EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Foto: Jeppe Carlsen RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK AKTIVITET OG KOST DECEMBER, 2012

2 INDHOLD 1. Indledning Om rapporten Beskrivelse af Bevægelseskompagnier Temaer i spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskema Gennemførelse og pilottest Deltagere Resultater af undersøgelsen Kortlægning af brugerne Feedback på introduktionstilbud til Bevægelseskompagniet Udbredelse af konceptet Feedback på aktivitetskatalogerne Bookingsystemet og depotet Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn Brugbarhed og mulighed for udvidelse af konceptet Opsamling på Resultater Samlet set Resultater i forhold til formål og målsætning Bemærkninger til metode og besvarelser Afsluttende bemærkninger/perspektivering Litteratur Bilag Bilag

3 1. INDLEDNING 1.1 OM RAPPORTEN Denne rapport er en slutevaluering af Bevægelseskompagniet med resultaterne for Hvidovre, Rødovre og Københavns Kommune. Resultaterne er fremkommet gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt Bevægelsesambassadørerne samt en optælling af bookinger af depoterne knyttet til Bevægelseskompagniet. Optællingerne giver en indikation af hvor mange børn, der har været på Vestvolden, samt hvor mange timer de har været aktive i den evaluerede periode. Projektet blev opstartet i august 2011 og er efterfølgende blevet evalueret ved en midtvejsevaluering i januar Slutevalueringen samler op på de seneste resultater fra Bevægelseskompagniet og sammenholder dem med midtvejsevalueringen. Ved udgangen af 2012 trækker Kræftens Bekæmpelse sig ud af projektet og i den forbindelse foretages denne afsluttende evaluering. Evalueringen sammenholdes med midtvejsevalueringen, og har til formål at vise hvordan brugerne har oplevet at være en del af konceptet. På baggrund af evalueringens meget positive resultater opfordrer vi til, at Hvidovre, Rødovre, København, Gladsaxe og Brøndby Kommune fremadrettet fortsætter med at afsætte driftsmidler til Bevægelseskompagniet. Rapporten og evalueringen er udarbejdet af Hanne Bebendorf Scheller og Camilla Faldt Thomsen, Forebyggelse- og Dokumentationsafdelingen, Fysisk aktivitet og Kost, Kræftens Bekæmpelse, december BESKRIVELSE AF BEVÆGELSESKOMPAGNIER Bevægelseskompagniet er den del af Sundhedsprojektet på Københavns Befæstning, der skal skabe liv, leg og bevægelse på Befæstningen. Bevægelseskompagniet er et koncept, som organiserer lege og bevægelsesaktiviteter for lokale børn og unge. FORMÅL Formålet har været at uddanne et kompagni af lokale pædagoger og lærere, som inspirerer og igangsætter deres kollegaer til at bruge Københavns Befæstnings faciliteter og arealer i deres arbejde med børn. Fokus er på leg og bevægelse, det skal være sjovt og give sved på panden. Målgruppen for Bevægelseskompagniet er børn fra klasse, og aktiviteterne er derfor udarbejdet til denne målgruppe. MÅLSÆTNINGER Målsætningerne for Bevægelseskompagniet har været, at Etablere tre Bevægelseskompagnier og udstyrsdepoter i Hvidovre, Rødovre og København Kommune. Udvikle et katalog med aktivitetsbeskrivelser. Afholde åbent hus-arrangementer og events, som skaber opmærksomhed om tilbuddet Afholde mindst tre introkurser, hvor kataloget og brugen af rekvisitter bl.a. præsenteres 3

4 Afholde mindst tre kompetenceudviklingskurser, hvor målgruppen opgraders fagligt om, hvordan Københavns Befæstning kan bruges i en faglig sammenhæng Øge kendskabet til de nyetablerede fysiske anlæg på Københavns Befæstning Synliggøre Københavns Befæstning som Københavns nye bevægelsesrum UDDANNELSE Pædagoger og lærere har i evalueringsperioden kunnet vælge mellem tre introduktionstilbud til Bevægelseskompagniet. De har fået udleveret aktivitetskataloger, der beskriver aktiviteter, der understøtter leg og bevægelse på Befæstningen samt fået adgang til et depot med rekvisitter til rådighed i deres arbejde med børn. Kræftens Bekæmpelse har sammen med MOtivaTION gennemført kompetenceudviklingskurser, introkurser og åbent hus-arrangementer: Kompetenceudviklingskurset forløb over to dage med 15 undervisningslektioner og havde til formål at udvikle brugernes kompetencer indenfor idræt, leg og bevægelse med de respektive målgrupper. Fokus lå på praktisk erfaringsdannelse med bevægelse for børn Introkurset var et tilbud til de ansatte på institutionerne, som ikke deltog i kompetenceudviklingskurset. Kurset varede tre timer, og formålet med introkurset var at formidle brugen af materialer samt depotet på Københavns Befæstning. Både kompetenceudviklings- og introkurset var et tilbud rettet udelukkende til voksne Åbent hus-arrangementer i kommunerne, der blev afholdt på hele dage, var derimod både for ansatte og børnene på institutionerne, hvor pædagoger og lærere kunne tage deres børnegrupper med ud at lege på Vestvolden. Her blev børn og voksne introduceret til forskellige aktiviteter Københavns Befæstning 4

5 2. Metode 2.1 TEMAER I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Som tidligere nævnt er resultaterne fremkommet gennem en spørgeskemaundersøgelse samt en optælling af bookinger af depoterne knyttet til Bevægelseskompagniet. Optællingerne giver en indikation af hvor mange børn, der har været på Vestvolden, samt hvor mange timer de har været aktive i den evaluerede periode. Brugerne er lokale pædagoger, lærere og andet pædagogisk personale, som til dagligt arbejder med børn i Rødovre, Hvidovre og Københavns Kommune. Brugerne kaldes løbende for henholdsvis respondenter og brugere i rapporten. Respondenterne er de personer, som har udfyldt spørgeskemaet, mens brugerne er alle deltagere af uddannelsestilbuddene. For at vurdere brugernes holdning til det tilbud, de har deltaget i, indgår der primært holdningsspørgsmål i spørgeskemaet. I spørgeskemaet indgår også nogle åbne spørgsmål for at give brugerne mulighed for at beskrive deres oplevelser i detaljer. De syv temaer har været: 1. Kortlægning af brugerne 2. Feedback på introduktionstilbuddene til Bevægelseskompagniet 3. Udbredelse af konceptet 4. Feedback på aktivitetskatalogerne 5. Bookingsystemet og depotet 6. Københavns Befæstning som bevægelsesrum 7. Brugbarhed og mulighed for udvidelse af konceptet 2.2 SPØRGESKEMA Spørgeskemaet var opdelt i detaljerede spørgsmål om de syv undersøgelsesområder. Spørgsmålene blev stillet i en forståelig og logisk rækkefølge, så det var så nemt som muligt for respondenten at besvare alle spørgsmål. Der blev anvendt filterspørgsmål, som styrede de efterkommende spørgsmål og sikrede, at respondenten kun svarede på relevante spørgsmål (Olsen, 2006) (se hele spørgeskemaet i bilag 1). Spørgsmålene er udviklet med hensyn til at sikre en høj grad af forståelse, således at forståelse af enkle ord, forståelse af svarkategorier samt en rigtig genkaldelse af informationer opnås (Olsen, 2006). Desuden er der taget hensyn til konteksteffekter, der sammen med ovenstående kan føre til forståelsesbias i besvarelsen. Det vil sige, at spørgsmålene er formuleret med samme antal negative og positive svarmuligheder. Der er primært inddraget lukkede spørgsmål med flere valgmuligheder med henblik på dataanalysen. Flere åbne spørgsmål er valgt til beskrivende eller uddybende besvarelser. Alle ovenstående overvejelser er gjort for at sikre en høj svarprocent samt for at sikre spørgeskemaets reliabilitet (Boolsen, 2008). 5

6 Bilag 2 viser, hvilke undersøgelsesspørgsmål der hænger sammen med de udformede spørgsmål og svarkategorier. Tabellen er opdelt, således at det udformede spørgsmål er på højre side, mens det, der ønskes undersøgt, står på venstre side. 2.3 GENNEMFØRELSE OG PILOTTEST Spørgeskemaet er udviklet i SurveyXact, et online-spørgeskemaprogram (Rambøll, 2011). Spørgeskemaet er udsendt direkte til mailadresser til de brugere, der har deltaget i uddannelse fra Bevægelseskompagniet. Før spørgeskemaets offentliggørelse blev det testet for spørgsmålsforståelse, hvilke parametre der skulle måles på, dets reliabilitet og validitet. Pilottesten for spørgeskemaet gennemførtes hos Kræftens Bekæmpelses analytikere, der vurderede spørgeskemaets opsætning. Endvidere blev spørgeskemaets brugbarhed afprøvet af ansatte i Kræftens Bekæmpelses Forebyggelsesafdeling. Pilottesten sikrede, at måleproblemer kunne opdages, inden selve spørgeskemaet skulle anvendes, som det anbefales med alle kvantitative studier (Olsen, 2006). Behandling af data er foretaget ved hjælp af Excel. Primært er der foretaget deskriptiv statistik og frekvensanalyser, da det er kvantiteten af besvarelserne, som undersøges. De åbne spørgsmål er analyseret ved at gruppere lignende eller overensstemmende besvarelser. 2.4 DELTAGERE Spørgeskemaet blev i alt sendt ud til 109 brugere af Bevægelseskompagniet, der enten har deltaget i introkurset, åbent hus-arrangementer eller været på kompetenceudviklingskursus i Rødovre, Hvidovre eller Københavns Kommune. 28 % besvarede spørgeskemaet, hvoraf størstedelen af respondenterne var fra Københavns Kommune. Rødovre og Hvidovre kommune, som havde opstartet projektet tidligere end Københavns Kommune, deltog i midtvejsevalueringen i januar Spørgeskemaet blev derfor kun sendt ud til nye kursusdeltagere fra disse kommuner. I Københavns Kommune blev spørgeskemaet sendt ud til samtlige deltagere, og disse udgjorde derfor antalsmæssigt flere respondenter. Der var således 4 besvarelser fra Hvidovre Kommune, 7 besvarelser fra Rødovre Kommune og 19 fra Københavns Kommune. Besvarelserne fordelt over arbejdsplads (figur 1) viser, at størstedelen af deltagerne arbejder i børnehave/integreret institution, skolefritidsordning/fritidshjem og i folkeskolen. Sammenlignet med deltagerne fra midtvejsevalueringen arbejdede flere i folkeskolen (43 %) og færre med børnehavebørn (6 %). Efter midtvejsevalueringen blev tilbuddet om Bevægelseskompagniet udvidet til også at inkludere pædagoger, som arbejder med yngre børn, hvilket forklarer forskellen. 6

7 Besvarelser fordelt over arbejdsplads 3 % 30 % 10 % 23 % 33 % Folkeskole Børnehave / Integreret institution Skolefritidsordning / Fritidshjem Fritidsklub / Ungdomsklub Andet Figur 1. Spørgeskemabesvarelser fordelt over arbejdspladser. 3. RESULTATER AF UNDERSØGELSEN Analysen er inddelt i de syv temaer, som er blevet undersøgt via spørgeskemaundersøgelsen samt optællingerne af antal brugere og antal aktivitetstimer i den evaluerede periode. Den første del indeholder en kortlægning af, hvilke brugere der er blevet en del af Bevægelseskompagniet, samt hvilke børn der har deltaget i aktiviteter omkring Befæstningen. Andet afsnit beskriver feedback på de tre introduktionstilbud, der har været i forbindelse med opstart af Bevægelseskompagniet. I tredje afsnit beskrives, hvordan brugerne har klaret at udbrede konceptet til kollegaer. Fjerde afsnit går i dybden med kataloget, som brugerne blev udstyret med efter deres uddannelsesforløb. Femte afsnit undersøger, hvordan bookingsystemet og depotet er blevet modtaget og anvendt af brugerne. Sjette afsnit beskriver, hvordan brugerne har oplevet Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Afslutningsvis samles der op på brugernes anvendelse af Bevægelseskompagniet samt mulighederne for udvidelse af konceptet. 3.1 KORTLÆGNING AF BRUGERNE Der er lavet en opgørelse over, hvor mange børn der har været på Vestvolden, hvor mange Bevægelsesambassadører der er uddannet, samt hvor mange aktivitetstimer der har været i forbindelse med brugen af Bevægelseskompagniet i perioden januar 2012 oktober Vestvolden (Københavns Befæstning). Foto: Lars Schmidt 7

8 Tallene er fremkommet fra online booking systemet, der er oprettet for at brugerne kan booke depotet, samt fra de bemærkninger brugerne har angivet i gæstebogen i depoterne. Det har vist sig, at nogle ikke bruger bookingen, når de anvender depotet, hvorfor antallet af børn på Vestvolden skal ses som et minimumsantal, da der kan have været flere, der har brugt det i de måneder, vi har samlet data ind. Det samme gælder aktivitetstimerne. RØDOVRE KOMMUNE I Rødovre Kommune har der siden januar været 168 aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet, og der har været 1088 børn i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter. Rødovre Kommune har siden januar 2012 uddannet 27 Bevægelsesambassadører. Sammenlagt med resultaterne fra midtvejsevalueringen er der således: - 73 uddannede Bevægelsesambassadører afholdte aktivitetstimer antal børn på Københavns Befæstning HVIDOVRE KOMMUNE I Hvidovre Kommune har der i alt været 186,5 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet, og der har ifølge bookingerne været 1088 børn i gang. Hvidovre kommune har siden januar 2012 uddannet yderligere 9 ambassadører. Sammenlagt med resultaterne fra midtvejsevalueringen er der: - 59 uddannede Bevægelsesambassadører - 244,5 afholdte aktivitetstimer antal børn på Københavns Befæstning KØBENHAVNS KOMMUNE I Københavns Kommune har der i alt været 149,5 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet og 921 børn i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter siden januar Københavns kommune har 73 brugere af kompagniet. De fleste respondenter er ansatte fra børnehave/integreret institution, skolefritidsordning/fritidshjem og fra folkeskolen, hvilket afspejler svarene på børnenes alder på arbejdspladsen, som ses i figur 2. Størstedelen af respondenterne arbejder med børn i indskolingen (50 %) og i børnehave (33 %), hvilket viser at leverancen primært er blevet brugt til børnehaver og de yngre folkeskoleelever. Sammenlignet med fordelingen fra midtvejsevalueringen viser det sig, at flere respondenter arbejder med børnehavebørn. Forskellen skyldes udvidelsen af Bevægelseskompagniets koncept efter midtvejsevalueringen, som nævnt tidligere. 8

9 Børnenes alder på arbejdsplads % % Børnehave (3-6 år) Indskoling (0.-3. klasse) 7 % 7 % Mellemtrin (4.-6. klasse) Udskoling (7.-9. klasse) 3 % Andet Figur 2: Fordeling af børns aldersgrupper som respondenterne primært arbejder med. For at undersøge hvilke børn der har været på Københavns Befæstning i forbindelse med Bevægelseskompagniet, blev respondenterne spurgt om hvilke børn, de har booket depotet på Københavns Befæstning til. Figur 3 viser, at det primært er forskellige børn og forskellige klassetrin, som har brugt Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Dermed er Københavns Befæstning ikke udelukkende blevet brugt til en bestemt aldersgruppe af børn. Oversigt over hvilke børn der tages med ud på Københavns Befæstning 43 % 7 % 21 % 7 % 7 % 14 % Det er alle børn fra institutionen hver gang Det er forskellige børn hver gang Det er de samme klasser hver gang Det er forskellige klasser hver gang Det er primært de yngste Det er primært de ældste Figur 3: Børn som depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning) blev booket til. 9

10 Respondenterne blev også spurgt om, hvordan de oplevede børnenes umiddelbare reaktion på Københavns Befæstning til leg, og reaktionerne blandt børnene har været meget positive. Rigtig sjovt og anderledes, børnene var vilde med det, de var meget motiverede og begejstrede, vil lege der igen, og de glæder sig til næste gang, er de reaktioner som respondenterne har oplevet flest gange. Børnene selv er dog ikke blevet spurgt direkte, så det er pædagoger og lærere, der har svaret for dem. I alt har 43 % af respondenterne deltaget i introkurset, mens 57 % deltog i kompetence-udviklingskurset. Heraf har 23 % yderligere deltaget i et af åbent hus-arrangementerne. 3.2 FEEDBACK PÅ INTRODUKTIONSTILBUD TIL BEVÆGELSESKOMPAGNIET KOMPETENCEUDVIKLINGSKURSET De fleste respondenter oplevede, at kompetenceudviklingskurset har rustet dem til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn (se figur 4). Kursusarrangørerne har dermed formået at inddrage Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Desuden angiver 88 %, at mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser blev fremhævet på kurset. Dermed har arrangørerne formået at formidle mulighederne for bevægelse på en brugbar måde til respondenterne. Brugbarhed af kompetenceudviklingskurset til brug af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn % 35 % 6 % I høj grad I nogen grad I mindre grad Figur 4: Respondenternes oplevelse af kompetenceudviklingskursets brugbarhed i forhold til at kunne bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Respondenterne blev spurgt, om kurset var målrettet til den aldersgruppe af børn, som de til dagligt arbejder med. 6 % oplevede, at kurset i mindre grad var målrettet til børnene på deres arbejdsplads, 53 % oplevede det i nogen grad, mens 41 % mente, at kompetenceudviklingskurset i høj grad var målrettet til børnenes aldersgruppe på deres arbejdsplads. 10

11 INTROKURSET Introkurset gav ligeledes respondenterne en positiv oplevelse af at være rustet til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn, dog i lidt mindre grad end kompetenceudviklingskurset. 54 % oplevede, at kurset i nogen grad havde været brugbart, mens 23 % oplevede dette i mindre grad og 23 % i høj grad. Figur 5 viser, at de fleste respondenter i høj grad havde en oplevelse af, at bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning blev fremhævet på introkurset. Introduktionskursets inddragelse af mulighed for bevægelse i de fysiske omgivelser 15 % I høj grad 31 % 54 % I nogen grad I mindre grad Figur 5: Introkursets fremhævelse af muligheder for bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning. De fleste deltagere i introkurset oplevede at kurset i nogen eller høj grad (76 %) var målrettet til børnene på deres arbejdsplads. De resterende vurderede, at introkurset i mindre grad var målrettet til børnenes aldersgruppe. ÅBENT HUS-ARRANGEMENTER Størstedelen af deltagerne i åbent hus-arrangementet oplevede i høj grad (86 %), at arrangementet havde rustet dem til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. De resterende 14 % mente, at det i nogen grad havde rustet dem. Respondenterne har således haft en positiv oplevelse af at kunne anvende Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn i deres dagligdag. Deltagerne oplevede, at mulighederne for bevægelse på de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning i høj grad (43 %) og i nogen grad (57 %) blev fremhævet under arrangementet. Samtlige deltagere oplevede, at arrangementet var målrettet til de børn, de arbejder med i dagligdagen. Åbent hus-arrangementerne tyder således på at have haft en rigtig positiv effekt på deltagernes oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. 11

12 OPSUMMERING AF KURSER OG UDDANNELSE Opsummerende har kurserne og åbent hus arrangementerne medvirket til, at respondenterne i høj eller nogen grad ( %) føler sig rustet til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning blev fremhævet positivt på kurserne ( %). Uddannelsestilbuddene har dermed formået at formidle mulighederne for, hvordan respondenterne kan koble bevægelse sammen med Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Tallene afspejler resultaterne fra midtvejsevalueringen, hvor brugerne også angav at være meget tilfredse med brugbarheden af uddannelsen opnået gennem kompetenceudviklingskurset (91 %) og introkurset (77 %). Oplevelsen af åbent hus-arrangementerne var ligeledes positiv (65 %). Forbedringerne på baggrund af midtvejsevalueringen har dog formået at give brugerne en endnu bedre oplevelse af at være en del af Bevægelseskompagniet. Foto: Jeppe Carlsen 3.3 UDBREDELSE AF KONCEPTET Efter at være introduceret til Bevægelseskompagniet, føler de fleste respondenter sig bedre rustet til at motivere børn og unge til at være mere fysisk aktive i det daglige (se figur 6). Størstedelen af respondenterne (84 %) angiver således, at de i nogen eller i høj grad er blevet bedre rustet, og kun en mindre andel (13 %) angiver, at de i mindre grad eller slet ikke er blevet det. De fleste respondenter har fortalt deres kollegaer om konceptet, primært kollegaer på arbejdspladsen, men i mindre grad også til kollegaer i andre fora. 31 % af respondenterne har introduceret det til kollegaer, der også selv har anvendt det, og 5 % af respondenterne har fortalt børnenes forældre om konceptet. 8 % angiver, at de ikke har introduceret andre til konceptet. Udbredelsen af konceptet er således primært sket blandt arbejdskollegaer, hvor størstedelen af respondenterne har øget kendskabet omkring Bevægelseskompagniet. Sammenlignet med resultaterne fra midtvejsevalueringen føler Bevægelsesambassadørerne sig til slutevalueringen bedre rustet til at motivere børn til bevægelse i deres hverdag. 12

13 Følelse af at være bedre rustet til at motive børn til fysisk aktivitet i det daglige 3 % 3 % I høj grad 10 % 27 % I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 57 % Figur 6: Følelse af at være bedre rustet til at motivere børn og unge til fysisk aktivitet i det daglige, efter introduktion til Bevægelseskompagniet. 3.4 FEEDBACK PÅ AKTIVITETSKATALOGERNE Bevægelseskompagniets ambassadører blev efter uddannelsen udstyret med materialer i form af to kataloger med titlen Leg, fantasi og bevægelse. Det ene katalog tager udgangspunkt i historien på Københavns Befæstning og implementerer historiefortællingen i bevægelse og leg. Det andet katalog er et supplement til det kulturhistoriske legekatalog og indeholder nutidige lege. Katalogerne indeholder henholdsvis 24 kulturhistoriske lege og 31 nutidige lege. Deltagerne blev spurgt om, hvilket aktivitetskatalog de havde brugt mest og hvor mange lege i katalogerne, de havde afprøvet. De fleste respondenter har afprøvet mindst et af katalogerne (63 %) og blandt dem har 95 % afprøvet 5 lege eller flere. De deltagere, der havde afprøvet ca. 5 lege eller færre, blev spurgt om, hvorfor de ikke havde brugt aktiviteterne i katalogerne oftere. Begrundelsen herfor er primært tidsmangel. Enkelte angiver derudover, Nutidigt legekatalog. Foto: Jeppe Carlsen at aktiviteterne ikke passer til børnenes aldersgruppe på arbejdspladsen, og at nogle kun anvender de aktiviteter, de fik undervisning i på kurset. Katalogernes opbygning bliver af respondenterne vurderet til at være overskueligt opbygget (33 %), nemme at finde rundt i (23 %), og de giver mening for respondenterne at bruge (33 %). Aktivitetsbeskrivelserne af legene i katalogerne bliver desuden anset for at være lette at forstå (19 %), lige til at bruge (19 %), godt opbygget (29 %) og meget overskuelige (27 %). Respondenter, der har 13

14 svaret andet til spørgsmål om katalogernes opbygning (12 %) og beskrivelse af legene (5 %), angiver, at de endnu ikke har brugt katalogerne eller endnu ikke har haft tid til at sætte sig ind i dem. Sammenlignet med resultaterne fra midtvejsevalueringen er der sket en stigning i andelen, der har afprøvet mindst 5 lege fra katalogerne. Holdningen til katalogernes opbygning og beskrivelsen af aktiviteterne er ligesom i midtvejsevalueringen meget positive. 3.5 BOOKINGSYSTEMET OG DEPOTET I spørgsmålet om hvordan det er at bruge bookingsystemet for at reservere depotet på Københavns Befæstning, angiver 74 % af respondenterne, at det enten er hurtigt, nemt eller overskueligt (figur 7). 4 % oplever brugen besværlig, 4 % at det er upraktisk, mens 3 % synes, det er udfordrende. Respondenter, der har angivet problemer med bookingsystemet, begrunder disse med, at de har haft problemer med, at koden ikke har virket, at de ikke har prøvet bookingsystemet, eller at de pga. impulsive ture glemmer at bruge det. Brugbarheden af bookingsystemet Det er nemt Det er overskueligt Det er hurtigt Det er besværligt Det er upraktisk Det er udfordrende Andet 4 % 4 % 3 % 3 % 22 % 22 % 30 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 7: Respondenternes vurdering af bookingsystemets brugbarhed. I forhold til brugen af depotet på Københavns Befæstning (Vestvolden) har 86 % af respondenterne ikke oplevet nogen problemer. Figur 8 viser, at respondenterne primært oplever depotets tilstand som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 14

15 Oplevelse af depotets tilstand på Københavns Befæstning 36 % 7 % 7 % 50 % Utilfredsstillende Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Figur 8: Respondenternes oplevelse af depotets tilstand på Københavns Befæstning. Gæstebogen bliver anvendt af 57 % af respondenterne. Begrundelser for at skrive i gæstebogen er at synliggøre, at depotet bliver brugt, angive hvilken stand udstyret er i og for at videregive beskeder og ideer til andre brugere. Respondenter, der ikke anvender gæstebogen, angiver, at årsagerne til dette har været, at der ikke var noget at skrive med, at der har været begrænset tid til det ved afgang, at andre havde gjort det, eller at de har glemt det. Sammenlignet med midtvejsevalueringen er Bevægelsesambassadørernes oplevelse af brugbarheden af bookingsystemet og depotet blevet mere positiv, og gæstebogen bliver i højere grad anvendt. En del af respondenterne fra midtvejsevalueringen havde endnu ikke været ude på Vestvolden (Københavns Befæstning), hvilket kan have været medvirkende til, at de havde en mindre positiv oplevelse. 3.6 KØBENHAVNS BEFÆSTNING SOM BEVÆGELSESRUM FOR BØRN Størstedelen af respondenterne har en meget positiv (57 %) eller positiv (36 %) oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum, hvilket ses i figur % af respondenterne angiver desuden, at de ikke har oplevet problemer med Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum, og det eneste problem, der blev angivet i forbindelse med Vestvolden (Københavns Befæstning), var manglende toiletter. 15

16 Oplevelse af Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum til børn Meget positivt 57 % Positivt 36 % Hverken positivt eller negativt 7 % 0% 20% 40% 60% Figur 9: Respondenternes oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Midtvejsevalueringen viste, at respondenterne var mindre glade for Københavns Befæstning som bevægelsesrum til børn. Det kan skyldes, at undersøgelsesperioden for det første var kortere (mdr.) og lå på et senere tidspunkt af året. Vejrforhold kan derfor have haft indflydelse på, hvordan brugerne har oplevet Københavns Befæstning i de to perioder. 3.7 BRUGBARHED OG MULIGHED FOR UDVIDELSE AF KONCEPTET Deltagerne blev spurgt, om de mente, at man kan bruge uddannelsen og legekatalogerne i andre sammenhænge og andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning). Respondenternes svar på dette var meget positive. Samtlige respondenter mente, at man kan bruge uddannelse og aktivitetskataloger i andre sammenhænge. Adskillige angav, at man kan anvende aktiviteterne stort set alle vegne og forslagene var hovedsageligt marker, gymnastiksale, skoler, parker, græsplæner, skove, institutioner og legepladser. Desuden nævnte en respondent, at han/hun forestillede sig at bruge aktiviteterne fx i idrætsuger eller som et led i at arbejde med klassetrivsel. Enkelte nævnte, at visse lege kræver materialer, og at det er nødvendigt at have plads og ressourcer. 73 % af respondenterne havde allerede anvendt aktiviteter fra Bevægelseskompagniet med børn andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning). 16

17 4. OPSAMLING PÅ RESULTATER 4.1 SAMLET SET Vestvolden er det seneste halvandet år blevet omdannet til en kulturhistorisk legeplads, hvor lærere og pædagoger fra Rødovre, Hvidovre og Københavns Kommune er blevet inspireret til at motivere børn til leg og fysisk aktivitet i deres dagligdag på Københavns Befæstning. Siden projektet blev skudt i gang i august 2011, er der samlet set blevet uddannet 205 Bevægelsesambassadører fra de tre kommuner. Der har i alt været 668 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden (Københavns Befæstning) med Bevægelseskompagniet, og mindst 5867 børn har været i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter. Uddannelsen af Bevægelsesambassadører har i høj grad haft en positiv effekt på deltagernes følelse af at kunne motivere børn til fysisk aktivitet i dagligdagen og til at koble bevægelse sammen med Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Konceptet er blevet udbredt til deltagernes kollegaer, der således har fået øget kendskab til Bevægelseskompagniet. Omkring 1/3 af respondenterne har introduceret konceptet til kollegaer, der også selv har anvendt det. De to udleverede aktivitetskataloger er blevet brugt af størstedelen af respondenterne, og der er givet udtryk for, at katalogerne er meget overskuelige og brugbare. De fleste respondenter har afprøvet mindst 5 aktiviteter fra katalogerne, og de, der ikke har, angiver, at det hovedsageligt skyldes tidsmangel. Besvarelserne for brugbarheden af bookingsystemet og depotet er meget positive. Størstedelen af respondenterne anser bookingsystemet for at være nemt og overskueligt at bruge. Anvendelsen af depotet bliver i høj grad opfattet som uproblematisk, og gæstebogen bliver i stigende grad anvendt til at dokumentere brugen og videregive beskeder til andre brugere. De fleste respondenter angiver at være glade for at komme på Vestvolden (Københavns Befæstning) og har opdaget området som et oplevelsesrigt sted og et godt område til bevægelse og legeaktiviteter. Deltagerne har også anvendt uddannelsen og legekatalogerne andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning) og mener i høj grad, at uddannelsen og aktiviteterne kan bruges i mange andre sammenhænge. Undervisning på Vestvolden. Foto: Lars Schmidt 17

18 4.2 RESULTATER I FORHOLD TIL FORMÅL OG MÅLSÆTNING Denne afsluttende evaluering viser således, at formålet med Bevægelseskompagniet er blevet opfyldt. Et kompagni af lokale pædagoger og lærere er blevet uddannet, og en stor del af dem har inspireret og igangsat kollegaer til at bruge Københavns Befæstning til leg og fysisk aktivitet i deres arbejde med børn. Målgruppen for Bevægelseskompagniet er børn fra klasse, men da midtvejsevalueringen viste, at pædagoger, der arbejder med mindre børn, også viste stor interesse for projektet, har der været fokus på også at målrette aktiviteter til denne aldersgruppe. Målsætningerne for Bevægelseskompagniet (jf. afsnit 1.2) må i høj grad anses for at være opfyldt: Der er siden opstarten af Bevægelseskompagniet blevet etableret tre bevægelseskompagnier og udstyrsdepoter i hhv. Hvidovre, Rødovre og Københavns Kommune. Derudover er konceptet blevet udbredt til Brøndby og Gladsaxe Kommune. Der er blevet udviklet to kataloger med aktivitetsbeskrivelser, og disse bliver anvendt af Bevægelseskompagniet i deres hverdag. Der har løbende været afholdt åbent husarrangementer, introkurser og kompetenceudviklingskurser, der har skabt opmærksomhed om tilbuddet og øget pædagoger og læreres viden om Bevægelseskompagniet og mulighederne for fysisk udfoldelse på Københavns Befæstning. Der er blevet skabt kendskab til de fysiske anlæg på Københavns Befæstning, og området må i høj grad betragtes som et af Københavns nye bevægelsesrum for målgruppen. Foto: Jeppe Carlsen 4.3 BEMÆRKNINGER TIL METODE OG BESVARELSER Den forholdsvis lave svarprocent kan have medført målefejl, såfremt de personer, der har besvaret spørgeskemaet, adskiller sig betydeligt fra de personer, der ikke har besvaret det. Vi forestiller os dog, at den lave svarprocent kan skyldes, at mange deltagere først blev uddannet til Bevægelsesambassadør i uge 42 og derfor måske ikke har nået at være ude på Vestvolden (Københavns Befæstning), inden spørgeskemaet blev sendt ud. Det kan have gjort, at de ikke har følt sig i stand til at besvare spørgsmål om Bevægelseskompagniet endnu. Besvarelserne fra slutevalueringen er endnu mere positive end ved midtvejsevalueringen. En af grundene dertil kan være, at Bevægelsesambassadørerne, der indgik i midtvejsevalueringen, havde været uddannet fra august 2012 til januar 2012 og kan således have oplevet flere problemer på Vestvolden (Københavns Befæstning) bl.a. pga. vejrforholdene hen over vinteren. Desuden er der i løbet af år 2012 sket forbedrin- 18

MIDTVEJSEVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET HVIDOVRE OG RØDOVRE KOMMUNE

MIDTVEJSEVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET HVIDOVRE OG RØDOVRE KOMMUNE MIDTVEJSEVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET HVIDOVRE OG RØDOVRE KOMMUNE RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG STINE LORENTZEN FOREBYGGELSESAFDELING, FYSISK AKTIVITET OG KOST FEBRUAR, 2012 INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Evaluering af elektroniske læremidler

Evaluering af elektroniske læremidler Evaluering af elektroniske læremidler Evaluatorer: JM, AN Evalueringens genstandsfelt: Der evalueres på den enkelte lærers brug af elektroniske læreprogrammer samt den kvalitative vurdering af disse. Der

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning Januar 2015 Danmarks Lærerforening har i januar 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i folkeskolen om understøttende

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015

Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Opsamling fra familienetværkets læringsseminar den 28. november 2015 Velkommen, formål med dagen og præsentation

Læs mere

Workshop om udvikling af spørgeskemaer

Workshop om udvikling af spørgeskemaer www.eva.dk Workshop om udvikling af spørgeskemaer ESB-netværket, 20. juni 2017 Cecilie Juul Jørgensen, cjj@eva.dk og Mia Uth Madsen, mim@eva.dk www.eva.dk Hvad kan en spørgeskemaundersøgelse give svar

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere