den mtalte værge plever dg at samarbejdet glider gnidningsløst. Det angives, at der på nuværende tidspunkt ikke findes instrukser fr denne invlvering i brgerens øknmi. Fr at sikre alle parters retssikkerhed anbefales det at udarbejde generelle instrukser fr medarbejderes mgang med brgeres øknmiske midler instrukser sm er kendt af alle parter, brger, evt. den pårørende g invlverede medarbejdere. Utilsigtede hændelser UTH I frhld til Indberetning af Utilsigtede uhensigtsmæssige hændelser i henhld til særlig lvgivning m dette, vurderer Tilsynsenheden, at dette sker i relevant mfang, g der sker en relevant pfølgning. Indsatsen bekræftes af såvel ledelse sm medarbejdere. Medarbejdere De interviewede medarbejdere bekræfter at have været til medarbejderudviklingssamtaler. Det angives, at der stadig arbejdes efter Hlbæk Kmmunes håndbøger fr kvalitetssikring af pleje/msrg g retssikkerhed/magtanvendelse. Udbudsmaterialet stiller dg sm disse ikke krav til en knkret rganisering af ansvar g frdeling af pgaverne. Medarbejderne bekræfter dette. Der pleves et fremadrettet ønske m internt at rganisere pgaverne, så de giver mening fr virksmhedens kultur g samtidigt sikrer et tilfredsstillende fagligt niveau. Tilsynet vurderer en sådan løbende justering relevant g nødvendig. En justeret plan fr delegatin g hermed pgave- g ansvarsfrdeling mellem de ansatte sundhedsuddannede medarbejdere skal før iværksættelse frelægges fr mrådets myndighed. Dette skal sikre tilstedeværelse af tilstrækkelige faglige kmpetencer. Det er ligeledes fr at sikre at øget ansvar g pgaver til medarbejdere med et krtere uddannelser følges p med tilstrækkelig p følgende vejledning g egenkntrl af kvalitet. Tilsynet har fået frelagt g gennemgået tjenestelister fr den sidste uge mkring tilsynet. Det er tilsynets vurdering, at der praktiseres en sber g tilfredsstillende tilgang til sikring af tilstedeværelse af faglige kmpetencer. I frhld til intrduktin g plæring af nye klleger følges særlige intrduktinsfrløb tilpasset den nye kllegas uddannelsesniveau g erfaring. Der gøres brug af ekstern underleverandør af vikarmedarbejdere g der angives undertiden at pleves usikkerhed m den fremmødte vikar lever p til lvgivningsmæssige g interne faglige frventninger. Det anbefales Frende-Care, at fremsende intern instruks fr bestilling af vikarer, der sikrer at tilstrækkelige faglige g frmelle kmpetencer i frhld til løsning af den knkrete pgave. Nævnte instruks skal fremsendes til mrådets myndighed før iværksættelse. Ifølge Hlbæk Kmmunes kvalitetstandarder fr mrådet er alle leverandører frpligtet til at sikre, at pleje- g msrgspgaver hs brgeren altid bliver udført at en medarbejder med mindst scial- g sundhedshjælperuddannelse. Både fra ledelse g medarbejdere bekræftes det, at dette undertiden ikke er efterlevet. Efter venfr nævnte gennemgang af tjenestelister er det dg Tilsynets vurdering, at der generelt ikke er fr lidt tilstede- 7

8 værende faglighed. Fr at sikre at kvalitetsstandarders krav m tilstedeværelse af medarbejder med mindst scial- g sundhedshjælperuddannelse ved levering af pleje- g msrgsydelser anbefales det Frenede-Care at sikre dette verhldt. I det fr kntrakten grundlæggende udbudsmateriale frdres det, at Frenede-Care arbejder på at råde ver samme sygeplejemæssige specialister på vejlederniveau, sm i den kmmunale del; dvs. særlige kyndige i sårbehandling, ernæring, palliatin (støtte til alvrligt syge) g inkntinens (F.eks. prblem med at hlde på vandet). Tilstedeværelsen af disse særlige kyndige på vejlederniveau vurderes generelt at være på plads allerede nu. Der vurderes dg en enkelt udfrdring. Frenede Care råder endnu ikke ver en egen uddannet demensknsulent. Der gøres dg ansvarligt brug af de kmmunale demensknsulenter. Grundet væksten i gruppen af brgere med demens g andre psykiske funktinsnedsættelser anbefales det Frenede-Care, at lægge en langsigtet plan fr tilstedeværelse af demensknsulent i egne rækker. Grunden til anbefaling af dette langsigtede perspektiv er, at uddannelse af demensknsulent fra egne rækker typisk sker ver mindst et år. Alle medarbejdere bekræfter at have været til medarbejderudviklingssamtale. Ifølge ledelse er der endnu ikke lavet en verrdnet plan fr pfølgning på medarbejdernes kmpetencer. Dette frventes at freligge i frbindelse med en frestående is-certificering. Det er dg tilsynets indtryk, at hjemmeplejegruppen i Regstrup på eget initiativ sikre kmpetenceudvikling i samarbejdet med de lkale samarbejdsparter sm distriktspsykiatri, demensknsulent, REHAB terapeut g ernæringskyndig. Ledelsen angiver en løbende pfølgning på sygefravær. Medarbejderne beskriver en str åbenhed i gruppen g dermed dialg m f.eks. sygfravær. Der er en lang kultur fr gensidig msrg. Det er tilsynsenhedens vurdering, at ledelse g medarbejdere brtset fra venstående behv fr pstramninger er meget pmærksmme på g har kendskab gældende lv g vedtagne kmmunale kvalitetsstandarder. Det samme er gældende i frhld til de Hlbæk Kmmunes generelle instrukser fr pleje / msrg g fr retssikkerhed / magtanvendelse. Tilfredshed med ydelser Næsten alle de interviewede brgere plever, at man får hjælp, der er aftalt, g sm er relevant i frhld til brgerens funktinsniveau. En pårørende savner hs brgere med en svigtende psykisk funktinsevne mere plejemæssigt fkus på denne type brgeres værdighed, f.eks. i frhld til hygiejne g påklædning. Det anbefales, at man i hjemmeplejegruppen drøfter m der ved brgere, der ikke altid kan verskue egne beslutninger gøres nk fr plejemæssigt at sikre en tilfredsstillende værdighed. Ellers er vurderingen fra de interviewede, at medarbejderne er kmpetente. Alle de interviewede angiver at vide, hvem i kmmunen man skal henvende sig til ved behv fr afklaring. Generelt er der tilfredshed med den udførte pleje, sygepleje, madservice g praktiske hjælp. 2 brgere efterlyser dg mere rengøring. Nødkald angives at blive besvaret inden fr den i kvalitetsstandarderne angivne tidsramme. Der pleves mange medarbejdere i det enkelte hjem, men alle angiver frståelse fr at dette er nødvendigt. Flere af de interviewede angiver at hjælpen fte er meget frsinket i frhld til det aftalte. Det angives gså, at der ikke sm frventet i 8

9 kvalitetsstandarden gives besked m frsinkelser ud ver en halv time. Det anbefales, at der strammes p m at verhlde den kmmunale kvalitetsstandard g sikre en bedre verhldelse af aftalte tider samt varsling af frsinkelser ud ver en halv time. Anbefalinger Det anbefales distriktets ledelse at udarbejde handleplan fr hvrnår g hvrdan det vil blive sikret, at der fremadrettet ved delegerede sundhedslvspgaver frefindes venstående helhedsvurderinger med udvalgte særlige indsatsmråder samt aftaler med rdinerende læge m pfølgning på disse. Det anbefales samtidigt at udarbejde tidsplan fr udvikling af lkale persnalemæssige instrukser fr denne indsats Det anbefales distriktets ledelse at den gde praksis ved pfølgning på ernæringsprblematikker gså gøres synlig i frmelle handleplaner g udvikling af instrukser i frhld til praksis. Tilsynet anbefaler en generel pstramning i frpligtelser i frh til inddragelse Tilsynet anbefaler en generel pstramning i frpligtelser til inddragelse i frhld til individuelle aftaler, samt til inddragelse af brgere g de juridisk definerede pårørende ved delegatin af det infrmerede samtykke g ved behv fr videregivelse af persnfølsmme plysninger. Det anbefales, at man evt. i samråd demensknsulent, udvikler en mdel fr scialpædaggiske handleplaner, sm kan tjene sm et trygheds- g værdighedsskabende arbejdsredskab fr medarbejderen nærmest brgeren. Fr at sikre alle parters retssikkerhed anbefales det at udarbejde generelle instrukser fr medarbejderes mgang med brgeres øknmiske midler instrukser sm er kendt af alle parter, brger, evt. den pårørende g invlverede medarbejdere. En justeret plan fr delegatin g hermed pgave- g ansvarsfrdeling mellem de ansatte sundhedsuddannede medarbejdere skal før iværksættelse frelægges fr mrådets myndighed. Dette skal sikre tilstedeværelse af tilstrækkelige faglige kmpetencer. Det er ligeledes fr at sikre at øget ansvar g pgaver til medarbejdere med et krtere uddannelser følges p med tilstrækkelig p følgende vejledning g egenkntrl af kvalitet. Det anbefales Frende-Care, at fremsende intern instruks fr bestilling af vikarer, der sikrer at tilstrækkelige faglige g frmelle kmpetencer i frhld til løsning af den knkrete pgave. Nævnte instruks skal fremsendes til mrådets myndighed før iværksættelse. Fr at sikre at kvalitetsstandarders krav m tilstedeværelse af medarbejder med mindst scial- g sundhedshjælperuddannelse ved levering af pleje- g msrgsydelser anbefales det Frenede- Care at sikre dette verhldt. Grundet væksten i gruppen af brgere med demens g andre psykiske funktinsnedsættelser anbefales det Frenede-Care, at lægge en langsigtet plan fr tilstedeværelse af demensknsulent i egne rækker Det anbefales at man i hjemmeplejegruppen drøfter m der ved brgere, der ikke altid kan verskue egne beslutninger gøres nk fr plejemæssigt at sikre en tilfredsstillende værdighed. 9

10 Det anbefales, at der strammes p m at verhlde den kmmunale kvalitetsstandard g sikre en bedre verhldelse af aftalte tider samt varsling af frsinkelser ud ver en halv time 10

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Plejecentret Baeshøjgaard

Plejecentret Baeshøjgaard Plejecentret Baeshøjgaard Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering...

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V Bilag 1: Gældende lvgivning vedr. den palliative indsats Sm mtalt i Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1996 er patientens frie valg af phldssted et vigtigt aspekt i den palliative indsats. Såfremt dette

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Målepunkter fr Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Den 13. april 2015 Emnemråderne, sm indgår i plejehjemstilsynet, fremgår nummereret fra 1 til 4. Indenfr disse emnemråder har målepunkterne en række

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kmmune Tilsynsrapprt Høje - Taastrup Kmmune Taxhuset Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indhldsfrtegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger g anbefalinger...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere