Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige"

Transkript

1

2 Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 2. version

3 -2- Indholdsfortegnelse 1.1. Mission Vision Hovedopgaver Overordnede resultater Kommende udfordringer Hovedkonti omfattet af årsrapporten Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Udviklingen af udlån fordelt på elektroniske og fysiske udlån Benyttelsesmønsteret ved dobbeltabonnementer Benyttelsesmønsteret for bøger Driftsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter Personaleregnskab... 16

4 -3-1. Beretning Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) er en statsinstitution under Kulturministeriet Mission DNLB er Københavns Universitets hovedbibliotek for de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter og Danmarks hovedfagbibliotek inden for natur- og sundhedsvidenskaberne. Biblioteket varetager ligeledes kulturarven inden for sine fagområder og er endvidere en forskningsinstitution, der i henhold til L udfører forskning inden for egne fagområder og i mindre omfang inden for biblioteks- dokumentations- og informationsvidenskab Vision DNLB har den til enhver tid bedste og fagligt mest relevante samling af natur- og lægevidenskabelig litteratur og formidler samlingen til brugerne på et højt kvalificeret niveau. Adgangen til og formidlingen af forskningslitteraturen er en af nøglerne til Danmarks fremtidige konkurrenceevne og med ovenstående vision ønsker DNLB at illustrere vigtigheden af, at institutionen som et forskningsbibliotek har den litteratur, som forskerne til hver en tid efterspørger, og at brugerne altid får en høj, faglig og velkvalificeret service leveret af husets faguddannede medarbejdere. Materialet skal endvidere være i en bevaringsmæssig forsvarlig stand Hovedopgaver DNLB har følgende fire hovedformål 1 : Universitetsbiblioteksfunktionen Bibliotekets vigtigste opgave er at varetage funktionen som Københavns Universitets hovedbibliotek for de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter, hvor DNLB anskaffer, registrerer, bevarer og formidler samlingerne. Biblioteket tilbyder biblioteksbetjening med adgang til bøger og tidsskrifter, informations- og referencesamlinger og pc ere med elektroniske litteratursøgesystemer og Internet. Biblioteket tilbyder endvidere brugeruddannelse, udførelse af referenceopgaver, vejledning fra bibliotekets medarbejdere og et effektivt udlånssystem. Nationalbiblioteksfunktion DNLB varetager nationale opgaver som Danmarks hovedfagbibliotek inden for natur- og sundhedsvidenskaberne og bevarer kulturarven inden for sine fagområder. Som hovedfagbibliotek har DNLB pligt til at anskaffe, registrere, bevare og formidle informations- og dokumentationsmateriale i form af specielt udenlandsk faglitteratur for at sikre at samlingen også dækker fremtidige forskningsbehov. Som ansvarlig for kulturarven søger DNLB primært at bevare og i et vist omfang at supplere den gamle samling inden for natur- og sundhedsvidenskaberne. Den gamle 1 Kulturministeriets tre største forskningsbiblioteker, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og DNLB har fælles formålsopdelt budget.

5 -4- samling, som daterer sig helt tilbage til 1400-tallet, er en unik samling af bøger og tidsskrifter og plancheværker, som også internationalt set hører til de bedste. Kultur I tilknytning til Nationalbiblioteksfunktionen gennemfører DNLB forskellige kulturelle aktiviteter med henblik på en mere populær formidling af den kulturarv, som biblioteket er ansvarlig for. Forskning DNLB er en forskningsinstitution, der i henhold til Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv., under Kulturministeriet udfører forskning inden for universitetsfagene på det natur- og sundhedsvidenskabelige fagområde (den fagrelaterede forskning) samt inden for det biblioteksfaglige og det informationsvidenskabelige område (den biblioteksrelaterede forskning) Overordnede resultater Regnskabsresultat Finansielt resultat, 2004 Tabel kr. Indtægter Udgifter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Til videreførsel Igen har den lave kurs på både dollaren og det engelske pund medført et mindre forbrug på materialeanskaffelserne end oprindelig budgetteret. Biblioteket har haft færre lønudgifter end budgetteret pga. ubesatte vakante stillinger. DNLB har valgt at lade stillinger stå ledige for at afvente Kulturministeriets effektiviseringsplaner mv. Biblioteket havde også budgetteret med betaling af elektroniske licenser, hvor betalingen desværre ikke kunne gennemføres i 2004 pga. manglende fremsendte fakturaer. Endelig havde biblioteket budgetteret med aktiviteter på bygnings-, sikrings og IT-området, som først vil blive gennemført i DNLB har haft flere indtægter end budgetteret, som hovedsagelig skyldes den nye serviceydelse: fax-levering inden for 1 time. Alle disse omstændigheder gør, at bibliotekets opsparing er øget med 1,4 mio. kr. i Bibliotekets årsresultat, nettobalancerer med et overskud på 1,4 mio. kr.. En samlet videreførsel på 9,2 mio. kr., som er fordelt med 3,7 mio. kr. til løn, 2,8 mio.kr. til øvrig drift og 2,7 mio. kr. på underkonto 90 (indtægtsdækket virksomhed). Biblioteket planlægger at anvende en stor del af sin opsparing i 2005, og der vil ske en overflytning fra lønopsparing til øvrig drift pga. ressourcekrævende aktiviteter på området i Biblioteket anser det finansielle resultat for tilfredsstillende.

6 -5- Fagligt resultat I 2004 har biblioteket været præget af, at overbibliotekaren gennem 10 år gik på pension den 30. april Konstitution af ny overbibliotekar pr. 1. maj 2004 har betydet en øget fokusering på det digitale bibliotek, hvilket i øvrigt er i fuld overensstemmelse med bibliotekets strategi beskrevet i resultatkontrakten. Af nye tiltag til videreudvikling af det digitale bibliotek kan nævnes: Indkøb af flere back-files til de elektroniske tidsskrifter, som skal afløse den nuværende papirudgave. Det giver brugerne mulighed for elektronisk adgang til tidsskrifter, biblioteket hidtil kun har haft fysisk. Biblioteket har nedsat en projektgruppe, som skal finde det rette digitale redskab til at formidle det materiale, som DNLB i 2004 og 2005 har digitaliseret fra vores gamle kulturarvssamling. Et værktøj, som skal kunne spille sammen med bibliotekssystemet, og som også skal kunne anvendes til formidling af DNLB s billedarkiv samt som arkiv til forskningspublicering. Værktøjet vil blive anskaffet i Spørg biblioteket. Dette er en ny service, som er udviklet til bibliotekets hjemmeside. Her har brugeren mulighed for at få besvaret sine spørgsmål inden for 24 timer (i hverdagen). Bibliotekets efterår har været præget af møder med henholdsvis Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som opfølgning på vores brugerundersøgelse fra efteråret Dette har resulteret i en konstruktiv dialog med Københavns Universitet, hvor der er skabt grundlag for et samarbejde på mange relevante områder. Dette er nærmere beskrevet i en handlingsplan. Foranlediget af tyverisagens opklaring ved Det Kongelige Bibliotek og tyveriet ved Statens Museum for Kunst i 2004 har biblioteket valgt at gennemgå alle huset sikringsrutiner og fysiske sikring med henblik på at optimere sikringen og skærpe fokus på området for medarbejderne. Arbejdet vil i 2005 munde ud i en sikringsmanual. Af centrale nøgletal for biblioteket kan nævnes, at også i 2004 steg besøgstallet. Trods den digitale tidsalder har besøgstallet både i 2003 og 2004 været stigende. Biblioteket har også i disse år gjort meget for at imødekomme brugernes ønske om at indrette flere læse- og arbejdspladser. DNLB s udlånstal for 2004 viser det samme mønster som de foregående år. Downloads af elektroniske tidsskrifter fortsætter deres himmelflugt. I 2004 passerede biblioteket 1 mio. elektroniske downloads, mens det fysiske udlån af bøger og tidsskrifter er faldende. Det fysiske udlån var i (eksl. fornyelser). Sammenlignet med 2003 er antallet af downloads steget med 31,7 %, og det fysiske udlån af bøger og tidsskrifter er faldet med 18 %. En nærmere analyse af dette kan læses i afsnit 2 om målrapportering. Aktiviteterne indenfor den fysiske og den elektroniske kulturarv har også været høje. Biblioteket nåede sine måltal i 2004 med behandlede enheder fra den gamle kulturarvssamling samt digitalisering af udvalgte sider fra samme samling. Endeligt har biblioteket på det administrative område forberedt overgangen til omkostningsbaseret regnskab og håndtering af elektronisk fakturering.

7 -6- DNLB er samlet set tilfredse med den faglige indsats og det faglige resultat i I tabel 2 neden for ses de nøgletal, som biblioteket afrapporterer for i den balancerede handlingsplan. Der har været en høj produktivitet i publikationer pr. forskningsårsværk (DNLB har ansat 5 forskere med 25 % forskningstid). Forskerne er imidlertid ikke altid herre over, hvornår videnskabelige artikler bliver publiceret, så der vil altid være udsving på dette produktivtstal. Tabel 1.2. Nøgletalsoplysninger med udgangspunkt i handlingsplanen Regnskab Budget Regnskab Budget Universitetsbiblioteksfunktionen Bruttoudgift pr. besøgende (i kr.) Bruttoudgift pr. udlån (i kr.) Nationalbiblioteksfunktionen Bruttoudgift pr. indbundet enhed (i kr.) Forskning Publikation pr. forskningsårsværk (stk.) ,5 8,3 Årsværksforbrug 2 1 1,2 1,2 Generel ledelse og administration Udgifter til GLA i pct. af samlede bruttoudgifter 7 7 7,3 7 Hjælpefunktionen Bruttoudgifter pr. m2 (i kr.) Vedligeholdelsesnormen (i kr.) Anvendt til vedligeholdelse (i kr.) Kommende udfordringer Biblioteket befinder sig midt i en resultatkontraktperiode og i de kommende år vil der være fokus på at løse de mål, som er fastsat i kontrakten, især opfølgning på handlingsplanen og samarbejdet med Københavns Universitet samt digitalisering og konservering af den gamle kulturarvssamling. Der vil også være fokus på vores dobbeltabonnementer. Biblioteket betaler årligt ca. 2,5 mio. kr. til trykte tidsskrifter som også haves elektronisk. Ikke alle dobbeltabonnementer kan opsiges. Der kan være kontraktlige bindinger eller andre forhindringer. I 2005 vil der blive foretaget en faglig kvalitetsundersøgelse af, hvilket dobbeltabonnementer vi beholder. Resten og formentlig hovedparten af dobbeltabonnementerne vil blive opsagt. Biblioteket arbejder til stadighed på at udbygge det digitale bibliotek. Brugerne får flere og flere muligheder for at blive serviceret elektronisk. Paradoksalt men glædeligt er det derfor, at i de sidste to år har vores besøgstal været stigende. I 2005 vil der blive iværksat en nærmere undersøgelse af det fysiske fremmøde. Skyldes det stigende fremmøde psykologiske og sociale faktorer? Det vil sige muligheden for personligt at møde fagligt uddannet personale og medstuderende i et videnskabeligt miljø eller er det teknologiske begrænsninger, som tvinger brugerne til fysisk fremmød?. I 2005 er der endvidere indgået fælles klare mål på forskningsbibliotekerne under Kulturministeriet. Formålet med de klare mål er at optimere serviceringen af brugerne. Målene er offentliggjort på DNLB s hjemmeside. Indførelsen af de klare mål har medført, at biblioteket har optimeret sine interne arbejdsgange, således at brugerne kan forvente hurtigere ekspeditioner samt hurtigere at se de nye bøger og tidsskrifter på hylderne.

8 -7- For at skabe luft til og mulighed for at alle bibliotekets udviklingstiltag gennemfører biblioteket i 2005 en omorganisering. Omorganiseringen vil medføre færre afdelinger og hermed mindre koordination og større mulighed for at prioritere og flytte ressourcer til de områder, hvor der er behov. Der skal ske en bedre koordination af vores udviklingsprojekter og en større faglig sparring ved at nedsætte et andet og nyt kollegialt organ. Herudover har vi oprettet en ny afdeling Universitetsservice, som skal koordinere bibliotekets service overfor Københavns Universitet. Alle disse tiltag vil sikre, at biblioteket kan optimere den faglige profil overfor Københavns Universitet og vores brugere generelt. I 2005 ønsker biblioteket at give publikumsområderne endnu et løft. Visionen er, at det skal være et rart sted for brugerne at komme og være en digital legeplads for brugerne. Biblioteket planlægger endvidere at oprette flere læse- og arbejdspladser i Alle disse tiltag vil forhåbentlig også påvirke vores besøgstal i positiv retning. Også DNLB s fjernmagasin i Lundtofte skal finde en løsning. Biblioteket har en historisk og vederlagsfri aftale med DTU i Lundtofte om brug af magasin, hvor der er placeret 14 hyldekilometer bøger. Låneaftalen udløber i DTU har åbnet for, at bibliotekets samlinger kan blive i Lundtofte efter 2008 på betingelse af, at der indgås en lejeaftale på markedsvilkår. En sådan lejeaftale vurderes at koste ca. 1 mio. kr. Midler som ikke er afsat i DNLB s bevilling. Herudover vil DNLB have behov for yderligere magasinkapacitet efter 2008 pga. den voksende samling Hovedkonti omfattet af årsrapporten Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Kontonummer Hovedkontonavn Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek

9 -8-2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Ressourcer Øget brugeroriente- Handlingsplan om konkrete 2004 Opfyldt. Handlingsplan 100 % Der er skøns- ring initiativer for periode for er udar- mæssigt anvendt 2006 over for KU bejdet 110 timer til forarbejde og udarbejdelse af handlingsplan. Øget brugeroriente- Opfyldelse af konkrete 2004 Opfyldt. 3 konkrete og 100 % Der er skøns- ring initiativer i handlingsplanen i planlagte initiativer er mæssigt anvendt 2004 gennemført. (1) Gennem- 682 timer til førelse af markedsfø- gennemførelse ringskursus, 2) Deltagel- af de 3 initiativer se i Naturvidenskabsfe- samt kr. stival, 3) Gennemførelse på øvrig drift. af usability-test) Øget brugeroriente- Integration af den fysiske 2004 Opfyldt. Implementering 100 % Der er skøns- ring katalog og de elektroniske af linking-systemet SFX mæssigt anvendt materiale på web en. er sket timer til implementering af SFX samt kr. på øvrig drift. Øget brugeroriente- To udviklingsprojektet på 2004 Delvist opfyldt.1) Imple- 50 % Der er skøns- ring web'en mentering af single log- mæssigt anvendt on blev udskudt, da det timer til nu kører som et fælles implementering projekt i DEF-regi. 2) af SFX samt Implementering af SFX er kr. på gennemført. øvrig drift. Øget brugeroriente- Antallet af downloads skal 2004 Opfyldt. I 2004 var 100 % DNLB har ring over om året antallet af downloads anvendt kr. til køb af elektroni-

10 -9- ske licenser. Fysisk og elektro- Digitalisering af minimum 2004 Opfyldt sider er 100 % Der er anvendt 1 nisk Kulturarv sider indskannet i årsværk til opgaven samt kr. på øvrig drift. Fysisk og elektro- Behandling af min Opfyldt bøger er 100 % Der er anvendt nisk Kulturarv enheder om året behandlet i ,4 årsværk til opgaven samt kr. på øvrig drift. Materialeanskaffel- Antallet af aktive lånere skal 2004 Næsten opfyldt. I % Der er anvendt ser overstige om året var der aktive kr. i lånere løn til betjening af udlånet Materialeanskaffel- Materialekontoen reduceres Hvert Opfyldt. I 2003 anvendte 100 % Materialekontoen ser maksimalt med 10 % i år vi 28,1 mio. kr. til mate- er på kontraktperioden rialeanskaffelser, heraf kr. i ca. 2,5 mio. kr. til backfiles. I 2004 har vi anvendt 27,0 mio. kr. heraf ca. 0,4 mio. kr. til backfiles. En reduktion på 4 % Materialeanskaffel- Afrapportering af benyttel Opfyldt. Der er udarbej- 100 % Der er anvendt ser sesmønsteret for bøger det en undersøgelse af 3,2 mio.kr. til køb udlånsmønsteret for af bøger bøger indkøbt siden Materialeanskaffel- Afrapportering af benyttel Opfyldt. Der er udarbej- 100 % Der er anvendt ser sesmønsteret for trykte det rapport herom. 2,5 mio. kr. på tidsskrifter (dobbelt abon- trykte tidsskrifter, nement) som også haves elektronisk.

11 Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Biblioteket har valgt at vurdere og analysere 3 sammenhængende emner: 1. Udviklingen af udlån fordelt på elektroniske og fysiske udlån 2. Benyttelsesmønsteret inden for dobbeltabonnementer (tidsskrifter) 3. Benyttelsesmønsteret inden for bøger Udviklingen af udlån fordelt på elektroniske og fysiske udlån En del af DNLB s strategi i kontraktperioden er at udbygge det digitale bibliotek, dvs. gøre mere materiale og mere service tilgængeligt på hjemmesiden. Udviklingen i antallet af downloads af elektroniske tidsskrifter i kontraktperioden er en måde at måle, om DNLB efterlever strategien om udbygning af det digitale bibliotek. DNLB har i 2003 og 2004 anskaffet elektroniske backfiles til erstatning for de ældre årgange af vores trykte tidsskrifter, hvilket er med til at påvirke download-tallene i en positiv retning. Figur 1 (nedenfor) viser udviklingen i antallet af downloads sammenholdt med antallet af fysiske udlån i perioden Tendensen er klar: vores brugere anvender i stigende grad vores tilbud om elektroniske ressourcer, hvorimod det fysiske udlån er stødt faldende. Undersøgelser viser, at faldet sker primært inden for de trykte tidsskrifter. Udlånet af bøger er nogenlunde konstant. Figur 1. Udlån Antal Fysiske udlån, eksl. Fornyelser Elektroniske udlån Da biblioteket arbejder efter en bevidst strategi (se også afsnit ) om at gøre mere og mere tilgængeligt på hjemmesiden (det digitale bibliotek) forudsiger biblioteket, at udviklingen vil fortsætte, om end kurven for de elektroniske udlån næppe vil være så stejl, som den har været i de sidste 3 år. Der må være et loft for, hvor meget vores brugere kan læse. Figur 2 viser udgifterne til anskaffelse af hhv. elektronisk materiale og anskaffelser til fysiske bøger og tidsskrifter.

12 -11- Figur 2. Udgifter fordelt på fysisk og elektroniske materiale 20 Mio. kr Fysisk materiale Elektronisk materiale I 2003 krydede kurverne for, hvad biblioteket bruger flest ressourcer til. Med opsigelse af de trykte dobbelt abonnementer i 2005 forventes udgiften til fysisk materiale at falde yderligere, hvorimod kurven til elektronisk materiale fortsat forventes at sige pga. prisstigninger og nye investeringer Benyttelsesmønsteret ved dobbeltabonnementer For at optimere kvaliteten i vores samling og udbygge det digitale bibliotek er det fastsat i resultatkontrakten, at DNLB skal undersøge benyttelsesmønsteret ved dobbeltabonnementerne. I 2004 gennemførte biblioteket undersøgelser af, hvorfor brugeren lånte det trykte tidsskrift frem for at anvende det elektroniske eksemplar. Nedenfor er vist en stikprøveundersøgelse, som blev foretaget i uge 48. I den pågældende uge var der i alt bestillinger, hvoraf 479 var artikler, hvor DNLB havde tidsskriftet i dobbeltabonnement. I 74 tilfælde var det nødvendigt at anvende papirudgaven. Begrundelserne herfor ses i figur 3 nedenfor. Figur 3 Årsager til valg af trykt tidsskrift Antal Dårlig grafisk lay-out Udlandske bestillinger Låner ønsker hele hæftet Printerproblemer Hæfter/suppl. ikke i e-udgave Artikel ikke i e- udgave Andre årsager Som det fremgår er årsagerne forskelligartede: tekniske problemer (som kan løses), ønsket om at have hele hæftet fremfor en bestemt artikel og licensproblemer. Sidstnævnte tilfælde licensproblemer, drejer sig om udenlandske bestillinger (primært fra Skandinavien), hvor det ikke er tilladt at printe en elektronisk artikel

13 -12- og sende den til udlandet. Opsigelse af trykte tidsskrifter vil derfor påvirke vores internationale samarbejde. Dårligt grafisk lay-out er hovedsagelig en problemstilling for de ældre elektroniske tidsskrifter, hvor artiklerne ikke i sin helhed inkl. billeder, grafer mv. kunne udprintes. De fleste arktikler findes nu som pdf-filer og giver ikke grafiske lay-out problemer. I 2005 vil biblioteket gennemgå alle vores dobbeltabonnementer (vi anvender ca. 2,5 mio. kr. på dobbeltabonnementer) med henblik på at opsige de trykte tidsskrifter. DNLB vil endvidere i 2005 gennemgå alle de tidsskrifter vi kun har trykt (ca abonnementer) for at undersøge, om elektronisk adgang er muligt. Disse initiativer vil understøtte DNLB s udvikling som et digitalt bibliotek samt formentlig medføre et endnu større download-tal i Det er vigtigt i denne sammenhæng at tilføje, at internationale undersøgelser viser, at brugerne inden for bibliotekets dækningsområde (Natur og Sundhed) foretrækker den elektroniske adgang (78%), og at Natur- og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Københavns Universitet har udtrykt stor tilfredshed med de elektroniske muligheder Benyttelsesmønsteret for bøger I 2004 har biblioteket for første gang foretaget analyse af benyttelsesmønsteret inden for indkøbte bøger i tidsrummet Analysen har til formål at danne grundlag for at vurdere indkøbs- og udlånsmønsteret i de forskellige faggrupper. Biblioteket har således mulighed for at vurdere, om accessionspolitikken skal justeres også i relation til et samarbejde med Københavns Universitet, indkøbsmønster ændres osv. Hele øvelsen er et led i at opretholde en høj kvalitet i samlingsopbygningen, som er et strategisk indsatsområde i kontraktperioden. Figur 4 Gennemsnitlig udlån pr. titel / år ( ) 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Naturvidenskab Geografi Biologi Matematik Astronomi Fysiologi Datalogi 1 Fysik Kemi Sundhedsvidenskab Geovidenskab Undersøgelsen viser, at bøgerne i alt ca bøger fra gennemsnitlig har været udlånt 0,5 gange i hvert af årene Spredningen på DNLB s forskellige fagområder er ikke særlig stor. Da undersøgelsen dækker bøger indkøbt over en periode på år vil det være interessant at se, om mønstret er anderledes, hvis udlånet for de nyeste bøger bliver undersøgt nærmere. En sådan undersøgelse vil blive foretaget i 2005.

14 Regnskab 3.1. Driftsregnskab Driftsregnskabet omfatter DNLB s almindelige virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Tabel 3. Driftsregnskab 2004 Driftsregnskab, 2004 Tabel 3 Løbende priser kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Budgettet for 2004 er DNLB s interne budget. Difference viser forskellen mellem regnskabet og DNLB s interne budget. DNLB går ud af 2004 med et nettoresultat på kr. Den store difference på internt budget og bevillingen er bl.a. begrundet med ekstra midler på tillægsbevillingsloven. DNLB havde oprindelig budgetteret med et højere udgiftsniveau og et lavere indtægtsniveau i 2004, men den lave kurs på dollar og pund samt udskydelse af visse udgiftstunge aktiviteter samt stor succes med vores nye fax-service har sikret biblioteket en yderligere opsparing. Årets regnskabsresultat anses for tilfredsstillende. Tabel 4. Oversigt over hovedformål 2004 Oversigt over hovedformål Tabel kr. Indtægter Udgifter Resultat Udg. pct. Universitetsbiblioteksfunktionen % Nationalbiblioteksfunktionen % Forskning % Kultur % Generel ledelse og administration % Hjælpefunktioner % I alt % Bevilling (nettotal) Resultat, netto DNLB anvender langt den største del af sin bevilling til universitetsbiblioteksfunktionen og forsøger at holde udgifterne til de sekundære formål (generel ledelse og admininstration samt hjælpefunktioner) på et minimum. Aktiviteterne på kulturområdet igangsættes som hovedregel kun, når der opnås finansiering udefra dvs. eksterne midler som legater, fonde mv.

15 -14- Bibliotekets udgifter til nationalbiblioteksfunktionen er i kontraktperioden fordoblet sammenlignet med Begrundelsen herfor er ekstra bevillinger til området i kontraktperioden samt at funktionen udgør et strategisk indsatsområde i samme periode Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregning (oversigt), 2004 Tabel 5 Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel 1000 kr. Bevilling Regnskab Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Årets overskud er samlet på kr., hvilket vises af et overskud på lønnen på kr., et underskud på øvrig drift på kr. og et overskud på indtægtsdækket virksomhed på kr. DNLB vil i 2005 overføre midler fra lønopsparingen til øvrig drift, da det skal anvendes til finansieringen af bl.a. pris- og valutastigninger, anskaffelser af back-files til elektroniske tidsskrifter samt andre udgiftskrævende aktiviteter på området for øvrig drift. Akkumuleret resultat, 2004 Tabel 6 Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo Løbende priser, 1000 kr resultat 2004 Hovedkonto Det akkumulerede resultat for 2004 er fordelt på følgende måde: 3,7 mio. kr. til løn, 2,8 mio. kr. til øvrig drift og 2,7 mio. kr. til indtægtsdækket virksomhed. Der vil i 2005 ske en overførsel fra lønopsparingen til øvrig drift på grund ressourcekrævende investeringer og aktiviteter i Beløbet til øvrig drift anvendes i 2005 til følgende: Pris og valutastigninger, videreudvikling af vores strategi for det digitale bibliotek ved: anskaffelser af flere back-files til elektroniske tidsskrifter og anskaffelse af værktøj til formidling af vores digitaliserede samling. Endelig vil der blive anvendt midler til fysisk sikring af bygningen samt nyindretninger af bl.a. publikumsområdet. Opsparing på lønsummen har været større end oprindelig budgetteret, da vi har flere vakante stillinger bl.a. en stilling i ledelsen. Opsparingen skal anvendes til ansættelse af særlige spidskompetencer i 2005 samt til at kompensere for den faldende lønsum i de kommende år. Opsparingen på underkonto 90 Indtægtsdækket virksomhed skal anvendes til at videreudvikle nye IVydelser.

16 Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter Tabel 7. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 2004 Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Tabel 7 Løbende priser, 1000 kr Kurser Dokumentlevering Fax-levering Øvrige aktiviteter I alt DNLB arbejder til stadighed for at forbedre, udvikle og øge aktiviteterne for indtægtsdækket virksomhed. Som et nyt område er fax-levering (levering af dokumenter pr. fax inden for én time) oprettet, hvilket har vist sig at være en succes. Aktiviteterne inden for kursus er i stigning sammenlignet med sidste år, og har derfor fået et mere acceptabelt indtægtsniveau. Dokumentlevering er, som i det foregående år, faldende. Nettooverskuddet er faldet siden 2002, hvilket skyldes faldende aktiviteter og øgede udgifter især inden for dokumentlevering. Tabel 8. Tilskudsfinansieret forskning Tilskudsfinansieret forskning Tabel 8 Oversigt 2004 Modtagne 1000 kr. tilskud Udgift Overskud Rejselegater I alt Tilskudsfinansieret forskning er et lille aktivitetsområde, og er de seneste år hovedsagelig blevet anvendt til legater, som finansierer forskernes studie- og konferencerejser. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Der har ikke i 2004 været aktiviteter af betydning på Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. En økonomisk oversigt er derfor uden betydning i denne årsrapport.

17 -16- Videreførselsoversigt Tabel Alm.virks. Indt.virks. Underkt. Underkt kr Indtægter , ,9 0,0 37,0 Udgifter , ,8 0,0 37,0 Årets resultat 81, ,1 0,0 0,0 Akk. resultat til videreførsel 6.472, ,7 - - Ultimosaldo beholdningskonti - - 0,0 0,0 DNLB har ingen uforbrugte midler på underkonto 95 og 97. Beløbet for almindelig virksomhed underkonto 10 vil i 2005 blive anvendt til følgende: Pris og valutastigninger, videreudvikling af vores strategi for det digitale bibliotek ved: anskaffelser af flere back-files til elektroniske tidsskrifter og anskaffelse af værktøj til formidling af vores digitaliserede samling. Endelig vil der blive anvendt midler til fysisk sikring af bygningen samt nyindretninger af bl.a. publikumsområdet. Lønsumsopsparingen skal anvendes til ansættelse af særlige spidskompetencer i 2005 samt til at kompensere for den faldende lønsum i de kommende år. Opsparingen på underkonto 90 Indtægtsdækket virksomhed skal anvendes til at videreudvikle nye IVydelser Personaleregnskab DNLB fører en restriktiv udgiftspolitik på personaleområdet på grund af faldende lønsumsbevilling i boårene. Det betyder bl.a., at barselsvikariater kun sjældent besættes, at det nøje overvejes om vakante stillinger skal genbesættes eller nedlægges, og at der er en stor fleksibilitet i håndtering af bibliotekets arbejdsopgaver i øvrigt. Tabel 10 personale Personale opdelt på hovedformål Tabel 10 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget Gennemsnitligt årsværksforbrug Universitetsbiblioteksfunktionen Nationalbiblioteksfunktionen Forskning Kultur Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner I alt Den restriktive udgiftspolitik på personaleområde afspejles tydeligt i tabellen ovenfor, hvor det samlede antal årsværk er faldet fra 99 årsværk i 2001 til 92 årsværk i 2004.

18 -17- Tabel 11. Personale Personaleoplysninger Tabel 11 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk Gennemsnitligt årsværksforbrug Tilgang/afgang 14/11 6/10 7/10 4/5 5/5 DNLB budgetterer ikke i 2005 et fald i årsværk, da biblioteket planlægger at besætte vakante stillinger ved ansættelse af medarbejdere med særlige spidskompetencer.

19 Påtegning København den. Marts 2005 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Ingbritt Butina Kst. overbibliotekar Kulturministeriet godkender herved Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek årsrapport for perioden 1. januar til 31. december Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/ For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsen 39 opfyldt. København den.april 2005 Karoline Prien Kjeldsen Departementschef

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Årsrapport 2003. for. Danmarks Designskole

Årsrapport 2003. for. Danmarks Designskole Årsrapport 2003 for Danmarks Designskole Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af årsrapporten

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004

1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004 A A R H U S U N I V E R S I T E T Å R S R A P P O R T 2004 1. Beretning 2004 Aarhus Universitet - i korte træk Aarhus Universitet blev grundlagt som selvejende institution i 1928. I 1970 blev universitetet

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere