Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC"

Transkript

1 Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC Projektbeskrivelse 3. maj 2013 # v1-Projektbeskrivelse fælles-it CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og afgrænsning Projektets leverancer og overordnet potentiale Tilgang og metode Potentialevurdering Governance og organisering Realiseringsplan og faseplansforslag Hovedaktiviteter og tidsplan Tidsplan Økonomi Finansiering Overordnet risikovurdering Organisering og bemanding # v1-Projektbeskrivelse fælles-it CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

3 1. Formål og afgrænsning Handlingsplanen for UC-effektivisering omfatter et initiativ (2.2) om Fælles it. Som led i en nærmere konkretisering af initiativet er der behov for at afdække, hvorvidt der er et effektiviseringspotentiale ved at etablere en større grad af fælleskab vedr. de it-mæssige opgaver på tværs af UC erne og CFU erne. Samtidig lægger handlingsplanens indsatsområde 2.10 Understøttelse af effektiviseringsprogrammerne op til initiativer om Fælles it-governancemodel, Fælles målsætninger for it-infrastruktur samt standarder for datastruktur, som foreslås inkorporeret i initiativet om Fælles it. På denne baggrund iværksættes nærværende projekt, der vil indebære nærmere afklaring af behov samt relevante løsningsmuligheder på disse to områder: Realisering af potentialerne ved en højere grad af fælles it (drift og udvikling) UC/CFU erne imellem og Etablering af en organisatorisk struktur, der kan varetage UC ernes fælles opgaver vedrørende it-governance, herunder krav til fælles it-løsninger i og uden for UC-sektoren. Den nærmere konkretisering af disse elementer sker i form af et projekt under indsatsprogrammet Fælles it og MitCFU, og nærværende projektbeskrivelse udgør beslutningsgrundlaget for at igangsætte projektet. Efter godkendelse i styregruppen (fremover programbestyrelsen) for UC effektiviseringsprogrammet vil projektbeskrivelsen udgøre en styringsramme for gennemførelsen af projektet. Projektet om Fælles it har i alt fire delelementer: 1) Nærmere vurdering af det økonomiske potentiale ved Fælles it for UC erne og CFU erne 2) Formulering af første trin i en realiseringsplan for realisering af fælles it samt skitsering af relevante yderligere trin 3) Udarbejdelse af forslag til organisering af første trin, herunder den nærmere arbejdsdeling mellem de enkelte UC er og evt. en ny fælles, organisatorisk struktur på it drifts-området 4) Formulering af en fælles it-governancemodel for it på UC erne, som kan anvendes ved etablering af fælles it-initiativer, samt udvikling og realisering af relevant fælles it-infrastruktur samt standarder for datastruktur. I # v 1 1

4 den forbindelse udarbejdes løsningsmuligheder i relation til de aktuelle projekter om praktikportal og STADS/SIS. Projektet omfatter it-drift, -vedligehold og -udvikling på såvel UC er som CFU er. Det er samtidig et vigtigt formål for projektet at få forankret viden om de afdækkede muligheder hos UC erne, hvorfor der tilføres to UC medarbejdere til projektets gennemførelse. Samtidig etableres hermed et bedre fundament for projektets eventuelle videreførsel. # v 1 2

5 2. Projektets leverancer og overordnet potentiale Projektets leverancer er følgende: - En identificering af samlet effektiviseringspotentiale ved Fælles it - En udpegning af et antal områder, hvor dette potentiale kan findes - En realiseringsplan for, hvorledes og hvornår potentialerne kan/bør realiseres (formulering af første trin samt skitsering af relevante yderligere trin) - Udarbejdelse af forslag til organisering af første trin, herunder den nærmere arbejdsdeling mellem de enkelte UC er og en ny fælles, organisatorisk struktur på it-området - En investeringsoversigt med de (for realiseringsplanen) nødvendige investeringer, samt finansieringsmodel herfor - Formulering af en fælles it-governancemodel for it, herunder for fælles itinitiativer, udvikling og realisering af relevant fælles it-infrastruktur samt standarder for datastruktur. Denne leverance skal kunne indgå i andre projekter som f.eks. praktikportal, MitCFU o.lign.) Projektets formål er netop at belyse potentialer, opstille realiseringsplan og styringsmodel, så disse leverancer vil ikke i sig selv give umiddelbar økonomisk effekt den kommer først ved realiseringen af de foreslåede initiativer. # v 1 3

6 3. Tilgang og metode Projektet gennemføres i tre spor: 1. Potentialevurdering vedr. it-driftsområdet og it-udviklingsområdet baseret på kortlægning af nuværende omkostningsniveauer 2. Opstilling af governancemodel, herunder vurdering af organisering 3. Forslag til realiseringsplan. I gennemførelsen af de tre spor suppleres med dialog med it-udvalget, de enkelte UC/CFU er samt i et vist omfang ressourcedirektører. Alle udarbejdede materialer fra de tre spor samles i en afsluttende rapport til indsatsstyregruppens videre behandling. Nedenstående figur viser de tre spor samt den planlagte involvering af de enkelte UC/CFU er, it-udvalget og ressourcedirektørerne. Figur 1 - Det overordnede forløb af projektet De tre spor er nærmere beskrevet i det følgende. Mødeaktivitet beskrives under de enkelte spor. # v 1 4

7 3.1. Potentialevurdering Nedenstående figur viser trinene i udarbejdelsen af potentialevurderingen: Figur 2 - Gennemførelse af potentialevurdering Internt benchmark anvendes som metode til direkte potentialeafdækning på driftsområdet Der defineres et sæt af nøgletal, der beskriver effektiviteten/produktiviteten af itorganisationen hos et UC. Disse nøgletal er: - It-budget pr. arbejdsstation - It-budget og it-budgetposter pr. ansat bruger - It-budget og it-budgetposter pr. uddannelse - It-budget og it-budgetposter pr. STÅ - It-budget pr. lokation It-budgetposterne er: - Lønkroner fordelt på: - Udvikling og indkøb - Systemvedligehold - Service Support - Service Leverance - Andre driftsudgifter (øvrig OPEX). - Samlet CAPEX (investeringer, der kan afskrives) # v 1 5

8 - Samlet konsulentforbrug (rådgivning samt bistand fra it-leverandører) Ved it-budget forstås i denne sammenhæng alle udgifter il it, hvad enten disse afholdes af it-afdelingen eller i andre UC-afdelinger. Omvendt, hvis it-afdelingen afholder udgifter, der ikke vedrører it, medregnes disse ikke. Alle tal vil blive normaliseret 1 i forhold til forskelle i leveret kvalitet, så sammenligninger bliver retvisende, og så det bliver muligt at rangordne disse nøgletal UC for UC efter kosteffektivitet. For eksempel kunne nedenstående diagram illustrere it-budget pr. arbejdsstation: Figur 3 - eksempel på sammenligning. Den normaliserede KPI pr UC er angivet. I dette eksempel vil potentialevurderingen for fælles-it, blive baseret på den næstbedste KPI (23 ved UC1). Det antages herefter, at alle UC er kan opnå en kosteffektivitet på niveau med den næstbedste kortlagte her altså UC1. At vælge næstbedste er en helt normal metode ved interne benchmarks, og den anvendes for at skabe størst mulig realisme i de afdækkede potentialer. 1 UC erne kan levere services i forskellig kvalitet for eksempel kan et UC tilbyde åbningstid i Service Desk fra 8-16, mens et andet måske tilbyder Ved normalisering forstås, at der udjævnes for sådanne forskelle i den økonomiske opgørelse. Det bemærkes desuden, der benchmarkes i forhold til en række forhold (såsom i forhold til antal lokationer og antal uddannelser) for at kunne vurdere, om der er et generelt mønster, der skal medtages i normaliseringen af data. # v 1 6

9 Det indledende potentiale udregnes herefter ved for hvert nøgletal at se på differencen mellem nuværende kosteffektivitet hos den enkelte UC og den næstbedste. På baggrund af de direkte potentialevurderinger og med afsæt i Devoteams generelle erfaring med fælles drift af it, vil Devoteam give et skøn på yderligere potentialer. Der kan være tale om, at kortlægningen vil afdække ressourceforbrug til ensartede opgaver hos UC erne (for eksempel back up rutiner) som med fordel kan centraliseres og derved reducere ressourcebehovet til løsning af opgaven. Endvidere vil en eventuel samling af medarbejdere kunne give mulighed for kompetencespecialisering og derved mindsket behov for tilkøb af ekstern bistand. Herefter skal der naturligvis i samarbejde med den enkelte UC foretages en validering af det således identificerede potentiale Relevante projekteksempler anvendes til direkte potentialeafdækning på udviklingsområdet Der identificeres et sæt relevante udviklingsopgaver, som alle UC er står overfor. For hver af disse estimerer det enkelte UC og Devoteam i fællesskab indsatsen, såfremt hvert UC skulle gennemføre udviklingsopgaven selvstændigt. Devoteam vurderer på baggrund heraf, hvad udviklingsindsatsen ville være, såfremt udviklingsopgaven løses i fællesskab. På denne måde kan for hvert af de valgte eksempler udregnes en effektiviseringsgevinst. På tværs af eksemplerne kan herefter udregnes en gennemsnitlig procentvis effektiviseringsgevinst for udviklingsopgaver generelt. # v 1 7

10 Kortlægning hos de enkelte UC er er afgørende for kvaliteten i potentialevurderingen Devoteam har til formålet tilpasset følgende kortlægningsskemaer (som alle er vedlagt projektbeskrivelsen): - AS-IS kortlægning af it - Spørgeguide vedr. bindinger investeringer i Fælles it - Fremadrettet potentialeanalyse Governance og organisering Nedenstående figur viser trinene i udarbejdelsen af modeller for it-governance og organisering: Figur 4 - Udarbejdelse af governancemodel I forbindelse med it-kortlægningen, samt den efterfølgende potentialevurdering, foretages en overordnet vurdering af behovet for: - Beslutningsstrukturer, herunder - Fælles it-principper og -strategi - Fælles arkitektur, herunder standarder for datastrukturer på de uddannelsesmæssige og administrative områder - Fælles it-infrastruktur og - Fælles it-systemer - Organisering, herunder - Forslag til fælles beslutningsfora og roller/ansvar i den forbindelse # v 1 8

11 - Samspil mellem lokal it-organisation og eventulle fælles funktioner og roller/ansvar i den forbindelse - Beslutningsprocesser, herunder - Rapportering til fælles beslutningsfora - Lokal og fælles ledelsesrapportering Med afsæt i denne vurdering udvikles forslag til hensigtsmæssige målsætninger for området. Devoteam opstiller på baggrund af UC-effektiviseringshandlingsplanens afsnit 4, Organisering og styring (og de heri beskrevne principper), forslag til fremtidige modeller for it-governance, herunder roller, ansvar, ejerskab, finansiering og organisering. Et væsentligt aspekt ved disse modeller er, at de skal kunne håndtere forskellige grader af fællesskab (og dermed forpligtigelser) mellem UCérne og CFU erne. Denne model kaldes den indledende model og skal: - Drøftes med ressourcedirektører og it-udvalg - Konkretiseres i forhold til resultater af kortlægningen Resultatet heraf udgør den endelige model som endvidere vil indeholde et konkret forslag til organisering af første fase af Fælles it Realiseringsplan og faseplansforslag Nedenstående figur viser trinene i udarbejdelsen af realiseringsplanen # v 1 9

12 Figur 5 - Udarbejdelse af realiseringsplan Alle ovenstående vurderinger og forslag opdeles i en realiseringsplan med estimerede omkostninger og gevinster, samt øvrige forhold. Planen vil indeholde forslag til en faseplan, hvor der i hver fase vil være beskrevet en række handlingsplanselementer. Faseplanerne vil endvidere være kvalificeret med en skitseret investerings- og gevinstrealiseringsplan. # v 1 1 0

13 4. Hovedaktiviteter og tidsplan Projektets hovedaktiviteter er: 1. Forberedelse til kortlægning 2. Potentialevurdering 3. Governance og organisering 4. Realiseringsplan 5. Rapportering 4.1. Tidsplan Ovennævnte hovedaktiviteter er nedbrudt i en række (del)aktiviteter, der følger nedenstående plan: Fase/aktivitet Start Slut 1 Forberedelse til kortlægning 1.1 Udarbejdelse af kortlægningsskemaer 15-mar 09-apr 1.2 Drøftelse med IT-udvalg 11-apr 11-apr 1.3 Tilrettelser 12-apr 02-maj 1.4 Udsendelse af skemaer 06-maj 06-maj 1.5 Bistand til udfyldelse 06-maj 24-maj 1.6 On boarding UC medarbejder 06-maj 10-maj 2 Potentialevurdering 2.1 Validering hos UC/CFU'er 27-maj 07-jun 2.2 Indledende potentialevurdering 10-jun 21-jun 2.3 Drøftelse med UC/CFU'er 24-jun 05-jul 2.4 Drøftelse med RADU 24-jun 05-jul 2.5 Endelig potentialevurdering 05-aug 09-aug 3 Governance og organisering 3.1 Indledende model 13-maj 24-maj 3.2 Drøftelse med UC/CFU'er 27-maj 07-jun 3.3 Indarbejdelse af rettelsesforslag 10-jun 21-jun 3.4 Drøftelse med RADU 24-jun 05-jul 3.5 Endelig model 05-aug 09-aug 4 Realiseringsplan 4.1 Indledende udkast 13-maj 24-maj 4.2 Drøftelse med UC'er og RADU 27-maj 07-jun 4.3 Indarbejdelse af kortlægningsresultater 10-jun 05-jul 4.4 Endelig plan 05-aug 09-aug # v 1 1 1

14 5 Rapportering 5.1 Udarbejdelse af rapport 12-aug 23-aug 5.2 Fremlæggelse for IT-udvalg og RADU 26-aug 30-aug 5.3 Tilretning og aflevering 02-sep 06-sep Figur 6 - Tidsplan for projektet Styregruppen for indsatsprogrammet Fælles it og MitCFU kan herefter behandle rapporten medio september # v 1 1 2

15 5. Økonomi Projektet gennemføres inden for en samlet ramme på kr., hvoraf kr. (ekskl. moms) anvendes til ekstern konsulentbistand. I dette beløb vil kr. være en reserve til dækning af uforudsete aktiviteter, der undervejs måtte skønnes nødvendige for at opnå et fuldt tilfredsstillende resultat. Der kan dog kun trækkes på reserven efter godkendelse af projektejeren (Mads Konge Nielsen). UC erne deltager i projektet med to erfarne medarbejder, der sammenlagt forventes at bidrage i 5-6 dage ugentligt, svarende til 435 timer. UC erne afregnes med en timepris på 556 kr., hvilket giver kr. Udgifterne til disse medarbejdere (inkl. rejseomkostninger) forudsættes finansieret via midlerne til UC effektiviseringsplanen. Det skal foregå ved, at de indplacerede medarbejdere registrerer deres forbrugte tid og indleverer tidsregistreringerne til programlederen/rektorkollegiet. Det disponerede budget på har som udgangspunkt disse timeestimater fordelt på projektdeltagerne: Rachid El Mousti Peter Høygaard Kim L. KnudsenPeter Lorentz Nielsen Hanxia Wang UC-deltagere Total Fase/aktivitet Seniorkonsulent Partner Principal Partner Studentermedhjælp UC-medarbejder Timer faseinddelt Timepris kr Timepris kr Timepris kr Timepris kr Timepris kr. 400 Timepris kr Forberedelse til kortlægning Udarbejdelse af kortlægningsskemaer Drøftelse med IT-udvalg Tilrettelser Udsendelse af skemaer Bistand til udfyldelse On boarding UC medarbejder Potentialevurdering Validering hos UC/CFU'er Indledende potentialevurdering Drøftelse med UC/CFU'er Drøftelse med RADU Endelig potentialevurdering Governance og organisering Indledende model Drøftelse med UC/CFU'er Indarbejdelse af rettelsesforslag Drøftelse med RADU Endelig model Realiseringsplan Indledende udkast Drøftelse med UC'er og RADU Indarbejdelse af kortlægningsresultater Endelig plan Rapportering Udarbejdelse af rapport Fremlæggelse for IT-udvalg og RADU Tilretning og aflevering Løbende projektledelse Administrattion og projektledelse Total Figur 7 Timeestimater Budgettet omfatter ikke rejsetid eller rejseomkostninger (til eksempelvis transport og forplejning) for hverken konsulenter eller UC-ressourcer. Det vil blive faktureret særskilt til basisbudgettet i indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU. Konsulenterne vil fakturere halv tid på rejser i det omfang rejsetid ikke bruges på fakturerbart konsulentarbejde. # v 1 1 3

16 5.1. Finansiering Projektets udgifter til ekstern konsulentbistand finansieres gennem effektiviseringspuljen. UC ernes deltagelse i projekter falder i to grupper: 1) Ressourceforbrug hos de enkelte UC er til kortlægningsarbejde og mødeaktivitet mv. Dette forbrug er ikke estimeret, men forventes at koncentrere sig om fremskaffelse af nøgletal og deltagelse i møder med Devoteam. Der vil således samlet set være tale om en indsats, der trods en vis nødvendig indsats i forbindelse med kortlægningsopgaver, ikke forventes at blive lige så omfangsrig, som f.eks. en ekstern benchmark-øvelse ville være. 2) Ressourceforbrug hos de af UC erne udpegede medarbejdere til deltagelse i projektet. Dette forbrug er estimeret og afregnes løbende. # v 1 1 4

17 6. Overordnet risikovurdering De væsentligste risici for projektet fremgår en nedenstående figur: Risiko Konsekvens Sandsynlighed Et eller flere UC er kan ikke finde de til kortlægningen nødvendige oplysninger Et eller flere UC er kan ikke nå kortlægningen inden for tidsrammen Årsagsforklaringer ved nøgletalssammenligninger giver ikke anledning til potentialer UC erne og deres itenheder er ikke parate til at realisere fælles it UC erne og deres itenheder er ikke parate til at etablere og formulere krav til en fælles, organisatorisk itgovernance struktur Uklar/utilstrækkelig ledelsesmæssig tillid og opbakning til projektet Analysen skal i for høj grad baseres på skøn og får dermed større usikkerhed på potentialevurderingen Projektet kan ikke færdiggøres inden sommerferien Manglende input til realiseringsplan Afklaringsprocessen løber ind i vanskeligheder og de fornødne afklaringer, herunder udvikling/formulering af operative forslag til trinplan løber på grund Afklaringsprocessen løber ind i vanskeligheder og de fornødne afklaringer, herunder udvikling/formulering af operative forslag til trinplan løber på grund Vanskelig proces for projektet Dårligt fundament for realiseringsplan Høj Middel Lille Middel Middel Middel Imødegåelse Løbende kontakt og bistand til UC er under kortlægningen Løbende kontakt og bistand til UC er under kortlægning Grundig drøftelse med UC er om nøgletalsværdi som pejlemærker Emnet behandles grundigt i forbindelse med konsulenternes runde til de enkelte UC er Emnet drøftes i forbindelse med konsulenternes runde til de enkelte UC er primo maj og behandles grundigt i arbejdsgruppen (itudvalget) Involvering af ressourcedirektører af to omgange i forløbet Figur 8 - Risikoanalyse # v 1 1 5

18 7. Organisering og bemanding Projektet organiseres med en projektejer og en arbejdsgruppe. Projektejer er Mads Konge Nielsen, UC VIA, der også er formand for it-udvalget under RADU. It-udvalget udgør projektets arbejdsgruppe. Devoteams primære bemanding vil være partner Peter Høygaard, projektchef Kim Lindskov Knudsen og seniorkonsulent Rachid El Mousti. Hertil knyttes 2 deltagere fra UC erne: - Nina Zuidema, UC Sjælland - René Storgaard Madsen, VIA University College Formålet hermed er dels forankring af projektets resultater, dels en videns overførsel fra Devoteam til UC erne, men også at få første hånds UC viden tilført. Peter Høygaard vil med bistand fra Nina Zuidema have det overordnede ansvar for projektledelsen. Partner Peter Lorentz Nielsen inddrages ad hoc til sparring og sikring af sammenhæng med det samlede effektiviseringsprogram for UC erne. Devoteam vil derudover efter behov og inden for den givne budgetramme inddrage specialister samt studentermedhjælp ad hoc. # v 1 1 6

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Bedste Praksis inden for generelle administrative områder

Bedste Praksis inden for generelle administrative områder Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 24. juni 2013 Projektbeskrivelse Bedste Praksis inden for generelle

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III Hovedstadens Beredskab Implementering fase III 13. august 2015 1. Indledning Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Tårnby kommuner behandlede i juni måned

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Bedste praksis for studieadministration. Denne projektbeskrivelse definerer Bedste Praksis projektet inden for det studieadministrative

Bedste praksis for studieadministration. Denne projektbeskrivelse definerer Bedste Praksis projektet inden for det studieadministrative G o d k e n d t p å p r o g r a m b e s t y r e l s e s m ø d e 2 7. j u n i 2 0 1 3 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Bilag: Potentialer ved fælles it

Bilag: Potentialer ved fælles it UDKAST Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 4. februar 2013 Bilag: Potentialer ved fælles it Dette

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Afrapportering til møde i Indsatsprogramstyregruppen,november 2013 version 0.9 Afrapportering fra projekt

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Projektbeskrivelse version 9

Projektbeskrivelse version 9 Bilag 12 Bilag til soc. udv. møde Projektbeskrivelse version 9 Projekttitel: Opgavestiller: Anledning: Fælleskommunal tandregulering Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj,

Læs mere

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder

Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Styrker og udfordringer ved modeller for kommunale samarbejder Forening versus 60-selskab Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 1.1 Styrker og udfordringer ved etablering

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.5 20. november Udkast Første bud på struktur og indhold 0.9 24/11-15 Udkast Til kommentar/høring

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet.

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Kommissorium Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Baggrund for arbejdet Som en del af budgetforliget 2015 har Byrådet i Helsingør

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere

Ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere Erfaringer ved Kirsten Hillman, Videreuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE 2 Målsætninger for den

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4 Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedtal for sektoren... 9 3. Administrative systemer... 17

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen

Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl indkøb af biler til hjemmeplejen Analyse af Indkøb af kommunale biler til fire enheder Budget 18 Maj 2016 1 Tilbud

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 3, ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Indkøbsnetværket 16/8, i Bygningschefudvalget

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere