EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Foto: Jeppe Carlsen RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK AKTIVITET OG KOST DECEMBER, 2012

2 INDHOLD 1. Indledning Om rapporten Beskrivelse af Bevægelseskompagnier Temaer i spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskema Gennemførelse og pilottest Deltagere Resultater af undersøgelsen Kortlægning af brugerne Feedback på introduktionstilbud til Bevægelseskompagniet Udbredelse af konceptet Feedback på aktivitetskatalogerne Bookingsystemet og depotet Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn Brugbarhed og mulighed for udvidelse af konceptet Opsamling på Resultater Samlet set Resultater i forhold til formål og målsætning Bemærkninger til metode og besvarelser Afsluttende bemærkninger/perspektivering Litteratur Bilag Bilag

3 1. INDLEDNING 1.1 OM RAPPORTEN Denne rapport er en slutevaluering af Bevægelseskompagniet med resultaterne for Hvidovre, Rødovre og Københavns Kommune. Resultaterne er fremkommet gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt Bevægelsesambassadørerne samt en optælling af bookinger af depoterne knyttet til Bevægelseskompagniet. Optællingerne giver en indikation af hvor mange børn, der har været på Vestvolden, samt hvor mange timer de har været aktive i den evaluerede periode. Projektet blev opstartet i august 2011 og er efterfølgende blevet evalueret ved en midtvejsevaluering i januar Slutevalueringen samler op på de seneste resultater fra Bevægelseskompagniet og sammenholder dem med midtvejsevalueringen. Ved udgangen af 2012 trækker Kræftens Bekæmpelse sig ud af projektet og i den forbindelse foretages denne afsluttende evaluering. Evalueringen sammenholdes med midtvejsevalueringen, og har til formål at vise hvordan brugerne har oplevet at være en del af konceptet. På baggrund af evalueringens meget positive resultater opfordrer vi til, at Hvidovre, Rødovre, København, Gladsaxe og Brøndby Kommune fremadrettet fortsætter med at afsætte driftsmidler til Bevægelseskompagniet. Rapporten og evalueringen er udarbejdet af Hanne Bebendorf Scheller og Camilla Faldt Thomsen, Forebyggelse- og Dokumentationsafdelingen, Fysisk aktivitet og Kost, Kræftens Bekæmpelse, december BESKRIVELSE AF BEVÆGELSESKOMPAGNIER Bevægelseskompagniet er den del af Sundhedsprojektet på Københavns Befæstning, der skal skabe liv, leg og bevægelse på Befæstningen. Bevægelseskompagniet er et koncept, som organiserer lege og bevægelsesaktiviteter for lokale børn og unge. FORMÅL Formålet har været at uddanne et kompagni af lokale pædagoger og lærere, som inspirerer og igangsætter deres kollegaer til at bruge Københavns Befæstnings faciliteter og arealer i deres arbejde med børn. Fokus er på leg og bevægelse, det skal være sjovt og give sved på panden. Målgruppen for Bevægelseskompagniet er børn fra klasse, og aktiviteterne er derfor udarbejdet til denne målgruppe. MÅLSÆTNINGER Målsætningerne for Bevægelseskompagniet har været, at Etablere tre Bevægelseskompagnier og udstyrsdepoter i Hvidovre, Rødovre og København Kommune. Udvikle et katalog med aktivitetsbeskrivelser. Afholde åbent hus-arrangementer og events, som skaber opmærksomhed om tilbuddet Afholde mindst tre introkurser, hvor kataloget og brugen af rekvisitter bl.a. præsenteres 3

4 Afholde mindst tre kompetenceudviklingskurser, hvor målgruppen opgraders fagligt om, hvordan Københavns Befæstning kan bruges i en faglig sammenhæng Øge kendskabet til de nyetablerede fysiske anlæg på Københavns Befæstning Synliggøre Københavns Befæstning som Københavns nye bevægelsesrum UDDANNELSE Pædagoger og lærere har i evalueringsperioden kunnet vælge mellem tre introduktionstilbud til Bevægelseskompagniet. De har fået udleveret aktivitetskataloger, der beskriver aktiviteter, der understøtter leg og bevægelse på Befæstningen samt fået adgang til et depot med rekvisitter til rådighed i deres arbejde med børn. Kræftens Bekæmpelse har sammen med MOtivaTION gennemført kompetenceudviklingskurser, introkurser og åbent hus-arrangementer: Kompetenceudviklingskurset forløb over to dage med 15 undervisningslektioner og havde til formål at udvikle brugernes kompetencer indenfor idræt, leg og bevægelse med de respektive målgrupper. Fokus lå på praktisk erfaringsdannelse med bevægelse for børn Introkurset var et tilbud til de ansatte på institutionerne, som ikke deltog i kompetenceudviklingskurset. Kurset varede tre timer, og formålet med introkurset var at formidle brugen af materialer samt depotet på Københavns Befæstning. Både kompetenceudviklings- og introkurset var et tilbud rettet udelukkende til voksne Åbent hus-arrangementer i kommunerne, der blev afholdt på hele dage, var derimod både for ansatte og børnene på institutionerne, hvor pædagoger og lærere kunne tage deres børnegrupper med ud at lege på Vestvolden. Her blev børn og voksne introduceret til forskellige aktiviteter Københavns Befæstning 4

5 2. Metode 2.1 TEMAER I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Som tidligere nævnt er resultaterne fremkommet gennem en spørgeskemaundersøgelse samt en optælling af bookinger af depoterne knyttet til Bevægelseskompagniet. Optællingerne giver en indikation af hvor mange børn, der har været på Vestvolden, samt hvor mange timer de har været aktive i den evaluerede periode. Brugerne er lokale pædagoger, lærere og andet pædagogisk personale, som til dagligt arbejder med børn i Rødovre, Hvidovre og Københavns Kommune. Brugerne kaldes løbende for henholdsvis respondenter og brugere i rapporten. Respondenterne er de personer, som har udfyldt spørgeskemaet, mens brugerne er alle deltagere af uddannelsestilbuddene. For at vurdere brugernes holdning til det tilbud, de har deltaget i, indgår der primært holdningsspørgsmål i spørgeskemaet. I spørgeskemaet indgår også nogle åbne spørgsmål for at give brugerne mulighed for at beskrive deres oplevelser i detaljer. De syv temaer har været: 1. Kortlægning af brugerne 2. Feedback på introduktionstilbuddene til Bevægelseskompagniet 3. Udbredelse af konceptet 4. Feedback på aktivitetskatalogerne 5. Bookingsystemet og depotet 6. Københavns Befæstning som bevægelsesrum 7. Brugbarhed og mulighed for udvidelse af konceptet 2.2 SPØRGESKEMA Spørgeskemaet var opdelt i detaljerede spørgsmål om de syv undersøgelsesområder. Spørgsmålene blev stillet i en forståelig og logisk rækkefølge, så det var så nemt som muligt for respondenten at besvare alle spørgsmål. Der blev anvendt filterspørgsmål, som styrede de efterkommende spørgsmål og sikrede, at respondenten kun svarede på relevante spørgsmål (Olsen, 2006) (se hele spørgeskemaet i bilag 1). Spørgsmålene er udviklet med hensyn til at sikre en høj grad af forståelse, således at forståelse af enkle ord, forståelse af svarkategorier samt en rigtig genkaldelse af informationer opnås (Olsen, 2006). Desuden er der taget hensyn til konteksteffekter, der sammen med ovenstående kan føre til forståelsesbias i besvarelsen. Det vil sige, at spørgsmålene er formuleret med samme antal negative og positive svarmuligheder. Der er primært inddraget lukkede spørgsmål med flere valgmuligheder med henblik på dataanalysen. Flere åbne spørgsmål er valgt til beskrivende eller uddybende besvarelser. Alle ovenstående overvejelser er gjort for at sikre en høj svarprocent samt for at sikre spørgeskemaets reliabilitet (Boolsen, 2008). 5

6 Bilag 2 viser, hvilke undersøgelsesspørgsmål der hænger sammen med de udformede spørgsmål og svarkategorier. Tabellen er opdelt, således at det udformede spørgsmål er på højre side, mens det, der ønskes undersøgt, står på venstre side. 2.3 GENNEMFØRELSE OG PILOTTEST Spørgeskemaet er udviklet i SurveyXact, et online-spørgeskemaprogram (Rambøll, 2011). Spørgeskemaet er udsendt direkte til mailadresser til de brugere, der har deltaget i uddannelse fra Bevægelseskompagniet. Før spørgeskemaets offentliggørelse blev det testet for spørgsmålsforståelse, hvilke parametre der skulle måles på, dets reliabilitet og validitet. Pilottesten for spørgeskemaet gennemførtes hos Kræftens Bekæmpelses analytikere, der vurderede spørgeskemaets opsætning. Endvidere blev spørgeskemaets brugbarhed afprøvet af ansatte i Kræftens Bekæmpelses Forebyggelsesafdeling. Pilottesten sikrede, at måleproblemer kunne opdages, inden selve spørgeskemaet skulle anvendes, som det anbefales med alle kvantitative studier (Olsen, 2006). Behandling af data er foretaget ved hjælp af Excel. Primært er der foretaget deskriptiv statistik og frekvensanalyser, da det er kvantiteten af besvarelserne, som undersøges. De åbne spørgsmål er analyseret ved at gruppere lignende eller overensstemmende besvarelser. 2.4 DELTAGERE Spørgeskemaet blev i alt sendt ud til 109 brugere af Bevægelseskompagniet, der enten har deltaget i introkurset, åbent hus-arrangementer eller været på kompetenceudviklingskursus i Rødovre, Hvidovre eller Københavns Kommune. 28 % besvarede spørgeskemaet, hvoraf størstedelen af respondenterne var fra Københavns Kommune. Rødovre og Hvidovre kommune, som havde opstartet projektet tidligere end Københavns Kommune, deltog i midtvejsevalueringen i januar Spørgeskemaet blev derfor kun sendt ud til nye kursusdeltagere fra disse kommuner. I Københavns Kommune blev spørgeskemaet sendt ud til samtlige deltagere, og disse udgjorde derfor antalsmæssigt flere respondenter. Der var således 4 besvarelser fra Hvidovre Kommune, 7 besvarelser fra Rødovre Kommune og 19 fra Københavns Kommune. Besvarelserne fordelt over arbejdsplads (figur 1) viser, at størstedelen af deltagerne arbejder i børnehave/integreret institution, skolefritidsordning/fritidshjem og i folkeskolen. Sammenlignet med deltagerne fra midtvejsevalueringen arbejdede flere i folkeskolen (43 %) og færre med børnehavebørn (6 %). Efter midtvejsevalueringen blev tilbuddet om Bevægelseskompagniet udvidet til også at inkludere pædagoger, som arbejder med yngre børn, hvilket forklarer forskellen. 6

7 Besvarelser fordelt over arbejdsplads 3 % 30 % 10 % 23 % 33 % Folkeskole Børnehave / Integreret institution Skolefritidsordning / Fritidshjem Fritidsklub / Ungdomsklub Andet Figur 1. Spørgeskemabesvarelser fordelt over arbejdspladser. 3. RESULTATER AF UNDERSØGELSEN Analysen er inddelt i de syv temaer, som er blevet undersøgt via spørgeskemaundersøgelsen samt optællingerne af antal brugere og antal aktivitetstimer i den evaluerede periode. Den første del indeholder en kortlægning af, hvilke brugere der er blevet en del af Bevægelseskompagniet, samt hvilke børn der har deltaget i aktiviteter omkring Befæstningen. Andet afsnit beskriver feedback på de tre introduktionstilbud, der har været i forbindelse med opstart af Bevægelseskompagniet. I tredje afsnit beskrives, hvordan brugerne har klaret at udbrede konceptet til kollegaer. Fjerde afsnit går i dybden med kataloget, som brugerne blev udstyret med efter deres uddannelsesforløb. Femte afsnit undersøger, hvordan bookingsystemet og depotet er blevet modtaget og anvendt af brugerne. Sjette afsnit beskriver, hvordan brugerne har oplevet Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Afslutningsvis samles der op på brugernes anvendelse af Bevægelseskompagniet samt mulighederne for udvidelse af konceptet. 3.1 KORTLÆGNING AF BRUGERNE Der er lavet en opgørelse over, hvor mange børn der har været på Vestvolden, hvor mange Bevægelsesambassadører der er uddannet, samt hvor mange aktivitetstimer der har været i forbindelse med brugen af Bevægelseskompagniet i perioden januar 2012 oktober Vestvolden (Københavns Befæstning). Foto: Lars Schmidt 7

8 Tallene er fremkommet fra online booking systemet, der er oprettet for at brugerne kan booke depotet, samt fra de bemærkninger brugerne har angivet i gæstebogen i depoterne. Det har vist sig, at nogle ikke bruger bookingen, når de anvender depotet, hvorfor antallet af børn på Vestvolden skal ses som et minimumsantal, da der kan have været flere, der har brugt det i de måneder, vi har samlet data ind. Det samme gælder aktivitetstimerne. RØDOVRE KOMMUNE I Rødovre Kommune har der siden januar været 168 aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet, og der har været 1088 børn i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter. Rødovre Kommune har siden januar 2012 uddannet 27 Bevægelsesambassadører. Sammenlagt med resultaterne fra midtvejsevalueringen er der således: - 73 uddannede Bevægelsesambassadører afholdte aktivitetstimer antal børn på Københavns Befæstning HVIDOVRE KOMMUNE I Hvidovre Kommune har der i alt været 186,5 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet, og der har ifølge bookingerne været 1088 børn i gang. Hvidovre kommune har siden januar 2012 uddannet yderligere 9 ambassadører. Sammenlagt med resultaterne fra midtvejsevalueringen er der: - 59 uddannede Bevægelsesambassadører - 244,5 afholdte aktivitetstimer antal børn på Københavns Befæstning KØBENHAVNS KOMMUNE I Københavns Kommune har der i alt været 149,5 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet og 921 børn i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter siden januar Københavns kommune har 73 brugere af kompagniet. De fleste respondenter er ansatte fra børnehave/integreret institution, skolefritidsordning/fritidshjem og fra folkeskolen, hvilket afspejler svarene på børnenes alder på arbejdspladsen, som ses i figur 2. Størstedelen af respondenterne arbejder med børn i indskolingen (50 %) og i børnehave (33 %), hvilket viser at leverancen primært er blevet brugt til børnehaver og de yngre folkeskoleelever. Sammenlignet med fordelingen fra midtvejsevalueringen viser det sig, at flere respondenter arbejder med børnehavebørn. Forskellen skyldes udvidelsen af Bevægelseskompagniets koncept efter midtvejsevalueringen, som nævnt tidligere. 8

9 Børnenes alder på arbejdsplads % % Børnehave (3-6 år) Indskoling (0.-3. klasse) 7 % 7 % Mellemtrin (4.-6. klasse) Udskoling (7.-9. klasse) 3 % Andet Figur 2: Fordeling af børns aldersgrupper som respondenterne primært arbejder med. For at undersøge hvilke børn der har været på Københavns Befæstning i forbindelse med Bevægelseskompagniet, blev respondenterne spurgt om hvilke børn, de har booket depotet på Københavns Befæstning til. Figur 3 viser, at det primært er forskellige børn og forskellige klassetrin, som har brugt Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Dermed er Københavns Befæstning ikke udelukkende blevet brugt til en bestemt aldersgruppe af børn. Oversigt over hvilke børn der tages med ud på Københavns Befæstning 43 % 7 % 21 % 7 % 7 % 14 % Det er alle børn fra institutionen hver gang Det er forskellige børn hver gang Det er de samme klasser hver gang Det er forskellige klasser hver gang Det er primært de yngste Det er primært de ældste Figur 3: Børn som depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning) blev booket til. 9

10 Respondenterne blev også spurgt om, hvordan de oplevede børnenes umiddelbare reaktion på Københavns Befæstning til leg, og reaktionerne blandt børnene har været meget positive. Rigtig sjovt og anderledes, børnene var vilde med det, de var meget motiverede og begejstrede, vil lege der igen, og de glæder sig til næste gang, er de reaktioner som respondenterne har oplevet flest gange. Børnene selv er dog ikke blevet spurgt direkte, så det er pædagoger og lærere, der har svaret for dem. I alt har 43 % af respondenterne deltaget i introkurset, mens 57 % deltog i kompetence-udviklingskurset. Heraf har 23 % yderligere deltaget i et af åbent hus-arrangementerne. 3.2 FEEDBACK PÅ INTRODUKTIONSTILBUD TIL BEVÆGELSESKOMPAGNIET KOMPETENCEUDVIKLINGSKURSET De fleste respondenter oplevede, at kompetenceudviklingskurset har rustet dem til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn (se figur 4). Kursusarrangørerne har dermed formået at inddrage Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Desuden angiver 88 %, at mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser blev fremhævet på kurset. Dermed har arrangørerne formået at formidle mulighederne for bevægelse på en brugbar måde til respondenterne. Brugbarhed af kompetenceudviklingskurset til brug af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn % 35 % 6 % I høj grad I nogen grad I mindre grad Figur 4: Respondenternes oplevelse af kompetenceudviklingskursets brugbarhed i forhold til at kunne bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Respondenterne blev spurgt, om kurset var målrettet til den aldersgruppe af børn, som de til dagligt arbejder med. 6 % oplevede, at kurset i mindre grad var målrettet til børnene på deres arbejdsplads, 53 % oplevede det i nogen grad, mens 41 % mente, at kompetenceudviklingskurset i høj grad var målrettet til børnenes aldersgruppe på deres arbejdsplads. 10

11 INTROKURSET Introkurset gav ligeledes respondenterne en positiv oplevelse af at være rustet til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn, dog i lidt mindre grad end kompetenceudviklingskurset. 54 % oplevede, at kurset i nogen grad havde været brugbart, mens 23 % oplevede dette i mindre grad og 23 % i høj grad. Figur 5 viser, at de fleste respondenter i høj grad havde en oplevelse af, at bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning blev fremhævet på introkurset. Introduktionskursets inddragelse af mulighed for bevægelse i de fysiske omgivelser 15 % I høj grad 31 % 54 % I nogen grad I mindre grad Figur 5: Introkursets fremhævelse af muligheder for bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning. De fleste deltagere i introkurset oplevede at kurset i nogen eller høj grad (76 %) var målrettet til børnene på deres arbejdsplads. De resterende vurderede, at introkurset i mindre grad var målrettet til børnenes aldersgruppe. ÅBENT HUS-ARRANGEMENTER Størstedelen af deltagerne i åbent hus-arrangementet oplevede i høj grad (86 %), at arrangementet havde rustet dem til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. De resterende 14 % mente, at det i nogen grad havde rustet dem. Respondenterne har således haft en positiv oplevelse af at kunne anvende Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn i deres dagligdag. Deltagerne oplevede, at mulighederne for bevægelse på de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning i høj grad (43 %) og i nogen grad (57 %) blev fremhævet under arrangementet. Samtlige deltagere oplevede, at arrangementet var målrettet til de børn, de arbejder med i dagligdagen. Åbent hus-arrangementerne tyder således på at have haft en rigtig positiv effekt på deltagernes oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. 11

12 OPSUMMERING AF KURSER OG UDDANNELSE Opsummerende har kurserne og åbent hus arrangementerne medvirket til, at respondenterne i høj eller nogen grad ( %) føler sig rustet til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning blev fremhævet positivt på kurserne ( %). Uddannelsestilbuddene har dermed formået at formidle mulighederne for, hvordan respondenterne kan koble bevægelse sammen med Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Tallene afspejler resultaterne fra midtvejsevalueringen, hvor brugerne også angav at være meget tilfredse med brugbarheden af uddannelsen opnået gennem kompetenceudviklingskurset (91 %) og introkurset (77 %). Oplevelsen af åbent hus-arrangementerne var ligeledes positiv (65 %). Forbedringerne på baggrund af midtvejsevalueringen har dog formået at give brugerne en endnu bedre oplevelse af at være en del af Bevægelseskompagniet. Foto: Jeppe Carlsen 3.3 UDBREDELSE AF KONCEPTET Efter at være introduceret til Bevægelseskompagniet, føler de fleste respondenter sig bedre rustet til at motivere børn og unge til at være mere fysisk aktive i det daglige (se figur 6). Størstedelen af respondenterne (84 %) angiver således, at de i nogen eller i høj grad er blevet bedre rustet, og kun en mindre andel (13 %) angiver, at de i mindre grad eller slet ikke er blevet det. De fleste respondenter har fortalt deres kollegaer om konceptet, primært kollegaer på arbejdspladsen, men i mindre grad også til kollegaer i andre fora. 31 % af respondenterne har introduceret det til kollegaer, der også selv har anvendt det, og 5 % af respondenterne har fortalt børnenes forældre om konceptet. 8 % angiver, at de ikke har introduceret andre til konceptet. Udbredelsen af konceptet er således primært sket blandt arbejdskollegaer, hvor størstedelen af respondenterne har øget kendskabet omkring Bevægelseskompagniet. Sammenlignet med resultaterne fra midtvejsevalueringen føler Bevægelsesambassadørerne sig til slutevalueringen bedre rustet til at motivere børn til bevægelse i deres hverdag. 12

13 Følelse af at være bedre rustet til at motive børn til fysisk aktivitet i det daglige 3 % 3 % I høj grad 10 % 27 % I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 57 % Figur 6: Følelse af at være bedre rustet til at motivere børn og unge til fysisk aktivitet i det daglige, efter introduktion til Bevægelseskompagniet. 3.4 FEEDBACK PÅ AKTIVITETSKATALOGERNE Bevægelseskompagniets ambassadører blev efter uddannelsen udstyret med materialer i form af to kataloger med titlen Leg, fantasi og bevægelse. Det ene katalog tager udgangspunkt i historien på Københavns Befæstning og implementerer historiefortællingen i bevægelse og leg. Det andet katalog er et supplement til det kulturhistoriske legekatalog og indeholder nutidige lege. Katalogerne indeholder henholdsvis 24 kulturhistoriske lege og 31 nutidige lege. Deltagerne blev spurgt om, hvilket aktivitetskatalog de havde brugt mest og hvor mange lege i katalogerne, de havde afprøvet. De fleste respondenter har afprøvet mindst et af katalogerne (63 %) og blandt dem har 95 % afprøvet 5 lege eller flere. De deltagere, der havde afprøvet ca. 5 lege eller færre, blev spurgt om, hvorfor de ikke havde brugt aktiviteterne i katalogerne oftere. Begrundelsen herfor er primært tidsmangel. Enkelte angiver derudover, Nutidigt legekatalog. Foto: Jeppe Carlsen at aktiviteterne ikke passer til børnenes aldersgruppe på arbejdspladsen, og at nogle kun anvender de aktiviteter, de fik undervisning i på kurset. Katalogernes opbygning bliver af respondenterne vurderet til at være overskueligt opbygget (33 %), nemme at finde rundt i (23 %), og de giver mening for respondenterne at bruge (33 %). Aktivitetsbeskrivelserne af legene i katalogerne bliver desuden anset for at være lette at forstå (19 %), lige til at bruge (19 %), godt opbygget (29 %) og meget overskuelige (27 %). Respondenter, der har 13

14 svaret andet til spørgsmål om katalogernes opbygning (12 %) og beskrivelse af legene (5 %), angiver, at de endnu ikke har brugt katalogerne eller endnu ikke har haft tid til at sætte sig ind i dem. Sammenlignet med resultaterne fra midtvejsevalueringen er der sket en stigning i andelen, der har afprøvet mindst 5 lege fra katalogerne. Holdningen til katalogernes opbygning og beskrivelsen af aktiviteterne er ligesom i midtvejsevalueringen meget positive. 3.5 BOOKINGSYSTEMET OG DEPOTET I spørgsmålet om hvordan det er at bruge bookingsystemet for at reservere depotet på Københavns Befæstning, angiver 74 % af respondenterne, at det enten er hurtigt, nemt eller overskueligt (figur 7). 4 % oplever brugen besværlig, 4 % at det er upraktisk, mens 3 % synes, det er udfordrende. Respondenter, der har angivet problemer med bookingsystemet, begrunder disse med, at de har haft problemer med, at koden ikke har virket, at de ikke har prøvet bookingsystemet, eller at de pga. impulsive ture glemmer at bruge det. Brugbarheden af bookingsystemet Det er nemt Det er overskueligt Det er hurtigt Det er besværligt Det er upraktisk Det er udfordrende Andet 4 % 4 % 3 % 3 % 22 % 22 % 30 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 7: Respondenternes vurdering af bookingsystemets brugbarhed. I forhold til brugen af depotet på Københavns Befæstning (Vestvolden) har 86 % af respondenterne ikke oplevet nogen problemer. Figur 8 viser, at respondenterne primært oplever depotets tilstand som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 14

15 Oplevelse af depotets tilstand på Københavns Befæstning 36 % 7 % 7 % 50 % Utilfredsstillende Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Figur 8: Respondenternes oplevelse af depotets tilstand på Københavns Befæstning. Gæstebogen bliver anvendt af 57 % af respondenterne. Begrundelser for at skrive i gæstebogen er at synliggøre, at depotet bliver brugt, angive hvilken stand udstyret er i og for at videregive beskeder og ideer til andre brugere. Respondenter, der ikke anvender gæstebogen, angiver, at årsagerne til dette har været, at der ikke var noget at skrive med, at der har været begrænset tid til det ved afgang, at andre havde gjort det, eller at de har glemt det. Sammenlignet med midtvejsevalueringen er Bevægelsesambassadørernes oplevelse af brugbarheden af bookingsystemet og depotet blevet mere positiv, og gæstebogen bliver i højere grad anvendt. En del af respondenterne fra midtvejsevalueringen havde endnu ikke været ude på Vestvolden (Københavns Befæstning), hvilket kan have været medvirkende til, at de havde en mindre positiv oplevelse. 3.6 KØBENHAVNS BEFÆSTNING SOM BEVÆGELSESRUM FOR BØRN Størstedelen af respondenterne har en meget positiv (57 %) eller positiv (36 %) oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum, hvilket ses i figur % af respondenterne angiver desuden, at de ikke har oplevet problemer med Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum, og det eneste problem, der blev angivet i forbindelse med Vestvolden (Københavns Befæstning), var manglende toiletter. 15

16 Oplevelse af Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum til børn Meget positivt 57 % Positivt 36 % Hverken positivt eller negativt 7 % 0% 20% 40% 60% Figur 9: Respondenternes oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Midtvejsevalueringen viste, at respondenterne var mindre glade for Københavns Befæstning som bevægelsesrum til børn. Det kan skyldes, at undersøgelsesperioden for det første var kortere (mdr.) og lå på et senere tidspunkt af året. Vejrforhold kan derfor have haft indflydelse på, hvordan brugerne har oplevet Københavns Befæstning i de to perioder. 3.7 BRUGBARHED OG MULIGHED FOR UDVIDELSE AF KONCEPTET Deltagerne blev spurgt, om de mente, at man kan bruge uddannelsen og legekatalogerne i andre sammenhænge og andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning). Respondenternes svar på dette var meget positive. Samtlige respondenter mente, at man kan bruge uddannelse og aktivitetskataloger i andre sammenhænge. Adskillige angav, at man kan anvende aktiviteterne stort set alle vegne og forslagene var hovedsageligt marker, gymnastiksale, skoler, parker, græsplæner, skove, institutioner og legepladser. Desuden nævnte en respondent, at han/hun forestillede sig at bruge aktiviteterne fx i idrætsuger eller som et led i at arbejde med klassetrivsel. Enkelte nævnte, at visse lege kræver materialer, og at det er nødvendigt at have plads og ressourcer. 73 % af respondenterne havde allerede anvendt aktiviteter fra Bevægelseskompagniet med børn andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning). 16

17 4. OPSAMLING PÅ RESULTATER 4.1 SAMLET SET Vestvolden er det seneste halvandet år blevet omdannet til en kulturhistorisk legeplads, hvor lærere og pædagoger fra Rødovre, Hvidovre og Københavns Kommune er blevet inspireret til at motivere børn til leg og fysisk aktivitet i deres dagligdag på Københavns Befæstning. Siden projektet blev skudt i gang i august 2011, er der samlet set blevet uddannet 205 Bevægelsesambassadører fra de tre kommuner. Der har i alt været 668 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden (Københavns Befæstning) med Bevægelseskompagniet, og mindst 5867 børn har været i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter. Uddannelsen af Bevægelsesambassadører har i høj grad haft en positiv effekt på deltagernes følelse af at kunne motivere børn til fysisk aktivitet i dagligdagen og til at koble bevægelse sammen med Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Konceptet er blevet udbredt til deltagernes kollegaer, der således har fået øget kendskab til Bevægelseskompagniet. Omkring 1/3 af respondenterne har introduceret konceptet til kollegaer, der også selv har anvendt det. De to udleverede aktivitetskataloger er blevet brugt af størstedelen af respondenterne, og der er givet udtryk for, at katalogerne er meget overskuelige og brugbare. De fleste respondenter har afprøvet mindst 5 aktiviteter fra katalogerne, og de, der ikke har, angiver, at det hovedsageligt skyldes tidsmangel. Besvarelserne for brugbarheden af bookingsystemet og depotet er meget positive. Størstedelen af respondenterne anser bookingsystemet for at være nemt og overskueligt at bruge. Anvendelsen af depotet bliver i høj grad opfattet som uproblematisk, og gæstebogen bliver i stigende grad anvendt til at dokumentere brugen og videregive beskeder til andre brugere. De fleste respondenter angiver at være glade for at komme på Vestvolden (Københavns Befæstning) og har opdaget området som et oplevelsesrigt sted og et godt område til bevægelse og legeaktiviteter. Deltagerne har også anvendt uddannelsen og legekatalogerne andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning) og mener i høj grad, at uddannelsen og aktiviteterne kan bruges i mange andre sammenhænge. Undervisning på Vestvolden. Foto: Lars Schmidt 17

18 4.2 RESULTATER I FORHOLD TIL FORMÅL OG MÅLSÆTNING Denne afsluttende evaluering viser således, at formålet med Bevægelseskompagniet er blevet opfyldt. Et kompagni af lokale pædagoger og lærere er blevet uddannet, og en stor del af dem har inspireret og igangsat kollegaer til at bruge Københavns Befæstning til leg og fysisk aktivitet i deres arbejde med børn. Målgruppen for Bevægelseskompagniet er børn fra klasse, men da midtvejsevalueringen viste, at pædagoger, der arbejder med mindre børn, også viste stor interesse for projektet, har der været fokus på også at målrette aktiviteter til denne aldersgruppe. Målsætningerne for Bevægelseskompagniet (jf. afsnit 1.2) må i høj grad anses for at være opfyldt: Der er siden opstarten af Bevægelseskompagniet blevet etableret tre bevægelseskompagnier og udstyrsdepoter i hhv. Hvidovre, Rødovre og Københavns Kommune. Derudover er konceptet blevet udbredt til Brøndby og Gladsaxe Kommune. Der er blevet udviklet to kataloger med aktivitetsbeskrivelser, og disse bliver anvendt af Bevægelseskompagniet i deres hverdag. Der har løbende været afholdt åbent husarrangementer, introkurser og kompetenceudviklingskurser, der har skabt opmærksomhed om tilbuddet og øget pædagoger og læreres viden om Bevægelseskompagniet og mulighederne for fysisk udfoldelse på Københavns Befæstning. Der er blevet skabt kendskab til de fysiske anlæg på Københavns Befæstning, og området må i høj grad betragtes som et af Københavns nye bevægelsesrum for målgruppen. Foto: Jeppe Carlsen 4.3 BEMÆRKNINGER TIL METODE OG BESVARELSER Den forholdsvis lave svarprocent kan have medført målefejl, såfremt de personer, der har besvaret spørgeskemaet, adskiller sig betydeligt fra de personer, der ikke har besvaret det. Vi forestiller os dog, at den lave svarprocent kan skyldes, at mange deltagere først blev uddannet til Bevægelsesambassadør i uge 42 og derfor måske ikke har nået at være ude på Vestvolden (Københavns Befæstning), inden spørgeskemaet blev sendt ud. Det kan have gjort, at de ikke har følt sig i stand til at besvare spørgsmål om Bevægelseskompagniet endnu. Besvarelserne fra slutevalueringen er endnu mere positive end ved midtvejsevalueringen. En af grundene dertil kan være, at Bevægelsesambassadørerne, der indgik i midtvejsevalueringen, havde været uddannet fra august 2012 til januar 2012 og kan således have oplevet flere problemer på Vestvolden (Københavns Befæstning) bl.a. pga. vejrforholdene hen over vinteren. Desuden er der i løbet af år 2012 sket forbedrin- 18

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere