Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser"

Transkript

1 Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser Februar 2005 Jørgen Møller Christiansen

2 CASA Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser Februar 2005 Jørgen Møller Christiansen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Vold på arbejdet - med særlig vægt på FTF-medlemmernes arbejdspladser CASA, Februar 2005 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Vold på arbejdet 1 Resumé Om rapporten Rapportens del I beskriver resultaterne fra undersøgelserne af FTF-medlemmers psykisk arbejdsmiljø fra 1993 og 2001, der er reanalyseret med udgangspunkt i resultaterne omhandlende vold på arbejdet. Analysen sammenholdes med andre nationale og internationale statistikker og studier. Del II omfatter oplysninger baseret på interview af FTFere inden for udvalgte fag (socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog, skolelærer og politi). Gennem rapporten beskrives og diskuteres spørgsmålene: Er vold på arbejdet blevet et fænomen, der forekommer hyppigere? Hvordan er sammenhængen mellem vold og arbejdsmiljøet? Hvordan er situationen på forebyggelsesfronten? Er der nogen effekt at spore efter forebyggelsen af vold på arbejdet? Resumé Spørgeskemaundersøgelserne af FTF-medlemmers psykiske arbejdsmiljø fra 1993 og 2001 er udgangspunkt for analyserne om vold på arbejdet. Selvrapporteret udsættelse for vold på arbejdet er markant forøget fra 1993 til En fordobling på knap 10 år, nemlig fra 11% af alle FTFere i 1993 til 21% i Andre undersøgelser viser samstemmende med FTF-undersøgelsen, at vold på arbejdet er et udbredt problem, og at mange FTF-faggrupper kan defineres som høj-risiko-grupper. Analyser ud fra FTF-undersøgelsen i 2001 viser: at vold forekommer inden for et bredt udsnit af områder, hvor FTFerne er beskæftiget at FTFere på små, mellemstore som store arbejdspladser er udsat for vold at vold på arbejdet er stort set lige udbredt blandt ledere og medarbejdere at mænd og kvinder inden for samme fag ikke er lige hyppigt udsat for vold at vold på arbejdet er relativt mere udbredt blandt FTFere, der arbejder i aften- og nattetimer end i dagtimer at nyansatte på arbejdspladsen oftere er udsat for vold end kolleger med længere ansættelse. 1

5 Analyserne viser endvidere en stærk sammenhæng mellem udsættelse for vold på arbejdet og det psykiske arbejdsmiljø. I FTF-undersøgelsen (2001) blev det psykiske arbejdsmiljø belyst ud fra en række psykosociale skalaer. Ud fra analyserne indkredses der en række faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, der kan gøres til genstand for forebyggelse af vold på arbejdet. Voldsudsatte angiver således markant hyppigere, end ikke-voldsudsatte, høje kvantitative krav, beslutningskrav og læringskrav. Flere angiver rollekonflikter og lavere forudsigelighed i arbejdet. Resultaterne underbygger andres forskning på området. Analyserne viser desuden, at voldsudsatte FTFere sammenlignet med ikkevoldsudsatte oftere angiver en række negative helbredsproblemer, såsom stress, følelsesmæssig udmattelse, utilfredshed med jobbet, og at kravene i arbejdet påvirker deres familieliv på en negativ måde. Nationale og internationale undersøgelser og statistikker inddrages til belysning af problemstillingen. Nationale undersøgelser tyder på, at mellem og danske lønmodtagere årligt udsættes for vold og trusler på arbejdspladsen. Niveauet synes stort set at være uændret de seneste år. I løbet af de senere år har der inden for mange brancher været en betydelig oprustning af den forebyggende indsats mod vold på arbejdet. Kurven over anmeldte voldsarbejdsulykker til Arbejdstilsynet knækker i 1999, der muligvis kan have sammenhæng med den forebyggende indsats. Vold mod tjenestemænd i funktion viser derimod modsat tendens med en kraftig stigning af voldstilfælde siden først i 1990erne. Volden i samfundet synes ikke at have udviklet sig i negativ retning, snarere mindsket sammenlignet med 1970erne. Tilsvarende kan spores i danskernes bekymring for vold og kriminalitet, der er faldet markant. Den grove vold er dog tiltaget inden for de seneste år. Vold på arbejdspladsen er inden for de seneste år også kommet i fokus i EU og internationalt. Omkring 10% af arbejdsstyrken i EU er udsat for fysisk vold eller trusler om vold. Såvel i EU som internationalt er vold på arbejdspladsen ved at blive defineret som et policyfelt. Analyserne og dokumentationen i del I suppleres i del II med interview af repræsentanter fra forskellige typer arbejdsområder (folkeskole, pædagogisk institution, socialforvaltning, politi og psykiatri). De i interviewene indsamlede oplysninger og vurderinger sammenfattes til slut i del II, hvor til der henvises. 2

6 Konklusion På baggrund af rapportens del I og II er vores svar på de ovenfor stillede spørgsmål: Forekomsten af vold på arbejdet er øget inden for en række fag. Der findes at være flere mulige forklaringer i kombination hertil: Der er gennem årene på arbejdspladserne sket en redefinering af begrebet vold fra tidligere mere afgrænset til fysisk vold og siden udvidet med grænseoverskridende aggressive og verbale trusler og voldelige udtryksformer. Den individuelle grænsesætning er blevet dominerende i arbejdspladsernes definition af begrebet. Inden for de seneste 5-10 år har der i samfundet og på mange arbejdspladser været en øget fokus og opmærksomhed omkring problemstillingen: Vold på arbejdet. På arbejdspladserne betragtes vold i dag i højere grad end tidligere som en uacceptabel adfærd. Den ændrede holdning og øgede opmærksomhed afspejler sig utvivlsomt i ændret registreringspraksis og øget rapportering. Inden for visse fag og brancheområder synes stigningen i vold at være reel. Aggressiv og voldelig adfærd og trusler rettet mod medarbejderne er taget til i styrke og omfang. Sammenhængen mellem vold og arbejdsmiljø: Der er en klar sammenhæng mellem faktorer i det psykiske arbejdsmiljø og forekomsten af arbejdsrelateret vold. Vold har en negativ påvirkning på organisationens funktion såvel som den enkeltes trivsel og helbred, og omvendt har svagheder eller mangler i det psykiske arbejdsmiljø betydning for forekomst af vold. Personalets trivsel og stressniveau er af stor betydning i den daglige kontakt med brugeren. Mistrivsel og/eller højt stressniveau kan hæmme eller skade indlevelsesevne og empati i kommunikationsrelationen medarbejder/bruger, der kan medføre øget risiko for konfrontation og konflikt i situationen. Årsager til vold skal forstås og betragtes ud fra et interaktionistisk perspektiv. Forebyggelse udbredelse og effekt: Vold på arbejdet defineres i dag på mange forskellige typer arbejdspladser som et uacceptabelt fænomen. Det er en ændring, som gradvis har fundet sted de seneste cirka 10 år, og sideløbende hermed er den forebyggende indsats taget til i omfang. I dag er forebyggende foranstaltninger og initiativer udbredt inden for mange fag og brancher. Indsatsen er sat i system, og en vifte af forskellige typer redskaber tages i anvendelse. På branchegruppeområder, hvor den forebyggende indsats har været mest intensivt kan konstateres en positiv udvikling med et fald i forekomst af vold. På områder, hvor den forebyggende indsats har været 3

7 mindre eller fraværende, ses den modsatte tendens, og der ses her en øget forekomst i rapportering af vold. Der er altså fund, der giver belæg for, at forebyggelse af vold på arbejdet har haft positiv effekt. Yderligere dokumentation og forskning er dog påkrævet for at kunne udsige noget helt sikkert. 2 Indledning CASA har i samarbejde med FTF udarbejdet denne undersøgelse. CASA har både i 1993 og 2001 gennemført tværsnitsundersøgelser om FTFernes psykiske arbejdsmiljø. Disse viser, at vold er et udbredt og erkendt arbejdsmiljøproblem inden for mange fag. Undersøgelserne viste også, at omfanget af især psykisk vold er kraftigt stigende. Som reaktion på dette blev CASA anmodet om bistand til i samarbejde med FTFs sekretariat og en følgegruppe fra organisationerne at søge forklaringer på denne uheldige udvikling. Er vold på arbejdet blevet et mere hyppigt fænomen? Hvordan er sammenhængen mellem vold og arbejdsmiljøet? Problemstillingerne er centrale omdrejningspunkter i nærværende rapport. Vold på arbejdet inden for FTFs medlemsorganisationer nu (2001) og tidligere (1993) belyses. Analysen sammenholdes med andre nationale og internationale studier. Hvem er FTF? FTF er hovedorganisation for offentligt og privat ansatte. Mere end 100 forskellige foreninger og forbund er organiseret under FTF. Det drejer sig f.eks. om: Sygeplejersker, lærere i folkeskolen, tekniske skoler, voksenundervisning m.v., pædagoger i daginstitutioner og klubber, socialrådgivere, politifolk, ansatte i banker eller inden for forsikring og mange flere. Næsten alle FTFere arbejder for og med mennesker. I de forskellige faggrupper er kvinderne langt overvejende i flertal. 3 Vold på arbejdet blandt FTFs medlemmer Der er mange forskellige opfattelser og definitioner af, hvad vold er. Opfattelsen kan være forskellig fra medarbejder til medarbejder. Fra arbejdsplads til arbejdsplads. Fra den ene offentlige myndighed til den anden. Fra nation til nation. (Eksempler på forskellige definitioner er vist i tekstboksen). Og opfattelsen kan ændre sig over tid. 4

8 Definitioner af vold Straffelovens definition Vold er eksempelvis: slag, spark, nikning af skaller, slag/kast med genstande, førergreb, benspænd, bid (dvs. legemsangreb). Forulempelser i form af små puf, tjat, let skub o.l. falder uden for definitionen. Spytning på en anden person betragtes ikke som vold, men ærekrænkende. Mobning falder normalt uden for straffelovens definition. Gerningsmanden skal have udøvet vold med vilje. Hændelig eller uagtsom vold er ikke en straffelovsovertrædelse. Vold mod tjenestemand særlige regler ( 119 og 121) omfatter vold og trusler om vold (herunder er hån, skældsord, fornærmelig tiltale indbefattet). Arbejdstilsynets definition Aktivt påført fysisk vold fx slag spark, bid, kvælningsforsøg, knivstik. Psykisk vold fx verbale trusler, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse o.l. Er rettet direkte mod den ansatte eller indirekte mod dennes familie, venner eller andre nærtstående. Vidne til overgreb. Europa- kommissionens definition Begivenheder, hvor personer krænkes, trues eller overfaldes i forbindelse med deres arbejde under omstændigheder, der indebærer en direkte eller indirekte trussel mod deres sikkerhed, velbefindende eller sundhed. Den lokale arbejdsplads definition fx Århus Sporveje Det er enkelte medarbejders oplevelse, der afgrænser, hvad der er vold eller trusler om vold. I FTF-undersøgelsen 2001 (CASA og AMI, 2002) er vold i arbejdet belyst ud fra flere spørgsmål: Tabel 3.1 Sp. 40. Har du det seneste år i dit arbejde været udsat for. Ja Nej Uoplyst Fysisk vold... 7,3% 89,5% 3,1% Psykisk vold, trusler om vold... 17,9% 79,5% 2,6% Røveri... 0,9% 93,8% 5,3% Chokerende, traumatiske oplevelser (f.eks. vidne til dødsfald, personskade)... 20,2% 76,8% 3,1% Kilde: FTF-undersøgelsen, 2001 I visse internationale definitioner af vold indgår også mobning og seksuel chikane som elementer. I FTF-undersøgelsen er der spurgt særskilt om disse to fænomener. Resultaterne viser, at 4,1% havde været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de sidste 6 måneder. 1,1% svarede bekræftende på, at de inden for det seneste år havde været udsat for seksuel chikane. Omkring halvdelen af dem, der svarede bekræftende på, at de havde været udsat for mobning eller for sexchikane, svarede ikke bekræftende på, at de havde været udsat for psykisk vold/trusler eller fysisk vold. En del FTFere associerer altså ikke mobning/seksuel chikane med vold. For den anden 5

9 halvdels vedkommende kan man ikke ud fra deres svar vide, om de har været udsat for såvel vold som mobning/seksuel chikane, eller om mobning/- seksuel chikane = vold efter deres opfattelse. I nærværende redegørelse har vi valgt at belyse vold i arbejdet kun ud fra de to delspørgsmål i FTF-undersøgelsen: Udsat for a) Fysisk vold og b) Psykisk vold, trusler om vold. Røveri er udeladt, selvom det også betragtes som en voldelig hændelse, og chokerende, traumatiske oplevelser kan muligvis også være relateret til vold. Mobning og seksuel chikane holdes ligeledes uden for. Valget er begrundet i, at de to nævnte delspørgsmål giver den bedste mulighed for sammenligning med FTF-undersøgelsen fra I det følgende sammenkædes udsættelse for fysisk vold og trusler om vold. Resultaterne viser, at hver femte af FTF-medlemmerne har svaret bekræftende på, at de har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold/trusler om vold, se tabel 3.2. Tabel 3.2 Vold på arbejdet. FTFs medlemmer Ja Nej Uoplyst Udsat for fysisk og/eller psykisk vold/trusler om vold... 20,9% 77,0% 2,1% Den fysiske og/eller psykiske eksponering for vold sammenfattes og omtales i det følgende som udsat for vold på arbejdet. Der skelnes altså ikke mellem to typer eksponeringer, da forskningen på området viser, at såvel fysisk vold som trusler om vold hver for sig eller i kombination kan medføre betydelige negative helbredsproblemer for offeret. I 1993-undersøgelsen fik deltagerne stillet spørgsmålet: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for vold eller trusler om vold i forbindelse med dit arbejde? Der blev altså ikke spurgt særskilt til fysisk vold og om trusler om vold, men om det samlede. 11% svarede i 1993 bekræftende på spørgsmålet. Niveauet er markant højere i 2001 næsten dobbelt så mange (21%) angav i 2001, at de var udsat for fysisk vold og/eller psykisk vold, trusler om vold. Spørgsmålet i de to kortlægninger er ikke helt identiske. Det er muligt, at når der spørges samlet (som det skete i 1993), leder det tankerne primært i retning af fysisk vold, og der kan være en tendens til at overse /glemme trusler om vold. Spørgsmålene i de to tidsforskudte undersøgelser er dog indholdsmæssigt så beslægtede, at en sammenligning kan foretages med forsigtighed. Stikprøven er næsten ens i begge undersøgelser (knap FTFere), og i begge var svarprocenten høj. Undersøgelsesgruppen er næsten identisk begge gange en tværsnitsundersøgelse af alle FTFs foreninger og 6

10 forbund med mere end medlemmer. I 1993 indgik Politiforbundets medlemmer ikke i undersøgelsen. Der blev på daværende tidspunkt gennemført en stor undersøgelse om arbejdsforholdene i politiet, og Politiforbundet i Danmark valgte derfor at takke nej til deltagelse i FTF-undersøgelsen. Når man fraregner forekomst af vold og trusler blandt politiet, viser 2001-resultaterne, at 19% af de resterende FTFere har været udsat for vold på arbejdet. Forskellen er altså fortsat markant. FTFerne en høj-risiko-gruppe FTFernes svar på, om de det seneste år (2001) har været udsat for vold er meget højt sammenlignet med gennemsnittet for lønmodtagere på landsplan (se tabel 3.3). Her har 2,3% været udsat for fysisk vold, og 6,2% har været udsat for trusler om vold inden for en periode på 12 måneder. Tabel 3.3 FTF, 2001 Danske lønmodtagere, NAK 2000 Fysisk vold... 7,3% 2,3% Psykisk vold, trusler om vold 1)... 17,9% 6,2% 1) Spørgsmålet er ikke helt identisk i de to undersøgelser. I NAK 2000 lyder spørgsmålet: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads. Psykisk vold indgår i FTF-undersøgelsen, men altså ikke i NAK, og resultaterne er dermed ikke helt sammenlignelige. Den nationale arbejdsmiljøundersøgelse af lønmodtagere (NAK, 2000) er baseret på cirka respondenter. Ud fra NAKs database kan der siges noget om de større faggrupper, men den statistiske usikkerhed stiger, når man dykker ned i de forskellige job pga. beskedent antal svarpersoner i NAK-undersøgelsen. Analyser ud fra NAK-undersøgelsen (Kristensen, T.S. et al., 2004) viser, at de tre job med højeste forekomst af fysisk vold og trusler om vold er: Pædagoger i døgninstitutioner, social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og sygeplejersker. Blandt de 10 job med højeste forekomst af vold på arbejdet optræder flere FTF-grupper. NAK (2000) og FTF-undersøgelsen (2001) viser visse variationer, men samstemmende høj forekomst af vold på arbejdet i disse grupper (se tabel 3.4). Tabel 3.4 Vold på arbejdet, udvalgte FTF-faggrupper 1) Fysisk vold Trusler om vold FTF, 2001 NAK,2000 FTF, 2001 NAK, 2000 Sygeplejerske... 14% 11% 27% 21% Pædagoger, daginstitutioner... 8% 8% 9% 12% Folkeskolelærere... 10% 5% 21% 14% 1) Faggrupperne er muligvis ikke helt identiske. I NAK er det baseret på fag- og branchekodning og den usikkerhed, der kan være forbundet hermed. Ud fra FTF-undersøgelsen er det baseret på svarpersonernes medlemskab af faglig organisation, dvs.: - Sygeplejerske: Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd - Pædagoger: Medlemmer af BUPL (dvs. primært pædagoger i institutioner, klubber o.l.) - Folkeskolelærere, dvs. lærere i de forskellige lærerforeninger primært i relation til grundskolen. 7

11 4 Andre undersøgelser om vold og job Der er gennemført nogle andre undersøgelser af vold på arbejdet baseret på tværsnitsundersøgelser af afgrænsede fag/job og områder. En af de første danske undersøgelser, som belyste vold på arbejdet, er fra 1981 (Iversen og Borch, 1982). Undersøgelsen omfattede medarbejdere på 114 døgninstitutioner og afdækkede, at 53% angav, at de det sidste år havde været udsat for slag, spark, krads, riven i håret eller lignende fra klienterne. Undersøgelsens resultater var en væsentligt medvirkende årsag til, at det landsdækkende projekt Vold som Udtryksform blev etableret sidst i 1980erne, og som i dag fortsat er aktiv (herom senere). Nogle af de nyeste undersøgelser, hvor problemet belyses, omhandler sygeplejersker og socialrådgivere. Spørgeskemaundersøgelsen Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (Wethje og Borg, 2004) er udsendt til aktive sygeplejersker. Svarprocenten var høj (76,2%). Undersøgelsen viser, at 41% af alle sygeplejersker inden for det sidste år har været udsat for trusler eller vold på arbejdspladsen. Et højt niveau som også blev fundet i FTF-undersøgelsen, Vold på arbejdet er mest udbredt på psykiatriske afdelinger, hvor 85% af sygeplejerskerne var udsat for truende adfærd. På medicinske afdelinger var andelen 38%, og på operationsafdelingerne var den 5%. Udsættelse for vold forekom hyppigst blandt de nyansatte (under 1 års ansættelse på arbejdspladsen), og i nattetimerne og om aftenen. Undersøgelsen viste også, at jo mere tilfredse sygeplejerskerne er med det psykiske arbejdsmiljø, jo mindre truende adfærd oplever de. De fleste af de voldsudsatte sygeplejersker fik den hjælp og støtte, de havde behov for. De, der ikke fik støtte og hjælp, blev mere påvirket af vold og trusler. Der er i 2004 lavet en spørgeskemaundersøgelse af socialrådgivere i den Nordjyske region (Nielsen, K., 2004). Undersøgelsen omfattede socialrådgivere, men da svarprocenten (49%) er lav, er der usikkerhed om generaliserbarhed. Undersøgelsen viser, at vold og trusler er udbredt inden for de forskellige typer arbejdsfunktioner sagsbehandling, behandling og rådgivning/vejledning, som socialrådgiverne udfører. I rapporten er der ikke opgjort samlet forekomst af vold mod socialrådgiverne. Resultaterne viser, som også FTF-undersøgelsen 2001 viste (se figur 5.a, side 9), at verbale trusler/aggression forekommer langt hyppigst; fysisk vold angives kun af 1-6% (se tabel 4.1). 8

12 Tabel 4.1 Forekomst af vold det seneste år i arbejdet sammenholdt med socialrådgivernes arbejdsfunktion Sagsbehandling Behandling Rådgivning/ vejledning Verbale trusler om overfald/vold... 25% 25% 19% Verbal aggression eller ydmygelse af din person... 55% 41% 44% Fysisk kontakt eller vold, uden synlig skade... 1% 6% 1% Fysisk kontakt/vold med tydelig fysisk skade... 0,7% 1% 0,3% Kilde: Nielsen, K.: Psykisk arbejdsmiljø og trivsel blandt socialrådgiverne, Psykologisk Institut, Århus Universitet Kan læses på (inkl. OH fra præsentation af undersøgelsen, hvor ovenstående tabel er uddrag af) Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside. De to nyere fagspecifikke undersøgelser af sygeplejersker og socialrådgivere peger altså i samme retning som tværsnitsundersøgelsen af FTFs medlemmer, Der er spurgt forskelligt om vold på arbejdet i undersøgelserne, så resultaterne kan ikke sammenlignes direkte, men de viser samstemmende, at forekomst af vold på arbejdet er meget høj. 5 Vold er et problem i mange brancher og sektorer inden for FTF-området FTF-undersøgelsen (2001) viser, at vold i arbejdet er udbredt inden for en lang række forskellige brancher, hvor FTFerne er beskæftigede (se tabel 5.1). FTFernes oplevelse af at have været udsat for vold i arbejdet er mest udbredt inden for retsvæsen (politi) og socialvæsen (primært socialrådgivere). I disse brancher er det omkring hvert andet FTF-medlem, der angiver, at de har været udsat for vold. Procentgrundlaget er dog på disse områder mere beskedent, og resultatet kan derfor være behæftet med en vis usikkerhed. 9

13 Tabel 5.1 FTFernes erhvervsområde sammenholdt med forekomst af vold på arbejdet inden for det seneste år (2001) Erhvervsområde (respondenternes egen angivelse af, hvor de hører til) Andel i procent af respondenterne, der har været udsat for vold på arbejdet inden for det seneste år Procentgrundlag Antal personer i alt Undervisning... 22% 364 Sundhedsvæsen... 25% 392 Socialvæsen/-arbejde 1)... 46% 65 Dag- og døgninstitution 2)... 17% 218 Offentlig administration... 11% 28 Retsvæsen 3)... 53% 45 Bank/finansiering/forsikring... 9% 203 Forsvaret... 5% 21 Andet... 14% 26 1) De voldsudsatte kommer fra forskellige faggrupper: Den største er socialrådgivere. Herudover medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, BUPL samt enkelte fra København Kommunalforening, Ergoterapeutforeningen og Danmarks Lærerforening. 2) Personer udsat for vold inden for området omfatter langt overvejende medlemmer af BUPL. Deres stillingsbetegnelse viser, at de er beskæftigede inden for forskellige områder: Fritids- /ungdomsklub, børnehave, skole/specialområdet, SFO, familiebehandlingsinstitution og ældreområdet. 3) Alle udsat for vold er ansat i politiet. Forekomsten af vold på arbejdet inden for FTFs medlemsorganisationer Af figur 5.a fremgår det, at problemet vold er et anliggende for mange foreninger og forbund under FTF. I flere af foreningerne er procentgrundlaget dog lille (dvs. under 20 personer), og resultatet for disse kan dermed være forbundet med stor usikkerhed. Det gælder: Foreningen af Radiografer (FRD), Centralforeningen for Stampersonel (CS), Dansk Teknisk Lærerforbund (DTL), Dansk Told- og Skatteforbund (DTS), Efterskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Københavns Kommunalforening og Lærersammenslutningen v. Arbejdsmarkedsudd. (LVA). Procentgrundlag er angivet i figur 5.a. ved hver forening/forbund (n=xx). 10

14 Figur 5.a. Udsat for vold - fysisk og psykisk andel i procent Politi(n=47) DSR (n=265) FRD (n=8) DLF (n=254) BUPL (n=229) FGL (n=26) Fysyiot.(n=27) Ergot. (n=29) CS (n=13) DFL (n=26) DTL (n=18) DTS (n=12) Bioanal.(n=27) EfterSkolel.(n=9) Farmakonom(n=34) Finansf.(n=177) Kbh-kom.f.(n=19) LVU (n=24) LvA (n=6) Fysisk vold Psykisk vold I figur 5.b. er udvalgt større FTF-foreninger/forbund, og hvor der er mulighed for at sammenholde resultaterne fra 1993 og Som tidligere nævnt er der ikke spurgt helt identisk om vold i de to tidsforskudte undersøgelser, så forskellen i forekomst af vold på arbejdet skal behandles med en vis forsigtighed. Politiforbundet i Danmark indgik, som tidligere nævnt, ikke i 1993-undersøgelsen, og forekomst af vold i 1993 blandt politifolk fremgår derfor ikke af figur 5.b. Som det fremgår af figur 5.b. angives vold på arbejdet hyppigere i 2001 end i 1993, og det gælder i alle foreninger/forbund. 11

15 Figur 5.b. Udsat for fysisk- og/eller psykisk vold og procent DLF DSR Bioanalyt. Farmakon. BUPL Finansforb. Politi Sammenligning af forekomst af vold, som vist i figur 5.b. er illustreret på en anden måde i figur 5.c. Udviklingen i forekomst af vold er beregnet ud fra niveauet i 1993, den er sat til 100. Af figuren kan aflæses den procentvise forøgelse fra 1993 til Eksempelvis Danmarks Lærerforening (DLF), hvor niveauet lærere, der angiver at være udsat for vold i 2001 er mere end 2,5 gange højere sammenlignet med Et andet område, hvor forskellen er meget betydelig, ses blandt BUPLs medlemmer. Her er andelen øget 3,5 gange. Kan de markante forskelle tages til indtægt for, at vold på arbejdet er blevet mere udbredt og forekommer hyppigere? Inden vi vil prøve at forfølge dette spørgsmål, vil vi se nærmere på andre resultater vedrørende 2001-undersøgelsen. Vold på små og store arbejdspladser Resultaterne viser, at vold i arbejdet forekommer på såvel små, mellemstore som store arbejdspladser. Forekomsten er størst på de større og store arbejdspladser med 50 eller flere ansatte, og lavest på de små arbejdspladser og mellemstore arbejdspladser (op til 49 ansatte) se tabel

16 Tabel 5.2 Arbejdspladsens størrelse og forekomst af vold på arbejdet. FTF, 2001 Arbejdsplads Antal ansatte Andel udsat for vold på arbejdet Procentgrundlag % % % ,5% % % 141 Vold meget udbredt i aften- og natarbejdet Resultaterne viser, at der ikke er væsentlig forskel i forekomsten af vold sammenholdt med, om man er heltidsansat, deltidsansat eller ikke har nogen fast arbejdstid. Der findes derimod betydelige forskelle i relation til arbejdstidens placering. Blandt de personer, der arbejder fast i dagtid, har 18% været udsat for vold. Forekomsten af vold er signifikant større blandt de personer, der har skiftende arbejdstid eller arbejder fast aften eller nat (se tabel 5.3). Det kan nævnes, at FTF-undersøgelsen fra 1993 viste helt tilsvarende at vold på arbejdet forekommer hyppigst i aften- og nattetimerne. Tabel 5.3 Arbejdstid og forekomsten af vold i arbejdet Arbejdstid Andel udsat for vold Procentgrundlag Fast dag... 18% 1007 Skiftende dag/aften... 24% 125 Skiftende dag/aften/nat... 36% 129 Fast aften... 62% 26 Fast nat... 33% 9 Andet... 27% 70 Total... 21% Leder som medarbejder udsat for vold En lidt større del af lederne end blandt medarbejderne er udsat for vold (se tabel 5.4). Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Tabel 5.4 FTF. Ledere og medarbejdere. Forekomst af vold på arbejdet Funktion Andel udsat for vold. I procent Procentgrundlag Leder, med personaleansvar... 23% 193 Leder, uden personaleansvar... 17% 88 Medarbejder... 22% I FTF-undersøgelsen 1993 fandtes tilsvarende tendens. Forekomsten af vold var dengang signifikant højere blandt FTFere med ledelsesmæssige funktioner end blandt medarbejderne. 13

17 Mænd og kvinder i samme faggruppe er ikke lige udsat for vold I langt de fleste af FTFs medlemsorganisationer er kvinderne i stort overtal. I andre (f.eks. politi, forsvaret) ser billedet modsat ud. I FTF som helhed er kvinder og mænd relativt set lige udsat for vold. Blandt samtlige har 21% af kvinderne og 22% af mændene således været udsat for vold i arbejdet det seneste år. Inden for de forskellige faggrupper findes der dog en vis variation i forekomsten af vold, som det ses af tabel 5.5, hvor udvalgte faggrupper er medtaget. Tabel 5.5 Forekomst af vold fordelt på køn og udvalgte faggrupper i FTF Kvinder Andel udsat for vold Mænd Andel udsat for vold Danmarks Lærerforening... 22% 34% 26% BUPL... 17% 10% 16% Socialrådgiverne... 45% 44% *) 45% Politi... 22% *) 61% 53% Sygeplejersker... 33% 38% *) 33% Finansforbundet... 13% 2% 9% FTF, Total... 21% 22% 21% Ved de med markeringen *) er procentgrundlaget beskedent (dvs. <13 personer), og den statistiske usikkerhed dermed betydelig. Forskel i forekomst af vold blandt de yngre og de ældre De yngre angiver hyppigere end de ældre, at de har været udsat for vold. Blandt de yngste under 30 år var der 30%, der angav, at de havde været udsat for vold det seneste år. Tilsvarende andel blandt de ældre og ældste var mellem 11-18%. Se tabel 5.6. Tabel 5.6 Andel af personer udsat for vold på arbejdet, fordelt på alder. FTF, 2001 Alder Andel udsat for vold. I procent Procentgrundlag Under 30 år... 30% år... 23% år... 23% år... 18% år og derover... 11% 55 Aldersforskellen er statistisk signifikant (p=0,009). Forekomst af vold blandt nye på arbejdspladsen De personer, der har været ansat kortest tid på nuværende arbejdsplads angiver hyppigst at være udsat for vold. Sammenlignet med de personer, der har arbejdet nogle år eller mange år på arbejdspladsen er forskellen signifikant. Se tabel 5.7. I alt 14

18 Tabel 5.7 Andel af FTFere udsat for vold på arbejdet fordelt efter, hvor længe de har været ansat på nuværende arbejdsplads. Ansat 0-1 år Ansat 1,1 3 år Ansat over 3 år Fysisk vold... 12% 9% 6% Psykisk vold/ trusler om vold... 24% 19% 17% Procentgrundlag Forskellen er statistisk signifikant. Chi-2: p er lig med Vold på arbejdet og det psykiske arbejdsmiljø og helbred En samkøring af undersøgelsens spørgsmål viser en samvariation mellem vold i arbejdet og en række forskellige negative helbreds- og arbejdsmæssige udfald. Eksempler herpå er vist i tabel 6.1. Tabel 6.1 Vold på arbejdet og trivsel blandt FTFerne Forekomst blandt de, der har været udsat for vold Stress... 26% Ingen stress... 19% Udbrændt, skala Høj... 32% Lav... 13% Arbejdet udmatter mig følelsesmæssigt Nogle gange ugl./hver dag... 32% Aldrig/få gange årligt... 15% Sygefravær seneste år Ingen... 17% 1-7 sygedage... 22% 8-29 sygedage... 26% 30 og derover... 23% Tilfredshed med arbejdet Meget/noget utilfreds... 31% Meget/noget tilfreds... 20% Jeg tænker ofte på at sige op! Helt enig i udsagnet... 34% Helt uenig i udsagnet... 19% Signifikans Signifikant forskel P=0,004 Signifikant forskel P=0,000 Signifikant forskel P=0,000 Signifikant forskel (lige på grænsen) p=0,05 Signifikant forskel P=0.019 Signifikant forskel P= Som det fremgår af tabel 6.1 er forekomsten af vold i arbejdet relativt hyppigere: Blandt de, der oplever stress end blandt de ikke stressede 15

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv September 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv September 2007 Jørgen Møller Christiansen

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Telefon (+45) 43 44 88 88 Telefax (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Oktober 2006 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti CASA Jordemødre på

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Interviewundersøgelsen August 2008 Jørgen Møller Christiansen, Kasper Lopdrup og Henning Hansen CASA Førtidspension

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsliv og helbred i nyhedsarbejdet - trend i det moderne arbejdsliv. Jørgen Møller Christiansen og Anne Rytter Hansen

Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsliv og helbred i nyhedsarbejdet - trend i det moderne arbejdsliv. Jørgen Møller Christiansen og Anne Rytter Hansen Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsliv og helbred i nyhedsarbejdet - trend i det moderne arbejdsliv Delrapport 3: 2010 Jørgen Møller Christiansen og Anne Rytter Hansen Nyhedsprojektet Delrapport 3: 2010 Psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

VOLD I NÆRE RELATIONER

VOLD I NÆRE RELATIONER VOLD I NÆRE RELATIONER Omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd - 2010 Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Ministeriet

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt

Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt ARBEJDSRAPPORT Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt Lone Donbæk Jensen Hanne Giver Jesper

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed Tryghedsmåling 2009 TRYGHEDSMÅLING Danskernes tryghed 2009 på verdenskrisens En og analyse bandekrigenes af danskernes tryghed og tid utryghed anders hede og Jacob andersen Af Anders Hede, Jørgen Goul

Læs mere

MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN AMI DOKUMENTATION 10 MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN En kritisk gennemgang af dansk og international forskningslitteratur Andrea Dofradottir og Annie Høgh ARBEJDSMILJØINSTITUTTET 2002 AMI DOKUMENTATION 10 MOBNING

Læs mere

Temamagasin oktober 2007 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform

Temamagasin oktober 2007 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform Temamagasin oktober 2007 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie voldsomudtryksform 2 Fokus på vold og nye på arbejde Stop vold Fokus på nye på arbejdet er et projekt, som Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

Vold som Udtryksform. Tema: 14 års indsats. Et nyhedsmagasin fra Vold som Udtryksform, 12. årgang, nr. 2, november 2006

Vold som Udtryksform. Tema: 14 års indsats. Et nyhedsmagasin fra Vold som Udtryksform, 12. årgang, nr. 2, november 2006 sss Vold som Udtryksform Tema: 14 års indsats Et nyhedsmagasin fra Vold som Udtryksform, 12. årgang, nr. 2, november 2006 Leder Farvel til det gamle goddag til det nye 2 Vi vil blive bedre til at forstå

Læs mere

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Udarbejdet af: Karen Albertsen, Mette Mogensen & Studentermedhjælp Christian Thörnfeldt November 2013 UDKAST FORSKNINGSUDREDNING

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen

Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet & Rockwool Fonden

Læs mere