SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005"

Transkript

1 SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/ Indhldsfrtegnelse OVERORDNET BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN FORMÅL... 2 FORUDSÆTNINGER... 2 UDDANNELSENS VARIGHED... 2 TAKSONOMI... 2 EVALUERING OG EKSAMEN... 2 OPGAVEFORDELING I UDDANNELSEN TIL SKIBSFØRER:... 3 EMNER I UDDANNELSEN:... 3 EMNE: DANSK... 4 EMNE: ENGELSK... 4 EMNE: BRANDBEKÆMPELSE... 5 EMNE: SIKKERHED OG MILJØBESKYTTELSE... 6 EMNE: VAGTTJENESTE... 7 EMNE: METEOROLOGI... 8 EMNE: NAVIGATION... 9 EMNE: RADIOKOMMUNIKATION EMNE: VISUEL SIGNALERING EMNE: MARITIM SOFTWARE OG INFORMATIONSTEKNOLOGI EMNE: MASKINLÆRE OG MARITIM TEKNOLOGI EMNE: SIKKERHEDSLEDELSE EMNE: DRIFTSLEDELSE EMNE: VEDLIGEHOLD OG DOKNING EMNE: KOMMUNIKATION OG ENGELSK EMNE: GEOGRAFI OG KULTURSOCIOLOGI EMNE: SHIP SECURITY OFFICER (SSO) EMNE: CREW RESSOURCE MANAGEMENT EMNE: NAVIGATION OG FREMDRIVNING EMNE: SKIBSTEKNIK, LASTBEHANDLING OG STUVNING EMNE: SØRET OG ADMINISTRATION EMNE: SUNDHEDSLÆRE BILAG 1: TAKSONOMI (KLASSIFIKATION AF UDDANNELSESMÅL) Skibsføreruddannelsen Side 1/25 Ver dat

2 Overrdnet beskrivelse af uddannelsen. Uddannelsen skal danne grundlag fr skibsførerens virke sm leder i det maritime erhverv. Skibsføreren skal kunne indgå i besætningen på handelsskibe sm styrmand g efter frnøden fartstid kunne pnå sønæringsrettigheder sm skibsfører. I sit virke skal vedkmmende kunne varetage pgaver sm arbejdsleder m brd i et skib under hensyntagen til gældende regler g nrmer fr sciale, sikkerhedsmæssige, miljømæssige g arbejdsmiljømæssige frhld. et med uddannelsen er, at den færdiguddannede skibsfører: kan varetage de ledelsesmæssige pgaver, der er knyttet til funktinen sm skibsfører, herunder varetage den sikkerheds- g miljømæssige drift, gennem sin uddannelse har videreudviklet sine evner til: - at samarbejde, - at tilegne sig viden m teknisk/faglige emner, - at kunne handle krrekt i tilspidsede situatiner, - at udvise ansvarlig ledelsesmæssig adfærd, - at udvise såvel faglig sm scial fleksibilitet. Den færdiguddannede skibsfører skal pfylde STCW 95 knventinen således, at der efter frnøden fartstid kan udstedes certifikater på management level efter knventinens kapitel II/2 fr handelsskibe med en brutttnnage ver 3000 herunder kunne rganisere lastbehandling g stuvning, kunne rganisere et handelsskibs administrative drift, kunne rganisere sikkerheds- g miljøberedskabet samt sygdmsbehandlingen m brd i et handelsskib. Frudsætninger Fr at blive ptaget på skibsføreruddannelsen skal den studerende: Opfylde de gældende krav m ptjent fartstid fr udstedelse af sønæringsbevis sm styrmand af 3. grad i handelsskibe, Have aflagt flkesklens 10. klasse prøver i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik g kemi g pnået prøvekarakteren mindst 6 i hvert fag eller have gennemført Maritimt Frberedelseskursus. Have gennemført praktisk uddannelse under fartstid sm beskrevet i uddannelsesbg til brug fr uddannelse af dæks- g maskinfficerer, hvis vedkmmende har påbegyndt uddannelsen sm skibsassistent efter den 1. august Uddannelsens varighed Uddannelsen er nrmeret til 5 semestre (2,5 år ), svarende til 150 ECTS-pint. Taksnmi Til beskrivelser af frmål g mål er der anvendt den i bilag 1 beskrevne taksnmi (klassifikatin af uddannelsesmål). g eksamen Der er ved hvert emne i uddannelsesplanerne under evaluering anført enten Intern eller Prøve. Intern betyder, at uddannelsesinstitutinen selv afgør, hvrdan evalueringen skal fregå, fr eksempel at den sker sm en løbende evaluering eller ved afhldelse af standpunktsprøver. Prøve betyder, at der i evalueringen skal indgå prøveaflæggelse. Prøver planlægges g gennemføres af uddannelsesinstitutinen. Ved bedømmelsen af en Skibsføreruddannelsen Side 2/25 Ver dat

3 prøve medvirker mindst én censr, sm ikke har medansvar fr uddannelsen af den studerende i den pågældende uddannelsesplan. Opgavefrdeling i uddannelsen til skibsfører: Uddannelsesinstitutinen har ansvaret fr: at tilrettelægge g gennemføre undervisningen samt tilhørende evalueringer i verensstemmelse med udannelsesplanen. at gennemføre afsluttende evalueringer i verensstemmelse med retningslinierne i uddannelsesplanen. at gennemføre intern kvalitetsstyring g udvikling. Søfartsstyrelsen har ansvaret fr: at udarbejde g vedligehlde uddannelsesplanen. auditering af uddannelsesinstitutinen. Emner i uddannelsen: Dansk Engelsk Brandbekæmpelse Sikkerhed g miljøbeskyttelse Vagttjeneste Meterlgi Navigatin Radikmmunikatin Visuel signalering Maritim sftware g infrmatinsteknlgi Maskinlære g maritim teknlgi Sikkerhedsledelse Driftsledelse Vedligehld g dkning Kmmunikatin g engelsk Gegrafi g kulturscilgi Ship security fficer (SSO) Crew ressurce management Navigatin g fremdrivning Skibsteknik, lastbehandling g stuvning Søret g administratin Sundhedslære Skibsføreruddannelsen Side 3/25 Ver dat

4 Emne: Dansk Den studerende skal pnå sådanne færdigheder i faget dansk, at denne kan frstå g udfærdige skriftlige vejledninger vedrørende maritime g tekniske prblemer. Den studerende skal endvidere have kendskab til rapprter g reklamatinsskrivelser, samt kunne anvende frtrykte frmularer til diverse anmeldelser. kunne udfærdige skriftlige rapprter g skrivelser, således at disse fremtræder på en frståelig g pbygningsmæssig krrekt måde, kunne tilføre skibsdagbgen frnødne plysninger m hændelser, der kræves indført i denne, kunne udfærdige skriftlige sikkerheds- g arbejdsprcedurer, med anvendelse af fagudtryk kunne frestå mundtlig g skriftlig kmmunikatin inden fr skibs- g vagttjeneste g andre maritime discipliner, kunne anvende frtrykte blanketter g frmularer ifølge skriftlige vejledninger. Intern evaluering. Emne: Engelsk Den studerende skal have sådanne færdigheder i maritimt engelsk, der er nødvendige fr en dæks g maskinfficer i internatinal fart. Dette indbærer, at den pågældende er i stand til at bruge engelsksprgede publikatiner, at frstå meldinger vedrørende skibets sikkerhed g sejlads, g at udtrykke sig klart såvel mundtligt sm skriftligt ved udveksling af meddelelser ver skibets kmmunikatinssystemer. have pnået de nødvendige færdigheder i maritimt engelsk, der kræves i frbindelse med pnåelse af generelt peratørcertifikat i GMDSS (GOC) herunder kunne anvende IMO s maritime standardudtryk, kunne frstå g anvende skibets sikkerhedsruller, sikkerhedsinfrmatiner - afmærkninger, flugtveje g alarmsignaler (STCW A-VI/1 1.1), hvr disse er udarbejdet på engelsk, kunne anvende engelsk i daglig kmmunikatin vedrørende skibets sikkerhed, drift g vagttjeneste, specielt med henblik på anvendelse af flersprglig (multilinguel) besætning, have kendskab til engelsksprget administrativ kmmunikatin, herunder i frbindelse med ind- g udklarering, befragtning g ladningsrelaterede dkumenter, kunne fremstille generelle skriftlige instruktiner på engelsk vedrørende sikkerhed g arbejdsmiljø, kunne anvende engelske tekniske manualer, kunne anvende skriftlige maritime engelske frmuleringer i rapprter g prjektpgaver, skal kunne frstå g udarbejde almindeligt frekmmende skriftlige vejledninger g anvisninger på engelsk. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 4/25 Ver dat

5 Emne: Brandbekæmpelse Den studerende skal pnå sådanne praktiske g teretiske færdigheder, sm er nødvendige fr at den pågældende kan betjene g vedligehlde skibenes brandsluknings- g røgdykningsudstyr i verensstemmelse med de givne vejledende manualer. Vedkmmende skal endvidere kunne varetage funktinen sm brandleder m brd på et handelsskib. pfylde kravene til uddannelse i brandbekæmpelse i henhld til STCW kdens afsnit A VI/1-2 g VI/3, have gennemført et gdkendt kursus i brandbekæmpelse fr skibsfficerer jf. gældende rundskrivelse, kunne rganisere g frestå frebyggelse af brand m brd i skibe, herunder vurdere g afgøre det nødvendige mfang af brandsikring i frbindelse med frskellige arbejdssituatiner m brd i et skib, kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd ved mgang med åben ild g brandfarlige stffer, kunne rganisere g frestå nødvendig instruktin af persner m brd vedrørende skibets brandberedskab, kunne rganisere g lede brandbekæmpelse m brd herunder afgøre g kntrllere en given brandslukningsindsats m brd i skibe. kunne planlægge g evaluere brandberedskabet m brd. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 5/25 Ver dat

6 Emne: Sikkerhed g miljøbeskyttelse Den studerende skal pnå sådanne praktiske g teretiske færdigheder, sm er nødvendige, fr at den pågældende kan varetage funktinen sm sikkerheds- g miljøansvarlig i skibe i internatinal fart. kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det mgivende miljø, kunne træffe frhldsregler vedrørende beskyttelse af mbrdværende persner i frbindelse med nødsituatiner, kunne anvende IAMSAR-manualen. kunne træffe frhldsregler i havari- g ulykkessituatiner, pfylde kravene i STCW kdens afsnit A VI/2 pkt. 1 4 vedrørende redningsflåder g -både, kunne tilrettelægge g gennemføre nødvendig instruktin af persner m brd vedrørende skibets sikkerhed, miljøbeskyttelse g arbejdssikkerhed, herunder brug af nød- g sikkerhedsudstyr samt persnlige værnemidler, kunne frestå planlægning g afhldelse af sikkerhedsøvelser m brd, kunne varetage vedligehld af nød- g sikkerhedsudstyr samt persnlige værnemidler, have kendskab til anvendelsen af arbejdspladsvurderinger (APV) g arbejdspladsbrugsanvisninger samt kunne anvende Søfartsstyrelsens Meddelelser A, have frståelse fr det psykiske arbejdsmiljø, kemiske arbejdsmiljø g risikvurderinger vedr. sikkerhedsfrhldene m brd, kunne frestå ansvaret fr skibets sikkerhedsrganisatin, have kendskab til evaluering g revisin af skibets SMS ( Safety Management System ), herunder kunne anvende g identificere prcedurer hertil, kunne evaluere g revidere skibets instruktiner g prcedurer vedrørende arbejdsmiljø g sikkerhed, Intern evaluering. Skibsføreruddannelsen Side 6/25 Ver dat

7 Emne: Vagttjeneste Den studerende skal pnå de færdigheder indenfr emnet vagttjeneste herunder søvejsregler g vagthld, der er nødvendige fr selvstændigt at varetage funktinen sm vagthavende navigatør g sm fører, at varetage funktinen sm vagthavende fficer i maskinen i skibe, hvr der ikke findes maskinbesætning. kunne anvende de internatinale søvejsregler, have kendskab til, hvrdan den vagthavende navigatør finder plysninger m g anvender frskellige natiners særlige regler fr sejlads, herunder de særlige regler m sikker sejlads i visse danske farvande, kunne anvende nød- g redningssignalerne g træffe hensigtsmæssige frhldsregler i frbindelse hermed, kunne anvende vagthldsbekendtgørelsen, kunne anvende radar g ARPA til kllisinsfrebyggelse under fuld hensyntagen til de internatinale søvejsregler g vagthldsbekendtgørelsen, kunne anvende skibsdagbøger, checklister, prcedurer g instruktiner i frbindelse med vagthld, kunne anvende såvel den danske sm den engelske terminlgi, der anvendes i frbindelse med vagthld, kunne bedømme en given situatin, sm den vagthavende fficer kan blive udsat fr, når skibet er i søen, til ankers eller i havn, g kunne afgøre, hvrledes denne skal frhlde sig samt kntrllere, at situatinen afvikles sm bedømt, kunne analysere g reknstruere situatiner med baggrund i havari rapprter, have gennemført et gdkendt Full Missin brsimulatrkursus jf. gældende rundskrivelse. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 7/25 Ver dat

8 Emne: Meterlgi Den studerende skal have sådanne færdigheder g kundskaber i meterlgi, der er nødvendige fr hans virke sm fører g vagthavende navigatør i skibe i internatinal fart. have kendskab til karakteristiske frhld ved frskellige vejrsystemer, kunne anvende meterlgiske instrumenter, der er almindeligt frekmmende i handelsskibe, kunne indsamle relevante meterlgiske infrmatiner, g benytte disse hensigtsmæssigt i frbindelse med planlægningen g gennemførelsen af skibets sikre sejlads, have frståelse fr særlige meterlgiske fænmener, der kan udgøre en risik fr skibet, g kunne bedømme, hvrnår en sådan situatin freligger g afgøre, hvrledes man sm fører eller vagthavende navigatør skal frhlde sig dertil, kunne frestå indsamling g udsendelse af meterlgiske plysninger, kunne anvende meterlgisk ruteplanlægning g have frståelse fr de elementer, der indgår heri herunder havstrømme, isfrhld g særlige meterlgiske frhld i specifikke havmråder, kunne anvende rutevejledning fra land. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 8/25 Ver dat

9 Emne: Navigatin Den studerende skal have sådanne færdigheder g kundskaber i navigatin herunder sejladsplanlægning, der er nødvendige fr hans virke sm vagthavende navigatør g fører i handelsskibe i internatinal fart. kunne bestemme g vurdere skibets psitin ved anvendelse af: kendemærker til søs g på land, astrnmisk navigatin, almindeligt frekmmende teknisk navigatinsudstyr i mindre skibe i internatinal fart herunder radar, bestik ført under hensyntagen til vindens g strømmens påvirkninger, kunne anvende farvandsafmærkning, kunne anvende sådanne typer af teknisk navigatinsudstyr, der er almindeligt frekmmende i handelsskibe i internatinal fart, kunne anvende magnet- g gyrkmpas herunder bestemme fejlvisningen på disse, kunne planlægge skibets sejlads, kunne anvende søkrt g håndbøger herunder ECDIS til planlægning g gennemførelse af skibets sikre sejlads, kunne anvende skibsdagbg, kunne frudsige frhld vedrørende tidevand, kunne vedligehlde et skibs behldning af søkrt g håndbøger herunder pdatering af elektrniske søkrt (ECDIS), have kendskab til skibes manøvrering, frtøjning g ankring under frskellige frhld herunder MOBsituatiner, have kendskab til skibes manøvrekarakteristikker, samt hvrledes man finder plysninger herm, have gennemført et gdkendt radarsimulatrkursus jf. gældende rundskrivelse, have gennemført et gdkendt ARPA-simulatrkursus jf. gældende rundskrivelse, m brd i et skib have gennemført praktiske øvelser i radarbetjening 1. 1 Gennemførte praktiske øvelser i radarbetjening skal dkumenteres i en gdkendt uddannelsesbg eller udføres i løbet af uddannelsen. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 9/25 Ver dat

10 Emne: Radikmmunikatin Den studerende skal pnå de nødvendige teretiske g praktiske færdigheder herunder pfyldelse af STCW knventinens reglement IV/2 indenfr radikmmunikatin, så vedkmmende kan frestå afviklingen af den kmmunikatin, der frekmmer m brd på skibe i internatinal fart. være i besiddelse af et Generelt Operatørcertifikat i GMDSS (GOC). Prøve. Emne: Visuel signalering Den studerende skal pnå de nødvendige teretiske g praktiske færdigheder i emnet visuel signalering, der er nødvendige fr at kunne virke sm vagthavende navigatør i et skib i internatinal fart. kunne anvende den Internatinale Signalbg, kunne anvende et-bgstavssignaler i henhld til den Internatinale Signalbg, ved hjælp af lys kunne sende g mdtage signaler ved anvendelse af mrsealfabetet, have kendskab til flagsignalering, Intern evaluering. Skibsføreruddannelsen Side 10/25 Ver dat

11 Emne: Maritim sftware g infrmatinsteknlgi At den studerende skal pnå et bredt kendskab til IKT-anvendelse, herunder prgrammer g udstyr til tekniske g administrative frmål m brd i skibene. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at skibsføreren skal have kendskab til almindeligt frekmmende prgrampakker, herunder installatin af prgrampakker på PC, have kendskab til frskellige prgrammer, der anvendes m brd i skibe g have frståelse fr, hvrledes prgrammerne anvendes. have frståelse fr, hvrledes IKT (Infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi) anvendes m brd i skibe. Intern evaluering. Skibsføreruddannelsen Side 11/25 Ver dat

12 Emne: Maskinlære g maritim teknlgi At give den studerende de nødvendige praktiske g teretiske færdigheder, så vedkmmende på sikkerhedsmæssig frsvarlig vis kan varetage driften af et mindre skibsmaskineri i skibe, hvr der ikke er krav m maskinbesætning. Endvidere at bibringe den studerende frståelse af tekniske systemer, således at vedkmmende sm fører kan handle ratinelt g krrekt samt lkalisere g afhjælpe simple fejl i almindeligt frekmmende tekniske systemer i skibe. have pnået duelighedsprøve i mtrpasning jf. gældende rundskrivelse, ved hjælp af relevante tekniske beskrivelser, tegninger g manualer fra typiske skibsserier, have kendskab til: manøvresystemer, navigatinssystemer, fremdrivingsmaskineri, elfrsyning herunder hjælpemaskineri g akselgeneratr, brændstfsystem, smøreliesystem, kølesystem, tanksystem, lænsesystem, alarmsystem, have kendskab til lastkøleanlæg, have kendskab til dæksudstyr, herunder hydrauliske g elektriske spil, have kendskab til elsystemer, herunder generatrer, akselgeneratrer g nødstrømsanlæg g kunne ptræde sikkerhedsmæssigt krrekt ved mgangen med disse systemer, kunne indhente g anvende relevant teknisk infrmatin, sm sætter den studerende i stand til at handle ratinelt g krrekt samt lkalisere g afhjælpe simple fejl på almindeligt frekmmende tekniske systemer i skibe, være rienteret m integreret skibskntrl. Intern evaluering. Skibsføreruddannelsen Side 12/25 Ver dat

13 Emne: Sikkerhedsledelse Skibsføreren skal pnå sådanne praktiske g teretiske færdigheder, sm er nødvendige, fr at den pågældende kan varetage sikkerhedsledelsen m brd i et handelsskib herunder planlægning g evaluering af sikkerhedsberedskabet. udvise kendskab til elementær lydteri, herunder lydudbredelse, kunne frstå knsekvenserne af krt- g langtids støjpåvirkning, kunne frstå principper fr støjbekæmpelse, kunne påse, at der under alle frhld udvises ansvarlig adfærd m brd, kunne frstå knsekvenserne ved depnering af restprdukter g frureningsprdukter i naturen, kunne frstå risici ved anvendelse af kemiske stffer, herunder txider, kunne gennemføre rederiets sikkerheds- g miljøplitik g inspirere øvrige besætningsmedlemmer til at følge denne, kunne verificere verhldelsen af natinal g internatinal lvgivning, kder g standarder samt instrukser fra rederi eller andre interessenter kunne gennemgå skibets sikkerhedsledelsessystem med henblik på at analysere dets effektivitet g rapprtere afvigelser i henhld til rederiets instrukser, kunne registrere g analysere ulykker g near-miss situatiner med henblik på frbedring af skibets sikkerhed, kunne planlægge g rganisere beskyttelse af mbrdværende persner i frbindelse med nødsituatiner, kunne planlægge g rganisere skibets beredskab i frbindelse med havari- g ulykkessituatiner herunder evaluering af sikkerhedsøvelser, kunne planlægge g rganisere nødvendig instruktin af persner m brd vedrørende skibets sikkerhed, miljøbeskyttelse g arbejdssikkerhed, herunder brug af nød- g sikkerhedsudstyr samt persnlige værnemidler, kunne planlægge g rganisere vedligehld af nød- g sikkerhedsudstyr samt persnlige værnemidler, kunne virke sm medlem af hhv. frmand fr skibets sikkerhedsudvalg g herunder kunne: kunne planlægge g rganisere udarbejdelse g anvendelse af arbejdspladsvurderinger (APV), g arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), kunne analysere det psykiske arbejdsmiljø g kemiske arbejdsmiljø vedrørende beskyttelse af havmiljøet: - have kendskab til kredsløb g balancetilstande i naturen, herunder til faktrer, sm kan frstyrre disse, - kunne frstå årsagerne til g knsekvenserne af vand- g luftfrurening, - have kendskab til metder til rensning af frurenet vand g luft, - kunne analysere skibets prcedurer g instruktiner til frebyggelse af frurening, - kunne analysere skibets prcedurer g instruktiner vedrørende transprt af ladning, sm betegnes havfrurenende, - i tilfælde af frureningsulykke herunder udslip af lie eller kemikalier kunne anvende skibets beredskabsplan, vedrørende ladninger, der udgør en sikkerheds- g/eller miljømæssig risik: - have frståelse af disse ladningers indvirkning på besætningens g skibets sikkerhed, - kunne tilrettelægge, udfærdige g gennemføre nødvendig instruktin af persner m brd herunder m brug af sikkerheds- g beskyttelsesudstyr. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 13/25 Ver dat

14 Emne: Driftsledelse Skibsføreren skal pnå sådanne praktiske g teretiske færdigheder, sm er nødvendige, fr at den pågældende kan varetage driftsledelsen m brd i et handelsskib herunder planlægning g evaluering af den daglige drift. have frståelse af de vigtigste mkstningsarter i frbindelse med driften af et skib samt have frståelse af, hvrledes de minimeres, have frståelse af skibes g rederiers regnskaber herunder virksmhedernes rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet g sliditet, have frståelse af maritime virksmheders markedsmæssige situatin, kunne redegøre fr budgettering sm styringsværktøj på skibe, have kendskab til principper vedrørende kvalitetsstyring g til almindeligt frekmmende standarder herunder standarder, der vedrører miljøbeskyttelse, have kendskab til prces- g prjektstyring samt lgistik, kunne planlægge g rganisere indkøb af stres g bunkers i verensstemmelse med rederiets plitikker g instrukser, kunne tilrettelægge pbygningen af en effektiv rganisatin m brd i skibe, have frståelse af almindeligt frekmmende frmelle samarbejdsrganers funktin g virke, kunne planlægge g rganisere den daglige skibsdrift m brd herunder arbejdsfrdeling g vagtplaner under hensyntagen til hviletidsbestemmelser g skibets menneskelige ressurcer, kunne anvende relevant lkale, natinale g internatinale miljøregler, kunne varetage et skibs miljøregnskab. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 14/25 Ver dat

15 Emne: Vedligehld g dkning. Skibsføreren skal pnå sådanne praktiske færdigheder vedrørende tilstandskntrl g viden m vedligehld, at det sætter vedkmmende i stand til at kunne varetage hvervet sm vedligehldschef, g pnå en sådan viden m dkning, at vedkmmende kan fungere sm rederiets repræsentant ved en dkning. have frståelse fr sammenhæng mellem vedligehld g øknmi, i samarbejde med rederiets tekniske rganisatin kunne planlægge g rganisere dkning g større reparatinsarbejder, tilrettelægge g registrere almindelige vedligehldsarbejder g inspektiner før en dkning herunder stålarbejde, malerarbejde, vedligehld g inspektin af maskineri, varetage udarbejdelse af en dkspecifikatin, indhente g vurdere tilbud fra værfter g underleverandører, varetage kntakt til Søfartsstyrelsen g andre myndigheder samt klassifikatins- g frsikringsselskaber under dkningen, varetage kntakt til værftet, underleverandører samt rederiet under dkningen herunder mødevirksmhed g rapprtering, demnstrere pfølgning, inspektin g efterprøvning i henhld til dkspecifikatinen herunder rapprtering g registrering af afvigelser til rederiet g værftet, frklare m den afsluttende frhandling med værft g underleverandører. kunne føre tilsyn med dkning g større reparatinsarbejder, kunne evaluere frløbet g resultatet af dkning g større reparatinsarbejder, have frståelse af klasse-, frsikrings- g myndighedskrav i frbindelse med vedligehld, kunne planlægge g rganisere ledelse af vedligehlds- g reparatinsarbejder, herunder ressurcestyring, i verensstemmelse med rederiets instrukser, kunne planlægge g rganisere inspektiner af skibet herunder udfærdige tilstandsrapprter fr tanke, lastrum g udstyr, kunne planlægge g rganisere almindelig vedligehld af skib g udstyr g i den frbindelse have kendskab til vedligehldelsesprgrammer g deres anvendelse, Intern. Skibsføreruddannelsen Side 15/25 Ver dat

16 Emne: Kmmunikatin g engelsk Frudsætning Gennemført emnerne Engelsk g Dansk Skibsføreren skal pnå sådanne færdigheder i at kmmunikere mundtligt g skriftligt på dansk g engelsk, der er nødvendige fr at kunne virke på senirniveau i større handelsskibe. Efter afsluttet uddannelse skal skibsføreren under frhld hvr enten dansk eller engelsk er arbejdssprget: kunne kmmunikere sikkert på skrift g i tale m emner i relatin til skibsdrift herunder kunne udfærdige skriftlige rapprter, kunne virke sm mødeleder herunder kunne tilrettelægge dagsrden g udfærdige referat kunne planlægge g rganisere uddannelse m brd g i den frbindelse: - kunne tilrettelægge g evaluere uddannelsesprgrammer fr persner under uddannelse m brd herunder junirfficerer, - kunne vejlede uddannelsesfficeren, kunne fremstille g evaluere skriftlige sikkerheds- g arbejdsprcedurer g kunne planlægge g gennemføre instruktin i anvendelse af disse, kunne udstede rdrer på en klar g frståelig måde, kunne fremstille rapprter g udfærdige almindeligt frekmmende skrivelser, kunne anvende indhldet af almindeligt frekmmende publikatiner herunder tekniske manualer, der anvendes m brd i handelsskibe, kunne planlægge g rganisere kmmunikatinsprcedurer i frbindelse med: - nødsituatiner, - eftersøgningssituatiner, - havari g bjærgning, - skade på skib g ladning, - ulykker herunder persn- g frureningsulykker, - syn g surveys, kunne gennemføre frhandlinger g samtaler vedrørende skibets drift g vedligehld. : Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 16/25 Ver dat

17 Emne: Gegrafi g kulturscilgi Skibsføreren skal i sit virke sm senirfficer i handelsskibe i internatinal fart kunne tage hensyn til kulturelle g samfundsmæssige vilkår g frskelle, der kan eksistere m brd g ved anløb af fremmede havne. Mål vedrørende lande inden fr skibsfartens interessemråder: - have frståelse fr andre landes samfunds- g uddannelsesfrhld, plitik g retssystemer, have frståelse fr andre landes sædvaner g skikke, værdinrmer g religiner, g den betydning dette har fr: - samarbejdet m brd, - samarbejdet mellem skib g land, - sciale relatiner. Intern. Emne: Ship Security Officer (SSO) Skibsføreren skal pnå de teretiske g praktiske færdigheder, der er nødvendige fr at varetage erhvervet sm Ship security fficer (SSO). være i besiddelse af et kursusbevis, der sm minimum dækker IMO s mdel curses 3.19 Ship Security Officer (SSO) Intern. Skibsføreruddannelsen Side 17/25 Ver dat

18 Emne: Crew resurce management Den studerende skal pnå sådanne grundliggende kvalifikatiner inden fr emnet ledelse g samarbejde, der er nødvendige fr sm medlem af senirledelsen i et handelsskib at kunne fremme effektivitet, mtivatin g samarbejde mellem besætningsmedlemmer samt sikre, at skibets kritiske prcesser altid varetages af kvalificeret persnale. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at skibsføreren: kan frstå terier vedrørende menneskers pfattelsesevne, har kendskab til persnlighedsdannelse g udvikling samt en frståelse af, hvrdan dette kendskab kan anvendes i en ledelsesmæssig sammenhæng, har frståelse af, hvrdan medarbejderens kvalifikatiner vurderes i relatin til såvel en given pgave sm til planlagte uddannelsesfrløb, har frståelse af etik g værdier i relatin til scialt samspil mellem mennesker m brd, har frståelse af lederens rlle i relatin til medarbejderens persnlige g faglige udvikling, har kendskab til knflikthåndtering, har kendskab til hvrdan stress fremkaldes, hvrdan det påvirker persner g hvrdan dette håndteres, har frståelse af hensigtsmæssig lederadfærd ver fr medarbejdere i persnlig krise, har frståelse af hensigtsmæssig lederadfærd i nød- g krisesituatiner m brd i skibe, samt hvrdan besætninger trænes i at håndtere sådanne situatiner bedst muligt. har frståelse af rederiers virksmhedsrganisatin, herunder styringsmæssige prcesser i disse g kulturens indflydelse i rganisatinen, har frståelse af samspil mellem de frskellige afdelinger, funktiner, grupper g persner i en virksmhed specielt i et rederi g m brd i et skib, har frståelse af frskellige værdipfattelser af frhldet mellem rederiers ledelse g medarbejdere på skibe, Intern. Skibsføreruddannelsen Side 18/25 Ver dat

19 Emne: Navigatin g fremdrivning Frudsætning Gennemført emnet Navigatin Skibsføreren skal kunne frestå planlægning g gennemførelse af et handelsskibs sejlads under fuld hensyntagen til alle frhld vedrørende skibets sikre g hensigtsmæssige drift. Skibsføreren skal under frløbet frestå selvstændig manøvrering. Efter afsluttet uddannelse skal skibsføreren: kunne rganisere sejladsens planlægning g gennemførelse, herunder manøvrering, i havne, flder, snævre g kystnære farvande samt ceaner under fuld hensyntagen til: - farvandets beskaffenhed, - meterlgiske frhld, - is-frhld, - sigtbarheden, - trafikfrhld, - hav- g tidevandsstrømme, - rapprteringssystemer, - skibets manøvrekarakteristikker, kunne rganisere vagthld m brd specielt br- g dæksvagten g herunder kunne sikre, at der altid er vagtpersnale, sm i enhver situatin træffer hensigtsmæssige frhldsregler gså i særlige situatiner mfattende: - vejrfænmener herunder verisning, hårdt vejr g issejlads, - særlige trafiksituatiner, - havari, - grundstødning, - nødstyring, kunne rganisere g verificere anvendelse, kntrl g vedligehldelse af skibets navigatinsudstyr herunder: - gyr- g magnetkmpas, - radar-/arpa-anlæg, - ECDIS g AIS, - integrerede kntrlsystemer (IBK, ISK), - radinavigatinssystemer, - autpilt, - søkrt g håndbøger, kunne tilrettelægge g gennemføre en eftersøgnings- g redningsaktin fr et handelsskib i verensstemmelse med IAMSAR, have kendskab til almindelige frmer fr fremdrivning g have færdigheder i betjening af fremdrivningsmaskineriet, have frståelse af et skibs fremdrivningsmdstand g sammenhængen mellem fart g brændstffrbrug. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 19/25 Ver dat

20 Emne: Skibsteknik, lastbehandling g stuvning Skibsføreren skal have sådanne færdigheder g kundskaber i skibsteknik, der er nødvendige fr at virke sm dæksfficer i internatinal fart Skibsføreren skal kunne varetage ansvaret fr planlægning g gennemførelse af lastbehandlingen g stuvningen g fr skibets lastetilstand i øvrigt. Efter afsluttet uddannelse skal skibsføreren: fr alle skibstyper kunne rganisere: - lastning, - lsning, - stuvning, - ballastperatiner, - ventilatin g temperaturregulering, - lastsikring herunder surring, - tilsyn med lasten, - tilsyn med skibets tilstand, under fuld hensyntagen til: - kraftpåvirkninger på skibsskrget herunder lkale påvirkninger, - skibets stilling på vandet, - skibets statiske g dynamiske stabilitet, - gældende almindelige sikkerhedsfrskrifter - beskyttelse af havmiljøet, - natinal g internatinal lvgivning, kder g standarder fr håndtering, stuvning, sikring g transprt af ladning, - natinal g internatinal lvgivning, kder g standarder, herunder IMDG-kden, IGC kden, BCkden, IBC-kden, fr ladninger, der udgør en sikkerheds- g/eller miljømæssig risik - særlige instruktiner fra ladningsejer g rederi herunder krav m pfyldelse af natinale særregler g kølerdrer, kunne rganisere dkumentstyring i frbindelse med lastrejser fr så vidt angår særlig dkumentatin fr lastens tilstand g behandling herunder kølejurnal, kunne analysere særlige situatiner, hvr skibet udsættes fr en risik fr eksempel ved ladningsfrskydning, grundstødning g lækage. Fr at pnå vennævnte mål skal sm minimum følgende krav være pfyldt, med den til skibsførereksamen relevante taksnmi: kunne afgøre m skibet verhlder den internatinale lastelinieknventin, kunne anvende IMDG-kden, vedrørende ladninger, der udgør en sikkerheds- g/eller miljømæssig risik: have kendskab til disse ladningers indvirkning på besætningens g skibets sikkerhed, kunne tilrettelægge skibets håndtering af ladningen, kunne tilrettelægge g gennemføre nødvendig instruktin af persner m brd herunder m brug af sikkerheds- g beskyttelsesudstyr, kunne varetage lastning, lsning, stuvning, sikring g pbevaring af ladningen i henhld til prcedurer, tegninger g manualer, kunne anvende relevante internatinale regler, kder g standarder fr håndtering, stuvning, sikring g transprt af ladning i praktiske prblemstillinger, Skibsføreruddannelsen Side 20/25 Ver dat

21 have kendskab til internatinale maritime knventiner, herunder specielt SOLAS g MARPOL, g kunne anvende disse i praktiske prblemstillinger, have kendskab til frebyggelse af frurening samt kunne anvende prcedurer i frbindelse hermed, pfylde kravene i STCW 95 knventinens reglement V/1 ( Tanker Familiarisatin Curse ), kunne anvende tilstandsrapprter, herunder rapprter ver skader på skibets lastrum, lasteluger g ballasttanke, til at træffe frnødne frhldsregler under hensyntagen til skibets sikkerhed. kunne analysere særlige situatiner, hvr skibet udsættes fr en risik fr eksempel ved ladningsfrskydning, grundstødning g lækage. kunne beskrive frskellige skibstypers almindelige pbygning, indretning, udrustning g karakteristika under anvendelse af de navne g benævnelser, der benyttes m brd, kunne definere begreberne tyngdepunkt, pdriftscenter flydecenter, dybgang g trim samt ved anvendelse af hydrstatiske plysninger kunne beregne skibets stilling på vandet, ved hjælp af hydrstatiske data g skibets stabilitetsbg kunne afgøre, m IMO s stabilitetskriterier er pfyldt, have frståelse fr faktrer, der har indflydelse på et mindre skibs stabilitet, herunder tab af pdrift, indvirkning fra vind, sø g fri væskeverflader, kunne anvende PC-baserede lastbehandlingsprgrammer, have kendskab til kraftpåvirkninger på skibet g dets udrustning g kunne afgøre, m skibet eller dele af dets udrustning bliver verbelastet ved lkale kraftpåvirkninger, have kendskab til krrsin på skibet g dets udstyr g have frståelse fr, hvilken indflydelse dette har på skibets sødygtighed, have frståelse fr faktrer, der har indflydelse på skibets stabilitet, have frståelse fr håndtering af frskydelige ladninger, kunne træffe hensigtsmæssige g frnødne frhldsregler i tilfælde af havari, kunne planlægge vedligehldsarbejde, herunder vedligehld af luger, spil, laste- g lssegrej. kunne vurdere krrsin g planlægge krrsinsbeskyttelse m brd. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 21/25 Ver dat

22 Emne: Søret g administratin Den studerende skal pnå et sådant kendskab til natinal g internatinal lvgivning samt knventiner, specielt vedrørende skibets sikkerhed, befragtning g beskyttelse af havmiljøet, der er nødvendig, fr sm dæksfficer eller fører at pfylde sine særlige frpligtelser. Endvidere skal den studerende pnå sådant kendskab til grundlæggende principper vedrørende skibs- g hyreregnskaber samt elementær driftsøknmi, der er nødvendigt fr at virke sm fører. Skibsføreren skal kunne varetage ansvaret fr et handelsskibs administrative drift på senirniveau under fuld hensyntagen til: de frretningsmæssige interesser i skibet, dets ladning g drift, gældende regler, lve g bestemmelser, plitikker g instrukser fra rederi g andre interessenter herunder befragter, ladningsejer, frsikrings- g klassifikatinsselskaber. Efter afsluttet uddannelse skal skibsføreren: have kendskab til sømandslvens bestemmelser m tjenesteaftaler, skibstjenesten, tvist m tjenestefrhld g straffebestemmelser, kunne udlede behvet fr søfrklaring g have kendskab til anmeldelse af denne, have kendskab til den lvpligtige arbejdsskadefrsikring samt kunne fretage anmeldelse af arbejdsskader, have frståelse af skibsførerens pligter g ansvar i almindelighed, herunder hans plitimæssige myndighed, hans fuldmagt i frhld til reder g ladningsejer, søfrsikring g af krav til skibes besætning(er), således at han på retsligt grundlag kan anvende denne viden g løse pgaver i denne frbindelse, have kendskab til internatinale knventiner, deres implementering i den danske lvgivning, g frståelse fr de deraf følgende danske regler, herunder regler fr tilsyn g klasning af skibe, certifikatudstedelse, prt state cntrl g frureningsfrebyggelse, kunne analysere behvet fr prcedurer til pfyldelse af ISM (Internatinal Safety Management) g arbejdsmiljølvgivningen samt andre tiltag såsm carg securing manual, affaldsmanual.l. kunne frestå indkøb af stres g prviant. have frståelse af skibsførerens pligter g ansvar i almindelighed, have frståelse af skibsfart sm erhverv i almindelighed herunder: - skibsfartens interessemråder, - befragtning, - interessenter g deres rganisatiner, - frsikring g klassifikatin af skibe, - samfundets interesser herunder de danske søfartslve g myndighedernes tilsyn, selvstændigt g i samarbejde med agenter g lignende kunne varetage de administrative pgaver i frbindelse med havneanløb samt ind- g udklarering, kunne varetage de administrative pgaver i frbindelse med ladningen, herunder kunne analysere indhldet af certepartier g knnssementer g på baggrund heraf kunne tage frnødne frhldsregler, kunne varetage besætningens, skibets g rederens interesser samt skibets administrative frpligtigelser herunder dkumentatin g rapprtering i frbindelse med: - havari g bjærgning, - skade på skib g ladning, - ulykker herunder persn- g frureningsulykker, - syn g surveys, - certificering, kunne planlægge g rganisere skibets dkument- g datastyring herunder den administrative g tekniske rapprtering, Skibsføreruddannelsen Side 22/25 Ver dat

23 kunne planlægge g rganisere de administrative frpligtigelser i frbindelse med besætningen herunder: - rederiets plitikker g instrukser, - aftaler g verenskmster, - lve g bekendtgørelser herunder sømandslvens bestemmelser, kunne planlægge g rganisere skibets budgetter g regnskab herunder driftsregnskab g hyreregnskab, kunne anvende Søfartsstyrelsens Meddelelser. Prøve. Skibsføreruddannelsen Side 23/25 Ver dat

24 Emne: Sundhedslære Skibsføreren skal pnå sådanne kundskaber g færdigheder, der er nødvendige fr at kunne varetage g rganisere sygdmsbehandlingen m brd i skibe, der skal være frsynet med lægemiddelfrtegnelse A. have gennemført sygdmsbehandleruddannelsen til lægemiddelfrtegnelse A i handelsskibe¹. kunne varetage ansvaret fr sygdmsbehandlingen m brd i et handelsskib gså under frhld, hvr en anden persn er sygdmsbehandler. ¹ Mdul 2 af den maritime sygdmsbehandleruddannelse til medicinfrtegnelse A i handelsskibe gennemføres sm beskrevet i gældende rundskrivelse. Skibsføreruddannelsen Side 24/25 Ver dat

25 BILAG 1: TAKSONOMI (klassifikatin af uddannelsesmål) Generelt I nedenstående skema er angivet den taksnmi, der primært er anvendt i de følgende målbeskrivelser. Fr denne taksnmi gælder følgende: Klassifikatinens enkelte trin frklarer en adfærd, sm en studerende, der har gennemgået uddannelsen skal kunne udvise. Systemet består af seks klassifikatinstrin (målkategrier). Tilsammen skulle de dække alle frmer fr mål inden fr mråderne viden g intellektuelle færdigheder uanset uddannelsens art g fag. Klassifikatinstrinene er rdnet efter kmpleksitet. Kendskabsmålene er de mest simple g vurderingsmålene de mest kmplekse. Når den studerende eksempelvis pfylder et mål på analyseniveau, kan vedkmmende gså pfylde kendskab-, frståelse- g anvendelsesmål inden fr samme prblemkmpleks eller emnemråde. Hvis betegnelsen Orientere m anvendes, betragtes en egentlig indlæring ikke at freligge, hvrfr det behandlede stf ikke skal kunne gengives, g resultatkntrl derfr ikke udføres. Klassifikatin af uddannelsesmål (taksnmi) inden fr viden g intellektuelle færdigheder Klassifikatinens trin er: Eksempler på andre egnede adfærdsudtryk: Klassifikatinstrinene kan krtfattet beskrives sm følger: 1. Have kendskab til: Beskrive, redegøre fr, tilegne sig, Kendskab er def. snævert sm Skal efter hukmmelsen kunne gengive en meddelt infrmatin. identificere, nævne, definere, gengive, genkende. gdkendelse eller gengivelse af en meddelt infrmatin. 2. Have frståelse af: Skal med egen udtryksmåde kunne redegøre fr en meddelt infrmatin g i en kendt situatin gøre brug af den efter anvisning. 3. Kunne anvende: Skal i enhver nrmal situatin, til hvilken en meddelt infrmatin naturligt kan henføres, kunne benytte denne uden anvisning. 4. Kunne analysere: Skal kunne pdele en infrmatin i dens bestanddele g gøre rede fr, hvad der er karakteristisk fr frhldet mellem dem. 5. Kunne fretage syntese: Skal kunne sammenhlde en meddelt infrmatin med tidligere erfaringer g derigennem frmulere sin egen pfattelse af emnet. 6. Kunne vurdere: Skal ved kmbinatin af kendskab, frståelse, anvendelse, analyse g syntese kunne fretage en afvejning af diverse pfattelser g på baggrund heraf træffe en afgørelse. Frklare, frmulere, frtlke, beregne, pstille, demnstrere, frklare med egne rd, give eksempler. Anvende, vælge, løse, skelne, afprøve, bruge, gennemføre, klassificere, knstatere, knstruere, pfylde, tilrettelægge, udnytte, udøve, varetage, virke. Sammenligne, sammenhlde, finde, uddrage, udvælge, udlede, analysere, påvise, registrere. Freslå, fremstille, kmbinere, knkludere, rganisere, planlægge. Afgøre, kntrllere, bedømme, verveje, kritisere, diskutere, evaluere. Frståelse inkluderer, at en given infrmatin kan frtlkes, hvilket frudsætter en rerganisatin g sammenfatning af et givet indhld. Anvendelse indebærer, at tilegnede kundskaber kan verføres på nye situatiner eller nye prblemer, sm svarer til allerede kendte typer. Analyse af en infrmatin er første led i en mere selvstændig prblemløsning af helt nye g ukendte prblemer. Syntese stiller krav m, at der udarbejdes en ny helhed. De studerende skal sammenstille deres viden på en fr dem selv ny måde. Vurdering inkluderer, at vurderingen baseres på kriterier. Det er ikke nk at fremsætte et subjektivt skøn. En vurdering vil fte være præget af persnlige hldninger, men disse må da kmme klart til udtryk i de kriterier, der pstilles fr vurderingen. Skibsføreruddannelsen Side 25/25 Ver dat BILAG 1

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Version 1.0 Dato: 18. oktober 2006 Bilag 1: Uddannelsesplan for kursus i Electronic Chart Display and

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere. Version 2.0 Dato: 1.

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere. Version 2.0 Dato: 1. Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed og forløb...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

27. maj CSR-politik

27. maj CSR-politik 27. maj 2013 CSR-plitik 27. maj 2013 CSR-plitik Side 2/7 Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 Cpenhagen V Tel +45 33 41 63 00 Fax +45 33 41 63 01 www.femern.dk CVR 28 98 65 64 Indhldsfrtegnelse 1. FOKUS

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET Dc.1598_01_EN IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET MINIMUMSKOMPETENCENIVEAU HOS PERSONER, DER UDFØRER PERIODISK INSPEKTION AF TÅRNKRANER OG MOBILKRANER OG INSPEKTION AF MONTERINGEN AF DISSE KRANER

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper BEK nr 1325 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen koncernen

CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen koncernen CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen kncernen Der arbejdes aktivt fr at skabe et sikkert g sundt arbejdsmiljø fr medarbejderne i kncernen g samtidig er det hensigten at minimere belastningen af miljøet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet

Tjek-begreber. Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Progression Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet Tjek-begreber Læremiddeltjek bygger på seks parametre: Tilgængelighed Prgressin Differentiering Lærerstøtte Sammenhæng Legitimitet De første tre parametre vurderes primært i relatin til elevens muligheder

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed?

Tilgængelighed. I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed? Tilgængelighed I hvilken udstrækning g på hvilken måde understøtter udtryk, indhld g aktiviteter læremidlets tilgængelighed? a) Udtrykkets tilgængelighed b) Indhldets tilgængelighed c) Aktiviteternes tilgængelighed

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010 Årsplan fr 2. Årgang Strøbysklen Skleåret 2009/2010 1 Indhldsfrtegnelse Årsplan fr 2. årgang... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Årsplan fr elevens persnlige udvikling... 3 Skle/hjem samarbejde... 4 Klassemødet...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse UVM/UVA/EUL HØRING Udkast 10. ktber 2014 Bekendtgørelse m kmbineret ungdmsuddannelse I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 3, 10, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 3, 14, stk. 4, 16,

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING.

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING. Medieret læring, undervisning, Denne artikel mhandler differentiering g læring g giver en række vejledninger til hvrdan man kan skabe støttende strategier til elevernes læring g udvikling Læs mere www.munkhlm.cc

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere