STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG"

Transkript

1 Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE... 6 LÆRINGSMÅL FOR KERNEOMRÅDER PÅ 1 OG 2.SEMESTER: SEMESTER - BUNDNE VALGFORLØB SEMESTER PRAKTIK - 15 ECTS AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT 15 ECTS SEMESTERPLANER PRØVER OG BEDØMMELSER ÅRS BEDØMMELSE GÆLDENDE FOR RANDERS: PRØVE EFTER 3.SEMESTER (2.PRØVE) PRAKTIKFORLØBET (3. PRØVE) AFSLUTNINGSPROJEKT (4. PRØVE) EKSAMENSREGLEMENT INTERNATIONALISERING 17 STUDIEAKTIVITET 17 KRITERIER FOR STUDIEAKTIVITET MANGLENDE STUDIEAKTIVITET REGLER OM MERITOVERFØRSEL 18 IKRAFTTRÆDEN OG REVISION M.M. 18 REVISION OVERGANGSREGLER DISPENSATIONER

3 Bekendtgørelsesgrundlag Studierdning LBK nr. 882 af 08/08/2011 bekendtgørelse af lv m erhvervsakademiuddannelser g prfessinsbachelruddannelser. Uddannelsesbekendtgørelsen: BEK nr. 703 af 03/07/2009 Bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelse (AK) inden fr prduktin (prduktinsteknlg AK) Adgangsbekendtgørelsen: BEK nr. 239 af 15/03/2010 Bekendtgørelse m adgang, indskrivning g rlv mv. ved Undervisningsministeriets videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: BEK nr. 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Bekendtgørelse m karakterskala g anden bedømmelse: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts Kvalitetsbekendtgørelsen: BEK nr af 01/10/2010 Bekendtgørelse m kvalitetssikring af erhvervsrettet videregående uddannelse. Bekendtgørelse af lv m åben uddannelse: LBK nr. 952 af 02/10/2009 I henhld til undervisningsministeriets bekendtgørelse fastsættes følgende studierdning fr prduktinsteknlguddannelsen ved Erhvervsakademi Dania. Tilhørsfrhld Prduktinsteknlguddannelsen udbydes ved Erhvervsakademi Dania. Den findes både i Randers g i Skive. 3

4 Uddannelsens mål, varighed, struktur g tilrettelæggelse Læringsudbytte Mål fr læringsudbytte fr erhvervsakademiuddannelse inden fr prduktin (jf. bilag 1 i Bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelse inden fr prduktin (prduktinsteknlg AK)). Mål fr læringsudbyttet mfatter den viden, de færdigheder g kmpetencer, sm en prduktinsteknlg skal pnå i uddannelsen. Viden Den uddannede skal have viden m 1) virksmheders anvendte tekniske, rganisatriske, øknmiske, kvalitets- g miljømæssig terier g metder inden fr prduktin, prduktudvikling samt teknisk salg g indkøb, 2) tekniske, rganisatriske, øknmiske, kvalitets- g miljømæssige begreber g metder g frståelse af virksmhedernes anvendelse af disse begreber g metder inden fr prduktin, prduktudvikling samt teknisk salg g indkøb g 3) glbalisering g internatinale udviklingstendenser. Færdigheder Den uddannede kan 1) anvende tekniske, innvative, kreative g analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse i virksmheder inden fr prduktin, prduktudvikling samt teknisk salg g indkøb, 2) vurdere praksisnære prblemstillinger inden fr tekniske, rganisatriske, øknmiske, kvalitets- g miljømæssige mråder g pstille løsningsmuligheder samt 3) anvende teknisk dkumentatin g kalkulatin til frmidling af praksisnære tekniske, rganisatriske, øknmiske, kvalitets- g miljømæssige prblemstillinger g løsningsfrslag til samarbejdspartnere g brugere. Kmpetencer Den uddannede kan 1) håndtere situatiner af udviklingsrienteret karakter inden fr prduktin, prduktudvikling samt teknisk salg g indkøb, 2) deltage i g gennemføre prjektledelse af faglige g tværfaglige samarbejder med en prfessinel tilgang inden fr prduktin, prduktudvikling samt køb g salg såvel natinalt sm internatinalt g 3) tilegne sig færdigheder g ny viden i relatin til prduktin, prduktudvikling g teknisk salg g indkøb i en struktureret sammenhæng. 4

5 Varighed g struktur Studierdning Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse g skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. Uddannelsen består af teri g praktik, praktikken skal have en varighed af 3 måneder, svarende til 15 ECTS-pint. Uddannelsen er 2-årig g gennemføres ver 4 semestre. Fællesdelen udgør 65 ECTS pint. Den sidste del af uddannelsesfrløbet afvikles sm bundne valgfrløb, hvr den studerende uddyber sin viden, færdigheder g kmpetencer inden fr et af de bundne valgfrløb. På 4. semester gennemføres et praktikphld i en virksmhed, hvr der arbejdes med udgangspunkt i en prblemstilling inden fr det bundne valgfrløb. Den studerende udarbejder derefter et afgangsprjekt gså i samarbejde med en virksmhed. ECTS-pintsystem Uddannelsen er nrmeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtids-studerendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 pint i Eurpean Credit Transfer System (ECTS-pint), der er et eurpæisk system til meritverførsel i uddannelsessystemet. Uddannelsen til prduktinsteknlg er således nrmeret til 120 ECTS-pint, der frdeles med 30 fr hvert semester. ECTS-pint tildeles de studerende, der fuldfører uddannelsens elementer tilfredsstillende ved at bestå eksaminer eller anden frm fr bedømmelse. 5

6 Uddannelseselementer / prjektfrløb Uddannelseselementer / prjektfrløb Uddannelseselementer/ prjektfrløb Uddannelseselementer / Praktik Uddannelseselementer / AFP Kernemråder Uddannelseselementer / prjektfrløb: Studierdning 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Kernemråder Metde, 8 ECTS 5 3 Prduktudvikling, 9 ECTS Knstruktin, 11 ECTS Teknisk dkumentatin, 6 ECTS Materialer g fremstillingsprcesser, 9 ECTS Virksmhedsteknik, 11 ECTS Prduktinsteknik 7 ECTS Autmatisering 4 ECTS Bundne valgfrløb 25 ECTS Praktik 15 ECTS 15 Afgangsprjekt 15 ECTS ECTS-pint Samlet 120 ECTS Undervisningens tilrettelæggelse Uddannelsen er bygget p mkring prblembaseret læring g er prjektrganiseret med fkus på læring i sciale fællesskaber. Undervisningen er inden fr det enkelte semester rganiseret i kernemråder g de knytter sig så vidt muligt til de aktuelle prjekters prblemstillinger, der er emne- g/eller temabaseret med en tværfaglig tilgangsvinkel. Inden fr de enkelte emner eller temaer kan undervisningen fregå sm faglige kurser, der kan bestå af frelæsninger med tilknyttede pgaver, øvelser eller cases. Undervisningen gennemføres endvidere gennem dialg g vejledning, seminarer, gæsteundervisere, studieture, virksmhedsbesøg g virksmhedsphld. 6

7 I undervisningen inddrages ny viden g frskningsresultater, samt erfaringer fra praksis g viden fra erhvervslivet. Det er et krav, at den studerende har rådighed ver en bærbar cmputer. Det enkelte kernemrådes mfang beskrives ved det antal ECTS-pint mrådet dækker. Læringsmål fr kernemråder på 1 g 2.semester: Metde 8 ECTS - Viden Skal have viden m analytiske metder Skal have frståelse fr relevante frmidlingsteknikker Skal have frståelse fr ressurcestyringsmetder - Færdigheder Skal kunne frmidle prblemstillinger Skal kunne anvende relevante metder til præsentatin af prblemstillinger Skal kunne vurdere g anvende relevante analytiske metder - Kmpetencer: Skal kunne håndtere styring af ressurcer - både individuelt g i grupper Prduktudvikling 9 ECTS - Viden Skal have viden m terier g metder til systematisk prduktudvikling. Skal have viden m markeders betydning fr prduktudvikling. Skal have viden m prduktudviklings betydning fr virksmhedens frretningsmæssige grundlag. Skal have viden m virksmhedens prduktinsmetder g de menneskelige ressurcers indflydelse på prduktudviklingsprcessen. - Færdigheder Skal kunne anvende skitseringsteknikker g fysiske mdeller til frmidling g idegenerering. Skal kunne anvende kreative metder til idegenerering. Skal anvende et brugerperspektiv på prduktudviklingsprcessen. Skal kunne vurdere bæredygtigheden af prduktet. Skal kunne anvende kravspecifikatiner. Skal kunne frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsfrslag. - Kmpetencer Skal kunne håndtere udviklingen af prdukter i samarbejde med andre studerende. Knstruktin 11 ECTS - Viden Skal have grundlæggende viden m dimensinering af knstruktiner. Skal have viden m grundlæggende statik. Skal have frståelse fr knstruktinsprcessers sammenhæng med prduktinsstyringssystemer. - Færdigheder Kan anvende 3D-prgrammer til mdellering af enkle knstruktiner. Skal kunne anvende grundlæggende statik. 7

8 Studierdning Skal kunne anvende styrkelære til dimensinering af enkle knstruktiner. - Kmpetence - Teknisk Dkumentatin 6 ECTS - Viden: Skal have viden mkring tlerance. Skal have viden mkring standarder. Skal have frståelse fr tekniske specifikatiner. Skal have frståelse fr tegneprgrammers struktur. - Færdigheder: Skal kunne anvende en 3D- prduktmdel til udarbejdelse af 2D tegninger i henhld til gældende nrmer g standarder. Kan vurdere dimensins- g gemetriske tlerancer på tegninger. Skal kunne frmidle gennem skitseringsteknik. Skal have grundlæggende frståelse fr tekniske dkumentatinsfrmer. - Kmpetencer: Skal kunne håndtere pbygning af en 3D- prduktmdel. Skal kunne deltage i et samarbejde m prduktmdellering. Materialer g fremstillingsprcesser 9 ECTS - Viden Skal have frståelse fr materialeegenskaber g -prøvningsmetder. Skal have viden m fremstillingsprcesser. Skal have frståelse fr sammenhængen mellem prdukters kvalitet g pris i frhld til valg af materialer g fremstillingsprcesser. - Færdigheder Skal kunne vurdere fremstillingsprcessernes betydning fr et prdukt. Skal kunne vurdere sammenhængen mellem fremstillingsprcesser, materialer g bæredygtighed. Skal kunne vælge materialer ud fra materialeegenskaber g krav. - Kmpetence - Virksmhedsteknik 11 ECTS - Viden: Skal have frståelse fr kvalitetsbegrebet. Skal have viden m prjektstyringsværktøjer. Skal have viden m virksmhedsøknmi. Skal have viden mkring miljø g gældende lvgivning. Skal have frståelse fr kultur g natinalitetsfrskelle. Skal have viden m virksmhedens frretningsgange. - Færdigheder: Skal kunne anvende metder til styring af virksmheder. Skal kunne anvende prjektstyringsværktøjer. Skal kunne vurdere kvalitets- g miljømæssige prblemstillinger i virksmheder. Skal kunne frmidle virksmhedsmæssige prblemstillinger g løsningsfrslag. 8

9 - Kmpetencer: Skal kunne håndtere prjektstyring. Studierdning Prduktinsteknik 7 ECTS - Viden: Skal have viden m prduktinssystemer. Skal have viden mkring styringssystemer. Skal have frståelse fr prduktinstekniske principper. Skal have viden m prduktinsprcesser. - Færdigheder: Skal kunne anvende grundlæggende terier indenfr prduktinsteknik. Skal kunne vurdere prduktinstekniske g øknmiske prblemstillinger. Skal kunne frmidle prduktinstekniske løsningsfrslag. - Kmpetencer: Skal kunne deltage i ptimeringsprjekter. Autmatisering 4 ECTS - Viden Skal have en grundlæggende viden m el, pneumatik g hydraulik. - Færdigheder Skal kunne dimensinere grundlæggende kmpnenter inden fr pneumatik g hydraulik. - Kmpetence - 3. Semester - Bundne valgfrløb På 3. semester vælger den studerende den af de 3 bundne valgfrløb, der beskriver uddannelsen til prduktinsteknlg med et særligt kmpetencemråde. De 3 bundne valgfrløb dækker henhldsvis: - Teknisk salg g indkøb - Prduktudvikling - Prduktins- g prcesptimering Læringsmål fr de 3 bundne valgfrløb: 9

10 Teknisk salg g indkøb Frmål: At den færdiguddannede har kmpetencer til at kunne varetage virksmhedens eksterne tekniske g merkantile pgaver. Hvilket behv pfylder denne prfil: At løse virksmhedens pgaver på indkøbs- g afsætningssiden samt pfange markedets brugerdrevne behv samt nye teknlgiske udvikling. Viden: Skal have viden m markedsudviklingsprcesser. Skal have kulturel frståelse. Skal have viden m virksmhedsøknmi. Skal have grundlæggende frståelse fr tekniske dkumentatinsfrmer. Skal have viden m kvalitetsnrmer. Skal have frståelse fr kulturens indflydelse på handlingsmønstre. Skal have frståelse fr menneskelige faktrer der påvirker beslutninger. Skal have frståelse fr kvalitetsparametre. Færdigheder: Skal kunne frhandle på engelsk. Skal kunne udarbejde g frmidle teknisk frhandlingsgrundlag. Skal kunne vurdere samspillet mellem pris g kvalitet. Skal kunne vurdere ændringer i markedsparametre. Skal kunne anvende øknmi til g have frretningsfrståelse fr ptimering af virksmhedens drift. Skal kunne anvende frhandlingsteknik. Skal kunne fretage tekniske vurderinger af prdukter. Skal kunne fretage tekniske, øknmiske g miljømæssige vurderinger inden fr teknisk salg g indkøb. Kmpetencer: Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- g virksmhedskulturer. Skal kunne deltage i udvikling af frretningsstrategier. Skal kunne deltage i g håndtere resultatrienterede frhandlingssituatiner. Skal kunne tilegne sig færdigheder g ny viden i frhld til udviklingsrienterede situatiner inden fr teknisk salg g indkøb. Skal kunne håndtere tekniske, øknmiske g miljømæssige løsninger inden fr teknisk salg g indkøb. 10

11 Prduktudvikling Frmål: At den færdiguddannede har kmpetencer til at gennemføre knstruktin g udviklingspgaver samt dkumentere knstruktinerne i nødvendigt mfang med henblik på prduktin. Hvilket behv pfylder denne prfil: At dække virksmhedernes behv fr praksisnærer knstruktører g prduktudviklere. Viden: Skal have viden m materialers egenskaber. Skal have viden m tlerancesætning. Skal have viden m statik. Skal have viden m simple dynamisk påvirkede knstruktiner. Skal have viden m nrmer g standarder g myndighedsgdkendelser. Skal have frståelse fr virksmhedens drifts øknmi. Skal have viden m knstruktinselementer. Skal have en grundlæggende viden m autmatisering. Skal have viden m metder til prduktudvikling. Skal have viden m prduktinsteknlgier. Færdigheder: Skal kunne anvende skitseringsteknikker g mdeller til frmidling g idegenerering. Skal kunne anvende kreative metder til idegenerering. Skal kunne frmidle tekniske løsninger på dansk g engelsk til samarbejdspartnere g brugere. Skal kunne anvende øknmiske vurderinger med henblik på at ptimere prduktet. Skal kunne anvende 3D-prgrammer til mdellering, 2D-tegninger g præsentatin. Skal kunne anvende et brugerperspektiv på prduktudviklingsprcessen. Skal kunne identificere, analysere g løse prblemer, der pstår mkring prdukter. Skal kunne vurdere frskellige prduktinsteknlgiers betydning fr prduktet. Skal kunne vurdere et prdukt med henblik på dimensinering. Skal kunne udarbejde g vurdere de parametre der indgår i kravspecifikatinerne til prduktet. Skal kunne udarbejde teknisk dkumentatin. Skal kunne vælge materialer ud fra kravspecifikatinerne. Kmpetencer: Skal kunne håndtere g strukturere prduktudviklingsprcessen i et frretningsmæssigt perspektiv. Skal kunne anlægge et bæredygtighedsperspektiv i prduktudviklingsprcessen. Skal kunne håndtere udviklingen af prdukter i samarbejde med andre fagmråder. Kan samarbejde med g inddrage mennesker med frskellige kulturelle baggrunde i relatin til prduktudvikling. Skal inden fr erhvervsmrådet kunne tilegne sig viden, der knytter sig til tekniske prblemstillinger, knstruktinsprincipper g til udviklingen eller frbedringer af fysiske prdukter. 11

12 Prduktins- g prcesptimering Frmål: At den færdiguddannede har kmpetencer til at varetage pgaver på tværs af virksmhedens værdikæder g fretage ptimering af virksmhedens prduktins- g prcesapparat. Hvilket behv pfylder denne prfil: At pfylde virksmhedernes behv fr prdukter med krt g præcis leveringstid samt høje kvalitetskrav i et øknmisk perspektiv. Viden: Skal have viden m virksmheders frretningsmæssige grundlag fra ide til prdukt. Skal have viden m styresystemer. Skal have interkulturel frståelse. Skal have en frretningsmæssig frståelse af prcesser i virksmheder. Skal kunne frstå samspillet inden fr den interne lgistik i virksmheder. Skal have viden m frsyningskædestrukturer. Skal kunne frstå ptimeringsbegreberne i virksmheders frsyningskæde. Skal kunne frstå virksmheders prduktinsmæssige g prcesmæssige frhld. Skal have viden m materialer, teknik, kvalitet, øknmi, rganisatin g miljø. Færdigheder: Skal kunne vurdere prblemer der måtte pstå mkring virksmheders frsyningskæder g pstille løsningsmuligheder herfr. Skal kunne vurdere øknmien g miljøhensyn i prduktins- g prcesptimeringerne. Skal kunne anvende metder til prduktins- g prcesptimering. Skal kunne anvende kvalitetsteknik g måleteknik til prduktins- g prcesptimering. Skal kunne anvende kvalitetsbegreber i styringsfunktiner. Skal kunne vurdere tegninger g tekniske specifikatiner. Skal kunne anvende fremstillingsteknlgier, virksmhedssystemer g lgistik. Skal kunne frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsfrslag i virksmheder. Skal kunne kmmunikere på engelsk. Kmpetencer: Skal kunne udføre prduktins- g prcesptimeringer i virksmheder. Skal kunne deltage i lgistikpgaver i virksmheder. Skal kunne håndtere ledende g krdinerende pgaver indenfr prduktins- g prcesptimering. Skal kunne deltage i et fagligt/tværfagligt samarbejde på alle niveauer i virksmheder. Skal kunne tilegne sig nye færdigheder g ny viden i relatin til prduktins- g prcesptimering. 12

13 4. Semester Praktik - 15 ECTS Studierdning Frmålet med praktikken er at give den studerende mulighed fr at kvalificere studie- g erhvervskmpetencen gennem specialisering g perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til uddannelsens frmål g uddybelse af det bundne valgfrløb med udgangspunkt i praksis. Praktikfrløbet frbinder undervisningen på det bundne valgfrløb med det afsluttende eksamensprjekt g er derfr præget af individuelle valg g mere selvstændig studieaktivitet. Praktikfrløbet er tidsmæssig placeret i starten af 4. semester. Læringsmål fr praktik - Kmpetencer Skal inden fr uddannelsesmrådet kunne tilegne sig ny viden, der knytter sig til både kernemråderne g de valgfrie uddannelses elementer. Skal kunne deltage i udviklingsrienterede situatiner i samarbejde med andre fagmråder. Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- g virksmhedskulturer. Skal kunne tilegne sig viden g færdigheder indenfr relevante værktøjer g metder. Skal kunne deltage i diskussin af fagspecifikke praksisnære prblemstillinger. Praktikfrløbet bedømmes i en intern prøve med gdkendt eller ikke gdkendt. Evalueringskrav Rapprten skal være praksisnær g indehlde en kncentreret beskrivelse af det eller de behandlede emner g prblemstillinger i praktikperiden, samt hvrdan den studerende praktisk arbejdede med disse i sin praktik. Praktikken er bligatrisk g skal være gdkendt, før den studerende kan indstilles til eksamen i det afsluttende eksamensprjekt. Ansvarlig fr praktikphld Uddannelsesinstitutinen udpeger en underviser, der skal fungere sm kntaktpersn til praktikvirksmheden g den studerende. Blandt den praktikansvarliges pgaver er at yde relevant infrmatin til virksmheden, gdkende den studerendes uddannelsesplan fr praktikfrløbet samt vær behjælpelig fr den studerende i praktikken. Det er den praktikansvarlige, sm skal vurdere g gdkende den studerendes uddannelsesplan fr praktikfrløbet. Afsluttende eksamensprjekt 15 ECTS. Den studerende skal dkumentere sin evne til, på metdisk grundlag at kunne bearbejde en kmpleks prblemstilling i relatin til knkrete pgaver inden fr det bundne valgfrløb. Den studerende skal gennemføre det afsluttende eksamensprjekt indenfr centrale prblemstillinger i uddannelsen. Den studerendes bundne valgfrløb skal indgå i eksamensprjektet. 13

14 Emnet fr det afsluttende eksamensprjekt frmuleres af den studerende i samråd med akademiet g i samarbejde med en virksmhed. Akademiet gdkender pgavens frmulering. Semesterplaner Ved studiestart på de enkelte semestre udleveres gældende g pdaterede semesterplaner. Prøver g bedømmelser I uddannelsen er der 4 bligatriske prøver eller bedømmelser. Bekendtgørelse nr. 714 Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Prøver er placeret i studiet sm vist nedenfr. 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 1. års bedømmelse intern prøve Efter 3.semester prøve med ekstern censur Efter praktikfrløbet - intern prøve Afgangsprjekt prøve med ekstern censur De enkelte prøver g bedømmelser afhldes således: 1. års bedømmelse Gældende fr Randers: Består af t delprøver: 4 timer skriftlig tværfaglig prøve En bedømmelse af alle de prjekter, der er udført på 2.semester. Begge prøver bedømmes internt, dvs. bedømmelsen fretages af en eller flere lærere udpeget af uddannelsesinstitutinen (eksaminatr). Består den studerende ikke, er det kun den ikke beståede delprøver der tages m. Vægtning: 4 timers skriftlig prøve Vægt: 60 % Individuelt prjekt Vægt: 25 % Gruppeprjekt Vægt: 15 % Et gruppeprjekt er karakteriseret ved, at det er gruppen, der er ansvarlig fr prjektrapprtens indhld, g hele indhldet er eksaminatinsgrundlaget fr alle studerende i gruppen. Et gruppeprjekt kan både afleveres sm en rapprt sammensat af hver enkelt deltagers individuelle bidrag, eller sm en rapprt hvr alle har bidraget ligeværdigt til alle dele af rapprten. 14

15 Ønsker den studerende, at det udførte arbejde skal indgå direkte i bedømmelsen, skal det klart fremgå, hvilke dele af rapprten den studerende er ansvarlig fr. Et gruppeprjekt, hvr alle i gruppen har bidraget ligeværdigt til alle dele af prjektrapprten, kan ikke inddrages direkte i bedømmelsesgrundlaget men indirekte, da hele rapprten udgør eksaminatinsgrundlaget. Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen g bestås med mindst karakteren 02. Ved udregning af den samlede karakter anvendes almindelige afrundingsregler. Prjekterne skal være afleveret rettidigt g i antagelig stand. Gældende fr Skive: Prøven er en intern prøve. Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er alle prjekter der afleveres i løbet af 1. g 2. semester: Minimum 2 gruppeprjekter g et individuelt prjekt. Bedømmelsen fretages af en eller flere lærere udpeget af uddannelsesinstitutinen (eksaminatr). Gruppeprjekterne bedømmes på grundlag af prjektrapprten samt præsentatin g eksaminatin ved en gruppeeksamen. Det individuelle prjekt bedømmes alene på grundlag af en prjektrapprten g evt. prttyper. Fr at sikre en individuel bedømmelse ved gruppeprjekterne, skal det klart fremgå, hvilke dele af prjektrapprten den enkelte studerende er hvedansvarlig fr, gså selvm alle i gruppen har bidraget ligeværdigt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen g bestås med mindst karakteren 02. Reeksamen Ved reeksamen genbearbejdes dele af prjektet efter anvisning fra en vejleder g der afleveres en revideret prjektrapprt der danner grundlag fr en ny bedømmelse. Prøve efter 3.semester (2.prøve) Prøven gennemføres på grundlag af et tværfagligt prjekt indenfr det bundne valgfrløb sm den studerende har valgt. Der fretages en individuel bedømmelse med udgangspunkt i et individuelt prjekt eller et gruppeprjekt ved en mundtlig prøve. 15

16 Bedømmelse Prjektet g den mundtlige prøve vægtes ligeligt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen g bestås med mindst karakteren 02. Prjektet skal være afleveret rettidigt g i antagelig stand. Ved reeksamen skal prjektet genbearbejdes g der afhldes ny mundtlig prøve. Praktikfrløbet (3. prøve) Bedømmes i en intern prøve på grundlag af en prjektrapprt ver praktikkens indhld g frløb med gdkendt eller ikke gdkendt. Ved reeksamen skal prjektrapprten genbearbejdes g genbedømmes. Afslutningsprjekt (4. prøve) Uddannelsen afsluttes med et prjekt, der frsvares mundtligt. Det bundne valgfrløb skal indgå i afslutningsprjektet. Den studerende kan kun indstille sig til denne prøve, hvis alle frudgående prøver i uddannelsen er bestået. Bedømmelse Prjektrapprt g mundtlig eksamen vægtes ligeligt. Stave g frmuleringsevnen vægtes med 5% (akademiet kan dispensere). Der gives en samlet karakter. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen g bestås med mindst karakteren 02. Ved reeksamen skal prjektet genbearbejdes g der afhldes ny mundtlig prøve. Prøven bedømmes af prjektvejlederen g eksterne censrer. Eksamensreglement En studerende kan højst 3 gange indstille sig til den samme prøve, dg kan akademiet tillade en 4. eller 5. prøve, hvis det er begrundet i usædvanlige frhld. Beståede prøver kan ikke tages m. Sygeeksamen g evt. mprøve afhldes inden fr de førstkmmende 4 undervisningsuger. Ved gruppeeksamen eksamineres den studerende på grundlag af et gruppefremstillet prjekt, dg skal hver studerende til en individuel mundtlig prøve, hvr de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelkalet, før de selv skal eksamineres. Prøverne bestås i den beskrevne rækkefølge. Hvr en studerende ikke består på baggrund af et prjekt, kan prjektet med supplerende vejledning udbygges g derefter danne grundlag fr en mprøve. Det er vejlederens afgørelse, m prjektet er i en sådan standard, at supplerende vejledning tilbydes. Hvr en studerende ikke består på baggrund af et gruppeprjekt, skal den studerende genbearbejde sin del af prjektet før reeksamen. Underviseren vejleder. Hvis alle i gruppen ikke består, genbearbejdes hele prjektet. Underviseren vejleder. 16

17 Karakteren efter 1.års bedømmelse plyses inden semesteret slutter på akademiets undervisningsplatfrm eller ved en persnlig evaluering. Eksamensresultater i frbindelse med mundtlig eksamen meddeles den studerende i umiddelbar frlængelse af eksamen. I øvrigt henvises til uddannelsens eksamensreglement g - bekendtgørelse. Internatinalisering I uddannelsen inddrages den internatinale dimensin i undervisningen. Dette sker bl.a. ved at sætte fkus på mødet med andre kulturer g inddragelse af relevante internatinale prblemstillinger i undervisningen, gennem prjektarbejdet, seminarer, studieture g virksmhedsbesøg. Det er muligt fr den studerende i 4. semester at gennemføre praktik g/eller afgangsprjekt i udlandet. Studieaktivitet Kriterier fr studieaktivitet. Det er den studerendes eget ansvar at være studieaktiv. Frudsætningerne fr at løse de stillede pgaver, g kunne bestå prøverne der er på uddannelsen, er at de planlagte undervisnings- g prjektfrløb følges. Studierejser er bligatriske g en nødvendig frudsætning fr at gennemføre uddannelsen. Opgaver der afleveres fr sent, uden frudgående skriftlig aftale, vil ikke blive rettet g bedømt, g vil således medføre, at den studerende ikke kan deltage i eksamen. Den studerende har ansvaret fr pbevaringen af resultatet af pgaverne, såvel på akademiet sm hjemme, brtset fra de perider, hvr de er afleveret til bedømmelse. Manglende studieaktivitet. Hvis underviserne vurderer, at den studerende ikke er studieaktiv, sender akademiet en meddelelse til den studerende m den knstaterede manglende studieaktivitet. Ved frsat manglende studieaktivitet, g efter at akademiet har udfldet rimelige bestræbelser, herunder persnlig samtale, fr at gøre pmærksm på dette frhld, kan akademiet betragte den studerende sm udmeldt. Akademiet giver 2 skriftlige meddelelser m manglende studieaktivitet, hvr den sidste vil være en udmeldelse fra uddannelsen. 17

18 Regler m meritverførsel Studierdning Ved ptagelse på studiet til Prduktinsteknlg Der vil kunne pnås merit fr fag g studietid på andre uddannelser. Imødekmmelse af eventuel merit vil blive aftalt i hvert enkelt tilfælde, efter en vurdering af det faglige niveau, samt en samtale mellem den studerende g akademiet, dg skal mindst 60 ECTS-pint af den samlede prduktinsteknlguddannelse pnås ved studier gennemført på akademiet g studieaktiviteter sm er gennemført mere end 5 år før ptagelse, kan nrmalt ikke meritverføres. Meritverførsel til andre studier Akademiet har i samarbejder med de andre tekniske skler, der udbyder prduktinsteknlguddannelsen på landsplan, undersøgt meritmulighederne med ingeniørhøjskler, vedrørende merit fr dele af maskiningeniørstudiet m.v. Da meritmulighederne er individuelle på de frskellige institutiner henvises til en dialg med afdelingens studievejleder, der nærmere vil redegøre fr meritmulighederne: Indhld, mfang g betingelser m.v. Ikrafttræden g revisin m.m. Denne studierdning træder i kraft ved studieårets begyndelse september Revisin. Studierdningen revideres når akademiet finder det nødvendigt. En ny studierdning vil træde i kraft ved det først følgende studieårs begyndelse. Såfremt en revisin medfører væsentlige ændringer af studierdningen, vil der blive fastsat vergangsregler i den nye studierdning. Overgangsregler. Der er væsentlige ændringer i denne studierdning i frhld til tidligere udgaver: Studierdningen er derfr kun gældende fr studerende, der påbegynder studiet i september Studerende, der har påbegyndt studiet tidligere men vælger at gå et semester m, vil dg gså blive mfattet. Dispensatiner. Akademiet kan, når det findes begrundet i usædvanlige frhld, dispensere fra de regler i studierdningen, sm alene er fastsat af akademiet. 18

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014

STUDIEORDNING 2012-2014 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 Indhld 1. Uddannelsen...4 1.1. Frmål...4 1.2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsernes frmål... 3 3. Uddannelsernes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2012-2014 Gældende fra august 2012 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere