Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde"

Transkript

1 Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2 Kalibreringaflokallægivermodellering...5 Lægiverevedmølle Lægiverevedmølle Lægiverevedmølle Lægiverevedmølle Kalibreringsresultater...11 Beregningsopfølgningpåmånedsniveau...13 Fraopfølgningsværdiertillangtidsforventninger...15 Langtidsforventningerogvariationer hvadersandheden?...16 Yderligereerfaringeropnåetgennemanalysen...17 Effektkurven...19 SammenligningWAsP Resultat/opsummering: For 4 husstandsvindmøller er energiproduktion beregnet og sammenlignet med faktisk produktion. Beregninger baseret på EMD_ConWx meso scale vind data time for time passer rimeligt godt med faktisk produktion (indenfor ca. 10% set over hele perioden hvor der er produktionsdata for de enkelte møller). Men det er af stor betydning lokale lægivere lægges fornuftigt ind i beregning. Med tilgang til faktiske produktioner, for to af møllerne på minut basis, har det været muligt at analysere hvorledes lokale lægivere bør indlægges og der gives en illustration af hvordan det er gjort til inspiration for nye beregninger. En noget overraskende opdagelse i de beskrevne analyser er hvor meget vindindekset(mellemklasse møllernes gns. produktion) falder fra i forhold til tidligere år, relativt til beregninger baseret på Meso scala data. Vi er meget usikre på hvilken metode der giver mest korrekt langtidsforventning, og må indtil yderligere analyser er foretaget ty til at anvende gennemsnitfradetometodersomdetvitrormestpå. Det skal afslutningsvist nævnes at effektkurven anvendt må betragtes som noget usikker og synes forskellig for de to møller der har været detaljere-

2 dedatafor. Faktisk indeks 4Thy møller korrigeret Bestimate VKP Gns.afnabo reg.4 kolonner Beregnede værdier 20år EMDConWx WAsP11 Dk'07 Check Godhed DK' ,2 13,4 12,6 13,9 96% ,5 17,6 16,6 17,7 99% ,2 14,8 14,3 15,5 95% ,7 19,8 18,9 19,8 100% Opsummeret resultat tabel. Bestimate er det vi tror på som langtidsproduktion. Usikkerhed vurderes i størrelsesordnen 10%. Baggrund GrundentilatnetopmøllerpåDjurslandervalgt,eratderforudfordenne opfølgning er udført et meget omfattende beregnings model validerings eksperimentpådjursland,hvorca.137møllerfra kW,hvor hovedparten er kw, er detailvurderet. Her er Djursland valgt grundet det meget forskelligartede terræn; skove, høje bakker, dale, kystnærhed osv. Her er dels testet: ForskelligeWAsPversioner,herunderWAsPCFD(flowmodel) Forskelligtvinddatagrundlag,herunderdetnyeEMD_ConWxmeso scala model data sæt. Resultater forventes publiceret på et senere tidspunkt men det der er godt ved dette forudgående eksperiment er, at modelberegninger og datagrundlag er gennemtestet for området og fundet at fungere rimelig fornuftigt, hvorfordeterinteressantatseomdetteogsågælderfordemindre husstandsvindmøller. Datagrundlaget Thy møllen har velvilligt stillet produktionsdata til rådighed, dels som månedsproduktioner, dels som minut værdier(for 2 af de 4 møller), der kan trækkes fra Thy møllens centrale overvågningssystem. 2

3 Grafenviserdemånedligeproduktionerforde4møller,dererstartetoppå forskellige tidspunkter. Det ses at produktioner nogenlunde følges ad måned formåned,menmedstoreafvigelsermånedformånedsomfølgeaf vindvariationer. Testafproduktionfor4Thy6kWmøller,Djursland 25,0 20,0 MWh/år 15,0 10,0 5,0 0, Vindindeks korr., Reg. 4 14,2 18,5 15,2 20,7 Faktisk skaleret til 12 mdr. 12,2 15,2 13,8 20,5 Her ses produktioner omregnet til årsværdier, dels som simpelt gennemsnit, dels med vindindeks korrektion. Den mølle der har kørt længst tid har stort set identisk faktisk og indeks korrigeret produktion, mens dem der har kørt korteste perioder har væsentlig højere indeks korrigeret produktion (grundet ringere vindforhold det seneste års tid). Det viser styrken ved vindindeks korrektion at man baseret på relativt korte produktionsperioder, kan forudsige forventet langtidsproduktion. MEN, og det vendes der tilbage til senere; vindindekskorrektionen er ikke nødvendigvis korrekt især når det handler om så små møller. Måneder med produktioner der ligger<60%afdetforventedeerikkemedtagetidevistedata,dadisse 3

4 meget ringe måneder antages at skyldes reduceret drift som følge af tekniske eller andre problemer. Bemærk at forskellen mellem møllernes produktion er stor. Vindindeks korrigeret, producerer den bedste 6,5 MWh mere end den ringeste, det er hele46%mere,trodsdetatdetomøllerkunerplaceretmed3,5km afstand det skyldes lokale terrænforhold, hvor både forskel i ruhed og terrænhøjde, men frem for alt lokal lævirkning spiller ind. Det er derfor det er så væsentligt at kunne beregne en produktion rimeligt præcist før man beslutter at opstille en husstandsvindmølle. Placeringenafde4møller,3nordforGrenåogéntætvedRandersFjord. Terræn input til beregningsmodellen er: Højdedata her anvendes KMS 5 m konturlinjer Ruhedsdata her anvendes EMD s digitale ruhedskort Lokale lægiver er specifikt digitaliseret omkring de 4 møller, mere herom senere. Vinddata: Her anvendes dels Den normalt anvendte Vindstatistik DK 07 fra EMD EMD_ConWx Meso scala data 4

5 Kalibrering af lokal lægiver modellering Med tilgang til minutbaserede produktionsdata(som aggregeres til time værdier), og beregninger baseret på EMD_ConWx time vinddata, er det muligt meget detaljeret at analysere virkningerne af de lokale lægivere og dervedatprøvesigfremmedhvorlangtudmanskalhavelægiveremed, samthvilkenhøjdeogporøsitetmanbørvælge.dettekangøresviadetnye Performance Check modul i WindPRO programmet. Her kan man se effekten af ændringer retningsopdelt, og dermed fintune de enkelte lægivere ud fra forholdet mellem beregnet og faktisk produktion, retningsopdelt. Der er skrevet mange papers gennem årene omkring emnet, og det man ernogenlundeenigeomeratdelokalelægivereskallæggesindmeden højde mellem 2/3 dele og 1/1 højde i forhold til lægiverens fysiske højde. Deterdogikkealtidletatfastlæggedenfysiskehøjdeaffxetlæhegneller et mindre skovområde, da træhøjden er varierende. Det er heller ikke altid let at lægge områdernes udstrækning ind præcist, da man er begrænset til at lægge rektangler ind og nogle bevoksninger er langt fra rektangler. Lægivere ved mølle Hersesmølleplacering dererkraftigelæhegntætvedmølle.disseerlagt indmed8mhøjdeog0,2iporøsitet. 5

6 Deøvrigelægivere,udtil750mafstanderlagtind.Højdenergenereltca. som antaget højde af elementet. Enkelte lægivere mon nord er ikke lagt ind dadeterenmegetsjældenvindretning(mendetbørdereeltforfuldstændighedens skyld). 6

7 Lægivere ved mølle Dennemølleharetmarkanthøjttræmodvest,menellersgenereltlave læhegnnærbygninger.disseerlagtindmed4m.dethøjetræmed8m højdeog8x8miudstrækning,porøsitet0,3.desudenerbygningerlagt indmed5mhøjde,porøsitet0. 7

8 De fjerne lægivere har også stor betydning, typisk højde for skovområder 8m, porøsitet 0, og for blandet bebyggelsemed lidt træer, 4 m og porøsitet 0,3. Lægivere ved mølle Herernogetblandetbevoksningnærmølle.Destoretræermodvesterlagt indmed7mhøjde,porøsitet0.træerligenordformøllehøjde5m porøsitet 0,5. Bygninger er ligeledes lagt ind. 8

9 De fjerne lægivere synes her ret markante dækker store områder med kraftig bevoksning. Er lagt ind med m højde. 9

10 Lægivere ved mølle Nogen bevoksning syd for møllen, men ellers få træer i nærområdet. Heretnærbilledeafhvordanlægivereerlagtind.Træersydfor7mpor. 0,2. Bygningerne 5-6 m. 10

11 Den klart mest åbne af de 4 placeringer, men meget lidt læbeplantning, og nærhed til kyst. Kalibrerings resultater Lægiverne er justeret flere gange undervejs i beregningen. De viste skal således ses som et kalibreringsresultat, der kan bruges til inspiration for andre nye placeringer. Deterkunfordetomøllermedminutdata,detailkalibreringkanforetages erfaringherfraeranvendtfordetoandre. 11

12 12-042medrødog11-024medgrøn.Dererlangtfraperfektoverensstemmelse mellem faktisk og beregnet retning for retning. Det har imidlertid andre årsager end manglende præcition i lægiver modellering. De anvendtemesoscalavinddataertagetforeetpunktmidtpådjursland,og renset med det terræn, der tilfældigt er lige omkring modelpunktet. Det giver noget skævvridning i forhold til retninger, som vi i næste software version arbejder på at kunne eliminere(downscaling). Som det ses overvurderes konsekvent i vest og der undervurderes konsekvent i øst og syd sektor dette skyldes dette fænomen. Som gennemsnit passer beregning mod måling ret præcist: Punktertv.ermølle1(12-042)ogtilhøjremølle2(11-024) somdetses beregnes næsten præcist som målt for alle de timer, hvor der er samtidige målinger og beregninger på time niveau. 12

13 Beregningsopfølgning på månedsniveau Nu da vi har kalibreret beregningsopsætning(lagt lægivere fornuftigt ind), foralle4møller,beregnestimefortimeforen2årigperiode,ogprogrammet aggregerer selv beregninger på månedsniveau, så vi kan sammenligne til månedsdata. Herseseteksempelpåhvordanberegnetogmåltpassermånedformåned ikke perfekt, men dog rimeligt godt. Sermanpådesummeredeværdierforhverafde4møllersesatmodel 13

14 fanger forskelle fra mølle til mølle ganske pænt. Der beregnes dog konsekvent lidt højere end der er målt, hvilket er forventeligt, da der er udetider der reducerer produktionen. I gennemsnit ca. 6% hvilket er forventeligt. En anden præsentation fra performance Check modulet viser godhed (faktisk/beregnet, for de 4 mølleplaceringer fra 91% til 97%. Det må siges at være en acceptabel beregningsnøjagtighed. Generelt anbefales fradrag på 10% fra beregning for økonomisk vurdering til at dække udetider andre tab og beregningsusikkerhed. Dvs. alle 4 møller holder sig over beregningsværdi med dette fradrag. Det er ganske tilfredsstillende. Det er naturligvispåfaldendeatdenmøllederstårmestfritklarersigbedst det kunne indikere at lægiverene generelt er lagt ind med lidt for små højder. Dadereranvendtmellem2/3og1/1højde,børanbefalingenværeat læggelægivereindmed1/1højde,hvilketmåvurderesatgivedetmest præcise resultat. Hvis man undrer sig over at time beregningsopfølgning gav lidt højere faktisk end beregnet produktion, og omvendt ved månedsopfølgning, vurderesdetteatskyldesatderitimedatadelserenmindrepræcismåler (kalibreringsproblem), dels at timeværdier typisk falder ud når møllen falder ud og der derfor i timeværdiopfølgning ikke er rådighedstab til at reducere produktion. 14

15 Fra opfølgnings værdier til langtidsforventninger De værdier der er vist i beregningsopfølgning, repræsenterer tilfældige måneder(demåneder,dererdatafor).skalmanudfraopfølgningennå frem til forventet langtidsproduktion, skal man anvende det beregnings setup, som har vist at reproducere de måneder med data fornuftigt. Herefter regner man på alle 20 år( ) hvor der foreligger EMD_ConWxdataogfårdermeden20årsprognose bagud.omdersåvil væredensammevinddekommende20årsomdeforudgående,kaningen vide,mendetvilnokværedetbedstebud. Enandenmetode,somdognokermindresikker,eratvindindeks korrigere, hvor resultater blev vist indledningsvist. Grunden til at denne metode må forventes mindre sikker er, at vindindekset er tilpasset mellemklasse møller, typisk 30-50m høje møller. At anvende dette på husstandsvindmøller omkring 20m kan give en skævvridning, hvis der har været enten en høj eller lavvindsperiode. Forskellige beregnines varianter 22,0 21,0 20,0 Produktion(MWh/år) 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12, VKP reg.4 14,2 18,5 15,2 20,7 20 år EMDConWx 12,6 16,6 14,3 18,9 WAsP11 Dk'07 13,9 17,7 15,5 19,8 Her ses beregningsresultater, hhv. den simple vindindeks korrektion af faktiske månedsproduktioner, beregnet time for time i 20 år med EMD_ConWx data og endelig beregning med standard vindstatistik, DK 07. Lidt overraskende, ligger 20 års EMD_ConWx beregninger noget lavt! At forklare dette er ikke helt ukompliseret, hvorfor dette beskrives i separat kapitel. 15

16 Langtids forventninger og variationer hvad er sandheden? Som det fremgik af forudgående beregninger, kom der noget forskellige resultater ud af hhv. vindindeks korrektion, WAsP standard beregning og denmereavanceredetimefortimeberegningi20år. Sammenfattende kan resultater for de 4 møller ses nedenfor: 1,15 1,10 1,05 1,00 Godhed-ConWx 20y Godhed DK'07 0,95 0, Hvis den vindindekskorrigerede produktion betragtes som sandheden, vil godheder baseret på DK 07 vindstatistik være omkring 1,02 i snit ganske fornuftigt, og i god overensstemmelse med hvad de større møller i området viser(godhederne for de kystnære er generelt højere end dem længere inde ilandet,præcistsomdersesher mølle3er indlandsmøllen ).Menmed 20årsEMDConWxdataergodhedenigns.1,10(1,08hvismanmedtager atvindindeksseneste20årer98%ogkorrigererherfor),altsåtyderdetpå noget undervurdering af produktionen eller gør det? 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 Relative beregnede produktioner og indeks Series1 Series2 Series3 Series4 index-dk Index reg.4 Sermanpåde20årsberegnedeproduktionerforde4møllersammenholdt med20årvindindeks,såskerdernogetmarkantdesenereår,

17 Mens indeks og beregnet produktion følges fint de forudgående år, afviges de seneste. 1,25 1,20 Relative beregnede produktioner og indeks 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0, Series1 Series2 Series3 Series4 index-dk Index reg.4 ber. mellem møller Her er medtaget tidsvariende beregning for mellem størrelses møller på Djursland. Som det fremgår passer denne beregning(baseret på EMD_ConWx) ikke så godt med indeksvariationer. Det store spørgsmål er så omdetermølleproduktionerogdermedindeks,dererfaldetopmod5%i gns.desenereårgrundetælde(+evt.voksenderuhed),ellerdeter EDM_ConWx data der er skredet i opadgående retning grundet model problemer/ændringer i data? Det har vi udført mange analyser til belysning af,menvikanendnuikkekonkludereentydigt.fornemmelseneratdeter lidtbeggedele.detbetyderindtilvidere,atvisombedstebudmåantage etgns.afemd_conwxmetodeogvindindekskorrektionerdetvimed størst sikkerhed kan stå inde for. Yderligere erfaringer opnået gennem analysen En interessant detalje, der blev erfaret gennem beregningsøvelserne var at anvendelse af EMD_ConWx 75m data, som var anvendt til de store møller, gavenklardag/natbias,daderblevsetpåtimeværdier.detteskyldes stabilitetsforhold, som er meget forskellige dag/nat. Ved at skifte til EMD_ConWx25mdataforsvandtdennebias.Detteviserenklarstyrkeved meso scala data, at man her har et datasæt, der også håndterer stabilitetsforhold ret præcist. Den mølle, der klarede sig dårligst i beregning(12-057), er præsenteret nedenfor med månedlige faktiske(tyk linje) og beregnede(tynd linje) værdier. Det ses at møllen de første 4 måneder markant underperformer i forhold til beregning, hvorefter målt og beregnet passer meget fint overens. Det indikerer at der har været indkøringsproblemer, som er blevet løst undervejs, og at møllen fremover kan forventes at leve op til beregnet produktion ud fra det beregnings setup, der her er opstillet. 17

18 Ser man imidlertid på en af de andre møller, men længere driftsperiode, kunnemanfristestilatantagedeteretvinddataellermodelproblem.her ses at det markant er i lavvindsmånederne(sommer), der beregnes for højt, mens højvindsmåneder generelt passer meget bedre. Her er således nogetatudforskenærmere.entankekunneværeatdeterdehøjere 18

Vindressourcekort for Danmark

Vindressourcekort for Danmark Vindressourcekort for Danmark med eksport til GIS-system www.emd.dk Energi- og Miljødata Niels Jernesvej DK-9220 Aalborg Øst tlf. 96354444 fax. 96354446 e-mail: emd@emd.dk web: http://www.emd.dk Januar

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Kapitel 7 STED DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Adam Brun Afdeling for Grundvand, Affald og Mikrobiologi, DHI - Institut for Vand og Miljø Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke stationær,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere