Evalueringsrapport Stolemotion og Motionsvenner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport Stolemotion og Motionsvenner 2001-2004"

Transkript

1 Evalueringsrapport Stolemotion og Motionsvenner Rapporten er udarbejdet af Margit Vestergaard Larsen, DAI i samarbejde med Nina Beyer og Annegrete Juul Nielsen Projektet er finansieret af Socialministeriet

2 Evalueringsrapport Stolemotion og Motionsvenner Redaktør Margit Vestergaard Larsen, konsulent i Skribenter Afsnittet Projektets målbare resultater er skrevet af Nina Beyer Afsnittet Fokusgruppeinterviews er skrevet af Annegrete Juul Nielsen Alle resterende afsnit er skrevet af Margit Vestergaard Larsen. Illustrationer Figurerne og 20 er gengivet med tilladelse fra forlaget fra Senior Fitness Test - manual og referenceværdier, FADL's Forlag Copyright Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: en verden af gode oplevelser Layout og tryk PR Offset, Fredericia 1. udgave, Fredericia 2004 ISBN: Rapporten kan downloades på: og Billeder fra projektet kan ses på Tak til alle implicerede foreninger og projekter, herunder instruktører, ledere, testere og deltagere. En særlig tak til alle der har været involveret i testning, besvaret spørgeskemaer og deltaget i interviews. Tak til Jens Lykke Hansen, Jørgen Løkkegaard, Vibeke Pilmark, Nina Beyer, Ellen Hermansen, Hans Jørgen Jensen, Birthe Henriksen og Bente Nørgaard for faglig sparring og gennemlæsning, Tina Skaaning for hjælp til opsætning af bilag og forside og John Vestergaard for korrekturlæsning.

3 Stolemotion og Motionsvenner Indholdsfortegnelse Side 1 af 122 Resumé...3 INDLEDNING... 4 Baggrund for projektet...4 Rapportens opbygning...5 DEL I PROJEKTBESKRIVELSE...6 Èn målgruppe tre motionstilbud...6 Beskrivelse af Stolemotion...7 Beskrivelse af Motionsvenner...7 Projektdeltagelse...8 IVÆRKSÆTTELSE...8 Iværksættelse af Stolemotion...8 Iværksættelse af Motionsvenner...10 Uddannelsesvirksomhed...11 Instruktører og frivillige Motionsvenner...12 Samarbejdspartnere og partnerskaber...13 PROJEKTETS MÅLBARE RESULTATER...14 FORENINGSHOLD...15 Baggrundsoplysninger...15 Måling af deltagernes fysiske form ved start på Stolemotion...22 Testresultater...23 Sammenfatning omkring deltagernes funktionsevne...35 Resultat af 6 måneders træning en gang ugentlig...36 Konklusion...38 PLEJEHJEM...39 Baggrundsoplysninger...40 Resultat af 6 måneders træning en gang ugentlig...43 Konklusion...44 PROJEKT MOTIONSVENNER...45 Baggrundsoplysninger...45 Måling af deltagernes fysiske form ved start på træning...51 Resultat af 6 måneders træning en gang ugentlig...52 Konklusion...53 DELKONKLUSION: EVALUERING AF PROJEKTETS MÅLBARE RESULTATER...54 Referencer...56

4 Stolemotion og Motionsvenner Indholdsfortegnelse Side 2 af 122 DEL II MIDTVEJSEVALUERING...59 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF NØGLEPERSONER...61 ORGANISERING...61 Modeller til organisering af Stolemotion...64 Organisering af Motionsvenner...67 Samarbejde mellem kommunalt og frivilligt regi...69 TILFREDSHED...71 DELTAGERNES UDVIKLING...72 ÅRSAGER TIL FRAFALD...73 REFLEKSION OVER PROJEKTERNE...74 FOKUSGRUPPEINTERVIEWS...75 MOTION - AT FÅ RØRT SIG LIDT...76 SOCIALT SAMVÆR AT VÆRE SAMMEN MED ANDRE ÆLDRE...77 HUMØR GLÆDE ØGER LIVSKVALITETEN...78 ORGANISATION - GODE INSTRUKTØRER OG DEJLIG TÆT PÅ...78 HOLDNING TIL ALDERDOM - VI MÅ IKKE SYGNE HEN...79 DELKONKLUSION: FOKUSGRUPPEINTERVIEWS...80 DEL III KONKLUSION...82 PERSPEKTIVERING...86 BILAG...90 BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE...90 BILAG 2: OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE PROJEKTER...92 BILAG 3: LEKTIONSOVERSIGT PÅ KURSER...95 BILAG 4: SPØRGESKEMA TIL FORENINGSHOLD OG MOTIONSMODTAGERE...97 BILAG 5: SPØRGESKEMA TIL PLEJEHJEMSHOLD BILAG 6: SFT TESTSKEMA BILAG 7: TRÆNINGSSKEMA MOTIONSVENNER BILAG 8: MIDTVEJSEVALUERING BILAG 9: SPØRGESKEMA TIL NØGLEPERSONER BILAG 10: FOKUSGRUPPEINTERVIEWS BILAG 11: FOLDERE OG PR MATERIALE

5 Stolemotion og Motionsvenner Resumé Side 3 af 122 Resumé Over en tre-årig periode har (DAI) med økonomisk støtte fra Socialministeriet udviklet nye motionstilbud til mindre mobile ældre. I alt er det blevet til 53 lokale projekter fordelt over hele landet, og der er yderligere 26 projekter under opbygning. Projekterne består af Stolemotion, som er holdtræning på foreningshold eller på plejecentre, og af Motionsvenner, som er en privat hjemmetrænings ordning. Med ganske få undtagelser er alle projekter baseret på frivillige ældre instruktører, der har gennemgået DAI s specialuddannelse. Projektet er evalueret dels ud fra en mængde kvantitative data om deltagernes fysiske funktionsniveau, dels ud fra nogle kvalitative undersøgelser af deltagernes tilfredshed og udbytte såvel fysisk, psykisk som socialt samt betydningen af de organisatoriske rammer. De kvantitative data viser, at projektets deltagere kan kategoriseres som mindre mobile, og at en meget stor del ydermere ligger tæt på eller under den kritiske grænse, som er forbundet med funktions tab af vital betydning, for selv at kunne klare sig i hverdagen. Resultaterne viser, at det med én ugentlig træning via frivillige instruktører kan lade sig gøre at fastholde det fysiske funktionsniveau blandt deltagerne. Desuden opnås en forbedring af aerob udholdenhed (målt på antal knæløftninger) samt smidighed i over- og underkrop blandt de mindst skrøbelige, nemlig deltagerne på foreningshold. De kvalitative undersøgelser vidner om stor tilfredshed med selve træningen, stort udbytte af det sociale samvær med ligestillede, samt et generelt bedre humør, der påvirker deltagerne langt ud over den ugentlige motion og således er med til at løfte hverdagen. Rapporten beskriver hvordan 7 forskellige projekter har valgt at organisere deres motionstilbud, og opstiller her ud fra en række overordnede organisationsmodeller. Rapporten kommer ligeledes med en liste af vigtige aspekter, der er værd at overveje i samarbejdet mellem det frivillige og det offentlige regi.

6 Stolemotion og Motionsvenner Indledning Indledning Side 4 af 122 Baggrund for projektet Tankerne omkring fysisk aktivitet for svage og mindre mobile ældre rækker tilbage til anden halvdel af 90 erne, hvor DAI så småt begyndte at opleve frafald på de store ældreidrætshold. Flere og flere deltagere kunne ikke længere klare tempoet i hallen, øvelserne på gulvet, eller de måtte helt opgive at transportere sig til træningsstedet. Samtidig modtog DAI flere opfordringer fra kommuner, der manglede træningstilbud til ældre, der var færdige med et genoptræningsforløb, og som ikke var stærke nok til at deltage på ældreidrætshold. I 1998 iværksatte DAI projektet Ældreidræt for mindre mobile ældre med støtte fra Sygekassernes Helsefond og Socialministeriet. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og fysiske tests konkluderer evalueringsrapporten 1, at: deltagelse i motion og socialt samvær har givet deltagerne en øget livskvalitet og større glæde i hverdagen. 2 DAI ønskede herefter at udvikle indsatsområdet, hvilket lod sig gøre med støtte fra Socialministeriet til nærværende 3-årige projekt, der siden har fået titlen Stolemotion og Motionsvenner. Med dette projekt er det blevet muligt: At iværksætte flere tilbud til mindre mobile ældre. At udvikle nye motionstilbud til målgruppen At afprøve nye partnerskabsmodeller. At gennemføre forskellige kvalitative undersøgelser At få undersøgt effekten af træningen på videnskabelig vis. Sidstnævnte er blevet realiseret gennem et tæt samarbejde med Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital, som har evalueret projektet ved hjælp af Senior Fitness Test 3, et måleredskab til vurdering af fysisk fitness hos ældre mennesker, samt rapportering ved hjælp af spørgeskemabesvarelser. 1 Evalueringsrapporten Ældreidræt for Mindre mobile ældre p. 32,. 2 Projektet blev gennemført som et pilotprojekt, og skal kun opfattes som vejledende, idet undersøgelsen ikke lever op til de krav, der stilles i forbindelse med forskningsprojekter. 3 Senior Fitness Testen er udviklet i USA af Roberta E. Rikli og C. Jessie Jones. Testen er udviklet til at vurdere ældres funktionsniveau, og den er afprøvet på over personer i alderen 60-94, hvorfor der findes et stort normalværdi materiale at sammenligne de enkelte personers test-score med.

7 Stolemotion og Motionsvenner Indledning Side 5 af 122 Rapportens opbygning Rapporten består af tre dele, der indeholder følgende afsnit: Del I Projektets rammer Projektets målbare resultater Del II Midtvejsevaluering Spørgeskemaundersøgelse af nøglepersoner Fokusgruppeinterviews Del III Konklusion Perspektivering Del I beskriver projektets rammer, herunder hvad der er iværksat af motionstilbud i projektperioden. Herefter følger en kvantitativ undersøgelse, som dels beskriver målgruppen ud fra en koherte på 225 personer, dels evaluerer på effekten af en træningsperiode på 24 uger. Del II indeholder tre kvalitative undersøgelser, der hver for sig evaluerer på øvrige aspekter af projektet. Herunder en midtvejsevaluering, hvor instruktører og koordinatorer fra samtlige projekter involveret i den kvantitative undersøgelse giver deres erfaringer videre. En spørgeskemaundersøgelse af 7 nøglepersoner, repræsenterende 7 forskellige projekter, samt to fokusgruppeinterviews med 16 deltagere fra to foreningshold, der ligeledes alle har deltaget i den kvantitative undersøgelse. Del III består af en samlet konklusion på rapporten, samt en perspektivering, der søger at samle trådene og komme med bud på, hvordan området kan videreføres og udvikles i fremtiden.

8 Stolemotion og Motionsvenner Del I: Projektets rammer Side 6 af 122 DEL I Projektets rammer Projektbeskrivelse Projektets formål er; At give mindre mobile og svage ældre tilpassede motionstilbud med socialt samvær så tæt på bopælen som muligt. Projektets overordnede mål er; At styrke den enkeltes kontrol over egen krop og samtidig udvide det sociale netværk med henblik på, at forbedre helbredet og den samlede livssituation. Herved forebygges fald i funktionsevnen, der kan medføre øget behov for personlig og praktisk hjælp samt øge risikoen for faldulykker, der koster mange brækkede lårben og langvarige mén blandt ældre 4. Træningens effekt på deltagerne er evalueret ud fra følgende delmål; At deltagerne fastholder eller forbedrer deres fysiske funktionsevne. At deltagernes sociale netværk udvides, med deraf følgende forbedret livskvalitet. Projektet er desuden evalueret i forhold til organisering og iværksættelse af motionstilbud til mindre mobile ældre. Èn målgruppe tre motionstilbud Projekt Stolemotion og Motionsvenner indeholder tre typer af motionstilbud til målgruppen af svage og mindre mobile ældre; Holdtræning i foreningsregi Holdtræning på plejecentre Privat hjemmetræning ved frivillige Motionsvenner. Målgruppen er således meget bred idet den spænder fra de ældre, som lige netop har opgivet at følge tempoet i den almindelige ældreidræt, over de hjemmeboende ældre, der har behov for hjemmetræning, til de svageste ældre på plejecentre. I målgruppen vil således typisk være gangbesværede ældre, både stokke-, rollator- og kørestolsbrugere, men også ældre med andre skavanker og funktionsbegrænsninger. Det kan være ældre, som netop har afsluttet genoptræningsforløb eller inaktive og ikke idrætsvante ældre, som 4 Ifølge Sundhedsstyrelsen dør ca. en tredjedel af de indlagte faldpatienter inden for det første år efter bruddet, mange af de resterende patienter genvinder aldrig funktionsniveauet fra før bruddet, og omkring 10% udskrives til plejehjem. Referenceprogram om hoftebrud. Behandling, pleje og genoptræning af patienter med hoftebrud. Sundhedsstyrelsen, København juni 1999.

9 Stolemotion og Motionsvenner Del I: Projektets rammer Side 7 af 122 er i dårlig fysisk form. Fælles for målgruppen er, at de alle har behov for siddende øvelser, eller i det mindste en stol at støtte sig til under træningen, heraf navnet Stolemotion. For DAI har den brede målgruppe betydet et skridt i en ny retning, idet vi er kommet til at arbejde meget tæt op ad grænsen til genoptræning, og dermed indgår i et tæt samarbejde med den kommunale sektor. Gråzonen mellem frivillig motion, vedligeholdende træning og genoptræning er et politisk spændingsfelt, som påberåber sig stadig stigende interesse. Nærværende projekt har udelukkende befundet sig indenfor grænsen af vedligeholdende træning, hvilket i det lokale samarbejde med den kommunale sektor har været en naturlig og acceptabel grænse for begge parter. Beskrivelse af Stolemotion Stolemotion, hvad enten det er i foreningsregi eller på plejecentre, består af én ugentlig træning af 1-1½ times varighed efterfulgt af socialt samvær, typisk 2 timer alt i alt. Motionen består af stående, gående og siddende øvelser alt efter deltagernes fysiske formåen. Gymnastik/opvarmning, styrketræning og sociale motionsaktiviteter vægtes nogenlunde lige højt. Træningen er således alsidig i form af opvarmning/gymnastik, individuel via styrketræning, balancetræning, bevægelighedstræning mv., samt tværidrætslig og social i form af danse, lege og boldaktiviteter. Udover instruktøren deltager typisk 2-4 hjælpere i træningen, alt efter holdstørrelsen, der ikke overstiger 12 personer på plejecentre, og ligger mellem 10 og 25 personer på foreningshold, afhængigt af antal hjælpere, lokalestørrelse og deltagernes funktionsniveau. Hjælperne varetager forskellige praktiske opgaver omkring rekvisitter og socialt samvær, ligesom de går til hånde med fejlretning, hjælp til øvelser, støtte af deltagere med balanceproblemer mv. Stolemotion i foreningsregi forsøges tilbudt tæt på deltagernes bopæl, og så vidt muligt i relation til ældreidræt for friske, for derigennem at minimere frafaldet herfra. Dette kan fx opnås ved at det sociale samvær foregår fælles for de to hold. Det er vores håb, at nogle deltagere vil blive i stand til at fortsætte på det almindelige ældreidrætshold. Beskrivelse af Motionsvenner En Motionsven kommer oftest én gang om ugen og laver lettere motion i deltagerens hjem. Målgruppen er hjemmeboende ældre, som ikke deltager i den etablerede ældreidræt, typisk fordi de fysisk er for svage eller ikke kan transportere sig. Motionsvennen medbringer rekvisitter som bolde, elastikker, skamler, fodruller og ærteposer til træningen. Motionen består også her af opvarmning/gymnastik, styrketræning og andre aktiviteter fx forskellige småspil eller massage. Alt efter deltagerens ønsker kan der også laves mere specifik træning fx trappetræning, balancetræning eller gang udendørs. I lighed med Stolemotion er projekt Motionsvenner ikke tidsbegrænset. Det er dog en oplagt udviklingsmulighed, at Motionsvennen bliver bindeled til et motionshold, hvor deltageren kan fortsætte træningen, så den frivillige kan stå til rådighed for en ny deltager. Nogle steder er der også opstået et stolemotionshold på baggrund af at flere Motionsvenner træner sammen (fx Nakskov) eller ved at en Motionsven selv starter et hold (fx Fredericia og Skive).

10 Stolemotion og Motionsvenner Del I: Projektets rammer Side 8 af 122 Projektdeltagelse I perioden fra 1. september 2001 til 1. juli 2004 er der iværksat 53 nye motionstilbud for mindre mobile ældre (se bilag 2), der fordeler sig på 27 stolemotionshold i foreningsregi, 13 stolemotionshold på plejecentre samt 13 lokale projekter med Motionsvenner. Yderligere er 20 stolemotionshold og 6 projekter med Motionsvenner under opbygning. Træningstilbuddene er startet op forskudt i løbet af de tre år, hvorfor nogle har trænet i flere år, mens andre først lige er begyndt, og endnu andre står som nævnt på spring for at starte træningen. Det er i øvrigt helt åbenlyst, at det behov for opsøgende arbejde, som naturligt fandt sted i starten af projektperioden, nu er afløst af flere henvendelser end DAI kan imødekomme tids- og ressourcemæssigt. Der kommer særligt mange henvendelser fra det kommunale system, som tydeligvis har fået øget fokus på området, og er begyndt at se partnerskabsmuligheder med det frivillige foreningsliv i idrættens verden. Motionstilbuddene fordeler sig jævnt over hele landet (se bilag 2), og med et gennemsnit på ca. 12 deltagere per hold og 20 motionsmodtagere per lokalitet kommer disse tilbud p.t. over 700 mindre mobile borgere til gode. Ud af alle disse deltagere og motionstilbud er der gennemført tests og indhentet data på 225 deltagere fra 22 stolemotionshold (13 foreningshold og 9 plejecentre) og 4 grupper af Motionsvenner. Resultaterne heraf er beskrevet i afsnittet Evaluering af projektets målbare resultater. Iværksættelse Iværksættelse af Stolemotion Hvert projekt der iværksættes kan opdeles i en etablerings- og en træningsfase. På et stolemotionshold drejer etableringsfasen sig om at finde 2-3 frivillige instruktører, der uddannes på DAI s særligt tilrettelagte kurser. Herefter foregår et PR og rekrutteringsarbejde med at finde deltagere til holdet en proces som fortsætter til stadighed, idet der naturligt vil forekomme et vist frafald som følge af sygdom og død. I denne proces er et godt samarbejde med kommunen væsentlig, idet hjemmeplejen og diverse terapeuter er et vigtigt bindeled til det netværk af potentielle deltagere, man ønsker at nå ud til. Endelig indeholder etableringsfasen også alle de generelle projektopstarts praktiske elementer omkring forankring, foreningsdannelse, træningstid og sted, anskaffelse af rekvisitter, budgetlægning mv. Denne fase kræver ofte stor involvering af konsulenten, og tager som regel omkring ½ år. I træningsfasen vil der typisk være behov for mindre justeringer i løbet af det første års tid, hvorefter projektet begynder at finde sit endelige ståsted. Projektet er som regel først selvkørende efter ca. 2 år. Omkostninger ved iværksættelse af Stolemotion De økonomiske omkostninger ved iværksættelse af et Stolemotionshold varierer meget. De gennemgående udgiftsposter er uddannelse af instruktører, anskaffelse af rekvisitter, trykning af foldere, PR-arbejde samt møder og administration. Hertil kommer så i nogle tilfælde løn til instruktører og lokaleleje.

11 Stolemotion og Motionsvenner Del I: Projektets rammer Side 9 af 122 Tabel 1: Udgifter til iværksættelse af Stolemotion over 2 år Udgifter til iværksættelse af Stolemotion over 2 år Eksempel 1 Eksempel 2 Uddannelse af 2 instruktører kr kr. Rekvisitter kr kr. PR, møder, foldere kr kr. Lokaleleje (200/uge x 45 uger x 2 år) 0 kr kr. Instruktørløn (300/uge x 45 uger x 2 år) 0 kr kr. Udgifter i alt kr kr. Tabel 1 opstiller et billigt og et dyrt eksempel på udgifter forbundet med iværksættelse af Stolemotion over to år. Da tabellen kun viser udgifter, skal det tilføjes, at de reelle omkostninger afhænger af kontingentstørrelse (svinger fra 50 kr. til 400 kr. per år, billigst på plejecentre) og antallet af deltagere. Hertil kommer så udgifter til konsulentbistand, som har omfattet en del mødeaktivitet i etableringsfasen, udarbejdelse af budget, projektbeskrivelse, folder, pressemeddelelser, annoncer, ofte etablering af kontakt til kommunen, samt løbende kommunikation via telefon og . Udgifter til konsulentbistand er ikke forsøgt opgjort i timer og kroner, og det har naturligvis også varieret en del fra projekt til projekt, hvor mange af de nævnte opgaver, konsulenten har været involveret i. Det er dog generelt sådan, at der alle steder har været behov for at skubbe på og sikre, at processen udviklede sig i den rigtige retning, hvilket præcis er konsulenternes ansvar og kompetence, idet det er dem, der har disse erfaringer, mens de frivillige og andre i arbejdsgrupperne ofte ikke har iværksat tilsvarende projekter tidligere, og derfor er meget usikre og på bar bund. Omregnes de opstillede udgifter i Tabel 1 til årlige udgifter per deltager, vil det med et hold på 15 deltagere koste fra 600 kr. til kr. per person per år at iværksætte Stolemotion. Omkostningerne ved almindelig ældreidræt for friske ældre er vurderet til at ligge mellem 180 kr. og kr. per deltager per år 5. Disse beløb er imidlertid ikke kun baseret på iværksættelse men også på drift, hvorfor der ikke kan drages nogen direkte parallel. Forskellen i udgiften skal desuden findes i holdstørrelsen, hvor der typisk er mellem 50 og 100 deltagere til ældreidræt. I forbindelse med ældreidræt for friske ældre er der desuden foretaget samfundsøkonomiske beregninger, der viser en samlet besparelse alene på social- og sundhedsudgifterne på næsten kr. per deltager per år. Det må formodes at mindre mobile ældre påfører samfundet væsentligt flere udgifter end friske ældre, hvorfor den øgede udgift ved iværksættelse bør sættes i relation hertil. Driftsudgifter ved Stolemotion Størrelsen af driftsudgifterne afhænger igen af hvilke af følgende poster, der er udgifter til; instruktørløn, lokaleleje, videreuddannelse, sociale arrangementer og udflugter, administration (møder, telefon, porto), rekvisitter, PR og foldere. I eksempel 1 (i Tabel 1 ovenfor) vil driftsudgifterne i de fleste tilfælde kunne opvejes af kontingentindtægterne, mens eksempel 2 fortsat vil være afhængig af tilskudsmidler. 5 Institut for Pensions- og Ældrepolitik s pjece Ældreidræt hvorfor og hvordan, Socialministeriet, Feb. 2003

12 Stolemotion og Motionsvenner Del I: Projektets rammer Side 10 af 122 Iværksættelse af Motionsvenner Projekter med Motionsvenner er mere tidskrævende i etableringsfasen, idet der skal findes væsentligt flere frivillige gerne op til 25, hvorefter der kan tilrettelægges lokale kurser. I etableringsfasen indgår både rekruttering af frivillige Motionsvenner og rekruttering af modtagere. For at rekruttere frivillige tages der typisk kontakt til lokale idrætsforeninger, ældregrupper, pensionist- og efterlønsklubber, ældreråd, selvhjælpsgrupper m.fl. Flere steder afholdes desuden informationsmøder, hvor projektet præsenteres. Der deles foldere ud i samtlige relevante netværk, og der laves PR i lokale aviser og husstandsomdelte blade. I denne proces er det vigtigt at samarbejde med kommunen, som ofte kan være behjælpelig med lister over netværk/foreninger mv. og evt. også med afholdelsen af større informationsmøder. Rekrutteringen af modtagere er på det nærmeste afhængig af et godt samarbejde med især fysioterapeuter, hjemmeplejen og de personer, der udfører de forebyggende hjemmebesøg, fordi disse personer via deres arbejde har personlig kontakt til målgruppen. Det er væsentligt for modtagergruppen, at de hører om tilbuddet fra én de kender og har tillid til. Etableringsfasen tager mellem ½ og 1 år. I træningsfasen er parringen af Motionsven og modtager en vigtig opgave, ikke kun i starten, men også når nye modtagere (i mindre omfang også nye frivillige) løbende tilmelder sig projektet. Denne koordinator rolle kan varetages af en kommunal person eller af en frivillig, eller det kan være en fælles opgave i begyndelsen, indtil den frivillige evt. er i stand til at varetage opgaven alene. Det er til stadighed vigtigt at etablere kommunal opbakning til projektet, dels for at sikre løbende tilgang af modtagere, dels for at yde faglig sparring omkring deltagere, hvor der kan være tvivl om, hvilken form for motion, de kan tåle. Det er desuden vigtigt at få alle frivillige i gang så hurtigt som muligt, så de ikke skal gå og vente og blive usikre på deres opgave. DAI afholder ½ årlige tema-dage med gruppen af frivillige, hvor der dels gives efteruddannelse og inspiration samt mulighed for erfaringsudveksling. Disse samlinger er til stadighed vigtige, både for gruppens motivation, og som DAI s mulighed for hele tiden at udvikle og følge projektet tæt. Omkostninger ved iværksættelse af Motionsvenner Der vil være udgifter til uddannelse af frivillige Motionsvenner, rekvisitter til de frivillige Motionsvenner, foldere og PR arbejde, møder og administration. Herudover kan der være udgifter til en lønnet koordinator. Hvis koordinatorrollen varetages af en frivillig, vil der oftest, i lighed med Stolemotion, skulle tilføjes udgifter til konsulentbistand til diverse opgaver; møder, ansøgninger, budget, projektbeskrivelse, kontakt til kommunen, hjælp til folder-tekst, rekruttering af såvel frivillige som modtagere, PR, pressemeddelelse, planlægning af lokale kurser (aftaler med kursussted, instruktører, forsendelse af rekvisitpakker og materiale i øvrigt) samt erfaringsudveksling og forankring af projektet. Iværksættelsen af Motionsvenner uden en lønnet koordinator kræver som regel stor involvering af konsulenten, idet processen er mere kompliceret end Stolemotion, og omfatter såvel flere frivillige som flere samarbejdspartnere.

13 Stolemotion og Motionsvenner Del I: Projektets rammer Side 11 af 122 Tabel 2: Udgifter til iværksættelse af Motionsvenner over 2 år Udgifter til iværksættelse af Motionsvenner over 2 år Eksempel 1 Eksempel 2 Uddannelse af 20 frivillige (inklusiv forplejning) kr kr. Rekvisitter (20 x 350 kr.) kr kr. PR, møder, foldere kr kr. Lønnet koordinator (200 kr./t x 5 t x 45 uger x 2 år) 0 kr kr. Udgifter i alt kr kr. Tabel 2 opstiller eksempler på et billigt og et dyrt projekt med Motionsvenner, der kan dog være store udsving indenfor PR posten, idet nogle projekter vælger at benytte næsten udelukkende gratis PR, mens andre satser på dyrere løsninger. Omregnet til årlige udgifter per deltager, vil det koste kr kr. per deltager 6 per år, at iværksætte projekt Motionsvenner. Driftsudgifter ved Motionsvenner Af driftsudgifter vil der typisk være administration (telefon, porto, møder), erfaringsudvekslinger for de frivillige Motionsvenner, fælles arrangementer, videreuddannelse og uddannelse af kommende frivillige. Videreføres eksempel 1 fra Tabel 2, vil der være relativt få driftsudgifter, mens eksempel 2 vil kræve tilskudsmidler af en helt anden størrelsesorden. Uddannelsesvirksomhed Et meget centralt omdrejningspunkt har været at få udviklet kurser til uddannelse af frivillige instruktører og Motionsvenner. Kurserne er af afgørende betydning for hele projektets succes, idet de er DAI s kvalitets-garant for de motionstilbud, som efterfølgende sættes i værk. Vi har derfor brugt mange ressourcer på at udvikle og evaluere på form og indhold, og er først her i projektets tredje leveår, gået i gang med at få produceret et færdigt produkt i form af et grundhæfte. Det betyder ikke, at kursisterne har været dårligt stillet i forhold til materiale på kurserne, blot at vi har valgt at holde materialet i ringbinds-form for at opnå størst mulig fleksibilitet. Der er således udviklet kursusmapper til kursus 1 og 2 i Stolemotion samt til kursus 1 og 2 for Motionsvenner. Det nye undervisningshæfte vil dække teorien for begge uddannelsers vedkommende, og der vil være eksempler på træningsprogrammer og forskellige øvelser. Udover grundhæftet vil kursisterne få udleveret en mappe til undervisernes praktiske programmer, hvilket giver mulighed for at den enkelte underviser konstant kan udvikle nye spændende øvelser. Samtidig vil mappen indeholde supplerende litteratur og opdateret viden på området, efterhånden som der udgives nye undersøgelser mv., hvilket vil sikre et opdateret og højt fagligt niveau. Til at undervise på uddannelseskurserne har DAI fået samlet en stab bestående af 10 meget kompetente undervisere. Uddannelserne er opbygget i forløb af to dages varighed, med kursus 1 før træningsstart og kursus 2 efter ca. ½ år. Indholdet er en vekslen mellem teori og praksis (se bilag 3), og antallet af undervisningslektioner på et 2-dages kursus er 19 for Stolemotion og 14 for 6 Der kan i gennemsnit maksimalt forventes én deltager per frivillig Motionsven. Der er næsten altid et frafald blandt Motionsvennerne, og kun de færreste ønsker at have flere deltagere.

14 Stolemotion og Motionsvenner Del I: Projektets rammer Side 12 af 122 Motionsvenner. Kurserne for Motionsvenner afholdes som lokale internat kurser, og er flere steder blevet opdelt i mindre enheder (fx 4 enkelt dage), hvilket har været praktisk af hensyn til undervisere og/eller kursister. Kurserne i Stolemotion er blevet afviklet med landsdækkende deltagelse i de fleste tilfælde, men enkelte steder (fx Aalborg og Bornholm) har der været kursister nok til at afvikle lokale kurser. I perioden fra 1. januar 2002 til juli 2004 er der således afviklet: 12 kurser i Stolemotion med i alt 225 kursister 21 kurser for Motionsvenner med i alt 325 deltagere Til efteråret 2004 er der planlagt yderligere 3 kurser i Stolemotion og hele 8 kurser for Motionsvenner. Instruktører og frivillige Motionsvenner Langt størstedelen af de lokale instruktører og hjælpere på stolemotionsholdene er rekrutteret fra vores friske ældreidrætshold. Det er simpelthen her ressourcerne findes, og mange friske ældre nyder at give en hånd med, og føler sig hermed til nytte og gavn, idet de oplever, at andre mennesker har brug for og sætter pris på deres indsats. Instruktøren er et meget vigtigt omdrejningspunkt, ikke mindst for det sociale aspekt på holdet, hvorfor stabilitet og indlevelse (både tidsmæssigt og personligt) er nøgleord. Mange års erfaring og utallige tilbagemeldinger indikerer, at der er flere fordele forbundet med en ældre instruktør frem for en yngre; Ældre er ofte meget stabile personer; de flytter ikke rundt i landet efter job og familie, men bliver boende på samme sted, hvorfor de virker i længere perioder på det samme hold, end deres yngre kollegaer. Ældre instruktører har ikke kun interesse i at instruere, men har også personligt stor glæde af at deltage i det sociale samvær med deltagerne 7. Ældre er naturligvis en god rollemodel for ældre, som gør det nemmere for deltagerne at identificere sig med instruktøren, ligesom det er lettere for den ældre instruktør at leve sig ind i deltagernes fysiske, psykiske og sociale situation. De frivillige Motionsvenner rekrutteres som tidligere nævnt fra mange forskellige netværk, herunder pensionistforeninger, Ældre hjælper Ældre projekter, idrætsforeninger mv. Det er projektets erfaring, at personer med rod i idrættens verden generelt er bedst rustet til opgaven, fordi de har erfaringer med motion inde under huden, hvorved de dels selv er meget motiveret, dels er gode til at motivere deltageren. De friske ældre udgør således grundstenen i projektet, og fordi de netop ER ældre, er de med til at gøre vores motionstilbud anderledes end de kommunale træningstilbud, som er målgruppens alternativ. 7 Jf. Fokusgruppeinterviewundersøgelsen, side 78

Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning)

Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning) Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning) Initiativtager: Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). Formål med projektet. At give hjemmeboende ældre, som ikke deltager i den etablerede ældreidræt

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre)

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har de seneste år oplevet et stigende behov for særlige motionstilbud

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012. Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ

STATUSRAPPORT 2012. Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ STATUSRAPPORT 2012 Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ +75 forebyggende hjemmebesøg Statusrapport 2012 Alle borgere i Frederikssund Kommune, der er fyldt 75 år, og ikke modtager både personlig

Læs mere

Stol på idræt. - og gi ældre en lettere og sjovere hverdag

Stol på idræt. - og gi ældre en lettere og sjovere hverdag 2005-2008 Stol på idræt 1 - og gi ældre en lettere og sjovere hverdag Når fysisk svage ældre får hjælp til at komme i bedre form, kan de klare mere og de får bedre livskvalitet - det viser evalueringen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Indhold

Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Indhold Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Maj 2014 Indhold Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner... 1 Bilag 1. Rekruttering...

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Business case Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Projekttitel Virtuel holdtræning Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen.

Læs mere

Projekt Stol på idræt

Projekt Stol på idræt Projektbeskrivelse Projekt Stol på idræt Bilag 1 Projektet er finansieret at Socialministeriet og udføres af Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) i samarbejde med Ældremobiliseringen og udvalgte kommuner

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje Version 3, nov. 2014 Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Begreber: Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Ledere i

Læs mere

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Fitness i det Fri Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 33 Indhold 1. Introduktion....... 34 2. Projektets aktiviteter......... 35 3. Projektets resultater..... 35 4. Projektets virkning......... 36

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Stol på idræt. EvalueringsRapport. SeniorIdræt i DAI. i form med et smil

Stol på idræt. EvalueringsRapport. SeniorIdræt i DAI. i form med et smil SeniorIdræt i DAI 2005-2008 Stol på idræt EvalueringsRapport Udarbejdet af Margit Vestergaard, Nina Beyer, Lisbeth Thule Mikkelsen og Signe Skov Christensen. Projektet er finansieret af Velfærdsministeriet

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Sådan samarbejder I med kommunen FÅ GANG I MERE MOTION FOR MINDRE MOBILE

Sådan samarbejder I med kommunen FÅ GANG I MERE MOTION FOR MINDRE MOBILE Sådan samarbejder I med kommunen FÅ GANG I MERE MOTION FOR MINDRE MOBILE INDHOLD Det tilbyder kommunen 4 Der er behov for flere tilbud 5 Inviter til motion 6 Husk også det sociale 6 Sådan arbejder de i

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik

Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik Den 12. september 2014 Notat: Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik 1. Indledning I forlængelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Motionscaféer med træningstilbud til demente med pårørende. Nyt 3 årigt projekt i Slagelse Kommune

Motionscaféer med træningstilbud til demente med pårørende. Nyt 3 årigt projekt i Slagelse Kommune Motionscaféer med træningstilbud til demente med pårørende. Nyt 3 årigt projekt i Slagelse Kommune Genoptræningscentrene i Slagelse Kommune genoptræner ca. 2.500 borgere årligt efter enten Serviceloven

Læs mere

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Et pilotprojekt i Fredericia Kommune Resumé Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Projektplan for Projekt Sundhed for ældre med motionsven. August 2011

Projektplan for Projekt Sundhed for ældre med motionsven. August 2011 Projektplan for Projekt Sundhed for ældre med motionsven August 2011 2 Baggrunden for projektet... 3 Projektets overordnede mål... 3 Projektets målgrupper... 3 Hvad gør projektet attraktiv for målgruppen?...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2012 side - 2 - Årsrapport 2012 Lovgrundlag Målsætning

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter

Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter Lungemedicinsk Afdeling Fysio- og Ergoterapiafdelingen Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter Titel: Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter

Læs mere

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Marts 2013 Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Tea Broeng Projektkoordinator, afd. C. Gentofte Hospital Akutklinikker på Herlev og Gentofte modtager

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

De legende mennesker FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

De legende mennesker FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Henrik Hautop Lund De legende mennesker Fakta Fald i kondition fra 20-60 års alderen på 30% - hvis man ikke holder samme vægt forværres den med yderligere 10% Muskelstyrken falder med 20% Fra 60 års alderen

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere