Miljø- og teknikudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og teknikudvalget"

Transkript

1 et - Tabel med overordnede tal - Drift (i kr.) Sekretariat miljø og Teknik Plan- og bygge afdeling Trafik- og miljø Afdeling Entreprenørgården Redningsberedskab Udvalget i alt Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: 4% - 1 -

2 Indholdsfortegnelse: Sekretariat for miljø- og teknikområdet...5 Beskrivelse af området...5 Politiske visioner og udviklingsmål...5 Målsætninger Budgetforudsætninger...5 Plan- og byggeområdet...6 Beskrivelse af området...6 Faste ejendomme Budgetforudsætninger...7 Trafik- og miljøområdet Vandløb...8 Beskrivelse af området...8 Politiske visioner og udviklingsmål...8 Målsætninger Budgetforudsætninger...9 Naturforvaltning...10 Beskrivelse af området...10 Politiske visioner og udviklingsmål...10 Målsætninger Budgetforudsætninger...11 Skov og strand...12 Beskrivelse af området...12 Politiske visioner og udviklingsmål...12 Målsætninger

3 Budgetforudsætninger...13 Miljøbeskyttelse og skadedyr...14 Beskrivelse af området...14 Politiske visioner og udviklingsmål...14 Målsætninger Budgetforudsætninger...15 Jordforsyning...16 Beskrivelse af området...16 Politiske visioner og udviklingsmål...16 Målsætninger Budgetforudsætninger...17 Fritidsområder og fritidsfaciliteter...17 Beskrivelse af området...17 Politiske visioner og udviklingsmål...17 Målsætninger Budgetforudsætninger...18 Transport og infrastruktur fælles funktioner excl. entreprenørgården...19 Beskrivelse af området...19 Politiske visioner og udviklingsmål...19 Målsætninger Budgetforudsætninger...20 Kommunale veje...21 Beskrivelse af området...21 Politiske visioner og udviklingsmål...21 Målsætninger Budgetforudsætninger...21 Havne...22 Beskrivelse af området...22 Politiske visioner og udviklingsmål

4 Målsætninger Budgetforudsætninger...22 Entreprenørgården...23 Beskrivelse af området...23 Politiske visioner og udviklingsmål...23 Målsætninger Budgetforudsætninger

5 Sekretariat for miljø- og teknikområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Tingslysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab Fælles formål busdrift Busdrift Færgedrift Politiske visioner og udviklingsmål Målsætninger Ydelse af lån til betaling af ejendomsskater samt lån til betaling af kloakeringsudgifter for pensionister m.v. i henhold til gældende regler. Mål for Fælleskommunalt Redningsberedskab er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Mål for Kollektiv trafik De kollektive transporttilbud forbedres De nuværende regionale busforbindelser fastholdes De lokale ruter justeres løbende for at opnå den bedst mulige betjening ud fra en samlet vurdering De nuværende færgeforbindelser og sejlfrekvenser fastholdes. Området Tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskat Betaling til Fælleskommunalt Rednings-beredskab Fælles formål busdrift Busdrift Færgedrift Området i alt Budgetforudsætninger Udgifter til tinglysningsafgifter er budgetteret ud fra tidligere års forbrug, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn

6 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab omfatter Norddjurs Kommunes andel af udgifter og indtægter vedr. det fælleskommunale redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner, idet Norddjurs- og Syddjurs Kommuner har indgået en samarbejdsaftale til opfyldelse af kommunernes forpligtelser efter beredskabsloven. Det overordnede ansvar for det fælles redningsberedskab varetages af en fælles beredskabskommission. Budgettet for det fælles redningsberedskab er godkendt af beredskabskommissionen og de to kommunalbestyrelser. Norddjurs Kommune er administrationskommune for samordningsaftalen for det samordnede beredskab og modtager herfor et administrationsbidrag på 3% af redningsberedskabets bruttoudgifter. Udgifter for kollektiv trafik er baseret på tidligere års budgetter og tekniske korrektioner for ændringer i forudsætningerne. Budgetrammen for buskørsel er koordineret med Midttrafiks budget, for så vidt angår lokalruter, bybusser, handicapkørsel og administrationsbidrag. Udover betalingen til Midttrafik er der budgetteret med udgifter til telebuskørsel samt diverse øvrige udgifter som ikke indgår i administrationsbidrag til Midttrafik. Grenaa-Anholt Færgefart administreres af Stena Line i henhold til betjeningsaftale. Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er hos Randers Kommune. Specifikation af budgetterne for færgefarterne vedlægges. Plan- og byggeområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Norddjurs Kommune ejer Fælles formål faste ejendomme ca. 150 ejendomme med bygningsareal Beboelsesejendomme på m Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme Faste ejendomme Området omfatter indtægts- og udgiftsgrundlaget for drift af offentlige toiletter, beboelses- og erhvervsejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse og boligforbedring. Kommunen ejer ca. 150 ejendomme med et bygningsareal på i alt ca m 2. Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksenog plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger

7 Plan- og Byggeområdet administrerer driftsbudgettet til vedligehold af kommunale ejendomme hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (central bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsbudgetterne til den indvendige vedligehold (decentral bygningsvedligehold). Hvad angår budgetterne til bygningsvedligehold af ældreboliger og beskæftigelsesejendomme administreres disse dog af Plejeområdet og Beskæftigelsesområdet selv og ikke af Plan- og Byggeområdet. Faste ejendomme 00 Byudvikling, bolig- og miljøforan Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Området i alt Budgetforudsætninger Det samlede driftsbudget for central og decentral bygningsvedligehold er fordelt i forholdet 60% til central (udvendig) vedligehold og 40% til decentral (indvendig) vedligehold. Puljen til central bygningsvedligehold er budgetmæssigt fordelt ud på institutionerne, men anvendes på tværs heraf på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af Plan- og Byggeafdelingen. Budgettet til central vedligehold udgør kr. Puljen til indvendig bygningsvedligehold fordeles af de enkelte direktører mellem de enkelte institutioner, som selv administrerer midlerne. I 2009 blev der foretaget en omplacering af budgettet til bygningsvedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse, fra miljø- og teknikudvalget til voksen- og plejeudvalget

8 Trafik- og miljøområdet Området Vandløb Naturforvaltning Skov og strand Miljøbeskyttelse og skadedyr Jordforsyning Fritidsområder og fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur fælles funktioner Kommunale veje mv Havne Området i alt Vandløb Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Fælles formål vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb I Norddjurs Kommune findes ca. 220 km offentlige og ca. 400 km målsatte vandløb Politiske visioner og udviklingsmål Det er kommunalbestyrelsens mål, at overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Målsætninger Regionplan 2005's retningslinjer og målsætninger, der nu er ophøjet til landsplandirektiv, vil være gældende, indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft i 2009 efter lov om miljømål. Indtil vandplanerne foreligger, skal kommunerne fortsat arbejde for realiseringen af de gældende recipientkvalitetsmål beskrevet i regionplanen. Herefter bortfalder landsplandirektivets retningslinjer og målsætninger automatisk, og de nye målsætninger i vandplanerne vil være gældende. Det tidligere Århus Amts vandkvalitetsplan og grundvandsplan fra 2005, som er sektorplaner under regionplan 2005 med nærmere beskrivelse af de enkelte vandområder og grundvandsressourcer, gælder således fortsat indtil vandplanernes ikrafttræden

9 De overordnede mål for vandområderne at vandkvalitet og fysiske forhold i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på de naturgivne og uforurenede forhold som muligt skal ses på baggrund af de ønsker om samfundsmæssige aktiviteter, der i øvrigt skal foregå. Påvirkninger fra menneskelige aktiviteter, som f.eks. landbrugsdrift, vandindvinding og spildevandsudledning, kan ikke helt undgås. Vandløbene vedligeholdes som beskrevet i de gældende vandløbsregulativer. Afhængigt af hvornår de statslige vandplaner vedtages, vil der blive udarbejdet handle- og indsatsplaner for alle målsatte vandløb. Handleplanerne vil sandsynligvis resultere i en række regulativrevisioner, og projekter, der skal forbedre vandløbenes fysiske forhold. Området Fælles formål vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Området i alt Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Vedligehold af kommunens vandløb er pt. sendt i EU udbud, gældende fra Primo juni 2010 kendes de konkrete priser på vedligehold af de enkelte vandløbsstrækninger, og de kan inddrages i budgetbemærkninger. Budgetforudsætningerne vil kunne beskrives som følger: 55 km vandløb vedligeholdes med båd kr. 11 km vandløb vedligeholdes med mejekurv kr. 163 km vandløb vedligeholdes med hånd/le kr. Kolindsund kanalerne vedligeholdes af lavet, hvorefter dokumenterede udgifter refunderes i alt kr kr kr. er afsat til ekstraordinære grødeskæringer kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyldelse mv

10 Budget Alling Å ved Gl. Estrup Naturforvaltning Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Naturforvaltningsprojekter I Norddjurs Kommune findes ca beskyttede naturområder, hvoraf ørkenen på Anholt er det største Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er en grøn kommune, og naturen er netop én af de væsentligste årsager til, at flere borgere vælger at bo og bosætte sig her. Naturkvaliteterne er mange og varierede, og der arbejdes løbende for at beskytte og styrke naturkvaliteterne og deres oplevelsesrigdom. Dette sker blandt andet gennem pleje, information og i den daglige administration af lovgivningen. Det er kommunalbestyrelsens mål at bevare og udvikle naturindholdet i de mest værdifulde naturområder. Målsætninger Med Naturkvalitetsplan 2009 beskriver Norddjurs Kommune, hvordan kommunens beskyttede natur skal bevares og udvikles. Den beskyttede natur er målsat i tre kategorier (A, B, C), afhængig af de enkelte områders kvalitet og potentiale for udvikling. Forvaltningen tilstræber at få mest mulig udbytte (naturgevinst) ud af naturforvaltningsmidlerne. Derfor laver forvaltningen hvert år en prioritering af, hvor og hvordan der mest effektivt kan gøres en indsats, ud fra kommunens forpligtelser og aktuelle behov

11 Området Naturforvaltningsprojekter Området i alt Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Endvidere plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtigelse (fortidsminder etc.) Der anvendes årligt kr. i konsulentmidler til bistand med sagsbehandling i perioder hvor det er nødvendigt for at fastholde en rimelig sagsbehandlingstid i forhold til f.eks. dispensation og overtrædelser af naturbeskyttelseslovens 3, mm. Herudover anvendes ca kr. konsulentmidler til personer med særlige fagkompetencer (vandhuller/padder og højmoser) samt til overvågning af padder Der anvendes ud over ovenstående driftsbudget, midler på drift af de kommunale og privat-ejede naturarealer, herunder bl.a. Fuglsang Hede, Ørkenen på Anholt, græsning og hegning på kommunalt ejede naturarealer, pleje af fortidsminder, naturstier, som f.eks. Nordsøstien, Gjerrildbanestien mv. Der afsættes hvert år en anlægspulje til disse formål. 2Gøge-urter

12 Skov og strand Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Grønne områder og naturpladser Skove I Norddjurs Kommune findes 1000 ha kommunal skovareal, 13 blå flag og 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er rig på natur. Kystlinjen, der med sine 114 km inkluderer Randers Fjord samt Anholt, er beriget med flotte badestrande med god badevandskvalitet, og som i hovedreglen har Blå Flag. De store skove og mange naturarealer giver muligheden for at opleve de naturmæssige værdier. Af hensyn til folkesundheden er det vigtigt, at så mange som mulig får let og uhindret adgang til at færdes ad kortlagte stier enten til fods, på cykel eller til hest. Det er ligeledes vigtigt at sørge for god information. Målsætninger Adgangen til strande og kyster skal sikres ved at værne om offentligt tilgængelige adgangsveje. Derudover kan der arbejdes på at skabe nye og/eller bedre adgangsmuligheder eksempelvis ved offentlig erhvervelse. Når en strand bliver belønnet med Blå Flag skal en række kriterier være opfyldt. Det er for eksempel badevandskvaliteten, toiletforhold, nødhjælpsforanstaltninger, adgangsforhold også for handicappede, skiltning, rengøring både af strand og faciliteter, parkeringsmuligheder, afholdelse af arrangementer, der refererer til naturen og miljøet omkring strandene. Badevandskvaliteten sikres blandt andet ved at sørge for, at der ikke sker spildevandsudledning til badestrandene. De regionale stier Nordsøstien inklusiv stien fra Grenaa til Ebeltoft, Gjerrildbanestien, Lodsstien, sti i Kolindsund fra Grenaa til Kolind er skiltede og til en vis grad sammenhængende. Sammenhængen i stinettet skal styrkes, så det bliver muligt at komme rundt på hele Djursland. Til støtte for både vandre- og cykelturisme er der mulighed for efter behov at etablere nye primitive telt- og rastepladser med passende mellemrum langs de etablerede stisystemer. Det regionale cykelstinet skal forbedres og udbygges, eksempelvis ved at benytte det nedlagte baneareal mellem Auning og Ryomgård til cykelsti som en forlængelse af banestien mellem Allingåbro og Auning. Herved skabes der sammenhæng til Gjerrildbanestien. Handicappedes muligheder for friluftsliv indgår som et særligt tema i friluftspolitikken, som overvejes både i forhold til adgang og færdsel, og ved udformning af nye anlæg. Det gælder for eksempel adgang til badestrande og sportsfiskeri, ligesom stibelægninger bør overvejes ud fra denne synsvinkel. Der er mange steder opstillet informationstavler og kortborde om natur- og miljømæssige forhold samt kulturhistoriske forhold. Formålet er at informere om færdsel, ophold og oplevelser og at fremme de besøgendes forståelse for hensynsfuld færdsel i forhold til naturen og land- og skovbrug. Informationsindsatsen fortsættes og udvikles i samarbejde med relevante samarbejdspartnere

13 Initiativer i planperioden 1. Udarbejdelse af sti-kort 2. Klassificering af stierne (cykelsti, gangsti, ridesti, trampet sti), 3. Sikre sammenhæng med stierne i nabokommunerne 4. Medvirke til at der kan etableres cykel/vandresti mellem Skovgårde og Nordsøstiens start ved Fjellerup Strand Området Strand Skov Området i alt Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande ved St. Sjørup, Lystrup, Rygårde, Skovgårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Grenå, Katholm, samt Anholt Vesterstrand. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger (nogle omfattet af fredninger). Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder, der grundet forrådnelse giver voldsomme store lugtgener. Ca. 90% af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10% er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson. Ud af det 1000 ha store skovareal Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen reelt dækket af skovbevoksning. De resterende ha er delvis åbne og rekreative naturarealer - enkelte også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret omkring de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsbakkerne i Auning, Skoven ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenå. Vedligeholdelsen omfatter pleje af skovbevoksningen, stier, p-pladser, bord/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder der kræver skovmaskine udføres ved ekstern entreprenør (udgiftsneutral arbejdsgang)

14 Budget Gjerrild Nordstrand Miljøbeskyttelse og skadedyr Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Fælles formål miljøbeskyttelse Jordforurening Miljøtilsyn Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Skadedyrsbekæmpelse I Norddjurs Kommune findes Et certificeret kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune ønsker at blive opfattet som en kommune, der leverer sagsbehandling i god kvalitet på natur- og miljøområdet. Kvalitet er en integreret del i den måde, vi arbejder på, og vi skal fokusere på kvalitet i alt, hvad vi gør. (Citat fra kvalitetspolitik) Målsætninger Sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet er kvalitetssikret via et certificeret kvalitetsstyringssystem. Der er i forbindelse med certificeringen politisk vedtaget følgende målsætninger: Der gribes konsekvent og effektivt ind over for ulovlige forhold og ved alle væsentlige overtrædelser af gældende regler og tilladelser. Myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes

15 Opgaverne løses ensartet ved, at medarbejderne følger en systematiseret fremgangsmåde, som er beskrevet i kvalitetssikringssystemet. Opgaver løses på et højt fagligt niveau. Dette sikres ved at anvende personale og eksterne eksperter med anerkendt faguddannelse og dokumenteret erfaring. Afdelingen har kompetente medarbejdere med den bedst mulige uddannelse, viden og erfaring, som sikres gennem den løbende medarbejderudvikling og uddannelse. Der skal foregå en kollegial sparring på sagsniveau og der skal ske en løbende opdatering på lovområdet. Gennem god planlægning og samarbejde såvel internt som eksternt tilrettelægges arbejdet effektivt. Det sikres, at medarbejderne har adgang til driftssikre, relevante og nødvendige EDBsystemer og øvrigt nødvendigt materiel. Gennem troværdig, forståelig kommunikation og respektfuld dialog sikres det, at borgerne oplever en god service samt kendskab til en sags forløb. Vi skal overholde vores aftaler og vi skal være servicemindede og møde borgerne i øjenhøjde. Nyeste viden og information skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside Der gennemføres periodiske brugertilfredshedsundersøgelser med henblik på at afdække, om afdelingens opgavevaretagelse og service er af tilfredsstillende kvalitet. Der gennemføres løbende intern afprøvning/audit af kvalitetsstyringssystemet med henblik på at evaluere, om systemet er egnet og effektivt. Området Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv Skadedyrsbekæmpelse Området i alt Budgetforudsætninger Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal endvidere aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi. I budget 2011 er der bl.a. indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af bl.a. følgende opgaver: Opbygning, vedligeholdelse og certificering af kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøsagsbehandlingen (certificering er opnået 1. gang i 2009). Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med Rambøll og Falck. Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns og godkendelsearbejder, GMC Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv

16 Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde. Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af bl.a. spildevand, herunder prøvetagning og analyser. Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv. Danmarks miljøportal. Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenet jord. Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder bl.a. tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner. Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. Kontrakt med bekæmpelsesfirma. Budgetterne bygger i øvrigt på fremskrivning af tidligere års budgetter, og opretholdelse af nuværende aktivitetsniveau. Udgifter til skadedyrsbekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Jordforsyning Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål I Norddjurs Kommune findes et svingende antal byggemodnede grunde til salg samt adskillige kommunalt ejede, bortforpagtede jordlodder Politiske visioner og udviklingsmål Der findes p.t. ingen politikker eller deciderede kommuneplanafsnit, der beskriver visioner og udviklingsmål for Jordforsyningsområdet. Udlejning styres ved indgåelse af forpagtningskontrakter samt udstedelse af grundejertilladelser med diverse forbehold

17 Målsætninger Den overordnede målsætning for området er placering af indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/ forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller, arealer og bygninger, ålerusepladser, oplagspladser m.v. For byggemodnede, usolgte grunde er det endvidere målsætningen, at de ved løbende vedligeholdelse stedse fremstår med et acceptabelt præg, som virker indbydende for interesserede købere, der ønsker at bosætte sig i området. Den løbende drift omfatter derudover alle fremtidige fællesarealer i byggemodningen, som overgår til en grundejerforening, når en lokalplanbestemt procentdel grunde er solgt. Området Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Området i alt Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Der anvendes udelukkende budgetmidler til mande- og maskintimer, og driften består af græsklipning, oprydning samt beskæring af beplantning. Alt arbejde udføres af kommunens folk. Der er i budgetprocessen kommet fokus på nødvendigheden af en registrering og plejebeskrivelse af eksisterende usolgte grunde og fællesarealer. Fritidsområder og fritidsfaciliteter Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg (delvist) Politiske visioner og udviklingsmål I Norddjurs Kommune finder vi rekreative parker, legepladser, strande, kolonihaver, samt 17 idrætsanlæg/ stadions Kommuneplan 2009: Borgerne i Norddjurs Kommune skal have gode muligheder for friluftsliv. Pleje og udvikling af de rekreative områder skal sikre oplevelsesrigdommen. For at sikre den fornødne planlægning og

18 indsats, skal der udarbejdes en natur- og friluftspolitik, der overordnet beskriver, hvilke elementer der fremover skal arbejdes med for at styrke borgernes sundhed, adgang til naturen og interesse for at dyrke friluftslivet Kultur- og friluftspolitik 2008: Byrum og grønne områder udvikles til møde- og aktivitetssteder. Der sikres en bedre udnyttelse af eksisterende byrum og grønne områder med henblik på at skabe rammer og plads til udfoldelse Forvaltningens mål: Områderne drives og vedligeholdes på en sådan måde, at borgere og turister tilbydes de bedste muligheder for oplevelse og udfoldelse indenfor rammerne af de midler der er til rådighed. Målsætninger Drift af budgetområdets arealer - med undtagelse af kolonihaver vedligeholdes og styres efter registreringer og plejeplaner udarbejdet i Området Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Området i alt Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Arealernes drift og vedligehold varetages primært af Entreprenørgårdens folk, og budgettet er derfor tungevejende med mandetimer og maskintimer. Herudover rummer budgettet varekøb, eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Det har siden kommunesammenlægningen været besluttet, at Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion ikke er omfattet af indeværende budget. Indtægter vedr. udlejning af kolonihaver er ligeledes forankret her. Der er i budgetprocessen kommet fokus på nødvendigheden af en registrering og sikkerhedsopdatering af kommunale legepladser samt legeudstyr, der er placeret på kommunal jord. Opgaven er presserende på grund af ansvarsplaceringen ved uheld

19 Transport og infrastruktur fælles funktioner excl. entreprenørgården Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Fælles funktioner transport og infrastruktur Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Parkering I Norddjurs Kommune findes 10 dræbte og 42 tilskadekomne på det vejnet, som kommunen har ansvaret for, alene i 2007 Politiske visioner og udviklingsmål Trafiksikkerhedsplanen: Ingen skal dræbes eller kvæstes på vej- og stinettet i Norddjurs Kommune Kommunen vil inden for de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning, udformning og vedligeholdelse af vej- og stinettet. Kommunen vil endvidere sammen med andre offentlige myndigheder og institutioner målrettet søge at påvirke trafikanternes adfærd så færdselsloven efterleves. Kommunen har vedtaget et mål om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på vejnettet med 40 % frem til Dette er første skridt på vejen mod at nå visionen. Målet er ambitiøst, og for at nå det, vil kommunen arbejde målrettet både mod at forbedre den fysiske udformning af vejnettet og mod at påvirke trafikanternes adfærd. Vejplanen: Det skal sikres at kommunens vejnet har en fornuftig indretning til afvikling af den trafik, som skal til for at få kommunen til at fungerer. Stiplanen: Der skal etableres et sikkert og trygt sammenhængende stinet i kommunen som skal: Forbinde centerbyer med deres nærområder Skabe sikkert og sammenhængende stinet i centerbyerne Skabe sikre skoleveje På sigt forbinde byområder og turistområder på tværs i kommunen. Målsætninger Trafiksikkerhedsplanen: Kommunen har valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens målsætning fra 2007 og har derfor vedtaget følgende målsætning: Antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % frem til år 2012 med udgangspunkt i Målsætningen skal nås ved en fælles indsats på nationalt, regionalt og lokalt plan. Kommunen vil igangsætte tiltag, som skal reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene med mindst 20 % frem til De øvrige 20 % forudsættes opfyldt via tiltag, som igangsættes på nationalt og regionalt niveau

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Ejendoms- og Miljøudvalget

Ejendoms- og Miljøudvalget Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel 1. Lovgrundlag og

Læs mere

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetbemærkninger. Drift/refusion Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis UDKAST INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Byer og landdistrikter...2/56 Kommunen som planlægger og myndighed...3/56 Kommunen som serviceleverandør...4/56 Kommunen som udviklingsorganisation...5/56 Infrastruktur...7/56

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense Effektstyring Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder BKF BMF Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Økonomistyring Brandvæsen Veje Trafik Service- og støttefunktioner Tværgående strategier Miljø Park

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

DAGSORDEN. Økonomiudvalget

DAGSORDEN. Økonomiudvalget Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. august 2007 Start kl. : 11.30 Slut kl. : 16.45 Mødet var afbrudt fra kl. 13.00 til kl. 13.15, hvor der blev afholdt møde

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Forord... 3 Index....4 00.0 Generelle

Læs mere