STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG"

Transkript

1 Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE... 6 LÆRINGSMÅL FOR KERNEOMRÅDER PÅ 1 OG 2.SEMESTER: SEMESTER - BUNDNE VALGFORLØB SEMESTER PRAKTIK - 15 ECTS AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT 15 ECTS SEMESTERPLANER PRØVER OG BEDØMMELSER ÅRS BEDØMMELSE GÆLDENDE FOR RANDERS: PRØVE EFTER 3.SEMESTER (2.PRØVE) PRAKTIKFORLØBET (3. PRØVE) AFSLUTNINGSPROJEKT (4. PRØVE) EKSAMENSREGLEMENT INTERNATIONALISERING 17 STUDIEAKTIVITET 17 KRITERIER FOR STUDIEAKTIVITET MANGLENDE STUDIEAKTIVITET REGLER OM MERITOVERFØRSEL 18 IKRAFTTRÆDEN OG REVISION M.M. 18 REVISION OVERGANGSREGLER DISPENSATIONER

3 Bekendtgørelsesgrundlag Studierdning LBK nr. 882 af 08/08/2011 bekendtgørelse af lv m erhvervsakademiuddannelser g prfessinsbachelruddannelser. Uddannelsesbekendtgørelsen: BEK nr. 703 af 03/07/2009 Bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelse (AK) inden fr prduktin (prduktinsteknlg AK) Adgangsbekendtgørelsen: BEK nr. 239 af 15/03/2010 Bekendtgørelse m adgang, indskrivning g rlv mv. ved Undervisningsministeriets videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: BEK nr. 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Bekendtgørelse m karakterskala g anden bedømmelse: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts Kvalitetsbekendtgørelsen: BEK nr af 01/10/2010 Bekendtgørelse m kvalitetssikring af erhvervsrettet videregående uddannelse. Bekendtgørelse af lv m åben uddannelse: LBK nr. 952 af 02/10/2009 I henhld til undervisningsministeriets bekendtgørelse fastsættes følgende studierdning fr prduktinsteknlguddannelsen ved Erhvervsakademi Dania. Tilhørsfrhld Prduktinsteknlguddannelsen udbydes ved Erhvervsakademi Dania. Den findes både i Randers g i Skive. 3

4 Uddannelsens mål, varighed, struktur g tilrettelæggelse Læringsudbytte Mål fr læringsudbytte fr erhvervsakademiuddannelse inden fr prduktin (jf. bilag 1 i Bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelse inden fr prduktin (prduktinsteknlg AK)). Mål fr læringsudbyttet mfatter den viden, de færdigheder g kmpetencer, sm en prduktinsteknlg skal pnå i uddannelsen. Viden Den uddannede skal have viden m 1) virksmheders anvendte tekniske, rganisatriske, øknmiske, kvalitets- g miljømæssig terier g metder inden fr prduktin, prduktudvikling samt teknisk salg g indkøb, 2) tekniske, rganisatriske, øknmiske, kvalitets- g miljømæssige begreber g metder g frståelse af virksmhedernes anvendelse af disse begreber g metder inden fr prduktin, prduktudvikling samt teknisk salg g indkøb g 3) glbalisering g internatinale udviklingstendenser. Færdigheder Den uddannede kan 1) anvende tekniske, innvative, kreative g analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse i virksmheder inden fr prduktin, prduktudvikling samt teknisk salg g indkøb, 2) vurdere praksisnære prblemstillinger inden fr tekniske, rganisatriske, øknmiske, kvalitets- g miljømæssige mråder g pstille løsningsmuligheder samt 3) anvende teknisk dkumentatin g kalkulatin til frmidling af praksisnære tekniske, rganisatriske, øknmiske, kvalitets- g miljømæssige prblemstillinger g løsningsfrslag til samarbejdspartnere g brugere. Kmpetencer Den uddannede kan 1) håndtere situatiner af udviklingsrienteret karakter inden fr prduktin, prduktudvikling samt teknisk salg g indkøb, 2) deltage i g gennemføre prjektledelse af faglige g tværfaglige samarbejder med en prfessinel tilgang inden fr prduktin, prduktudvikling samt køb g salg såvel natinalt sm internatinalt g 3) tilegne sig færdigheder g ny viden i relatin til prduktin, prduktudvikling g teknisk salg g indkøb i en struktureret sammenhæng. 4

5 Varighed g struktur Studierdning Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse g skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. Uddannelsen består af teri g praktik, praktikken skal have en varighed af 3 måneder, svarende til 15 ECTS-pint. Uddannelsen er 2-årig g gennemføres ver 4 semestre. Fællesdelen udgør 65 ECTS pint. Den sidste del af uddannelsesfrløbet afvikles sm bundne valgfrløb, hvr den studerende uddyber sin viden, færdigheder g kmpetencer inden fr et af de bundne valgfrløb. På 4. semester gennemføres et praktikphld i en virksmhed, hvr der arbejdes med udgangspunkt i en prblemstilling inden fr det bundne valgfrløb. Den studerende udarbejder derefter et afgangsprjekt gså i samarbejde med en virksmhed. ECTS-pintsystem Uddannelsen er nrmeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtids-studerendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 pint i Eurpean Credit Transfer System (ECTS-pint), der er et eurpæisk system til meritverførsel i uddannelsessystemet. Uddannelsen til prduktinsteknlg er således nrmeret til 120 ECTS-pint, der frdeles med 30 fr hvert semester. ECTS-pint tildeles de studerende, der fuldfører uddannelsens elementer tilfredsstillende ved at bestå eksaminer eller anden frm fr bedømmelse. 5

6 Uddannelseselementer / prjektfrløb Uddannelseselementer / prjektfrløb Uddannelseselementer/ prjektfrløb Uddannelseselementer / Praktik Uddannelseselementer / AFP Kernemråder Uddannelseselementer / prjektfrløb: Studierdning 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Kernemråder Metde, 8 ECTS 5 3 Prduktudvikling, 9 ECTS Knstruktin, 11 ECTS Teknisk dkumentatin, 6 ECTS Materialer g fremstillingsprcesser, 9 ECTS Virksmhedsteknik, 11 ECTS Prduktinsteknik 7 ECTS Autmatisering 4 ECTS Bundne valgfrløb 25 ECTS Praktik 15 ECTS 15 Afgangsprjekt 15 ECTS ECTS-pint Samlet 120 ECTS Undervisningens tilrettelæggelse Uddannelsen er bygget p mkring prblembaseret læring g er prjektrganiseret med fkus på læring i sciale fællesskaber. Undervisningen er inden fr det enkelte semester rganiseret i kernemråder g de knytter sig så vidt muligt til de aktuelle prjekters prblemstillinger, der er emne- g/eller temabaseret med en tværfaglig tilgangsvinkel. Inden fr de enkelte emner eller temaer kan undervisningen fregå sm faglige kurser, der kan bestå af frelæsninger med tilknyttede pgaver, øvelser eller cases. Undervisningen gennemføres endvidere gennem dialg g vejledning, seminarer, gæsteundervisere, studieture, virksmhedsbesøg g virksmhedsphld. 6

7 I undervisningen inddrages ny viden g frskningsresultater, samt erfaringer fra praksis g viden fra erhvervslivet. Det er et krav, at den studerende har rådighed ver en bærbar cmputer. Det enkelte kernemrådes mfang beskrives ved det antal ECTS-pint mrådet dækker. Læringsmål fr kernemråder på 1 g 2.semester: Metde 8 ECTS - Viden Skal have viden m analytiske metder Skal have frståelse fr relevante frmidlingsteknikker Skal have frståelse fr ressurcestyringsmetder - Færdigheder Skal kunne frmidle prblemstillinger Skal kunne anvende relevante metder til præsentatin af prblemstillinger Skal kunne vurdere g anvende relevante analytiske metder - Kmpetencer: Skal kunne håndtere styring af ressurcer - både individuelt g i grupper Prduktudvikling 9 ECTS - Viden Skal have viden m terier g metder til systematisk prduktudvikling. Skal have viden m markeders betydning fr prduktudvikling. Skal have viden m prduktudviklings betydning fr virksmhedens frretningsmæssige grundlag. Skal have viden m virksmhedens prduktinsmetder g de menneskelige ressurcers indflydelse på prduktudviklingsprcessen. - Færdigheder Skal kunne anvende skitseringsteknikker g fysiske mdeller til frmidling g idegenerering. Skal kunne anvende kreative metder til idegenerering. Skal anvende et brugerperspektiv på prduktudviklingsprcessen. Skal kunne vurdere bæredygtigheden af prduktet. Skal kunne anvende kravspecifikatiner. Skal kunne frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsfrslag. - Kmpetencer Skal kunne håndtere udviklingen af prdukter i samarbejde med andre studerende. Knstruktin 11 ECTS - Viden Skal have grundlæggende viden m dimensinering af knstruktiner. Skal have viden m grundlæggende statik. Skal have frståelse fr knstruktinsprcessers sammenhæng med prduktinsstyringssystemer. - Færdigheder Kan anvende 3D-prgrammer til mdellering af enkle knstruktiner. Skal kunne anvende grundlæggende statik. 7

8 Studierdning Skal kunne anvende styrkelære til dimensinering af enkle knstruktiner. - Kmpetence - Teknisk Dkumentatin 6 ECTS - Viden: Skal have viden mkring tlerance. Skal have viden mkring standarder. Skal have frståelse fr tekniske specifikatiner. Skal have frståelse fr tegneprgrammers struktur. - Færdigheder: Skal kunne anvende en 3D- prduktmdel til udarbejdelse af 2D tegninger i henhld til gældende nrmer g standarder. Kan vurdere dimensins- g gemetriske tlerancer på tegninger. Skal kunne frmidle gennem skitseringsteknik. Skal have grundlæggende frståelse fr tekniske dkumentatinsfrmer. - Kmpetencer: Skal kunne håndtere pbygning af en 3D- prduktmdel. Skal kunne deltage i et samarbejde m prduktmdellering. Materialer g fremstillingsprcesser 9 ECTS - Viden Skal have frståelse fr materialeegenskaber g -prøvningsmetder. Skal have viden m fremstillingsprcesser. Skal have frståelse fr sammenhængen mellem prdukters kvalitet g pris i frhld til valg af materialer g fremstillingsprcesser. - Færdigheder Skal kunne vurdere fremstillingsprcessernes betydning fr et prdukt. Skal kunne vurdere sammenhængen mellem fremstillingsprcesser, materialer g bæredygtighed. Skal kunne vælge materialer ud fra materialeegenskaber g krav. - Kmpetence - Virksmhedsteknik 11 ECTS - Viden: Skal have frståelse fr kvalitetsbegrebet. Skal have viden m prjektstyringsværktøjer. Skal have viden m virksmhedsøknmi. Skal have viden mkring miljø g gældende lvgivning. Skal have frståelse fr kultur g natinalitetsfrskelle. Skal have viden m virksmhedens frretningsgange. - Færdigheder: Skal kunne anvende metder til styring af virksmheder. Skal kunne anvende prjektstyringsværktøjer. Skal kunne vurdere kvalitets- g miljømæssige prblemstillinger i virksmheder. Skal kunne frmidle virksmhedsmæssige prblemstillinger g løsningsfrslag. 8

9 - Kmpetencer: Skal kunne håndtere prjektstyring. Studierdning Prduktinsteknik 7 ECTS - Viden: Skal have viden m prduktinssystemer. Skal have viden mkring styringssystemer. Skal have frståelse fr prduktinstekniske principper. Skal have viden m prduktinsprcesser. - Færdigheder: Skal kunne anvende grundlæggende terier indenfr prduktinsteknik. Skal kunne vurdere prduktinstekniske g øknmiske prblemstillinger. Skal kunne frmidle prduktinstekniske løsningsfrslag. - Kmpetencer: Skal kunne deltage i ptimeringsprjekter. Autmatisering 4 ECTS - Viden Skal have en grundlæggende viden m el, pneumatik g hydraulik. - Færdigheder Skal kunne dimensinere grundlæggende kmpnenter inden fr pneumatik g hydraulik. - Kmpetence - 3. Semester - Bundne valgfrløb På 3. semester vælger den studerende den af de 3 bundne valgfrløb, der beskriver uddannelsen til prduktinsteknlg med et særligt kmpetencemråde. De 3 bundne valgfrløb dækker henhldsvis: - Teknisk salg g indkøb - Prduktudvikling - Prduktins- g prcesptimering Læringsmål fr de 3 bundne valgfrløb: 9

10 Teknisk salg g indkøb Frmål: At den færdiguddannede har kmpetencer til at kunne varetage virksmhedens eksterne tekniske g merkantile pgaver. Hvilket behv pfylder denne prfil: At løse virksmhedens pgaver på indkøbs- g afsætningssiden samt pfange markedets brugerdrevne behv samt nye teknlgiske udvikling. Viden: Skal have viden m markedsudviklingsprcesser. Skal have kulturel frståelse. Skal have viden m virksmhedsøknmi. Skal have grundlæggende frståelse fr tekniske dkumentatinsfrmer. Skal have viden m kvalitetsnrmer. Skal have frståelse fr kulturens indflydelse på handlingsmønstre. Skal have frståelse fr menneskelige faktrer der påvirker beslutninger. Skal have frståelse fr kvalitetsparametre. Færdigheder: Skal kunne frhandle på engelsk. Skal kunne udarbejde g frmidle teknisk frhandlingsgrundlag. Skal kunne vurdere samspillet mellem pris g kvalitet. Skal kunne vurdere ændringer i markedsparametre. Skal kunne anvende øknmi til g have frretningsfrståelse fr ptimering af virksmhedens drift. Skal kunne anvende frhandlingsteknik. Skal kunne fretage tekniske vurderinger af prdukter. Skal kunne fretage tekniske, øknmiske g miljømæssige vurderinger inden fr teknisk salg g indkøb. Kmpetencer: Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- g virksmhedskulturer. Skal kunne deltage i udvikling af frretningsstrategier. Skal kunne deltage i g håndtere resultatrienterede frhandlingssituatiner. Skal kunne tilegne sig færdigheder g ny viden i frhld til udviklingsrienterede situatiner inden fr teknisk salg g indkøb. Skal kunne håndtere tekniske, øknmiske g miljømæssige løsninger inden fr teknisk salg g indkøb. 10

11 Prduktudvikling Frmål: At den færdiguddannede har kmpetencer til at gennemføre knstruktin g udviklingspgaver samt dkumentere knstruktinerne i nødvendigt mfang med henblik på prduktin. Hvilket behv pfylder denne prfil: At dække virksmhedernes behv fr praksisnærer knstruktører g prduktudviklere. Viden: Skal have viden m materialers egenskaber. Skal have viden m tlerancesætning. Skal have viden m statik. Skal have viden m simple dynamisk påvirkede knstruktiner. Skal have viden m nrmer g standarder g myndighedsgdkendelser. Skal have frståelse fr virksmhedens drifts øknmi. Skal have viden m knstruktinselementer. Skal have en grundlæggende viden m autmatisering. Skal have viden m metder til prduktudvikling. Skal have viden m prduktinsteknlgier. Færdigheder: Skal kunne anvende skitseringsteknikker g mdeller til frmidling g idegenerering. Skal kunne anvende kreative metder til idegenerering. Skal kunne frmidle tekniske løsninger på dansk g engelsk til samarbejdspartnere g brugere. Skal kunne anvende øknmiske vurderinger med henblik på at ptimere prduktet. Skal kunne anvende 3D-prgrammer til mdellering, 2D-tegninger g præsentatin. Skal kunne anvende et brugerperspektiv på prduktudviklingsprcessen. Skal kunne identificere, analysere g løse prblemer, der pstår mkring prdukter. Skal kunne vurdere frskellige prduktinsteknlgiers betydning fr prduktet. Skal kunne vurdere et prdukt med henblik på dimensinering. Skal kunne udarbejde g vurdere de parametre der indgår i kravspecifikatinerne til prduktet. Skal kunne udarbejde teknisk dkumentatin. Skal kunne vælge materialer ud fra kravspecifikatinerne. Kmpetencer: Skal kunne håndtere g strukturere prduktudviklingsprcessen i et frretningsmæssigt perspektiv. Skal kunne anlægge et bæredygtighedsperspektiv i prduktudviklingsprcessen. Skal kunne håndtere udviklingen af prdukter i samarbejde med andre fagmråder. Kan samarbejde med g inddrage mennesker med frskellige kulturelle baggrunde i relatin til prduktudvikling. Skal inden fr erhvervsmrådet kunne tilegne sig viden, der knytter sig til tekniske prblemstillinger, knstruktinsprincipper g til udviklingen eller frbedringer af fysiske prdukter. 11

12 Prduktins- g prcesptimering Frmål: At den færdiguddannede har kmpetencer til at varetage pgaver på tværs af virksmhedens værdikæder g fretage ptimering af virksmhedens prduktins- g prcesapparat. Hvilket behv pfylder denne prfil: At pfylde virksmhedernes behv fr prdukter med krt g præcis leveringstid samt høje kvalitetskrav i et øknmisk perspektiv. Viden: Skal have viden m virksmheders frretningsmæssige grundlag fra ide til prdukt. Skal have viden m styresystemer. Skal have interkulturel frståelse. Skal have en frretningsmæssig frståelse af prcesser i virksmheder. Skal kunne frstå samspillet inden fr den interne lgistik i virksmheder. Skal have viden m frsyningskædestrukturer. Skal kunne frstå ptimeringsbegreberne i virksmheders frsyningskæde. Skal kunne frstå virksmheders prduktinsmæssige g prcesmæssige frhld. Skal have viden m materialer, teknik, kvalitet, øknmi, rganisatin g miljø. Færdigheder: Skal kunne vurdere prblemer der måtte pstå mkring virksmheders frsyningskæder g pstille løsningsmuligheder herfr. Skal kunne vurdere øknmien g miljøhensyn i prduktins- g prcesptimeringerne. Skal kunne anvende metder til prduktins- g prcesptimering. Skal kunne anvende kvalitetsteknik g måleteknik til prduktins- g prcesptimering. Skal kunne anvende kvalitetsbegreber i styringsfunktiner. Skal kunne vurdere tegninger g tekniske specifikatiner. Skal kunne anvende fremstillingsteknlgier, virksmhedssystemer g lgistik. Skal kunne frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsfrslag i virksmheder. Skal kunne kmmunikere på engelsk. Kmpetencer: Skal kunne udføre prduktins- g prcesptimeringer i virksmheder. Skal kunne deltage i lgistikpgaver i virksmheder. Skal kunne håndtere ledende g krdinerende pgaver indenfr prduktins- g prcesptimering. Skal kunne deltage i et fagligt/tværfagligt samarbejde på alle niveauer i virksmheder. Skal kunne tilegne sig nye færdigheder g ny viden i relatin til prduktins- g prcesptimering. 12

13 4. Semester Praktik - 15 ECTS Studierdning Frmålet med praktikken er at give den studerende mulighed fr at kvalificere studie- g erhvervskmpetencen gennem specialisering g perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til uddannelsens frmål g uddybelse af det bundne valgfrløb med udgangspunkt i praksis. Praktikfrløbet frbinder undervisningen på det bundne valgfrløb med det afsluttende eksamensprjekt g er derfr præget af individuelle valg g mere selvstændig studieaktivitet. Praktikfrløbet er tidsmæssig placeret i starten af 4. semester. Læringsmål fr praktik - Kmpetencer Skal inden fr uddannelsesmrådet kunne tilegne sig ny viden, der knytter sig til både kernemråderne g de valgfrie uddannelses elementer. Skal kunne deltage i udviklingsrienterede situatiner i samarbejde med andre fagmråder. Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- g virksmhedskulturer. Skal kunne tilegne sig viden g færdigheder indenfr relevante værktøjer g metder. Skal kunne deltage i diskussin af fagspecifikke praksisnære prblemstillinger. Praktikfrløbet bedømmes i en intern prøve med gdkendt eller ikke gdkendt. Evalueringskrav Rapprten skal være praksisnær g indehlde en kncentreret beskrivelse af det eller de behandlede emner g prblemstillinger i praktikperiden, samt hvrdan den studerende praktisk arbejdede med disse i sin praktik. Praktikken er bligatrisk g skal være gdkendt, før den studerende kan indstilles til eksamen i det afsluttende eksamensprjekt. Ansvarlig fr praktikphld Uddannelsesinstitutinen udpeger en underviser, der skal fungere sm kntaktpersn til praktikvirksmheden g den studerende. Blandt den praktikansvarliges pgaver er at yde relevant infrmatin til virksmheden, gdkende den studerendes uddannelsesplan fr praktikfrløbet samt vær behjælpelig fr den studerende i praktikken. Det er den praktikansvarlige, sm skal vurdere g gdkende den studerendes uddannelsesplan fr praktikfrløbet. Afsluttende eksamensprjekt 15 ECTS. Den studerende skal dkumentere sin evne til, på metdisk grundlag at kunne bearbejde en kmpleks prblemstilling i relatin til knkrete pgaver inden fr det bundne valgfrløb. Den studerende skal gennemføre det afsluttende eksamensprjekt indenfr centrale prblemstillinger i uddannelsen. Den studerendes bundne valgfrløb skal indgå i eksamensprjektet. 13

14 Emnet fr det afsluttende eksamensprjekt frmuleres af den studerende i samråd med akademiet g i samarbejde med en virksmhed. Akademiet gdkender pgavens frmulering. Semesterplaner Ved studiestart på de enkelte semestre udleveres gældende g pdaterede semesterplaner. Prøver g bedømmelser I uddannelsen er der 4 bligatriske prøver eller bedømmelser. Bekendtgørelse nr. 714 Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Prøver er placeret i studiet sm vist nedenfr. 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 1. års bedømmelse intern prøve Efter 3.semester prøve med ekstern censur Efter praktikfrløbet - intern prøve Afgangsprjekt prøve med ekstern censur De enkelte prøver g bedømmelser afhldes således: 1. års bedømmelse Gældende fr Randers: Består af t delprøver: 4 timer skriftlig tværfaglig prøve En bedømmelse af alle de prjekter, der er udført på 2.semester. Begge prøver bedømmes internt, dvs. bedømmelsen fretages af en eller flere lærere udpeget af uddannelsesinstitutinen (eksaminatr). Består den studerende ikke, er det kun den ikke beståede delprøver der tages m. Vægtning: 4 timers skriftlig prøve Vægt: 60 % Individuelt prjekt Vægt: 25 % Gruppeprjekt Vægt: 15 % Et gruppeprjekt er karakteriseret ved, at det er gruppen, der er ansvarlig fr prjektrapprtens indhld, g hele indhldet er eksaminatinsgrundlaget fr alle studerende i gruppen. Et gruppeprjekt kan både afleveres sm en rapprt sammensat af hver enkelt deltagers individuelle bidrag, eller sm en rapprt hvr alle har bidraget ligeværdigt til alle dele af rapprten. 14

15 Ønsker den studerende, at det udførte arbejde skal indgå direkte i bedømmelsen, skal det klart fremgå, hvilke dele af rapprten den studerende er ansvarlig fr. Et gruppeprjekt, hvr alle i gruppen har bidraget ligeværdigt til alle dele af prjektrapprten, kan ikke inddrages direkte i bedømmelsesgrundlaget men indirekte, da hele rapprten udgør eksaminatinsgrundlaget. Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen g bestås med mindst karakteren 02. Ved udregning af den samlede karakter anvendes almindelige afrundingsregler. Prjekterne skal være afleveret rettidigt g i antagelig stand. Gældende fr Skive: Prøven er en intern prøve. Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er alle prjekter der afleveres i løbet af 1. g 2. semester: Minimum 2 gruppeprjekter g et individuelt prjekt. Bedømmelsen fretages af en eller flere lærere udpeget af uddannelsesinstitutinen (eksaminatr). Gruppeprjekterne bedømmes på grundlag af prjektrapprten samt præsentatin g eksaminatin ved en gruppeeksamen. Det individuelle prjekt bedømmes alene på grundlag af en prjektrapprten g evt. prttyper. Fr at sikre en individuel bedømmelse ved gruppeprjekterne, skal det klart fremgå, hvilke dele af prjektrapprten den enkelte studerende er hvedansvarlig fr, gså selvm alle i gruppen har bidraget ligeværdigt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen g bestås med mindst karakteren 02. Reeksamen Ved reeksamen genbearbejdes dele af prjektet efter anvisning fra en vejleder g der afleveres en revideret prjektrapprt der danner grundlag fr en ny bedømmelse. Prøve efter 3.semester (2.prøve) Prøven gennemføres på grundlag af et tværfagligt prjekt indenfr det bundne valgfrløb sm den studerende har valgt. Der fretages en individuel bedømmelse med udgangspunkt i et individuelt prjekt eller et gruppeprjekt ved en mundtlig prøve. 15

16 Bedømmelse Prjektet g den mundtlige prøve vægtes ligeligt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen g bestås med mindst karakteren 02. Prjektet skal være afleveret rettidigt g i antagelig stand. Ved reeksamen skal prjektet genbearbejdes g der afhldes ny mundtlig prøve. Praktikfrløbet (3. prøve) Bedømmes i en intern prøve på grundlag af en prjektrapprt ver praktikkens indhld g frløb med gdkendt eller ikke gdkendt. Ved reeksamen skal prjektrapprten genbearbejdes g genbedømmes. Afslutningsprjekt (4. prøve) Uddannelsen afsluttes med et prjekt, der frsvares mundtligt. Det bundne valgfrløb skal indgå i afslutningsprjektet. Den studerende kan kun indstille sig til denne prøve, hvis alle frudgående prøver i uddannelsen er bestået. Bedømmelse Prjektrapprt g mundtlig eksamen vægtes ligeligt. Stave g frmuleringsevnen vægtes med 5% (akademiet kan dispensere). Der gives en samlet karakter. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen g bestås med mindst karakteren 02. Ved reeksamen skal prjektet genbearbejdes g der afhldes ny mundtlig prøve. Prøven bedømmes af prjektvejlederen g eksterne censrer. Eksamensreglement En studerende kan højst 3 gange indstille sig til den samme prøve, dg kan akademiet tillade en 4. eller 5. prøve, hvis det er begrundet i usædvanlige frhld. Beståede prøver kan ikke tages m. Sygeeksamen g evt. mprøve afhldes inden fr de førstkmmende 4 undervisningsuger. Ved gruppeeksamen eksamineres den studerende på grundlag af et gruppefremstillet prjekt, dg skal hver studerende til en individuel mundtlig prøve, hvr de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelkalet, før de selv skal eksamineres. Prøverne bestås i den beskrevne rækkefølge. Hvr en studerende ikke består på baggrund af et prjekt, kan prjektet med supplerende vejledning udbygges g derefter danne grundlag fr en mprøve. Det er vejlederens afgørelse, m prjektet er i en sådan standard, at supplerende vejledning tilbydes. Hvr en studerende ikke består på baggrund af et gruppeprjekt, skal den studerende genbearbejde sin del af prjektet før reeksamen. Underviseren vejleder. Hvis alle i gruppen ikke består, genbearbejdes hele prjektet. Underviseren vejleder. 16

17 Karakteren efter 1.års bedømmelse plyses inden semesteret slutter på akademiets undervisningsplatfrm eller ved en persnlig evaluering. Eksamensresultater i frbindelse med mundtlig eksamen meddeles den studerende i umiddelbar frlængelse af eksamen. I øvrigt henvises til uddannelsens eksamensreglement g - bekendtgørelse. Internatinalisering I uddannelsen inddrages den internatinale dimensin i undervisningen. Dette sker bl.a. ved at sætte fkus på mødet med andre kulturer g inddragelse af relevante internatinale prblemstillinger i undervisningen, gennem prjektarbejdet, seminarer, studieture g virksmhedsbesøg. Det er muligt fr den studerende i 4. semester at gennemføre praktik g/eller afgangsprjekt i udlandet. Studieaktivitet Kriterier fr studieaktivitet. Det er den studerendes eget ansvar at være studieaktiv. Frudsætningerne fr at løse de stillede pgaver, g kunne bestå prøverne der er på uddannelsen, er at de planlagte undervisnings- g prjektfrløb følges. Studierejser er bligatriske g en nødvendig frudsætning fr at gennemføre uddannelsen. Opgaver der afleveres fr sent, uden frudgående skriftlig aftale, vil ikke blive rettet g bedømt, g vil således medføre, at den studerende ikke kan deltage i eksamen. Den studerende har ansvaret fr pbevaringen af resultatet af pgaverne, såvel på akademiet sm hjemme, brtset fra de perider, hvr de er afleveret til bedømmelse. Manglende studieaktivitet. Hvis underviserne vurderer, at den studerende ikke er studieaktiv, sender akademiet en meddelelse til den studerende m den knstaterede manglende studieaktivitet. Ved frsat manglende studieaktivitet, g efter at akademiet har udfldet rimelige bestræbelser, herunder persnlig samtale, fr at gøre pmærksm på dette frhld, kan akademiet betragte den studerende sm udmeldt. Akademiet giver 2 skriftlige meddelelser m manglende studieaktivitet, hvr den sidste vil være en udmeldelse fra uddannelsen. 17

18 Regler m meritverførsel Studierdning Ved ptagelse på studiet til Prduktinsteknlg Der vil kunne pnås merit fr fag g studietid på andre uddannelser. Imødekmmelse af eventuel merit vil blive aftalt i hvert enkelt tilfælde, efter en vurdering af det faglige niveau, samt en samtale mellem den studerende g akademiet, dg skal mindst 60 ECTS-pint af den samlede prduktinsteknlguddannelse pnås ved studier gennemført på akademiet g studieaktiviteter sm er gennemført mere end 5 år før ptagelse, kan nrmalt ikke meritverføres. Meritverførsel til andre studier Akademiet har i samarbejder med de andre tekniske skler, der udbyder prduktinsteknlguddannelsen på landsplan, undersøgt meritmulighederne med ingeniørhøjskler, vedrørende merit fr dele af maskiningeniørstudiet m.v. Da meritmulighederne er individuelle på de frskellige institutiner henvises til en dialg med afdelingens studievejleder, der nærmere vil redegøre fr meritmulighederne: Indhld, mfang g betingelser m.v. Ikrafttræden g revisin m.m. Denne studierdning træder i kraft ved studieårets begyndelse september Revisin. Studierdningen revideres når akademiet finder det nødvendigt. En ny studierdning vil træde i kraft ved det først følgende studieårs begyndelse. Såfremt en revisin medfører væsentlige ændringer af studierdningen, vil der blive fastsat vergangsregler i den nye studierdning. Overgangsregler. Der er væsentlige ændringer i denne studierdning i frhld til tidligere udgaver: Studierdningen er derfr kun gældende fr studerende, der påbegynder studiet i september Studerende, der har påbegyndt studiet tidligere men vælger at gå et semester m, vil dg gså blive mfattet. Dispensatiner. Akademiet kan, når det findes begrundet i usædvanlige frhld, dispensere fra de regler i studierdningen, sm alene er fastsat af akademiet. 18

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014

STUDIEORDNING 2012-2014 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 Indhld 1. Uddannelsen...4 1.1. Frmål...4 1.2.

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Studierdning fr uddannelsen til Handelsøknm (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt. Gældende pr. 1. september 2013. Der tages frbehld fr eventuelle trykfejl g ændringer

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

STUDIEORDNING 2013-2015

STUDIEORDNING 2013-2015 STUDIEORDNING 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Indhld 1. Uddannelsen... 4 1.1. Frmål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål fr læringsudbytte... 4 1.4. Titulatur... 5 2. Uddannelsens indhld

Læs mere

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsernes frmål... 3 3. Uddannelsernes

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2014 Studieordning for uddannelsen til Produktionsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Arvikavej 2A, Skive / Minervavej 63, Randers 1. september, 2014.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Chemistry) Studierdning 2011, Versin 1.4 Gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Uddannelsesnævnet. TUP - Projekt 76 2000 Slutrapport

Uddannelsesnævnet. TUP - Projekt 76 2000 Slutrapport Uddannelsesnævnet TUP - Prjekt 76 2000 Slutrapprt Analyse af muligheden fr anvendelse af fleksibel læring inden fr HAKL-uddannelser Prjektdeltagere: Pul Erik Nørgård Sørensen Svend Langelund Tønder, den

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse UVM/UVA/EUL HØRING Udkast 10. ktber 2014 Bekendtgørelse m kmbineret ungdmsuddannelse I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 3, 10, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 3, 14, stk. 4, 16,

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent Det faglige udvalg fr den pædaggiske assistentuddannelse g scial- g sundhedsuddannelsen, PASS September 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til scial- g sundhedshjælper g scial- g

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere