Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige"

Transkript

1

2 Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 2. version

3 -2- Indholdsfortegnelse 1.1. Mission Vision Hovedopgaver Overordnede resultater Kommende udfordringer Hovedkonti omfattet af årsrapporten Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Udviklingen af udlån fordelt på elektroniske og fysiske udlån Benyttelsesmønsteret ved dobbeltabonnementer Benyttelsesmønsteret for bøger Driftsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter Personaleregnskab... 16

4 -3-1. Beretning Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) er en statsinstitution under Kulturministeriet Mission DNLB er Københavns Universitets hovedbibliotek for de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter og Danmarks hovedfagbibliotek inden for natur- og sundhedsvidenskaberne. Biblioteket varetager ligeledes kulturarven inden for sine fagområder og er endvidere en forskningsinstitution, der i henhold til L udfører forskning inden for egne fagområder og i mindre omfang inden for biblioteks- dokumentations- og informationsvidenskab Vision DNLB har den til enhver tid bedste og fagligt mest relevante samling af natur- og lægevidenskabelig litteratur og formidler samlingen til brugerne på et højt kvalificeret niveau. Adgangen til og formidlingen af forskningslitteraturen er en af nøglerne til Danmarks fremtidige konkurrenceevne og med ovenstående vision ønsker DNLB at illustrere vigtigheden af, at institutionen som et forskningsbibliotek har den litteratur, som forskerne til hver en tid efterspørger, og at brugerne altid får en høj, faglig og velkvalificeret service leveret af husets faguddannede medarbejdere. Materialet skal endvidere være i en bevaringsmæssig forsvarlig stand Hovedopgaver DNLB har følgende fire hovedformål 1 : Universitetsbiblioteksfunktionen Bibliotekets vigtigste opgave er at varetage funktionen som Københavns Universitets hovedbibliotek for de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter, hvor DNLB anskaffer, registrerer, bevarer og formidler samlingerne. Biblioteket tilbyder biblioteksbetjening med adgang til bøger og tidsskrifter, informations- og referencesamlinger og pc ere med elektroniske litteratursøgesystemer og Internet. Biblioteket tilbyder endvidere brugeruddannelse, udførelse af referenceopgaver, vejledning fra bibliotekets medarbejdere og et effektivt udlånssystem. Nationalbiblioteksfunktion DNLB varetager nationale opgaver som Danmarks hovedfagbibliotek inden for natur- og sundhedsvidenskaberne og bevarer kulturarven inden for sine fagområder. Som hovedfagbibliotek har DNLB pligt til at anskaffe, registrere, bevare og formidle informations- og dokumentationsmateriale i form af specielt udenlandsk faglitteratur for at sikre at samlingen også dækker fremtidige forskningsbehov. Som ansvarlig for kulturarven søger DNLB primært at bevare og i et vist omfang at supplere den gamle samling inden for natur- og sundhedsvidenskaberne. Den gamle 1 Kulturministeriets tre største forskningsbiblioteker, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og DNLB har fælles formålsopdelt budget.

5 -4- samling, som daterer sig helt tilbage til 1400-tallet, er en unik samling af bøger og tidsskrifter og plancheværker, som også internationalt set hører til de bedste. Kultur I tilknytning til Nationalbiblioteksfunktionen gennemfører DNLB forskellige kulturelle aktiviteter med henblik på en mere populær formidling af den kulturarv, som biblioteket er ansvarlig for. Forskning DNLB er en forskningsinstitution, der i henhold til Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv., under Kulturministeriet udfører forskning inden for universitetsfagene på det natur- og sundhedsvidenskabelige fagområde (den fagrelaterede forskning) samt inden for det biblioteksfaglige og det informationsvidenskabelige område (den biblioteksrelaterede forskning) Overordnede resultater Regnskabsresultat Finansielt resultat, 2004 Tabel kr. Indtægter Udgifter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Til videreførsel Igen har den lave kurs på både dollaren og det engelske pund medført et mindre forbrug på materialeanskaffelserne end oprindelig budgetteret. Biblioteket har haft færre lønudgifter end budgetteret pga. ubesatte vakante stillinger. DNLB har valgt at lade stillinger stå ledige for at afvente Kulturministeriets effektiviseringsplaner mv. Biblioteket havde også budgetteret med betaling af elektroniske licenser, hvor betalingen desværre ikke kunne gennemføres i 2004 pga. manglende fremsendte fakturaer. Endelig havde biblioteket budgetteret med aktiviteter på bygnings-, sikrings og IT-området, som først vil blive gennemført i DNLB har haft flere indtægter end budgetteret, som hovedsagelig skyldes den nye serviceydelse: fax-levering inden for 1 time. Alle disse omstændigheder gør, at bibliotekets opsparing er øget med 1,4 mio. kr. i Bibliotekets årsresultat, nettobalancerer med et overskud på 1,4 mio. kr.. En samlet videreførsel på 9,2 mio. kr., som er fordelt med 3,7 mio. kr. til løn, 2,8 mio.kr. til øvrig drift og 2,7 mio. kr. på underkonto 90 (indtægtsdækket virksomhed). Biblioteket planlægger at anvende en stor del af sin opsparing i 2005, og der vil ske en overflytning fra lønopsparing til øvrig drift pga. ressourcekrævende aktiviteter på området i Biblioteket anser det finansielle resultat for tilfredsstillende.

6 -5- Fagligt resultat I 2004 har biblioteket været præget af, at overbibliotekaren gennem 10 år gik på pension den 30. april Konstitution af ny overbibliotekar pr. 1. maj 2004 har betydet en øget fokusering på det digitale bibliotek, hvilket i øvrigt er i fuld overensstemmelse med bibliotekets strategi beskrevet i resultatkontrakten. Af nye tiltag til videreudvikling af det digitale bibliotek kan nævnes: Indkøb af flere back-files til de elektroniske tidsskrifter, som skal afløse den nuværende papirudgave. Det giver brugerne mulighed for elektronisk adgang til tidsskrifter, biblioteket hidtil kun har haft fysisk. Biblioteket har nedsat en projektgruppe, som skal finde det rette digitale redskab til at formidle det materiale, som DNLB i 2004 og 2005 har digitaliseret fra vores gamle kulturarvssamling. Et værktøj, som skal kunne spille sammen med bibliotekssystemet, og som også skal kunne anvendes til formidling af DNLB s billedarkiv samt som arkiv til forskningspublicering. Værktøjet vil blive anskaffet i Spørg biblioteket. Dette er en ny service, som er udviklet til bibliotekets hjemmeside. Her har brugeren mulighed for at få besvaret sine spørgsmål inden for 24 timer (i hverdagen). Bibliotekets efterår har været præget af møder med henholdsvis Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som opfølgning på vores brugerundersøgelse fra efteråret Dette har resulteret i en konstruktiv dialog med Københavns Universitet, hvor der er skabt grundlag for et samarbejde på mange relevante områder. Dette er nærmere beskrevet i en handlingsplan. Foranlediget af tyverisagens opklaring ved Det Kongelige Bibliotek og tyveriet ved Statens Museum for Kunst i 2004 har biblioteket valgt at gennemgå alle huset sikringsrutiner og fysiske sikring med henblik på at optimere sikringen og skærpe fokus på området for medarbejderne. Arbejdet vil i 2005 munde ud i en sikringsmanual. Af centrale nøgletal for biblioteket kan nævnes, at også i 2004 steg besøgstallet. Trods den digitale tidsalder har besøgstallet både i 2003 og 2004 været stigende. Biblioteket har også i disse år gjort meget for at imødekomme brugernes ønske om at indrette flere læse- og arbejdspladser. DNLB s udlånstal for 2004 viser det samme mønster som de foregående år. Downloads af elektroniske tidsskrifter fortsætter deres himmelflugt. I 2004 passerede biblioteket 1 mio. elektroniske downloads, mens det fysiske udlån af bøger og tidsskrifter er faldende. Det fysiske udlån var i (eksl. fornyelser). Sammenlignet med 2003 er antallet af downloads steget med 31,7 %, og det fysiske udlån af bøger og tidsskrifter er faldet med 18 %. En nærmere analyse af dette kan læses i afsnit 2 om målrapportering. Aktiviteterne indenfor den fysiske og den elektroniske kulturarv har også været høje. Biblioteket nåede sine måltal i 2004 med behandlede enheder fra den gamle kulturarvssamling samt digitalisering af udvalgte sider fra samme samling. Endeligt har biblioteket på det administrative område forberedt overgangen til omkostningsbaseret regnskab og håndtering af elektronisk fakturering.

7 -6- DNLB er samlet set tilfredse med den faglige indsats og det faglige resultat i I tabel 2 neden for ses de nøgletal, som biblioteket afrapporterer for i den balancerede handlingsplan. Der har været en høj produktivitet i publikationer pr. forskningsårsværk (DNLB har ansat 5 forskere med 25 % forskningstid). Forskerne er imidlertid ikke altid herre over, hvornår videnskabelige artikler bliver publiceret, så der vil altid være udsving på dette produktivtstal. Tabel 1.2. Nøgletalsoplysninger med udgangspunkt i handlingsplanen Regnskab Budget Regnskab Budget Universitetsbiblioteksfunktionen Bruttoudgift pr. besøgende (i kr.) Bruttoudgift pr. udlån (i kr.) Nationalbiblioteksfunktionen Bruttoudgift pr. indbundet enhed (i kr.) Forskning Publikation pr. forskningsårsværk (stk.) ,5 8,3 Årsværksforbrug 2 1 1,2 1,2 Generel ledelse og administration Udgifter til GLA i pct. af samlede bruttoudgifter 7 7 7,3 7 Hjælpefunktionen Bruttoudgifter pr. m2 (i kr.) Vedligeholdelsesnormen (i kr.) Anvendt til vedligeholdelse (i kr.) Kommende udfordringer Biblioteket befinder sig midt i en resultatkontraktperiode og i de kommende år vil der være fokus på at løse de mål, som er fastsat i kontrakten, især opfølgning på handlingsplanen og samarbejdet med Københavns Universitet samt digitalisering og konservering af den gamle kulturarvssamling. Der vil også være fokus på vores dobbeltabonnementer. Biblioteket betaler årligt ca. 2,5 mio. kr. til trykte tidsskrifter som også haves elektronisk. Ikke alle dobbeltabonnementer kan opsiges. Der kan være kontraktlige bindinger eller andre forhindringer. I 2005 vil der blive foretaget en faglig kvalitetsundersøgelse af, hvilket dobbeltabonnementer vi beholder. Resten og formentlig hovedparten af dobbeltabonnementerne vil blive opsagt. Biblioteket arbejder til stadighed på at udbygge det digitale bibliotek. Brugerne får flere og flere muligheder for at blive serviceret elektronisk. Paradoksalt men glædeligt er det derfor, at i de sidste to år har vores besøgstal været stigende. I 2005 vil der blive iværksat en nærmere undersøgelse af det fysiske fremmøde. Skyldes det stigende fremmøde psykologiske og sociale faktorer? Det vil sige muligheden for personligt at møde fagligt uddannet personale og medstuderende i et videnskabeligt miljø eller er det teknologiske begrænsninger, som tvinger brugerne til fysisk fremmød?. I 2005 er der endvidere indgået fælles klare mål på forskningsbibliotekerne under Kulturministeriet. Formålet med de klare mål er at optimere serviceringen af brugerne. Målene er offentliggjort på DNLB s hjemmeside. Indførelsen af de klare mål har medført, at biblioteket har optimeret sine interne arbejdsgange, således at brugerne kan forvente hurtigere ekspeditioner samt hurtigere at se de nye bøger og tidsskrifter på hylderne.

8 -7- For at skabe luft til og mulighed for at alle bibliotekets udviklingstiltag gennemfører biblioteket i 2005 en omorganisering. Omorganiseringen vil medføre færre afdelinger og hermed mindre koordination og større mulighed for at prioritere og flytte ressourcer til de områder, hvor der er behov. Der skal ske en bedre koordination af vores udviklingsprojekter og en større faglig sparring ved at nedsætte et andet og nyt kollegialt organ. Herudover har vi oprettet en ny afdeling Universitetsservice, som skal koordinere bibliotekets service overfor Københavns Universitet. Alle disse tiltag vil sikre, at biblioteket kan optimere den faglige profil overfor Københavns Universitet og vores brugere generelt. I 2005 ønsker biblioteket at give publikumsområderne endnu et løft. Visionen er, at det skal være et rart sted for brugerne at komme og være en digital legeplads for brugerne. Biblioteket planlægger endvidere at oprette flere læse- og arbejdspladser i Alle disse tiltag vil forhåbentlig også påvirke vores besøgstal i positiv retning. Også DNLB s fjernmagasin i Lundtofte skal finde en løsning. Biblioteket har en historisk og vederlagsfri aftale med DTU i Lundtofte om brug af magasin, hvor der er placeret 14 hyldekilometer bøger. Låneaftalen udløber i DTU har åbnet for, at bibliotekets samlinger kan blive i Lundtofte efter 2008 på betingelse af, at der indgås en lejeaftale på markedsvilkår. En sådan lejeaftale vurderes at koste ca. 1 mio. kr. Midler som ikke er afsat i DNLB s bevilling. Herudover vil DNLB have behov for yderligere magasinkapacitet efter 2008 pga. den voksende samling Hovedkonti omfattet af årsrapporten Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Kontonummer Hovedkontonavn Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek

9 -8-2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Ressourcer Øget brugeroriente- Handlingsplan om konkrete 2004 Opfyldt. Handlingsplan 100 % Der er skøns- ring initiativer for periode for er udar- mæssigt anvendt 2006 over for KU bejdet 110 timer til forarbejde og udarbejdelse af handlingsplan. Øget brugeroriente- Opfyldelse af konkrete 2004 Opfyldt. 3 konkrete og 100 % Der er skøns- ring initiativer i handlingsplanen i planlagte initiativer er mæssigt anvendt 2004 gennemført. (1) Gennem- 682 timer til førelse af markedsfø- gennemførelse ringskursus, 2) Deltagel- af de 3 initiativer se i Naturvidenskabsfe- samt kr. stival, 3) Gennemførelse på øvrig drift. af usability-test) Øget brugeroriente- Integration af den fysiske 2004 Opfyldt. Implementering 100 % Der er skøns- ring katalog og de elektroniske af linking-systemet SFX mæssigt anvendt materiale på web en. er sket timer til implementering af SFX samt kr. på øvrig drift. Øget brugeroriente- To udviklingsprojektet på 2004 Delvist opfyldt.1) Imple- 50 % Der er skøns- ring web'en mentering af single log- mæssigt anvendt on blev udskudt, da det timer til nu kører som et fælles implementering projekt i DEF-regi. 2) af SFX samt Implementering af SFX er kr. på gennemført. øvrig drift. Øget brugeroriente- Antallet af downloads skal 2004 Opfyldt. I 2004 var 100 % DNLB har ring over om året antallet af downloads anvendt kr. til køb af elektroni-

10 -9- ske licenser. Fysisk og elektro- Digitalisering af minimum 2004 Opfyldt sider er 100 % Der er anvendt 1 nisk Kulturarv sider indskannet i årsværk til opgaven samt kr. på øvrig drift. Fysisk og elektro- Behandling af min Opfyldt bøger er 100 % Der er anvendt nisk Kulturarv enheder om året behandlet i ,4 årsværk til opgaven samt kr. på øvrig drift. Materialeanskaffel- Antallet af aktive lånere skal 2004 Næsten opfyldt. I % Der er anvendt ser overstige om året var der aktive kr. i lånere løn til betjening af udlånet Materialeanskaffel- Materialekontoen reduceres Hvert Opfyldt. I 2003 anvendte 100 % Materialekontoen ser maksimalt med 10 % i år vi 28,1 mio. kr. til mate- er på kontraktperioden rialeanskaffelser, heraf kr. i ca. 2,5 mio. kr. til backfiles. I 2004 har vi anvendt 27,0 mio. kr. heraf ca. 0,4 mio. kr. til backfiles. En reduktion på 4 % Materialeanskaffel- Afrapportering af benyttel Opfyldt. Der er udarbej- 100 % Der er anvendt ser sesmønsteret for bøger det en undersøgelse af 3,2 mio.kr. til køb udlånsmønsteret for af bøger bøger indkøbt siden Materialeanskaffel- Afrapportering af benyttel Opfyldt. Der er udarbej- 100 % Der er anvendt ser sesmønsteret for trykte det rapport herom. 2,5 mio. kr. på tidsskrifter (dobbelt abon- trykte tidsskrifter, nement) som også haves elektronisk.

11 Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Biblioteket har valgt at vurdere og analysere 3 sammenhængende emner: 1. Udviklingen af udlån fordelt på elektroniske og fysiske udlån 2. Benyttelsesmønsteret inden for dobbeltabonnementer (tidsskrifter) 3. Benyttelsesmønsteret inden for bøger Udviklingen af udlån fordelt på elektroniske og fysiske udlån En del af DNLB s strategi i kontraktperioden er at udbygge det digitale bibliotek, dvs. gøre mere materiale og mere service tilgængeligt på hjemmesiden. Udviklingen i antallet af downloads af elektroniske tidsskrifter i kontraktperioden er en måde at måle, om DNLB efterlever strategien om udbygning af det digitale bibliotek. DNLB har i 2003 og 2004 anskaffet elektroniske backfiles til erstatning for de ældre årgange af vores trykte tidsskrifter, hvilket er med til at påvirke download-tallene i en positiv retning. Figur 1 (nedenfor) viser udviklingen i antallet af downloads sammenholdt med antallet af fysiske udlån i perioden Tendensen er klar: vores brugere anvender i stigende grad vores tilbud om elektroniske ressourcer, hvorimod det fysiske udlån er stødt faldende. Undersøgelser viser, at faldet sker primært inden for de trykte tidsskrifter. Udlånet af bøger er nogenlunde konstant. Figur 1. Udlån Antal Fysiske udlån, eksl. Fornyelser Elektroniske udlån Da biblioteket arbejder efter en bevidst strategi (se også afsnit ) om at gøre mere og mere tilgængeligt på hjemmesiden (det digitale bibliotek) forudsiger biblioteket, at udviklingen vil fortsætte, om end kurven for de elektroniske udlån næppe vil være så stejl, som den har været i de sidste 3 år. Der må være et loft for, hvor meget vores brugere kan læse. Figur 2 viser udgifterne til anskaffelse af hhv. elektronisk materiale og anskaffelser til fysiske bøger og tidsskrifter.

12 -11- Figur 2. Udgifter fordelt på fysisk og elektroniske materiale 20 Mio. kr Fysisk materiale Elektronisk materiale I 2003 krydede kurverne for, hvad biblioteket bruger flest ressourcer til. Med opsigelse af de trykte dobbelt abonnementer i 2005 forventes udgiften til fysisk materiale at falde yderligere, hvorimod kurven til elektronisk materiale fortsat forventes at sige pga. prisstigninger og nye investeringer Benyttelsesmønsteret ved dobbeltabonnementer For at optimere kvaliteten i vores samling og udbygge det digitale bibliotek er det fastsat i resultatkontrakten, at DNLB skal undersøge benyttelsesmønsteret ved dobbeltabonnementerne. I 2004 gennemførte biblioteket undersøgelser af, hvorfor brugeren lånte det trykte tidsskrift frem for at anvende det elektroniske eksemplar. Nedenfor er vist en stikprøveundersøgelse, som blev foretaget i uge 48. I den pågældende uge var der i alt bestillinger, hvoraf 479 var artikler, hvor DNLB havde tidsskriftet i dobbeltabonnement. I 74 tilfælde var det nødvendigt at anvende papirudgaven. Begrundelserne herfor ses i figur 3 nedenfor. Figur 3 Årsager til valg af trykt tidsskrift Antal Dårlig grafisk lay-out Udlandske bestillinger Låner ønsker hele hæftet Printerproblemer Hæfter/suppl. ikke i e-udgave Artikel ikke i e- udgave Andre årsager Som det fremgår er årsagerne forskelligartede: tekniske problemer (som kan løses), ønsket om at have hele hæftet fremfor en bestemt artikel og licensproblemer. Sidstnævnte tilfælde licensproblemer, drejer sig om udenlandske bestillinger (primært fra Skandinavien), hvor det ikke er tilladt at printe en elektronisk artikel

13 -12- og sende den til udlandet. Opsigelse af trykte tidsskrifter vil derfor påvirke vores internationale samarbejde. Dårligt grafisk lay-out er hovedsagelig en problemstilling for de ældre elektroniske tidsskrifter, hvor artiklerne ikke i sin helhed inkl. billeder, grafer mv. kunne udprintes. De fleste arktikler findes nu som pdf-filer og giver ikke grafiske lay-out problemer. I 2005 vil biblioteket gennemgå alle vores dobbeltabonnementer (vi anvender ca. 2,5 mio. kr. på dobbeltabonnementer) med henblik på at opsige de trykte tidsskrifter. DNLB vil endvidere i 2005 gennemgå alle de tidsskrifter vi kun har trykt (ca abonnementer) for at undersøge, om elektronisk adgang er muligt. Disse initiativer vil understøtte DNLB s udvikling som et digitalt bibliotek samt formentlig medføre et endnu større download-tal i Det er vigtigt i denne sammenhæng at tilføje, at internationale undersøgelser viser, at brugerne inden for bibliotekets dækningsområde (Natur og Sundhed) foretrækker den elektroniske adgang (78%), og at Natur- og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Københavns Universitet har udtrykt stor tilfredshed med de elektroniske muligheder Benyttelsesmønsteret for bøger I 2004 har biblioteket for første gang foretaget analyse af benyttelsesmønsteret inden for indkøbte bøger i tidsrummet Analysen har til formål at danne grundlag for at vurdere indkøbs- og udlånsmønsteret i de forskellige faggrupper. Biblioteket har således mulighed for at vurdere, om accessionspolitikken skal justeres også i relation til et samarbejde med Københavns Universitet, indkøbsmønster ændres osv. Hele øvelsen er et led i at opretholde en høj kvalitet i samlingsopbygningen, som er et strategisk indsatsområde i kontraktperioden. Figur 4 Gennemsnitlig udlån pr. titel / år ( ) 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Naturvidenskab Geografi Biologi Matematik Astronomi Fysiologi Datalogi 1 Fysik Kemi Sundhedsvidenskab Geovidenskab Undersøgelsen viser, at bøgerne i alt ca bøger fra gennemsnitlig har været udlånt 0,5 gange i hvert af årene Spredningen på DNLB s forskellige fagområder er ikke særlig stor. Da undersøgelsen dækker bøger indkøbt over en periode på år vil det være interessant at se, om mønstret er anderledes, hvis udlånet for de nyeste bøger bliver undersøgt nærmere. En sådan undersøgelse vil blive foretaget i 2005.

14 Regnskab 3.1. Driftsregnskab Driftsregnskabet omfatter DNLB s almindelige virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Tabel 3. Driftsregnskab 2004 Driftsregnskab, 2004 Tabel 3 Løbende priser kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Budgettet for 2004 er DNLB s interne budget. Difference viser forskellen mellem regnskabet og DNLB s interne budget. DNLB går ud af 2004 med et nettoresultat på kr. Den store difference på internt budget og bevillingen er bl.a. begrundet med ekstra midler på tillægsbevillingsloven. DNLB havde oprindelig budgetteret med et højere udgiftsniveau og et lavere indtægtsniveau i 2004, men den lave kurs på dollar og pund samt udskydelse af visse udgiftstunge aktiviteter samt stor succes med vores nye fax-service har sikret biblioteket en yderligere opsparing. Årets regnskabsresultat anses for tilfredsstillende. Tabel 4. Oversigt over hovedformål 2004 Oversigt over hovedformål Tabel kr. Indtægter Udgifter Resultat Udg. pct. Universitetsbiblioteksfunktionen % Nationalbiblioteksfunktionen % Forskning % Kultur % Generel ledelse og administration % Hjælpefunktioner % I alt % Bevilling (nettotal) Resultat, netto DNLB anvender langt den største del af sin bevilling til universitetsbiblioteksfunktionen og forsøger at holde udgifterne til de sekundære formål (generel ledelse og admininstration samt hjælpefunktioner) på et minimum. Aktiviteterne på kulturområdet igangsættes som hovedregel kun, når der opnås finansiering udefra dvs. eksterne midler som legater, fonde mv.

15 -14- Bibliotekets udgifter til nationalbiblioteksfunktionen er i kontraktperioden fordoblet sammenlignet med Begrundelsen herfor er ekstra bevillinger til området i kontraktperioden samt at funktionen udgør et strategisk indsatsområde i samme periode Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregning (oversigt), 2004 Tabel 5 Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel 1000 kr. Bevilling Regnskab Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Årets overskud er samlet på kr., hvilket vises af et overskud på lønnen på kr., et underskud på øvrig drift på kr. og et overskud på indtægtsdækket virksomhed på kr. DNLB vil i 2005 overføre midler fra lønopsparingen til øvrig drift, da det skal anvendes til finansieringen af bl.a. pris- og valutastigninger, anskaffelser af back-files til elektroniske tidsskrifter samt andre udgiftskrævende aktiviteter på området for øvrig drift. Akkumuleret resultat, 2004 Tabel 6 Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo Løbende priser, 1000 kr resultat 2004 Hovedkonto Det akkumulerede resultat for 2004 er fordelt på følgende måde: 3,7 mio. kr. til løn, 2,8 mio. kr. til øvrig drift og 2,7 mio. kr. til indtægtsdækket virksomhed. Der vil i 2005 ske en overførsel fra lønopsparingen til øvrig drift på grund ressourcekrævende investeringer og aktiviteter i Beløbet til øvrig drift anvendes i 2005 til følgende: Pris og valutastigninger, videreudvikling af vores strategi for det digitale bibliotek ved: anskaffelser af flere back-files til elektroniske tidsskrifter og anskaffelse af værktøj til formidling af vores digitaliserede samling. Endelig vil der blive anvendt midler til fysisk sikring af bygningen samt nyindretninger af bl.a. publikumsområdet. Opsparing på lønsummen har været større end oprindelig budgetteret, da vi har flere vakante stillinger bl.a. en stilling i ledelsen. Opsparingen skal anvendes til ansættelse af særlige spidskompetencer i 2005 samt til at kompensere for den faldende lønsum i de kommende år. Opsparingen på underkonto 90 Indtægtsdækket virksomhed skal anvendes til at videreudvikle nye IVydelser.

16 Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter Tabel 7. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 2004 Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Tabel 7 Løbende priser, 1000 kr Kurser Dokumentlevering Fax-levering Øvrige aktiviteter I alt DNLB arbejder til stadighed for at forbedre, udvikle og øge aktiviteterne for indtægtsdækket virksomhed. Som et nyt område er fax-levering (levering af dokumenter pr. fax inden for én time) oprettet, hvilket har vist sig at være en succes. Aktiviteterne inden for kursus er i stigning sammenlignet med sidste år, og har derfor fået et mere acceptabelt indtægtsniveau. Dokumentlevering er, som i det foregående år, faldende. Nettooverskuddet er faldet siden 2002, hvilket skyldes faldende aktiviteter og øgede udgifter især inden for dokumentlevering. Tabel 8. Tilskudsfinansieret forskning Tilskudsfinansieret forskning Tabel 8 Oversigt 2004 Modtagne 1000 kr. tilskud Udgift Overskud Rejselegater I alt Tilskudsfinansieret forskning er et lille aktivitetsområde, og er de seneste år hovedsagelig blevet anvendt til legater, som finansierer forskernes studie- og konferencerejser. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Der har ikke i 2004 været aktiviteter af betydning på Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. En økonomisk oversigt er derfor uden betydning i denne årsrapport.

17 -16- Videreførselsoversigt Tabel Alm.virks. Indt.virks. Underkt. Underkt kr Indtægter , ,9 0,0 37,0 Udgifter , ,8 0,0 37,0 Årets resultat 81, ,1 0,0 0,0 Akk. resultat til videreførsel 6.472, ,7 - - Ultimosaldo beholdningskonti - - 0,0 0,0 DNLB har ingen uforbrugte midler på underkonto 95 og 97. Beløbet for almindelig virksomhed underkonto 10 vil i 2005 blive anvendt til følgende: Pris og valutastigninger, videreudvikling af vores strategi for det digitale bibliotek ved: anskaffelser af flere back-files til elektroniske tidsskrifter og anskaffelse af værktøj til formidling af vores digitaliserede samling. Endelig vil der blive anvendt midler til fysisk sikring af bygningen samt nyindretninger af bl.a. publikumsområdet. Lønsumsopsparingen skal anvendes til ansættelse af særlige spidskompetencer i 2005 samt til at kompensere for den faldende lønsum i de kommende år. Opsparingen på underkonto 90 Indtægtsdækket virksomhed skal anvendes til at videreudvikle nye IVydelser Personaleregnskab DNLB fører en restriktiv udgiftspolitik på personaleområdet på grund af faldende lønsumsbevilling i boårene. Det betyder bl.a., at barselsvikariater kun sjældent besættes, at det nøje overvejes om vakante stillinger skal genbesættes eller nedlægges, og at der er en stor fleksibilitet i håndtering af bibliotekets arbejdsopgaver i øvrigt. Tabel 10 personale Personale opdelt på hovedformål Tabel 10 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget Gennemsnitligt årsværksforbrug Universitetsbiblioteksfunktionen Nationalbiblioteksfunktionen Forskning Kultur Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner I alt Den restriktive udgiftspolitik på personaleområde afspejles tydeligt i tabellen ovenfor, hvor det samlede antal årsværk er faldet fra 99 årsværk i 2001 til 92 årsværk i 2004.

18 -17- Tabel 11. Personale Personaleoplysninger Tabel 11 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk Gennemsnitligt årsværksforbrug Tilgang/afgang 14/11 6/10 7/10 4/5 5/5 DNLB budgetterer ikke i 2005 et fald i årsværk, da biblioteket planlægger at besætte vakante stillinger ved ansættelse af medarbejdere med særlige spidskompetencer.

19 Påtegning København den. Marts 2005 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Ingbritt Butina Kst. overbibliotekar Kulturministeriet godkender herved Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek årsrapport for perioden 1. januar til 31. december Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/ For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsen 39 opfyldt. København den.april 2005 Karoline Prien Kjeldsen Departementschef

! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #

!  #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / # ! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / # ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)#.-- 144$ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$5. 66- #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..#

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

!! "! #$!% %&! ' # ( #

!! ! #$!% %&! ' # ( # !! "! #$!% %&! ' # ( # ) & & *+ #%+, # -& #. #.! " ( * # ** * + + #+ #% # +!//0 & * & %$ #1 % * #!223 4* /// 5+*6 2//! 5+6///// &!4 + + +6*5 23 $# +&6 *! ////+ &!70!+( #1 "#1* //+& #666 * #666 +&# + $#

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR.

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV 3 1050 KØBENHAVN K TELEFON 33 74 45 00 FAX 33 74 45 19 ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. 11-87-69-27 J.nr.: 15.1.1-04

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Årsrapport 2004 April 2005 Titel: Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2005 Redaktion: Foto: Layout: Copyright:

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 2. MÅLRAPPORTERING... 10

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 2. MÅLRAPPORTERING... 10 Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

!! "! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,!

!! ! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,! !! "! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,! # % -! ##!# % *# $ ##!& "% #. ## #.## +! ## - % # # % & % *# ##!"% #* % *# + + - % *# *& $!##! (# % # +*## & $ # *& ## #*$. # - # % *! '! +*& //*& ## 0,* 1 ** #

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Titel Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen Nr.: E309-1 Helsingør Kommunes Museer har i dag magasiner på flere adresser, herunder et ikke tidsvarende magasin i et dyrt

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT

STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT Indhold 1. Beretning...1 1.1 Indledning...1 1.2 Økonomiske resultater i...1 1.3 Faglige resultater i...2 1.4 Forventninger til 20052006...3 1.5 Hovedkonti omfattet af årsrapporten...3

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Å r s r a p p o r t f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission og hovedopgave 1.2. Vision 1.3. Overordnede resultater 1.4. Kommende

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium

Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium -2- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beretning... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Hovedopgaver... 3 1.4. Overordnede resultater...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport 2004. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2004. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2004 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1 Beretning... 4 1.1 Mission... 4 1.2 Vision... 4 1.3 Hovedopgaver... 4 1.4 Årets

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008 M I N I S T E R I E T RESULTATKONTRAKT Kunststyrelsen 2005-2008 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Kunststyrelsen på den anden side fastlægger de ønskede

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik 18. februar 2014 ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik Årsresultat (sammendrag) (alle beløb i tusind kr.) Budget Forbrug Forskel Indtægter 101.650 100.794 856 Udgifter 104.708 98.590 6.118 Årets

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI. Center for Sprogteknologi. Årsrapport

CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI. Center for Sprogteknologi. Årsrapport CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI Center for Sprogteknologi Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 København, April 2003 Center for Sprogteknologi Njalsgade 80 2300 København S Tlf: +45 35 32 90 90 Fax: +45 35 32 90

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport April 2005

Kunststyrelsen. Årsrapport April 2005 Kunststyrelsen Årsrapport 2004 April 2005 -2- Indholdsfortegnelse: 1. Beretning (side 3) 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Årsrapport 2003. for. Danmarks Designskole

Årsrapport 2003. for. Danmarks Designskole Årsrapport 2003 for Danmarks Designskole Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af årsrapporten

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Kongens Nytorv 1 Postboks København K Tlf Fax E-post:

Kongens Nytorv 1 Postboks København K Tlf Fax E-post: Kongens Nytorv 1 Postboks 9042 1022 København K Tlf 33 74 49 10 Fax 33 15 68 41 E-post: info@akademiraadet.dk Årsrapport 2004 for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, AKADEMIRAADET * * * * Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

. marts 2005 j.nr /OWP, Å r s r a p p o r t f o r C h a r l o t t e n b o r g U d s t i l l i n g s b y g n i n g

. marts 2005 j.nr /OWP, Å r s r a p p o r t f o r C h a r l o t t e n b o r g U d s t i l l i n g s b y g n i n g . marts 2005 j.nr. 100116-023/OWP, Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 f o r C h a r l o t t e n b o r g U d s t i l l i n g s b y g n i n g 2 - Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission og Hovedopgaver 1.2.

Læs mere