Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC"

Transkript

1 Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC - Jeg tænker, at det er en succes, at vi har fået lov at give eleverne et skoletilbud, som har gjort, at de har fået tillid til skolevæsenet. At de har fået en større tro på, at vi også vil dem det godt Lærer på Mørkhøj skole Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter September 2014

2 1 Resume Indledning Beskrivelse af projektet Målgruppe Formål og fokus for midtvejsevaluering Metode Evalueringsmetode Dataindsamling Metodiske forbehold Midtvejsresultater Eleverne er godt på vej Elevernes motivation og trivsel Motivation for at gennemføre 9. klasse Øget motivation for at tage en erhvervsuddannelse Elevernes faglige udvikling og faglige selvtillid Et andet udgangspunkt end forventet Mere vejledning og omstilling i undervisningen Elevernes faglige udvikling Tilrettelæggelse af undervisningen Sammenhængende undervisning Adskillelse af teori og praksis i undervisningen Samarbejde mellem skole og erhvervsliv Metoder i undervisningen Undervisningsdifferentiering, holddeling og læringsstile Andre aktiviteter i undervisningen Forberedelse på erhvervsskolernes kultur Formidling af erhvervsskolernes kultur Samarbejdet mellem Mørkhøj skole og TEC Tilrettelæggelse af samarbejdet mellem lærergrupperne Udvikling af det faglige fællesskab Vejledningsindsats og mentorordning Vejledningsindsats Mentorordning Opsamling og anbefalinger Læsevejledning til opsamlingsskema Opsamlingsskema med anbefalinger Evaluators yderligere anbefalinger Målopfyldelse via forandringsteorien Præstationer efter 0-1 år En ikke identificeret sammenhæng

3 1 Resume EUD-linjen er et frikommuneforsøg med et ungespor, som indeholder et 5-årigt udskolingsog erhvervsuddannelsesforløb bestående af 2 år på EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC og efterfølgende 3 års erhvervsuddannelse på TEC. EUD-linjen er etableret i forsøget på at motivere flere unge til at tage en ungdomsuddannelse i Gladsaxe Kommune 1. To årgange begynder og fuldfører EUD-linjen i årene Nærværende midtvejsevaluering indbefatter kun resultater fra årgangen 2013/2014. EUD-linjen er et forløb, der kobler praktiske fag med teoretiske fag på hhv. TEC og Mørkhøj Skole i en sammenhængende anvendelsesorienteret undervisning. Som frikommuneforsøg er EUD-linjen dispenseret fra relevante regler i folkeskoleloven, bl.a. reduceret fagrække, for at gøre plads til praktiske fag på TEC. Eleverne på EUD-linjen tilbringer tre dage om ugen på Mørkhøj Skole og to dage om ugen på TEC i forskellige fagforløb. Undervisningen varetages både af folkeskolelærere på Mørkhøj Skole og af faglærere på TEC. Midtvejsresultaterne peger på, at eleverne på EUD-linjen er godt på vej i forhold til målet om at motivere eleverne til at tage en erhvervsuddannelse. Eleverne trives, og deres motivation for at gå i skole og fortsætte på en ungdomsuddannelse er øget. Det er lykkedes at give eleverne faglige succesoplevelser, således at størsteparten af eleverne har udviklet sig fagligt, dog har nogle elever udviklet sig mere end andre. Endelig peger midtvejsresultaterne på, at der fortsat er udviklingsmuligheder i samarbejdet mellem Mørkhøj Skole og TEC i forhold til tilrettelæggelsen af bedre faglig og didaktisk undervisning. Kapitel 3.8 indeholder en opsamling af midtvejsevalueringens resultater i hovedtræk i forhold til evalueringsgrundlaget. Opsamlingen giver et overblik over status på mål, aktiviteter og resultater med tilhørende anbefalinger til arbejdet fremadrettet. 1 Forsøget er oprettet i samarbejde med Gentofte Kommune, der har et tilsvarende forsøg med en STX-linje. Denne midtvejsevaluering inkluderer ikke STX-linjen. 3

4 2 Indledning EUD-linjen er et frikommuneforsøg med et ungespor, som indeholder et 5-årigt udskolingsog erhvervsuddannelsesforløb bestående af 2 år på EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC og derefter 3 års erhvervsuddannelse på TEC. Forsøget gennemføres i et samarbejde mellem Gladsaxe og Gentofte Kommuner, hvor Gentofte Kommune varetager et særligt udskolingsog gymnasieforløb. Undervisningsministeriet (UVM) har godkendt forsøget som et frikommuneforsøg og har givet dispensation fra gældende regler: Forsøgsdispensation for folkeskolelovens 36, stk. 2 om skoledistrikter. Fravigelse fra folkeskolelovens 5 om fagrækken, 9 om valgfag, 16 om timetal, 25 om holddannelse, 28 om lærerkvalifikationer, jf. herved frikommunelovens 8, og 36, 2 om skoledistrikter. Forsøgets overordnede formål er at højne antallet af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse i Gladsaxe Kommune. Dette udspringer af, at en høj andel af en ungdomsårgang i Gladsaxe Kommune ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2013 gennemførte 52,7 % en ungdomsuddannelse i Gladsaxe Kommune 2. EUD-linjen forventes at motivere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse. Midtvejsevalueringen er bestilt af Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune jf. godkendt evalueringsdesign den 17. marts Midtvejsevalueringen kan indgå som en del af datagrundlaget for slutevalueringen, som er bestilt af UVM. Slutevalueringen af forsøget er en forpligtigelse i forbindelse med UVM s godkendelse af forsøget. Slutevalueringen skal indsendes til UVM senest 30. september GPV har ansvaret for evalueringerne og gennemfører dem i tæt samarbejde med forvaltningens konsulenter for området, Mørkhøj Skole og TEC. Sideløbende med denne midtvejsevaluering har GPV udarbejdet en kortere deskriptiv midtvejsstatus til referencegruppen for frikommuneforsøgssamarbejdet mellem Gentofte og Gladsaxe Kommuner 3. Midtvejsstatussen indeholder ikke foreløbige resultater, men er en orientering om forsøget og evalueringsmetoden af det Beskrivelse af projektet På Mørkhøj Skole i Gladsaxe Kommune begynder to årgange, årgang 1 i skoleåret 2013/2014 og årgang 2 i skoleåret 2014/2015, en specialisering på folkeskolens 8. og 9. klassetrin i forhold til erhvervsuddannelserne (EUD), som afsluttes med 9. klasses afgangseksamen. Forsøget afsluttes den 30. juni 2016 som frikommuneforsøg, hvor de to årgange vil være afsluttet. EUD-linjen er et forløb, der kobler praktiske fag med det teoretiske på henholdsvis TEC og Mørkhøj Skole, således at det teoretiske i højere grad bliver anvendelsesorienteret. Undervisningen varetages både af folkeskolelærere på Mørkhøj Skole og af faglærere på TEC. 2 Gladsaxe Kommunestrategi side Jf. Gladsaxe og Gentofte Kommuners tilgang til evaluering af frikommuneforsøg - Bilag 3.2 HOU samt Skabelon til evaluering af frikommuneforsøg. 4

5 Eleverne tilbringer tre dage om ugen på Mørkhøj Skole med reduceret fagrække for at gøre plads til de praktiske fag. På EUD-linjen er minimumstimetal for dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi overholdt. Hvis 2. fremmedsprog ønskes i 8. klasse, hvilket giver mulighed for at tage en STX, kan dette tilvælges på GXU 4, hvor der udbydes fransk. Ingen fra årgang 1 har valgt at tage 2. fremmedsprog. De resterende to dage om ugen er eleverne på TEC. I 5-6 uger ad gangen følger eleverne forskellige fagforløb på TEC, hvor de i alt får afprøvet syv håndværksretninger. Forløbet på TEC Gladsaxe TEC Ballerup TEC Projektarbejde 8. klasse Tømrer, VVS, Bygningsmaler Elektriker, Data Skoleåret ender ud i et tværfagligt projekt i samarbejde mellem Mørkhøj Skole og TEC. 9. klasse Auto, Smed Skoleåret ender ud i et større afsluttende projektarbejde i et selvvalgt fag på TEC med efterfølgende skuemesterbedømmelse Lærerne På årgang 1 bestod lærergruppen på Mørkhøj Skole af tre lærere: 1 dansklærer, 1 engelsklærer og 1 lærer i matematik og fysik/kemi. Lærerne på Mørkhøj Skole har desuden varetaget en mentorordning, for at give særlig støtte til eleverne. På årgang 1 har fem faglærere været tilknyttet EUD-linjen på TEC, én faglærer per fag. Den enkelte faglærer har eleverne i kortere forløb end på Mørkhøj Skole. To af faglærerne har dog haft en klasselærerfunktion på henholdsvis Gladsaxe og Ballerup TEC, hvoraf den ene faglærer med klasselærerfunktion bl.a. har deltaget på introtur og været med til skole/hjemsamtaler på Mørkhøj Skole Målgruppe I tilbudsskrivelsen til UVM 5 hedder det, at målgruppen er de folkeskoleelever, som er i fare for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder: De praktisk orienterede elever Elever som mangler motivation i undervisningen. Her tænkes på elever, som kan klare sig teoretisk, men skal tilføres et praktisk forløb for at øge motivationen Elever med særlige forudsætninger og særligt ambitiøse elever Alle elever på 7. klassetrin i Gladsaxe og Gentofte Kommuner kan søge ind på linjen. 4 Gladsaxe 10. klasses center og Ungdomsskole. 5 Bilag 1. ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 5

6 Beskrivelse af årgang 1 Denne årgang består udelukkende af drenge fra Gladsaxe Kommune. Alle ansøgere kom ind på linjen, hvorfor der ikke var en udvælgelsesproces. Ved skoleårets begyndelse bestod EUD-klassen af 14 elever, og ved skoleårets afslutning var der 12 elever. I løbet af året faldt fem elever fra, mens tre nye kom til. Lærerne på Mørkhøj skole karakteriserer overordnet eleverne som en sammensætning af praktisk orienterede elever, der mangler motivation for skolen og oplever, at der er stor spredning i elevernes faglige niveau. Sammenlignet med en almen 8. klasse vurderer lærerne, at eleverne er på et lavere fagligt niveau og har en lavere faglig selvtillid. Således matcher eleverne på denne årgang ikke ovenstående målgruppebeskrivelse Formål og fokus for midtvejsevaluering Formålet med midtvejsevalueringen er at gøre status over forsøgets aktiviteter og fremdrift. Det primære fokus er på aktiviteterne og de foreløbige resultater samt på udviklingsmuligheder for arbejdet fremover. Midtvejsevalueringen søger således ikke at dokumentere væsentlige resultater og effekter af indsatsen på nuværende tidspunkt Evalueringsgrundlag Forsøgets mål og aktiviteter er beskrevet i evalueringsgrundlaget (bilag 1). Resultaterne for midtvejsevalueringen formidles i henhold til de formulerede målsætninger og aktiviteter fra evalueringsgrundlaget. Evalueringsgrundlaget er konstrueret ud fra tre dokumenter: Tilbudsskrivelsen til UVM 6, godkendelsen fra UVM med evalueringskrav og den efterfølgende projektbeskrivelse 7 baseret på tilbudsskrivelsen og godkendelsen fra UVM Evalueringsspørgsmål Ud fra evalueringsgrundlaget har evaluator udarbejdet følgende evalueringsspørgsmål, som der gøres status på i midtvejsevalueringen, og som søges besvaret i slutevalueringen: Hvilken betydning har EUD-linjens sammenhængende undervisningsforløb med både praktiske og teoretiske fag i folkeskolen og på erhvervsskolerne for elevernes motivation til at gå i skole og til at påbegynde en erhvervsuddannelse? Hvilken betydning har EUD-linjen for elevernes generelle motivation og trivsel i skolen? Hvorledes fungerer det faglige samarbejde mellem folkeskolelærerne og erhvervsskolelærere ift. faglig og didaktisk undervisning? På hvilke måder er eleverne blevet forberedt på erhvervsskolernes kultur? Hvilken betydning har EUD-linjen for elevernes faglige udvikling? 6 Bilag 1. ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. og Bilag 2. Ungesporet 5-årigt udskolings- og erhvervsuddannelsesforløb med fokus på innovation og teknik (EUD). 7 Projektbeskrivelse Frikommuneforsøg, Etablering af et EUD-spor på Mørkhøj Skole. Revideret

7 Hvilke konsekvenser har EUD-linjen i forhold til de vanskeligt stillede elever? (slutevaluering 8 ) Er flere elever på EUD-linjen påbegyndt en ungdomsuddannelse end samme årgang i Gladsaxe Kommune i august 2016? (slutevaluering) 2.2 Metode Evalueringsmetode Evalueringen gennemføres som en virkningsevaluering, der tager udgangspunkt i en forandringsteori. Virkningsevaluering placerer sig i den processuelle tilgang til effektstudier, som forsøger at identificere hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. En virkningsevaluering søger hermed at identificere og beskrive de forhold der gør, at en virkning eventuelt indtræffer og ikke kun fastslå, om en virkning er indtruffet i henhold til de ønskede mål. Virkningsevaluering står i modsætning til den klassiske effektmålingstilgang den eksperimentelle tilgang. I denne bruges der kontrolgrupper - ikke modtagere af indsatsen - til at udlede målbare effekter fra en gruppe, der har modtaget indsatsen. En virkningsevaluering kan således sandsynliggøre en årsags-virkningssammenhæng mellem indsats og mål (effekt), men tager forbehold for at kunne fastslå, om indsatsen har en sikker effekt. Forsøget gennemføres i en kompleks kontekst, hvor evalueringen ikke kan tage højde for alle aspekter i omgivelserne, der kan have påvirket forsøget. På baggrund af evalueringsgrundlaget har evaluator udarbejdet en forandringsteori for forsøget. En forandringsteori tager udgangspunkt i en række begrundede forestillinger om, hvilke aktiviteter, der tænkes at kunne lede til et bestemt resultat. Forandringsteorien anvendes altså her til at synliggøre, hvordan midtvejsresultaterne placerer sig i virkningskæden. Midtvejsresultaterne bliver dermed testet i virkningskæden, hvor evaluator vurderer, om det ene niveau i forandringsteorien sandsynligvis vil føre til det næste. De langsigtede effekter kan endnu ikke identificeres, men analysen af forandringsteorien kan sandsynliggøre, om de langsigtede effekter forventes at ville ske Dataindsamling Midtvejsevalueringen baseres på en række data, som er indsamlet fra , dog primært i foråret Med undtagelse af ledelsesrepræsentanterne optræder deltagerne i datamaterialet anonymt i rapporten. Da få deltagere indenfor de enkelte grupper udgør data, er der specifikke omstændigheder, der kan gøre det muligt at identificere eller indsnævre, hvem der har udtalt hvad. Datamaterialet udgøres af: Spørgeskemaer blandt årgang 1 baselinemåling og midtvejsmåling Gruppeinterview med ledelsesrepræsentanter fra Mørkhøj Skole og TEC Gruppeinterview med lærere på Mørkhøj Skole Gruppeinterview med lærere på TEC 8 Der er ikke tilstrækkelig data til at besvare dette evalueringsspørgsmål i midtvejsevalueringen. Derfor vil dette spørgsmål først blive behandlet i slutevalueringen. Evaluator vil drøfte den fremadrettede praksis for dette punkt med forvaltningen. 7

8 Opfølgende telefoninterviews med ledelsesrepræsentanten på TEC og en lærer på Mørkhøj Skole Nedenfor beskrives dataindsamlingen mere udførligt Eleverne Der er gennemført to spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne på årgang 1. Eleverne har fået tilsendt spørgeskemaerne elektronisk på , hvorefter de har udfyldt dem i skoletiden. Den første spørgeskemaundersøgelse er en baselinemåling, som er gennemført i begyndelsen af 8. klasse i oktober Formålet var at kortlægge elevernes forhold til skolen og motivation for at starte på EUD-linjen. Den anden spørgeskemaundersøgelse var en midtvejsmåling, som blev gennemført i slutningen af 8. klasse i juni Der var i midtvejsmålingen mange af de samme spørgsmål som i baselinemålingen for at følge udviklingen i elevernes forhold til skolen. Derudover er eleverne spurgt til deres holdning til og tilfredshed med EUD-linjen, deres faglighed, deres motivation og trivsel samt deres planer for fremtiden. Baselinemålingen har 14 respondenter, og midtvejsmålingen har 12 respondenter. Størstedelen af eleverne har svaret på både baselinemålingen og midtvejsmålingen, men grundet udskiftninger i klassen består populationen i baselinemålingen og midtvejsmålingen ikke af præcis samme gruppe. De elever der faldt fra, og de nye, der kom ind i klassen overlappede hinanden i det første halvår af Det er derfor ikke muligt for evaluator at skelne respondenter fra den oprindelige population ud fra den endelige population. Denne usikkerhed indbefatter dog kun få elever, hvorfor evaluator vurderer, at der dermed kun er en lille usikkerhed i anvendelsen af disse to målinger i en før og efter sammenligning Lærerne Evaluator har interviewet alle tre lærere på Mørkhøj Skole tilknyttet EUD-linjen i et gruppeinterview. Interviewet blev foretaget på Mørkhøj Skole i juni Evaluator har efterfølgende gennemført et kort opfølgende telefoninterview med én af lærerne for at stille opklarende spørgsmål. Evaluator har interviewet 4 ud af de 5 faglærere, der har været tilknyttet EUD-linjens årgang 1 i et gruppeinterview. Faglæreren på bygningsmalerforløbet deltog ikke i interviewet. Interviewet blev foretaget på TEC Gladsaxe i juni Ledelsen Evaluator har interviewet skoleleder fra Mørkhøj Skole, Carsten Bott, og ledelsesrepræsentant fra TEC, Karin Køhler, i et gruppeinterview. Interviewet blev foretaget i maj Evaluator har efterfølgende gennemført et kort opfølgende telefoninterview med Karin Køhler for at stille opklarende spørgsmål Metodiske forbehold Evaluator fremfører følgende en række metodiske forbehold knyttet til vurderingsopgaven. Disse forbehold baseres på projektmaterialet og evalueringsgrundlaget: 8

9 Evaluator gør opmærksom på, at der ikke er succeskriterier for EUD-projektets mål, som der kan arbejdes med indenfor projektperioden. Succeskriterierne, som anføres i projektbeskrivelsen, udgør kriterier for, hvor mange af eleverne der gennemfører en ungdomsuddannelse og er dermed kriterier, som rækker udover projektperioden. Fx ser evaluator tegn til, at projektet er på vej i forhold til at nå målet om at motivere de unge til at fuldføre en erhvervsuddannelse. Det er imidlertid ikke muligt at vurdere, hvorvidt fremgangen i elevernes motivation midtvejs er tilstrækkelig tilfredsstillende, idet projektet ikke har succeskriterier for, i hvilken grad motivationen skal øges. Evaluator vurderer, at der er uklarhed forbundet med projektets aktiviteter. Det fremgår ikke tydeligt, hvorvidt begge skoler har ansvar for at gennemføre alle aktiviteterne, eller om det kan tænkes, at nogle aktiviteter fortrinsvist er rettet mod den ene af skolerne. På trods af uklarheden går evaluator ud fra, at alle aktiviteter gælder begge skoler. Herudover vurderer evaluator, at ikke alle projektets aktiviteter er konkrete men derimod forbundet med flere fortolkningsmuligheder. Hvad betyder det fx at elevernes læringsstile og præferencer vil blive afdækket mhp. at øge motivation? Evaluator bemærker, at projektmaterialet ikke indeholder et synligt pædagogisk grundlag. Det fremgår ikke, hvad baggrunden for valget af projektets aktiviteter er, hvilket pædagogisk fundament aktiviteterne hviler på og med hvilke pædagogiske metoder, aktiviteterne forventes udført. Fx fremgår det ikke, hvilke pædagogiske antagelser, der ligger bag valget om at arbejde med: at eleverne skal evaluere deres personlige og faglige resultater ved udgangen af 8. klasse. Nævnte metodiske forbehold udfordrer evaluators vurderingsopgave og medfører, at evaluator tager forbehold for at vurdere, om skolernes arbejde med aktiviteterne er tilfredsstillende. Dette skyldes, at grundlaget hvorpå, evaluator skal vurdere resultaterne ikke indeholder succeskriterier for projektperioden, ikke har en tydelig ansvarsfordeling i aktiviteterne, ikke har tilstrækkelig konkrete aktiviteter og ikke har et synligt pædagogisk grundlag. Evaluator vurderer overordnet, hvorvidt der er tegn til, at målene vil nås og tydeliggør, om aktiviteterne er gennemført på de to skoler, og hvordan. 9

10 3 Midtvejsresultater 3.1 Eleverne er godt på vej Dette kapitel introducerer midtvejsevalueringens overordnede resultater. I henhold til projektets mål om at motivere eleverne til at fuldføre en erhvervsuddannelse, viser midtvejsevalueringen tegn på, at eleverne på EUD-linjens første årgang er godt på vej. Både kvantitative og kvalitative data viser, at eleverne trives, og at deres motivation for at gå i skole og fortsætte på en ungdomsuddannelse er øget Elevernes motivation og trivsel På Mørkhøj skole Tabel 1 nedenfor viser en positiv udvikling i elevernes glæde ved skolen. Tabellen viser, at samtlige elever i midtvejsmålingen vurderer, at de for det meste eller altid er glade for Mørkhøj skole. Til sammenligning vurderede samlet set 43 % af eleverne ved baselinemålingen, at de ikke så tit eller slet ikke var glade for deres respektive skoler. Evaluator vurderer, at elevernes øgede glæde ved at gå i skole viser tegn på øget trivsel og på øget motivation for at gå i skole. Tabel 1 Var/er du glad for? Din gamle skole Oktober 2013 Respondenter Procent Mørkhøj skole Juni 2014 Respondenter Procent Ja, altid 1 7 % 2 17 % Ja, for det meste 7 50 % % Ikke så tit 5 36 % 0 0 % Nej, slet ikke 1 7 % 0 0 % I alt % % En indikator på, at elevernes trivsel er øget, er deres oplevelse af tryghed i klassen. Tabel 2 nedenfor viser, at samtlige elever for det meste eller altid føler sig trygge i EUD-klassen. Resultatet viser en mindre fremgang i forhold til, hvordan eleverne ved baselinemålingen svarede på, hvor trygge de følte sig i deres klasser på deres gamle skoler. Tabel 2 Din gamle skole Mørkhøj skole Føler du dig tryg i din klasse på? Respondenter Procent Respondenter Procent Ja, altid 3 21 % 3 25 % Ja, for det meste % 9 75 % Ikke så tit 1 7 % 0 0 % Nej, slet ikke 0 0 % 0 0 % I alt % % Til sammenligning med elevernes egne vurderinger, er det lærerne på Mørkhøj skoles vurdering, at eleverne i det store og hele trives som gruppe. De er kommet til at fungere godt sammen og passer på hinanden. Lærerne fortæller, hvordan eleverne fx har meget humor sammen og har udviklet deres egen værkstedsjargon. 10

11 I forhold til elevernes motivation for at gå i skole vurderer lærerne, at der er forskel fra elev til elev. Nogle elever har bevaret motivationen løbende, mens andre elevers motivation har været svingende hen over skoleåret. I løbet er skoleåret har lærerne på Mørkhøj skole oplevet, at jo mere de faglige opgaver er knyttet til fagforløbene på TEC, jo mere motiverede er eleverne for at arbejde med opgaverne. Hertil vurderer lærerne også, at hvis eleverne har oplevet et særligt spændende fagforløb på TEC, så smitter det af på elevernes motivation for skolearbejdet på Mørkhøj skole På TEC Lige såvel som eleverne trives på Mørkhøj skole, viser tabel 3, at samtlige elever også vurderer, at de trives godt på TEC. Tabel 3 Respondenter Procent Jeg trives godt på Gladsaxe TEC? Meget enig 2 17 % Enig % Uenig 0 0 % Meget uenig 0 0 % I alt % Faglærerne har oplevet, at eleverne har mødt TEC med nysgerrighed, begejstring og entusiasme, og at langt størsteparten af eleverne har været motiverede i løbet af de fleste fagforløb på TEC. Det er faglærernes oplevelse, at det er fagenes praktiske opgaver, der motiverer eleverne. En af lærerne fortæller her om elevernes begejstring: Det var lidt sjovt, for da vi var ved at nå slutningen på min del, der skulle de alle sammen være tømrer, da de havde lavet afslutning nede hos [anden faglærer], der skulle de fleste af dem så være VVS ere, ikke. Faglærerne underbygger deres vurdering af, at eleverne har været motiverede med elevernes fremmødefrekvens. Det er faglærernes oplevelse, at EUD-elevernes fremmødefrekvens er højere, end de øvrige grundforløbselevers er Samarbejde og fællesskab blandt eleverne At samtlige elever føler sig trygge i deres klasse, og at de trives godt som en gruppe, vidner om et godt fællesskab eleverne imellem. Skoleleder Carsten Bott vurderer, at projektet i sig selv giver en ny selvforståelse for eleverne, som også bidrager positivt til fællesskabet. Udover en introtur i starten af 8. klasse, sammen med den anden 8. klasse på Mørkhøj Skole, har Mørkhøj Skoles lærere også taget hensyn til fællesskabselementet i undervisningen. Ledelsesrepræsentant på TEC, Karin Køhler, vurderer, at der på TEC ikke har været nok fokus på det sociale og på at ryste klassen sammen for at skabe et fælles vi. Selvom der ikke har været særlig opmærksomhed på at fokusere på elevernes samarbejde og fællesskab for at øge motivationen på TEC, fungerer eleverne alligevel godt som gruppe. 11

12 3.1.2 Motivation for at gennemføre 9. klasse Eleverne er i midtvejsmålingen blevet spurgt, hvordan de vurderer udviklingen af deres motivation til at gennemføre 9. klasse afgangseksamen. Som det ses i tabel 4, har en stor del af eleverne øget deres motivation for at gennemføre 9. klasse. 67 % er mere motiverede til at gennemføre 9. klasse, mens 25 % er lige så motiverede som i begyndelsen af 8. klasse. Tabel 4 Efter jeg er startet på EUD-linjen er jeg blevet? Midtvejsmåling Juni 2014 Respondenter Procent Mere motiveret til at gennemføre 9. klasse afgangseksamen 8 67 % Lige så motiveret som før til at gennemføre 9. klasse 3 25 % afgangseksamen Mindre motiveret til at gennemføre 9. klasse afgangseksamen 1 8 % I alt % Kun 8 %, svarende til 1 ud af 12 elever, vurderer at være mindre motiveret til at gennemføre 9. klasse afgangseksamen efter start på EUD-linjen. Selvom der kun er tale om en enkelt elev, bør Mørkhøj skole have opmærksomhed på dette Øget motivation for at tage en erhvervsuddannelse Udover øget glæde ved at gå i skole og motivation for at gennemføre 9. klasse, vurderer eleverne i baselinemålingen, at de alle er motiverede for at tage en erhvervsuddannelse. Tabel 5 viser, at 71 % af eleverne allerede et par måneder efter skolestart vurderede, at deres motivation for at tage en erhvervsuddannelse er højnet, mens 29 % vurderede at være lige så motiverede som før. Ved midtvejsmålingen er 25 % af eleverne lige så motiverede som før, mens 67 % vurderer at være mere motiveret for at tage en erhvervsuddannelse. Tabel 5 Efter jeg er startet på EUD-linjen er jeg blevet? Baselinemåling Oktober 2013 Respondenter Procent Midtvejsmåling Juni 2014 Respondenter Procent Mere motiveret for at tage en erhvervsuddannelse % 8 67 % Lige så motiveret som før 4 29 % 3 25 % Mindre motiveret for at tage en erhvervsuddannelse 0 0 % 1 8 % I alt % % Statistisk set viser udviklingen i resultaterne en mindre tilbagegang i elevernes motivation for at tage en erhvervsuddannelse, idet 8 %, 1 ud af 12 elever, ved midtvejsmålingen vurderer at være mindre motiveret til at tage en erhvervsuddannelse. Evaluator tager dog forbehold for at vurdere denne mindre tilbagegang som et negativt resultat. Dette skyldes, at det er uvist, hvorvidt denne ene elev kan være motiveret for at tage en anden ungdomsuddannelse. Der spørges kun i denne sammenhæng til motivation for at tage en erhvervsuddannelse. Såfremt eleven er motiveret for at tage en anden ungdomsuddannelse, er resultatet ikke utilfredsstillende. Udover øget motivation for at tage en erhvervsuddannelse viser midtvejsmålingen også en større spredning i elevernes interesser for de faglige retninger på TEC. Tabel 6 viser, at eleverne i midtvejsmålingen har interesse for retninger, de ikke viste interesse for i baselinemålingen. Dette tyder på, at elevernes erfaringer med de 5 fagforløb har givet mere afklaring omkring valg af grundforløbsuddannelse. Kun 1 elev svarer ved ikke til 12

13 spørgsmålet om valg af grundforløbsuddannelse i midtvejsmålingen, mens 4 elever svarede ved ikke i baselinemålingen. Tabel 6 Hvilken grundforløbsuddannelse på teknisk skole kunne du finde på at vælge? (du kan markere flere) Baselinemåling august 2013 Respondent markeringer Midtvejsmåling juni 2014 Respondent markeringer Bil, Fly og andre Transportmidler 7 ud af 14 5 ud af 12 Bygge og Anlæg 5 ud af 14 5 ud af 12 Bygnings- og Brugerservice 0 ud af 14 2 ud af 12 Medieproduktion 0 ud af 14 1 ud af 12 Produktion og udvikling 0 ud af 14 0 ud af 12 Strøm, Styring og IT 2 ud af 14 5 ud af 12 Transport og Logistik 0 ud af 14 0 ud af 12 Andet (= cykelsmed og gartner ) - 1 ud af 12 Ved ikke 4 ud af 14 1 ud af 12 Rapporten vil i de efterfølgende kapitler omhandle en række aktiviteter knyttet til at opnå det overordnede mål: at tilbyde et sammenhængende undervisningsforløb i udskolingen og erhvervsuddannelser med både praktiske og teoretiske fag, som kan motivere de unge med præference for praktiske fag til at fuldføre en erhvervsuddannelse. 3.2 Elevernes faglige udvikling og faglige selvtillid Jf. evalueringsgrundlaget skal der ske en: vurdering af elevernes faglige udbytte af EUDsporet. Aktiviteten skal afstedkomme, at der løbende er fokus på elevernes faglige udvikling i EUDsporet, således at elevernes faglighed følges. Dette kapitel begynder med en karakteristik af eleverne og deres faglige udgangspunkt. Lærerne på Mørkhøj Skole vurderer, at elevernes udgangspunkter er vigtige i en vurdering af elevernes faglige udvikling. Herefter belyses elevernes faglige udvikling Et andet udgangspunkt end forventet Som beskrevet i kapitel 2, er der er en stor spredning i klassens faglige niveau, og eleverne har generelt et lavere fagligt niveau sammenlignet med en almen 8. klasse. Lærerne på Mørkhøj skole vurderer, at elevernes faglige udvikling i løbet af skoleåret generelt er langsommere, end den forventes at være i en almen 8. klasse. En lærer fra Mørkhøj skole beskriver her elevernes udgangspunkt: Det er fordi, at de har haft så dårligt et skoleliv. Det er jo ikke fordi, at de ikke tænker skidegodt, og at de egentlig ikke kan. Der er mange af dem, der ikke har lært at gå i skole, og som ikke har lært at tage sig sammen. Så er de jo blevet tabt for længe siden, og så er de blevet fagligt langt under. Så hænger de stadig ved den der dårlige skolearbejdsmoral og sådan nogle ting, som gør det vanskeligt at hive dem hurtigt op. 13

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Oxford Research A/S, juni 2013 EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Rapport udarbejdet for Børns Vilkår Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 10:42:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 10:42:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb Set fra elev- og lærerperspektik på vvs-energispecialistuddannelsen på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere