Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC"

Transkript

1 Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC Projektbeskrivelse 3. maj 2013 # v1-Projektbeskrivelse fælles-it CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og afgrænsning Projektets leverancer og overordnet potentiale Tilgang og metode Potentialevurdering Governance og organisering Realiseringsplan og faseplansforslag Hovedaktiviteter og tidsplan Tidsplan Økonomi Finansiering Overordnet risikovurdering Organisering og bemanding # v1-Projektbeskrivelse fælles-it CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

3 1. Formål og afgrænsning Handlingsplanen for UC-effektivisering omfatter et initiativ (2.2) om Fælles it. Som led i en nærmere konkretisering af initiativet er der behov for at afdække, hvorvidt der er et effektiviseringspotentiale ved at etablere en større grad af fælleskab vedr. de it-mæssige opgaver på tværs af UC erne og CFU erne. Samtidig lægger handlingsplanens indsatsområde 2.10 Understøttelse af effektiviseringsprogrammerne op til initiativer om Fælles it-governancemodel, Fælles målsætninger for it-infrastruktur samt standarder for datastruktur, som foreslås inkorporeret i initiativet om Fælles it. På denne baggrund iværksættes nærværende projekt, der vil indebære nærmere afklaring af behov samt relevante løsningsmuligheder på disse to områder: Realisering af potentialerne ved en højere grad af fælles it (drift og udvikling) UC/CFU erne imellem og Etablering af en organisatorisk struktur, der kan varetage UC ernes fælles opgaver vedrørende it-governance, herunder krav til fælles it-løsninger i og uden for UC-sektoren. Den nærmere konkretisering af disse elementer sker i form af et projekt under indsatsprogrammet Fælles it og MitCFU, og nærværende projektbeskrivelse udgør beslutningsgrundlaget for at igangsætte projektet. Efter godkendelse i styregruppen (fremover programbestyrelsen) for UC effektiviseringsprogrammet vil projektbeskrivelsen udgøre en styringsramme for gennemførelsen af projektet. Projektet om Fælles it har i alt fire delelementer: 1) Nærmere vurdering af det økonomiske potentiale ved Fælles it for UC erne og CFU erne 2) Formulering af første trin i en realiseringsplan for realisering af fælles it samt skitsering af relevante yderligere trin 3) Udarbejdelse af forslag til organisering af første trin, herunder den nærmere arbejdsdeling mellem de enkelte UC er og evt. en ny fælles, organisatorisk struktur på it drifts-området 4) Formulering af en fælles it-governancemodel for it på UC erne, som kan anvendes ved etablering af fælles it-initiativer, samt udvikling og realisering af relevant fælles it-infrastruktur samt standarder for datastruktur. I # v 1 1

4 den forbindelse udarbejdes løsningsmuligheder i relation til de aktuelle projekter om praktikportal og STADS/SIS. Projektet omfatter it-drift, -vedligehold og -udvikling på såvel UC er som CFU er. Det er samtidig et vigtigt formål for projektet at få forankret viden om de afdækkede muligheder hos UC erne, hvorfor der tilføres to UC medarbejdere til projektets gennemførelse. Samtidig etableres hermed et bedre fundament for projektets eventuelle videreførsel. # v 1 2

5 2. Projektets leverancer og overordnet potentiale Projektets leverancer er følgende: - En identificering af samlet effektiviseringspotentiale ved Fælles it - En udpegning af et antal områder, hvor dette potentiale kan findes - En realiseringsplan for, hvorledes og hvornår potentialerne kan/bør realiseres (formulering af første trin samt skitsering af relevante yderligere trin) - Udarbejdelse af forslag til organisering af første trin, herunder den nærmere arbejdsdeling mellem de enkelte UC er og en ny fælles, organisatorisk struktur på it-området - En investeringsoversigt med de (for realiseringsplanen) nødvendige investeringer, samt finansieringsmodel herfor - Formulering af en fælles it-governancemodel for it, herunder for fælles itinitiativer, udvikling og realisering af relevant fælles it-infrastruktur samt standarder for datastruktur. Denne leverance skal kunne indgå i andre projekter som f.eks. praktikportal, MitCFU o.lign.) Projektets formål er netop at belyse potentialer, opstille realiseringsplan og styringsmodel, så disse leverancer vil ikke i sig selv give umiddelbar økonomisk effekt den kommer først ved realiseringen af de foreslåede initiativer. # v 1 3

6 3. Tilgang og metode Projektet gennemføres i tre spor: 1. Potentialevurdering vedr. it-driftsområdet og it-udviklingsområdet baseret på kortlægning af nuværende omkostningsniveauer 2. Opstilling af governancemodel, herunder vurdering af organisering 3. Forslag til realiseringsplan. I gennemførelsen af de tre spor suppleres med dialog med it-udvalget, de enkelte UC/CFU er samt i et vist omfang ressourcedirektører. Alle udarbejdede materialer fra de tre spor samles i en afsluttende rapport til indsatsstyregruppens videre behandling. Nedenstående figur viser de tre spor samt den planlagte involvering af de enkelte UC/CFU er, it-udvalget og ressourcedirektørerne. Figur 1 - Det overordnede forløb af projektet De tre spor er nærmere beskrevet i det følgende. Mødeaktivitet beskrives under de enkelte spor. # v 1 4

7 3.1. Potentialevurdering Nedenstående figur viser trinene i udarbejdelsen af potentialevurderingen: Figur 2 - Gennemførelse af potentialevurdering Internt benchmark anvendes som metode til direkte potentialeafdækning på driftsområdet Der defineres et sæt af nøgletal, der beskriver effektiviteten/produktiviteten af itorganisationen hos et UC. Disse nøgletal er: - It-budget pr. arbejdsstation - It-budget og it-budgetposter pr. ansat bruger - It-budget og it-budgetposter pr. uddannelse - It-budget og it-budgetposter pr. STÅ - It-budget pr. lokation It-budgetposterne er: - Lønkroner fordelt på: - Udvikling og indkøb - Systemvedligehold - Service Support - Service Leverance - Andre driftsudgifter (øvrig OPEX). - Samlet CAPEX (investeringer, der kan afskrives) # v 1 5

8 - Samlet konsulentforbrug (rådgivning samt bistand fra it-leverandører) Ved it-budget forstås i denne sammenhæng alle udgifter il it, hvad enten disse afholdes af it-afdelingen eller i andre UC-afdelinger. Omvendt, hvis it-afdelingen afholder udgifter, der ikke vedrører it, medregnes disse ikke. Alle tal vil blive normaliseret 1 i forhold til forskelle i leveret kvalitet, så sammenligninger bliver retvisende, og så det bliver muligt at rangordne disse nøgletal UC for UC efter kosteffektivitet. For eksempel kunne nedenstående diagram illustrere it-budget pr. arbejdsstation: Figur 3 - eksempel på sammenligning. Den normaliserede KPI pr UC er angivet. I dette eksempel vil potentialevurderingen for fælles-it, blive baseret på den næstbedste KPI (23 ved UC1). Det antages herefter, at alle UC er kan opnå en kosteffektivitet på niveau med den næstbedste kortlagte her altså UC1. At vælge næstbedste er en helt normal metode ved interne benchmarks, og den anvendes for at skabe størst mulig realisme i de afdækkede potentialer. 1 UC erne kan levere services i forskellig kvalitet for eksempel kan et UC tilbyde åbningstid i Service Desk fra 8-16, mens et andet måske tilbyder Ved normalisering forstås, at der udjævnes for sådanne forskelle i den økonomiske opgørelse. Det bemærkes desuden, der benchmarkes i forhold til en række forhold (såsom i forhold til antal lokationer og antal uddannelser) for at kunne vurdere, om der er et generelt mønster, der skal medtages i normaliseringen af data. # v 1 6

9 Det indledende potentiale udregnes herefter ved for hvert nøgletal at se på differencen mellem nuværende kosteffektivitet hos den enkelte UC og den næstbedste. På baggrund af de direkte potentialevurderinger og med afsæt i Devoteams generelle erfaring med fælles drift af it, vil Devoteam give et skøn på yderligere potentialer. Der kan være tale om, at kortlægningen vil afdække ressourceforbrug til ensartede opgaver hos UC erne (for eksempel back up rutiner) som med fordel kan centraliseres og derved reducere ressourcebehovet til løsning af opgaven. Endvidere vil en eventuel samling af medarbejdere kunne give mulighed for kompetencespecialisering og derved mindsket behov for tilkøb af ekstern bistand. Herefter skal der naturligvis i samarbejde med den enkelte UC foretages en validering af det således identificerede potentiale Relevante projekteksempler anvendes til direkte potentialeafdækning på udviklingsområdet Der identificeres et sæt relevante udviklingsopgaver, som alle UC er står overfor. For hver af disse estimerer det enkelte UC og Devoteam i fællesskab indsatsen, såfremt hvert UC skulle gennemføre udviklingsopgaven selvstændigt. Devoteam vurderer på baggrund heraf, hvad udviklingsindsatsen ville være, såfremt udviklingsopgaven løses i fællesskab. På denne måde kan for hvert af de valgte eksempler udregnes en effektiviseringsgevinst. På tværs af eksemplerne kan herefter udregnes en gennemsnitlig procentvis effektiviseringsgevinst for udviklingsopgaver generelt. # v 1 7

10 Kortlægning hos de enkelte UC er er afgørende for kvaliteten i potentialevurderingen Devoteam har til formålet tilpasset følgende kortlægningsskemaer (som alle er vedlagt projektbeskrivelsen): - AS-IS kortlægning af it - Spørgeguide vedr. bindinger investeringer i Fælles it - Fremadrettet potentialeanalyse Governance og organisering Nedenstående figur viser trinene i udarbejdelsen af modeller for it-governance og organisering: Figur 4 - Udarbejdelse af governancemodel I forbindelse med it-kortlægningen, samt den efterfølgende potentialevurdering, foretages en overordnet vurdering af behovet for: - Beslutningsstrukturer, herunder - Fælles it-principper og -strategi - Fælles arkitektur, herunder standarder for datastrukturer på de uddannelsesmæssige og administrative områder - Fælles it-infrastruktur og - Fælles it-systemer - Organisering, herunder - Forslag til fælles beslutningsfora og roller/ansvar i den forbindelse # v 1 8

11 - Samspil mellem lokal it-organisation og eventulle fælles funktioner og roller/ansvar i den forbindelse - Beslutningsprocesser, herunder - Rapportering til fælles beslutningsfora - Lokal og fælles ledelsesrapportering Med afsæt i denne vurdering udvikles forslag til hensigtsmæssige målsætninger for området. Devoteam opstiller på baggrund af UC-effektiviseringshandlingsplanens afsnit 4, Organisering og styring (og de heri beskrevne principper), forslag til fremtidige modeller for it-governance, herunder roller, ansvar, ejerskab, finansiering og organisering. Et væsentligt aspekt ved disse modeller er, at de skal kunne håndtere forskellige grader af fællesskab (og dermed forpligtigelser) mellem UCérne og CFU erne. Denne model kaldes den indledende model og skal: - Drøftes med ressourcedirektører og it-udvalg - Konkretiseres i forhold til resultater af kortlægningen Resultatet heraf udgør den endelige model som endvidere vil indeholde et konkret forslag til organisering af første fase af Fælles it Realiseringsplan og faseplansforslag Nedenstående figur viser trinene i udarbejdelsen af realiseringsplanen # v 1 9

12 Figur 5 - Udarbejdelse af realiseringsplan Alle ovenstående vurderinger og forslag opdeles i en realiseringsplan med estimerede omkostninger og gevinster, samt øvrige forhold. Planen vil indeholde forslag til en faseplan, hvor der i hver fase vil være beskrevet en række handlingsplanselementer. Faseplanerne vil endvidere være kvalificeret med en skitseret investerings- og gevinstrealiseringsplan. # v 1 1 0

13 4. Hovedaktiviteter og tidsplan Projektets hovedaktiviteter er: 1. Forberedelse til kortlægning 2. Potentialevurdering 3. Governance og organisering 4. Realiseringsplan 5. Rapportering 4.1. Tidsplan Ovennævnte hovedaktiviteter er nedbrudt i en række (del)aktiviteter, der følger nedenstående plan: Fase/aktivitet Start Slut 1 Forberedelse til kortlægning 1.1 Udarbejdelse af kortlægningsskemaer 15-mar 09-apr 1.2 Drøftelse med IT-udvalg 11-apr 11-apr 1.3 Tilrettelser 12-apr 02-maj 1.4 Udsendelse af skemaer 06-maj 06-maj 1.5 Bistand til udfyldelse 06-maj 24-maj 1.6 On boarding UC medarbejder 06-maj 10-maj 2 Potentialevurdering 2.1 Validering hos UC/CFU'er 27-maj 07-jun 2.2 Indledende potentialevurdering 10-jun 21-jun 2.3 Drøftelse med UC/CFU'er 24-jun 05-jul 2.4 Drøftelse med RADU 24-jun 05-jul 2.5 Endelig potentialevurdering 05-aug 09-aug 3 Governance og organisering 3.1 Indledende model 13-maj 24-maj 3.2 Drøftelse med UC/CFU'er 27-maj 07-jun 3.3 Indarbejdelse af rettelsesforslag 10-jun 21-jun 3.4 Drøftelse med RADU 24-jun 05-jul 3.5 Endelig model 05-aug 09-aug 4 Realiseringsplan 4.1 Indledende udkast 13-maj 24-maj 4.2 Drøftelse med UC'er og RADU 27-maj 07-jun 4.3 Indarbejdelse af kortlægningsresultater 10-jun 05-jul 4.4 Endelig plan 05-aug 09-aug # v 1 1 1

14 5 Rapportering 5.1 Udarbejdelse af rapport 12-aug 23-aug 5.2 Fremlæggelse for IT-udvalg og RADU 26-aug 30-aug 5.3 Tilretning og aflevering 02-sep 06-sep Figur 6 - Tidsplan for projektet Styregruppen for indsatsprogrammet Fælles it og MitCFU kan herefter behandle rapporten medio september # v 1 1 2

15 5. Økonomi Projektet gennemføres inden for en samlet ramme på kr., hvoraf kr. (ekskl. moms) anvendes til ekstern konsulentbistand. I dette beløb vil kr. være en reserve til dækning af uforudsete aktiviteter, der undervejs måtte skønnes nødvendige for at opnå et fuldt tilfredsstillende resultat. Der kan dog kun trækkes på reserven efter godkendelse af projektejeren (Mads Konge Nielsen). UC erne deltager i projektet med to erfarne medarbejder, der sammenlagt forventes at bidrage i 5-6 dage ugentligt, svarende til 435 timer. UC erne afregnes med en timepris på 556 kr., hvilket giver kr. Udgifterne til disse medarbejdere (inkl. rejseomkostninger) forudsættes finansieret via midlerne til UC effektiviseringsplanen. Det skal foregå ved, at de indplacerede medarbejdere registrerer deres forbrugte tid og indleverer tidsregistreringerne til programlederen/rektorkollegiet. Det disponerede budget på har som udgangspunkt disse timeestimater fordelt på projektdeltagerne: Rachid El Mousti Peter Høygaard Kim L. KnudsenPeter Lorentz Nielsen Hanxia Wang UC-deltagere Total Fase/aktivitet Seniorkonsulent Partner Principal Partner Studentermedhjælp UC-medarbejder Timer faseinddelt Timepris kr Timepris kr Timepris kr Timepris kr Timepris kr. 400 Timepris kr Forberedelse til kortlægning Udarbejdelse af kortlægningsskemaer Drøftelse med IT-udvalg Tilrettelser Udsendelse af skemaer Bistand til udfyldelse On boarding UC medarbejder Potentialevurdering Validering hos UC/CFU'er Indledende potentialevurdering Drøftelse med UC/CFU'er Drøftelse med RADU Endelig potentialevurdering Governance og organisering Indledende model Drøftelse med UC/CFU'er Indarbejdelse af rettelsesforslag Drøftelse med RADU Endelig model Realiseringsplan Indledende udkast Drøftelse med UC'er og RADU Indarbejdelse af kortlægningsresultater Endelig plan Rapportering Udarbejdelse af rapport Fremlæggelse for IT-udvalg og RADU Tilretning og aflevering Løbende projektledelse Administrattion og projektledelse Total Figur 7 Timeestimater Budgettet omfatter ikke rejsetid eller rejseomkostninger (til eksempelvis transport og forplejning) for hverken konsulenter eller UC-ressourcer. Det vil blive faktureret særskilt til basisbudgettet i indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU. Konsulenterne vil fakturere halv tid på rejser i det omfang rejsetid ikke bruges på fakturerbart konsulentarbejde. # v 1 1 3

16 5.1. Finansiering Projektets udgifter til ekstern konsulentbistand finansieres gennem effektiviseringspuljen. UC ernes deltagelse i projekter falder i to grupper: 1) Ressourceforbrug hos de enkelte UC er til kortlægningsarbejde og mødeaktivitet mv. Dette forbrug er ikke estimeret, men forventes at koncentrere sig om fremskaffelse af nøgletal og deltagelse i møder med Devoteam. Der vil således samlet set være tale om en indsats, der trods en vis nødvendig indsats i forbindelse med kortlægningsopgaver, ikke forventes at blive lige så omfangsrig, som f.eks. en ekstern benchmark-øvelse ville være. 2) Ressourceforbrug hos de af UC erne udpegede medarbejdere til deltagelse i projektet. Dette forbrug er estimeret og afregnes løbende. # v 1 1 4

17 6. Overordnet risikovurdering De væsentligste risici for projektet fremgår en nedenstående figur: Risiko Konsekvens Sandsynlighed Et eller flere UC er kan ikke finde de til kortlægningen nødvendige oplysninger Et eller flere UC er kan ikke nå kortlægningen inden for tidsrammen Årsagsforklaringer ved nøgletalssammenligninger giver ikke anledning til potentialer UC erne og deres itenheder er ikke parate til at realisere fælles it UC erne og deres itenheder er ikke parate til at etablere og formulere krav til en fælles, organisatorisk itgovernance struktur Uklar/utilstrækkelig ledelsesmæssig tillid og opbakning til projektet Analysen skal i for høj grad baseres på skøn og får dermed større usikkerhed på potentialevurderingen Projektet kan ikke færdiggøres inden sommerferien Manglende input til realiseringsplan Afklaringsprocessen løber ind i vanskeligheder og de fornødne afklaringer, herunder udvikling/formulering af operative forslag til trinplan løber på grund Afklaringsprocessen løber ind i vanskeligheder og de fornødne afklaringer, herunder udvikling/formulering af operative forslag til trinplan løber på grund Vanskelig proces for projektet Dårligt fundament for realiseringsplan Høj Middel Lille Middel Middel Middel Imødegåelse Løbende kontakt og bistand til UC er under kortlægningen Løbende kontakt og bistand til UC er under kortlægning Grundig drøftelse med UC er om nøgletalsværdi som pejlemærker Emnet behandles grundigt i forbindelse med konsulenternes runde til de enkelte UC er Emnet drøftes i forbindelse med konsulenternes runde til de enkelte UC er primo maj og behandles grundigt i arbejdsgruppen (itudvalget) Involvering af ressourcedirektører af to omgange i forløbet Figur 8 - Risikoanalyse # v 1 1 5

18 7. Organisering og bemanding Projektet organiseres med en projektejer og en arbejdsgruppe. Projektejer er Mads Konge Nielsen, UC VIA, der også er formand for it-udvalget under RADU. It-udvalget udgør projektets arbejdsgruppe. Devoteams primære bemanding vil være partner Peter Høygaard, projektchef Kim Lindskov Knudsen og seniorkonsulent Rachid El Mousti. Hertil knyttes 2 deltagere fra UC erne: - Nina Zuidema, UC Sjælland - René Storgaard Madsen, VIA University College Formålet hermed er dels forankring af projektets resultater, dels en videns overførsel fra Devoteam til UC erne, men også at få første hånds UC viden tilført. Peter Høygaard vil med bistand fra Nina Zuidema have det overordnede ansvar for projektledelsen. Partner Peter Lorentz Nielsen inddrages ad hoc til sparring og sikring af sammenhæng med det samlede effektiviseringsprogram for UC erne. Devoteam vil derudover efter behov og inden for den givne budgetramme inddrage specialister samt studentermedhjælp ad hoc. # v 1 1 6

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013. Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.

Læs mere

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4 Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedtal for sektoren... 9 3. Administrative systemer... 17

Læs mere

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 2A ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Bygningschefudvalget 21/8 og i Programstyregruppen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Håndbog for tilsynskampagner Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Titel: Håndbog for tilsynskampagner Redaktion: Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Kia Rose Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere